Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

OTO YALÇIN Nazmi Yalçın ve Ortağı Koll. Şti. (spanyol menşeli (Cam ve Tahta) çift seperatörlü, kalın plâklı, kuru Şarjlı AUTOBAT maka SUPER Tipi AKüîTULÂTORLERI'nin satışa çıkarıldığını saym müşterilerine arzeder. Adre*. Şehıdmuhtar Cad. No. 91 Taksim Tel 82878. Telg OTOYALÇIN Taksim 36 anco jal gay> 11 006 umhuriyet TUftUCUSUrYUNUS NADf Tdgnf r* mektub »dresi: Cumhurıyet tstanbul Posta Ktıtusu bta&bol Wo. 848 Telefonlar: Umuml Santral No. n : 24298. Yazı igleri 24299. Matbaa 24290 Prof. Dr. Ç.^VH O F F Frankfurt «hı"''rç Hast. ÎÇ HASTA14KLARIND4 1 T EDAV İ Çeviren: Prof. Dr^Sadi IRMAK Kuge kâğıd Lüks dfâ 512 sahife Fiatı 25 Lira. ISTeşreden: 1SMA1L AKGÜN MÜESSESELERI Cağaloğlu Istanbul Cumartesi 19 Mart 1955 ır, Hüseyin Cahidin hapis cezasım kaldırdı Gerçegi görmek Ankara 18 (Yılmaz Çetiner telefonla bildiriyor) Halkçı gaz*tesinde. yazdığı Bmakalelerle Başvekil Adnan Menderese haka• ret etmek auçundan Ankara Toplu Basın mahmkemesinde 26 ay 20 gün hapse mahkum edil l e n ve halen hastanede bulunan H. Cahid Yal Hükumetin teklifi üzerine ve Anayasanın 42 nci maddesine dayanılarak verilen karar bugün Resmî Gazetede çıkacak ve Hüseyin Cahid Yalçın derhal serbest bırakılacak î çın Vekiller Heyetince yapılan teklifle Cumhur Reisimiz Celâl Bayar tarafından affedilmiştir. Af kararı Bayar tarafından bu gece imzalanmıştır. Öğrendiğimize göre . bu husustaki karar ( Arkası Sa 7. Sü 4 te iirkiyeye felen her y» bancı mütehassıs, uzun vaâeü dış krediler •!madıkça içinde bulunduğumuz ekonomik güçlüklerin giderilemiyeSaros körfezine çıkan Amerikan eeğini söylemiştir. Memleketimiı pi> adelpri Türk Birinci Ordu 1939 yılındanberi »ğtr savunma birliklerine miilâki oklular masraflannı göze almaktadır. İkinc Cihan Harbi biter bitroeı büyük Ankara 18 (a.a.) M. M. V, Batıh devletlerin hemen hepsi orTemsıl Bürosundan bildirılmiştir: dulannı büyük öiçüde terhis etRed Trident 1 NATO tatbikatı Hkleri haMe, tehlikeyi iyl «ören büyük bir muvaffakıyetle devam Türkiye, bu konnda hayale kapıletmektedir. Türk ve Amerikan mamış. 1939 daoberi katlandığı feuçaklan kara harekâtını destekledakârlıklara devam etmiştir. mektedirler. Bu maksad için yalHastanede yatağma girerek uyumaga hazırlanan Ustad, «Cumhuriyet» muBugün, elimizdeki yirıni ifcî tünız Amerikan 6 ncı filosuna menharrirlerinin odasma girm eleri üzerine şafirdı ve doğruldu, verdiğimiz müjdeyi menle, dünyanın en nazik bölgeAnkara. 18 (Feyyaz Tokar tele ziyaretle Türkiyenin başladığı iksub uçaklar dun 150 den fazla çılerinden birinde hüıriyet cephesi fonla bildiriyor) Salâhiyetli ve tisadî mücadelenin izahını yapmış kış yapmışlardır. dinledi, tonra heyecamnı belli etmemeğe çalışarak •uallerimizi cevablandırcfı adma barış bekçiliği vazifesini kenKoru Dağı bölgesindeki dunkü mevsuk kaynaklardan aldığım ha ve mevcud yardımın kifayetsizliğini dimize ve dostlanmua inanarak M harekât, taarruz ve karşı taarruz bere Böre. Amerikanın Türkiyeye belirtmişti. O gunden bu yana geTB seve yapıyoruı. yppmakta olduğu iktisadî yardım rek resmî mümessillerımiz, eerekse lar halinde cereyan etmiştir. Saroz Fakat Türkiye, ekonomi yönün955 haziran ayı içerisinde muhte Türkiyede vazifeli Amerikalı iktikörfezine çıkan Amerikan denız melen bir mislı arttırılarak, 500 mıl sadçılsrın sık sık savunmasım yapden kalkmmaya muhtae bir mem Arkast Sa 7. Sü. 7 de yon dolara çıkarılac=ktır. tıkları bu prensip, salâhiyetli bir lekettir. Büyük hamleler yapmak, kaybettiğimriz zamanlan kazanmak, Türk iktisadiyatında pek süratli şahsiyet tarafından ifade edildiğine halkınuza daha rahat yaşama imve geniş çapta atılan adlmlar. dost göre artık tahakkuk safhasına girkânları sağlaraak. aynı zamanda asAmeıikanın iktisadî vardımını. bu miş bulunmaktadır. kerî güeümüzü kendi kaynaklanbüyük hamlelerle raukavese imkâTürkiye, son talebini 500 milvon Ankara ve İstanbul Kan Banmızla beslemek zorundayız. Bu henmdan m?hrum bırakacak bir se dolar üzerinden yapmış ve bunun kalan önümüzdeki kış faa'iyeto defe varabilmemiz için gerekli di| viyeye düşürmüştü. 250 milyonunu askeri, 250 milyo geçiyor: Kizılay kan topiama kredm dostumuz Birlesik AmeriAmerikanın mevcud vaziveti mü nunu da iktısadî yardım olarak isekipleri hsikın kan bağışlarını kaHan ha;ka nereden bulabiliriz? şahede ederek iktîsadt yardımi temiştir. ( kabul edecek Her yabanrı mütehîssisın üzerind» Salâhiyetli çevreler tar?fınd«n ergeç prttıracağı tezi münakaşa mev birleştijn bu noktayı Ne\vYork H zuu olaRelmıstı. Başvekil Adnan ifade edildiğine göre, Amerikanın Amerika'da ihtısaslannı yaparak Seyircilerle polis saatlerce ınes gibt ciddi ve kuvvetli bir gazete Menderes, 954 yazmda Amerikayı Arkası Sa 3 Sv. 4 te şehrımıze donmuş olan kan muteçarpıstı, oyunun yanda tarafından da benimsenmiş, görmek hassıslarından ve Kızılay kan prog kalmasına sinirlenenler Türk efkânnı her halde menuınn ramı, propaeanda müşaviri Dr. Ga edecektir. Ankara muhabirinden camları indirdiler, otomozanfer Bingol, dün saat 15 30 da Kl aldıği ve objektif bir incelemenin billeri devirditer zılây Temsil Heveti başkanhğında sonuçlarını aksertiren uzun bir yabir basın toplantısı yapmışhr. zıyı aynen sütunlanna geçirmekle Montreal. 18, (R) Bugün Mont Mütehassıs Dr. Amprıkanın Klbu gazete günün realitesine tercüzılhaç teşkilâtma bağlı 45 kan mer real stadyomunda yapılmakta olan man olmaktadır. Üstad Hüseyin Cahid Yalçın dün jece saat 22 de arkadaşunız Reşad Enis ile {örüşürken kezinde bir milvon lıtreden fazla buz üzerinde hokey maçında bütGerçi Amerika, uzun yıllardanHüseyin Cahid Yalçının ıffı ha dan ayrı bir halde tam dört ay ya diğimiz habere inanmaz bir halı kan toplandığını, Amerika'da 15 lit hiş bir kavga çıkmıştır Hakem, se beri bütün hür dünyaya, o arada berini üstada ilk olarak tebştr et şadım. Bu müddet zarfında iç po vardı. re kan verenlerin bulunduğtmu an yircilerin sahaya domates ve yubize de yardım etmektedir. Bu yar mek şerefi «Cumhuriyet» muhar litika değişiklikleri oldu. Bunlar MiDâkatın inanılmaz hikâ^e«i latmış ve kan bankalannın geniş murta atmaları üzerine maçı yarıda dımı ve buna hâkim olan ıdealist rirlerıne nasib oldu. hakkında esaslı hiç bir malumata Şimdi lize, gecenin saat 22 ınde, hizmetlerini açıkladıktan sonra kesmiş ve buna sinirlenen seyircizihniyeti şüphesiz takdirle karşımemleketimizde kunılacak bankaDün gece saat 22 de Şişli has malik değilim. Durumu anhyaca kapısından kuş bile uçurtulmıyan Arkası Sa. 7, Sü 7 de larız. Fakat memleketimizin yen tanesinde lıendisini ziyaret eden ve ğim ve daha doğrusu yazıya de Şişli hastanesine »Cumhuriyet" mu lar için şu izahatı vermiştir: mek zorunda olduğu meseleleri af kararını bildiren «Cumhuriyet» vam edip etmeme kararını bundan harrir ve fotoğrafçısının nasıl girgözönüne getirdiğimiz zaman şim muharriri ile Hüseyin Cahid Yal sonra vereceğim.» * diklerini ve Hüseyin Cfhid Yaldiki ölçüleri içinde Amerikan >ar çın arasında şu konuşma geçti: Belliydi ki, Hüseyin Cahid Yal çına af müjdesini nasıl verdıklerini dıtnmın yetersizliğini kabul etme Bu hâdiseden sonra mücade çın, af haberi ile oldukça heyecan arkadaşımız Reşad Enis anlatacak mek de elden gelmez. Do<<tııımız eye devam edecek misiniz? • • • lanmıştı. Fakat yılların ve yılların Birleşik Devletler. bazi Batı Av« Mücadeleye değil, yazıya de verdiği olgunlukla bunu oldukça Âdeta güzel bir yaz gecesi Forupa memleketlerine milyarlan a am edeceğim, sanıyorum. Dünyssaklamağa muvaffak oluyordu. Ver A r k a s ı S a . 7, S ü l d e şan yardımlar yapmışlar, hattâ bir cok engelleri yıkarak İspanyayı bile Suriye Büyük Elçisi dün muharririmizle konuşurken kucaklamışiardır. Boylece Batı AvAnkara 18 (Telefonla) Tiitün rupa memleketlerinS içeriden keihracına prim verileceği veya bu 132 yaşındaki Hasan Tarihlerîn mireoek bolşevik tehlikesine karşı malın takasla ihracına müsaade edi üçüncü defa dişleri çıkıyor çok tesirli sedler kurulmııştur. Bileceği veya hususi şartlarla yapızim hakkımızda ise nedense yarAntalya 18 (Telefonla) Şehrilacak tütün ihracına karşılık mudım ölciilerinin daima en azı tatmızde yaşamakta olan ve bundan ayyen nisbet dahüinde bazı mal'a bik edilmiştir. Sanki dostlarımız: nn ithaline imkân verileceği volun 40 sene evvel Sudandan Antalyaya <Türkler nasıl olsa komünfzme adaki söylentiler hakkında îktisat gelmiş bulunan Hasan Tarihler aşılı. HaXat «eviyeleri de farla masve Ticaret Vekâletile Gümrük ve dırdaki 132 yaşında bir şahsm rafı gerektiraıiyor. Bu kadar yarİnhisarlar Vekâleti şu müşteıek üçüncü defa olarak ve siyah renkdım onlara yeter» fribi bir düsüntebliği yayınlamıştır: te dişleri çıkmağa başlamıştır. Anceye kapılmışlar ve bu yüzden bize « Bu gibi tahminler ve sövlentitalyada 150 lık namile manıf ve fakir akraba muamelesini reva görAnkara, 18 (Telefonla) France polis memuru tarafından evinden memektedir. Kendisinin bu zararh ler hiç bir esasa dayanmamaktadır. seyyar satıcılık yaparak geçımini müşlerdir. 'ress ajansının Türkiye muhabir alınarak Ankmra Emniyet Müdür faaliyetleri sebebile Türk tâb ıye İhracatı müsait şartlar içinde detemin eden Hasan Birinci Cıhan Türkiyenin ekonomi yönünden erinden olan Erol Güney, bazı za lüğüne götürüjmüştür. tinden ıskat edileceğı soylemlmek vam ve inkışâf eden tutün mevzu Harbi sırasında yanan Antalya Ba Arkası Sa 7, Sü t 7 de geri bir durumda bulunduğu. bu rarlı faaliyetlerde bulunduğu idErol Güne hakkında ne şekilde tedır. hkpazarı hastanesmde ve bir Errada hayat seviyesinin Amerikaya. liasile bu akşam üzeri sivil bir bir takibsta geçileceği henüz bilinmeni doktorun beraberınde ç«hşBatı Avrupaya. hattâ Orta Avrumış ve o sıralarda yakalandığı hum paya kıyasla düşük olduğu doğrudur. Ancak. kendi elinde olmıvan « Suriye Hariciye Vekilinin Le ma dolayısıle ve oldu zannıle mezaAnkara 18 (Telefonla) Surisebebler yüzünden uğradığı bu tavenın Ankara Büvuk Elçisi Kâzım Monde gazetesıne beyanatta bulu ra goturulurken dırılmiştir. Bılâlihsiz durumu Türkiyenin böylece El Cezain ile bugün Suriye sefare narak Turk • Irak paktmın fıyas hara ikmri bir defa daha aynı şetpvekkül icinde ebediyen kabul eko olduğunu söylediğine dair çıkan kılde defnsdılmtk istenen Hasan tinde görüştüm. Arkası Sa 7. Su. 7rie debileceffini tasav\Tir etmek yan Arkası Sa. 3, Sü. 1 de Hariciye Vekili Prof. Köprülünün lıshr. Türkiye, büyük bir hevesle Galatasaray Lisesınde Edebiyat hobir ekonomik kalkınma gayretine calığı yaptığı sırada talebeleri arapiHsmistir. Bıı mvretin Hsarı ile smda bulunan Elcezairi La Mon>üriitiilmesi bütün hürriyetsever Talebe Birliği Iktisad Derneğinin tertib ettiği de gazetesinin Suriye Hariciye Vemilletlere ve barıs rephesine anr»k kiline atfen yaydığı beyanata tetoplantıda, Çanakkale aavaşlarına katılan kahfayda sağlıyabilir. Kalkınma caymas ederek şunları söyledi: retlerinde Türldyeyi yalnız bıraİsramanlardan bazıları da hazır bulundular ve tnamak, ona gereken ilpivi gösterCumhuriyet Halk Partisinin ıkin ' mek dnstumuz Birle«ik Amerikanın hâtıralarını anlattılar ci günü. Toplantı ssat 10 d ı bdşda menfaatine uygundur. N*ewYork hyacaktı. Fakat delegeUr listeîer Times ?3zete<iinin benimsediği bu gorüsü sonımlu Amerikan makamüzerinde kulis konuşnnalar le vakit Ian da vaktinde kahul eder ve İH geçirdikleıinden cPİse 50 dakika hukumet arasmda bu sroriişe nvgun teahhurla ancak 10 50 de açılabildi. bir çözüm yolu bulunursa. Türkive. Dünkü hava gene g<Jyet sakindi. banş ceohfKf hakımından yüklenGünün ilk konuşmasını N>zan^eddiei va7İfeleri cok daha tesirli bir din Na7if yaptı. Konuşması Nihad şckilde basarmak imkânlarına kaİsrael radyosuna göre, netada Eıim meselesıne temas etti'^i.i'len vusacaktır Bunu dostlarımız anlakongrenın itirazlarıle • karşılaşt». TürkIrak paktına karşı cephe malıdırlar. * * * alınmaktadır! Celse açılır açılmaz, bir çun evNAnİR NADİ Telâviv, 18 (T.H.A.) tsrael vel tutulan zabıt okundu. Bilâhare • adyosu bu geceki neşriyatında, İsMillet Partisi milletvekili Osman raelin Ankara Büyük Elçisi Moris Bolükbaşının başarılar dileyen telFişer'in, dün Türkiye D15 İşleri grafıle Beylerbeyinde bulunan bir Vekili Prof. Fuad Köprülüye, Türk delegenin teli okundu. Irak paktı ile ilgili bir nota tevdi Beylerbeyli delege bakkal olduattiğini bildirmiştir. Bu notada, Isğunılan, şeker dağıtmakh meşgul raelin, Türk Irak paktını kendi bulundıığumı, bu yüzden kongreye Ankara 18 (Telefonla) Ataıleyhinde hazırlanmış. olarak kabul gelemediğıni bıldıriyordu. türkten C.H P. ye miras olarak ?ttiği kaydedilmektedir. Bundan sonra 18 mart şehidleri kalan bazı hususî eşya ve kıymetli Radyo bu haberi verdikten sonra, için bir savgı duruşu yapıldı e il » •ücevherat. nişan, madalys ve zatî • İ«naelin, mezkur pakh hiç bir zaOunku toreudc askeri bando kurulu başkaru Taceddin Özgüder man «benimsemıyeceğini» ilâve et Arkast Sa 7. Sü. 3 te (Yostn 3 uncü tahıfetnizde) »IASALLAR DİYABI... Arkan Sa. 7, Sü, i U tnönü kontifurkeıı miftir. T Hüseyin Cahide cezasının kaldırıldıği haberini dün gece ilk defa biz verdik Trakyadaki NATO tatbikatı § m şehrimizden hareket eden Ordu TakımıT m l z g e c e s a a t 2 2 de Romaya varmıs e Türk kolanisl tarafından hararetle karsilanmıstır. Resim. takımımız Yeşilköv hava alanında hareketinden evvel gorülmektedir. (Buna dair haberi 7 nci sahifemizde bulacaksmız.) ^ ^ ^ ^ D ü n ak a Âmerika bize yardımım 500 milyona çıkarıyor Salâhiyelli kaynakların ifadesine göre bu tasavvur haziran ayı içinde tahakkuk edecek Kanadada stadyomda çıkan kavga Memleketimizde kurulacak kan bankaları France Presse'in muhabiri olan bir Türk pazeteci, dün gece tevkif olundu hakkında asılsız haberler Tiitün ihracatı 1955 in Zaro Ağası Süriyede kabinenin düsmesi bekleniyor Dün Şamdan Ankaraya gelen bir ecnebi diplomatın verdiği malumat Suriye Büyük Elçisi iie bir müiâkaf Çanakkale zaferi törenle kutlandı C. H . P. 11 Kongresinde dün Inönünün konusması «İç politikada iktidarla ciddî bir münakaşa halindeyiz. Bu münakaşanın selâmet yoluna girmesi gayemizdir» İsrail bize bir nota göndermiş! Dün Afalurke aid evrakla dolu bir kasa acıldı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog