Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

YARLIK 500 lira mükâfatlı şiir yarısmasının seçilmiş şiirlerini veren Mart sayısmda Reşad Nuri, Suud Kemal. Yaşar Nâbi. Ziya Osman, Ceyhun A. Kansu, Salâ haddin Batu, Sabahaddln Kudret. Tahsin Yöcel ve daha bir çok tanmmış imzaların şiir, hikâye ve makaleleri yer •lmıştır. Varlık, en çok okunan sanat dergisi olmakta devam ediyor. 30 anco nl sayı 10 989 umhuriyet KURUCUSUrYUNUS NADf Teleraf ve mekhıb adresı: Cumhurivet tstanbul Posta Kutusu tstanbui No 245 Telefonlar: Umumi Santral No. sı: 24298, Yazı Işleri 24299. Matbaa 24290 FAYDALI ESERLER fCadında Cinsi Hayat Evlilik ve Mahremiyerleri Annenin Kitabı Hiciv Edebiyatı . Antolojisi Doktor GelincevJ(Hg£^r^ 1000 600 400 500 500 500 575 880 350 225 [stanbu] Rehbejlj£r^m^ TürkJer Içın .JüUJj&.I/ı Oeutsche SynfijKji9Â.nftock Ömer Hayyfe* # ^ Ş | r b a î l e r i Muhtarlar, IplayuZiî!' Tjuzüğü III Çarşamba 2 Mart 1955 AhmedjfHaM* ^aşaroğlu KitpçJotvp I^gıtçılık Şti. Balkan aktı rıcıye Vekillerimn dünkü içtimaı Sabah yapılan toplantıda Rusya meselesi cle görüşüldü. Sovyet siyasetinde Stalin'in ölümündenberi vuku bulan değişiklikler tetkik ve mütalea olundu Dun öğleden sonra Balkan Paktı İstişarî Meclisinin tüzüğünü tasvib eden Hariciye Vekilleri bugün son toplantılanıtı yapacaklar Ankara 1 (Feyyaz Tokar telefonla bildiriyor) Balkan Paktı Hariciye Vekilleri bu sabah mühim bir toplantı yapmışlardır. Saat 10.30 da başlayıp 13.30 a kadar devam eden üç saatlik toplantı sırasında Baçvekil Menderes, Prof. Köprülü, Yugoslav Hariciye Vekili Popoviç ve Yunan Hariciye Vekili Stefanopulos konuşmuşlardır. Dünkü müzakereler sırasında, dünya jiyasi hâdiselerinin umumi ve kısa tahlillerini yapan Hariciye Vekillerinin, bugünkü toplantılarmın sabah celsesinde görüşülen bellibaşlı meseleyi, Rus siyasetinde demokrasi cephesine karşı husule gelen yumuşamanın tahmin ve tefsirleri teşkil etmiştir. Tafsilâtı üzerinde büyük bir ketumiyet gösterilen sabah Arkast Sa. 7, Sü. 7 de Yeni bankalar kanun tasarısı geri alındı Ankara 1 (Telefonja) Bir müddet evvel B. M M. ne sevkedilmiş bulunan Bankalar Kanunu tasarısı bugün hükmetçe geri alınmıştır. Bilindiği gibi kanun tasansı uzun zamandanberi bankacı ve iktisadçı mebuslardan müteşekkil bir tali komisyonda görüşülmekte idi. 82 madde olan bu tasanda komisyon bir çok değişiklikler yapmakta idiBugün Başvekâleten gelen bir tezkere ile tasan âni olarak geri alınmıştır. Yaman binadan sokağa atlıyanl ardan yaralı bir kadın işçi, hastaney* naklediliyor arkadaşlannın kolları arasında Yeşilırmak ve Kızılırmak ıslah edilecek Yakmda 8 kişilik mütohassıs bir Amprikan heyeti geliyor. derhal tetkiklere başlıyacak Htber aldığımıza göre. hükumet / Amerıkan yardımile memleket içia mühim bir inkişaf sağlıyacak olan Arkası Sa 7. Sü. 3 te Yeşildirekte dünkü yanğm (aciası: 1 ölü, 12 yaralı var Alevler imalâtanenin hapıstm sardtğmdan bazt işçiler pencereden atladüar Dün öğle üzeri saat 13.15 te Yeşildirekte 1 işçinm ölümü, 1 işçinin ağır. 11 işçinin de hafif surette ya ralanmasüe neticeHenen bir yangın faria olmuştur. Yeşildirek ve civarındaki iş yerlerinde büyük bir korku ve heyecan uyandıran yanpın, Yeçildirekte Bezriler sokaîmda Abrlurrahman K'J^evin Oriiırm sahibi bu!und<!2U 20 numarah Güzin hamnın. Murad Kermen ve Ce14! Kerpipn m a h ^ U r ş aid ol=n 3 üncü k'îttski konf^k^i^on ve ?>rab atölyesinde gaz sobasının pir» lamasi'e rıkmıçtır. Arkntı Sa. 7. Sü 1 de İzmirde ortada kalan bir cenaze Ürdün elçJsî, hava alanında uçakları fötörecek olan pi lotların ellerini «ıkjurken Halk ve ölüniin ailesi cenazenin ^ömüleceği yer için uyuşamadılar Izmir 1 (Telefonla) Bugün şehrimizde enteresan bir cenaze merasimi yapılmıştır. İzmirin Bayraklı semtinde Haydar Tanerler Sa. 7, Sü. 8 de Aydına bir askerî Urdüne hediye ettiğimîz Amerikan ucaklar yola çıktı uçagı •• • •• parası Türkiyedc geçmezmi? Ttıristler. ban esnaf ve şoförlerin Türk parası yerine ısrarla dolar istediklerini söylüyoriar Dehşet reriei fada Mhne«i Norveç bandırah «Oslo Fjord» gemigi, 360 ieyyahla dün saat 18 de limanımıza gelmi« ve Yolcu salonu önüne yanaşmıştır. Gemiyi rıhtımda Şehir Bandosu karşılamij tır. Turistler bandonun çaldığı marşlar arasında rıhtıma inmişlerdir. Arkast Sa. 7, Sü. 1 de Ankara, 1 (Telefonla) Ürdün İzmir 1 (Telefonla) Bugün öğ hükumetine, hükumetimiz tarafınleyin saat 12 sıralarında Aydm vi dan hediye edilen Uğur tipi uçaklâyetinin Kuyucak kazasınm Gelen lar bu sabah Etimesud askerî hava be ve Gündoğdu köyleri arasındaki Gelenbe dağına • bir uçağın çarpması suretile netic'elenen bir kaza olmuştur. Ege denizindeki NATO manevralan dolayısile uçuşlar yaptığı tahmin edilen 6 tepkili uçaktan mürekkeb bir filo saat 11 de Aydın Denizli istikametinden geç miştir. A>TII filonun 5 uçakla döndüğü bildirilmesi üzerine vaziyetten şüphelenilmiş, derhal Aydm Valisi ve Kuyucak Kaymakamı başta olmak üzene at ve katır sırLondra 1 (BBC) İngiliz Baş Arkası Sa 7, Sü. 3 te bakanı Churchill bugün Avam Kamarasında söylediği bir nutukta, Rujyanın sürpriz şeklinde bir atom taarruzuna girişmesi halinde mu 3 askerin cesedi bııkındıı, bunlardan birinin hüviyeti tesbitedildi Bu münasebetle Etimesud hava alanında mera~ sim ve gösteriler yapıldı, F. Rüştü Zorlu ve Urdün Elçisi, Türk Arab dostluğundan bahsettiler Manında merasimle Urdün Elçisi Ekselâns Şerif Abdülmecid Haydara teslim olunmuştur. Arkası Sa. 7, Sü. 4 te Churchill'in Kremlin'e yaptığı sert ihtar kabelenin çok şiddetli ve yıkıcı olacağmı kaydetmiştir. Churchill, önümüzdski 3, 4 sene içinde bir atom harbi cereyan et Arkası Sa. 7, Sü. 6 da Mısır ile İsrael arasında başlıyan çarpışmalar tsrael kuvvetleri Mısır Güvenlik Konseyi topraklanna tecavüz ettiler, acele toplantıya çağırıldı Beyrut 1 (F.) Dün gece Gazze hududunda İsrsel ile Mısır kuv vetleri arasında çok ciddi bir çarpışma cereyan etmiştir. Bunun. 1949 senesinde Arab Yahudi mütarekesi aktedildiğindenberi bu bölgede vukua gelen en büyük silâhlı çarpışma olduğu da ilâve edilmektedir. Mısır resmî makamları, İsrael kuvvetler nin Misır topr=klarına Reklâm ve tabelâ resimkrinp geçerek baskın şeklinde tecavüzde zam hakkındaki Şehir Meclisi bulunduklarını ve bu yüzden 38 kararmm bir zabıt yanlışliâm Mısıılı asker ve gediklinin öldüklerini açıklamı=!radır. Diğer tarafdan başka psası olmadığı tan, Mısır makamları, Güvenlik ankışıldı Ankarada istifçilerle mücadele Londra Büyük Elçimizin na'şı getiriüyor Londrada yapılacak askerî merasimde Kopenhag Elçimiz de hazır bulımacak Londra 1 (a.a.) Geçen cumartesi günü Londrada vefat etmiş olan Türkiye Büyük Elçisi Hüseyin Ragıb Baydurun nâşı İngiliz hava kuvvetlerine mensub askeri bir uçakla önümüzdeki cuma günü Türkiyeye nakledilecektir. Merhum elçinin nâşı cumaıtesi sabahı saat onda elçilik binasuı Arkası Sa 7. Sü 3 te Bayarın, Pakistandan ayrıhrken beyanatı Cumhur Başkanı, Pakistan gazetecile rinc Türk Irak Paktmdan bahsetti KIBKISA SİLAH SOKAM.AR Bazı Yunanlılarm Kjbrıs adasına gizlice silâh ve cephane sokarken yakalandıklarını bildirmiştik. Yukarıdaki resimde bu kaçakçı şe b,°kesinin reisi göıülmektedir. Bun lar, adada dahili harb çıkarmaya teşebbüs etmekle suçlandırılmışlardır. Yanlıslık yüzündsn zam! 20 kişilik bir sinl takib Kon=eyinin de acele olarak toplanekipi hazırlandı masını ve tehlikeye düşen barışın görüşülmesini istediklerini kaydetAnkara 1 (Telefonla) Şehrimişlerdir. mize kâfi miktarda şeker verilmeİsrael makamları ise, kendileri I ssine ı?ğmen zaman zaman bu madnin tecavüze uğvadıklarını ve Ya denin ortadan kalkması üzerüıe Arkası Sa. 7. Sü, 8 de Arkast Sa. 7, Sü. 4 te Şehir Meclisi dün saat 15,30 da avukat Ferzan Arasın başkanlığmda toplanmıstır. Geçen oturuma aid zabıt hulâsası okunduktan sonra Vali ve Belediye Başkan vekili Profesör Gökay söz almış. reklâm ve tabelâ resimleri hakkında aenel Arkazı Sa. 7. Sü. 2 de İki Amerikan filosu İsfanbula geliyor Yaruı gelecek birinci filo arasuıda, 43.156 tonluk Iowa muharebe gemisi var Ankara 1 (a.a.) M. M. V. Temsil Bürosundan bildirilmiştir: Amerikanın Akdenizdeki altıncı deniz filosuna mensub bir filo, 3 mart perşembe günü İstanbulu ziyaret edecektir. Filoda İowa muha6. gemisi (43.156 ton) ile dört rP ^ J ve bir yardımcı gemi var Arkası Sa. 7, Sü. 6 da Giimiişsuyu faciasının ilk tahkikah bitti Apartıman ve arsa sahibleri haklarında da dava açılıyor Bıından 1.5 ay evvel Gümüşsuyunda çükcn ve dürt kişilik bir ailenin olünıüne sebeb olan facia etrafındaki adli tahkikatın ilk safhası sona ermiştir. Bölge mühendisi Osmandan sonra, ap>Wıman ...• Arkas\ Sa 7, Sü. 3 te Afakkabı fiatlara tneselesi ve lâ^tik sahrı''i derneğinin başkanı cevab veriyor İstanbııl Ayakkabı ve Lâstik S?tırıları Detn=ği Başkanı, Buıhaned din HasRİ: İ^tsnhul AyakUahıcıları İşveıenler Sendikasınm çürük ayakkabıhr mevzuundaki iddi?ları üzerine. dün kendisile görü^en bir ^rkadpsımıza şu izahatı vermiştir« Derneğrrin eayesi; bir vakı? '»'(»n cü"iik ayaV':3İ"l?r n « f ' " i " i Karaside son ayrılı$ anı: Bayar, Savaronaya binmcden evvel Geael Valisi ve erkâailt bir aıada, . (Yg^^ı 3 üncü sahilemizde) hnllotmoktir. Sebebi. diğer tarsfa rtmnk clurıımu halletmpz. kıi9iıı tek cepheli deSildir, jendika ve dernekler birleşelim, ıztıraba elbirliği ile çare bulalım. Gerek toptann vç PTPIC:» pera Arkası Sa. 1, Sü. 1 de v elsfonsuz Ga Bakın nasıl yola
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog