Bugünden 1930'a 5,452,560 adet makaleKatalog


«
»

' P R A T Î K TORNAFREZE Tesviye ve Dökümcülük FEVZl B U L M A N Bir çok llâvelerle 4 üncü defa basılan bu eser, bilhassa genc sanatkârlara pek istifadeli olacaktır. Fiatı: 250, cildlisi 300 kuruj. İNKİLÂP KÎTABEVİ 30 ancn fil sayi 11 007 u m h u r i yei KLTRUCUSU:YUNUS Telgraf ve mektub adresi: Cumhunyet Istanbııl Posta Ktrhuu tstanbtıi No 24» Telefonlar: ümuml Santral No a: 24298, Vazı Islerı 24299 Matbaa 24290 BAHÇELİ EV 25.0 00 LIRALIK K e ?i d e ye YAR1N A K Ş A M A KADAR HESAB AÇARAK lftirsk edebilirsiniz. Pazar 20 Mart 1955 &JANSIMIZ harıkulâde açılıs takdıme devam etmektedir. fc 6UBANK Liselerde olgunluk imiihanı Vatandaşhktan ıskat edilen gazeteci sürüldü kalkiı, bir tek imtihan olacak Bir talebe, lîseyi er veya geç mutlaka bitîrecek, son sınıf devlet imtihanı hakkı daimî olarak kabtil ediliyor Maarif Vekili dün hendisile görüsen arkadasımız a tanzim edilcn yeni imtihan talimatnamesi hükümterini anlattı Birinci Dünya Harbinden sonra nenleketinıize sığınımaf ve Tnrk tebaas' oimuş buiunan Erol Guney aslen Odesalı bir Rus Tahudisidir «•kılde faaliyet gostorHısı te=bıt edılmiş ve polıs tarafınd?n tarassud altına alınmıştır. Erol Guneyın bu f alıvetının dur madığını. aksine daha tehlkelı bır şekil aldığınırj muşahade edümesi uzerine bu kararın alınmasına lüzum hâsıl olmuşrur. Erol Güney, vatandaşlık kanu • nunun 11 inci maddesınin A fık rasına gdre vatandaşhktan ıskat edilmiştir ki; bu fıkra şöyledir: «Türk vatandaşhğına kabul edilmış olan sabık ecnebilerden, Tur kiye Cumhurıyetinin dahılî ve haric! emniyetine mugayir efal ve harekâta tesaddi edenler» Erol Güney, dün akşam hakkındaki Vekiller Heveti kararırun imzalandığı Mrada İngiliz sefaretındeki resm! kabulde bulunuyor. Turk ve vabancı diplomatlarla sıyasî meselelerin münakaşastnı yapıyordu. Arkan 5a. 3, Sü 2 de Suçlu Kiın? alta Konferansı tutanaklanmn Birleşik A mertka Dı? İşleri Bakanlıgı tarahndan yayınlanması dünvada geniş tepkilere yol açtı. 1945 yüında, zafer güneşi ufukta go'rünmeğe başladığı bir sırada top | lanan iiç Büjüklerin neler konas,tuklan, nelere karar verdikleri, milletlerin kRderi üzerinde ne gibi düşunceler ileri sürdükleri raerak edilmiyecek bir konu olmasa gerektir. Hele vaktinden çok önce, o konferansta aktif rol oymyanlardan bir kısmı henüz hayatta iken goze alınan bu yayın. ayriea politik çekişmeleri de kamçılayıcı bir karakter taşımaktadır. Birleşik Amerikada Cumhurijetçileyle Demokratlar arasında bu >üzden başlıyan tartışmalar belki önümüzdeki seçimlere kadar siırecektir Tartışmalar öteki milletlerin politika çevrelerine de sirayet ederse elbette gürultü daha da büyüyecektir. Biz kendi hesabımıza tutanakların nslını gormedikçe bu konu üzerinde fazla durulmasına taraflı depiliz. Zaten ajans telgTaflarına veİstanbul Vali v Bded]y« Iteis vekJli dün «ekvr mevruıında kaymakamlıırU görttşttrke* rilen özetlere bakarak da tutanakların biıe yeni bir şey öğretehilecejpni nmmryoruz. îkîhei* "CtSSfi' Harbi bo.yunca Batıh müftefjklerin kolay affedilmez cinsinden büyiik hatalar işledikleri bir gerçektir. Bunlardan başlıcau, henüz savaş devam ederken de buraya açıkça yazdığımız gibi «kayıdsız şartsıı tesHm» parolası idi. Batıh ordulann maneviyatını yiiksek rutmafc itibarile başlangıçta belki pek yerinde bir buluş sayabileceğimiz bu formül. harb iyiden iyiye Mürtefikler lehine gelişmeğe başladıktan sonra mânasını kaybetmiş. hattâ bir <fikri sâbit» haline geldiği için Ankara, 19 (a.a.) Bazı gaze men karşılıyacak mlktarda ve herBatıh müttefiklerin gözünü bağlamıs, onlara çok pahahja mal ol telerde, geker tevziatı ile alâkalı hangi bir kayda tâbi olmadan (•ker çıkartmak kararı verilmiştir. mnştur. Eğer Batıh müttefikler neşrıyata rastlanmaktadır. Bu suretle memleketin her taraBu hususta malumatına müraca«Almanyayı kayıdsız sartsız teslim alacağiz» parolasinın göz bağla>ıcı at ettiğimiz İşletmeler Vekili Sa fına istenilen miktarda şeker sevtesirine kapılmasalardı, Doğu Av med Ağaoğlu, Anadolu Ajansına keailecektir.» Kaymakamlara yapılan garib rupayı ve Balkanlan adım »dım şu be\ anatta bulunmuştur: müracaatler « Şeker dağıtımı üzerinde, »eele geçiren Sovyet Rusyanın niyetDun Vilâyette Valı ve Belediye leri etrafında biraz kafa yorarlar bebi ne olursa olsun gene bir taDEFİLE Üsküdarda MithatBağdad 19 (R.) Bir müddetve bugıinkü durumun gerçekle^ kım neşriyat ve hoşnudsuzlukLrm Başkan vekili Fahreddin Kerim de\am ettıği görüldüğünden pıya Gdkayın yanında kaym?kamlar top tenberi burada Suriye ile Irak ida pasa Kız Sanat Enstitüjünün demesine o zamandan engel olmajfa Arkaiı Sn V Su S ıp Arkosı Sa 7 Sü 5 da filesi dün güzide bir davetli kütlcsaya. halkımızm ihtiyacını tama bakarlardı. sinin huzurunda yapılmıştır. Genc Batıh müttefrklerin ikinci hatası. kızlanmızın vücude getirdikleri Japonvanın ne zaman yıkılacağma eserler pek beğenihniştir. dair 1943 yıhnda on sekiz, yirmi a\hk bir rahmin fazlahğı yapmıs olmalarıdır. Birleşik Amerika, henüz tecrübe etmediği atom gırnnı belki Fngilizlerden bile saklamağa lüzum gnrmüşrür Fakat bu bombadan neler ümid etmek gerekriğl bakkmda Amerikayı idare edenlerın bir fikri olmasın mümkün müdıir? Japonyaya karşı Rusyayı harTürk sanati ve Türk taribe sokmak gibi muazzam bir pahi bakımından bizt bize ve zarhk masasına oturmadan önce dünyaya tanıtmakta büyük hic değike su atom kozunu bir dehizmetler görmüş olan kıynemek gerekmez miydi? Eğer böymetli tltTn adam\ Prof. Gable harekpt edilsevdL Yalta Konferiel'e geçenlerde torerue (tsramına lüzum bile kalmıyacağını, tanbul fahri hcmjerisi) ünBusvaja ta\iz ü«tiine taviz vermek van\ verildi. kyle bir tevah şcnle durstın, Batıh müttefiklerin ki profesöre de, hattâ îstani Anayasa hiıkmune dayanılarak gerçek hir barış nizamını kendi bula da ancak şeref verir. I Vekîller Heyetinin teklıfi ve Cumimkânlarile s?ğlı>abilereklerini daMemnuniyetimizi tekrar btlı hur Başkanının kabulü üzerine haı ha sonraki olajlar acıkça gösterdi. dirmekten zevk duyanz. pis ce zası kaldınlan Hüseyin CaŞimdi Avrupa haritasını kar»ınıza hid Yalçın hakkmdakı karar dün Fakat fimdi öğreniyoru* ahnız da. bir takdimtehir yanhşsabah Resmt Gazetede yayınlanki bu ünvan, bankalarımızlığmın sebeb olduçu farialara barm| »Halkçı> gazetesi başmuharrirl la birleşerek jehrimizdeM kın ha7İn hfzin diişününiizüstad Hüseyin Cahid Yalçm dün Hılton oteüni yaptıran meşBatıfı müttefiklerin üçiincii ve tahliye olunmuştur. hur Amenkah iş adam\ Mr. en hinük ha4aM. Sov> et Rusya^, HiHon'a da venlecekrmş.Ken26 av 20 gün hapse mahkum Hukiâ=ik olculeri idnde hukuk kaided'."T!tn otelciUk gahasvnda lunan Yalçın, kısmon U'küdar Celerine ris\et eHen. normal ve iyi bvyük bir iş adamı olarak zaevind». kjsrnen Şışli hastane*ind« nnetli bir devlet olarsk tanımalan mületleraran bir föhrete *ageçen 1312 «aatlik bir mahpusluk ve^a o^le tanır gnriınmeleridir. Bu hib bulunduğunu bilmez dehayatandan »onra dün tekrar hurhata o kadar büyükrür ki, başta sağiliz. Şehrimizin kevdi ismiriyete kavuşmuştur. ni tapyan boyle güzel bir «• •* NADİR NADİ ser kazanmasına da her ttGazete fotoerafçılarile ^azete mu Arkav Sa 3 Sü 5 t e tanbuüu gtbi nyadesıle tthabırleri taidfmdan daha sabjhın vindifc. Ancak bu serıncimtr erken saatlerinden itibaren Şi«H yeni bir fahrî hemşeri\ik ünhastanesinin Ortopedi klmiği muvanı tevcihi için kâfi sebeb hasara altına alınmış bulunuvordu. olma*a gerektir. Türk sanaBütün gözler kapıda ve pencerttını tetkik için harcanan bülerdf» idi. tün bır ömre mukabil hak Bır gece evvel blr arkadüşırruzın, edilmiş bir ünvanı daha İsbütün manıalan aşarak üstadla ko tanbula gelmeden, hatfA ise nuşmak ve kendisıne müjdeyi verbile başlamadan kazanmak mek fırsatını bulımış olması, dün sanırız Mr. Hilton'un da hosabah diğer meslekdaslann isl şnna çıHmUıecekt'ır. rmi sekteve uğıatmıstı. Zira kl İstanbul fahrî hemşerisi niğin dıs kapı=ı sıkı bir mııhafaza t.nvaıvmı bu ).aânr wrıı!nf altma alınmıştı. muıalım. Beleânıemız ıçın Bir hadprne. arka^ını kapıva verşehırde vcutatacak başka mis. ıkı kolunu vana acmış, gazeteşey mi yok? rılere şunlan scnluvordu: • •+ . Bıueyuı CaTid Yaljuı eyinde aileii etradı taraiındaa karjılanuken Arfcası Sa. 7, 5ü. I de Ankara 19 (Telefonla) Lıse olgunluk imtıhanlarmın kaldırılması ve imtıhanlara verılen yeni •îpkıl hakkında kendısde goıuştuğumuz Maa:ıf Vekılı Celâl Yardımcı şu beyanatta bulunmuştuı: « Lıselerin 11 sınıfa indınlm^ıne karar verdığimiz zaman imtihan talimatnamesi üzerinr'e çahşacağımızı da bıldırmiştık. Fühakıka tetkıkle Ankara, 19 (Telefonla) France Presse ajansının Turkiye mu habırleıınden obn Erol Gunejin Turkıyenın emnıvetinı sarsıcı harpketleıde bulunduğu tesbit edılerek Hun gece Emniyet Müdurlüğüne goturulduğunu ve vatandaşlık tan ısk?t edıleceğini bildirmiştik. Fılhakika, Vekiller Heyetı tarafından Erol Guneyîn vatandaşlık rımiz öğrencılerimizın lıse bıtirme, olgunluk tan ı^katı hususunda karar verilbir de üniversıte giriş imtihanları gibi bir senede\ miş ve kendısi bu sabah Yozgaddauç ımtıhana tâbi tutulmalan ve olgunluğun tatbık kı ecnebî multecıler kampına sü şekble bır ağırlık altında kaldıklan muşaher.e1 rulmuştur. edılmış, imtihan talimatnamesi üzerinde çalışıl40 y?şında ve evli olan Erol Gümıştır. nev. aslen Mu^evi ve Bevaz Ruslar Arfcası Sa 3, Sü 3 te dandır. Bırıncı Cıhan Hsrhini müteakıb, Turkıveve gelmiştir. Soğuk Ode?sda doğmuş bulunan Güney rahatsız bulunan Cumhur 1938 senesinde Turk tâbııyetine gir miştir. Reisi iyileşti Bır müddettenberi France PresAnkara 19 (a a ) Rıyasehcum se ajansmın muhabirliğini yapmakhur Umumî Kâtıbliğmden teblig e ta olan eazetecinin son seneler zar Arkatı Sa. 7. Su 6 da ftnda milli menfaatleri baltalayıcı Bayarın hastahğı •ral Kamptaıt kaçaıt i k i Bulgar casttsu Ankarada yakalandılar Ankara 19. (Telefonla) Yozgat taki Multecüer kampında enterne edilmi» olan iki Bulgar Casusu ora dan kaçmnve dün gec* bir takn»j şüpheli faa1i\'etlerde bulunvjrladton bir bekçinin uvanıklığı sayesinde ele geçirilmişlerdir. Yakalanacaklanru anlayaD iki ca sus bekçinin üzerine hiıcıırrı ettıkleri sırada bekçi tarafındsn bunlar dan biri tabanca kurşunu ile varalanmıç ve kaldırıldığı hpstanede dlmüştür. Müsademe sırasında kaçan diğer mülteci hııgıin vakalanmi'tir Hâdisenin tafsil?tı şöyledir: Dün gece saat 24 de Sıhhiyede Hıfzıssıha Enstitüsü karşısında ağaçlar ara sında Dumlupınar Polis Merkeıi bekçilerinden Rıza Yavrucuoğlu is mindeki bekçi devriye gezerken ağaç lıklar arasında fısıltı halinde konuşan iki şahsın hareketlerinden şüp helenerek kim olduklannı aormuş Firarilerin yakalanmalarma bir bekçinin uyanıklığı sebeb oldu, bunlardan biri vak'a esnasında yaralanıp hastanede öldü Asya Afrika konferansı ve Türkiye Bu k«nferansta Tflrk delegasyonu Bafa dünyuının prensiplerini savıuifteak Pîyasaya şeker, kayda^taBf olmadan çıkartılacak Irak Suriye görüşmelerine dair teblig! İşletmcler Vekili, nemleketin hcr tarafma îstenilen •iktarda şeker sevkedileceğüü bildirdi Ankara 19 (Teyyaz Tokar telefonla bıldiriyor) İS nısanda tur Bunun üzerine 4ki kişi bekçi Bandung'da taplanacak olan Asyanin üzerine taşla hücum etmiş, bek Afrıka konferansında mühim nru« çi de bunlsrdan birini Ubanca ile zakerelerin cereyan edeceği anlajılmaktadır. nun ifadesme gore hâdise föyfe ee ArkaM Sa 7. Sü ) tı revan etmiştir: « Ağaçlar arasında mırıldanarak konusan iki kışının hallerınden çuphelendim. Yavaşça yanlarına yaklaştım. Beni eorunce kaçmaya baçladılar. Sllfihımı çekerek durma lan için bagırdım. Kaçarmvacak1» nnı anlayınc» Czerim» hücum ettiler. Tasla rurdular. Bo&uşmay« başladık îkisi ile baş edemiyeceğimi anlayınca atef ettim, Başım ym Milyoner «ğlunun fuhşa nldı. Kanlar gözüme dolduğundan teşvik ettiği Pat Ward etrafımı göremez oldum Sarjör bo kendisine «profesynnel ta« şalmcıya kadar ateş ettim. Elimle hişe» diyen avnkata yüzümdeki kanlan silince adamla«yalana» diye bağırdı! nn birinin yerde varhStnı gördüm. Digeri ağaçlar arssından k« Arkas% Sa 7. Sü. 4 te New York'ta bir muhakemede hâdise çıktı Ordu takımımız bugün Hollanda ile karşılaşıyor Takımımız çarşambaya Mısır, geleeek pazar einü de Haiya İle oynayaeak Floransa 19 (Husus! rurette gönderdiğimiz arkadajımız Nuyan Yigit bıldiriyor) Düny» ordulerarası futbol şampiyonasına katılacak olan futbol takımımız Romadan hareketle bugün öğle üzeri Floransaya vâsıl oldu. Oğle yemeğini müteakıb futbolcularımız şehri gezdiler, bu arada maçın oynanacağı sahayi da gördüler. Akşam üzen otele dönen takımımız istirahate çekildi. Bu sabah Turk. Italyan, Holanda ve Mısır temsilcileri toplandılar. Toplantt esnasında Mısır ile Holanda temsilcileri kadrolan 18 futbolcuya çıkarmak istedıler. Buna Türkiye itıraz etti. Neticede, «zun •«ren münakaşalar tonunda tedmk kabul olundu. 1955 düny» ordulararası futbol şampiyonasının final grupu maçian tek devreli lig usulü ile oynanacaktır. Maçlarda temdid yoktur. Puantajda da averaj tatbik olunabilecektir. Maç devamınca kaleci ve sakathk vukuunda bir oyuncu değıçtirilebilocektir. Ordu futbol takımımız vann Floransantn Communale stadında Holandaya karsı llk maçıru oynıyacak tır. G.M.T. saat ayarile saat 15 te Milyoner oğlunun kendisini fnhça yapılacak bizim maçtan önce gene teşvik ettiğini anlatan Pat Ward! Sa. 7. Sü 2 de (Yazısı 3 uncu sahıiem'zde) Hüseyin Cahid Yalçın dün serbest bırakıldı Biraz ağır olalım Üstad, kısnen Üsküdar Cezaevinde, kısmen Şişfi hastanesinde geçen 1312 saatlik bir mahpusluk hayatmdan sonra hürriyetine kavuştn NATO K A R A R G A H I N D A Maltadaki NATO karargâhında geçenlerde bir tören yapıldığını yazmıstık. Karargâhın kıırulusunıın ikinci yıldonıımıi mıınasebetıle tertıb cdılen meravımdr İngıltere Kralıçesının eü Edınb'urj; DuWu de ha/ır buUmmnfur Ytıkarıdaki resim<to NATO uyesi memlekptlerın amırallan ile Edın bur^g Duku bır arada gorulmektedır. Soldan birınei Turk Amiralı Karapınajrdır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog