Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

FALIH RIFKI A T AY YEDITEPE Ya>ınları arasında çıkan Ç I LE adlı eserinde son yıllarda yazdığı en guzel yazıları bir araya getırdı. Fıatı 100 kuruştıır. KITABÇILARDAN İSTEYİNİZ 30 uncu ftl sayı 11 005 umhuriyet KURUCUSU.TUNUS NADt Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, tstanbul Posta Kutusu tstanbul No 349 Telefonlar: Umuml Santral No. n : 24298. Yazı Ijlerl 24299. Matbaa 24290 OTÖYALÇIH Nazmi Yalçîn ve Ortağı KoU. Şti. tspanyol menşeli (Cam ve Tahta) çift seperatörlü, kalın plâklı. kuru Şarjlı AUTOBAT nyücâ SÛPER Tipi AKÜMÜLÂTÖRLERI'nin satışa çıkarıldığını saym müştcrflprine arzeder. Adres: Şehidmuhtar Cad No 91 Taksim Tel: 83878. Telg: OTOYALÇIN Taksim Ctıma 18 Mart 1955 Kabine dîîn tam dört saatYaita za bıtla rı süren bir ictima yaptı neşredilince fıriına kopiu Iktisadî durum üzerinde mühim görüşmeler İngiltere Başvekili Amerikamn bu hareketindeıt »emnan cereyan ettiği bildîrilen bu toplantı sonunda kalmadığını resmett açıkladı, Amerikalılar da kendi zaviy elerindetı Roosevelt ve Eisenho wer'i ithama başladılar BasvekiL Çankayaya giderek Bayar ile görüştü Ankara 17 (Telefonla) İcra Vekilleri heveti bugün saat 17 den 21 e kadar 4 saat suren uzun bırtoplantı yapmıştır. İzmirde olan Sağlık Vekılı Dr. Behçet Uzdan gavrı butun Vekillerın hazır bulunduğu bu toplantıda evvelâ dıs polıtika meseleleri nın goruşulduğu. bu arada Ortadoğu meseleleri üzerinde durulduğu anlaşılmaktadır. Alınan malumata gore Vekiller Heyetı bundan sonra iktısadi durumun muzakeresine geçmis, dıs ticaret ve döviz durumumuz ve bu durumu düzeltmek içın alınacak tedbirler hususunda uzun görüsmeler ve muna Arkası Sa 7 Siı 6 da . Et ve Balık Roosevelt. Churchill ve Stalin Yalta konferansında Turk Boğazlan hakktnda neler konuşmuşlardı? Kurumunun faaliyeti Dış ticaret rejiminde çok mühim değişiklikler Yatırıma tahsis edilecek ve sanayide kullanılacak maddelerle zarurî ihtiyac maddeleri haric diğer maddelerin ithali kat'iyen yasak edilecek Kredili ithalât hükümleri yeniden düzenlenecek, karaborsayı ve döviz kaçakcılığmı önlemek üzere bu tip ithalât üzerinde bilhassa durulacak Ankara 17 (Telefonla) Aldığı mız malumata gore eylul ayında mer'ıyete gıren dış ticaret rejımı nın tatbıkatı n e t ı ^ ' n d e bazı aksak hklar tHfflJffl*VS'fcMrfasva müstahsil le müstehhk arasındakı mutavassıt ların memleket ekonomısınde menfı bir rol oynadıkları, mustahsıhn malını kıymetlendıremedıği, bu yuz den ıhracatin da yapılamadığı an Arkast Sa. 7. Sü. 7 de 3 sene «onra Türkiyenin en ucra köyüne kadar balık sevkedilecek Ankara, 17 (Telefonla) 1953 senesınde kurulmuş bulunan Et ve Balık Kurumunun yaptığı ve yapacağı >şler hakkında kendiile goruştuğümuz Et ve Balık Kurumu Umum Müdürü Ekrem Barlas, şayanı dikkat iz~hatta bulunarak, mevcud procr?mı anlatmış ve üç sene sonra Türkiyenin en ucra köyüne kadar balığın gireceğıni bildirmiştır Halen Erzurum ve İstanbulda bulunmak üzere iki kombinava sahib Arkası Sa 3 Sv. 4 te Washıngton 17 Bırleşık Amerıka hukumeti, 1945 yılında Roosevelt, Churchill ve Stalın'ın ıştirakile yapılmış olan Yalta konferansına aid resmi zabıtlan basına açık lamıştır Zabıtlar 834 sahifelik, 2 cıld hahndedir. Resmî sözculer, kon ferans zabıtlarının hıç bir noktasının sansür edılmediğini ve tam me tin halınde neşredildığini soylemig lerdir. Bu sabahki Amenkan gazeteleri, labıtlann bır kısmını ancak neşre Arkası Sa 7, Sü 4 te YalU konieransında Churchill, Ro«aevelt va SUlin bir arada Roosevelt ile Eisenhover'i Amerikada iktidar partisinin sağ kanadı, Yalta andlaşmalannm derhal feshini istiyor Zabıtların neşri yüzünden İngilterede teessür ve infial Londraya göre, VVanhi ngton, zabıtlan negrehne kle gaf yaph, Churchill memnun olmadığım Avam Kamaraıında açıkça bildirdi Hong Kong'un Çınt devrcdilmeıi gerektıği yolunda Roosevelt tarafm dan Yaltada ortaya atılan teklife kızmıştır .Hong Kong 114 yıldan be ri İngiltereye »id bir mustemleke olup İnjölizler bu mahalli Uzakdoftunun en büyük ticari ve malî mer kezi haline getirmişlerdir. Roosevelt'in harbdpn >=onra Ko Arkası Sa. 7, Sü. 1 de 18 Mart Çanakkale zaferi Bugun 18 mart Çanakkale Zaferının 40 ıncı yıldonumudur. 19141916 yıllan arasında Turk askerı, Boğazı mudafaa için karada ve denızde duşmana karşı şerefle dovuşmuş, kahramanhk destanlan yarat mıştı. Bu büyük günün manasını belırt mek ve mubarek şerudleıımızı tazımle anmak uzere şehıımızde \e Çanakkalede torenler tertib edılmıştır. A r k a s \ S a 7, S ü l d e Londra: 17 (BBCAP) Bırle Amerıkan Yalta zabıtlannjn t n şik Amenka Hukumetınin Yalta cak 50 sene sonra açıklanmasını is konferansına dair zabıtalan neş iştemiş fakat bu talebi reddedılmi? retmesı üzerine Londra ile Wasür. Churchill Hukumetınin kuvvetlı hington arasında «sivasi fırtına» başlamıştır. Londra gazetpleri. bu taraftarlarından Daily Maıl gazetezabıtlannı zabıtların neşrıne musaade edıl si, Amerıkanm Yalta mesıni muhım bir dıo'omatik ha neşretmekte büyük bir gaf yapbğı ;a addetmektedırler Tıme1: gaze nı vazmıştır. İngıhz umumî efkârı bilhassa tesıne gore, Başbakan Churcrhıll Spor ve Sergi Sarayında toplanan kongrede bulunanlar C.H. Partisi il kongresi ün sabah başladı Kongrede İnönü de bulundu. Hüseyin Cahid Yalçına bir tensilci yollandı ve onun getirdiği mesaj amami heyete bildirildi Dr. Sarol Metin Toker dâvasında bilirkişi raponı dün belli oldu BiHıkişi heyeti uzun rapornoda Metin Tokerin yanlarını D»kt»r Mükerrem Sarslnn şeref ye ve hajsiyetinî kıncı mahiyette bulmadıpnı bildiriyerdu, D«kt»r Mükerrem Sar»lun vekiH bilirkişi teşkiline, bilirkişi heyetine ve rapara itira» etti Cumhurıyet Halk Partisi il kon rılan kısımda. Şemseddin Günaltagıesı dun sabah Spor ve Sergi sa yın yanmda yer aldı. İdare heyeti raMnda başl?dı. raporunu en büyük bir dikkatle oSaat ona doğru bursya g°lenler, kuyan belki de o oldu. üç, dort yuz kışi kadar vardı. İki Meclis Grup Başkanı Nüvid YetPa7artesi başlfv acak olan kongre yuz yirmi üç delege de davete 'ca kin, Avni Doğan, Doktor Fazıl Şeye Başvekil Adnan Menderesle bet etmişti. Fakat nihayet bunlar refeddin Bürge, civar vilâyetler ıl ve bizler vazifeli idık. Vazıf°îı ol başkanları da salonda kendilerine diğer bazı VekiHerin iştirak mıyan dınleyicilerin cesaretine he ayrılan kı^ımlarda yer almış buluedecekleri bildiriliyor pımız hayran kaldık Çünkü koca nuyorlardı. sslon iyiden ıyiye soğuktu ve palKongıe açılıyor İzmir 17 (TJî.A) 21 mart pa tolarıle oturanlar bıle elleımi, aKongre. saat 10 25 te açıldı ve zart°sı gunune tehir edılen D. P.yaklarını bir turlü ısıtamıyorıardı. Emin Âlı Yaşın kongre riyasetine Izmır ıl kongresi hazırhkları başlaSaat onu on geçe Parti Genel getirildi. Gündemde dilekler faslı mıştır. 500 delegenın iştirak edece Başkanı İsmet İnonünün gelmesi seçimlerd«n sonra yer almıştı. Konğı kongıeve Başvekil Adnan Men hazırunu coşturdu ve topladığı al grenın arzusu veçhile dilekler öne deresle Ulaştırma Vekıli Muammer kış sayesınde biraz da eller ısındı. ahndı ve seçimier geri bırakıldı. Bu Çavuşoğlu. Nafıa Vekılı Kemal Inonıi, genel merkez azdlanna ayZeytinoğlu ve diğer bazı Vekıllerın iştirak edeceğı ve pazar gunu şehrımıze geleceği bildırılmektedir. Bu arada partı çevrelerinde, muhtelıf hizıpleşmeler göze çarpmakta ve çesıdlı hsteler elden ele dolaşmaktadır Ayrıca Beledıye Reısi Dr. Salâhaddın Akçiçeğin de bu defa il ıdare kuruluna gireceğınden ısrarla bahsedılmektedir. İzıııir D.P. il kongresi Dun Avam Kamaıasında Araeril»cısı Firuz Çilingiroğlu yerlerini tahliller «munda sanık Metin To nın zabıtlan neşretmasi aleyhinde Ankara 17 (Telefonla) Devlet kerin gazetecilik vazifesim yapbğı, bejanatta bulunan Churchıll'in Vekılı Mukerrem Sarol tarafmdan almışlardı. son resimlerinden biri «Akis» mecmuası sahıbi Metin Geçen celselerin birinde Metin tenkid hakkuu kullandığı ve yanToker alevhıne açılan basın dava Tokerın Akis mecmuasında yazdığı lann Dokter Sarolun şeref ve hayal (Yazısı 7 nci sahıfemizde) yetini kıncı mahiyette olmadığ» sma bugun Ce devam edıldi. j ve Mukerrem Sarolun »ahsını hekanatine ittifakl» vardığını bildiriCelse açıldığı zaman, eski'mah ! del tuttuğu iddia edilen yaıılaruı yordu. İstanbul Toplu Basm mahkemesince keme heyetının Temyız azalığına Raporun okunmasuıdan sonra söz tayın edılmesi üzerine yenıden ba tejkil olunacak bir bilirkişi tarafınalan Tokerin avukab Faik Ahmed sm davalarına bakmakla gorevlen dan tetkıkine karar verılmi|ti. Barutçu rapor muhteviyatııun bahis İlk olarak, Hukuk Fakültesi Dedırılen Emuı Gebızoğlu başkanmevzuu yazılann şeref v« haysiyet lığında hâkim Kemal Ergın, ha kanı Sulhi Dönmezer, Edebiyat kıncı olmadığuu bariz bir çekilde Fakültesi profesörü Sabri Esad Sikim Ahmed Apaydın ile basın savgösterciğini sSylemiş ve raporu yavüşgil ile Gazeteciler Cemiyeti aynen kabul ettiklerini ilâve etmiıReisi ve Gazetecilik Enstitüsü hotir. calanndan Cevad Fehmi Başkuttan Bunun üzerine söz alan Dr. SaMectisin pazartesi toplantısında müteşekkil bilirkişi heyetinin hazırladığı roprun okunmasma geçil rolun avukatı Burhan Apaydın görüşülecek olan bu mesele etrafında sert miinakaşalaı di. Bir hayli uzun olan bu raporda mahkemenin bir ıhtisas mahkemesi Akis mecmuasında neşredilen yazı olduğu halde gayesinin dışına çıkayapılacağı tahmin ediliyor lardan pasajlar alınarak tahliller rak gayrımesul bir bilirki|iye yaAnkara 17 (Telefonla) 1,5 ay yapılmakta idi. Bilirkişi heyeti, bu zıları lüzumsuz yere tevdi ettigini ıleri sürmüş ve: önce D.P. meclis grupunun bir top » Rapor umumî hatları itibarile lantısında bir haylı sert münakaşaihticaca salih değildir.» demiştir. lara yol açan kaybolan saray eşSa 7. Su. 3 te Arkası Sa 7, Su. 3 te Saray eşyası Kaybolan meselesi için kııyrıık İşçiye grev hakkının taninması Çaışma Vekili, gerekü ettidlere devam edildiğini söyledi Hâdiseden sonra Yeter, Cumhuriyet muharririne olup bitenleri anlatıyor Ankara 17 (T.HA.) Çalışma Vekili Hayreddin Erkmen isçirdn sisyal, kültürel ve ekonomik inkişafını sağlamak maksadile yapılan çalışmalar hakkında (T.H.A.) muhabirine beyanatta bulunmu} ve grev hakkının igçiye tanınıp tanınmıyacağı hakkındaki suali söyle cevablandırmıştır: « Bu hususta gerekli etüdlere devam edilmektedır. Esasen grevin hükumet ve D.P. programında yer aldığı malumdur. Çalışmalarımız sona erer ermez kanun hükumete arzolunacaktır. Avnca Kıbns Türkişi federasyonu Tıirkişe üve olabilmp^i için Çali"ma Vekâletine resml bir müFındıklıda Mollabayın çıkmazın racaat yapılmadığını söyliyen Veda 12 numarah evde oturan Yeter kil, TürkIşin bır hayeti ile yapılan Akpulat isminde 22 yaşında bır bir görüşmede bu hususun yazılı okadm, Dolmabahce vapurunun 55 larak Vekâlete bildirilmesi gerekti Arkası Sa. 3, Sü. 5 te ğıni söyledi|ini ıiadt etmlfÜ». BUGUN Dolmabahce vapurunda bir yaralama hâdisesi Kvvelki gece, Amavudköy önlerin" de demirh bulunan Denızcılık Ban kasına aid «Dolmabahce» vapurunun kaptan kamarasında bir yaralama hâAseei cereyaa etmifür. Katl.vo Geminin süvarisi 55 yaşında Miinir Egemenle, metresi 22 yaşında Yefer, bıçakla birbirlerini yaraladılar Beledijenin tanzim satıs yerlerinden biri almak için sıraya girenler önünde şeker l İç sahifelerde (Yazısi 7 nci sahıfemizde) YAZ1SIZ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog