Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

DENIZCILIK BANKASI Mevduat ikramiyeleri 30 ancü jıl sayı 11 008 umhuriyet RURUCUSU: TUNUS NADf Telgrai v mek+ub adresi: Cumhuriyet tstanbul Posta Kutusu tstanbtıl No 346 Telefonlar: Umuml Santrtl No. o : 24298, Yaa Iflleri 24299. Matbaa 24290 FUZUL! DİVÂNI İV Abdülbaki Gölpınarlı 1079 da Necef'te/a^nSııs olan divan nüshası esas tutulaâjöf!<lâha sonra basılan nusha farklariğpiösterilmiş, arapça, farsça metinlerinslyi'lca tercümeleri yapılmıştır. Eserin"'basında büyük şairin şahsiyeti hakkııietj^ mufassal bir önsöz de mevcuddur. Fıatı cildli 600 kuruştur. INKILÂP KITABEVI Pazartesi 21 Mart 1955 Suriyenin Cevabî Notasını Reddettik Hükumetimiz notayı samimi bulmadı Başvekilin Suriye Elçisini davet ederek notayı geri cevirişi Ankara ve Londrada alâka ile karşılandı Anı j 20 (a.a.) Harıciye Vekâletinden bıldırılmı^tır: Turkiye hükumetinın. Şamdaki maskhatgüzarı delâlet.le geçenlerde Suriye hükumetıne tevdi etmıs olduğu bir muhtııa uzerine, Ank<>radaki Suriye elçisinin, hıikumeti namına H rıcıyemıze ahiren tevdı ettiği yazı. kabule şayan olmadığı cihetle, Başvekıl Adnan Mendeıes. bugun, elçıyı nezdine davet ederek, bunu kendisine isde eylemiştır. Bu münasebetle. Türk Irak dostluğunun tekviyesı sozleri ortaya çıktığındanberı, Türkiyeye karşı başlıyan son derece hasmane bir siyasetin ve hareket tarzının hâlâ devam etmekte bulunmasının ve diğer taraftan, mezkur ya Arkası Sa 7, Sü. 7 dt Teleloto CUMMURİYET: Floransa Roma Belgrad İstanbul Dünkâ maçüı tUaci dfvrenin * n« dakikasi... Hoüanda defansııun bir hatasından faydalanan sağiçimiz Sabahaddin 2. ci golümüziı japıjor Komşumuzla münasebat ciddî bir safhaya girdi Notanın reddinin akisieri Suriye notasının Başvekilimiz tarafuıdan iadesi dünya radyolarında günün en mühim havadisleri arasında yayınlandı Sunyenın Turkıyeye veıdıği cekanı tarafından bırzat Suriye sefîrine iadesi haberi, dün akşam başta B B C. olmak üzere bütün dünya radyoları tarafından günün en muhim havadisleri arasında yayınlanmıştır. B.B.C. spikeri bu hususta ezcüm le şunları söylemıştır: « Adnan Menderesın bu hareketı, Suri>enin Türk Irak paktına karşı takındığı temclsız hasmane tavır ve teşebbusleri resmen protesto etmesi demektır. Bundan boyle Turk Suriye munasebetlen nin esaslı şekılde cıddıleşmesi beklenmektedır.» Fransanm Ortadogu politikası Türk . Irak paktı hakkında Fransu haridyesine affedilen •özler tckzib ediliysr P»ri« 3» 4**?**. vekâletinden yayıalanan bir de, Fransa'nm Türk . Irak Paktına ltihakı ile ilgili olarak Fransız Ha riciye Vekili Pinay'a atfolunan »öz erin ve bununla müterafik olarak Oğretaren okullarının 107 nci kuruluş yıli mür aki tefsirlerin hakikata uymadığı nasebetile dün saat 15 te Çapa Öğretmem Okubildirilmekte ve bu surete, Pinay'ın lunda merasim y?pılmıştır. İstiklâl marsını müteakıb Okul Mudürü Kemal Kaja. öğretrtien okullarının 1824 te ilk çekirdeğinin atıldığını, cumhuriyet konseyi hariciye komis onunda yaptığı konuşmalann bazı 1848 yılında ise bugunkü okullann kuıulduğunu anlatmıştır. Yuksek Öğretmen Okulu ve Eğıtim Enstitusü son sınıf talebe :efsirleri teksip olunmaktadır. lerınin and içmesinden sonra jimnastik gosterıleri yapılmıs, mılli Hariciye vekâletinin bu teblığinde oyunlar ovnanmıs. batı müziğınden parçalar çalınmıştır. u husus tasrih edılmektedir: «PiResımde. üstau Selım Sırn, kendisine takdim edılen buketi alırFransız hükumetinin Orto Do ken gorulmektedır. Arkası Sa. 7, Sü 5 te Ordu takımımız dün Hollandayı 30 yendi Yunanistanda ' hükumet buhram Bashakan Papagos'tın bulunmasmdan is»if'Hp »>Hen hizibciler faaü>etterini artıfdılar ^ T a k n m n u z üç golütıü de ikinci devredc Ali, Sabahaddin ve Kadri vasıtasile yaph Yıloonimı Istanbuta 3OO ton faxla şeker veriHyor Vali Gökay, bazı tedbir lerin alındığını, miktar arttırıldığı için tahdidin kaldırılacağmı söyledi İsletemler Vekâletinin. piyasaya hr.lkın ihtiyacını karşıhyacak miktarda ve her han?i bir kayda tabi olmadan şeker çıkartmağa karar verdığmi bildırmiştik. Bu karar dolayısıle, sehrimizde tatbıkına başlanan fişle şeker satışı usulünün kakhrılması gerekmektedir. Dün kendisile görüştüğumuz Vali ve Belediye Başkan Vekili Prof. Gokay sıı izahatı vermiştir: « Istanbulun aylık şeker ihtij vacı 3400 tondur. Bugüne kadar bu ıhtivaca karşılık 3100 ton şeker verildiğinden bazı tedbirler almak zarureti hasıl olrnuştu. Mıktann 300 ton daha artırılması hususundaki muracatımiz hükumetçe müsbet ksrşılandı. Sehrimizde, şeker satışlanndaki tahdidin kaldınlacağı tarihi, yann durumu inceledikten sonra, tesbit edeceğim.» Öğrendiğimize göre, şeker saklıyan bakallar ehemmiyetle takib Telefoto CUMHL'KIYET: Floransa Roma Belgrad istanbul Diinkü maçtan evvel yapılan senmonide takımımız millî marşları dinlerken. Takım kaptanı Mustafanın taşıdığı bayrağimızdatci ayyıldız, maalesof. resimde görülduğü gibi gayrinizamidir Floransa 20. (Hususî surette gonGece başlıyan ve oğleye kadar edilmektedir. Yapılan bir ihbar üzederdığimiz arkadaşımız Nuyan Yi devam eden yağmur, öğleden sonra rine dün Paşabahçede koy çeşmesi ğıt bildirıyor) 1955 yılı Ordu dinmıştı. Havanm ksoalı bulunması karşısında bakkal Hasan Dıdinin lararası Dunya Futbol şampiyonası na lağmen maclann tasdığı buvuk e evinde 49 kilo şeker bulunmuş, nın fınal grubu maclarına bugun hemmivet stada 25 bini mütevaviz suçlu hakkında takibata başlanburadaki Communale stadında ya bir merakh kitle'ini toplamıştı. mıştır. pılan büyuk bir merasimle başlanMaçların ilk günü metdsimle açıl dı. Arkası Sa 7. Sü 1 de I Atına, 20 ( T H A ) livasi çevrelerden son gunl«rde açıklandıgına goıe. hükumet I';ın^e bir muddettenben devam etm»' te olan buhran, Başvekıl P p go rnı İsviçreye gıtmesıle vayılmak ıstı dadını gosterrrekteHir. Bu çevrelere gore ıktıd^r v' 1 i içinde hizıbleı bassostormış ve ' "i lar Başvekilin yokhıgundan =t f J de etmek gave=ile faalıvetl»rın> ?rtırmışlardır. Bu ard ıktıHar psrtısınde Papagos Stef^nonnlo; Cannelopulos grupunun. keiniUıi ne muhahf olan vekıll»rı tasfıve etmek volunHa bir pohtıka tak b ettıkleri açıklanmaktadır Sıyasi çevrelet. bu kampany 1 « > rın Dış İşleri Vekili Stefanopulos tarafından ıdare edıldijını ve D15 Islerı Vekılının poht kannı istediği tarzda yurutebılm^st ıçın. rakıblenni tasfıye içın ısrarlı bir =ekıl Arkası Sa 7. Su 3 t» Suriye Elçisi Cezairli Ceza Muhakemeleri Usulü Kanun lâyihasındaki te\kif Moskova 20 (a.a ) Sovyet yük sebebleri hükümlerinin Almanyada yürürlükten kaldısek riyaset dıvanı, bugun yayınlad) rılmış bir kantından alındıçı Adalet Vckâtetince ğı bir emirnamede, Sovyetler bahAMÎARADAN GELEN OĞKENCIde tesbit edildi riyesinin en yüksek rütbesi olan LER Somestr tatılı münasebe filo amirallıği mansabının. Sovyettile dün Anka sdan bir oğrenci Ankara 20 (a.a.) Ceza muhake Londra 20 (a.a.) Bu günkü ler birliği filosu amiralliğine yük meleri usulü kanunu lâyıhasında yetli bir zat bir muhabirimıze şu grupu şehrim ze gelmiştir. Öğrenaçıklamada bulunmuştur. cıler. Istarbulda bır hafta kaiaLondra gazetelerınin bir çoğu Sir seltildiğini bildırmiştir yer bulun yeni tevkif sebebleri dola »Ceza muhakemeleri usulu ksnu ckhr ve tarihî \e:leıı gezee'tlerWınston Churchıll'in pek yakın bir 3 martta neşredılen bu emirna yısıle yapılan neşnyat ile alakalı nunun Udıli maksadıle sevk edilen [ dır. Resım dün'gelen osrenciîer[ zamanda hükumet başkanlığını Edejj meye göre, Sovyetler bırliğı filosu olarak adbye vekâletinden selâhi Ak Arkai, 6 ? Su 6a ?. S te M.en bu ?rupu goste meHe.ir Arkast Sa 7. Su. 4 te amıralleri, ordu mareşallerine tahsis edilen mareşal yıldızını takacaklardır. Emirnamede, yeni terfiler yapıldığına dair herhangi bir kayıd yok tur. Churchill yakında istif a ediyor Bundan böyle bunlar da, mareşal yıldızları takacaklar! Kremlinin amirallara tavizleri! Tevkif sebeblerine dair bir acıklamasî Bir lngiliz gazetesine göre lngiliz Başvekili 4 nisanda çekilecek Bir vapur Boğazdaki ağlara takıldı HAZIRLIK MACLARI d 7 , \ 7 \ te 'biti Kostariko bandıralı «Aetdefh» şilepi dün saat 16.30 sıralarında kılavuzsuz olarak Boğazdan Kara denize çıkarken mania ağlarına takılmı? ve ağları hasara ugTatmıştır. Geç vakte kadar uğraşılmasına rağ nıen şilep ağlardan kuıtarılamamış tır. G e n c l e r i««P«y«»»"n« haarlaaan genc millî tak.munızuı «Aetdefh» kurtarıldığı takdırdc İÇİD tertiblene « karma maçların, dun devam ed.lmis, ayni temınat mektubu karşıhğmda serbest bırakılacaktır. Bugun Uman Başkanhğından bir heyet kaza ye rine gidecek ve hasar hakkında ra por t»n»iTtı edecektir. Tarih İlâvemiz Bugün 34 üncii Tlâveyi veriyoruz «BİB ÖNÜB •
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog