Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

Demirbank Sirkeci Ajansımız Eınrinizde Fcvkalâde ve kıymetlİ hediyeler Sirkeci, Nöbethane Cad. No. 40 Telefon: 28519 30 anco yıl sayı 11 00 umhuriyet KIIRUCUSU: Y U N U S NADf Telgraî vt mektub sdreri: Cumhuriy«t tstanbul Porta Kututn trtmba] Ro. 248 Telefonlar: Umuml Santral No. n: 24298. Yan Ijleri 24299. Matbıı 24290 Falih Rıflcı Atay'ın adh eteri dört renkli nefis bir kapak Içinde YEDİTpPŞ yayınlart arosındtK'': ctfett. KİTABÇILARDAN İSTEYİNİZ Fiatı 100 kurustur. Perşembe 17 Mart 1955 Suriye notamıza samimî o!mıyan bi cevao verdi b Dir Bu notada, Türk dostluğundan bahsedilirken Suriye Dış Bakanı, «Le Monde» a demecinde: ((Türk Irak paktı fiyaskodur» diyor ve siyasetimizi kötülemeğe çalışıyor Ihracata prim asılsız Thornburg. fikri aVınmak için çağırıldı. daimî olarak kalacağı doğru değil Altmış milyon liralîk yeni devlet tahvilleri Nisanın ortalanna doğru çıkarılacak tahvillerin tutarı yatırımlara tahsis edilecek, böylece bütçe açığının bir kısmı kapatılmış olacak Ankara, 16 (Telefonla) Alınan malumata göre. amortisman ve kre di sandıeı tarfından 60 milvon lira tutarında % 5 faizli yeni bir tertib devlet tîhvilinin ihracına karar verilmiştir. Nisanın ortasına doğru ihrac edilecek olan bu tahviller 100. 500, 1000, 5000 ve 10000 liralık knpürler halinde olacak ve 10 gün müddetle satılacaktır. Yeni ıhrac edilecek bu tahvillerin hemen satılacağı tahmin olunmaktadır. Yatırımlara tahsis edilecek olan bu tahvillerin tut^rile aynı zamanda bütçe açığının bir kısmı da kapanmış olacaktır. Ankara. 16 (Telefonla) Hükumetin daveti üzerine memleketimize gelen Amerikah iktısadcı Max Thornburg'un ne şekilde vazife göreceği hakkında çeşidli söylentiler mevcuddur. Aldığımız malumata göre Thomburg, hükumetimizle rr.üşavere etmek üzere çağırılmıştır. Fakat bu istişare Ankara, 16 (Telefonla) Suri Arkas\ Sa 7, Sü. 7 de ye hükumetine Şamdaki maslahatgüzarımız vasıtasile tevdi ettiğimiz birinci notanın cevabı Şam maslahatgüzarımız vasıtasile Hariciye Vekâletine gelmiştir. Suriye hükıımeti oevabî notasında; Mısır ve Suudi Arabistanla Arkası Sa 7 Sü 3 te 111 Londra 16 (B.B.C.) îngiliz Ha ridye Bakanhğı tarafından verilen malumata göre, Dı« İşleri Bakanı Anthony Eden'in hastalığı normal seyrini takib etmektedir. Bir sözMemleketimizi ziyaret eden Arkası Sa 7, Sü. 8 de Amerikah çazelecilerin Kıbrısta verdikleri şayanı dikkat demec "Türkiye Ortaşark çıkmazını da halledecektir,, flııruıııa Hastahğın normal seyrini ettiği bildiriliyor takib İZMİRDEKİ MTHAKEME Izmir Sanayi Odası Bagkanı Osman Kibar ile umuml kâtibi Nectni Boranın vazifelerini suiistimal iddiasile mahkemeye verildiklerini bildirmistik. Resim, baskan ve umuml kâtibi mahkemede aahidlerle birlikte gösteriyor. Vehimler gene fiyasko verdi Adli Tıb. Astronomi kitabuıdaki çocıık resimlerinin Stalin İle Lenin'e aid ohnadığıru bildirdi Şerafeddin Çintan tarafından 'ise son sınıfları için yapılan astronomi kitabmın 192 nci sahifesinde bir meteor taşı üzerine, taşın büyüklüğü hakkında bir fikir vermek maksadile konulan iki çocuk resrninin Stalin ve Lenin'e aid olduğu alâkalı makamlara ihbar edılmişti. Arfcast Sa. 7. Sü I de 16 Mart Sehidleri, dün saat 3 te Edirnekapıdaki SakızLefkoşe 15 (R.) İstanbul ve a ,. . .... ,. ğ a c ı Şehidliğinde yapılan bir merasimle anılmıstır Ankarada iiç gün kaldıktan sonra Merasime Valı adına Valı muavini Nafi Tamer. Komutanlar. Şehir Meclisi üyeleri askeri bir Kıbnsa gelmiş olan Amerika gazeteciler heyeti reisi TVm İrland, U C e m İ y e t l e r V e genİ ^ ! « b i r halk kütlesi kaülm^r. Resim. merasi Arkası Sa. 7. Sü. I de 16 Marl sehidleri anıldı ün başkentimize gelmesi heklenen İngiltere Dış Işleri Bakanı sayın Eden\u son dakikada birdenbire raJty&jzUnarak sçyahaüni geri bıraklaııılan kısmet dığilmiş> teriminden hoşlanmamakla beraber h«yatta batı tesadiiflerin birbiri arkasına bir takım zincirleme aksiliktcre yol açtığını da inkâr edemeyii. Bu son rahatsızhk. iki yıl içinde Sir Anthony'nin Ankara seyahatlerine cngel olan galiba üçüncü aksiliktir. Yazık! Fakat şıınu da söyliyelim ki, üzüntümüz daha ziyade sayın dostumuzun rahatsızlığmd'n ve onu bir kaç gün için aramızda görmek imkânının böylece geri kalmış olmasındandır. Kibarlık. sanıimiiık. centilnıenlik gibi bir çok güzel vasıfları nefsinde toplu bir halde taşıyan Sir Anthony'i bir defa tam.V'nlar, onun sohbetini daima ararlar. Harb yılları içinde Ankaıada, daha sonra da çevidli ve<ilelerle Londra. Paris ve Strasbourgta (förüştüğümüz bu deserli şahsiyeti bu defa da yakından görmek, müşterek k^deıimizi ilgilendirpn meseleler üzerinde onun diKiincelerini kendi ağzından tatlı tatlı dinlemek isterdik. Yoksa. sayın Ingilİ7 Dış İşlcri Bakanının Ankaraya çelememcşi > üziinden menıleketlpıimız arasındaki temasların aksıyacağına veya tasarı halinde projeler vaısa bunların gecikeceeine dair bir kayguya kapılmış değilizdir. Böyle bir kaygu bizden ıraktır. Başhakan sayın Adnan ^I»'irteresin Reuter aiansına verdiei demecde de belirtildiği gibi Türkiye ve İneiltere hem NATO içinde, hem NATO dışında çifte ittifak bağlarile hirbirine bağlı iki dost devletHr. Ya'şadığımız dünya şartlan bu dostluğu her gün daha kuvvetli bir hale setirmektedir. Akdenizin, Doğu Akdenizin ve Ortadoğunun savunma tedbirleri de, bu dostluğıın kuvvetlenmesi savesinde. her gün daha ileri. daha tesirli bir seviye iistünlüğüne ulaşmaktadır. Sorumunu taşıdığımız bölgede irili ufaklı bir çok milletler var. Bunlar arasında durumun ciddiyetini kavrıyarak vazifemizi paylaşmağa catı rtanlar bıılıındıığıı gibi. Hirlü sebeblerle bizlere (İngiltereve ve Türkiyeye) dirsek çevirenler, yahud da tereddüdp diişerek ne yapacağını şaşıranlar da coriilîiyor. Ortadoğu meseleleri üzerinde geniş tecrübesi ve bilgisi olan dostunıuz İngilterenin de gayretleri ile bolgeNADİR NADİ Arkan Sa 3. Sü 5 te NATO'nun Trakyadaki Ret Ingiltere Trident tatbikatı başladı D Türkiye » Naarif Vekili ile Üniversite arasında baş gösteren ihtilâf Vekîl, yolladıgı muhlırada, profesörlüğe terfi şarflarının degisHrilip değişfilemiyeceğini sordu ve «hayır» cevabını verdi Birinci jet Orda Bfrffkleri Trakyada Kurudağ ve Saros korfezi Ankara, 16 (a.a.) M. M. V Terasil Bürosundan btfrliri!m>stir: NATO «RodTrident I» tatbikatı başladı. İowa harb eemisi ve iki tayyare gemisile 22 parçadan müteşekkil 6 ncı filo kuvvetleri dün gece yarısı başlıyacak olan taarruza hazır vaziyette Türkiye sahili acıklarında beklemekte idi. Amiral William Fechtelp''i" eiinev NATO kumsndanlığına baŞl, ü c tâlî ka mıntakalarında birlikleri rargâhı da tatbikata katılmaktadır. Tatbikat, bu eece Amerikan deniz piyadelerinin Saros körfezine yapacaklan çıkarma ile başlıvacak ve Koru dağından Saros körfezinin kuzey doeusuna kadar yayılmış bulunan Türk 1 inci ordu birliklerile birlesecektir. Harekâtı 6 ncî Amerikan filosuna ve Türkiyedeki 6 ncı miittefik taktik h^va kuvverSa. 7, Sii 2 de harekete geçti, desteklîyor nçaklarımız New York'taki rezaletin açık duruşması MARDİN CANAVARI. MuteTopladığı gcnc kızlan. addid soygun ve gasıb hâdıselerinin faili. 6 vatandaşın katili olan telefnnla miis<eri)erirre sa«Mardin canavan» Hıdır Çpçen'in tan mibofP r oğlunun alpni yakalandığını yazmıştık. Resim, muhakemesi heyecan Mersin Cezaevi damını delerek uyandırdı kaçan bu azıh canavan gösterNew York, 16 (A.P.) Genc mektedir. kızları toplayıp. sonra bunları telefonla satan Mickey Jelke'sın nıuhakemesine dün devam edilmiş ve bu kızlardan biri olan 21 ya«ındaki Arkası Sa 7 Sü 6 da Üniversite öğıetim üyelerinin ter olmadığı yolunda üniversitelerin filerine aid üniversiteler kanunu ve mütaieasını sormakUdır. üniversiteler yönetmeliğirtde mevLitanbul Ünivergitesi bu jeiıftosti^cla lnceretDc5,»rjr%tOTTDU lunda, Ma^rif Vekili Celâl Yardun susları, kanunl mesnedini gösterecı, üniversitelere bazı sualleri havi rek cevâblandırmıştrr. Üniversite, tstenen deği^ikliğin mümkün olamuhtıralar göndermiştir. Sol cenah lideri Bevan, meclia Vekil, muhtıralsrda, esas itiba mıyac?ğı kanaatindedir. Haber algrupundan ihrac edildi rile profesörlerin terfihi üzerinde dığımıza göre, iki makam arasında mesele halledilemediği ve Vekil de durmakta ve profesörlüğe terfide isteğinde ısrar ettiği takdirde duşart olan kitab yazma, muayyen rum Devlet Şurasına aksedecektir. müddeti doldurmuş olms. lisan bilİstanbul Teknik Üniversitesi segisi Rİbi maddeler hu5\ısunda mü natosu, Vekilin muhtırasını bagüa şahedelerini bildirerek, bunlann görüşerek kanaatini kendisine bil değiştirilebilmesinin mümkün olup direcektir. İngiliz muhalefet parlisindeki buhranın sonu Erim muhalefetin bekleyişi uzun süremezt Maç sonu hâdiseleri tahkikatı devam ediyor Gakttasaray kulübünde fats muhabirini döven Kâmfl dün zabıtaya teslim «ldu; maç günü yümrükla öMürülen gencin cenazesi merasimle kaldınldı sürmemelidir^ dedi Yeni parti rivayetleri asılsız çıktı Bu söz parti mahfillerinde bir takım dedikodu ve rivayetlere yol açtı Orduda işe yaramıyan atlara İtalya talib Damlataş mağarası Bevan Londra 16 (a.a.) Ingiliz Ifçi partisi sol cenah lideri Aneurin Bevan işçi partisi parlamento grupundan 112 ye karşı 141 oyla ihrac edilmiştir. Arkast Sa. 7, Sü. 1 de Sıhhat Vekili, mağarnnın kapatı(acaği şayialannı yaianiadı ve burada yapılmakta olan resmî tetkiklerin devam ettiğini bildirdi Ankara, 16 (Telefonla) Nihad Erim. Osman Bölükbaşı ve Safa Kılıçlıoğlu arasında gizli görüşmeler cereyan ettiği ve bu üç zatın yeni bir parti kurmak üzere fikir teatisinde bulunduklan hakkında çıkan ve rivayete dayanan haber ler, gerek Ankara siyasî mahfillerinde gerekse haberde ismi geçen zevat arasında hayretle karşılanmıştır. Bu mevzuda Osman Bölükbaşı ile görüştüm, şunları söyledi: Arkam Sa. 7, Sü. 4 te Gazefeci mahallesi inşaatı İsrael fîrmasına İzmir, 16 (Telefonla) Şehriİtalyanın Türkiyeden alacaği mizde bulunan Sıhhat ve İçtimal atfan salam imalinde kullanacağı Muavenet Vekili Doktor Behçet Ut, Alanyada astım bronşiyale iyi gebidiriHyor len maearanın resmt makamlar taAnkara, 16 (Telefonla) İtalya rafından kapatılacağı yolunda çıTicaret Vekâleti tarafından Ticaret kan şayialan kat'iyetle reddetmiş Vekâletimizin ilgili şubeleri nez ve bu hususta sunları söylemiştir: « Vekâlet adına ilgili mütehasdinde enteresan bir teşebbüse gesıslar tarafından Alanya msğarası çilmiştir. Arkası Sa. 7. Sü 5 te hakkında yapılan tetkikler devam Arkast Sa. 7, Sü. 1 de Balıkesirde bir gösteri müftüyü harekete geçirdi Öğretmen okullarmın 107 nci yıl. döniimü münasebetile yapılan gösterija bazı kimsekr ulemayı tahkir sayarak şikâyet ettiler Balıkesir 16 (Telefonla) ÖgTetmen okullarınm 107 nci yıldönümü nü kutlamak gayesile bugün şehrimiz Necati Eğitim EMstitüsü bir program tertib etmiş ve kitab günü ihdas etmiştir. Gencler. akşam okulda temsil edecekleri Nsredd:n Arkası Sa. 7, Sü 5 te ihale edildi Sivasfa iki kişi tren altında parçalandı Sivas, 16 (Telefonla) Dün saat 16 sıralannda Sivas • Yıldızeli arasında Köpüklüçevrik tabir edilen mahalde marşandiz treni ile Alucra plâkah bir yük kamyonu çarpmıştır: Samsundan Sivasa gelmektc olan şoför Ramiz Köymen, idaresindeki kamyonla Sivasa 20 kilometre mesafede Köpüklüçevrik mevkiinde tren hattırıı geçeceğl sırada arkadan marşandiz treninin geldiğini görmüş ve fren yaparak durmuştur. Bu esnada şoför mahal linde bulunan Sivaslı Eyüb Gö* isminde biri ile henüz hüviyetl tesbit edilemiyen bir vatandaf, tren allında kalacakları korkusile kendilerini kamyondan dışarı atmışlar, fskat trenden kaçmağa muvaffak olamıyarak feci şekilde parçalanmışlardır. Marşandiz, yol kenarındaki kamyonun sağ çamurluğunu parçalamıştır. Şoför tevkif edilmi|tir. Facia knrbanmın eenaıeM dia eller üstünde tasinırken (Yazıst 2 nct sahifede) Tarih İlâvemiz Bugün 33 üncü Hâveyi veriyoruz Cemiyeüııde dıin Vali nin huzurile protokol imzalanırken (Yaztst 7 ncı sahifemizde) Bir eczane esrarkeslere beyaızehir uUrken yakalandı. Gazetdvden • SERBEST REKABET
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog