Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

15 Mart 1955 ¥EDİ Türk tababetinin 750 ve Tıbbiye doktorlar. Tıb Fakültesi mensubmektebinin 128. yıldönümü müna lan, talebeler ve davetliler meraGalatasaray takım kaptanı Tur(Baştarafı 1 ind sahifede) sebetile hazırlanan tıb bayraraı simde hazır bulunmuşlardır. geç vakte kadar devam etmiştir. gayın evi önünde de evvelki gece dün şehrimizde kutlanmışür. Toplantı/ı, eskl bir Tıbbiye tnenBunlann suçlan sabit olduğu tak bir tabut dolaştınlmıştır. Bayrama, saat 11 de Fen Fakül subu sıfatile Prof. Abdülkadir NoAyrıca, Yüksel Buharn ve Ayhan dlrde bugün Adliyeye verilecekler tesi konferans salonunda yapılan yan açmı}, mütakıben Atatürk Elrzuntm Kayseri araKaba isminde iki arkadas. evyelkl dh\ ! törenle başlanmıştır. için saygı duruşu yapıimışür. Bn akşam İstanbulumuz, ycni J motiflerile süslediği merdivenler. Boksör Tayyar Kalça, hakkınd^ gece Sarı Kırmızı renkte blr sında yük katarlanndan Törende, Vali Prof. Gökay, boBilâhare Tıb Fakültesi profesorbir tiyatroya daha kavusrflus. ola I den inerken Karaca tiyatrosunun isnad olunan suçu tamamen red tabutun icine mum koyup /akmışmutanlar, rektörler, dekanlar, pro lerinden Rasim Adasal ve Dr. Rıdıskerî birliklere aid rocak. Daha doğrusu, döner sahnesi neden geçen mayısta, hiç değilse lar ve Üsküdarda omuzlannda tadederek demiştir kl: fesörler. tıbbiyeliler ile meslek men van Ege ile ıki Tıbbiyeli talebe binin en kalabalık piyeslerin ferah bu mevsim başmda açılamadığınm « Bu çirkin ve Milsız isnad şımışlardır. Tabutun r>«'ine takılan ket mermilerile manifarI 1 sublan ve kalabalık bir davetli rer hitabede bulunarak, Tıbbiyenin lıkla oynEnabüraesini sağiıyan ge scbebini mükemmelen ankyorum dan dolayı son derece müteessirim yüzlerce kisi rq^ '= erı'e îolasıjlarura eşyasj çalan hırsızkütlesi hazır bulunmuştur. kuruluşunun 749 uncu yıldönümünlşliği ile, teknik imkânlarının en İnşaat yaptıranlar, gümrüklerden Ben, maç bittikten sonra saat 17.20 ken polis tarafıpdan erriilmüşi ve Şehir Bandosunun çaldığı îstiklâ nün mana ve ehemmiyetini belirtzorlu piyeslerin aksamıyan bir a ! geçmij malzemeyi dahi kolay kolay de Fenerbahçe umum! kaptanı Hay iki arkadaş yakalansrak haklarpıda lar yakalandı Matrşıru müteakıb kürsüye Valinir mişler. memlekete hbanetleri do, rullah Güvenir. kulüb idarecilerin tskibata başlanmıştır. kı?ile sahneye konulabilmesıni müm piyasada bulamazlarken Muammer, çıkması beklenmişse de, Prot Gök kunan Tıbbiye mensublarmın hâtıden Rüştü Dağlaroğlu ve futbolcukün kılan bolluğu ile, havslandır galiba ta;ı, tuğlası haric, hemen htr Hâdise etrafında iki kulüb tdaAnkara 14 (Telefonla) Erzu ay konuşmanus ve Fakülte Dekanı ralannı hürmetle anmışlardır. lardan Müjdad. Feridun. Fikret ve recileri de hassasiyetle durarak ima tertibatı titizlikle tasarlanrntş, geyini hususî olarak dışandan gerumdan Kayseriye gebnekte olan Ord. Prof. İhsan Şükrü Aksel, Tıb Hüsameddinle birlikte stadyomdan darî cepheden tahkikat yapmafctaakustik hesabları bilgi ile yapünuş., tirtmiş. Her fırsatta söylediği gibi, 14 mart Tıb Bayramı dolayısile aynldım. Pefik Sad'koğlunun kaptı dırîar. koltuklarının insana evlndekl ra pek çok yardım görmü, ama gene : 709 numaralı yük katan Kılıçlar Fakültesinin ve tababetin tarihçe bir heyet de sabah saat 9 da Anıt ^ ^ U e K u A a ğ a h i s t a s v o n I a n hatlığı aratmıyacak derecede yuValuıin hiduseye dair sözleri BÜYÜK İSKENDERTN HAYATI kaçtısma binerek önce Errürgâna tıtızhgınden , 5 4 ... ^ k i l o m e t r e d e t e v a k k u f sini anlatan bir konuşma yaparak Kabre gitmiş ve blr çelenk koyarak muşck, ferah ve cazib olmasına bil de epey Pazar sunü vapılan Galatasarayezcümle junlan söylemiştir: FİLME ALES'IYOB Amerikan film gittik, birer çay içtikten sonra da saygı duruşunda bulunmuştur. ettiği sırada mühim bir hırsızlık hassa iüna edilmis sflonile İstanbul de vazgeçmemis. « Bugün, 1826 senesinde açılan Diger taraftan, bu münasebetle sanayii «Büyük İskender» adlı ta şaTepebajına celip hen hersber ye Fpnerbahce futb' ~ n, mütea ,hâdisesi meydana çıkanlmıştır. Müilk gerçek tiyatrosuna kavusmus oTıbhanenin 128. yıldönümüdür. Biz geee Büyük Millet Meclisi Reisi rihl bir film hazırlanmaktadır. Fil mek yedik. Gece saat 23 30 da va kıb cereyan edeıı hâdiseler haHTekrar yazıhsnesine döndüğümüz hürlü bulunan vagon kapılannı laeak. mln teknik müşavirliğini Yun: purla Kadıköye geçtim. Oradan e kında Vali Gökay e?zete«lere; fll zaman: kırmak suretile içeriye giren meç bu günü, fakültemizin kuruluş yıl Refik Koraltamn himayesinde bir İnşaat yapmarun deveye hendek Prensi Petro yapmaktadır. Bu eser vime gittim. Sast bir^e polisler ge beyanatta bulunmuştur: dönümü olarak tes'id etmekteyiz. balo tertıb edilmiştir. «Okudun mu?» diyor. tAktör hul şahıslar askeri birliklere aid « HâHisein çıkaranlar yakalaatlatmaktan çok daha müskül olde şöhretli yıldız Frederik March, lerek evden aldılar. Bütün bunlasanatkâr değildir, dedim. Hakika roket mermilerinl çalmışlardır Halbuki Türkîerin çok daha ewe! duğu bir devirde, srlı gecesi, yanl İskender'in babası Filip rolün n şahidlerle ispat etmeye hazırım narak kendilerine en $iddetliieetababetle uğraştıklanna dair kayıdBu isnad, Galatassrsy kulübün zalar verilecektir. Nümayişçilefden bu skşam perdesini acmayı ümid ten bizim işimiz zanaaücârlık. Ti Uzun müddettenberi devam eden oynaTiaktadır Bazı sahneleri İspan lara rastlamaktayız, Selçukluların eden, «Karaca Tiyatrosu» ndan yatroda hakiki sanatkir müelliftir. bu harsızlık hâdisesi üzerine faaüyanın Madrid sehrinde çekilen fil den aynlıp Fenerbahceye gecmem bazılan, Bebek dolaylanna kşdar yete geçen ilgilüer hırsızlann bu Kayseri, Sıvas, Divrik, Tokad gibi bahsettiğimi belki sizler de tahmin Asıl yaratan odur.» min kaç milyona çıkacağı henüz ve son Fener Galatasaray bas sokulmuşlardı. Bunlar, motörlu e; Mua:nmerin haftalık bir dergide sefer de 8 sandık roket mermMni şehirlerde yaptıklan ha*taneler s nizdir. belli değildir. Yukarıdaki resimd basketbol maçında Fenerli oyun kiplerimiz tarafından dağıtılmıi bunlardandır. 1205 te Kayseride j «Belki» diyorum, zira gaçen çıkmış olan bu beyanatını okvtmuş ve bu arada diğer vagonlardaki maFrederik March, Pilip rolünde gö cuları alkışlamamdan ileri gelmiş tır. nifatura eşyasını tren hareket ha hem hastane. hem mekteb olarak tir.» Biz, bu çeşid hâdiselerin teŞerkış temelleri atıldığı zaman Bey tum. Onun bu sözleri inanarak söy> rülmektedir. Çalışma linf'e iken a=aeı atarak çaldıklannı açılan ^üessese, Selçuk TürkleriTayyann bu lddiası ehemnılyet rürüne mâni olrnak lçin her tSrlü oflu cad'Jesinden her gün gelip lediğine kâni değildim. nin burada üb tedrisatı yaptıklan tarzını, mesleğinde tahmin ve ta tesbit etmişlerdir. le tahkik edilmektedir. Dün bütün tedbiri geçen yüz binlerce kişiye Muammer (Baştarafı 1 ind sahüede Ötedenberi askeri mermileri çal nı gösterir. Türklerde, tıb tedrisagün adı geçenlerin malumatma :nü Karacanın, SuİT İdaresinin bulun savvuru fersah fersah aşan titizliedinceye kadar İcra Vekilleri Heracaat edihniş ve ifadeleri alm.nışğini yakından germek fırsatuu bul makta olan şebekenin pesini takib tmın başlangıcı olarak bu 1205 dueu sokekta bir tiytro inşa etyeti karamamesi ile yürürlüğe koe d e n 'leililer bu hâdise üzerinde de rihini almak icab eder. Bugünkü nulan 834 sayılı koordinasyon kabr. tirmekte olduŞunu müideliyen bez duğum için Muammerin kendi sa I Diğer iki suçlu da kabahatsiz olcoktan indirildi. Geçen natına kendisinin ianamıyacağını ' ehemmiyetle durarak Mevlud Gü yıldönümünü ile, İstanbul Tıb Fa rarile tesbrt edibni; bulunan fiatden duklannı, Galatasaraylılann kenmayısta Murmmerin yeni tiyatro aklımdan bile geçirmem^tim. Daha ney, Rıza Karaca ve Müfid Karaca kültesi tesisinin başlangıa olarak ann tatbikına devam edilecektir. dilerini Içeri alarak banyoda dövsunda i!k temsilini verece&ni ümid biraz evvel muazzam sahnesuün adında üç ki^ivi yakalamağa mu kutlamak lâzımdır.» Gene karamamede belirtild'ğine eden bizler, sevimli sanatkârımızın ortasında durup yüklenmiş olduğu vnffak olmuşlardır. Dekan, konuşması sonunda İz ;6re. eskiden mer'iyete konulmus (Baştarah I tTict sohffedc düklerini ve suyun altma yatırdık Sanıklar ilk ifadelerinde suçlannı mirde kurulması kararlaşürılan Tıb Dolmabahçedeki memur lannı lddia etmişlerdir. y«z boyunea semt mt doİEsm?Şa büyük masrafların alündan kalolan K/3, K/406, K/749 ve K834 panlnin tayin edileceği, Ankaredaki Dün, hâ''ice1ei" *1TII sazptedevm etti'iini üzülerek gödük. kamıyacağmı ima edenlere vermiş ; itiraf etmiçlerdir. Son defa çaldık Fakültesi ile onu takiben Erzunımmaça gidince turistler sayılı kararlar ilga edilmektedir. iktidara yakm çevrelerden öğrenil cilerle birlikte takib eden bir foto Sonra.. Mu3irrner «Cibali KITP olduğu cevabı haürladım. Evet, he ! ları 8 sandîk roket mermlsi müsa da açılacak Atatürk ÜniversitesinYukanda da işaret ettiğimiz gibi miştir. şebeke mensublan den mmnunluk duyduklarını söymuhabiri, Galatasarv Vulübüne müskül durumda kaldılar kolu» ile birlkte tsUnbuldan göç men bir kaç dakik. evvel: «Ben I ^.^ K/834 sayıh kararın şimdiUk yalKendislle görüstüğümüz Devlet tevkif oW pJiverdi. Aradan hsftalar geçti. lemis ve Tıb Fakültesine bağlı in nız fiatlara aid olan kısmı tatbik Vekili Osman Kapani ise «bu husu reslm çekmek Için gittifi blr sıher aksam böyle bir tahnede oyna1 tahkik!ltll b a 5 İ a n ı m s t ı r . Kalabalık blr seyyah ka£lesMl« rada Gelatasar=vlı K8milin tecavüTnıpun<1aMl='m teker teke Isianşaata dair izahat verdikten sonra, edilecektir. ,.1111 ta malumatı olmadığını» söylemiş züre martiz kalmışfar. imanımıza gelen Amerikan ben.bula döndüğünü gördük. Ya Mu yayım da, kazanmıjım, kazanma I «iki talebe cemiyetinin de dekanAldığuruz haberlere göre kömür tir. Fehim Elele ismindpki foto mu dırah «İndependence» transatlanammer? O ortda yoktu. Ançdolu mışım düşünmem bile!» diyen Mu'ığım zamanmda birleşerek tıb flatlarında yeni bir âyarlama ^ habiri saat 15 30 d^ kuîî'He girince tiği dün saat 9,30 da Boğazda /'bir da kavholmustu sanki. Ne yapı ammerin zanaatkâr olmasına imbayramuu birlikte kutlamalanndan pılmaa muhtemeldir. tur yapatıktan sonra Pirey» mfcte» Kâmil üzerine yürüverek: yor? Naıl ediyor? Tek başma mı kân yoktu. Fakat o âdeta ciddlyetls dolayı çok mütehassisim.» demiştir. Bu arada hâlen tonu 57 lira\, ovnvvo? Mcıolot; mu veriyordu? ısrar ediyor, aktor sanatkâr değil« Sen Fenerbahçelisin. BlzJm •eeeihen yola çıkmııtır. Türk Tabibler Birliği merkez dan sanavie verilen kok kömürleSeyyahlar şehrimizde gördüÜeri F'lmivorduk. Geren mevsim sonun I dir, diyordu. kaleje gol atıldığı zaman, kalenin (Baş'arafi 1 iTici saKtferi<») «Sana bunun cevabmı yazım Bunlardan ikisi hariciye müsteşan konseyi adma konusan Dr. Ahmed rinin halka dağıtılan kömürler gida aeaeağını sandığımız tiyatrosu arkasında sevincinden havaya uçu iyi kabulden çok memnun kaldıki 67 liraya yükseltilmesinin de ihhakkınca da herhangi bir hsber da vereceğim.» dedim. yordun!.» demlş ve gözüne bir yum anru ve Amerikada Istanbulu büunvantnı tafimaktedırlar. Sir Ha Rasim Onat, Türk tababeti tarihi tirr.al dahilinde olduğu haber venin 750 yıl önce başladığını ve buYukanda da söylediğim gibl ken rold Coccia ile J. G. Ward. yoktu. «Hle değilse yrz ?ylannda ruk vurmuştur. Kulübde bu anl tün tanıdıklanna anlatacaklatmı (Baştarafı I ind lf nun böylece kutlanması gerektiğinl, rilmektedir. faaliyet arthrıhr, ne yapılırsa ya di sanatına kendi inanmaz görünen Anthcny Eden'e hususî başkStibl Büyük Elçi, Suriyenln Mısıria tecavüz, büyümek Istidadı jfösterdi söylemişlerdir. Bu arada öğrendiğimize göre.jDol pılır ve «Karaca T.yatrosu» bu Muammerin kendi söylediklerine ile hariciye basın dairesi şefi C.S. verdiği tarihî misallerle anlatmış giriştiji işbirüŞinden sonra, iki ği bir sırada antrenör Gündüz Kılıç ve Avrupada 17. «sırda kullanılmevsim riasmda perdesini açar» yo kendinin inanmadığı kanaatinde O'Neill de refakat edeceklerdir. memleket arasmda vukua gelen araya plrmiş. foto muhabirini kur mabahçedeki VI. şube trafik pae~ murunun evvelki günkü Galatasalundski ümidlerimizin de tahakkuk yim. Bence Muammer, sadece aktösoğukluğıin izalesi için Ankarada tarmıştır. Siyasi çevrelere göre, İngiliz Dış maya başlan.lan Hidroterapi sistee'tıedierlni üziilerek görmüştük. Ne rün değil her sanatkârın gerçekten Bakanı ile müşavirleri Ankarada minin Kanunt Sultan Süleyman Yüzü ve gözü «lşen foto muha ray Fener maçım seyretmeK üTürk hükumeri erkânı ile temaso'rruçtu aeab"? Mu'mmer, altmdan sanatkâr olabilmesinin sırnnı çöz Türk devlet adamlan ile iki mem devrinde Bursa kaplıcaJarile ilk (Baftarafı 1 ind sahıfeda) larda bulunacaktır. Elçi, berabe biri, Taksim merkezi"e eiderek hâ zere yerinden aynlması turistlerle ilgili kimseleri şoförlerle ugraşmak V l V & bir ise mi g müs sayıh sahne adamlarımızdan ! leketi alâkadar eden meseieleri ve defa Türkler tarafından meydana senatörle birlikte Hasanoğlan Köy rinde. Suriyenin Türk notasma ce diseyi anlatmış ve Kâmil hakkınEnstitüsüne yaptıgı gezintiden son vabi mesajmı götürmektedir. da davacı olduSunu sövlemîştir. A ve trafiği düzenlemek zorunda bıgetirildiğini söylemiştir. ti? Fsabsız hareket e^erek serma biridir. Sanatın sadece Tann ver j Ortadoğu müdafaasını da inceleyeAmerikan sefirinin evine gideyeyl kcd ye mi yüklptmistl? Buna gısi bir kabiliyet eseri olmadığı ! ceklerdir. Bu çevrelerde. bu TürkVerilen malumata göre, Suriye dalet doktoru tarafından muayene rakmışt'r Tören. Talebe Cemiyeti Başkanı 500 turist daha geliyor da imkân olmamak Iâ7'.ındı. Bizim beylik hakikatlerin en eskilerinden j İngiliz görüşmelerine ehemmıyet Arif Yurdseverin yapüğı konuşma ek istirahat etmiştir. n mesajı, dostane bir mahiyet edilen Fehim, bir haftılık rapor Holanda bandıralı «NewAmsVldiğirriz Muammçr aktör oiduhı Maruf iktisadca muhtemelen bu taşımaktadrr. Bu notada, Türklye almıştır. Kâmil, dün geç vakit poverilmektedir. yı müteakıb sona ermiştir. terdam» seyyah gemlsi 5 nisanda kadar g:t>ta edilecek bir tiyatro ida dir. Muammer şahsî istıdadını sa tngiliz Hariciye Nannnnı zfyarçt gün Başvekil tarafından kabul e le oîan dostane ve samim! müna lif tarafından yakalanmışbr. nat haline getirebilmek için zorlu Toplantıyı, Batı Almanyadan ge dilecektir. limanımız» gelecek ve 24 saat kalaTarafterlar arastndakl recH idi de. . programı sebatm idamesi için Suriyento her len tıb öğrend kafilesi de takib Nitekim, günün fcirnde Mu?tn bir disiplinle çahşmak lâzırn geldiAnkara 14 (a.a.1 HükumetimiMevsuk kaynaklardan sızan ha türlÜ fedakârhğa hazır olduğu, iki Sevam ettiğinden, zabıta ku^vetleri caktır. Gpminin getireceği turistrr.erin. *ivatrosunu acmağa hazır ğini bilen bir adamdır. Sevılen halk rin davetlisi olarak mamleketimizi etmijtir. >erlere göre Thomburg'a ıktisadî devlet arasında bir ticarî ve 8de her iki kulüb dvrrm'îa Rereken lerin 500 e yakm olduğu bildirUBayram münasebetile öğleden müşavir olarak Türkiyede çalışma me anlasjnası akdinin arzulandığı emniyet tedbirlerini almıştır. miştir. la^dıŞı haberleri saöda solda du sanatkârlarının hep gelip geçrrı| ziyaret edecek oîan îngiliz Hariciyt'imrfta baslandı. Bu feTahl=trcı olmalanna karşılık onun ayakta ye Nazırı ekselâns Sir Anthon? sonra Komedi Tiyatrosuada ve E sı feklif edüecektir. • ve muallâkta kalan emlâk meseleh?ber üzerine, karı. soğuğu az, has kalabilmiş olması, hem de gün geç Eden ve refikalan Lady Eden ile minönü öğrenci lokalinde eğlence Bu teklifi kabuiü kuvvetle muh lerinin halli için TOrk hükumeüle tlığı bo! bir kmn derdlerinden baş tikçe daha linde olarak ayakta ka refakatlerinde bulıman zevat, 16 günleri yapıîmış, gece Semiramis, temel bulunan iktisadcmıa Fatin müzakpreler yapılması belirtilmek N alır almaz Karaca Tiyatrosuna gît labilmis olması bunun başlıca de mart çarşamba günü, hususî bir u* Konak üe Taksim Belediye" Gazi Tlüştü Zö'rlunun riyasefindeki bir te ve Suriyenin diğer Arab dev tim. lilidir. Şu halde neden böyle konu çakla Esenboğa hava meydanına nosunda balolar verilmiştir. heyetle çahşmalara başlayacağına etlerile hazırlamış olduğu anlasMumammeri, Myftrosunun altın suyor? Neden mesleğmi, sanatıru muvasalat edecektir. Tıb Bayramı Ankarada da malann Türk Irak paktınm aişaret edilmektedir. fBajtaraft 1 ind tahifeâe) daki çarsıda dükkânlardan blrinin küçümsüvor görünüyorT kutlandı 17 mart perşembe günfi misafir Bu işte Faün Rüştünün tercih se eyhinde olmadığı kaydedilmekte(Baştarafı 1 mci sahifede) vitrni önünde buldum. Carnekânı Bu sualin cevabmı elde edebil Hariciye Nazın saat 10,30 da ÇanAnkara 14 (a.a.) 14 mart tıb bebi, Demokrat Partinın iktidara dir. rmfınd»n bofaltılnu;, fakat dün sa karar dalresinde Maliye Vekâletınfon kumaşını seçmekle mek için geçen sene bir yazımdan kayaya giderek Riyaseticumhur bayramı bu sabah Dil ve Tarih • gelisinden itibaren iktisadî işbirliği Diğer taraftan Suriye Dış îşleri ı yapılan iklnei blr keşiften ce AnıtKabirdeki müzeye, İnkı'âb Beni görünce: haksız yere alman Muammerin ba defteri mahsusunu imza edecek, Coğrafya Fakültesi salonunda me mevzulannda bellibaşlı vazifeleri Bakanı Halid Azem'in, Bağdaddasonra, tahliye edilenler tekrar a Enstitüsüne veya îstanbuldakl İntnsiliz filolojisinin de na hiteben: »Küçük Sahneye glden saat 15,45 te AnıtKabre bir çelenk rasimle kutlanmjştır. sonra deruhde edişınden ve bugünkü ik kl temaslannı bitirdikten >artımana yerleftirilmistir. rin mevruları ile uğras"ca&ız. Beni yol benim tiyatromdan geçer!> me vmzederek Atatürkün manevî hukılâb Müzesine teslim edilecektir. Sıhhat ve Içtimaî Muavenet Ve tisadt durumumuzun isükametini Ankaraya da gitmeğl düşÜndüğö Firuzağada Ağakul sokağında Diğer kasalann açılmasma ve nsuhrahatsız etmeyin artık!» Nüktesile alinde konuşmuş olduğunu hartır zurunda i«ygJ durugunda bulunasöylenmektedir. Fakat bu haber kili Dr. Behçet Uz, profesörler, verenlerden biri olmasındandır. dükkâncan aynldı ve hakh bir ser latmak lsterim. Gerçekten »Tiyat cakcaktır. her kab ayn kimselere ald olan 9 j ter^yatiTim tesbitine devam edilresmen teyld edilmlş değildir. zenişle: roda fıstık yenmez!» ihtarile ve Irak Snrlye görüşmelerl ba^ladı katlı, 21 daireli. 42 haneli ve 105 mektedir. Aynı gün saat 13,30 da Hariciye «Nerede kaldm yahu?» diye bilmecburiye halka ders verir gibl Vekilimiz ve refıkalan tarafınd?n Bağdad. 14 (TJÎA.) Irak Su üfuslu «Ağahamam» apartımirıı rek kolum^ grdi ve beni zevkle kütlelere aşılamağa çahştığımız ti misafir Hariciye Nazın ve Lady riye hükumet adamlan arasmda bu »âkinleri, evvelki gece polise müradöşenmis., hâtıralar ve antikalarla yatro sevgisinin bugünkü seviye Eden şerefine Haridiye köşkünde ıkşam görüşmelere başlanümıştır. caat ederek apartımamn çökme süslenrrij yazıhanesine, daha doğ yi bulmasında Muammer.n rolünün bir öğle yemeği verilecektir. Bu görüşmelerde, Irak Başvekili tehlikesile karşı karşıya bulundurusu inzivagâhma gStürdü. büyüklüğünü inkâr etmeğe imkân Nuri Said, Başvekil yardımcısı, Dış ğunu iddia etmişlerdir. Bu iddia Başvekilim:z Adnan Menderes ve «Havrola?» dedim. «Arada yoktur. Bir «Cibali Karakolu» e refikaîan Berrin Menderes, aksam Ankara 14 (a.a.) Atatürk Kız sizler eğitim ı^manı Freunthaller İşleri Veküi, İktisad VekiU ve Ge üzerine derhal harekete geçen podükkân da mi işleteceksin yokse?» serlerin ancak birer ikiş^r akşam saat 20.30 da, Ankara Palasta misanelkurmay Başkanı General Refik lis, Belediye Fen Heyetini keyflEnstitüsünde tedrisatına devam e bir konuşma yapmıjtır. (Baştaraft 1 inci tanıftde) «Yo«o... Bunu da nereden p oynanabtlmesile baslayan tiyatro firler şerefine bir yemek verecekUzman, bu konuşmasında, sağır Arif ile Suriye Dış İşleri Vekili, yetten haberdar etmiştir. decek olan sağır ve dilsizlere mahtarihimizde muhakkak ki unutulra, deniz ve hava kuvvetleri 1818 kardm?» İktisad. Devlet ve Sağlık Vekilleri, lerdir. ( sus ana okulunun açılış merasimi ve dilsiz çocuklann eğitiminin sos General Şevket Şukeyr haar buHâdise yerinde keşö yapan he mart 1955 tarihleri arasında Türk «Elâlemin vitrinile uğrfşıyor maz bir merhaledir. Buna karjılık Reisicumhurumuz Celâ! Bayar. yal ve insanî gayretlerini belirtmiş, yet, apartımanın tahîiyesine karar Trakyası ile civar denizlerde (Bed sun da.. i> : sanatle kütle umumiyetle aksi aksi 18 mart cuma günü saat 12,45 te bugün saat 945 te yapıimışür. u^muşlardır. eğitim alanında bu sahadaki çahşMeğer Muammerin çarşı sahi yönlerdedir. Kütle sanat iddiasın ekseîâns Sir Anthony Eden'i ÇanMerasimde Maarif Vekâleti Müsİki saat süren bu akşamkl gö •ermiş, böylece 105 kişi polta ne Trident I) teimli bir tatbikat ytoamalann kua bir tarihçesini yapmi} rüşmelerde, bütün meselelerin sa zareti altında evvelki gece sabaha caklardır. 8 na filo kumartaanı büe anlaşmfsı varmış. Pasajdaki dan kaçırur. Kütleye göre «sanat kaya köşkünde kabul buyuracak teşan Osman Faruk Verimer, An ve bu arada Türkiyedeki çaüşmavitr'nler n tanrimi onun tssvib ve piyesi» ağ:r piyestir, anlaşılmaz piminaî bir hava içinde gözden geçi :arşı apartımandan çıkanlrruştır. Koramiral Combs tatbikatın k*iorlardır. Bayan Reşide Bayar da ay kara Valisi Kemal Aygün, Ankara Fakat dün, ikinci bir müracaat dinatörü olarak vazife görecektir. tadikir^en geçmek icab ediyor ' yest r, kendisinin de yorulmasını, ra saatte Lady Eden'i kabul ede Maarif Müiürü, okul müdire ve lara da işaret etmiştir. ildigî bildirilmektedlr. Görüşme Daha sonra sağır ve dilsizlere aid lere yarın da devam edilecektir. mus O havası, manzarası, dekoru, düşüamesini istiyen piyestir. Bun ceklerdir. Re'sicumhurumuz Ceîâl öğretmenleri, davetliler ve basın üzerine tekrar keşif yapılmış, ve Bunlara ilâve olarak guney İoğu eğitim metodlannm çocuklann yeciv£rı veîhasıl her şeyi tam, dört dan dolayıdır ki, bu durumu pek Bayar ve refikaîan Reşide Bayar, Suriye heyeti yarm sabah Kral çokme tehlikeai yoktur!.* jeklin müttefik kara kuvvetleri kuruanmensublan hazır bulunmuştur. tiştirilmestade sağladığl imkânlap Faysal II. tarafından kabul edile le rapor verildiğinden tahliye edi danı Korgeneral Kendall War«Binbssı mamur bir tiyatro vücude ge âlâ bilen Muammer a aktör sanat» misafir Hariciye Nazın ve Lady Okul müdiresinin açış konuşma ve bu husustaki çalışmalar göste cektir. timek emelinde: Güiü dahi diken kâr değildir!> derken büyük küt Eden'i öğle yemeğine abkoyacakenler dairelerine yerleşürilmiştir. deki kara kuvvetieri Saros körfezi sından sonra söz alan sağır ve dil rilmiştir. siz vermek istiyor tstanbullulara. leye ben sanat iddiası peşinde deği lardır. Irak yetkili kaynaklanndan veBu iddia. bahis mevzuu «part» kuzeyinde ve Korudağ mmtİkaKapısmda «Girilerrez» levhasma lim demek istiyor. Dün «Küçük rilen malumata göre, Suriye ile I manın yanıbaşında inaa edUmekte smda manevraya Iştirak edeceJ^erMisafir Hariciye Nazın aynı gün güvenerek: «Bıırası da benim in Sahneye giden yol benim tiyatrom rak arasmdaki ihtilâf, Surtyenln ılan ikinci bir apartıman temellnin dlr. Bu tatblkata flü Türk muÜjribl Sğleden sonra gszetecilerl kabul ezivagâhım» dediei yazıhanesi bir dan geçer!» demiş olan Muammer, gösterdifi yumuşaklık karşısında derin kanldîğı ileri sOrülerek y» •e Amerikan 6 na filosunda^ 22 tn kovanı gibi iş'ivor Bova getirip ( bugün tivatrosunu şekil bakmun derek bir basın toplantısı tertib egiderilebilecektir. Bu arada, Surl nlmışsa da hâdis*ün tehllke ya harb gamisi ijtirak edecektir. 16 decektir. renk soruyorlar, kül tablrsı Retir p dan Küçük Sahne seviyesine yük• Mısır anlaşmasının birir.d ratmadığı anlaşılmıştır. mart günü Amerikan deniz piyadev İnsiltere Büyük Elçisi ve Lady parasmı abyorlar, fatura get '.yor selttikten sonra seyircisine: «Sakın maddesinin Suriye tarafmdan Ipleri Saros körfezine bir çıkarma ya lar. h^sab gotiriyorlar, Örnsk pe^ şakle aldanıp benjm siılerin hof Bowker, misafir Hariciy* Nazın ve ali yoluna gidümesi, bu ihtimalparak 1 inci ordu müfettişi KortiriyoFİai*, derd getiriyorlar ve Mu lanmıyacafinus, anlayamıyacağınız refikaîan »erefine saat 20,30 da eri kuvvetlendirmijtir. Bilindiiö general L Hakkı Tunaboylunun büyük elçilikte bir akşam yemeği ammer de durmadan para gibi bu maddede: «Türk Irak kumanda edeceği Türk birlikleri p , iddiah eserler oynamak hevesinde vereceklerdir. I ,ıaktı veya herhangi blr pakta kaile birleşmek üzere iç bölgelere doğ Imza VP'İVOF, fikir veriyor, n r sih't olduğumu sanmaym!» demek istiSayın m:safirler 19 mart cumaryor. Buna karşılık, tiyatro eserini tılmamak» keyfîyeti kaydedilmekru ilerliyeceklerdir. ,ı venyor Ve rihavet bir fırs?t bulatesi günü sabah saat 10 da hususî «Sanat eseri», «Bulvar eseri» diye tedir. 1 inci taktik hava kuvvetlerine r? v : «Haydü» diyor: «Gezel'm!» ttçaklarile İstanbula hareket edeBuradaki siyasî çevreler, bu mad mensub Türk jet avcı bombardıman Biricik k'»!«ı görücüye çıkaran acayib bir tasnife karşı tutanlara ceklerdir. (Baftarafı l inci »ahifed») uçaklan General Eaton idareainde ; kaldınldığı takdirde, Arab bir baba gibi heîeeanlı, buna kar da: «Tiyatroda tek sanatkâr müİngiltere Harifiye Nazın ekselâns memleketlerinin batı ile olan müolarak kara ve deniz muharebelesihk sepelerca süren emeğirin bo elliftir » demekle tiyatroyu ayakta Sir Anthony Eden ve refikalan lasebatında blr gelişme belirece âmir kauun, ilk defa olarak Snü rine lştirak edeceklerdir. sa pitmediğinden emin ve müfte tutaa/&esnenin otgüzel eser», «gü Lady Eden ile refakatlerinde bumüzdeki temmuz ayı içinde tatbik ğini ileri sürmektedirler. Bunun ne Wr, fskst gene de tevlâdmm» me zel tiyatro» olduğunu haürlatmak lunan zevat Eynı gün saat 11 de 6 neı filoya taarruz edecek olan icesi olarak eerek Türkiye ve ba edilecektir. «iyetleririn gözden kaçmasuıdan istiyor. Yoisa ne faraza «Hamlet» i, istanbul Yeşilköy hava meydanına denizaltılar mütterık Akdenis kuKanunun çüınulüne giren profe mindanlığı tarafından terr.în edilehattâ ne de «Kamiser Cafer» i Çe;lı memleketierde, gerekse de Irak er'''sel} Uchct veriyor: muvasalat edeceklerdir. ta, bu yeni savunma paktma kar orlerin dururalan, aid olduklan cek ve bunlar Türk deniz aîbayı Üç, bea tıra daha keltuk kaza mişkezekli Mehmed Efendinin de Sayın misafirlerin tstanbuldakl ,ıı alman durum değişecektir. Böv \ akülteler ve üniversite ssyman Vehbînln kumandasında bulunauabilmek kaygusile sahneye kıy mükemmelen oynayabileceğini Id 'kametlerinin kısa olması sebebile, dia etmiyorum. Ben Muammerin ie bir tadilât, anlaşmayı Arab Gü klannc* tesbit edilmektedir. caktır. mamıs. Gerçekten, rrimar yeğeniarzulanna göre, şehrin tarihî verenlik Paktmdan farksız kılacakBu devrede İstanbul Üniversite. nin cidden takdlre ve iftlhara de beyanatını böyle tefsir ediyorum. leri gezdirilecektir. Sabah ve öğleTatbikat r.rasında fllo aynj zaBu suretle Arab devletlerinin sinde 70 yaşını dolduran 6 profe marHa karadan üslenmiş ingil'Z ğer bir maharetle çizdifi plânlar*** den sonraki diğer ziyaretler ve teTürk Irak paktma kütıliD katıl sör vardır. Bunlardan Fen Fakül Kanbora ucaklarının hücumlarına da, modern tivstro mirrarisi rnlBu akşam perdesini açacak olan maslar için hususi bir nrogram hamamalan meselesi de, her devle tesi Nebatat Enstitüsü Ord. Prof. da maruz kalacaktır. yışına eöre ağırlık merkezl sahne Muammerin ilk eser olarak «Etnan zır'anmış bulunmaktadır. i n kendi menfaatine göre halledi Heil Bronn ile, Organik Kimya Ens ye verilmiş. Bey Duymasm!» adındaki bir koîstanbul Vali ve Belediye Reisi ecektir. Salon «teraso lı. «Bu da nedi ?» medi seçmiş olduğunu Mısırdaki ve Bavan Gökay, m'safirler şerefititüsü Ord. Prof. Arndt'ın yaşiarı Müşahidler bu görüsmelerin her demevir. Balkonun «türkcesi» 509 Sağır Sultan bile duydu. Buna kar ne saat 13.30 da Vall konağmda blr tetkik edilmektedir. 70 yaşmı doliki devletin gostereceği hüsnü nikoltuSu var. oErkeğin kalblne en duyulmaması istenilen şeyin 8ğle yemeği vereceklcrdir. ete bağlı olduğunu belirtmekte duran diğer profesörler junlardır: keçtirme yol mideden ge"er» mea ne olduğunu açıklamamak husutneiltere Hariciye Nazın ekseHukuk Fakültesi Cea Usul Huiirler. lideki frenk darbı meselinl, anla sunda Muammer kurd bir idareci lâns Sir Anthony Eden ve refikakuku Ord. Prof. Tahir Taner. DevLühnan. pakta katılıyor mu? STİ^n M"ammer: "Sevricin'n gönlü titizliği gösterdi. Ne yalan söyleye, îan Lady Eden ile refakatindeki Beyrut 14 (THA.R.) Lübnan lerler Hukuku Ord. Prof. Muammer ! Kulak Burun. Bogaz kaba etinden fethedilir» seklinde yim ben bile hâlâ meraktaynn. Bu zevat, 20 mart pazar günü husust lükumeti, Ankaradaki Büyük El Raşid Sevif, Edebiyat Fakültesi ta I (Ağız Diş) Hastahkları tâdil etmts olm'lı ki koltuklarının merakımı gideririm Ümidlle sordu tavyarelerile tstanbuldan aynla•isinl acele olarak buraya eağırmı? rih Prof. Hamid Ongunsu, Fen FaMütehassısı beherine be« jrözer lira sarfetrriş. ğum suali Muammer diplomatça caklardır. ır. Siyasi çevrelere göre, Lübnan kültesinden Prof. Ali Yar. 1 Mub'p' ''^ alt'rda hava sızdır cevabsız bıraktı. Sonra, kıskıs güidareciîeri, Türk Irak paktma Edebiyat Fakültesindln tarih roa de'i^i bîle v?r. lerek: fından aşağı yukan tamamen satm katılmrık için hazrl'klar vatımak> ! Zpmin ıtvok i« Mn eTerı kaue«kProf. Zeki Velidi Tcgan :1e T.b FaTaksim, Rwebpesa Cad. «Ne dersin? Duyarsa bir jey alınmıştır. tadırlar. Lübnanm Ankara Büyük Park Apt 5 1 e taşıntan. koridorlar^a ve holde verleıi olur mu?» dedi. Elcisile istişareleri müteakıb bir küîtesuıden Ord. Pıof. Behçet SaBilindiği gibi, Çocuk Dostlan i mıştır. Tel 83098 bit Erduranm da durumları ınccBelçika m^zayiğı süslüyor. Hanım Ve kendi • karara varılması muhtempldlr. sualinin cevabını gene Demeği, bundan 5 yıl önce Perlenmektedir. lanmızın makiyai tezelemelerl. per kendisi verdit Mısır, neden bizfanle jembe pazarmda köhne bir medrepaktlara firmezmiş! de aralannda rahat dedikodu yapa «Ne diyecek? Hiç!.» sede teessüs etmiş ve her yıl munbilmeleri için hani lüks fllmlerde Kahire 14 (R.) Buraya gelen *** tazaman 40 • 50 çocuğa bakarak, gördüğümüz cir>sten bir de «Ladıes' bunların bühassa köprü altlannda MAYMUNLARIN SEVİNCİ Ingilterede havalann düzelnresi Amerikalı gazetecilere beyanatta Bn geceki temsil VİLL b?hçelerinizl stilemek İçin Istediğinlzi büyük Room» var ki Bevoğlunda yazıhaKaraca Tiyatrosunun h'ilatı ta bannmalannı önlemiştir. Demeğin insanlarda olduğu kadar hayvanlarda da büyük nes'e yarat bulunan Salih Salem, Türklyeyi Ba manolyalar. camlar, lekastronyalar. sus fidan'arı, yedi tıh devlet addettiklerini, Mısınn 1ne arayan U sahibleri, gündüz'ü n.amen Çocuk Dostlan Derneğire bugünkü gayesi Maslakta aldıklan f n mıştır. Londra hayvanat bahçesindeki kafeslerinde oynaşan veren eüller. meyva aftarlan oalmiyeler. kamelyalar ğüne buraya scve seve telib olabl bırakılacak olan ilk gece temsiiinin arsa üzerine Avrupa ve Amerika maymunların sevincine pâyan voktur.Yukarıdaki resim, anne se Batıhlara Itimadı bulunmsdığıs^ire Ortsköy A N K A R A bahcesinde bulabüirsinU. lirler. lirler d i l i davetiyeleri, şehrimizin tanınmis daki benzerleri gibi bir tÇocuk sinin boynuna sarılıp salmcakta sallanır gibi eğlenen kücülc bir nı ve bu sebeble de Türkiyenin bu lunduğu bir pakta memleketinln , | V A S t L Karakasm zarif karagöz Hhaiyetleri y« unatceverler tarkln«« ttmakttr. mayjnuau göatermektedir. kabbnıyacaiım II Trenleri Karaca Tiyatrosu bu soyan bir Tiyatro Bahisleri Türk tababetinîn 750 yıldönümü kutlandı gece Taıan; Tevflk Sadyllah açılıyor Maç sonu çıkan h; diselerin tahkikatı Kcmür fîatfarına aid yeni kararname dün tıeşrolundu Osman Kapanl Londra Büyük Elciliğlne mi geiiriliyor Mac meraklışı trafik memunı İngiüz Dışbakanı Eden yann Ankaraya geliyor Nofamıza Suriyenin cevabı! Thornburg Ankarada 9 katlı apartıman boşalıldı Hatürke ait kiymetli eşyayı Maliye C.H.P. den devral yor Sağır ve Dîlsizler İçin Ana Okulu Dan Ankarada Açıldı (Red Tridenf) tatbikatı yann başlıyor Üniversitede emekliye yrılacak profesörler Kakli r. ZiyaeddiEt Bahce Meraklıları wm
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog