Bugünden 1930'a 5,452,560 adet makaleKatalog


«
»

Demırbank Sirkeci Ajansımız Eı ırir;zde Fc\ kalâde ve kıymetli hediyeler Sirkeci, Nobethane Cad. No. 40 Telefon: 28519 36 onco fil sayı 11 00 i umhurİYet KURUCUSU: TUNUS NADf Telgnf *• mektub adr«ai: Cumhunyet tstanbul Posts Ktıruau tsranbul No 246 Telcfonlmr: ümuml Santral No. « : 24298. Vazı lslert 24299, Matbas 24290 I OTO YÂLÇIN Nazrpi Yalçın ve Ortağı t Koll. Şti. ıspanyol t mensell (Cam ve Tahta) çlft seperatçrlü, kalın plâklı, kuru Şarjlı AUTOBAT maka SUPER Tipi AKÜMTİLÂTÖRLERI'nin satışa çıkanldığını sayın müşterılerine arzeder. Adres: Şehidmuhter Cad. No 91 Taksim Tel: 83878. Telg: OTOYALÇIN Taksim Sah 22 Mart 1955 Notasmı iade ettiğimiz Suriye heyecan içinde Ankara 21 (Telefonla) Şam hükumetıne verdiğimiz notarun cevabı olarak Suriyenin Ankara Büyük Elçisi Kâzım El Cezairi tarafından getirilen muhtıranııı g^yrısamimi oluşu dolayısile Bajveki] Adnan Menderesin dün Elçiyi davet edip Suriyenin cevabını ıade ettiğini bildirmiştik. Başvekil Menderesin bu jesti şehrimiz eenebi çevrelerinde günün hâdisesi olarak konuşulmuş' ve Türkiyenin isabetli hareket tarzı takdırle karşılanmıştır. Suriyede hayret Şam 21 (A.P.) Türkiye Başbakanının Suriyenin Türkiyeye vermij olduğu bir notayı reddettiği hakkında Ankardan buraya Arkası Sa. 7. Sü 6 da Şam hükumeti Dış İşleri Bakanı dün Büyük Elçimizi kabul ederek İki kuvvetli hizib alkış ve ıslık sesleri arasında saatlerce bir saat müddetle görüştü mücadele ettiler, bir ara daha büyük bir hâdise çıkacağından Düşen korkuldu, neticede yeni idare heyeti iki taraftan seçildi Maske Konfrede mebus maaşlanna sam tenkid ediVince kuvvetii bir alkıj sesi biitün salonu çınlattı İzmir Çetiner sene 3 rvelki giin Suriye bö>ük elçisini kabul eden Başbakan Adnan Menderes, bir kaç giın rince bu elçinin hükumeti adına sundıığu notayı geri vermekle çoktan hak edilmiş muameleyi gerçekleştirmis oldu. Bu hareketile savın Mendcres, zavahiri idare etme perdesine bürünerek bir müddettir karşınmda sıntan maskeyi yerinden indirmekte, Surive hükumetini ciddî olmaya, kavlini fi'line nydurmaya davet etmektedir. Güney komşumuzun kaderini 1da re etmek üzere iş başına geçen hükumetierde ötedenberi için için kavnayan bir Tiirk düşmanlığım biz sermiyor değildik. Daha ziyade yahancı tahriklerin ve karanlık nıhlu politikacılann eseri olan bu dusmanlık havasını pidermek nğruna elimizden uelen ıjayreti esirgemediğimizi her laman ispat etmck mumkündür. Suriye halkına asla maletmek istemediğitniz bir takım küçiik hesablann Surive politikasına devamlı sıırette hâkim nldusrunu eürmek iiziirü hir şevdir. Doiru Akdenizin ve Balkanlarla Yskındoeunıin en kuvvetli bir devİpti olarak Türkive Cumhuriyerl, vnfanimızni ve bSİ£emİ7İn giivenlitri hakimından ta^ıdığı ağır sorum yiikünü hiç bir zaman azujnsamıvacMrftf. ffifiunf **?!Nrt*nıufnkün sanmak Tiirkiyeyi tanımamak dempktir. gaflettir. Surive idarecilerini bu gaflete sürükleven yabanri mpnfaatlerin kavnaih hİ7re mechul değildir. Hayret eüiğimir nokta, komsu memleket idarecilerinin. içlîie dü<itiikleri ffafletten kurtulmak u°runa en ufak bir çavreti bile pnstprmemeleri, bir takım havaller ppsindp Surive halkını avutmağa ça'nmalarıdır. Yeni Surive hükumeti Mısırlı Fropaeanda Na/ırı Binbası Saiah Saipm'le hir prensip anlaşmasına varmış eorünüvor. Doktor Goebbpls'in eecikmis bir kopvası olan Rinhısı Salem. HMpr'i bile güldürerek derecede imkânsız bir takım riıvalann temsilrisidir. Tiirk topr^klanna eoz diken e«ki Surive diktatrirü Albav Si«:>Vli bıın'in ö$rpnehilse^di. herhalde o da kendîndpn sotıraki'erin bıı harPketini cıİFinlıkla vasıflandırmakta tereddıiH erme7di. «slah Salem'in tpmsil eft»«i rü>a fji :.ı Pr i tendi h»lkına asılamaM v»7İfo edinen Surive hükumeti, M'str dpvrinn reiim! ilp Pİele vererek «loydp bir î«birliğî «istemi yarermak •''''i'sındadır. Bu sistetn Arab Birliğini gerçekleştirecek, Birlijpn savunmasını temin edecek. avnı zamanda Yahudileri Filistinden atarak, daha başka işler de şörecpktir. Başka işleri bir tarafa bırakahro, fakat Yahudileri Filistinden atmak nerede, Surhe Mısır isbirliği sistpmi nerede? İsrael devleti, olduğu yerden sökiilmek şöyle dursun. Mısın da. Suriyevi de. öteki ortaklannı da tekbaşına yere serebileceğini. cok deçil henüz bir kaç yıl önre fi'len göstermistir. Eğer o zaman biz ve Batılı devletler araya eirmeseydik, Mısır il« Suriye. belki de telâfisi imkânsız bir felâkete uğramış bulunacaklardı. Halbuki Suriye hükumetinin pek sinirine dokunan Bağdad paktı, biitün Arab memleketlerini her t'irlü tecavüze karşı koruyacak, o pr.Ha İ^rael tehlikesini de Snleyer»ı. hiririk imVân her millete eştt sartlar altinda sağl»r"aktadır. Dün ya politikası U7prindp kafa yoran S»rîve vstandaslannm bunu bö^le •» pordiiklerine bİ7 eminİ7 Fakat de«Ji"imiz ribi. is basmdaki küçiik poijtîkacılara hâkim olan hırs ve tnenfaat nıhıı onlann fö^iinü baplprnıstir O kadar ki karsımızda pıilervÜ7İiı hir maske tnV""kla bizi ovalıvacaklanna ve arkami7dan rahat rahat isleyeceklerine inanabilivorlar. Baihakan Adnan Mendpreiin bu maske^i d'i^ürmesi, komsu devlete yapabilecefimİ7 son hİ7mettir. Surivp idavprilpri kpndilprini toparlamalı. olduklan sibi eıiriinmpk lüzumuna fazla vakit kavbetmekMzin inanmahdırlar. Tarihin bu narik devrinde kpnHine v» hıir diinyava karsı biiviik va^ifplpr viıklenen Türkive Cıımbnriveti, çüncv sınırlarıııın eiivenlîçini sarlamak corundadır ve bu isi ergec mutlaka basararaktır. Stıri» » ' '»iİPri dunıuıu böyle bilmeli<':'lpr, 21 (Arkadaşımız Yümaz "telefonla bildiriyor) İki aydanberi yapılamıyan oır Ârkast Sa 7. Sü. 1 de zmir D. Parti kongresi gurultulu oldu Kongredenj intıbalar tzmir 21 (Yılmaz Çetiner tele. fonla bildiriyor) Son seneleria en münakaşalı kongresi muhakkak kı bugün İzmirde yapıldı. Her iki hizbe mensub delegeler incâr çekirdeğıni doldurmıyacak mevzular üzerinde münakaşa ediyor, birbirlerine en ağır sözleri söylüyorlardı. iki tarafa mensub delegeler arasında bile birbirlerine muhalıl olanlar gorülüyordu. İdare heyeti. nın raporundaki bir husus hayli Arkas\ Sa 3. Sü. S te Yüksek Askerî Şura toplantılarına başladı Ele alınacak mevzular arasında terfi, personel ve madalya. yedek subay kanun tasarıları da var Gediz nehri üzerinde «Demir köprü» de kurulacak baraj ve hidro elektrik santçalıtıın temell yarm Başvekil Adnan Menderes tarafından törenle atılacaktır. Su taskınlarını önleme sulama ve enerji istihsali gibi üc mühim vazile jjörecek olan baraj, 203 milyon 138 bin liraya çıkacaktır. Resim, barajın yapılacajı sahayı göstermektedir. GEDİZ BARAJI Saraylardaki eşyaya dair sorular Mecliste görtiştildti Müzakere ve münakaşalar tam dört saat sürdü neticede aksi iddialara rağmen ortada zarar görülemedi Yüksek Askerî Şura dünkü toplantısınd» Ankara 21 (Telefonla Yüksek Askerî Şura 1955 senesınin ilk top lantısına bugün Millî Müdafaa Vekili Ethem Menderesin başkanlıında başlamıştır. Şura toplantısına, Erkânı Harbiyei Umuml Reisi Orgeneral Nureddin Baransel, Kara Kuvvetleri komutanı Orgeneral Abdülkadir Seven Havs Kuvvetleri komutanı Korgeneral Fevzi Uçaner, D«niz Kuvvetleri komutanı Koramırml Sadık Altıncan, 1. ordu Müfettişi Korgenaral lanall Hakkı Tu Arhut Sa. 7, Sü. 6 da İçinde 30 er bulunan bir kamyon devrildi Kaza, fazla sürat yüzünden oldu; 2 er ağır, 10 er hafif yaralandı Bvvelki akşam Beykozda Sevkei» paşa şosesi üzerinde bir trafik kazası olmuş., içinde 30 er bulunan askerl bir kamyon fazla sürat neticesi virajı alamıyarak devrilm'j, 2 er ağır, 10 er de hafif yaralanmıştır. Kazaya sebebiyet veren soför İbrahim Ekici. ıdaresindeki 105816 plâkalı C. M. S. kamyonile Korkan tepe mevkündeki takım karargihından bataryaya 30 er soturürksu, Arkası Sa. 7, Sü 6 da • Demir şilepi bir Rus römorkörüne çarptı Kaza, Karadeniz dışında fazla sis yüzünden vukua geldi, her iki teknede de hasar var Şılepçilık Işletmesine bağlı «Demir» şUepi dun sabaha karşı Boğazdan çıkarak Karadenize açılnken yüzer havuz çeken bir Rus römorkörüne çarpmıştır. Hâdis.e şoyle olmuştur: «Demır» şilepi ağır yolla kesif sis içinde Boğazın ağzından çıkmış, goruş şartları son derece fena olduğundan demirliyerek sisin Kl'~ masım bekleyen Rus açık <xniz römorkörüne bodoslamadan bındirmiştir. Mjsademe sonunda «Demir» şilepinin burnu ehemmiyetli şekilde hasara uğramış, Rus römorkörünün ise kıç omuzluğu ezilmiş«r. Çarpışmayı müteakıb şilep, Haice gırmek üzere Büyükdereye dönerek demirlemiştir. Rus römorkörü de sis açıldıktan sonra yedeğinde yüzer havuz olduğu halde Boğaza girmiş ve Büyükderede kısa bir tevakkufu müteakıb Akdenize müteveccihen yoluna devam etmiştir. Teknesinde mühim bir yara olmadığı için römorköre sefer müsaadesi verilmiştir. Römorkörün kaptanı. ifadesine müracaat edildiği vakit, demirli iken şilepin sadmesine maruz kaldıklannı ve sis düdüğü çalmmadığını söylemiştir. Durumu öğrenen Şilepçilik İşletmesı müdürü dün «Demir> e giderek süvariden izahat almıştır. Aynı zamanda Liman Reisliği tarafından da tahkikata ge çilmiştir. Ingiliz Dış Bakanı dün iyileşti Eden'in, Churchill'in yerine geçmeye hazırlandığı söyleniyor Londra 21 (R.) 16 martta hastalanmış olan İngiliz Dış İşleri Bakanı Eden'in iyileştiğı ve yarın da işe başlıyacağı bildirilr"°l»edir. Siyasl çevrelerde belirtildiğine göre, Eden. Churchill'in yerine geçmeğe hazırlanmaktadır. Bu sabahki Londra gazeteleri, Churchill'in ^nü Arko« Sa. 7. • Sü 3 te İran tahtının varisi 12 saat kayboldu Prens Ali Rıza. annesi tarafından İsviçreden Fransay» kaçınldı Gstaad (İsviçre) 21 (AP) Şahm kardeşi merhum Prens Ali Rızanın karısı Fı •!•<• Christıan Pehlevi, dün gec« fş rakit oğlu Prens Alıyi Fransay» götürmüş, fakat keyfıyet ancak bu sabah açıklanmıştır. Prensin tahsil ve terbiyesi meselesinde İran Sarayı ile Prenses arasında bir ihtilâf bagostermiştir. Şah, çocuğun günün birinde İran tahtma geçebileceğini gözönunde tutarak tahsilinin buna eöre avar Arkası Sa 7. Sü. 3 t« Ankara, 21 (Telefonla) B. M. M. bugün saat 15 te Fikri Apay dının reisliginde toplanmıştır. Bankalar kanunu tasarısı ile, bir tefsir talebinin iadesine dair olan Başvekâlet tezkereleri kabul edil dıkten sonra, verilen bir tekrir üzerine Mill! Saraylar, kasıriar, kögk lerdeki eşyanın teftişi neticesin* dair Meclis hesablarının tetkiki encümenin mazbatası ve <k ^zkere? sinin görüşülmesine başlanmıştır. Bilindiği gıbi hesablan Jnceleme komisyonu, ocak aymda verdiği ra porda saraylann durumunu tenkid etmi? ve içinde kıymetli esyalar bu lunan gümüş odasınm kapısmm her zaman açılabileceğinf ileri sürmü|tür. Bu rapordan sonra Bur^a mebusu Agâh Eroz?n da, D. P. Meelis Grupuna bir sözlü foru vererek gümüş odasınm kapısınHakı raühürün fekedildieinı. bazı esvaUrın zıyaa uğradığını ifşa etmiş ve Meclis idaresi üyeleri hakkında garib iddialarda bulunmıışhır. Avrıca Meselenin Mecliste ve umumî efkâr Grupt'ki müzakerelerde tst=nbul önünde açıkça görüşülmesini istl dan Ankaraya naklediiip sonr» tek Arkası Sa. 7, Sü 4 te yen Meclis Reisi Refik Koraltan Malum ve meçhuller 50.000 kışi şoför ehUyeınamestni değıştırmek üzere Trafik Müdürlüğüne müracaat etmiş. Yani demek kı, Istanbul halkından her Vimi kiytde bir kişi otomobil kuüanmasınt bilıyor. Güzel şey... Btmlann yaTisının profesyonel olduğunu hesabhyaîım. Bu bahiste memnun>yetifniztn artmnst için şu ioktalart da ne kodar bılmek tsterdık: Bunlar arasında: 1 Sürat dehsi, radyo merakUst, küjür ve her nevt argo fcelırııe mriptelâsı kaç tane? 2 Saatin yazdığ\ para tle ikti/a etmiyen, muayyen yünlerde ve günün muayyen saatlerinde taksimetreleri daıma kapah duran, seyyahlardan Tiirk parası almıyan ne kadar? 3 Ne kadarı kadtn, kvt kaçinyor, nc kadan bir kadeh içki ile fuurunn, nvuhakemesini kaybediyor, ne kadan insafstz ij tjerenlerin ehnde gürtde 20 saat <,ah<arak diTehsiyonda ujynHuyor? Ve bunlar azahyor mu, ço ğahyor mu? tşte mesele burada! Ordu takımımız yarm Mısır ile karşılaşıyor Maçı Napoli radyosu saal 15 den itibaren naklen yayınlıyacak Roma 21 (Husust surette gönderdigimiz arkadasımız Nuyan Yiğit bildiriyor) Dün başhyan Ordulararası Dünya futbol şampıyonası final gnıpu maçlan zevkli olduğu kadar da yorucu geçti. Takımımız İtalyaya geç geldığinYENİ BİR POLİS NOKTASI den, yorucu bir programın tatbıkıEmniyet Müdürlüğü, Cihangirde ye na mecbur kaldı. Cuma günü Roni bir polis noktası ihdas etmiştir maya varan Ordu takımımız cuBuna d8İr yazı, 2 nci sahıfemizde martesi günü 8.30 trenile Floransadir. Resim, yeni noktayı gösteri yor. ya hareket etti Takımımıı. FloraBsaya geldikten 24 saat sonra sahaya çıkmak zonında kaldı. Uyku ve istirahat saatlerinden fedakârlık yapan futbolcularımız ilk maçlannda Holanda karşısında cidden büyük bir muvaffakıyet aosterdıler. Floransaya avak basar basmaz güzel üniformalarile halka cazıb go rünen Türk kafilesi .çocuklann şi Arkası Sa 3, Sü S da URDÜNUN MÜSTAKBEL KRALIÇESI Urdun Kralının pek yakında Prenses Dına ile evleneceğini bildirmiştik. Kralm nişanlısı Kahire üniversıtesındeki öğ^etmenlık vazıfesinden ıst'fa etmif ve Amman'a gıtmıştır. Yukarıkı resimda Urdünun müstakbel Kralıçesi görülmektedir. Ehliyetname değiştirme müddeti bugün bitivor Şoförlük ehliyrtnamesini değiştirmek üzere dün akşama kadar Trafik Müdürlüğüne 45.000 kişi müracaat etti; 27.000 den fazla motörlü vasıtanuı da ptâkalan değiştirildi Prenses Margaret ile evlenmek istiyen Tiirk Hukuk FaküVtesl meztmn hlr S«>no, Prensese ıi7iın bir mektnb gündererek izdivaç teklif etti Ankara 21 (Telefonla Kutbed dm Ohri ısminde 28 yaşında Hukuk Fakültesı mozunu genc, Ingilter» Prensesi Margaret'e uzun bir mek Arkası Sa 7, Su, 3 t* . NAÜİR NAD Trafik Müdürlüeü dün, ehlivet deeiştirmek için tiden joforlerle dolup taşmı^tı (Ycum 2 nci sdhıfede) s * * • J TEKÂMÜL NAZARİ1ESİ ,.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog