Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

ALTI CUMHliRİYET 15 Mart 1955 Tazan: GEORGE StMENON RESİMLİ ROMANIMIZ I YUNUS NADI GUZEL FIK1R YAZISI Resimli Romanımız Gangstorlor Yatağı 28 Blr Dokforuıı Nacerası SOUBİRAN »»«» Ceviren MAZHAB KUNT 8lü TAKAFTAN GOZOfM GSÇ/RlYORLAR. £TT//a.£ftlN/ N 4O Bl'fZ StİRU' ADRSS TErKfK £ff£f, MAK rPRANS TEIEPON'A EV/NDCM T£LEFOrS ÇA6IRI1• G£LSEN/Z Ğ Ta İnkılâbları nasıl koruyabiliriz? Yazan: İbrahim Baç (İstanbul) «Inkılâblanmızı nasıl koruyabılı hıssedı'en ınkılâo narpketlerıne PROF. NIMBLS'UN MACERALARI: nz» konusunu ıncelerken Cumhu Bu\ uk A*atu r k, eş=ız bır zaferm rıjetın ük gununden bu \ana ın destekledığı de\amh bır enerjı ham kılâblarımızm safhalarını mâna lesıle basbtıış korunmalarını kave eavelerını gozden geçırm^k, m nunlarla saglamıştır kılablarımızla tcpluma nel'rın emAnc?k bunları toplum şuuruna poze ve mal edilmek ı«tendi3inı v erleştırecek olan fık»ı>at cephesarıh olarak bılmekle bu volda el Mne geıektıgı kadar ehemmıyet ve de edılen \e edılmıyen netıcelerı rılmemıştır Bu dev rede en ateşj anlamak eerektır ve asırı mkı'ab taraflıları bıie, Buvuk Atatuk ıle O na ınnmış ırkılablan savunma ve vavma vojarbcı bır azınlık mılletın uvaıış lunda mazıvı kotulemekten başka ve yukselışıne mânı olirak gor çare bulamamışlardır duklnrı orta çağin butun muessese Ataturkten bu vara ıktıdar ve e an'anelerını topvekun vıkarlar ınısıvatıfı elleıınde tutanlar inkıken. mahıvetı belh bır zumrenın lâbları cıddı bır saısınt dan korubutun venıhklere duşman mutlak maga muvaffak olmuşlardır Bu ahâkımıvetınden ılmî, fennî tefek lada vetışcn a\ dm çençler, mkıkuru kurtarmak ılerı cemıvetler labların geıçek fa\'labina nanmışdekı hur ve serbest vaşama hak tır Lâkın bugun dahı mefkure buh kını bızde de gerçekleştırerck en ıanı ıçınde pasıf durumlaını muumumî anlamıle modern bır cemı hafazd e mektedırler 7ır st VcVıetı / aa« I4 »n Tjrnum vet kurtnak ı«tıverlardı Bu zumrenın karşi'inda ıse va ıludjrlugu taıafından teıtıblenen ıTaBaşlangıçta butun kohne muesse tanı, rrullı hattâ mudafıi gorun ıukçuluk Kursu 1 dıın saat 17 de Sııseler (temsıl ettıklerı gerı zıhruvet mek ıstedıklen halde dınî haslet kecı Ebu^uud c?adesı Ibrahım Muteılkokulu hanç) tasftye edılırken tatbıkatta lerden tamamen mahrum mıllet ve ferrıka ve cı\arda açılmıştıı Şehrımi'den vıla>e*lerdcrt fie'en fdış gorunuştekı kesın başarı alâ memleketı kendı menfaat he^abla >uze \akın tavukcmı 1 i"=tırak e tıgı metlenne rağmen) mes'ul mevkı nna alet etmeyı duşunup ozleyen, kuısun açıl şında istanbul Vılavet Zıraat Muduru Zır*at \ ekaleti Tavuklerdekı vazıfeh munevverlerınuz bır başak zumre var çuluk kısmı M mıııu ve •Vmenkalı taçok ehemmıvetlı bır noktayı e,oMurtecıler dıv e ısımlendırdıgımız vukçuluk mu eha* iji Ufford bırer koremedıler Toplumun batıl da olsa bu guruh memleket mukaddeıatı nuşma yaparak kuı«Ln onemını ve faıhurafeve de dayansa netıce ıtıban na hakım oldugu gun ınkı'abları lıvet programını ıznh etmı^le^dır Bjnle ıtıyad haltnı almış ıskolâstık an darmadagın edeı Insan hakları dan sonra çalışmalara geçı nıış ve bu tavukçuluga d^ layış ve manevî ınanışlannı ızale dıye b r hak tanımaz Yurd emnı arada lmler go«ten!mıstırr renklı resım ve f edecek ılmi, terbıyevi, fakat çok yetı mıllet bekası g bı ulvı mefTavukçuluk kursu her gun saat 17 basıt e6aslara davanan prensıpler humlarla alâkası voktur Inandıgı ıle 20 arasında devam eaerek 20 m=rt vazetmevi ıhmal ettıler ve asırlardanberı dort elle sarıldıgı pazar akşamı sona ereceklır BONICCÇ Bu ıhmalın ıkı çeşıd zaran bu tek geıçek, sadece kendı hakımıye bir haf a surecek olan kus bojunca gun bıle gorulmektedır Mefkure tı ıhtırasıdır Inkılablar sedd'nde muhtelıf tavukçuluk mutehassısları tarafından konferansiar verılecek bu voklueu ınkılâbcı munevven ıster boş bıraktığımız her gedıkten fay arada kursa devam edenlere Istanbul ıstemez pasıf duruma sevkederken dalanmasını ustaca bılır ve cıvarındakı devlet tavukçuljk mumeydam boş bulan vobaz, eskı pro Bu ıkı zumre arasında, koylen, esseselerıle tavuk çıfthklerı gezdırılecek pagandasına ıstedığı gıbı devam e kd"=a bave şehırlerıle butun vatan pratık dersler ae gorulecektır dpbılmektedır sathında muazzam, bâkır bır orman Bu sebebledır kı haıf ınkılâoı gıbı yukselen, asırlardanberı cahıl mızla onuma vazma oğrettıgımız fakat uyanık, asırlardanberı fakır bu bâkır toplumun kalbıne verleşvuz bınlerı bız tamamıle başıbcş fakat efendı kalmış mıllet, mılle tırmek suıetıle koruyabılır z bırakırken varısı okumayı unut tın çn&unlugu var Musbet ılmın ışığı altında, basın makta yari'i da softanin sundu^u Bu çogurıluk, yuzvıllardır yoba ıadyo, sınema ve sahnelerımızle ohıkâvevı kesıkbaş hıkâyeyı Uarı zın butun d ınvevi necat ve uhrevi kul, en^tıtu, unıv ersıtelerımızle, Abba«:larla yetımektedırler mukâfat telkınle ıne rağmen, dınî hukumetler olarak, aydın ferdler Dmı, dun>a ışlerınden avırdık vâız ve va dlerın değers zbgını an olarak >enı bır kuvaı mıllıye ruh Lâkın dun\a ışleunde dınden oo lamıştır Ezelı ıhtıvatkjr 121 ıcabı, ve havası ıçınde planlı bır kultur Donald Campbell, dunya rekorunu kırmak ıçın çalışmalarına tekrar ba$larrnstır Yukarıdaki şalan veıe ccmnet bekamızı Ba*ı softava ıranır goninse bıle hılka seferberlığı ıle ınkıldblanmızı çoresımde meşhur yarıgçı, tepkıh motorle mucehhez denız vasıtası ıle Ingüterede Ullsvvaterde çamedenıvetı şaıtlarına gore nızamlı ten sofu dcgıldır Şunluğun avagma goturmelıvız hsırken gorulmektedır vacak kaıdelerı bulamadık Kdbul etmelıvız kı, ınkılablarımız Ne vazık kı, bu çoîunluk ınkıBugun, hattâ yarın dahı mkılab saj esınde bugun mal k oıdugumuz laV'arımızın sadece sozd° kalan, lanmızin «ıhhat ve havatnetı mev maddî manevî kavnaklar bu sakurtulu' vuk«ehş ve rrfn v<»ıdlezuundakı endışelerımızın membaıva^ta bıze ınkılâblar zafermı karını de a nı şuphe v° ıhtı atla karnı ınkılab pren>=ıplerı mızın zandırarak mkılâblarımızı mılletın şılamıştır Ve gene ba« r bu o man fıkdanında aramamız ıcab edecekmalı hahne getırebıhı gıbı sessız, ınkılâblar hesabına, tır Inkılâblaıımır ıdealden ustun, musbet menfı butun faali' et ve Buray» kadar duşüncelenmızı hü cereyanlara açık, acelesız, telâşsız en gerçek şe' ı'Je t'p'uma sevdır!âsa ederek, »u sonuca bağlıyabımek cmı\ et n ^uuıuna mal etbeklemektedır lırız Inkılâblanmızı en ıdeal şekılde mekle Tanzıınattanben luzumu sıddetl* I 1 Bugun yağmur yağıyor Akşamın Bsmlı karanlığında sağanağın geçmesım beklemek içm bır kaisrva sıgınmıştım ben lakde konferansa gıdecektım Bu konferarjdann luzumlu olduğunu oğrenıruştrm Haftada bır defa venlmelerıne rağmen faydalan aşıkârdı. Şavas bıle aynı kanaatı beslıvordu Tavukçuluk kursu diin açıldı f<iesimleri 2 O akşam Debel biz« Valb, ârSzlanndan bahsettı De\ f"bel çok tuhaf adamdır. Sozlermı daıma sonunda başka mecravay fddkerek meaelâ Proust'tan, Flaubeıtten falan bahseder Yırmıf I dort yajında olm&sına rağmen soılennde ınsanı teshır edenfı [ bır ton var. İnsana oyl« gehyor ki bu adam tababette her şeyın, her bah&n sonuna gelmış, bılmedığı yok Fransız noroloJ I en büyuk umıdlerınden bırı 1 olduğu soyleruyor. 3 Her konferanstan sonra geceyangın* doğru ayrılıyoruz O akşamlar, bojru bır «eksen olan arkadaşlardan bırı sokak fereı'erının yamndan geçerken bır zıplar ve gazın musluguıtu V pr Buna o kadar alıştık ki, «rbk gulmuyonu bıle Şım<?ı Umversıte mahallesıne gıden otobuste yalnızım Monparras tan geçıyoruz Burayı pek sevmem. Çunku her geçışte \ orgunluğumu daha çok hısseder ve hurnyet agkının ıçımde u\ andığuu duyarım. Amıral Bvrd ıdaresındeki «buz pemileru g uney kutbun )a muhım Dir ılnıı s c shate hazırlanmaktadır Yukarıdaki resımde bu sefere dah ıl gemılerden bırı gunev kutbunda gorulmektedır Buyuk ehemmıyet verılen bu kutub sevahatı 1937 de vapılacaktır. 4 Otobüs Orlean kapısına geldığı zaman yağmur yağıyor| du Daha doğrusu henuz dınmemıştı Sıtede korıaorlar ıssızdı \ Arkadaşlann kapısmın onunden geçerek odama gırıyortım Be I rel. et uykum çabuk gelır v e ertesı gunku ıjlere hazırlıkh olaaa, yataktan kalkarım. ~J> (Arkası var) Türkiyede neşri hakkı yalnız'gazetemize aiddir. Makstm Tiyatrosonda ISTAVBUL OPERETI KIZMA BIBADER /«Kiralık depo Tel 42945 Her akşam saat 21 de Ingıhz balerına«ı Margot Fon Hollyv,ood vc Londra fılm studvolarının pavlasamadığı bulevn Stravın":kı nm meşhur 1F1j u k yüdız Vıvıan Leıgh Anatole LıUak'ın rejısorlugu altmda rebırd (Ateşkuşu)» bale temsılmın Isvıçre Alplerının Saınt Bernard dağ kov unde «D°rın Mavı Denız^ bs, rolunu ojTiamsk uzere Mılâadlı bır fılm cevırmektedır Resımde, kajakçı kılığında Vıvıan ncva gelmştıı Re"=ım, Margot Fon Leıgh gorulmektedır. levnı gosterrrektedır Vodvıl Operet 3 perde Naküı T Karaca l ' u ' k Fehmı Ege K Kapoçelll Çars.mba Cumartesl, Pazar Saat 15 te matıne tal»beje Çarşamba halka matıne Per^embe gecelerı tâlebeje tenz latlaır Pozartesı gecelerı ' S de temsd vardır MÜKEMMEL ARSA ArnavudJcovde Kız Kolejıne yakm Uvez sokaemdakı apartımanlaruı arka bıtışıgmde te le çevrılı, sahı'e 30 metre mesafede her kattan denıze nezaretlı vanaşık nızama tâddır Cephesı 9 20 dennlıgı 25 M Fıatı kırk altı bın lıradır 0YLIN Mur 9 12 arası Tel 44077 den Oz KI T l"' K can Arnavndkoyde Recebın kahveKomedı 3 perde •azan Andre ROUSStN smde Hacı Mahmud ve Vasıl aısayı Çevi'en Prof gosterır Beoreid n TUNCEL KAYIB 35059 savılı ve 4 11 54 gunlu S^hneve koyan Muhsın tahsıs ıhbar varakasına a d Is anbul fcRIUĞRUL C=ır«amba'lan başka her Tıcaret Odasından a'dıgımız 27336 akşam saat tam 21 de 2. 11 9o4 gxınlu tastıklı fatuıayı kaybetC ıma (talebe) Pazar tık YemMnı alacagımızaan eskısının mat r^ ,aat tam 17 de Teiefon 40276 hukmu joktur Cenova da açılan bır «ergıde ılk motosıklet d e teshır edılm stır 70 sene evvel kullandan tarîhın bu ılk motosıkletı Meıcedes tarafıodan ha zırlanmıgtı. Yukarıdaki resımde bu motoaiklet gorulmektedır. ELENklLED BUKtTLCR WN MÂĞAZASI İ T s'k ^merıka Atlantık uzerınde radar chazlarıle techız edılmıs dev ucakiar bulundurmak* Ingılterede Chealsea ıle Blackpcx>l arasında cereyan eden futbol karsılasmasında cckılen bu t a c } ı r Bunlar dogudan ve bıl ıa ,«a kutubta v rınd^n B ı ^ k \n r k \R vakls n^^k dusma< resım, »haftanın resmı» olmustur. Blackpool ka lecısı uçmus vazıyette oLmasına ragmen gole ma uçaklannı suıatle te^bıt plcbılecek ve gereklı m uddiaa tedbırleıı de alınabüetekUf. Yiikâoda, M nı olamamıgta. ucaklardaa bırı gorulmektedir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog