Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

ÇİLE Son gOnlarin m güzai edebi eaeıt Ymzsnt Falih Rıflo Atay YEDtTEPE YAYINLARI Ttatı 100 ancı yıl sayı 11 00? umhurİYet KURUCUSUTYUNUS NADf Telgrai re mektub adresı: Cumhi|nyet tstanbul Posta Kutusu tstanbul No 246 Telefonlar: Umuml Santral No sı: 242»8, Yazr Işlen 24299. Matbaa 24290 FAYDAU ESERLER Kadında Cinsî Hayat Evlilik ve Mahremuf w H w i • • ," Annenin Kitabı j Hiciv Edebiyatı Anfcılcyisi . Doktor Gelinceye Kfe da* tstanbul Rehberi '. Türkler Için Almarjca ITII Deutsche Syntax: H. Aöstock f Ömer Hayyam ve Rtrtaüeri Muhtarlar, Kılavuzıî, Tüzüğü In 1000 600 Çarşamba 16 Mart 1955 Ahmed Halicj Yaşaroğlu 400 500 500 500 575 880 350 225 Kitapçılık ve^Kâiıtçılık Şti. Eden âni olarak hastalandı Ankara ziyareti gene Eden Menderese 3 sahifelik bir mesaj yolladı, bunda tees sarlerini bildirerek yaz iptidasında gelebileceğini söylüyor Ankara 15 (Feyyaz Tokar telefonla bildiriyor) Yarın akşam saat 21 de hususi bir uçakla Türkiyeye gelmesi mukarrer bulunan İngiliz Hariciye Vekil; Sir Anthony Eden âni olarak rahatsızlanmıştır ve bundan ötürü ziyareti başka bir tarihe bırakılmıştırEden'in rahatsızlığı dolayısile gelemıyeciği haberi bugün İngiliz Sefirı Sir James Bawker tarafmdan Türk Hariciyesine bildirilmiştir. Saat 17 de Hariciye Vekâletine gelen İngiliz Buyük Elçisi doğruca < Hariciye Vekfileti Kâtibi Umumî | Muavini Muharrem Nuri Birgiyi I Arkası Sa 7. Sü. 3 te I "4 İngiliz Harîciye Vekilinin bugün gelmesi bekleniyordu, Başbakan bu münasebetle Ankaraya gitmiş olan Reuter ajansı muhabirine Türk İngiliz dostluğunu öven mühim bir demec verdi •i4 Başvekilin Reuter'e demeci Köıttür fiatlarının ayarlanması İşletmekr Vekili. teshin vasıtası olarak kullanılan kömüre zam yapılmıyacağını söyledi Ankara. 15 (a.a.) Bugün çıkan bazı gazetelerde kdmur fiatlarının ayarlanacağı veya yükseltileceğı hakkında neşredilen haber n c ı K o r e tu Sayma katılacak birlikler. yurdun muhtelif bolgelerinden Izmire müteveccihen yola çıkmışlardır. Dün Ankara. Konya. Sivas ve Bursadan hareket eden birlikler. merasim ve tezahüratla ugurlanmışlardır. Resim. ^\nkara Garnizon Kumandanını yola çıkan birliğe Süngülerin Gölgesinde hitab ederken göstermektedir. 6 £" Kıbrıs'da tahrikleri Adadaki Rumların Asamblesi toplantıya çağınldı. Atinaya papaz temsilciler gönderiMi Lefkoşe, 15 (R.) Kıbrıs ortodoks kilisesi tahriklerini hızlandır* mıştır. Papazlar, adadaki Rumlann asamblesini toplantıya çağırmışlardır. T«p!antınıu gdecek ay başında yapılacağı anlaşılmaktadır. Başpapaz Makarios'un dırektifleri Arkası Sa 7, Sü. 8 de Eden, BBC radyosunda konuşurken Ankara. 15 (a.a.) Başvekilimiz Arkasi Sa. 7, Su. 7 de Adnan Menderes, İngiliz Hariciye Vekili Sir Anthony Eden'in memleketimize yapacağı ziyaret münasebebtile. suıetı hususıyede şehrimize gelmiş bulunan Reuter ajansı muhabirine §u beyanatta bulunmuştur: « Yarın, resmî bir ziyaret yapmak üzere Sir A. Eden memleketimize gelmiş olacaktır. Bizi çok sevindiren bu ziyarete Ankara 15 (Telefonla) Avrupa hususî bir ehemmiyet atfedyoruz. ve Amerıkadan ithal edılecek kamÇünkü İngiltere. Türkiyenin valnız yon yedek parçaları ile iç ve dıç dostu değil, aynı zamanda 939 ^T>d lâstıklerin hakiki ihtiyaç sahibleri Arkası Sa 7. Sü 4 te Arkası Sa. 7, Sü 7 de Otomobil yedek parça ve lâstik tevziatı Ortadoğu için yeni Amerikan plânları Dalles, istikrarı sağlamıya matuf yeni teküfler yapmak ümidinde bulunduğunu söyledi' Washington. 15 (A.P.) Dıs Bakanı Foster Dulles. bugün bir basın toplankısında verdiği beyanatta. muhtelif konulara temasla. Birleşik Amerikanm. Ortadoğuda, hâlen İsrael ve Arab devletleri arasında mevcud münazaralar yüzünden sarsılan istikrarı yeniden kurmaya matuf yeni teklifler serdetmek ümidinde olduâunu söylemiştir. Bakan, birbirini kovalıyan hâdiseler yüzünden Birleşik Amerika için bu böl Arkası Sa 7. Sü i 7 de Şeker tevziatı düzene giremedi Bazı bakkailarda şeker yok, lislelerde isimlerini bulamıyan vatandaşlar da göriîlüyor C. H. P II kongresi yarın başlıyor İ) başkanhğı için Fehmi Atanç, General Şahab Gürler ve Günaltayın isimleri üzerinde duruluyor C. H. Partisi İl Kongresi. yann saat 10 dan itibaren Spor ve Sergi Sarayında çalışmalarına başlayacaktır. Vilâyetimize bağlı 24 ilçeden 250 delegenin iştırak edeceği kongreye, Ankaradan beş milletvekıli ve Genel İdare Kurulu azaları selecektir. Parti *«şkanı İsmet İnonünün de kongrede bulunacağı söylenmek tedir. Arkası Sa. 7. Sü 2 de Şama yeni bir nota verdiğimiz bildirîliyor İkinci nota muhteviyatı da birincinin ayni, Suriyenin Mısıra boyun eğmek suretile karşılaşabileceği tehlikelere nazarı dikkatini celbediyoruz 16 Mart Hugün EfJirnekapıdaki Sakızağacı Şehidlieinde merasim yapılacak 16 mart şehidlermi anmak için bugün saat 15 de Edirnek? \ 'ıki Sakızağacı Şehidhğinde bir mera Arkası Sa. 7, Sü 4 te Rus Ziraat Bakanı dün itham edildi Rus diktatorü Krutçef'in tenkid ettiği Bakan nazik durıımda! Moskova. 15 (A.P. Sovyet Tarım Bakanı Georgi Fedoroviç Aleksandrov geçenlerde burada yapılan bir toplantıda. Rıısyanın 1 numaralı idarecisi, Komünıst Partisi genel sekreteri Nıkata A. Kruşçev tarafmdan şıddetle ten Arkası Sa. 7. Sü 5 te Suriye elçisi geldi İzmir Sanayi Odasının 50.000 lirası ne oldu? Ankara 15 (Telefonla) İki hususî ajans tarafmdan bıldirilen ve resmî makdmlar tarafmdan henüz teyid edılmiyen bir habere göre hükumetimiz tarafından Suriye hukumetine ikinci bir nota tevdi edılmiştir. Bu ikinci nota da hemen hemen birincinin aynıdır. Suriyenin Mısırın baskısı altında Türkiyeye karşı cephe almasından iki memleket arasındaki münasebetlerin zarer gorebıleceğine. na hoş hâdiselere sebebiyet verebileceğine işaret edilmekte ve Suriyenin bu kabil kararlarda herhangi bir tesirden âzâde olarak istiklâl ve bütünlüğünü birinci plânda tutup buna göre hareket etmesi arzu olunmaktadır. Ajanslar tarafmdan ifade edildiğine göre bu ikinci notamız da Şamdaki maslahatgüzarımız tarafmdan Suriye Hariciye Vekâletine venlmiştir. Bomonti Bira fabrikasında infilâk NEPAL PRENSI ŞEHRIMİZDEN GEÇTİ Nepal Hukümdsrının 80 yaşında Zurıch'te öldüğünü yazmıştık. Muteveffa Kralm oğlu ve zevcesi dun uçakla Hindistandan Zuıich'e giderken şehrimizden geçmışlerdir. Resım. kısa bir muddet Yeşilköy hava alanında kalan Prens \ e Prensesi göstermektedir. Şeker için dün Vilâyete müracaat eden kahvetiler Şeker tevziatı ile ilgili listelerin nüz bilmedıkleri için şeker olduğu Muhakeme edilen Sanayi Odası haz'rlanmasına dün de devam edil halde satmaktan imtma etmişler Başkanı «alacağıma mahsuben miştir. dir. Bir kısım bakkallar ise kendi aMım» diyor. bir şahid ise (D. P. Lısteleri hazırlanmış bazı mahal lerine tevzi edilmek üzere şeker den istiyorlar. diye aldı) iddiasuıı lelerde şeker tevziatına başlanmıştır verilmediğını ileri sürmüşlerdir. ileri sürüyor Fakat lıselerde ismi bulunmadığı Bu durun karşısında tevzi işinin içm bazı vatandaşlar şeker alama henüz intizama sokulmadığı anlaİzmir 15 (Telefonla) Ege bölmışlardır. şılmaktadır. Listelerin tekemmü gesi Sanayi Odası Başkanı Osman Bir kısım bakkallar da listelerin lünden sonra tevziat işlerinin dü Kibar ile Oda umumî kâtibi Neckendılerine verılmediğini ileri sü zene gireceği ilgili makamlar ta mi Boranın Sanayi Odası kasa sından 50.000 lira almak suretile rerek şeker tevzı etmekten çekin rafmdan bildirilmektedir. vazifelerini suiistimal ettikleri idmektedirler. Diğer taraftan dün Fatih ve Ediasile açılan ve izmir meb'asu RaBazılan da hangi sokak ve semt mınönü ilçeleri dahilinde bulunan uf Onursal tarafmdan da bir sözsakinlerine şeker vereceklerini he Arkası Sa. 7, Sü 5 te soru ile D. P. Meclis Grupuna lü aksettirilen davaya aid duruşmaya bııgün İzmir 4 üncü asliye mah kemesinde başlanmıştır. Osman Kibarla beraber Oda umumi Kâtibi Necmi Bora, sanık olarak duruşmaya dahil olmuşlardır Hâkim tarafından kendisine söz verilen Osman Kibar, hâdisenin mahiyetıni anlatarak Gediz barajını yapacak olan Ege Elektrik Anonim Şirketinin biran evvel tesekkül edebil Arkası Sa 7. Sü 6 da Naç sonu hâdiselerinin tahkikatı dün de bitmedi Boksör Tayyar hakkındaki iddianın asılsız olduğu anlaşıldı, tribündeki kavgada ölen gencin cenazesi bugün kaldırılıyor Suriye Buyuk Elçisi Kâzım El Cezayirli (Yazısı 7 ncı sahıfemizde) Pazar günü Galatasaray kulübü mukabil bir dava açacağını söyleönünde cereyan eden müessif hâ mektedir. Futbolcu Kâmil yakalanamadı disenin hazırhk tahkikatı dün de Evvelki gün Galatasaray kulüikmal edilememiştir. Kulübün içine alınarak banyo bünde bek Kâmil tarafından dövüdairesinde dövülen ve ağır surette Arkası Sa. 7, Sü. 7 de yaralanan Hüseyin Alkanad. davacı olduğunu söylediğinden dün Adalet doktoruna gönderilmiştir. Adalet doktoru kat'i rapor veremediği için Hüseyini Cerrahpaşa hastanesine sevketmiştir. Bu yüzden suçlular. ancak bugün Adliyeye verilebileceklerdir. Diğer taraftan millî boksör Tayyar Kalça, vak'a sırasında Emirgânda olduğunu şahidlerle isbat ettiğinden, hakkındaki iddiamn asılsız olduğu anlaşılmıştır. Tayyar. EUÇ tasnıinde bulunanlar hakkında Gökay Belediye Meclisinde tenkidlere cevab verdi İnülâktan sonra fabrikanm hali (Yazısı 7 nci sahıfemizde) Su ile sütün imtızacı halledilmedi ki pastörize süt işi hallolunabilsin Bu zararlı huydan arlık vaz geçelim! Şeker vesıkaya bindi. Bu 'ceÎİ77ieyi kullanmaktan korkuyoruz ama olup bitenlerin hulâsası budur. Istıhsal az, istıhlâk çok. Bmaenaleyh elımizdekı şekeri nufus başına âdılâne şekilde dağıtmağa mecburuz. İşte bıına bal gıbı vesıka ile tevzi denir. Bizim üzertnde duracağımız nokta bu değ?!. İstıhsalin istıhlâke yetişmiyeceğinı tâ geçen seneden büıyorduk. O hal•de geride bıraktığımız aylarda niçin bu tevzi sıstemi tatbik edılmedi de şeker serbest satıldı ve parası olan bazı açıkgozlerin evlerıne çuval çuval şeker yığmalarına ımkân bıraküdı? Yaya kalan gene mi sabit ve dar gehrlıler. gene m'ı tekaüdler? Gene vıi jırsat duşkünluğünü, istıfçıhğı neiıslerine yedıremıyen diğer namif.hı iffanhıı? Yumurta kapıya qe\dığı :aman tedbır almak huyunclnn AUah rızası ıçın arlık vatgeçelim! AHna, 15 (a.a.) (Hususî buhabırimizden): Kiıa tahdidatının k?ldırılmasını protesto etmek maksadile esnaf, tüccar ve küçük sanayi erbabı bilamüddet grev ilân ed»p rruğaza ve yazıhanelerini kapemağa karar vermişlerdir. Grev günü henüz ilân edilmemiştir. Bundan bir hafta kadar evvel tectübe mahiyetinde yapılan bir gerv, günlük hayata çok tesir etmişti. Uzun zaman devam edecek bu şekil bir grevin memleketin iktisadi hayatını bir hayli sarsacağı jBUhakkaktır. Âtinada kiracılar grevi Esrarkeşlere kokain satan eczahane! { Geçen hafta kalfası yakalanan eczacı dün firar etti 90 yaşında yankesici 175 kuruş çalarkcn yakalanan sabıkalı yankesici 3 sene 8 ay hapse mahkum oldu Evvelki gün Köprüde vapur iskelesinde suçüstü yakalanan 90 yaşında sabıkalı bir yankesici. 175 kuruş çalarken yakalanmış ve ceyapvıne «onderilmiştir. Sabıkalı yankesicileıden 90 vaşında A%'ram Çiprut evvelki gün Köprünün Üsküdar vapur i.skclesinde kalabalık aracına kdrışdiak Arkası Sa 7, Sü. 3 Ce Dünkü Belediye Meclisinde bir üye konuşurken (Yazısı 2 ncı sahıfede) Kumkapı polisi dün akşam afyon, kokain, esrar ve eroin mübtelâlanna devamlı surette ilâc satan ve Kumkapıda bulunan bir eczanede curmümeşhud yapmıştır. Bukao haftadanben bu eczaneye 1 Eabıkalı ve serîenlerin dadandıkLrı Kumkapı polı~inm dıkkatını çekrriş. ve hattâ şeçen hafta, eczanenin kalfası. kokain satarken yakalaıımış, tevkif olunmuştu. Arkası Sa. 7, Sü. 8 de ^ »»* J VATANDAŞIN MACEKALAR1
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog