Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

SEKİZ CUMHURİYET TERCİH SEBEBİ Dünyamn her bir tarafında ihtiyaçlara göre imâl olunması •I İYİ IŞIĞA MUHTAÇTIR! Mesaı saatlerinı hesap kıtapları başında geçıren muhasebecıye ı>ı bır ışık elzemdır. EDISON ampulleri. hem az cereyan sarfeder, hem de bol ve rahat bır ışık verır. de ışıniz ne olursa olsun n i bır ışığa ihtiyacınız vardır.., Dünyanın her bir tarofında doha fazla insanlar muayyen bir markayı, dığer bütün markalordan fazla intihap etmelerinin sebebi bu markamn en iyi olduğunu bilmeleri ve lâstiğin d a h a f a z l a d o y a n a c a ğ m a ve kendilerine daha fazla para kazondıracağına emin olmalarıdır. Bugün 600 milyondon fazla Goodyear lâstiğinin Dünyanın her bir tarafında satılmış olması ve bunun diğer bütün markalardan milyonlorca daha fazla olması size de Goodyear lâstiklerini tercih ederek lâstik masraflarınızda tasarruf temin etmek için kâfi bir sebep değilmidir ? BAŞARI İLE KULLANILIR RİPİN • Gripin, baş, diş, adale, sinir ve soğuk algınlığından mütevellit bütün ağrıları sür'atle teskin eder • Gripin, grip ve nezle başlangıcında bir çok fenalıkları önler a D İ K K A T : aldı^ınız nıiiiahzann tıakiki CHİPİN olılııjiundan emın olmak için Gıipiıı nıarkaıııı ı>raıld a ı d% ı rıı / EDISON AMPULLERİ VARDIR lYt BİR tŞIK GÖRDUĞUNUZ HER YERDE MAKINIST ARÂNIYOR Msrsin Elektrik Şirketinden: Santralımız Dizel makinelerinde mes'ul vardiye âlabilecek kabiliyette ıki makinist alınacaktır. Sanat Okulundan mezun olanîar. buhar makinesinden, toma ve tesviye ıslerınden anhyanlar tercih edılecektir. GOOD/YEAR ™ Dr. MEDİNE " " MEHMETOĞLU Çocuk Hastahkları ve Bakunı Miith. Kocaragıb Cad. 24. Nur Palas D. 3. Lâleli İstabul. Tel: 25780. Muayene: Cuma, Pazar hariç her gun sabah saat 1012 ve 1619 a kadar. M / \ r l r . . . . f f l fokat p«k yaman ) YÜZÜNDE GOODYEAR LÂSTİKLERİ İLE'HER BİR MARKADAN FAZLA YÜK TAŞINMAKTADIR. B'ynrlmılpl bok* *ını Ancalc Dr. ROJA Kiralık Mağaza ve Bina • Beyoğlunda, Meşrutiytt caddesinde Perapalas oteli karşısında 193 sayıh, takriben 110 M2. köşeoaşındaki mağaza ve methali, Asmalımescid sokağında bulunan, üstündeki üç katlı büyük bina kiraya verilecektir. Talib olanlann tekliflerini yazılı olarak 20 Mart 1955 tarihine kadar Istiklâl caddesinde Hidiviyal Palas Hanı kapıcısma bildirmeleri ve daha evvel kİTalanacak yerleri gormek istiyenler mezkur Han kapıcısın.ı her gün saat 1213 e kadar müracaat etmeleri ilân olunur. fından lOy aıkl«rl boksSrO 5 . kılodan haflf >S olmakla beıaber, r^vtındl&r bo)unc* dehfelli darbcler îndırmfk re My\e dxrlı«lere tahımmOl etmrk ktıdrelındedır HALDA portnttf yazı makıne«ı de, kendıne gor« bır hsfif aiklel ?ampıyon«duf. 6 kılodan daha hıfıf olmaklı beraber, • kadar sağlamdır ki, •enelercc bır büro makınesı gibi r> gftrebilır. Polis EmekHIerİ S. Y. Derneği ınerkezinin Tepebası Moralı Apt. dan Galata Necati bey caddesı Vekilharc sokağı (Rumanya Oteli yanmda) 22 No lı binamn 3 üncü katma nakledıldiği sayın üyelerioiize ve esva piyangomuzun bileti hâmillerinin bilgilerine arz olunur. I Bizzat tecrübe edınız. Çeşıtli saç mustahzarları kullanın'Z, netıcede ROJA da karar kılacaksınız. Başka hiç bır briyantin ROJA kadar seyyal ve saf olamar, saçlara boyle bir parıltı, hafiflik ve selâbet veremez Başka hiç bir briyantin istimalde bu kadar elverişli olamaz. Sizde ROJA kullanasaçlannızın ışıldamasını edınız. (Sarışın iseniz jaunetopaze, esmer iseniz bleu saphire) AVRUPANIN EN GÖZDE HAVA YOLU HALDA. aampıyoslnguno, 0«t0o leknığtne ve meshar tçreç çeliğ^ine medynndor Üutelık, HALDA y» has olan "tfiy vuniîu". möteharrık DİABOLO* r» 'MİLKA tUt mokineleri hurufal srpetı, «etı tlt labanı, lus sertliğ'i a y v ı gibı mtaytuett de malıktır. Sekreter Aranıyor İngilızce bilen bayan sekre I ter aranmaktadır. Hal tercü I mesile Şışli P. K. 116 müra| caat. İ LÂN ^ ^ H Eyüb Çoıcuk Esirgeme Kurumu Çocuk Dispanserındeki vazifemden ayrıhp müessese ile hiç bir ilgim kalmadığını bildiririm. VISCOUNT Tayyarelerile ATİNA • ROMA ve LONDRAYA SORATLİ, SESSİZ SARSINTISIZ VE HARİKULADE ZEVKLİ BİR YOLCULUK YAPARAK VARABİLİRSİNİL ">• EVEÇTE YAP1LMÎS «AFİF StKLETTE BtR FACTT MAMCLUDlîR HALDA PORTATİF YAZI MAKİNASI Türkiyede Mümessill I I M t ELİ BURLA ve Ortaklan Golola. iıtanbul Itl.fo» i BflİYANTİNİ Amerikan ve İngiliz ™ İ. H. TD 18 A traktörîerde ve Austin • Western Greyderlerde çalışmak üzere operatörlere ihtiyaç olup ehliyetine göre ücret verilecektir. Şeraiti öğrenmek üzere, isteklilerin yazı ile P.K. 5 Silifke veya şahsen Galata. Kurekçiler, Manhaym hanında Yol ve Yapı Ltd. Şirketine müracaaleri. BEAnın V I S C O U N T MEŞHUR DORT Rolls Roycs motörieri layesinde dakikada 5 mll kateder. Türbin p«nranelerle mOcehhe; olan bu tajryareler en fena hava şartlanna rağmen, sessiz ve sarsıntısız uçar. Hava tazyiki ayarlanmış konforlu kabinleri.rahat vs yayvan koltuklan seyyahlara zevkli bir yolculuk sağlar re bu konfora inzimamen nefis yemekleri, içkileri ve birinci sınıf servisleri vardır. BütOn bu Ostünlükleri tenzilâtlı turist tarifelerile elde edilebilir. BEA ATİNA • ROMA v e LONDRAYA HAFTADA B E Ş SEFER YAPMAKTAOIR. Kadın Giyim Eşyası satıhktır. 16 mart 1955 çarşamba günü 12 den 16 arasında Cumhuriyet caddesi Pak Apt. No. 2 Şan sineması kar | •I şısında. SATILIK APARTIMAN Burgaz adasının en mutena yeri olan Gönüllü caddesinde arkası tamamen camlık, önü bahçe. fevkalâde deniz nezareti olan 4 daıreli bir apartıman ile müstakil kârgir bir ev tamamı veya daire daire satıhktır. Müracaat: Karakoy, otobüs durağı. Demırbağ han No^18. Telefon: 40304 Dr. MEDİNE MEHMETOĞLU Çocuk Has. Mutehassısı IMI Şehir Lokantası MAOKADA SATILIK ARSA Maçka son tramvay durağma yüz metre mesafede geni$ Spor caddesi üzerinde 169 kapı sayıh, sekiz metre cepheli biı parsel arsa satıhktır. Müracaat: Cumartesi. pazar hariç her şün saat 12 . 13 arası Ahmed Aşçıoğiu, Eminönü Tahmis sokak Camh han No. 12. Mutavassıt kabul edilmez. Istiklâl caddesi Mayer mağazası vanında. Sular İdaresi kargısında her ak$am PARKER Orkestrası ve Yunanistandan yeni gelen DUO KIRYAKIDU, yarın aksam SULUKULE ekıpi. atraksiyon. % ^ L M A N Y A N İ S v e PARİS İÇİN ATİNA v e R O M A D A AKTARMALAR MEVCUTTUR. T.C. ZİRAAT BANKAŞIFATÎH ŞUBESİNDEN: Şub«miz 18 Mart 1955 Cuma jjününden itibaren her türlü banka muameleleri ifa etmek üzere hizmetinize gırıyor. Şubemizde hesab açtıranlar: hususl açılıs ikramiye kesidesile Bankamızm umuml ilk ramiye keşidelerine igtirak ederler. Hemen bir hesab açtınnız. (3298^ Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanlığından: Kulübümüzün senelik adi kongresi 27 Mart 1955 Pazar günu saat 9.30 da Be s ıkta 5 Spor caddesinde 90 numaralı lokalinde vapılacaktır. Nizamnamemizin beşinci maddesinde yazılı vasıflar> haiz azaların kongreye igtirak igin 16 Mart 1955 tarihinden ıtıbaren 26 Mart 1955 aksarmna kadar saat 17 ile 19 arasında kulüb lokalinde bulundurulacak memura senelik aıdatını vererek giris kartlarını almaları ve kongreye teşrrfleri saveı ile rica olunur. G Ü N D EM: 1 Kongre başkanlık divanı secimi, 2 İdare heyeti idarî ve malî raporunun okunması 3 Murakıblar raporunun okunması 4 İdare heyetinin ibrası 5 Yeni s ene bütçesinin tasdiki 6 Yeni idare hevetinin seçilmesi 7 Murakıbların. haysiyet divanı üyelerinin, yedek üyelerin secimi. 25.000 Liralık Mühim bir inşaat Şirketi BÛTÜN AĞRILARA KARŞI «VKUPANI» l» I I I T I I B HARUOLADE <!>< r l l « l » I I M I T I U I O I I I N başarı ile kullanılır Boğaziçinde Çamlık Koru ve Sahil Arsalan Beylerbe\inde Yalılar caddesinde /Mısırlılar "korusu nanıile maruf. nıpn/arası çok güzel ve havadar müfrez çamlık koru ve sahil arsalan emsaline nisbetle ucuz fiatlarla satılm^ktadsr. Mıiıacaat: Galata Ka köy PalasHanL Sisı 3i No. İbrafeun lzm.it havalisinde çalı$tırılmak üzere cleman anyor. Madeni köprü montörleri, Makinistler, Tercümanlar, fransızca ve türkçe lisana vâkıf, asgar lise mezunu, Topoğraflar, tecrübeli olmaları şart, Ambar memurlan, Elektrikçiler. hal tercümelerile birlikte aşağıdaki adrese yazılması. E. M. C. RAR ORTAKLIĞI Kemer Borajı Inçaatt Müteahhidliği P. K. 1 BOZDOĞAN AYDtM
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog