Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

15 Mart 1955 CUMHUBIYET 1?ON İsveç'te casuslar! HA BİR DAKİKA u satırlar* yazmadan eTvel mev&uk malumat almak ve okuyuculara. yanhş rakam verrnemek için Şeker iŞirketinin İstanbul bürosuna m ü racaat ettim. fl sveç, Sovyet casuslannın yuNormal olarak meselâ: istanbula vası haline gelmiş, bolşevikler günde kaç ton şeker veriliyor gibi ajaularını bu memleketin bir Evvelce Reuter Ajansınm Balkan doğrusunu ararsanız. bu iki vazideğil Müdârün, Şirket memuılanrok stratcjik meı kezlerine yerleşmuhabirliğini yapmış olan, tanın fe birbirinin tamamlavıcısı idi. nın hepsinin bilmesi tabiî ve zatirmişler, Stockholm hükumetinin mıs İngiliz muharrir ve siyasî muPakta dave* rurî obrn malumab vermek içın askerî birlikleri, askeri fabnkalan habiri Miss Elizabeth Barker. yuDiğer bazı Atlantik Paktı devMüdür fley. bir çeyrek mühlet ishakkıncta malumat toplamağa kokandaki başlık altındaki bir maka letleri başka bir noktadan teredStockholm 14 (AP. R) Is Goteburg'da yakalanmıştır. tedi .. 'Cmumî istihlâk rakamı haklesinde şunları yazmaktadır: düd ediyorlardı: Pakta. Türkiye ; le ıılmuslardır. A İsveç hüknrneti, StockholmMpki kmdalri sualimi de Ankaraya tevveçte, 4 yıldanberi üçüncü defa Yunanistan da dahil edilirse NABu hususlar dün Isveç hukumett olarak polis komünist casuslan Çek ataşemiliterini, şoförünü, Ku«Türkiyenin savtmması, İngiliz cih ^tmemi tavsiye etti. taıafından açıklanmıştır. hükumeti icin havatî ehemmiyette TO'nun sahası ve taahhüd hududtoplu bir halde tevkife girişmiştir. Şürayı unutmıyayım ki; Müdür manya Orta Elçilik kâtîblerindeo Isrı tehlikeli bir şeki'de genişler Isveç. tarafsız bir politika takıb bir meseledir. Türk askerinin yük Hükumet, jimdiye kadar 11 sanı birini hudud dışı etmeğe karar verdiye korkuyorlardı. Fakat onlar B'iyle pek samimî görüştük. Eğer ; edcn bir devlettir. Atlantik Paktısek savaş kabiliyetini hepimiz ga ğın vakalardığmı söylemiştir. Bu miştir. Çek ataşemiliteri ile RuAlbay Townsend. bu sözlerle, bir da. cok geçmeden. anlrdıter ki At ,stediğim malumatı veremiyeceks* na bölge arkadaşları Norveç ile Dayet iyi biliriz.» T)irbirimizi oyalamanın faydası olcasuslann Çekoslovakya ve Rumanlantik Paktı sahasmı coŞrafî banimarkanm aksine iştirak etmemiş many alı kâtib. halen memleketle sebeb yoktur, demiştir. Mr. Herbert Morrison'un dört va hesabma cahstıkları söylenümek kımdan dar tutmak da f^yni derece mıyacağını da muhavere başında tir. A>TII zamanda Moskovanın barinde bulunmaktadırlar. Bunlar, va Albay Towsend. bu sözlerle, bir vıl önce, İşçi Partisi hükumettinin tedir. Yakalanan kızıllar, a*asında mülâkat esnasında şayed bir dutehükelidir. Sir Winston Chur kendisine söyledim. Hattâ istediğim ve i?.i komşuluk çağnlarına da r,5 Dış İşleri Bakanı sıfatile söyfediği chill'in 5 İsvecli. 3 Çek. 1 Rumen ve 1 Alman zifeleri başına dönemiyecektir. rum, benim ve herhangi bir Ladyharb vıllarınfla belirttiâi malumatı hazırlamak için benden kulak vermiş, her iki memleketin bu sözler, İngilizlerin Türkiye kar gibi. Avrupa. bilhassa Aynca, İsveç Hariciyesi bugün nin menfaya gitmemizi icab ettirlvardır. Bir yabancı mevkufun mil«böğrün bir çeyrek mühlet istediçi zaman, donanmalan birbirine ziyaret şısmdaki umumî hissiyatını hülâ den» vurulabilir. Gii'sev A%Tupa «Ankaraya soracağınızi zannediyoliyeti sçıklanmamıstır. Sonuncu Çek ve Rumen elçiliklerine birer vorsa, bunu elbetteki kabul edecelerde buiunmuşlardır. Şu günlerde sa eder. ğiz, mealinde bir bevanatta buîunelde tutulamazsa, Avrupa tam rum> dedim . Böyle bir şeyin kafibir Sovyet parlamento heyetinin de şahıs, İsveçin en büyük limanı protesto göndermiçtir. Türkiyenin savunması yalnız İn mânasile müdafaa edilfemez. Güney yen varid olmadığı cevabını verdi. •.ımmıllıllllllllllllinilltlllinemilllllllllllinillllHHiıımııı mu? olduğuna dair bir gazetede çıIsvcç parlamentosunu ziyaret etBir saat bekledim. Cevab çıkmagiltere için değil. bütün Batı dün Avrupanın savunması da doğu u kan haberi telmih etmiştir. mesi bekleniyordu. yınca tekrar açtım .. Müdür Bef: Başmakaleden devam yası için hayat! ehemmivettedir. cuna. vani Türkiveye bağhdır. Kırk yaslarındaki hava ataşesi. Evet. bugün resmen Sovyet Rus Aman özür dilerim. Bana ikl evinin dışında bekliyen gazete mu za gitmiyen her fikre, her şi're, her Zira, coğrafî durumu Türkiveve as 1951 evlulündedir kü V.ATO Kon j a bu casusluk hâdiseleri ile methabirlerine bu Bazete haherinin s« yazıya komünist damgasını yapış kerî bakımdan büyük bir ehem seyi, «Kuzev Atlarrtik Savunma dakika daha müsaade edin! buyurhaldar bulunmamaktadır. Isveç hii retini göstererek ve metin bir ses tınrsak Sovyet propagandasının o miyet kazandırm^ktadır. Avni şe Teşkilâtmm Türkive ile Yunanis du... kumeti protesto notalannı Çekos(Baştarafı 1 incı .a^.^ed Londra, 14 (R.a,a.) Muhal*kilde, Türkiye Batı savunmasına tanın da iştiraki ile kruvetleneceVe nihavet yarım saat sonra D U le ağır aSır konuşarak sözlerine yunıına gelmiş oluruz. lovakya ile Rumanya elçiliklerine tetin »orusu üzerine Parlamentoda reyan ettiği bu ziyaret sırasmda bu Diinkü fıkrasında "Bu da mı ve fi'len de değerli bir yardımda bu ğini» düsünerek, bu iki memlekctl malumatı aldım: tevdi etmiş. Çek ataşemiliteri sabah şehrimize gelen maruf iktı şöyle devam etmiştir açılan müzakerelerde Başbakan Bu seneki istihsal yekunu iyim« Bu beyanata bakıl'rsa Pren him?» dive arka arkaya bir takım lunabilir. Zira, bu yirmi üc milvo pakta girmeSe davat etti. Ondan ile Rumanya elçiliğinin kâ Çhurchill ile Attlee »rasında tar sadçı Thornburg, Ankara Vali ve nüfuslu ku\vetli millet. çok iyi sonra Türkivp e>";^'>'pn NATO ser şeklile 177.000 tondur. Nüfusutibini hudud dısı etmiştir. Bu iki Belediye Reisi Kemal Aygün, A ses benimle evlenmege karar ver sorular dizen Peyami. ne yazık H, tışmalar olmuştur. muzu 22 milyon kabul edersek, nümiştir. Prenses. benim Vıildigim ka hâlâ vehim icindedir. Bunlara kı asker yetiştirmektpdir. Gene Mr saıimma nizammda çünden gün komünıst devletin Stockholm daki Müzakereleri açan Attlee junlan merika Büyük Elçisi, İstanbul milMorrison'un avni rlomecinHe dediği daha faal ve değerli bir unsur ha fus başına senede 8 kilo şeker düdiplomatlanBm, askerlerinin kendi letvekili ve Kadınlar Birliği genel dar böyle bir karar vermemistir saca bir göz atalım: söylemistir: şüyor. Senede 8 kilo .. hesablanna Isveçin askerf »ırlannı Hapishanede 167 komünist sanığı gibi: «Koredeki Tür't a^kerlerinin line geldi. başkanı Nazlı Tlabar da bulunmuj ve bövle bir karara vardıgına ka« Durum gittikç» vahimle?Müdür Beyin aynen ifade ettiğini olacak bir sebeb de mevcud de yatıyormuş. Bunlann hepsinin suç cesaret ve mukavemetini hayrançalmağa çahştıklanna klm inanır? 1952 eylulünden,t>erl Güney Av lardır. mektedir. Silahsızlanm* ve hidroseyrettik.» lu olduğunu ve dışanda da henüz hkla rupa Müttefik Kuv<etleri Başko ne göre, bu miktar memleket isGeçenlerde tsviçrede eereyan eAmerikah senatör ve Iktisadçı ğildir. jen bombası meselelerini tekrar orTürkivenin coğrafl ehemmiyrti mutanlığma bağlı olmak üzere tihlâkine «belegan mabelag» yanl den hâdiseler, Sovyetlerin peyk Bana atfedilen bu kabil sozde ele geçmemiş 1167 komünist bulunoynadıkları taya atmak için bir bahane aramış enstıtüde talebelerin memleketlerin elçiliklerini casusluk millî oyunlan seyredip öğrencileri bevanlar yüzünden. ileride eaze duğunu farzediyonım. 24 milyon âsikârdır. Türk toprakları Avrupa Türk ve Yunan kuvvetlerini konı bol bol yeter... miş. ceğilim. Avam Kamarası 5 nisan Gelelim İstanbula... Vilâyetin luk bir kütle içinde bu kadarcık sa ile Asyanın birleştiği noktada bir trol etmek üzere. «GiineyDoeuı faaliyetlerinde karargâh olarak kul günü, Ruslarla atom silâhı mev tebrik ettikten sonra Hasanoğlan tecilerle bulu<=maktan kaçmm?k pığm bulunması. bizim gibi düsün köprü teşkil eder. Türkive. Boğaz Avrupa Müttefik Kara Kuvvetleri» tebliğine göre İstanbul halkına nülanmakta olduklannı açık bir suzonında kalacağım.» köyüne gitmişlerdir. zuunda bir toplantı yapılması h u rerte göstermiştir. Bern'deki RuHaberde yer bulan ve kendM miyen her vatandastan şüphelen lar üzerindeki hâkimiyetile. Akde adı ile ayn bir komutanlık kurul fus başına ayda bir kilo. yani günKöyün vasat evlerinden birisine susunda işçi mebuslarm ileri sürmemizi gerektirir mi? Hapishane nİ7İe Karadenî'i Vıir'e«tiren sulara du. Bu komutanlığın karargâhı, de 33 gram şeker verilecek... Bu manya elçiliği Avnıpanın göbeğingirip içerisini dolaşan Margaret ne atfedilen «m^rıfa» sözünc tedükleri bir teklifi kabul etmişti. de aynı vazifeyi görüyordu! Isveçmas eden albay Townsend, gunları lerde hüküm giymiş katillerin sa hâkimdir ve (Monrreux anlasması GüneyBatı Türkiyede, İzmirdedir da günde 33, ayda 1000 gram eder Zaman geçmiş, fakat faydalı bir Chase, evin temizliğine hayran olyısı cok daha fazla olacaktır. Böy gereğince) Sovvet deniz kuvvetle Deniz kuvvetleri sahasanda da, 1952 (bir kesme şeker 56 gram gelir). teki Çek ve Rumen elçiliklerinin söylemiştir: şey yapılamamıştır. Muhalefetin ka muş ve köylülere hitaben: İmalâthaneler ve mahallebiciler, de Rusya hesabma casusluk işlerile «Bu sözde bevanatın tamamile ledir diye her vatandaşi bir karil rinin Akdenize îKm»'i de Türki yıh sonundanberi. bir KuzevDoğu naatince hidrojen bomba<% mev t Sizl neşe ve sıhhatle lşleriberaber Akdeniz Komutanlığı kuruldu ki tatlıcılar ve müessesatla ıneşgul olduklan gün gibi aşikâruvdurma olduğunu evvelce de bil adayı saymağa hakkımız var mı yenin kontrolu altındadır.. zuunda bir konferans toplanman nizin başmda eördüğümden çok dır? bu da, Akdeniz Müttefik Kuvvetler bütün İstanbula ayda 3140 ton kadır. Sovyetler, kendi sefaretlerl, dirmiştim » Paha bicilmez bir kale isi daha fazla geciktirilemez. Bun bahtiyarım. Millî oyunlannızı ve Baskomutanlığına bağlı olmak ü dar şeker veriliyormuş. Geçen sekonsolosluklan ttzerindeki dikkati, Ankara Ündversitesinden koğuian dan başka atom infilâkleri husu sanat eserlerinizi seyrettim. TCrkle Prenses fedakârlı^a davet ediliyor Bir bakıma. Türkiyenin durumu zere bir Türk amiralinin idaresin ne gene Şeker Şirketinden aldığım konrrolu. bu manevra ile dağitmak Londra, 14 (AP.) Bradford 'ögretim üyeleri» nden sadece bir sunda milletler»rası bir anlaşmay» rin bu kadar artist bir millet olmalumata göre İstanbulun Şeker Rayesini gürmektedirler. Bu mupiskorvosu Dr. Alfred Blunt. Pren tanesi bozuk cıkmıştır. Bunlardan tehlikeli görülebilir. Pusva ile. dağ dedir. varmanın da zamanı gelmiştir.» lık olmakla beraber, uzun bir kara miktar duğunu bilmiyordum. Bu millete ses Msrgsret • » hava slnavı Peter Öte yandan, 1953 sonbahannda Şirketinden günde aldığı hakkaktır! '> Niyazi Berkes Kanadaya {Tİtmiş, bu hududu vardır, genis ölciHe SovChurchill, en yüksek mertebede yapılan «Weld Fast» tatbikatı gi 180200 ve a\da 54006000 tona kaBöyle olmasına rağmen tsvee bir konferans toplanmasını temin yardım etmek borcumuzdur. Ve ne Townsend'in tngiliz birligi u&nına miittefikimiz devletin istesi ile bir lâzım üniversiteye sosyoloji profesörü o yet deniz kuvvetlerinin hâkimiveti bi manevralara diğer NATO kuv dar varıyordu. Demek ki şimdt yaSovyet münasebetleri gene cdoa için Ruslarla yaptığı temaslan hu kadar yardım etsek azdır» demis, evlenmekten vazgeçmeleri altında bulunan Karadeniıdeki vetlerile beraber. Türk kara, de rıya inmiş. tir. geldiginl sövlemiştir. tane» vasfını kaybetmemis, Stock lâsa ederek, 1954 haziran ayında larak alınmıştır. Değerli folklör bilGa7etelerde rıkan haberlerde şeMüteakıben Hasanoğlan Belediye Ayni piskopos, Kral S°Vİ7İnei gini Pertev Boratava ise Pariste. Türk kıyıları ondan da uzun bir niz ve hava kuvvetleri de iştirak holm, Moskovaya şîkâyerte bulun Eisenhower il« Washington'd» bu ker için aslâ bir vesika us"!ü Reisi Muzaffer Ekşi konuşarak: KâvraTâ, vani bueünkü Windsor trene mütterikimiz Fransanın istesji h u d u d t p = ' ı < " ""'• ' !•> A v etti. mamıs, sanki Çek ve Rumen ca mevzuda bir anlaşmaya varamarupadaki topraklannda. Rumanya mevzuubahs olmıyacağı so\lenmrkTürkiyenin askerî kuvveti «t Amerikaya bizim köyümüzün Dükü ve Wallis Warfile4 SimP^on ile. zannedersem bir antoloji mügusları ve bu casuslara karargâh dığmı, bununla beraber bütün kave Bulgaristan gibi Sovvet pevkleTürkiyenin askerî kuvveti de hay te ise de Anadoluda bir hayli zaselftmını götürün. Amerikalılar, icin de avnı şevleri söylemiştir.Dr. zesinde vazife verilmiştir. Bunlar vazifesinl gören elçiliklerie Krem pılann kapanmadığını söylemiştir. rinden İstanbula doğru gelecek li artmıştır. Bu arada. Türkivenin mandır fi'len başlsmış olan niif'is lin arasmda hiç bir münasebet bu Churchill, temmuz ayında Molotofa Türk köylüsünün daima yanlarında Blunt, bu göriislerini. pazar gün ?ibi komünist damgası altında işbir tecavüze karsı rtek az tabiî NATO'ya girdiğinrlen sonraki ilk başına şekpr tevzii bugünden itiolduğuna inansmlar. Biz sevdiğimizi leri çıkmakta olan The P^oole gi lerinden kojuhıp da Birleşik Amelunmuyormus gibl davranmısrır! bir telgraf göndererek kendisüt zetesine verdiği bir mülâkatta be rika üniversitelerinde kendilerine mânia varrlır İstanVıul da. Rus hü iki yıl. ordunun tahsisatı yüzde el baren İstanhulda da basl'mış oluîsveç, bile bile bu komedyaya gündemsiz bir görüşme yapman severiz» demiştir. kümdarlan tarsfından yüzyıllarvor. Ama bu vesika şek'inde dp^l lirtmiştir. devam etmektedir. Hartâ geçen se teklifini nasıl karşılıvacağını sorkürsü verilen ve Mac Carty'ye rağ danberi göz dikilmi? bir sehirdir, li nisbetinde artınldı. Ordu, moBilâhare Türk kBylüsü hakkındernleştiriliyor. Yeni techizat ta de, nüfus cetvellerine göre tayin Dr. Blunt. sıfatlanndan biri d° men orada itibar gören başka bilne Stockholm'da ve bazi deniz iis duğunu açıklamıştır. Molotofun ce daki sitayişkâr sözlerinden ötürü zira Rusva or><:'nı alacak olursa kara edilen miktarların te\zii şekünde. lerinde yakalanan casuslann Rus vabı gayet cesaret verici olmuştur. senatöre teşekkür eden Vali Ke «dinin mıVafii" olan Kraliçe Eli dnlerimiz de vardır. Her millî de güneydeki gıcak sulara serbestçe mamlandıktan sonra, Türk kuvvetleri yirmi iki piyade tüme Bunun da vesikadan farkı. isim7abeth'in Margaret Town«end iz ğer üzerine titrememiz gerekirken olduklan ve bunlann Sovyet sefa Fakat, 24 temmuzd» Sovyet hüku mal Aygün, kısa bir hitabede buinebilir. ni, altı zırhh birlik ve üç süvari den ibaret. Mademki istiyen. istedivaeına nasıl müsaade edeceğini bu vehim kurbanlarinı hol keseden reti ile doğrudan dogruya alâkalı meti, Avrupa güvenliğtni görü? lunarak |unları söylemiştir: Fskat, Türkive tpbl'Vc fle bu römeninden mürekkeb olacak. Ha diği kadar şeker ?lamıvor Netice sö"lemiştir. bulunduklan öğrenilinee hâdisenln mek üzere milletlerarası bir konhıtrcamamıza yazık de?il mi? € Arzu ettiniı, bizim bir k 3 kadar karşı karsıya eörönmekle be va kuvvetleri de tppkili avcı uçak vesikanın aynı değil mrdir? İngiliz kilisesi. hosanmış kimsebasına aksetmemesl içtaı gayret sar feransm toplanmasını teklif etmij yumüzü gördünüz. Gönlüm lsterdi Dnstumuz Peyami o kadar vehim Anlaşılıyor ki memlekette şeker raber, topraklan paha biçilmer Dİr larile teçhiz ediliyor ve pilotlar, lerin tekrar evlenmelerinl kabul içinde ki, fıkrasındaki fedilmiştl: | tir. Churchill, yeniden sahs! bir ki bir çok köylerimize »izi götüresorularda etmemektedir. Hattâ, Townsenct gi bana atfen gerçeğe uzaktan bile ny savunma kalesi olanilir. Türkiye Türkiyede olduğu Ribi ayni zaman stihsali istihlâke kpfi dp?'i ''iTarafsiz Mr politika takib edetı, görüjme yapmak teklifinde bulun yim. Görecektiniz ki demokrasi ve Bu, halkın iştira Vahiliyerinin arthem bir Avruna devletidir, hem da Amerikarla ve Kinadada yehaklı mıyan bir takım olaylan da sıraRusyayi gtieendirmenıek lcin istik muşsa da. Molotof buna cevaben, medeniyetin müdafii Amerika için bi evlenmek istiven <ahıs bir Ortadoğu, hem de bir Akdeniz tiştirilivor. Türk donanmasmda i masından ileri geHvorsa hıınu Hir lâlini feda ermeden, eiinden gelen notasında teklif ettiği mevzuu mü Türk münevveri ne dös^inüyorsa. olarak karısını boş?mış olmasa da lamaktan cekinmiyor: Varşovada nimet saymak doğru mudıır bilher se.vi yapan, hür dünyann müş zakers edecek bir konferansın top Türk kSylüsu de aynı hisleri bes hi srzustmu kiliseye kabul ettire oplanan «Dünya Banşseverler kon devleti. Avrupada Türkive. bilhas se, on iki muhrible dört denizaltı mem. Bu iştira kabiliyeti artmamemektedir. Kilise. bosanmavı e gresi» vesilesile benim «Bir neden sa Yunanistan ve Yugoslavya lle vardır. terek müdafaa teşekküllerinden her lanmasını temin için böyle bir g5 lemektedir.» Görülüyor ki. Türkivenin NA dan iştira edilecek şevin artması, mürtefik olmak dolayısile, Batı sasen kabul ermediği için Townhanjrl birine katılmamış olan hir rüşmeye lüzum görmediğini bilMargaret Chase, bu geceyi, da send, İngiliz kilisesinin nazarında yokuz?» başlıklı bir yazı yazdığım savunma nizamının w;inpvt1oSu ce *TO'ya, doğrudan doğruya yaptığı hiç değilse beraber gitmesi daha devlete karşı bolşevik casuslarmm dlrmiştir. doğru değildir. Ne Varşovada, ne vetlisi bulunduğu Sefirin evinde hâlâ evlidir. nahında kuvvetli bir ileri karakol yardım hayli büyüktür. Son iki i>i olmaz mıydı? hu faaliyeti. tarafsızhk ile Rus tehde bir başka Demlr Perde şehringeçirecek ve Nazlı Tlabar ile birMaamatih ben bir iktisadi sisteteskil edcbilir. Ortadoğuda, Irakm yıl içinde, Türkiyenin Yunanistan likesinl nzaklaştırahilecekierini zan de toplanan kongrelerden hiç biri likte yarın labah ilk uçakla Istanve civar memleketlerin zen<?in pet ve Yueoslavya ile kurduğu Balkan mi münakaşa etmivorum. Yalnız neden klmselerin hakikatieri göriçin "biz de gidelim» manasına gebula hareket edecektir. rol ku'iılarını koruvabilır. Nihavet. Paktı dolayısile Güney Avrupa sa hâdiseyi müşahede edijcum. melerine yardım edecek mldlr? Ülecek tek sattr yazı yazmamışımŞeker yetişmediğine göre yapıgerek deniz^en •"•'*1 ' '»n dovunması daha da kuvvetlenm'stir. mid edelim kl. övle olurî dır ve yazmam. Çfinkü Demir Perğu Akdpnize yapılacak tecavüzleri Yugoslavya, NATO'va dahil değil !arak şev nedir? denin ne olduğıınu bilirim. Adı geÖmer Saml COŞAR dir. Fakat müşterek asker! plânIstihsali arttırmak .. önliyebilir. Bursa, 14 (Telefonla) Bursada çen "Biz neden yokuz?» başlıklı Bu sene bunu yapamamışız. Ge« Gerive bakınfa. garib eörürıüvor: l&şma sağlıyan Balkan Paktı yolu bir müddettenberi çay karaborsayazıyı bundan iki yıl kadar önce ile. Avrupanın savunma nizamın cen seneye nazaran bu seneki isdadır. Okçular çarşısmdaki dükMilânoda toplanan Dünya Sosyalist Daha dört yıl önce bile. kuzey daki bir gedik kapanmış ve Gü tihsalde anak vüzde fi hir faz'alık kânlarında yapılan araştırmada çay Partileri kongresi vesilesile yaz Atlantik Paktına Türkiyenin alınLondra, 14 (BB.C.) Moskova4 0 5 0 mahkum şiş ve mıştım. O kongreye, İneiltereden ması ilk defa tart'sılırken, böyle neyDoğu kalesi emniyet altına a ar. Bizdeld nüfus artış temposu, stoklan bulunan iki kuru kahveci, daki İngiliz Büyük Elçiliğine sihnmıştır. senede yüzde 4 kad'rdır. Demek ticaret odalsrı kanunu gereğince bir lâhlı bir şahıs dün tecavüz etmişHindistana. hattâ Cavaya kadar ço bir hareketteki isab«»ti tereddüdle sopalarla birbirlerine Ortadoğuda Türkiye Pakistanla ki seker arrışı yüzde ihi. Gecen sekarşıhyanlar vardı. İngiltere bile, sene müddetle ticaretten men edil tir. Hüviyeti açıklanmıyan bu şağu müttefikimiz bulunan hür dünve son olarak da, Irakla anlaşma ne bu miktar yetişmediğine gtirp ba girdi; gardiyanlardan Yorktown (İndiana) 14 (a.a.) miştir. yanın hemen bütün milletleri ka kendi hesabma. Ortadoğuda ize.ihıs, Kremlinin karşısındaki ingiliz nasıl kâfi ne almış olduâu savunma sorum lar yapmıştır. Bu teçebbüsler ile sene belegan mabelag Detroit Mason kongresine iştirak Karaborsacılardan Mustafa Bü Büyük Elçiliğine, elinde tabancası tılmışlardı. Gitmiyenler yalnız Sovyaralananlar oldu luluğunu daima hatırmda tutuyor ride o sahada daha geniş bir sa gelebilir? ettikten sonra geri dönmekte olan yükçetinin dükkânında 2000, Ali yet Rusya ile peykleri idi. bir de ve bu yüzden Türkiyeyi kendisine vunma nizamma esas teşkil ede300 masonu hâmil özel bir treni Epçimin dükkânında ise 804 paket olduğu halde yaklaşmış, kapıda duNüfus ve istihlâk arttin ni«bette Antalya 14 (Telefonla) Bugün biz ve belki bir kaç da Ortaşark bu iste değerli bir müttefik olarak bilir. Avrupa savunması ile Ortaran Rus muhafızına ateş ederek berhava etmek maksadile demir çay çıkmıs ve bunlar musadert eçekpr istihs'lini arttıramadığımiza yaralamıştır. Bundan sonra sefare Cezaevinde 4050 mahkum arasm devlerl. görüyordu. Bununla r*>ral»er, çok doğu savunması birbirine bağlı ol BÖre açık miktannı dısandan geyoluna yerleştiı ilmiş olduğu zan dilmiştir. tin içine dalan müsellâh şahıs, ye da bir çarpışma olmuştur: Sakallı gazetednln "Cumhuriyetn geçmeden. İngiliz hükumeti su duğuna göre. Türkiyenin Ortadonedilen dinamit, trenin geçmesinBundan bir müddet evvel Muğla gazetesinde eseri tefrika edildiğini kanaate vardı ki. Türkivenin Drta ğudaki faal rolü. Batının yar?rına rirrmejk akla gelir. Geçen sene b a den 15 dakika kadar evvel patla Bir Yunan gemisi battı, 24 mek salonunı kadar girmeğe muvaffak olmuştur. Burada, ellerinde Cezaevinden Antalya hapishanesine ve yakalanmak üzere iken bu a doğuda ileride alabileceği savunma dır. Böylece. Türk' ^nin batı sa thtîy?c gene bu mevsimde hi«seHi1rruşür. Bir makas kulübesi civasilâh olmıyan iki İngiliz, saldıran sürgün edilen ağır hapse mahkum damın Parise kaçtığını yazarken de vazifesi NATO teşkilâtı içinde ü vunmasına yard'.mı hır misli daha miş. fakat döviz sıkıntısı cvüründen kişi boğuldu rında vuku bulan infilâk netice>una imkân bnIunaTn»m' ti. Alı«»n şahsı yakalayıp Rus polisine tesl.m bazı suçlular, cezaevi içerisinde Peyami hiç yakıştıramıyorum o zerine alacağı ileri karakol vazife kıymet kazanmaktadır. sinde kulübe ve makas tertibatı Atina, 14 (TJîA.) Yunan bantedbirlere gnre avnı sıkıntı. a\iu etmişlerdir. Bu saldırma sırasında sabundan zar imali suretile kumar laylan tersine çeviriyor. NewYork sile pekâlâ telif eHiİpHilir^i. hattâ (L.P.S.) harab olmakla beraber bu yüzden dıralı «Meeson» vapuru, Tarento düsiincenin devamını icab ettirmiş; bütün yol isaretleri otomatik ola körfezi açıklarında, şiddetli fırtma İngiliz Büyük Elçisi Mr. Hayter ile oynatıp para kazanmak ve bu su Times gazefesinin Ankara muhabirki: sokeri trpne fpvzie lâbi retle geçimlerini temin etmek yo liğini yapan sakallı gazeteci ile rak kap=ndığından basksca kaza ol ile 48 saat boğuştuktan sonra bat BŞİ dışarıda bulunuyorlardl. tuttuk. Bu da bir iVtis'H? tısulHür; lunu tutmusîardır. Hasan Akıllı, i'Cumhuriyet» in bir ilişiği olmamamıştır. Polis tahkikatla meşgul mıştır. r akat normal zamanlarda böyle tedMehmed Yumak, Ahmed Demirkaya mıstır. Bu adam. o zamanlar mudür. Gemi mürettebatından 17 kişi v t lirlere baş\urulmaz. adındaki mahkumlar Muğla cezaevi halefetteki Demokratlar lehine tefhâdiseyi gören bir İngiliz gemisinBu müsahedeier cöst»rivor H sesürgünlerine mani olmuşlardır. sir edilebilecek hsberleri Times'e den yardımlarına koşan 7 İngiliz ker fabrikaları sirketi kâfi mikMuğlalı mahkumlar, öldürmekten ffönderdiği icin Halk Parfisini kıztayfssı boğulmuştur. Ankara radyosnnun (Daldan tarda şeker temin edemiyor. O halMinne?polis, Minnesota, 14 (A. 30 sene hükümlü Mustafa Darcan dırmış. «bu herif solcudur» diye de? Bekliveceğiz. dala) programının 20 s a n a t k â n P.) Birleşik Amerika hükume ve Muammer Merdoğlu başlannda hakkında siddetli bir propaganda Zlirich, 14 (a.a.) Nepal Kralı Yugoslavyada grip salgını Plân, Şehir Meclisinin Tribhuvav, dün öğleden sonra ZüLondra, 14 (a.a.) Belgrad rad tinden küçük bir sun'l peyk imâl olduğu halde cezaevinin son giriş başlamış ve bunun üzerine sakallı bakjya geliyorlar Bekliyelim: ama bize «e zamana rich'te tedavi görmekte olduğu kli yosunun bildirdiğine göre, Macaris ederek bunu roketlerle fezaya gön kapısını tutarak ellerine geçirdikleri Parise kaçmıştı. Aradan bir vıl k?dar bekliveceeimizi «öx Ipsinler. bugünkü toplantısında Her sene mevsimin en parlak ba Çünkü bütün bövle tahdidlerin bir şiş ve sopalarla muarızlanna taar gectikten sonra bize Paristen bir nikte bir kalb krizi neticesinde öl tan hududundaki Yugoslav Novi dermesi istenmiştir. losu olan «Basm Balosun. bu vıl somı vardır. Ve olmahdır. Halk müştür. görüşülecek ve bir Sad kasabasında başgösteren grip Minneapolis Tribune gazeteslnde ruz etmişlerdir. Cezaevi koğuşları mektub yazdı tben komünist de26 mart cumartesi gecesi Tak=im idaresinde de halk^ tahamm'il eHe88 yaşında olan Kral, Zürich'te salgını yüzünden bütün okullar ka neşrettiği bir makalede, ilmî y a a nın kapılarmı da kıran mahkumlar eilim. Başıma gelenîeri yazdım ve karara vanlacak Beledive gazinosu salonlannda ve ceği seyin H»rpr e5 i v e süresi daima tedavi görmek üzere 11 martta gel panmıştır. Yugosla^ada 2.000 ço lar muharriri Victor Cohn, Ame bilâhare hâdiseyi yatıştırmak için Figaro'va sartım. Türki^edeki nehapishanenin iç kısmına girmek is şir hakkını da isterseniz size satarilecektir. mişti. Kralın geldiği zaman kalbi cuk gripe tutulmuşrur. hsber veriliyor. rikanın ileri gelen âlimlerinin 1958 Şehir Meclisi Demokrat Parti çok hasta idi. Bisiklet şampiyonu Coppi senesine kadar insanlann fezada tiyen gardiyanlara da hücum etmiş rım.» dedi. Biı de yazılannın (tere Grupu dün saat 16 da Belediye iç Bu seneki balonun, gördüğü aB FELFK dolaşmağa balşıyacaklarına inan lerdir. Tevfik. Mehmed, İrf3n, adın ken kisimianna cevahlar vererek tima salonunda toplanmıştır. II lâkava yakışan bir şekilde geçmeHükümdarın vefatı sırasmda hudaki gardiyanlar Bu tecavüz netice hıınlan «Cumhuriyet.. te yayınlahapse mahkum oldu sini temin maksadile uzun zamandıklarını haber vennektedir. susî doktoru, ailesi ve maiyeti erBaskanı Hayri Gönenin de bulurıdık. Alexandrie (İtalya) 14 (».a.) danberi yapılmakta olan hazırlıklar kânından bir çoğu yanında idi. Minnesot» üniversitesi teknoloji sinde yaralanmışlardır. duğu dünkü toplantıda sanayi bölBaşka bir kadmla yaşadığı için enstitüsü Nepal veliahdi. Kral ilân edildi müdürü Dr. Athelstan Hâdiseye Başmüddeiumuml ŞükGörülüyor ki üstad vehim sınır gesi hakkındaki İmar Komisyonu sona ermek üzeredir. Paris, 14 (a.a.) Hind radyo karısı tarsfından mahkemeye ve Spilhaus'a atfen, makalede, bir ru Saka. Jandarma Alay Komutan larını biraz fazlaca zorluyor. Onun Basın balosunda, zengin bir de sunun bir yayınundan öğrenildiği rilen tanınmıs. İtalyan bisiklet ko sun'î peyk projesinden bahsedilmek Muavini Binbaşı İsmail Hakkı Yıl eşyayı ve hâdiseleri böylesine ters raporu müzakere edilmiş ve bu sa program hazırlanmıştır. Ankara rad ne göre, riün Zürich'te ölen Nepal şucularından Fausto Coppi, iki ay tedir. maz, Merkez Jandarma Bölük Ko eörmeğe başlaması kendi hesabına havı gösteren plânlar üzerinde tet yosundaki konserlerile memleket Kralımn oğlu bugün Kral ilân e hapse, metresi bayan Giulia LocaSpilhaus, 30 ilâ 60 santim kut mutanı Yüzbaşı Remzi Yumlu ve 40 hiç de doŞru dcğil. Zira. bu gidisle kikler yapılmıştır. İmar Komis\inu çapında bir şöhret kazanmış olan telli de üç ay hapse mahkum ol runda ve beş kilo ağırlığında bir dilmiştir. îi.r jandarma eri yetişmiş, arbe Wr ?ün Kâbe zanm ile Mo'.kovvı Başkanı profesör Enver Berkn.en, «Daldan Dala» programı da baloAnkara 14 (Telefonla) S=hriJ Yeni Kralm milletine hitabesi bu muşlardır. Cezalar tecil edilmiştır. peykin yalruz radyo ile takibine denin eenHemesi önlenmiştir. Ce bovlaması ihtimali vardır. Hos. bu hususta Grup üyelerine gcnış yu süsliyecektir. Maruf sanatkâr mizin S3İrreka m semtinde çok gün Nepal radyosu tarafından yaölçüde izahlarda bulunmus, bu r>lâ Erdoğan Çapluım riyasetindeki 20 enteresan bir doğum vak"ası tesbit imkân verecek bir cıhazla müceh zaevinin sükuunetini ihlâl eden sür • Dokımtncu harirhe koçusu« nun Antalya Manavgat yınlanmıştır. Bu hitabede, yeni hez olarak fezaya gönderilebilece günler hakkında gerekli takibat sa>nn yazarına bövle bir yanlıslık nın şehir için lüzumunu belirte ek kişilik «Daldan Dala» ekipi bu mü edilmiştır. Kral, milletini memleketin imarı ve yolunda bir otobüs devrildi ğini belirtmektedir. yapılmasına başlanmış. vak'a esna belki de bir sok tedavisi yerine ge kabulünti teklif etmiştir. Proferö nasebetle parlak bir de program ha 3 ser.elık evli bulunan bir köylü millî istikrar yolunda çalışmaya daAntslya, 14 (Telefonla) Bugün rün bu teklifi etrafında Grup az» zırlamıştır. Bu peyk, rasadlar için knllanıla sında yaralananlar tedavi altına çerdl. kadm ilk çocuğunu dün doğurmuş. vet etmiştir. Antalya Manavgat şosesi üzerin caktır ve bir hafta sonra tekrar alınmıştır. Aynca Devlet Operası sanatkâr doğan çoruğun sakallı olduğu ?öNADtB NADİ ları fikir mutabakatın» varmışlarde Ferah isimli otobüsün devril dünyaya dönecektir. Peyk düşmedır. lanndan Azra Çaplı ile Özcan da rülmüştür. Bir hilkat garıbesi olan mesi ile neticelenen bir kaza ol den evvel dünyanın etrafında 100 Öğrendiğimize göre, ısnayi b51 bu heyete dahil bulunmaktadırlar. cocuk ilgililerce tetkik edilmektemuştur. Manavgat kazamızdan An ilâ 200 devir yapacaktır. Elmas endüstrisinde grev gesi plânı Genel Meclisin bugünkü Bundan başka. büyük bir takdır dir. talyaya gelmekta olan (Antalya Cohn, bu peyk »ayesinde, dünoturumunda görüşülecek ve bir toplayan «Sihirli Kemanlar» da 201) plâka numarah ve şoför Niyanın şekli hakkında daha iyi bir aynı programda yer alacaklardır. La Haye, 14 (a.a.) Hollanda karara vanlacaktır. met Büyükaca idaresindeki otobüs, (Baştaraiı 1 inci sdhtjeâe) Garib bir intihar Belgrad, 14 (a.a.) Türkiye, Yu Kayaburnu mevkiınde rorun kınl fikir edinilebileceğini ve kıtalar a getirilecek, Sıtkı Yırcalı Adliye Ve elmasçıhk endüstrisinde çahşmakta olan 1000 işçiden 900 ü bugün ninistan ve Yugoslavyö P.TT. ida ması dolayısile devrilmiştir. Camı rasmdaki mesafelerin daha isabetli kâletine tayin edilecektir. Bu aragreve başlıyarak bütün islerin riVerem hastanelcrinin ismi St. Paul Park. Ninnesota, 14 (A. releri temsilcılerinin iştiraki ilft nın altında kalan 65 yaşında Alan bir şekilde ölçülebileceğinı ve hepFareler bir adamı didik da De\'let Vekili O m a n Kapaniden masma sebebiyet vermiştir. 1904 «Göğüs hastahkVarı hastanesi» P.) Polısm bıHırdığine göre. Antoplanan konferans bu sabah Bel valı Esma isimli bir kadm, boyun sinden mühimmi, daha büyük peyk didik ettiler drew Pearson adında ve 53 yaşmda gradda açılmıştır. Bu konferansta dsmarlarınm kesilmesi ile derhal lerin yapılması hususunda kıymet açılacak yere Osman Şevki Çiçek denberi ilk defa vuku bulan bu olacak bahsedil grevın sebebi, işçilerin ücretlerinin Hr sahıs, evinin garajında başıru bir Balkan posta birliğı kurulması ölmüştür. Kazadan yaralanan 6 ki li malumat elde edilebileceğini yaz dağın getirileceğinden Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti, iki dinamit çubuğunun arasma koy mektedir. Mılano, 14 (a.a.) İtalyan poliarttırılmasını istemeleridir. İşvereniçin gerekli hususlar incelenecek şi Antalya hastanesine kaldırılarak maktadır. Vılâyet merkezleri ile kazalarria buluDiğer bazı Vekâletlerde de yer ler. Belcika elmas endüstrisi ile re si, bugün Milanonun dış eteklerin nan verem hastanpleri. veıem rjav. mak ve burlrı infilâk ettirmek sutir. Bu peyk sayesinde, aynca, güneş. tedavi altına alınmıştır. şuaları, radyo yayınları, kozmik değıstirmeler olacağına d.ir çıkm kabet ecfebilmek icin işcilere, haf tie bir kulübede, fareler tarafmdan yonları ve servislerine aid isımlerin. retile havatına son vermiştir. Konferans, çslışmalarını hofta Bulgar bale trupu Pariste şualar, dünyanın miknatisivetı, ha bu haberlerin henüz tahmin ve de talık çalı.şmanın 40 saftten 45 e çı didik didik edilerek tamamile yen bundan sonra goğus hastalıkları has Pearson bıraktığı bir mektubda, sonunda bitirecektir. Paıis. 14 (a.a.) Bulgar millî va şartl?rı hakkında çok k'ymetli dikodudan ibaret olduğunu saiâhi knıılmasını ve saat ücretinin de miş bir halde bir adamm cesedini tanesi. pavıvonu ve servısı olarak de şe'ir vergisini ve fatural=rmı ödeğiltirılmefmı ılgılı makamlara tamım Einstein 76 yaşında lıale trupu üyeleri bu sabah trenle bilgiler de elrie edileceğini ve dün yetü şahsiyetler söylenıekte ve Ad 191 florinden 1,75 floıine indiril bulmuştur. miş olduğunu b ldirmiştir. Fakat, etmiştir. New York. 14 (a.a.) Mejhur Sofyadan Parise gelmişlerdir. etmi^ler, fakat işçi yanın uzaktpn cok kıvmetli resinı nan Mendeıesin cnk ı;kın gunleı mesıni teklif bir inşat işçisi olan Pearson'un Adamm sarhoşluktan ayılıp faBu haitanelerp a:d resıvı muhur, başbilgın Albert Einstein bugün yetTrup burada bir kaç temsil ve lerirun aiuıacağuıı da ilâve etmek de bir kabine değişıkliğine gide sendikası buna kat'iyetle muhale relere karşı kendisini müdafaa e lıkUrın da değjtırüme^ır'e başlanmıı neden intihar ettiği öğrenilememis» 5U5 aitı yaşına basmıstır. fet etmistir. recektir. " ~~ "" • tedir, tir ceğine ihtimal vermemektedirler. demedıei »»nümittadır. tı» İsveç'te komünist casusluk faaliyeti Peyk diplomatiarının bo câsus şebekeleri ile aiâkaları var! O Jandarma ve Polis oTcullartndan 250, Merkez Kumandanlığından 50, Emniyetten 75 sivil, karakollardan 75 resmt, 50 başkomiser ve muavin, Alban Townsend, Prenses 3 Emniyet âmiri, 2 fube müMargaret ile evleneceffine dürü, aynca atl\ polisler. dair haberleri tekzib etti Ne oluyor? Ayaklanma, ihtilâl, isyan (tahtaya vuralım) Brüksel. 14 (a.a.) Prenses Mar garet ile evleneceei rivayetleri dofilân mı var? laşan albay Peter Townsend bugün Hayir. Sadece Galatasaray Eazetecilere verdıği beyanatta. Fenerbahçe maçx. Prenses Margaret. benimle evlenÜstelik de adam ö'ldürmemek hususunda herhangi bir kararını bana bildirmiş değildir ve ler, yaralamalar, niimayişler, Prensesin böyle bir karara vardıtaşlamalar gvrla. D. N. Prenses Nargaret evlenmiyor Mâni var ama, memnu da beraber! Batı savunmasında Türkiyenin rolii Şeker voziyeti,,. Charchill'in Ruslarla Amerikalı kadın Senatör yaptığı temaslar dün Menderes ile görüştü O kadar Basit Değil ; J : Bursada iki karaborsa eı ficarelten menedildi Amerikada masonbra karşı suikasl! Moskovada İngiliz sefaretine fecavüz edildi Antalya cezaevinde bir hâdise Nepal kralı öldü 1958 de insanlar feza da dolaşacaklar! Sehrin sanayi bölgesi Dİâm Basın balosunun son hazırlikları çoeuk Balkan P. T, T, konferansı Kabinede degişiliklik şayiaları
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog