Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

İS Mart 1*5S BF9 Piloisuz idare edilen aiom 80 yıllık büyük] uçaklarının sırrı açıklan AMERİKA MERTİBIJ f ^ıııııırıııttıııtıtıııııııriffiııifrrTtııttııtHttıififfifiiıııııniMifiifiııııııııtııtiHfififtıııiHiHiıtııtrtıııııtııtııııiffifiiıııifiıııııttıuıııııııııııııtnınııııntr frıııtııuıuıuıuuııı onıutııtııııııııtn ıııııııııııııııııınımnıııııtıııııııııınuıııuııııııuiftımımttmıııııııtııumnmuiiıııııııiiiıııııııuııııııııi' Türk dostu Yazan: Reha Oğuz Türkkan Sî = Amerikan hava kuvvetlerinin parçalanıp dağılmaması için ı w = « " H pilotsuz uçaklara sahib olduğu ayj'en irtıfaa eeünce bıı naragut H 1 çoktanberi bilinen bir şej'dir. Prof. Dr. Jackh 22 şubatta S yaU açılmakta. adeta apkva îlımırs İ • . landı ve onlan kendi cahilâne si Ş Bunlar. hem yerden ve hem 4* fm<ı bastı. laoıı dogujonaanben bir vaziyetle yere yavaş yavaf 1 ^ yasetini takıbe mecbur ederek asıl 5 çıkış vazifesini gören ana uçaklar 'lurk cioftu oldugunu ıdaıa edemıinmektedir. şt diplomatlara fırsat vermedi » = dan havalanabilirler Jakat bilinyeceğunizt grc, «80 ya&ına gıren İnis ve çıkışı için yapılan talim § • , Sonra mevzu. 1947 de başlayıp % miyen bir şey var ki bu küçük ul u r k dostu» dememız üaha dogru uç\ f'.an muv^ffakıyetle netl^e ğ i 1949 da, ilk olarak Türk merkfzi ğ çakların niçin yapıldıgıdır Gıyalenmis, yere temastan mütevellid = | olur, fakat kader sankı onu donin açılmasile faalivete Beçen Co = ben tanman böyle bir makinenin parçalanmalar veya şiddetli sad = s ğuştan bu yola ısUkametlendirmıslumbia Üniversitesi Oılaşark şu Z esran son günlerde çözülmüş, halk molerle infilâklar gön>'meTTii=*ir 3 i tır! besine geçti. Ben de v?ktıle Üni B efkârına açıklanmasmda bir mahKıvmetli materyelin kaybı de = ' Prof. Jackh tan bundan bir kaç versitenin bu kolunda trdrisatta = zur görülmemiştir. mek olan bu eibi hâd'«<?lenn ol 5'. «eiıe evvel Cuınhunyet'te bahsetbulunmuş, fakat i«lerin tazviki vü = İnsaatçılar, buna nAteş böcekmayışı da mükemmel bir silâhın ^ ; ıws,tım. Bu ezeü lurk dostu o vazünden iki senedir ayrılmıs*ım. = leri» diyorlar. Hususile «Ryan elde edildiSine delil sayılmıstır. ^ kıtler Columbıa Unıversıtesinde Merkezin bugün Amerikan Ü i i = ateş böceklerir.in» büyük avanbır i'urk meıkezı kurnıak ıçın çaversiteleıinin en mükemmeli hali = tajlarından bahsediyorlar. Atom Makinenin uzaktan idaresi bah i baııyor, bir uraltan da benmüe ne geldiğini duymuştum. Son du H bombası tsşıyabüen yeni silâhın sir.de şu tamamlayıcı bilgi de r e = rumu Dr. Jacckh'd. n sordum Cok bırükle buıg<.ust«ndan atılan Turk riliyor: == E asıl meziyetini istenildiği zaman memnundu. Yalnız Türk merkezigoçmenleııne Amerıkadan paıasız § söküiÜD takılmasında buluvorlar. «Elektronlu bir bevin» tarafm =* nin talebe adedi 42 ve yük.=elmiş. sut tozu tenıinı içın çaüşıj oıdu. Bu Verilen izahata göre bir «ateş dan o dereoe hesablı ve ölçâlü ='• Türkiyeder. profesörler münave = gun bunlarm Lkisi de tahakkuk et»evki idared vsHır kl hav«<îa ! • beyle getinlip Türk etüdlcti geliş = böceği» söküldükten sonra dört mıştır. iken kartua?tı8ı en müskül da ğ tiriliyormu.ş. Vaktile Prof Jackh = sandık içinde muhafaza edilebilir. Üır senedır gormediğim Pıof. rumlardan sıyrılıp cıkmasım bilir = la Prof. Wallacce'a bır teklkinde = Hususî «ekilde yapılan ambalâjJackn'ı yaş gunu munaseDeüle tekUeuş varivetleri çok çeşidlidir. | , bulunmuş ve Turkive dışındakı = !arı uçağın her bir parçasına uyrar gordügumde, tekaud olmog ve Her »ekflde uçabflir. Dikine, ya = Dr. Jack yüksek prensipii, be Türklerin dil ve tarihlennin de = gun şekilde vapılmıitır. Sandıkelını etegını neışeyden çeltmış bıı hk, ters uçuşlara mficaiddir. = ğenmedığini. menfaati haleldar bi okutulmasını tavsiye etmi^'im Bu = larla nakli kolaylığı atomla yüklü ıtıüyarla Karş.lajdcdgımı janmıştım. f yeni silâhın lüzumlu mahallere Ana uçaktaki ht»us! yerteden | bU senenın yu&u beili oimakia oe le olsa, yıkıp a tan bır adam oldu fikrin ne safhada bulunduğunu sor E sevkini de kolaylaştırmaktadır. ğu için, üç memleket değiştirmiş dum. Güldü, Columb;a İ'niversiteçıktıktan »onra hedefi ttzerlne j | raber, bu ezeli Türk dostunu ziiıMakinenin monte edilmesi içta sinin Yakın ve Orta Sark Enstitü E dahşı pike uçaklanaın varcma = nen cevvai ve lussen iaal buldum. ve nihayet Amerikalıhkta karar kâfi kılmıştır. İşin hoş tarafı, Türklere sünün 1955 program kitabmı açtı ve = mütehassıslar 30 dakikavı dığı bir rttratie eereyan eder. = Hayaünın bikâyesi olan Goldene 103104 sayıh kursa işaret ettı: H buluyorlar. Parçalar. ana uçakta İcab ettiği zaman ba sürat ya = Pflug (Altın Sapan) kıtabı alman ve Türkiyeye daima sadık kalışıtSovyet Rusya ve Çindeki Altay = da takıstınlabilir. Çıkış yeri ister başlatılabilir. HeoVfinln flstöne f ca o.arak henuz yayınlanmij, ,ım dır. Üç cemiyet kurmuş, her üsoylu milletler ve Turkikler» di\ e İ uçak isterse ver olsun, gayet praufkî vardığı da olur. Hızlı bir ğ dı de Harpeıs Yayınevı tarafından çünde de iki numarah millet değiş yazılıydı. Prof. Menges henüz Al = tik ve basit bir hazırlanıs t=rzı toslamayı, atomun infîlâkı takib =^ basılacak olan «Dunyanm Vleıkezı mis, fakat Türk değişmez unsur manyada olduğu icin kurs başla = vardır. Büyük nakliye ucaklan olarak kalmıştır. İlk kurduğu Aleder ve nihayet • yerde husule = Oıtaşark> eserinı son defa olarak = tarafmdan bir kaç tanesi birden man Türk Dostluk Cemiyeti son mamış ,fakat başhyacakmış. gelen dehşet verici patlama ile a gozden geçıriyordu. = ates hattma götürülüp hedefe sazamanlarda yeniden diriltilmiş, bubombanın nnıhtevi bulunduğu a Pıof. Jackh'ın «Altın Sapan» kita na Bonn Elçimiz Suad Hayri ÜrBundan sonra, İran Şahınm geçen E lınabilir. O halde bu^ıl'rdan mübından hıç haberıaı olmamıştı. Ma güblü ile Alman Başbakanı Ade ay Üniversiteyi ve Ortsark Ensti = teşekkil bütün bir filo «üratle dür. Fakat hedefe yaklaşan oir zifeslni görmesi, aynı «unanda mesinln sebebi de bunlardandır. tahrib maddeleri dagılarak ma =şt ana uçak tan bırakıldığı takdirde sabit ve seyyar merkezlerden ida sasının üstunde uiak bir sapan nauer de iştirak etmişlerdir. Tür tüsünü ziyaret edişinden lâf actık. = yer değistirebilir. Yerden roket teknişile fırlamak lum olaylar vnkua gelir. Bu olay ğ isabet imkânı o nisbette fazla o re edilecek şekilde hedefıni bul tadır. Arzu edilen irtifa böylece la, radyoaktivitenin da|ı!ma?ı. 3 modelı, duvaiarda, Türk «eccade kiyedeki mukabil Derneği de Trab Hazır bulunan bir dostum, İran İ Çok yüksek irtifplarda bırakıve çınılerınin yaniDaşında bir sürü zon mebusu Emrullah Nutku kur Sahının Dr. Jackh'ın isminin İ lan bu pilotsuz Btom ucaklan u lur. ması «ateş böceği» için söyleni elde ettikten sonra tepki esasına havamn tatyfltı, tehHkeH «çmla I paslanmış sapan demirleri daima muştur. (YEK) diye okunuşuna 'şaret e = zaktan sevk ve idare edilen silâhBugün dünyada atom Sombası len avantajların bir kaç taraflı göre çahşan motörünü ototıatik rın beili rBesmfelere nüfuzu gibi § gözume çarpardı. Kitabın ismini derek «Hakikaten '«minize 'âvık = Lıra dahildir. Ana uçak gibi yer taşıyan en küçük uçak olması, oldugunu çösterir. Müstakbel olarak tahrik etmektedir. İnişi de gözle görülmiyen öldüröcü tesir = Yaş günü münasebetile Almanae gorünce merak edip sordum. sınız, yeksiniz» dedığini nakle'miş E c!en de sevk ve idaresi mümkün hem bomba ve hem de uçak va ) harblerde ideal silâh dive Rorüi bazı kaidelere tâbidir. Bu arada lerdir yanın Türkiye Büyük Elçisi Von ınıımıııııiiiııııııııııiHiııııııııiMiııııııııııııııııııııııııınnııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiMiınııııiiiııııııııııı Mitıt ımtMiııuı ııınınrMiNiHHHnniMM<ııiMiıııntMMiiMNnıiMMjııtıınıııııtıi)tinruıni[utiJttttıııtıiJ(Mrntiu<ıiLniıııi!nnııııiHnH«naiBnaMiı««Hiııı»ıttnıii^ «Yükselen Hilâl» kitabile mem Haas, Dr. Jackh'a telgraf çekerek ti. Kendisinden sordum. oEvet» leketimizde de maruf olan Prof. «Sizin ektiklerüıizi biçiyoruz» de dedi, «fakat Şaha verdiğim cevabı Jackh gülümsedi. miştir. Hiç tanunadığı bu diplo nakletmemişler. Aynı sözü oir Os i lihliyim.» dedi ve eözleri yaşardı. manh Şeyhülislâmı ile Atatürkün | Harpers'in basacağı «Ortaşark» Sapan adeta hayatmın hikâye mattan gelen bu şükran ifadesi Dr de sövlediğini kendiçine anlattım.» adh eserinin masadaki müsveddeJackh'ı çok mütehassis etmistir. •idir» dedi ve anlattı: İşte Dr. Jackh. YEK, Altın Sa lerine ve ikinci başlıeına zöz attım. Maalesef Amerikan Türk Ce22 şubat 1875 te Güney Batı Alpan'm 80. ci yıUlönümü münasebe «Okyanuslar Ortası Ortaşark: Kamanyada Uraeh'lı eski bir Alman miveti, Dr. Jackh' ayrılalı, cansız tile yazacaklarım bundan ıbaret. raların, denizlerin. havaların ortaaıiesınden doğan Prot. Jackh, ıJOo bir halde kalmıştır. 80 yaşında, gene bir ıhtiyar Zıh sındadır. Türkiye ise bu merkezin «Altın Sapan» m ikinci işi maade Türk milletinin asaletini öğıemerkezındedir» diye yazıyordu. nıp qonul bağlamış. O sırada Av rif sahasında oldu demiştik. Bun nen gene kalısını bile biz, Türklere Bu büyük Türk dostuna 80. ci da da Dr. Jackh' üç diyarda üç iz medyun oldugunu söylüyor. «Milrupa şıddetle Turk aleyhtarıymış. Bu haksızlığa karşı isyan eden baslatmıstır. Almanyada dünyaca letinize karşı duyduâum ask. Türk yılında, şiikranlarımızı göstermek Jackh mılletimizı her vesıleyle mü maruf eHohshule für Politio adlı lük içüı çalışma ve uğrasma sevki icin ne vapabiliriz'' İstanbul veva Ankara Üniversitesi. oir fshri dokdafaa ederek akıntıya kürek çek siyasî bilgi'er okulunu kurmuş, beni canlı ve eenc bıraktı diyor. Kayzer Wilhelm'in, Enver Pasa torluk unvanı için Tiirkivevp miş. Nihayet Alman Türk dostluk İngilterede «Commonwealth CounCemiyetini kurarak, sonradan ge cil»» in temelini atmış, Amerikada nın. Atatürkün ve Chuıchill'in dos etse, hem Türk dostu, hem de malişecek olan Alman Türk işbirli da Columbia Üniversitesinin Orta tu olaon Jackh. «Türkler daima be arifci olarak büvüklüğünü takdir ğ:nin temelını atmıstır. Kayzer sark Enstitüsünü tesis etmistir. nı haklı çıkardılar, niç bir zaman ettiğımizi güzel bir şekilde ifade Şu günlerde iki milyona yakın | olan tngiliz turistlerinin s«yısı bu tnuslu kitabcı ve matbaacılan ko kaybetndf olan Amerikan televir«Hohshule», mahcub etmediler. Bu kadar iyi bir etmiş olmaz mıyız? Vilhelm'in de dostluğunu kazanan Berlinde kurduğu İnjılizi her şeyden fazia alâkadar yıl. geçen seneve n^zaran bir mis ruması ,edeb! eserleri baltalama yon şebekelerinin neşriyatı kıyııeORUZ Türkkan Jackh'a meshur bir sahsivet: «Sen Birleşmiş Milletler delegemiz Selim millete gönül bağladığım için tali artscaktır 2 Taksitle öd;n°n ması şarttır. H " netin hazırla tinden kaybetmiçtir. Aynı hal dieden mevzu seyahattır! bir sapan gibı '.z açtın» demiş. Bir Sarper. Cumhurb^şkanhğı Umuml Kâtibi Fıkret Belbez, Fuad ÇobanGeçen sene 1.250.000 İngiliz ta turistik seyahat programlan fiyas dıgı tasan bu davayı halletmemiş yorlar, İngiliı televizyonunun ve" kaç sene sonra ailesinin mensanat âleminin basına da ıjelebitillerini yabancı memleketlerde ko ile sona ermiştir, turistlerin tir.» l?n Göppingen şehrine giden oglu gibi, Türk şahsiyetlerini. Alman Reisicumhuru Henss, Amerikan Esasen Churchill hukumeti de lir! geçirmişlerdi. Bu sene bu rakamın çoğu peşin ödemeyi tercih etmekJackh, asırdide »ile evinin kapısı Dış Işleri Bakanı Dulles. d'plomat bunu Inkâr etmiyor ve davayı tekiki milyonu bulması beklenmekte tedirler. Bunlar, Maliye Bakanının yeni ü^tünde aile arma^ını hayretle oKennan, Birleşmiş Millletlerin gerar ele alacağmı ilân ediyor. • •* bütçesini bu sebeble büvük Dİr adir. Sunday Express gazetesinin kumuş: «Altin Sapan Ailesi» diye nel kurul baskanı Kleffens, Fran*** lâka ile beklemektedirler. verdigi tafsilâta göre, tayyarelerle Hem sansür devrini yaratmsmak yazıyormuş. sanın sabık Washington elçisi Bon• * « Vergiler, tngilterede dyatroyu otomobillerini Avrupa kıtasına ge ve hf>m He çocuklan üzerinde köO zamandanberi, her yedi senede net gibi dünya çapında şahsiyettngilterede garib garib cCTniv>t • çirmek istiyenlerin sayısı süratle tü tesir bırakan haydud. aanaster öldürecek mi? Maliye Bakanj (Habir, garib bir tesadufle. ya bir dos leri yetiştirmiştir. artmaktadır. 1954 yılında yalnız bir nrecmualannı kontrola tâbi rut vır) diyor fakat tiyatro müdürleri ler kurulmaktadır. Geçen gün de tu, ya da bir hayranı, kendisine şu uçak şirketi 40.000 İngiüzin otomo mak. müstehcen neşriyata sed çek ve artistler aynı flkirde degillerdir! (Düelloyu tekrar kabul ettırme ceProf. Jackh'a takıldım: veya bu şekilde sapanla ilgili oir Bunlar eeçen hafta elele vermişler, miyeti) teşekkül etmistir. Bu cemibillerini Manş denizi üzerinden roek! Derler ki. dedim, Almanlar hedive verirlermiş. Prof. Jackh buChurchill'e müracaat edîrek. tivat yet. düellonun elzem oHuğunu ve kıtaya uçakla nakletmiş ve bunlaBu hedefe nasıl vanlacak? askerliklerile kazandıklarını daima ra adeta bir itikad halinde inanmış. rin sahibleri seyahatlerine arabaİngiliz hükümeti bu davayı hal rolardan ahnmakta olan vergilerin bunun hükumet tamfından kanun1945 te New Jersey'li bir çiftçinin siyasetlerile kaybederler. Hep aklaştırılması için mücadele edileceları ile devam etmişlerdir. ledomemektedir. Geçen sonbahar kalHırıİTiasmı istemislerdir. lımda olan bir suali «Hohshule für yolladığı sapan DarçaMnı şefkatle Bilhassa İngilterele eyalet tiyat eini ilân etmistir. Politic» in kurucusuna sormak veBu iki milyon İngiliz hangi danberi bu mevzu ciHdî tartısmaokşıyarak gösteren Prof. Jackh, İngiliz terzilerinden bazılan, kalara yol açmış, hattâ hükumet bir rolannın feci bir durumda oldukmemleketlere gideceklerdir.?. 1961 de ne gibi bir sapana kavuşa rinde olur: Siyaset adamı yetiştirmek için en mükemmel mektebe Bir Londra gazetesine göre bü de tasan hazırlamış ve bunu Avam lan alınmakta olan vereiler yüzün dın elbiseleri raevzuunda «enelercacım dive n.erakla beklemektedir. sahıb olan Almanlar nasıl oluvor yük bir ekseriyet İspanyayı tercih Kamarası önüne getirmiştir. Fakat den kapanma tehlikesi ile karşı denberi Paris terzilerile yapıhnakta Prof. Jackh «Sapan» lık vazifesida siyasette bu kadar acemılik gösttmektedirler. Oradaki fiatlar İn şimdi hükumetin kendi tasarısmı karsıva bulundıık'an söv!°nnekte olan mücadele Londranm Sn plâna ni sade Almanyada vapmamıstır. teıivor daima? giliz turistinin kesesine de elveriş da beğenmedigi. bunurı tsthikı ile dir. Halen mevrud olan 45 eyalet aecmeğe bir türlü mTjrvffsk olamaBu şavanı dikkat sahsivet her üç lidir. Hükumet bu turistlere 100 bir nevi sansüre gidilmesinden ti%'atro?undan 29 u zaara çahş dığını (tSrerek, deeişik blr gahada Bu tenkid Prof Jarkh'ın \1manmemlekette de üc çift istikamette sterlin götürmek müsaadesini ver korktuğu, bunu istemediği belirtil maktadır ve devlete de vergilerini lider olmsvı düşünmüşler ve erkek lığını kabarttı. Kabul etmedi Aliz açmış ve teme] atmıştir. Na d<?bu zsrara rağmen vermektedirler. modasmı îngilterenin yaratmasını, mektedir. Bunlar, ucuz memleket mektedir. manlardan çok kıvmetli diplomatmek istediğini İTah edevim: «Salere aiderek 50 ^terlinle seyahatlerilann bulunduğunu, fakat fırsat Meseleyi dikkatle incelemlş olan Bunlar bir kaç senedenberi duru bu sahada gayret sarfetmesini tavsi.pan» in bir istikameti Türk dostmur böyle oldugunu ve kazancdan ye etmişlerdir. •, ni tamamlamak istiyorlar. Böylelik eksperlere eöre dava şudur: bulamadıklarını iddia etti <e bir r luğu yolunda. diğer istikameti de vergi verdikleri eünleri unuttukBu cereyamn tesiri!«» ilk «erkek le geri kala n 50 sterünle de ikinci hatırasım anlattı: Shacht ve Von «Çocuklar için hazırlanan kor pkademik yolda olmuştur. Jackh, elbiseleri defilesi» Londrada tertib i bir seyahat yapmayı ümid ediyor kunc haydud mecmualan için teh lsnni ilâve ediyorlar. Papen Hitler'i, sırf onun halk üAlman olarak Almanyada «Alman I lar! zerindeki cazibesinden istifade için like hududu ne zibi ölcülere da Muhskkak ki eğlence yerlerinden edilmiş ve beklenmedik bir alâka r Türk Dostluk Cemiyetini» Hit j başa geçirdikleri sırada Dr. Jackh, alınmakta olan vergilerin kaldınl toplamıstır. Bu dofilede göz« çarpan"5, İspanyadan sonra İneiliz turisti yanılarak çizilecektir? Müstehcen ! Lr'in zuhurundan sonra, Yahudi j bu iki dostuna çatmış. Bu iki siyaması İnailterede tivatrolan «albn değişikltVler şunlar olmuştur. nin gitmesi beklenen meml^ketler denilen n«"• *'" '••'"''•' nedir? olmadığı halde, istibdada isyan e set kurdu gülmüşler. «merak etdevri» ne sckmıvacak fakat bir^z 1 Evde tei^vizvorı n?çrtvatı Fransa ile İ?viçredir .Halbuki bun Bunu kat'î bir şekilde kanunla rerek kendi kendine hicret ettiği me. iki ay sonra bu çavuşu defedeolsun nefes almalanna imkân ve takib edüirken givilecek olan ve * lar geçen seneler başta geiiyorlar hududlandırmak imkânîizdır. Korİnailterede «İngiliz Türk Dostluk ceğiz. Bu cahil herifi şimdilik kalcalara kadar inen zarif bir ce kunc denilen bir ""k mermualar. recektir. dı' Cemiyetini», ve nihayet harbden kullanıvoruz.» demişler. Dr. Tackh: Bu davava fh°mmivet verilmesi ket! Bunun yak^sı siyah İneiliz turizm bürolan. turistier milîî kütübhanelerde veri olan Edsonra geldiği ve yerleştiği Ameri «İşte. dedi. bu «çavuş» sole alâkalı olarak şu açıklamaları aard Poe'nin dehşet veren hikâve nin bir sebebi de şöyle izah edili dir! kada da «Amerikan Türk Dostluk nunda Von Pspen'i de, Schath'ı da, 2 İnisivali kıravatia yapmışlardır: 1 Otomnbil ile va lcri vanıbasındfl cönfiTc Valmakta yor: Cemiyetini» kurmuştur (1947 de). nice Hobshule mezunlarını da kul ] «Ar+itler t u tivatro sahne meeburi olan yeşil çizgili bir bancn memleketlere seyahat edecek dır. Hazırlanacak kanunun. nalerinde yetisiyorlar. Bu tiyatrolar rapdöşambr! h imkânsızl'k karşısında kaoanırsa, 3 Kısa Hivlü bir kürkten ha4 Cumhuriyet'in Rdebî Tefrikası: bilmese, Ursula bu b'kışı utangaç arti'tier r<e veti«ec^k üshne bulanun bu bakışmı gördü mü yılan zırlanmis prkı*k mar.tosu. Bunun s lık saysrdı. görmüş gibi olurdu. mıyacaklar, bu vaziyette radvonun fiatı 2000 Türk lirasjdır. Bunu h a * Willism. dııdak Hiker ginr «Dü Ha. tplevizjonun da seviyesi düşeBir ara onda bir incelik bıılur zırhvan terzi «artık erkekler de s gibi olmuş,tu Şimd' görüvo du ki 5ün hazırlığı» dedi ama, Ursula cektir'n kürk giymelidirler» demistir. yanılmamıstı. Williarr.'da sezme ka b'liordu ki o bunları fa:kında olTo'evİTvonda eenis bir k'iflevi Dieer yeniüklpr î m i J , ^ , T,=V i; biliyeti VTFCII İşte. gene güüımsü marian söylenrsti. tatmin eden artistlerin çoğu bu lon kravatîara, mendillore rastlatı*yordu. bu sefer bambşka bir gü Wiîl'am iğilİD. fctinine yapışmış sshnelerde vetisip. par'a Tiışlardır maktadır. Aynı \r.iV\t hükı'ımeti^e mis=l olarak cebleri de pam lümseyişle. Gayet ağır ?ğır vürü kuru bir vaprğı aldı. ocsğs attı. gostcrilmiştir. naylondan yerek kıza doğru geldi. Ellerini Somurtuk bir tavırla: «Oliver'i Bırlenk Amerika omuzlanna koydu. Ursula. nefesini görmek istiyorum" dedi. «Benden Verilen iz?hata eöre, eyalet tiyat le bunlar delinmemekte, rnlarındpi ora1»r^q \eti?pn aıtıst maktadır. tutmus, bekliyordu. Fakat, William uzakla.î'1 amazsın çocuğu.» 'ğ lip öpmedi. Ursula: «Hiç de öyle bir niye lerden istifade etmek. imkânlannı i Hâmi S. O zaman. Ursula, hafifçe gülerek: tim yok» dedi. Sesndeki sakinliğı Çevırcn: VAHDE1 GULTEKIN elle.ini kaH'rdı, adamın yüzünü \e tatlılığı muhafaza ediyordu. İzmirde 10 yaşında bir Uzerinde aslan başı göriilenf iki taraimdin tutup dudaklsnndan "Yalnız. gece rahatsız olmasın diWılliam Prescott paltosunun düğ Hiç konuşmadan, karşısında duru ğün hediyem olarak. E\lendiğimiz Çncuğriin sağlığı bakımından zaöğrenci, »sUerî kamyon 100 altm buluncu öptü. yorum.» durdu. Sonrs, kurnazlık »el?nnı ;özdu. Uı?uİ3 onun p?lto yorriu. gün vereceğim.» rarlıdır." göstererek, ilâve etti: «Sağlığı baaltında ezilerek öldii William hiç kıpırdamadı. öyle, sunu çıkaımasına yardım ettı. Ei Wıllıam: '(Mühim bir işti.» dedi. Ursula: «Teşekkür ederim» dedi. İzmir. 14 CTelefonla) Mıı=t=fa Ursula hafifçe kız;rdı. Soğuk duruyordu. Ursula, kendini geri itleri adamın omuzlanna değdi ve Sanki hesa 5 soran varmış gibi. İzmir. 14 (Telrfonla) Bugün Şenkal adınds bir kövlü, bj=siın Wılliam ona gene şoyle bir baktı. bir sesle: «Affedersin» dedi. «Ama. ; William önce cevab vermedi. Son sehrimizde üc trafik kazası olmuşmek ister gibi yüzünün gerildiğini biraz orada kaldı. O zaman. kızın Ursula ağzınin içinde: «Elbette,» Sonra: «Pek yorgun ve sinirli gö d yorum sana. ev küçük. Uç yattk tarlasmı ka^ kn b ; m^zarla k 3 ı j de hissetti. ra basını salladı: tekmil vücudünü anlatılamaz bır dedi. tur' Gszi ilkokulu ötrenc leri. ders şılaşmaşı ve bir kst \.r rünüyorsun» dedi. «Oliver seni üz odası var. Birinde ben yatıyorum, \ J r u ", «Doğru.» heyecanm kızçm dalgası kapladı. görmek üzere Fuara gittikleri bir şundan sonra da 100 altın15 bu'.muş^. Alçak sesle: «William» dedi. Adamın hâlâ içi rahat etmemiş dü mü yoksa?.ı Yukan doğru bak birinde Mrs. Templeton. Babamın r Odaya bir sessizük çöktü. Öfke sibi bir şeydi bu. sırada. 10 yaşınd ki kız talebe Öz tur. Üzerinde aslan b:şı görülen, ^ Omuzlarındaki eller kasılıp birer gibiydi. Sonra baktı ki Ursula ga tı ve, cevab beklemeden: «De'hal i odası biraz daha büyük, onda da Sonra, Ursula yalan uydurdu: den Yetişir, volun bir tarafindan fakat yazılaıının mahiveti arl?sıl j Wılliam onun önünden odaya yet sakin görünüyor, yurnuşadı. görmek istiyorum, Oliver'i!» diye Lucy ile Oliver yaüyor.» | pençe oldu. Onun öptüğü zaman a «Yarın görürsün babanı, diye Hiâer t^rafına ee<erk>>n askerî bir doğru vürüdü. Sonra birdenbire Zorla ve çabuk çabuk konuşarak: haykırdı. mıvan =ltınlar bugün müzcye tej l Kalbini öfke bürümüştü. Pek bit sert ve sakin duran dudaklar bir söz vermi^tim Oliver'e» k;myon altında kolarak feci bir şedurup etr3fına bakındı Döniip Ur «Sana çiçek getirecektim.» le li. denbire ateşlendi, âdets çılgına dön Ursula: «Uyuyor» dedi. £ kin bir htldeydi. William birdenbire başını kaldır kilde ölmüstiir. TahkiVat «onnnrla lirr edilmişUr. 0 sula'vs bdktı. aözlerüıi yüzüne dikdü. Kızı kendıne çekti. Ursula: «Bfhçe çıçek dolu» diye Willi?m: «Olsun. Ne çıkar GörResmî mpkaml,^ v , n n k?jılâıa . William köpvirdü: dı. Yüzü gülmüş, aptal aptal ba fren vapm'dığı anlsşılan kamyon t: Bır an Ur^ula'va öyle geldi ki, cevab verdı ve bu sefer kendini mek istiyorum sede Yukarı çıSonre brdenbire geri itti. Ocağın devm ettireceklerdir. «Lucy mutfakta, yhud başka kıyodu•sof^ıu tevkif pHilmi^t r. c':sm onun serfece eövdesini ve tutamadı, gülümsedi. «Ama, beni kıyorum ben» dedi ve sahiden de \erde bir sedirin üstunde falan ya yanındaki koltuğs gidip oturdu ÎGöreceği mi Beldi beni?» î üzünü cöımekle kalmı\or. zihnin düsünmüş olmana teşekkür ede kapıya doğru yürüdü. Digcr kaz^lar h?fif yaralanmaGözlerini tslak potinlerine dıkti. tardı.» 6 ncı Kore dsği*tinne ', "Hem de na*ıl! Ama. çok an 'arla neticelpnmiştir. <~e kaynaşıp duran düşünceleri de rim .. William.» «Rengin sararmış» dedi. Ursula açıkıja: «Doğru olmaz» Ursula: «Ben evimde kimseyı layışh bir çocuk. Sonra. pek de sagcıüyordu. bir'iği kumandanı ., William Prescott, ıslak ellerini dedi «Evimiz küçük. Lucy de o o rr.ntfakta yatırmam» dedi. Sesi sakindı ama, yüzü kıpkırbırlı Senin bir daha gelmiyeceği Bina ve arazi verjrilprinin tahsiii William. biraz dalgın oir halle birbir ne sürttü. dada yatıyor.» 1955 Şimdi büsbütün öfkelenmişti. nzı kesilmişti. ni bir kere olsun aklına getırme <üt;nin senesı biııa vcrgısi birinri tıkAnkar=, 14 (a a ) Ei;vekil s «•Çok ışim vardı.» dedi. «Onun mavu, ikinci taksitinin k==ım «Fakat New York'tan bir heVVilüam kapının ağzında birden William onu ne öpmüştü, ne de Ursula: «Düğün hazırlıkları in di. Hn'buki. anası veya bab sı bir d.T r,ra?i v*rgi?i birinci tsksitinin t«n A.dnan Me"?»res, buşiin sast 13 te * ivin. daha önce şclemedim.a diye getirdim a. na Cartier'den» de bire durılu, hızla . rkasına döndü. haürını sormustu. Karşısında hiç sanı yoruyor.ı dedi. i vere ?idino<> bir daha gelmivecek •>i'i7 ikinci taksitinin kasım ayında 'ah 6 ncı Kore değiştirrre birlifi ku ^ Eunlan ^öylerken ona gene. öyle, di. Nedense, .çinde bir hafiflık his cpmrinvm,,: kıza sert sert baktı: kıymet ve.mediği bırı varmış aıbı Oliver bunu «İIİ kf.rarlpstmlmış ve bu hıısusta ge mandanhğına tavin edilmiş bulu * o o n l 1 ic] a , 1 " bakıvordu Kızm vüzük parmağına bir göz "İşte o olmfdı Çocukla bir vürüyüp girmişti çeri Şimdi de o ^edıyordu. Gidip vakınına oturdu. rekli h?2ir1ıklara baslanmıştır Ursula içinden < Öpmedi ueni.» attı. o iri zümıüd yüzü^ün orfda odada hizrretcinin yatm = sına ge ptal aptal b?kışile gdzlerini ona William. gözunun kuyruğu iie o aklına bile getirmedi.» Vergıleri zamanında ödemiyen mü. nan ve yakında Koreye hareket 9 p kpl'.eflprden bu vergiler cezall olarak d^cek olan kurmay alb=y üyordu. «Adımı bile söylemsdi.» oldugunu görünce gülüm^edi. «Dü lcmem ben] Nasıl musaade etün? dikmiş, öyle, bakıyoıdu. ürsula o nu süzüjordu, Adsmın Hılmi ^ aksilığini (Arkası var) alınacaktlr îYeni silâhın asıl meziyeti istenildiği zaman sökülüp ta kılmasıdır. Mütehassıslar sandıklar j | içerisinde nakledilen uçağın monte edilmesi için 30 dakikayı kâfi buluyorlar. 1 c: Dünya Hâdiseleri Ingilizierşu günlerde nelerle uğraşıyorlar? J Girayı Basvekâlette kabuİ etmistir. *
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog