Bugünden 1930'a 5,466,868 adet makaleKatalog


«
»

DÖBT CUMHURlYET 15 Mart 1955 AÇIK TEŞEKKÜR ahh ettiler | Bizde sporun bupünkü ma I taşlanan bir kulüb derhal semâİ5sef dejeiîeıe şekle girmesi patik olur. Lsebebieri aıanıısa \ üzde doksan Fenerbabçe gibi. oyunıncten Ükac^irat seyirciye duşer. idare^ine kadar mülâyim föhre= Eks«ri müsa'5ak = larda seyirci tinı kazanmış olan bir kulübün fkiittesindeki heyecan. tcpye taraftai'lan son hareket;erile ;kun stri bir saldırganlık na;ıni spor hareketimize fena bir nüîaîır vi nsaular en yakın arka mune ve sevdikleri kulüb sJdaş'arrr.a, .kardeşieıme. karısı leyhıne bir kötü puvan kayietytıs, baopsına riaha yaralavıcı ve mişle'c'ir. Bu Fenerbahceye bir Ikıncı soz ve harecetlerde bu bizTiet değil, bir zaraidır. .lunurlar S»bs"Hki cvuncular ve Ş:mdi bu hâdiselerin tekermaçı ıdare eden hakemler de rür etmemesini tem»nni kifayet bu taıiz ve taarruzlaıdan bol etmez Stadyomda hizmet aldı1 bol pay alır. Hattâ musabakadan ğmı gazetelerde gördüğiimüz sonra oyunrulara ve hakemtere yüzlerce poîisi, tribünlere dağıseyircılert ve taraftarlar dayak tıp miisabakanm ve seyircilerin armasınlar diye çok defa sovun sükunet ve havasmı taşkıniık. ma odaİ3rı polis himayesi ahma küfür ve buna benzer jestlîrıe almır. Bu yolda taarruza yalnız ihlâl edcnleri, hemen ve istisna bizimkiler değil yabarjcılar da sız olarak dışarı stmadıkça ve uğrarlar. stsdyomdaki müsabaka nümayiş Bu, neden böyle olur? lerini soKağa nakledenler cezaSporda bir seyirci âdabı varlandırılrnadıkça buçünkü hâdidır. Buna kimse riayet etmez ve senin daha vahirrderile karşıbuna riavet ettirilmez. BöyJe laşmamamıza sebeb yoktur. coşkun seyirci kütlesi önünde Bütün bu cereyanlardır ki, de normal müsabaka yapılamaz. sportif Bütün bu hikâye yem değil her nevi müsabakaîarı tÜT. Senelerin müsamahası ne olmaktan çıkanp bir şeıef ve ticesi bu hale gelmiştir. Maale namus muharebcsi haline soksef kulübler bunu irterler. Çün makta, bu yüzden müsabıklar, kfi taraft*r ne kadar artar, be hakemler ve ıdareciler normal yecan ne kadar çoğaltna ham faaliyetlerini b:r heyecan fırtılat o kadar yüksek olur. Ama nasına kaptırarak sporu dejesommda içte geçen hafta şahidi nere etmektedirler. oldufumuz esef verecek hâdise Her yerde gencliğin ve spor vukua gelir. sevenlerin ııhhat ve terbiye kay Buna karsı cArjantinde, U nağı olan sporun bizde gayesinıguayd», bilmem nerede de nin ve dünyadaki telâkkilerinin bSyle hâdiseler olur» diye ma tam »ksine bir mahiyet ve buna reret beyan edenler çıkacaktır. göre şümulü geniş zararlı ve Lâkin o hâdiseleri de dünya menfi bir cereyan halini alması ayıblat ve anormal olduğu iç:n istenmiyorsa idari ve sportif telgraflara, faretelere geçer. makamlar derhal ciddî tedbirler Bir gol fazla yediği için karşı •lmaya girismelidırler. Bu son hâdise bir alarm işaretidir. taraiın tfayretkeşleri tarafından Ilaftanın Olayları Futbol Federasyonu başan yolunHa Akdeniz futbol turnuvası Dünya grekoromen güreş şampiyonası hakkmda MiiK maçlar ve Dolmabahçe stadı Futbol ve cinayet Eşim NURAN KIHKANBAR'a yaptığı basarılı amelijatla senelerdenb^ri muztarib olduğu kulak hastahğından kurtulmajını temin eden Denizcilik Bankası K. B. B. Servisi Sefi kıymetli doktorîarımızdan SAIB TEZEL'e ameliyata yardım etmekle büyük gayretini sarfeden asistan Dr. SEYFI KOCAMANOĞLU'n» ve asistan Dr. FAZIL ABRAK'a a m e l i y a h a n e hemşiresi Fahriye Atalaya ve yakın alâkaları ile bizleri minrıettar bırakan Başhekim Op. Dr. NURİ KAMİL MESEN'e başhemşire Hrcer L«nger ile Aiıye Suîhiye. Melâhat hemşireiere ve diğer hastane müs"ahdemlnine alenen tesekkiırü bir borc biliriz. Eşi: Muammer Kırkanbar Annesi: Gülter Ebfdî ayrılığı i!e beni sonmz acıiara p ı keden esim Kabatas Erkek Lisesi RADYO f Bugünku projrram ) İSTANBUL 12.27 AçUış ve program 12.30 Küçuk orkestra 13.UO Şarkılar; oku\an: Nimet Erg"Jder 13.15 Şarkıiar; okuyan: Ahmed Çağan 13 45 HGberier 14.0ü Haflf orkesîra muziği 14.30 Ş a r k ı l a ı ; okuyan: SaDite Tur (Özel Pi.) 13 00 Kapaıus. 16.57 Açılıs ve program 17.00 Radyo yurddan sesler ekipi 17.20 Armağan Şenol ve kentetı 17.45 Radyo kume fasıl heyeî. 18.15 Vıvolonıst Daıvaş 18 30 Bestekâr portreleri üçük yerlerin btiyak derdkfi Bir fahrî müfettişîmiz bize Istanbulun pek yakmmdaki bir kazanın yürekler acısı halini anlatıyor: Yol yok, hekim yok, ebe yok, hayvan sağlık memuru yok, Hattâ kaymakam yok.... Türk futbolunun ileriye doğru adım atacağı, tamamile genclerden İstanbul Talebe Yurdundan Edib I ! müteşfkkil o'an yeni Feoerasyonun AHMED MA7IIAR ÖZEVREN'in ' I vffatı doia.vısile vakın alâka göste j dem Buri 19 45 Haberler 20.00 Saz • aldığı kararlarla beüi olmaktadn. | ren. t»?e!li ve taziyede bulunan Kaba | eserieri (Hâdiye Ötugen ve orkadaş Ozyörük yazıyor: Demirköy, Kırklarelinin kazasıi Biz de dahil herkes yeni tedeıa. taş Erkek ve Istanbul Kız liseleri sayın lar: ı 2015 Radyo Ga?elesi 20.30 yonun teşekkülü sıralarında büyük Mudür. ogretmpn ve öŞrencilerine. Ka Mıi7ik albümü IP1.> 20 50 Ordu saati dır ve kendisine bağh iki nahiyesi 9 mart 1955 cor.şcmbi günü Şarkışla kazasından Sıvasa I bir terHdüd geçırmiş. ve o sua ba'as Lifesi Me.imları ve Mensııbları 21.00 Şarkılar; okuyan: Şukran Özer ile 20 de köyü vardır. Bu kaza, IsO m i v e t ı n e . cenaze mers=imine bİ7zat 21.30 Şiır dünyaımz: Behçet Kemal trenle gitmem icabetti. Tefadüfen o gün de Doğu ekspresi tıranca dağlan ile deniz arasına sıI lardki ba:ı hâdiseler doiayısii*. lşiirak lutfunda bulunmak, mektub. Çaflar 21.4ü Şarkılar; okuyan: varmış, onunla gidslim dedik. Dedik ama meaeleye bakın: I tecrübesizlikleri yüzünden muvaf telgraf ve teiefonla taziyelerini bildir Radıfe Erten 22.10 Piyano dünya kışmıştır. Istırancalan aşan yegine Efendim, Şarkş'a re buna benzer küç'ik istasyonlarda m<k «uretile acımı paylaşan akraba. smd'a gçzintiler: Cemal Resid Rey yol. Yeniceköy ile Derrurköy ara' f&k olamıyacaklarını lannetmistik dnrt arkadas ve tanıdıklara ayrı avrı 22 30 Senfonik müzik 23.15 Haberler ekspres için birivci ve ifcİTid mevki biletı bnlunclurulsuıdadır. İki yıldanberi ancak bu ı O günden, buşüne kadar geçen tesekk'.ıre t«««ın!'n mani oldn*>ı,d^n 23.30 Kambiyo Borsa Program mazmış. (Olur ya) ve bn evsaftaki istasyonlaTdan eksprese olaylar yanıldığımızı gosterdi. 23 35 Gece y i r ı s ı melodüeri (Pl.) yolun 15 kilometresi gose yapılagizeteruzin tavassurunu riea ederim. binecek birinci ve ikincı mevki yolculan gişeden ııçuncü 24.00 Kapanış. Bedriye Özevren bilmiş, 5 kilometresi de hafriyaü Futbol Federasyonu Reisi Hasan mevki bileti alır, katoraaki yer vaziyeüne göre mevkii faryapılarak öyiece bırakılmiftır. Bir Polat. son merkez istişare heyeti I kını ödeyerek arzu ettikleri mevkie oturuilarvuş. (O da ANKARA çamur deryası halini alan bu yoıtoplantısmda büyük bir imtihan 7.28 Açıli5 ve proararo 7 30 Vals ve mümkün.) Fakat rreselpnin sonuna bakıa: ACI BİR KAYIB ' ve'miş ve büicetini hiç bir kırpıntango programı .Pl.) 7.45 Haberler aan motörlü nakil vasıtasınuı geçBiz de iıçüncü mevki biletimizle yola çıktık. Personel 8 00 Çesidü Turk müziği (Pl.ı 8.30 mesi imkâr.sız bir hal alrnaktacur. j tıya maıuz ka'madan geçiren yeMülga Hsrbiye Nezareti Lcvazım (jayet nazik. Derhal ikinci mevkindpn m^inasip bir yere oturt Zanıri ihti> HC madieleri fiat listesi Demirköyün üstelik sıhhati de ' «â'ie Fedeıa=vcn Baskanı olmuştur. Reisı merhum Fenk Ahmed Paşa torunu mo Hnfif mii7ik ıPl.ı 9 10 Sarkı ve tular. Oîurttıdar ama meğer oturduğum koHuk değil kaztkmış. ve merhunı Ali Refık Bry kerimesi " * * * turkuleı IP1.I 8.30 Dvorak: Tabiat tehlikededir. Serbest bir doktor olHem de ne ka;ik. Mıııki fcrhmdan mada yüzde yirmibeş ceza A\ukat SalÂhaddın Sadakın eşi. Şermin Söz futboldarı açıldı, devam ede Sadnk. Haîuk S a d i k ı n anr.eleri. Sadık uverturü Dvorak: Oiheilo uverıüru (Pl.ı madığı gibi, hükumet tabibi ile ^ kesmesinler mi? Sorgu suaî Pjıra etvıedi. Mevzuad böyle 10.C0 K.panıj. sağhk memuru da askere gitmiş | lim: Federasyon Baıkanımız Hasan imiş. Hem bu cezanın da iki tTırlüsü varmıi. 1 ihbarlısı lerdİr Poîat bir hubiısu açıkladı. Bu açık ZEHRA SADAK (Hammefendi) II ihbarsızt. Birinci hclde yani katar personelinin ntalu115» Acılış ve prosram 12 00 Bo B u İkİ vazİfe>e Lamaya göre. Akdeniz Futbol Tur 13.3 955 pa7ar giınü Hakkın rahmtine '"ro s.îmb? ve m.ımbolar (Pl.) 12 30 • e d i l m e m i ş o l u p k o s k o c a k a z a n ı n matı tahtnıda yer değiştirenlerden mevki jarkından baçka, kavu$muştur. Cenazesi 3 955 bugıınku jark üzerinden yiizde yirmibeş, ikinci halde ise yani. katara nuvasına dahil her millet aynı hak salı gunu sait 11 dn 15 Sırafelvılerdeki Sfvim ÇaB'.iyandan şarkılar 13 00 sıhhati bir sağlık koruyucusunun | Haberler 13.15 Ispanyol yıldızları biletsiz binme ve personelden habersiz bir iist mevkie geçlara sahib oimaktadır. Yani aynı evinden kaldırılarak Şısh Camiinde 'Pl.ı 13 no Radvo talon orkestrası eline bırakılmıştır. Kazada ebe de ; vnz hal'nıde yvzde clîi r.hhctinde ceza aUnırmış Buna da oğle namazını müteakıb Asri mezarlığa 14 00 Fıkret KuzinoSlu, Mustafa Sey yoktur. Bir kaç senede bir, jikâyet gün A milli takımlarının rar.çı bueyvallah.) Fakat ben ve benim duruvıumda olan yolcularrandan ş a r k ' l a r !4 15 Beraber tür üzerine kazaya bir ebe tayin edilunan her milletin sahaya B milli defnedilecektir. kiiler 14 30 Hâtıralarırmzla başba«:s * * * dan alınan cezanın mahiyctini anhyamad'k doğrusu. kadrolarile çıkabileceği meveud ! ) 15 00 Saz e=erleri (Pl.) 1515 lirse de en çok 2 3 ay geçmeden Sevgili eşiıtı Beiediye İmar Mudür Bu mavzuda endişemlzi izale edecek n.akama pejtn ttprotokoiun iyice tetkiki neticesinde Muavini başka bir yere tayin olunup gider. Seraber şarkılar 15 10 Haftanın kom şekkürler. Dozitöru (Pl ) 16 00 Kapanış. j bütün çıplakhğile meydana çıkm;şKazada Kaymakam dahi yoktur Yüksek Mühcndis • Ahmet Tarhan • tır. Bu durum nıuvacehesinde B ve bu vazifeyi vekâleten tahrirat | BEDRİBÜ1ÜKÖNER 1658 Açılış ve program 17 00 Od*a P. K. 534 Beyoğlu | takımi'e oynamak hakkı yalıuz vefat etmistır Cenazesi bugunku 15.3.955 müziqi konseri (Pl.ı n 15 Radyo kâibi ifa eder Hayvan sağlık me! ttalya, Fransa ve İspanyaya aid ol salı günu Teşvikiye Camii Şeri'inden akordeon konseri (Pl ) 18 00 Radyo da yoktur... l mayıp; biz de, Yunanlılar da. Mı ö*\e namazını m ü ' e i k ı b kaldırılarak ile innii'zce 18 15 \ncesnz 19'no Var üst tarafım «iz kıyas edin Eski usul kalem efendıliklerini bıGazi Terbiye mezunları Feriköy aile mezarlığına defnedilecek Habcr'er 19.15 Tarihten bir yaprak { sırhlar da pekâlâ A takımımızın tir. AJlab. rahmet eylesın. DÜşÜNCEMİZ: rakıp işleri neticelendirici muame 19 20 Fahriye Canerden şarkılar köylere mi veriliyor? Fahrî müfettişlerimiz. umumiyet le tarzını benimsememiz lâzım. maçı varsa o .gün sahaya B ksdroEşi: Fıkret Buyuköner '9 45 D.nî Ah'iki musahabe 19 55 * * * 20.00 Seçme melodiler le bize büyük şehirlerden âmmeyi Kadıköy nüfus memurluğundaki larırr.ızla çıka^iliriz. İspanya dedik Söke. Özbaş otelinden Veli Kfld Nieâr Çanıtepelinin eşi. Tomris Değer 20 15 Radyo 20 30 Erkekler ilgilendiren mektublar gönderiyoı muamele numarası 954 '639 dur. Bu de akhmıza geldi. Pazar günü Madpeli yazıyor: ve Gurcan Gorkeyin babaları. Devlet îoplıılııgu 21 00 Serbeçt sqat ' 1 15 ridde de Akdeniz turnuvasınm ilk Demırynlları Izmır has anesi Başhekımi Temsi! 22 15 F.âtm . W r i k a d a n , or lar. Küçük mevkilerden ise ekseri hususta Kadıköy KaymakamlıŞı ile Ben şahsan memleketimizde İlk karjılajmasını B milli takımları Cüneyıd Değerin ve Harıcive Vekâletı kestraları (Pl.) 22 45 Haberler ya şahsi şikâyetlere mahsus mek Amasya Valiliğinin nazan dikkat öğretimin yükselmekte olduğuaa İntroduction ve allegro îeflerinden Selman Gorkeyin kayınpe 23 en Ravel: tublar geliyor. Yukarıki mektuba, lerinin celbedilmesine müsaadenizi kaniim, Bu arada Gazi Terbiy» Yunan A millî takımile vaptı ve derleri. 0«kudar Kız Enstıtıisii Mııduru «^•»ı Daphnis Clıîoe 2 suiîi (Pl 1 ! rica eder. hürmetlerimi arzederim. Enstitüsü mezunlannuı da köyler» 7 1 kazandı. Halbuki İspanyolla Muzafferin enistesi. Faikin bacanağı. D»ra muzigi (pı.) 2100 Ka küçük bir mevkiden bir fahrî mü fettişin gönderdiği mektuba bir ra Kırklareli Orman İşletmesi muallim olarak tayin edilmekte olnn A milli takımları bu ayın 17 Mıihendis Mektebi âlisı hocalarından panış. por derecesinde ehemmiyet verdik. sinde Fransızlarm A millî ekipile Bııyuk Millet MeclLsi inşaat komısyonu Müdürü duklannı ha>Tetle görmekteyim. Almanya Italya maçını Büyük bir tumuva Bundan sonra gönderilecek, kasahususi olarak karşıaşacaktır. Mev eskı fen muşuvıri Burhaneddin Altınişlcr Ancak Gazi Terbiye mezunlannın idare edecek hakem Yüksek Miihentlis Mimar tertibleniyor balann ve köylerin durumunu ancud protokol mucibince aynı gün bu davaya katılmalannıa kendi »rHASAN HADİ ÇAMTEPELİ "Roma, 14 (SHA) Alınan haDün Federasyon Reisi ile yapı Fransız B milli takımı da Akdeniz latan, derdlerine deva arayan mekBu ne biçim umumî 7ulan ile mi olduğunu bilmiyorum. berlere göre, Batı Alma.nva Futbol lan tertib komitesi toplantıs'nda turnuvası için Yunan A milli takı vefat etmijtir. Cenazesı 15 mart buguntub'.ara da aynı ehemmiyeti vere Kendi vilâveti çevresinde bir ilk kıi s,1, n(i Erenkoy Kaptananf so'sak telefon? Federasyonu. 30 mart günü Sutgart Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbah mile oynayacaktır. okul muallimliği istiyen Engtitu ceğiz. S?rih adres şarrtır. İcabında 19 No. lı hanesinden kaidırı'arık E r e i sehrinrie vapılacak olan Almanya çe ile Millî takım namzedleri taramezunu köylere nakledilmektedir, isim ve adresleri mahfuz tutuyoBu suretie İspanyolların dört gün koy ısta^'onu Zihnipa?a Camiınde öğle Zeyrek Yeniakıl sokak 5 numaİtalva futbol maçı için bir Macar fuırlan kurulacak bir takım ara namazından sonra İçerenkovdekı aile Bu nasıl i; böyle anlamıyorura. ruz. evvel yapılan bir millî maçı B mezarlıeına defnedilecektir. Mevlâ rahrada oturan Nihad Coşkun, Şehzahak°m istemiştir. sında dörtlü bir turnuva t^rtibi kadrolarile oynamaları Akdeniz m»t eyhye. debaşmda Almad Alkan isimli müMüslüman mahallesinde Macar FeHprasvonunca tayin s kararlaştırılmıştır. Bayraklara dikkat Futbol Turnuvası protokoluna muÇelenk gönderMmemesi rica olunur. essesede bulunan umumî telefonun d>'°n hkpm Stephan Zsolt. önüBu maçlar önümüzrîeki ve gesalyangoz! * * * haliftir. Binacnaleyh bu maçm ipdükkân sahibi tarafından sık sık miitleki hsfta içeı^İTIe Macaris lecek haftaki cumRitesi ve p^zaı Bay ve Bayan Hanjtyun Horenyan. Bu sütunlarda münteşir yazılar ıbozukturtı diye halkı konuştur 1 Her akşam vazife dönüşünd» Y»» tspHa bir kac ksr^'1^1^"" i^^re et eünleri yapılacaktır. 19. 20, 26 ve tali meveud anlaşmalar gereeince Bay ve Ba^an Sahak Kelleci. anneleri arasında. gavrimüslimlerin türkçe madığmdan şikâyet ederek diyor ki: nimahalle Hastane durağında ototJVtpn c^nra ayın 29 unda Sutgar 27 mart tarihlerin'Io har"i takım icab etmekte olducıı kanaatindeyiz. olan DıılBayan büs beklerken bundan pek kua bir * # # konuşmalan hakkında, sinema bi«Telefon hakikaten kesik veya müddet evvel resmi küsadı yapılan tâ ri"'=cektir. ların maç. yappcakları alâkadsrlar ŞAMİRAM HAGOPYAN'ın letlerı, pasolar, abonmanlar üzeri bozuksa neden uzun zamanrlanberi Onümüzdpki ay Almanyada Kar mıi7t.)rib olduğu has:alıktan kur'ulaYan hakemliğini de Macarlar ya tarafından bugün tesbit edılecekIşçi Sigortalanna aid hastane bayne konulan ayyıldızımızın zaman lusruhe sehrinde vapılacak olan ınajıp. vefat e'.tiğinı derin teessurie pacpklardır. tir. yapılmıyor? Bir şeyi yoksa dükkân j r a ğ ı n ı görerek üzülüyorum. Karjı» bfldirirler. Cen.i7e mera'imi varın carzaman yerlerde, ayak altında çiğdünya grekoromen şampiyonas) sahibi tarafından neden konuştu dan tcfrik edilemiyecek kadar ren• Ht ^ •n»Jf M d«pe.vf nendiği hakkmda v.s. şekillerde için hemen hazırlanmaya başlamSlf o6Iu Balıkpaîart Üç Horan E n r e n i kıliVarol sakaffattdı " Atlpfîzm Federasyonu gi değişen bayrağın degiştirilmesl rulmuyor?» millî hislerimizin rencide oldufcu ve gon Isveç karşı!a«malarında se^inde icra kılınacaktır. için gazetenizin tavassutunu riea •P ; in vanılan İstsnbul genç takı• f İsti^are Heyeti İ'bu ilSn hususi d^vetıye yerine katebarüz ettirilmektedir. Bugün de karşı karşıya kaHıC'mız kilo meSOLDAN SAftA: derim. mı namzed elemanUrının çal^ma:mdir. 1 " Tİcaret Vekâletir.in 50 müyonluk bendeniz böyle bir misal vermek selesini buşünden itibaren de hal toplanıyor thsan Şusaruğur sır^a miipsfjf bir kaza olmustur. Crna7e Lovarımatı v» SenİFİ kredi ile ham maddesıni dışprıdan ge istiyorum. etmek zorunc'ayız. AntrenörleriGarbıs Celıi; Tel: 42746,41852 Bakırköy YünIplik fabrikasınd» Genc Millî takımımızın RÜzide irİT gel'ftımıeğe k.ırar \erdıgı endusZonguldaktan yüksek müŞrhrimize gelmiş bulunan At!e mizin güreşçilerimizle Geçenlerde iadeli taahhüdlü mek ^ yakından kslerisi Vsrol. bir arkadafı ile yer tri knlumıız 2 Liselerde oklınan ders , memur tizm Fpdera^yonu Rei?i Naili Mo alâkadar olmaları ve onların yiyeüzere Bursa postanesi:«rden. 3 C f'çıierip. be'.»dikieri hav ! (ip carpışmış ve ağzından yaralan: vanlar. bir ceşid h'ikumdarın ran, Federasyon teVnik i^t ='re he cekleri ve içeceklerini tanzim etDIKKATİ ÇEKERIZ: yarısı ne gittim. Gişe memurundan bir m"=tır. 4 CevriMnce «iVinci derecedeki yetini yarın toplantıya davet et meleri İpzımdır. aded iade kartı istedim. Bana. bir Derha! h?'taneye götürülmüş ve önemli, şeylere verılen vasıf meydana Halkımızın gönderdiği mektubtabiî bir ihtiyaç hissetmiş. Ci X tprisvisi yapılmıştır. Vsrolun takı miştir. C'kar, herşe.v nnun içine konulur. 5 nümunesini size gönderHiğim, üzeSoin günlerdeki bir kilo düşme lardan anhyoruz ki, bayrağın yeniUzun zümandanb»ri tortl^nama varda bulamaymca. Beyoğlu V.ıcuddeki etle kmıem arasındaki ri tamamen fransızea yazılmıs bir rr.ınrl^ki verini alması a'âkadarlardavasını şimdiT'en kazdnm.'k ve t liğini istiyenler bizde öbür milletscrtlikte mevrud maridenin üç bajı. bir kart verdi. Fransızea mış olan teknik heyetin yannki top Lt. Borjasının 14/3 19J5 fiatları merkezine müracaat etmek zo T lerden çoktur. Limanımızdaki türbilmediğim ca mümkün görülmektedir. Isveçlilenn yaptıklarını ayr.en t?tdiı'n ceşidli tarzdaki konuşulma ç»\>ilantısında yeni pi«t mevsimimn aAçılıs K.apr,ni5 runda kalmışlar... Okuyucu • lü vapurlarda eskimiş bayraklan bik etmek i?in kâfi zaman vard:ı leri. 6 Çevrilince aiura benzer süs için bunun ne şekilde dolduru'a1 Sterlin ÎS47B4 Genc takımlar turnuvası çılışı dolayısile bazı mürnr". ka zannediyoruz. muz divor ki: I lerden olur. riizgâr (eski terfm). 7 cağmı memurdan sordum. Onun 100 Dolar 280 30 2S0 30 • • daima gö'rüyoruz. Fakat bızun inrarlara vanlması muhtomoHir. Tivatrolardaki en ucıız fiaöı yer. S da fransızea bildiği yok ya. Klışe 100 Kransız frangı 8 800 80 «P. G. isaretli jandarmanın • I s a n larımız bayraklan mutlaka yepÖniimüzdeki ay, İtalyada yapıhH«h H^rhanei bi çeyin bir sivri ve n i ' n y e t olarak bellemiş: «Efendim! Burava 100 Lret 44 SO44 80 Liglere ara verilecek gösterdiği koca delikli kapının • j y e n i a r z u ediyorlar. Halkın arzu va eak olan dünya genc takımlar şam nokti>:ı. Vvhde bıılınur) 7emmedi{ 100 Isvıçre Frangı 64 Wif,i 03 Üstüste yağışh havalarda yapılan piyanosuna katısacak genç millî şunu, buraya da şunu yazacaksıaçılmasile gördüğüm feci man • iradesi üstündür. Müesseseler, b^y Bu hafta oynsnrnış olen nuçlarYUKARIDAN AŞAftl AŞAftlYA: DAN 100 Florin 73 6S 40Î3 68 40 takımımız; seçmek özere tstanbuî, dan sonra p:'if'^vonel Ii5 karşı futbol maçlan Dolmabshce strdmın zara karşısında, memleketi * I raklarına dıkk?tli davransalar... 1 Aslı olmadıfiı halde ç ı k a r ı l a i nız!» dedi. Ve dediği gibi yazarak 100 Belçika Frang' 5 605 60 ^övlenti (mürekkeb k='ime). î Es ışimi gördüm ama bu İ9 de siniri X mizdeki resmî binalarımız na • ' Aynı derecede millî mukaddesattan Ankara ve îzmir muhtelitleri ara laşmalanna 9 nisana kadar ara ' s&hasmı bir bakla tarlası halipe 100 Drahmı 93 3493 34 0 kıden sark memleketlerindeki rcsm' 100 Çekoslo Kur. 38 88 8738.88.87 «nda bir tumuva tertib edilmiş verilecektir. getirdi. ÖnümüzHe iki tane mühim raıra utancımdan nereye sak • , olan türkçe mevzuunda da hepim^z me dokundu. Memura «bu kartlametre^. 3 Yıldızlar 'eski usul çojjııll 100 Isveç Kur. 31.12 5054.12.50 tir. Bu fasıla müddeti içerisinde Or j millî futbol karşılaşmamız var.Bir lanacağımı bilemedim. Tarif * aynı hassashkta olmamız ne dcrece yok mu? 4 Ter.i bazı kıbilelerde «haram rın türkçe yazılmışlan ESHAM VE TAHV1LÂ1 Üç şehir genc muhtelitleri arasm du takımımızın msçları ve Türki i millî futboi maçınm y3pı!acağı sa• arzuya çayandır. Mesele şu ki, müol»na d»nir. hpr^esin kendisine fa/1? Bunlar belki haricî memleketlerde ten âcizim ..» daki bu maçlar perşembe, euma ve y* Fransa millî maçı yapılacak ha için Beynelmilel Federa^yon dt^mesini i<teriiei. 5 Vsbcirtaki kullamlır» dedim. Merrur: «Harici KATZLI TAVILÂT Okuyucumuz bunclan sor.r, •• esse.<elerin bavrağını • yeniletmsk p u a r günleri Dolmabahçe ıtadın tır. kul âahilî hep bunlar kullamlır.» HeReisi (F. İ. F. A.) bazı şartlar ileri umumiyetle bu gibi yerlerin * • kolay. türkçeye himmet güctür. Sıvas Erzurum 27 20 70 lanılan kısaltılnıışş şekli, sekli. 6» yapılacaktır. Dcm:ryolu I 22 05 sürmektedir. Bu şartları heıhalde kötü durumundan acı acı şi t . . Borcluya göre çarcabuk gcçer de «la yince, şimdi sayın Posta İdaresin1941 Demiryolu II 22.00 Genc Izmir karması alâkadarlar tetkik etmişlerdir. SaHasan Polat teessürlermi cskhya «dre bir türlii bitip tfıke.mez. den şunlan sormak vacib oldu. kâset etmekte ve: • oakırkoyde ayai'lama mı? Demiryolu III 22 25 na7ik ve doçıiftan asilzade. 7 Orta hanın bir milli maç yapılabilecek şehrimize geliyor Bursa vilâyeti bir Fransız şehri « Islâm dıni t^aiizliği esas + Milli Miıdafaa I 21 20 bildirdi Fak'ıkoydeki ntbatî >vğ fabıikaverdelıi ucurum i iki kelim»). 8 AzarMill! Müflafa n 22 95 tutturj halde, bizler bu nok * sı manul'erinden olan 250 gr i k tzmir, 14 (Telefonla) 17, 19 ve hale getirilmesi için lâzım gelen lama ş»klinde söz söyieyiş (iki kelime). midir? Dfln akşam Bölgede yapılan proMilli Miıdafaa III 21 85 ' hususlann temin edileceğinden tavı çok ihmal ediyoruz> de • yr.ğ paketieri Istanbulda 9j kuıuj. Türkiyede Fransız idaresi taralesyonel ve tertib komiteginin top 20 mart tarihlerinde İatanbulda yaMilli Mudafaa rV 22 10 emin bulunmaktayız. mektedir fından mı posta işleri görülür, yok lantısma iştirak eden Futbol Fe pılacak genc millî takım seçmeleZirast Bankası I 20 60 Bak:rköyde bir liradır. Nede~? Z i r i a t Bankasl II 105 ; o sa posta kapitülâsyonu mu var? derasyonu Keisi Hasan Polat, pa rine iştirak edecek genc İzmir karAcaba bu fark da b.r aya.ldma Rcreb Durlustı Kaymakamın nazik davran«ar gunkü hâdiseler hakkmda duy ması ysrın İskenderun vapuru ile 6 ?\VllA TAHVÎLÂT ır.ahsulü müdür? duğu teessürleri Galatasaray ^e İstanbula gidecektir. 1949 Dem rvolu VI Senelerce evvel bir ajans ju haii.lııo Yeni doğan çocuğumun bir mad'ğına ihtimal vermek Coşkun T. KRİkmma I F«nerbahçe kulübü mümessillerine 103.75 berl veriyordu: Kalkınma n Fenerli oyuncular 500 er 103 80 senedenberi nüfus bildirmiştir. «Arjantinde bir futbol maçuvla istemeyiz Kaikınma III 103 75 Kızh, k?<rİ!nh mecmu?'ar İki güzide kulübOmüzle Wç bir bir taraftar tuttuğu takımm 30 194> I'tıVrs?! 1 lira prim aldılar kâğıdını alamadım 113 'f. «Sebrbsiz, sürüneemede kalan bir LİUİVİAİB|t|RİE 194S İstıkrazı •lâkası bulunmıyan bu hâdiscler; 7 mağ'um olmasından sonra iddiaya 10.1 75 1954 } ılının maıt ayıntla dünvavp =imi t^kıb etmek üzere Sar:yer çıkarmakta dv?m edsüm Galatasarayı mağlub eden Fe1949 Tah'. ıl: den dolayı Türk futbolü namına 102 50 nerbahçeli o.vunculara bu başanla giriştiği arkadaşını üç kurşunda gelen çocuaumun nüfus kâğ'dını kayınakaml'ğ:na müracaat ettiğimde büyük bir üzüntü duyduğunu da <l 5 FA\'t.I TAHVIT Geçen sün Cumhuriypt gpzp*ermdan dolayı 500 er lira nakdi yere sermiştir.» airr.ak üzere kanunî müdH.etini biı kaym?kam tarafsr.dan tasavvur pdi sözlerine ilâve etmiştir. 1938 Tahvilı 23 95 • lemiyecek derecede kaba bir mua sLnde cGazetelerde, mermua'ardî bu h.Miseye o zamükâfat dağıtılmıştır. kaç gün tecavüz etmiş bulunarak İkramiypli Mudafaa 25 50 ' çıplak fotograflar ve s nem'hrhayret etmişük. lüzumlu belge ile KaHıköy Nüfus İkramıveli D. Yolu [V 110 50 y daki öpüşmeler Büyük Mi' ! et Fakat son yapılan Galatasaray • İkramiveü D Yolu V 111 so Memurluğuna müracaat etmiçtim. ğukkanhhğımı muhaf?za ederek me Meclisinde tartışmalar? srbeb 1951 Tahvili 100 fiO ' Fenerbahçe maçmda bir traftar taAdı geçen daire nüfus k^ğırlımn selenin büyümesiı:e meydan veristanbul Beledi>esi 1953 Tahvili 100 60 oldu» diye bir vazı oku^uTi. lâ 20 Mart Pazar (dahil) kımınm galib gelmesile sarhoş olv:ilmesi için icab eden muameleyi meHen aynldım. ŞEHIK İIYAl'KULAKJ Zıraat Barkası m 103 95 • Gazetelerdeki fotograflar artist ve muş ve iki yumrukta bir gencin Halka hizınet'e mükellef olan bir bir an evvel tekemmül e'tirmesi Ziraat Bankası [V 103 50 • tanınm'Ş çahsiyetlenn fotcgrpf'a'iölümüne sebebiyet vermiş!. FutZiraat Bnnkası V 103 70 ÜKA.M KISM1 lâzım gelirken geç müraeaatim do kavmak?m:n bu sekildcki muamelesini. umumî efkâra, gazeteniz va i d:r. Si'iemadaki öpüşrre'er İSP Ziraat B^nkası VI m; f;^ bolda bile bile cinayet işleyen Ar layısüe kanunen gerekli cezaî ta Sen öl, sıtdsüe açıklaysrak bu makımı i? j icabı oMusu icin önüre s^ç l jantine mukabii. bizde de dozu faz; kibatı derhal mevkii muameleye 4.5 FAI2L! TAHVTI.ÂT Ben Yaşa.\ayım eal eden zata basit nezaket '<a:'e liciir. Fakat FÖvle bir soru so*"'ı la kaçmış bir gaîibiyet sevincile koydu ve karakolda ifadem ahn1949 Tahvili YazanCtSARO 117 lerine uymak merburiyetinde oldu lirsiniz: Peki halk bun'ara ba';nolüme sebebiyet verme vak'ası. GİULIO V1OLA mıştı. Müdafaam ve mazeretim ğunu ve miiroaat eden şahsı *ov rak kenr'ıleri de taklid etm?k isRınka Hisseleri ve M^den Sirketleri Turkçesi: MUHS1N ERTLĞRUL Maamafih şunu da hemen ilâve makbul sayılmış olacak ki şimdiye makia değil işini hplletm^kle 'szi terlerse Iste bunları vqr>aoa'î bir Mer yrit^rtiııOd dKç^ın1 ı.ıieüe 1 T. C. Merkez Bankası edelim ki geçen pazar eünkü olaykadar kaza idare heyeünce teczi fesini yapmış olacağıru esefle ha klmse •îjneTia ve fotoprsfUra bakaPazartesi aksamiar 1 temsü yokluı Garanci Bankası H larla. ne galib Fenerbahçe ve ne de Teıeton 4215V yem cihetine gidi'medi. Mu'"iele tırlatmak isterim.» And 1n rak değil, kendi kend'ne de yaramaetub Galatasaray kulübleri ile Türkive Kedi Bankan nm bu safhası kanun icabı olduğu KOVKDİ KISM1 İnşaat Yüksek Mühendisi tabilir. !î Bankası buriarın hak:ki mensublannın en için alâkahlara sitem dahi etmek F. G. Fotografı olnvvsn bir m p cnıua Yapı ve Kredi Bankası B. \ E L P A Z E kü<,«ık bir alâka'arı dahi bulunmahstırımızuan geçmez. Fakat bugüMimar Ha n 16' 'W Necatibey çıktığ' ran^n .''T'; dr§ 1 bakmazAVA GARDNER . CLARK GABLE . GRACE KELLT AKn«ı.« 1 A 11 Yazan. CARt.O UOLDONİ riığ. n da bu sü+unlarda kuvvetle ne kadar bir yaşını bitirmek üzere Cad. Galata Sanayi Kalkınma Ba. 'ar bile. Biz bütün m':'nlek'*tîerde Turk^esı. SAZIM UEKSAN '<iâ a edebıliıiz. Ve her iki güzide Aslan Çimento I olan çocuğumun nüfus kâğıdını Het perşembe »Ksamı uleD« gece«1<11ı olriuâu gibi gcne yolumuza devam kuiübümüzün de bu eibi hâdiselerS=<rk Deeirmpnleri Ara tatillerde tenzilâth alamamış olduğumu söylersem bilSalı akşarr.mrı lemsıı Toktur edellm. Ticaret Bankası den büyük bir üzüntü duyduğunCumartesl »e earşamba gunıerl mem inanır mısınız? Memurun iyiseyahat ih'iyacı saat 14 30 da C"cuk riyatıosu Ahmed Ata Sokman Jan da eminiz. PARTS BOPS.aşı ALTIN si' vatandaşın aleyhine olan muaDrsrr. ve Ki.nne.Jide pazaı eunıerl nC H'uk SAN (1) küo altın melede olduğu kadar lehine olan Devlet Demiryollarımn bu drvs saaı 15 30 da matır.e Teıefnn «1409 (1) Dolar evveldenaldırm. E M İ N O N O rKMSIIJ.KBl muamelede de aynı sürati göster yıhna kadar, öğ'.etmenlere t':in!e:ıCağjinğlu Ö2renc) Lokalınd» P1YAS.4DA D''")\ '^^ IST^NBIL ^™ İstanbul Paris karşılaşmas? meliJir. Yeni doğan bir çocuğun me tatillerinde ve yaz tatillerinde (Ef'vi Hnıkevı) Sterlin efcktif 175i ısnn nüfua kâğıdını bir ienede alamı yüzde 50 tenzilât yaparak, geıek FİLÂRMONI DERNEĞI | Futbol Fcderasyonumuz FranKl KTI.AR . KUZL'LAR f n n s ı z frangı (1000) 1800 yoruz. Çok rica ederim, bu ne sür öğretmenlerin, gerekse öğrencüerin 1954 1355 mevsimi 7 nci «ız Futboi Fedprasyonuna. TürkiT'rkisl icc.nt 19501975 Bu aksamdan itibaren Yazan A N OSTHOVSKI tenzilâttan faydalanarak güzel yurAbonman kon=eıi at, bu ne biçim muamele? ye Fransa Milli m?.çınd?n sonrt Doiar efrküf 7?O735 Turscesı: ÂSUDE ZEYBEKOĞUJ 1 CEMAL REŞİD REY 5 ni^an splı günü oynsnmR üzev Müracaatimi müteakıb bir kaç dumuzu gezdikleri ve gorüş seviDnıar K. W. 7P27S4 rernsıl eunleri: Perşembe. cuma yelerinin değiştiği yüksek maluistanbul idaresinde • bir İst?nbul Paris temsi;: kpre feviçre Frangi 165166 defa alâkah memura uğradım. Nücun.artesı. oazar Pazaı pınlert «aai munuzdur. SENFONİK KONSEK L5 30 da mat.pe Cuma akşainı taleb* "ılaşması hu'usunrla teklifte bufus kaydımm bulunduğu Amasyaya SABRAFL^RIJA ALTIN' 1954 1955 ders yılında ise bu LPcesidır. Solist: Meşhur Fransız I 'tınmuîtur Federasyonumıızırı bu yazıldığını, cevab gelmediğini söyC"nhuriyet Ata. 57735S0O Gişe'.er hergun saat 12 d« «çılır. tenzilât, ara tatillerinde kaldırılapiyano virtüozu , teklifinin Fı\n=izlar tarafır'an k« lediler. Bu husus beni hiç ilgilenH'SS'1 66756700 rak yalnız yaz tatiline inhisar ettlril S A M S O N ; bul edileceği kuvvetle ümiH tdıİnnaız 68756900 dirmez. Amasya nüfus idaresi ce miçtir. F R A N Ç O İ S ClıiJca 54805490 mekterîir. B a n s v» rayaa vab vermiyorsa o vilâyetin ValisiKü.çe 852854 Dinlenme tatillerinde Bgrencilerin 17 Mart Saat Cıımhıınvet Matbaacılık <n ne yazarak. ne yapıp yapıp mua öğretmenlerle beraber vilâyet çevKALIN BESİBİRrİKlER Gazeteolık Turk Anonıro ŞırkeO \ 0 D ü K l O R * Peıembe 18.30 da 3 Perde meleyi tekPmmül ettirmek icab et resinde yapacakları tatbiki gezi ve Cdgaloglu Hf'l.! snkals No 3U/4İ Y a z a n CVsare Oiulio Vio'H^ıd 5COOO5II5CÜ SııhHılerl mez mi?. BenJeniz de memu'iım. spor müsabakalarında Devîet De | S A R A Y ' da Bar>ai 36. 'iıı 3t;MH) ıMuhsin Eıtuğj ul N'A/IME NAIM ve ÇOCUKI.AKI vatandaş işleri için icabında diğer miryollan İşletmesinde tenzilât y«Alii 31SO0320OO Sahneye koyan : H. Kemal Gürmen T>ahiUye Mütehns&in teşkilâtımıza yenilir yutulur cin* pdmasının duyıırulmasına müsaYazı t$lerını fı en ıdare a4eo Biletler gişed» S^al U t« teeblt «dtldl. Tıırgud Atalav Sisli Hasad So Kn 262 ten olmıyan yazılar yazıyor T* if adelerinizi saygılanmla arzederim. Mes M 'II tjaretineı bu;saa? muamelt lelefon: 8U4SU K 9 lerl neticelendirmeyi s*li|iyorux. CtVAU ti.MAH BAŞKUT Bunlar ne acayip nizamlardırî. r D Elj BULMAC 1 1 1 1 1 »1 lü 1 1 9 Helâ rezaleti! r ; O E* $ / % n o tt a n o a 6 6 OİYlTlLhİMİAİK IBIAINIAIN UİT! Kordon Blö RKİRİIİKIBİCİE •BİNİJK|A|YİI|T Güzellerin Fevkalâde Defile Reviisünü MOGAMBO Me/ek'te Şaheserinde Y«ni 2 i haftası ? ^"'atroları Dram kısmmd ÖL, m YSŞIYSYIM 1 TII
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog