Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET 15 Mart 195S lamıştım. Burada ne anyorsun, oğlum? Yeşilay Genclik şubesi geçenlertur. Sebebsiz suç ise, ferdî hürri dijerek yuzüne baktım. Yann Etfirnekapı Şehidli Ce trafik emniyeti ve alkol konulu Oîdu gayri bir iş! dedi. yetin haksız yere tahdidinden başAmerikan televizyon şirket'erinden birinin sahibi bngiin Manasını anladım. Elinden «kağinde bir ihtifal yapılacak bir toplantı tertib etti. Meselenin ka bir şey değıldır. şehrimize geHyor; memlckeüınizin ayn ayrı yerlerinde hukukî cepheden mütaleası vazifeVasıta kullananlar bakımmdan za > çıkraış. Çanku fevri katiller, çevrilecek 39 film de renkli olacak ve bunlar yabancı Yarın Istanbulun işgalinin yıl si bıze dü.şmüştü. Gazeteler bu topmutlak yasak kabili ta*bik de de bu tabiri kuüanırlar: «Amı etmimemkketlerde gösterilecek dönümüdür. I lantıdan kısaca bahsettiler. Burağildir. Kaza yapmıyan bir şoförün yeıck bir adaru öldurdüm!» de1918 yılı 16 martında Şehzadeba I da bugün bu mevzuu derlitoplu bir vetli içki tesiri altında iken, baa ğı koymuşlardır. Norveçte insan ve sarhoş oluşu, gajrritabiî V3sıta kul mehtir. şında Letafet apartımanı karşısın şekilde ele alıp kanunumuzun bu larında alkol tesiri altında iken gibi eşya naklıyatmda çahşan profesyo lanışınm şüphe uyandırmasile mey I Orarümde, o da Sıatbuata taaîV" " daki tümen karargâhında uyurken mevzucaki hükmünü niçin uygun tabirler vardır. Arjantin, irlanda, nellerin vazife sırasında veya va dana çıkar .Vasıta kulîanısı ciddî luk eden bir tohmet >üzünden bir üzerlerine ansızuı ateş edilmek su bulmadığımızı izah etmek istiyoruz. Portekiz, Kanada, Yeni Zelanda, zifeye başlamadan önceki sekız bir şüphe uyandırm.yan kımselerle I keıe 2C gün hapse girmiş: sonra da, Trafılc kanunumuzun 31 inci Yunanistan, Holanda, İzlanda, Bir saat içinde içki içmeleri suç sayıl zabıtanın meş?ul olm^'ia madde beraet kazannnştım. Işle bu «Oldu retile jehid edilen 6 erimizin Edirnekapı şehidliğindeki mezarları ö maddesine gcire «Alkollü içki kul leşik Amerika Devletleri, Norveç, mıştır. Fakat yüzde 2.5 tan aşağı ; ten imkân olmadığı sıbi buna >u 1 gayıi b;r 15» sozünu ekseri katillenünde bir saygı toplantısı yapıla lanrmş olanlar nakil vasıtası veya Finlandiya, Hindistan, Ppkistan, Ce alkollü içkiler bu yasağa dahil ds j zum da yoktur. Trafik zabıtssı da rin kendi cm i> etlerini hikâ>e etmakine kullanamaz nub! Afrika, İngiltere, İsves, Dacaktır. İhtifale saat 10 da başlana muteharrik meleri sonunda, Su'tanahmcd Ceğildir. İsviçrede sadece insan nak ; ha mühim işlerle uğraşmalıdır. cak, bir bando, bir askerî kıt'a, es lar.» Kullamrlarsa cezclandmlırlar. nimarka, İspanya. Cenub! Avus liyatında çalışan profesj'onel joför I Vasıta kullananlar arasında ba zaevinde hep dinlemiştim. ki muharıbler, Fatıh bölgesindeki Ceza da on günden bir aya kadar tralya, İsviçre bu grupa dahil mem lerin vazife sırasında herhangi al | zılannm içki içmesine cezadan gay Pazar g ınku maç, aklıma bu taokullar, Unıversıtehler, maluigazi hapis ve 100 liradan 200 liraya ka leketlerdir. Bu grupun müşterek kollü içki içmeleri suç sayılmıştır. i n tedbirlerlerle de mâni o!m"k biri getirdi. dar ağır para cezasıdır. Bu kimse noktası şudur: Vasıta kullananlar ler törene iştirak edeceklerdır. Galatasaray Fenerbahçe m3çına Profesyonel olmıyanlar da dahil mümkündür. İçki kullanmamn tehnin birinci mahkumiyetinden iti için mutlak içki yasağı yoktur. Bir ihtifal, garnizon kumandanının olmak üzere bütün motörlü nakil likesi hakkmdaki kamnanva bu. îjittiğ'm zaman, Coîmr.bahçe me>işaretile baslayacak, direkteki bay baren bir yıl zarfmda aynı suçu iş had vardır ki şoför ya henJz sar vasıtalannı kullananlar icin kayıd larm başında gelir Beledıye gibi, drnını şc^ılacak bir nizanı ve inrak yanya indirilecek ve hazır bu lemesi halinde ehliyetnamesi bir hoş değildir, ya alkol tesiri altın sız şartsız içki yasağını bizim gibi nakliyat şirketleri gibi müessesokr tızamda gördum. Ve, genciiğimdek* lunanlar sehidleri selâmlamağa da ay, iki defa işlerse altı ay, üç defa da değildir, hulâsa, kanunun şü kabul eden hiç bir memleket yok şoförlerine idarî ol?rak içki yasa stadyom bnlerile mukayese ettün. işlerle daimî olarak geri almır. Gö mulüne girmemektedir. Kanunun vet edileceklerdir. Şundan sonra Şe « Bu ne mua^cıet terakkisid r! ğı koyabüirler. Nıhayet İsviçrec'.e rulüyor ki kanunumuza göre yasak şümulüne ne vakit girileceğini ba tur. Türkiye tekbaşma dördüncü hir Meclisi, Universite ve Şehidgrupu meydana getirmektedir. Hal olduğu gibi taşınılan yolcuların ha dijo duşundâm. ?iaıiiki Tak^im sadece motörlü vasıtalara münhasn: zan mahkemeler tayin eder bazan likleri îmar komisyomı adma birer i gczisinin bulunduğu eski staıljodeğildir. İnsan, hayvan, eşya taşı kanun tesbit eder. Birleşik Ame buki kanunun Mecliste kabulii sı yatını daha iyi korumak müldhasöylev verilerek şehidlerimizin hârasında bizimki gibi hükümlerin ZESI ile insan nakliyatmda kulla i mun önünde, ha'k bî birirrn iistumağa yarayan canlı cansız vasıta rikanin 12 devletinde kanda«i alkol tıralan taziz edilecektir. thtiram krı hattâ traktör, yol makin^>si, nisbeö binde yanm veya daha az başka memleketlerde de olduğunu nılan vasıtaların profesyorel şo ne yığılır; it'şe dövüe bilet aîmakıt'ası tarafından havaya flç el siförleri hakkında içki yasaenı ha ğa. yahud kapılan kınp i«"eri gi'tank gibi teknik vasıtalan da içine sa alkol tesiri olmadığı fennan sa söyliyenler olmuştur. lâh atısını müteakıb yapılacak ceVasıta kullananlar bakımından nuna koymak da mümkündür. İs me5e, duvarîardan atlamcga savaalmaktadır. bit olduğundan bu husus kanunla çid törenile ihtifale son verilecekmutlak yasak, ferdî hüriyeti lü viçrede dahi bu sistemin kabulü, °ııdı. Butün rranzara b?mbaşka..> Kanunda «Alkollü içki kullanmış da tajön edilmiştir. Binde yanm ile tir. zuınsuz ve haksız yere tahdid eder. antidemokratik olmadığınm en açık Na roikemmel, no terbiyeli ve n"olanlar» denibnektedir. Mecliste binde bir buçuk arası şahsın bünsıl b"rbirlerinin hakkını tanıyarpk misalidir. yesine göre değişlr. Hâkimin araş Fennen sabit obnuştur ki vücuddeuzunuzadıya münakaşa obn^saydı Görülüyor ki biz!m sistem. dün rubot beklijorlar... Şu lıali overok tırması lâzımdır. Binde bir buçuk ki alkol nisbeti muayyen bir derebu tabiri aikol tesiri altmda ilanceden az olursa, alkolün tesiri vok yada eşme rastlanmıyan bir sis bir yazı yazayun...» dedim ve mevlann vasıta kullanması kasdolun tan fazla ise kim olursa olsun fenzu'imu ona göre haıır'amıştun. nen alkol tesiri altmda sayılmakta tur, trafik emniyetine tehlike ver temdir ve bu mevzuda en aşırı mutur <iiye tefsir edebilirdik. FaÇi'nkü gördü^i'm suydu: «H?r dır. İsveçte ve Norveçte de bu had mez. Trafik emn'yetine tehlike teş hükümleri ihtiva etmektedir. Trakat Meclisteki müzakereler tetkik o kil etmiyen derecenin dahi tehlike fik emniyetine tesir etmiyecek de gişcııin ön.lne, bi'er kişi, birer kilunursa görülür ki, geçici komis di kanun tayin etmektedir. İsveçKaradenlıde «lddetli bir karayel tır yonun tasansında (uraiık emniyeti te binde 0 5 den itibaren. Norveçte teşkil ediyor diye suç sayılması na recede kanmda alkol bulunan kim şi arka arkara, bir V.>ç yüz ır" tınası baîlamıjtır. Bu »ebeble Hopa binde 0.5 ten itibaren alkol tesiH sıl hakh görülebilir? Bu derecele seyi ccezalandırırken mahkemele relik in^an zinriri sıralanmişti. Kipoitasım yapmakta olan «Trabzon» va ne tehîike verecek derecede içki minin elinde kitıb, kiminin gazele, kullanmış olmak) tabiri vark^n, kabul olunmaktadır. Dünyada bu rin ayrılması güç ve hattâ imkân rimizin tereddud edeceklerini, bu puru Rlzeden dSnmek zorunda kalmısmevzuda en *ert hükum koymuş sız olabilir fakat bu, tehlikesiz de kimseleri «alkol kullanTiış kimşe» kinıi önüııdeki ile ve arkasuıdaki tır. Clde «eferlni yapan «Ülgen» vapuru umumî heyet bir katrenin dahi içil k.labalığl recenin de cezalandırılmasmı hak saymıyacaklarinı ümid ederiz. Öy ile konusuyor, yahud da bir gün rOtara gırdif'nden ancak mesini yasak etmek istemiş ve met olan memleket Norveçtir. bugün limanımıza dönebilecektlr. lı göstermez. Bir fi'lin suç sayılması le ya, kanında alkol bulunmak, sabıria, ka\i(!sızlık!a veya alâka nl yukanda belirttigimiz şekilde Gene fırtına dolayısıle 20 kadar ıno(3) Üçüncü grupa dahil memle için bir zarar veya tehlike olmak trafk emnivetine tehlike teşkil et ile sevrediyor. Bir İtalyan film şirketlnin memleketlmizde çevirecegi filmde tBr Karadenlıe çıkamadığından Bü değiştirmiştir. Şu halde maksad, ketler bazı muayyen kategoriye daTıpkı, en medenf memleketierin lâzımdır. Zarar veya tehlike yok mek ve alkol tesiri altında olmak her türlü va«ta kullananlar için rol alacak İsveçli yıldıt: Ilse Patterson yOkder* önlerlne demlrlemiştir. hil kimseler için mutlak içki yasa 8a, tuç sayılmak için de sebeb yok aranmıyacak olduktan sonra, bir manzarasıydı bu... Hanl §u ötedenmutlak içki yasağını koymakür. ttalyan «Venturıni» filmcılık terson, Pedro Armandaris ve Frank Amerikada, yeni bir krcdi anlaş«ah, bizde de ay evvel icki icmiş kimseyi de içki beri imrcndiğimir, şlrkeünin sahibi R. Bagatzi, bugün Lattımore'un yakında şehrimize gel Kanunumuzun bu sistemi acaba ması zetnini hazırlamak üzere 1 içmiş olarsk vasıta kullanmış say böyle olsa...» dediğ!miz manrara... BU AKŞAMDAN İTİBAREN saat 10 da KZ..M. uçağı ile Kahire meleri beklenmektedir. uygun mudur? Mahzurlu mudur? temaslar Halbuki, daha İkinci Umumt mak mümkündür. Böyle Dir netiÖteyandan, televizyon için fılmBu hususta bir kanaate varmak den şehrimize gelecektir. Sinyor Ba cenin ne kadar abes olduğu aşikâr Harb sıralannda, bu nöbet fideti Amerika Ue yapılan hububat için yabancı memîeketler msvzugatzi, müessesesinin Halk Film ile ler hazırbyan Birle«jk Amerikanm larınm iklnd partl sevkıyatüe Uglli oladır. | bizde o kadar ihtiyaca rağmen müştereken çevirecegi «Kazaklarm «TeleFilm> şirketinin sahibi genc rak Amerikan makamları İle müzake atı ile bir mukayese yapmak zaruSistemimizin kıymeti h?Kkındaki t bir türlü kurulamamı^tı. Yaşlanmı? ridir. 1950 yıl'.nda Stockholm'da Isyanı» isimli film ile alâkalı nihaî prodüktor Charley Wick, bugün relerde bulunmak. aynı zamanda yent mütalealanmızı bir sualle hulâsa nesil, o ma'şeri disiplinsizliğin zagörüşmelerde bulunacak ve memle saat 21,15 te B.EA. uçağı ile Lon bir kredi anlaîmaıı zemtnl hazırlamak toplanan alkol ve trafik mevzuunetmek istiyoruz. Halkımıza benzi rarını çekiyor. dradan şehrimize muvasalat edecek ü»re tktlsadt Işblrllğl Genel Sekreterl dakl milletlerarası birinci konfe" ketimizde tetkikler yapacaktır. FılMallk Erenbel temaslarda bulunmak ransm zabıtlannı tetkik ettiğimizyenleri de muhakkak ihtiva eden Şimdiki gencier, bu disiplini »on1 m'n Halk Film tarafından hazırla tir. Mr. Wick, Douglas Fairbanks tadır. dünyanin beş kıtasındaki memle radan hayatın başka safhalanna da de 23 memleket tarafından göndeJr. ve Adil Öskaplan ile müştereran senaryosu bir Türk efsanesinGelen haberlere gore bu mevztıcîakı ketlerde, hattâ İsveç, Norveç gibi aksettirebilecekler... işte ben, bunrilmiş raporlarda bu memleketlerin den mülhemdir. «Kazaklarm Isya ken çevirecegi yanmsar s?atlik 39 müzakereler* yakındn ba;!anacak ve bu mevzuda en ileri gitmiş, hattâ lan yazmağa bazırlanryordum... ksnunları hakkmda malumat vegörüsmeler 15 eun de\am edecektır. nı» filmirde maruf Meksıkalı san aded renkli televizyon filmi ile aiçki içümesi mevzuunda umumî Zira, maç sırasında da, hakem MUzakerelerin musbet bir şekilde ne rildiğini görürüz (1). lâkalı tetkik ve temaslar yapacakatkâr Pedro Armandaris iie en yetlcelerecegi umulm^ktadır. mahiyette çok sıkı tahdidî hüküm dövülmemiş, bacak kınlmamış, Bes kıtanin bellibaslı devletlerini sinema şöhretlerinden Ilse Pa tır. Sonradan intihab edilecek taler koymuş olan memleketlerde, «ye vur!» teşviklerl işitilmemiş; Dünkü ve buırünkü hava ni teskd eden bu 26 devlete aid nmmıs birer erkek ve kadm Ameterson başrolleri deruhde edecekvasıta kullananlar bakımından mut ortaya ayvalar, gazoz şlşelerl yağdurumu mevzuatı motörlü nakil vasıtalan lerdir Halen 21 yaşında bulunan rikalı yıldız, »eri halinde, fakat lak yasak kabul edilmemiş olması dırümamıştı. Eski maçlardaki haşin Dün Marmnra bölgesinde ve fehrl bakımmdan tetkik edersek bunlarise Paterson, İngrid Bergman'dan avrı ayn mevzularda olacak bu 39 mlzcfe hava buiutlu gecmi'tır Ru?pâılpr nın bir manası yok mudur? ruh belirmemiştl. rin üç grupa aynlabıleceğini görüfilmde başrolleri alacaklardır. zaman zaman eiddetlenmiş ve suratl sonra Isveçm çıkardığı en büyük Gösterüer yapıldı, alâmetli bayrüz: 39 filmin hepsi de, Türkiyenin tate 30 deniz millnı bulmuştur. Sımalartist olarak gösterlmektedir. raklar sallandı, kuyruğu kurde!eli den ve slmalİBarblden esen rü7gâr li» 1) Birinci grupU Fransa, Italya, ayrı ayn yerlerinde renkli olarak mandakl münakaleyl hayli lorlaştırC. H. P. BeyoğVn Genclik ku§lar uçuruldu, bağınldı, çağırılDiğer taraftan, Halk Film şlrkeBelçika vardır. Bu memleketlerde çekilecek ve bu jekilde televizyon miîtır. kolunda dersler dı ise, bunun bu kadjın dünyanin tintn, «Federal Agent» isimli bir sarhos iken motörlü nakil vasıtaa bulunan ülkelerde memleketimizin Dunkü rasadlara göre, sehrlmiz ve dher memleketinde vardır... Yani kullanmak müstakü bir «uft sayıldetektif filmi çevlrmek üzere ttaîC. H. P. BeyoSlu Genclik kolu kultugemş ölçüde tanmmasını temin e varııida azaml sıcakhk ı 8, asgart + 4 rel çalıçma programı hazırlamış, çe her şey nomıaldi. yanm «La Meridiana» firmasile nntigrad derece olarak kaydedilmistlr. mamaktadır. decektir. Yalnız bir şey milletlerarası sldll der» ve kurslar tertıblemişur. Bu^un haşa s;.rüarında buyuıc ücgışık2) İkinci grupta, sarhoş iken vamukavele imzalad'Şı haber verilBu arada, Douglas Fairbanks Jr. lık olmıyacaktır. Bu cümleden olarak yetktli 6|retmenler standarda uymuyordu. O, normal sıta kullinmak, kazaya sebebiyet miştir. Bu fıtmin başrollerinl gene tarafından lise talebelerlne matematlk değildL Türlü ecnebi memleketlerYurdtmıuzda en dü^ük hararet Er verilmese dahi, müstakil bir suç Ilse Patterson ile tanmmıs Amsridersleri verilecektir. Asmalımesdd cadprodüktörlüğünü yapüklan «Yeni »unımda 2, Kayseride 1, en fazla sayılmıştır. Ceza bazan hapis, bade gördüğümüz: Asayiş kuvvetleri, hiraret Adanada + 12. Antalyada 4 10 desi 63/8 numaradakl lokalde devam kaü yıldız Frank Lattimore oymya Türkiyenin Kuruluşu ve Atatürkün derecedir. zan para cezası bazan ehliyetnameetmekte olan kayıdlar 31 martta sona gösteri ile ilgilenmeyip yüzü balka ceklardır. «Federal Agent» filmi Hayatı» filminin Londrada yapılan erecek ve müteakıben dersler» batla müteveccib durur, bir münasebetİthalâtçı vesikalannın vizesine 11in geri ahnmasıdır. Kanunlarda nin mevzuu, bevnelmılel bir esrar hazırl'klan devara etmektedir. Öğnaeaktır. sizlik çıkmasına heybetile mânia kullsnılan tabirler farklıdır. Bazıbaşlandı kaçakçılığı şebekesinin milletler rendiğlmize göre, filmin hikâyesi teşkil eder. Bizde öyJe olmnyordu. Di| ticaret rejıml tallmatnamejl ge larmda sarhcş iken, bazılannda D. P. Bozhane bucağı kongresi arası poln tarafından takibidir ve tamamlanmak üzeredir. Hikâye bu rejinc» lthalâtcı vesikalarının her yıl'n ; zehirlenmiş iken, bazılannda kuvDaha fazla maçla ilgileniyorlardı. hâ'iise Istanbul, Kahire, Barselona, günlerde şehrimize çetMlecek ve rt ayı içinde vıze ettirılmesi gerekMüessif vak'alara sebeb budur, Demokrat Partl Beykoz teşkilâtına Belgrad ve Romada cereyan etmek tüıkreye tercüme ettirildikten son ırektedir. baflı Bozhane bucagı kongresi Şehir demiycceğim... «Sebeb, nümayişe (1) Bu memleketler Arjantin, ASehrimiı Tlcaret Odası viıe i^nıe Meclisi azalarından SalShaddin Gencln alıştırıbnamış bizim kalabalıkların tedir. ra Bakaniar Kurulunun tasvibine dOnden itlbaren baçlamış ve bir buro vustralya, Belçika, Eirleşik Amebaşkanlığında toplanmıstır. Her iki filmin de. Türkiyede çe sunulacaktır. tesis etmşttir. Vize 15i 26 mart tarihme rika, Cenubî Afrika, ÇekoslovakKongrey* lstlrak eden delegeler kaınyon kamyon sokaklara sırf bu k«(îar stlrecelr'Ir. köylerinın mekteb, su, telefon ve yol spor zıdlaşması fırsatile sabverilkilecek dı? sahneleri için, İlse Patya, Danimarka, Finlandiya, FranTicaret Odası izdlhama meydan ver sa, Hindistan, Holanda, İngiltere, ihtiyaclarınm gtderilmeslni istemlsler' mesidir's de demiyeceğim. Bir kütKayhan SAGLAMER ..... rt • • >ıı<ı tımttmıltltltll 'HfitntTtlOLH tItTTÎ!'1TmTllfTI1IT • memek içln fertkll tedblrleri aimıştır. ve tenkldlerde bulunmuşlardır. le sarhoşluğu oldu; ama, «bir daha İran, İrlanda, İspanya, Isveç, İsRockfeller tesisi Ortadoğu Robert KoMejin yeni Müdürü Yapılan seçirade bucak baîkanlıgına kalabalıklanmua nümayiş yaptıtılAmerikalı sanayi heyetînin viçre, İtalya, İzlanda, Kolombiya, Bahtlyar Gözüpek ve llçe delegellklemümesslli gitti dün talebelerle görüştü tetkikhsri Meksika, Norveç, Pakistan, Porterine de Reeai Aydın, Ahmed Golpınar. masın!» Asla bunu da demiyeceBırleşik Amerikadakl Rockfeller TeT«nunu> ayında Robert Kolle] MÜB!r müddettenberi npmleketimlzde Celil Kalender ve Hakkı Eroğlu getl ğim. Çünkü nihayet gişe önünde dürî'j'îünden avrılacak ohn Dr. Baîck ın sinm Ortadoğu mümessill Mr John tetkiklerde bulunan ve bu arada sanayi 1 kiz, Yeni Zelanda ve Yunanistanrilmislentlr. nöbet beklemeğe alıştığımız gibi, yerlne Müdtırlük vaıifesinl deruhde Marshall. tetkiklerıni Umanoladıktan bSîgderini tesblt etmekie m»îgul olnn 1 dır. Bu memleketlere aid mevzuaFranazca sözlü, renkll. Bas rollerde: Şark kahveslnde bir çay vereeektlr. eden Dr Duncin Smith Ballantine dun | sonra dün refikasile blrlikte uçakla Amertkalı mütehascıslar ve Odalar | tm sonradan değişiklik geçirip gemedenice nümayişlerin her türliiKERİMA ETTORE MANNİ MAYBRITT Robert Kollejde oğrencüere bir hitabede NewYork'a müteveccihen Istanbuldan Birligi temsilcilerinöen mfiteşekkıl sasune de mcdenî mcmleketlerin ölçirmediğini bilmiyoruz. Onun için «Garbfaı flim zihnlyetl ve bulunmuştur B!r ögretim müesseseslnln ayrılmı? ır. nayi heyetl bugünlerde İzmirden tehve meshur MAREZIELLA şarkısı. çüsile ergeç ahşmağa mecburuz... verecegimiz malumatin 1950 yılına Mr Marshall dün kendisile gSrüsen rimize gelecektir degerınln m<zun ettlği Ulebenin « v m ahlâk görüîfl» ERMAN KARDEŞLER Peki, nedir? Bu öldürme ve yaiıe degU sevtyeslnin yüksekllŞl ile öl arkatiasımıza, müessesenin her sene Heyet buratfa da bir mfıddet kaîarak tid olduğunu belirtmek isteriz. culdu'iunu h=lir mekle soze baVıyan muhtel f memltketlere takriben 15 mil tefk'klprıne dcvam edece'ttir. Doçent Nuredin Topçu. bugün saat 17 ralamalar nasıl oldu? Dr. Ballantine. bu müesesenin admm yon öolarhk yardım yaptıjını açıklade Eminönü ögrencl Lokallnde tGarbln Sporcu gencliğin topyekununu Havayollannın yeni uçaklan bu yardımın sosyal, kültürel, dünvarın her tarafmda ışitildiglni söy mıs, ilira zihyeti ve ahlâk görOsflı mevzulu bondan tenzih ederiz. ziral ve sanat sahalarına hasredildljlni lemıştır sefere konuhıyor bir konıerans vereeektlr. ATSEL GÜVENÇ Yeni MÜdur, kendl mudUrlugfl sıra sbzlerme llâve etmljtlr. Cevabı: «Oldu gayri bir iş> teDevlet Havayollannın Inçütereye s!cınia dersîerln haf'fletihnesi Omıdmi part» rtljl Heran tipl ucaklann hepsl ile Türkîye . Belçika ticaret görfiş essüfunün çerçevesi içinde, üıüntü, Şahane ve Orijinal ac»lı« hcdlyelerlni vermeğe devam beslememelerıni tilebelere lhtar etmiş İstanbul LJsesl mualHmlertne çay memleketimize geldiSınden bunlor 21 pişmanlık ve ibret dersi ile mütameleri miisbet safhada BEHİÇ ERTAN ediyor. \\t. Müteefcıben sözü Kore harhfte lnmart pazar.e»! gününden iübaren sefere lea edilir... tstanbul Irkek Llsesl Merunlan ve konrcaktır. Bu münasebe^e yarın bu t'kal ettiren Dr Ballantine bütün AmeNişanlandılar. Memleketlmlzle Belçika arasında 10 rıkanın Turkıere karşı derin bir takdır Meıuubları Cemlyetl, mektebe hianet ueaklarla bir bisın gerlntlsi yapılacakBir musibet, bin nasihatten yeğfubattanberl Brükselde d'evam etmekte 14/3,1955 etmla eıkl ve yeni bütün muallimler tır. hi«i besletftğlnı söyleml; ir. olan ticaret gbrü^melerl musbet bir dir... Bir hafta sonra Amerlkaya donecek jcreflne bugün saat 16 da safhaya girmistlr. Bir daha kütle halinde iken daolan Prof Ballantine. yeni vazıfevne GörUsmelerin yakında sona ermesl ha soğukkanlı olmağa alışınz... MART 15 RECEB 20 ÇOCUKLARINIZIN bas'smak üz«re temmuzda tekrar memBeJediye mahrukat tanzlm beklenmektedlr. Gelen haberlerden : ılek»timlte dönecektir. satıslanna devam ediyor ALBÜMLERÎNİ lasıldığına göre, müzakereler cırasmda Beledlye odun ve kömür tanzlm sa3 «Talât Paşa» yı anma töreni Belçikaya olan borclarımmn ddenmesl tış!axına devara etmektedir. Son gün«Humvetçı Bmükleri ve Şehidleri lçta iyi hal çaresl bulunmus ve bu huİ •1 Anma DernpŞi» tarafından Talât Paşa lerde havaların sogumisı Uzerlne «atıtausta tun bir mutabakata varılmıştır. Her 150 Liraya bir kur'a numarası. Sirkeci Nöbethane lar hararetlenmi;tlr. Beledlye, bu u t i | nm sehadetinin yıldonümü munasebetıle Ayrıca memleket!mirie Belç'Sta çekilmij resimleri İle V. ] 6 12'12 23 15.4418 18i 19 461 4.34 lardan rarar etmij dejlldlr. Satıja arzetu«ı>n sa=ıt 15 te Hurrıj eti £b«dıvedeki Çağlayan Camiinin tamlrl caddesi 40. Telefon: 28519. Lüksemburg İktısadî Birliğl arasında SÜSLEYINIZ kabrinde bir anma törenl tertiblen dücn odun ve kSmUder, lyl kallîede ol ~E.~]11.57| 6 07 9 29 12 00' 10.18 Vali, dün beraberinde Beledtye mr'l 1948 tarihli Sdeme anlaşnıası da Galatasaray 289 Tel: 40108 mıştır. nısı dolayıslle rajb»t görmektedir. Reis muav'iderl olduğu halde Sultan20 harlrana kadar uzatllmıstır. ahmed ve Cankurtaran semüerlnln yollarını teftis etmls. bilâhare Eyüb tstflısordu: Karakola mı?. Polislerl getlreEski rakibleri onun tuzağa mı dü Adnan belki kara sakalhyı tanıya k?m okuluna gitmlştir. CUMHURİYETİn TEFRİKASI: 3 Vall, burada Kâgıdhane Çajlayan Ca Geldğimiz zaman evin kapıla cek. Cesedi görecekler. Tahkikat a Sürmek istedilar? Başına yeni bir caktlr. Belki tuzağı kestirip mümîinln tamirl İçin yapüan topUntıy» rını kilidli mi buldun? çılacak. Dadı ile kendisi bugün sa püsküllü belâ mı açacaklar? Sadece dafaasını hazırhyacaktır. Eğer ger riyaset etmlşllr. İkişer kere §evirdim anahtar bahtanberi hangi saatte, nerelerde başma değil, başlarma... Zira polis çekten tuzak varsa işin içinde... olduklarını, kaç vapurile döndük demiyecek mi? lan... Bu kararla geri dönüp tekrar yocA, Güler Hanım!Evinizde bu kuşu bulduğu sırada kafasmda leri ispat edebilirler. Peki, ya mutfak kapısı? lunan kaçma cesed bu? Hep sizin yepyeni bir fiklr dogdu: Dadısı ile Ya, Adnan? Bonjjk miyavlıyordu da bakAdna n kömür getirmiş. Sonra da etrafmızda mı böyle tesadüfler o beraber cesedi yakalayıp evden uAlle büyülfamOz merhume tım. SürsUlüydü. çıkmış, gitmiş. Evin bir anahtarı luyor? Geçirdiğiniz hayat şekli bu zaklaştırsalar ne olur sanki? Arka İCLÂL BERKER'in Acaba bu cesedin getirilen k8 da onda. Acaba le» hâdiseleri hazırlanuyor mu?» ithaf üîere vefatmm Geçen tefrikalann hulâsası yor. Mum yüzlü... Gözleri açık ve nı anda başlarmdan fırladı. Pe'jle mürle alâkası var mı? Kamyonla binde kullanacakAdnanın kendimı? Genc kız karşıdaki boş arsaya bahçeden dolasırlar, metarlığın bir ruhuna tesadüfedilmekİS mart çarşamba eden delilleri var kösesine bırakıverirler kara sakaî kırkma cam parıltılı... Çenesi sarkmıg... rinden koğalarcasma sofaya seğirtgilnü iklndi namazını müteakıb BeîikGazetecı bayan Gulerle zenci mı, araba ile mi naklettiler kömü Polisin nazannda temize çıkabile baktı. Sahile çekllmis iki kayık gölıyı... Görmedim. bilmem... tas Sinanpaşa Camll Serifinde okunadadısı Ameberbu Bacı, Kuz Fazla tafsilâta hacet yok. klisık ce tiler. rü? Acaba AInan mı gönderdi, cek mi? rünce yaklaştı. Demek Adnan baGüler, ancek telefona yapıştıktan kendi mi getirdi ve kapılar kilidli Dlyelîm ki kara sakallıya yer de cak Uevlıdi akraba ve dostlarımızla guncuktaki evlerine girdık sed işte... Kara sakslı Adnanın lığa gitmemiş?... İşte onun kayığı, arzu edenlerin tesriflerinl rica ederiz. Ewe!â Adnanı bulmah... ğiştirttikleri belU oldu. Gene de leri zaman Gülerın nişanhsı pembe battaniyeai üstüne çıkmış... sonra borclsrını veremediklermde^ iken nasıl soktülar içeri cesedi? Berker ailesl «Güler» isimli kayığı, Reisininkilyice örrülü vücudü... Kendi evlnde telefonun kapatıldığım hatırladı. I Nerede bulmah? Morg ölüm saatini tesbit edeceğinAdnanın yatağında kara sanin yanında duruyor. Evin bir anahtarı da Adnanda... den katilin kendileri olmadığı mey Genc kız felekten meded umakalh meçhul bir cesed gö istirahatte gibi... Başından hiç bir Kapıya seğirtti. Acabı Adnanın cessdle alâkası fevkalâdelik geçmemif gibi... Balığa gitmemlşse, nereye git dana çıkacaktır. Öyle ise, az mesuMam^dadı, merdivenlerden yurak jaşkm saşkin etrafınt) b?kmdı. rüyorlar. KıymetH aile büyügumüz merhura kan, Amerikalıların katına fıria v»r mı? Nasıl gelmiş bu buraya? Zihni durmadan işliyor Bir ay ev miş? Nasıl bir iş peşinde? Her ne liyete karşı çok avantaj... Doktor İHSAN SAMİ GARAN'm C?sed sabık parü erkânından bi Ne bilejeğim ben?... Pakispahasına onu töyletmell... S ı m Aklından geçen bu suali Güler mağa kalkıştı. Haykırıyordu: veline kadar Adnan hapisteydl. Bu plân Güler* dâhiyane görtin vefatınm senel devriyesi mOnasebetile ririn olamsz mı? tanh mı desem. Hindistanh mı de yüks«k sesle tekrarladı: varsa Sğrenmeli... Adnan keyfinin Mejer joni! Kam .. Kam .. Adnan siyast mahkumdu. Adnan du. Cesedi bıraktıklan yerde kim 15 mart 19S5 çarşamba günü 8ğle naTepeden inme felâket bu... sem, Blujistanlı mı desem?... Uhavasma bırakılacak insan değil. Güler, onu eteğinden çekti: Nasıl gelmiş bu buraya, dadı? gizli parti kurmağa kslkısmışu keşfeders» etsin. Kendileri öîdür mazım müteakıb Sultanahmed FiruzaSa fajık tefejik... Karamürsel epeti Kendin söylüyordun evde olİkisi de bahçeyi geçip sokak ka vaktile... Parti arkadaşlan netame HenUz bir pot kırmadıysa bile kır mediler kJ... Farketmedikleri bir iz C^mi^de okunacak Mevlidl Şerlfl akGuya ölüyü ürktitmekten korkar gibi bir jey... Buz kesilmiş bişa gibi, Anberbu bacı tsıltı ile eevab madıklarını... Işıklan da yanmı pıs:na yaklaştıkları zaman soğukmasına meydan vermemell... Vakraba ve dostların tesrifleri rica olunur. li insanlardı. Birbirlerini sürüklekalmışsa diye her ihtim=le karsı Eşi ve Evlidları ,re.. yor... Hem senin ba^ırmana ko=ar kanhlıklaıuıa biraz kavuşmuslar rr'^ler, aralannda bazıları cinayete tile, mensub bulunduğu gizli parti Adnanın odasını temizlerler, şartverdi: nin kuruculanndan garson rolunGüler, ilk feryadı işittiğindenberi lardı... Karakola gidelim... Vakit dı. Hikmetinden sual olunmaz, lar olur blter. UnutmsŞa çalıkurban gitmişti. Aneak kodamandeki Taceddinln cesedinl Gülerin kavbetmiyelim. t " sapki hiç nefes vermemişçesine ciGüler, bassmaklarda dadısuun lan yakalanıp h^pse girdiğine g8jijim. şırlar kara sakallının kâbusunu evide bulmuslardı (1). Siyast eina* ğerlerini bir hsmlede bojalttı. MaGüler, hayal görmediğine inanDadısmı binanın ana k?pısına sen4eled:ğ:ni görünce durdu: re, yakalanmıyanlan da pek çok yetto dolayısü* Adnanın da par vesselâm... demki Adnan değil, gerisi vız... mak istiyerek karyolaya sokuldu. doğru ittl. Sonra anahtarın delikte Sen gelme karakola kadar. Ben tu. Bu düsüncesinden aldığı kuvmağı vardı. Ya kara rakalhnın ölüDünyada Adnandan ve dadısından Ürke ürke elini kara sakallının «1 bulunduğunu farkederek kilidle bir solukta giderim. Burada bekle Yatakta gSrdügO kara sakallı bu münd» d« parmağı varsa? vetle canlanıp yokuşu arşmlsrken, NBshası 15 btırnşror başka taten bir yakını yok. . Hele nma koydu. Çüphe götürmez. Buı... mek üzereyken aklma geldi. bahçe beni .. İşte Lord da yanında... d^rmadağm edilen partinin mefbahçe kapısmin önünde, dadısmın Abone jeraıti Jürkiye Hark fahsı meçhuller büsbütün vız... Öleli bir hayli olmus, belll... yi aydınlatan büyük ampulü yak Korkma... Bu |Qph« «a mUthif hakikâtler kıpır kıpır, sabırsız hayalini göre j kuk hüviyetli bir şahsiyeti olamal Un Ki U n Kt Onun içeri girmesine mâni olnak irkilip geri çekildi. Dadısına K> tı. Dadısmın itirazına meydan bı mı? Ne **rib tesadüftür bu! Ad den beter. Seııeıik «x 00 lı.M rek seslendi: ister gibi ,dadı, iki pervaz arasına kuldu. Nerede kaldı Adnan?.,. Adnan!.. rakmaksızın Aitt aylık »M İ»S4 karoııhk yokuştan nanın serbest bırakılısmdan tam Yok hayır, Adnanla görflşmeden Adnan geldi mi, dadı? ~ kollarını germişti. Güler kafasını C< »Thk 121» MM Bir mürHet, belki bir saniye. Adnan! spâı kendmi koyuverdi. Ancak b^r ay sonra, kapalı kapılardan içe polise haber vermemeli bu ifi... Blı <ıv!ı* «Mİ *m ~ uzattı, baktı. Bu suale, kendi arkasından Adbelki bir dakika sessizce yatağa Lord havJayarak yaklaştı. Hay caddeye adımını attğı anda bay ri bir cesed scku lc un, SPiîrllîn Adnanın sesi cevab veıdi: •* Bactnm hakkı var: Adnanın du baktılar. Durı;mun U İ K K U korkunclu^u van nasıl da hejecanlı... Meçhul şınhktan uyanmışçasına Silkinerek (1) Bu hâdise aynı muharrirleranm yataj'na bırakılsın... Ken Geliyor Adnan. var dibine yerle^tiri'niş b^yaz, de gittikçe onlan sardı ve tıpasmı a lere saldırıyor. Uazeieml» «ftiKienıeı .'vrai ** rmzjlaı duıaladı. dileri yokken ve Adnan eve uğra rin «17 Sigara» isimli romamnda «•rwıınr »fliını«ır ı«ıe otunına* » i r karyolasında bir cesed yatı tan şi§eler glbl, lkisinln de aklı ayGüler titreyen sesile dadısına Nereye gidiyorT geçmistir. mışken.... (Arkası var) oıesulljn saoul TürSdyede televizyon fllmleri çekilecek 16 Mart ihtifali 1 'HUK 1 U KI M ES E L E LER 1 ABAMTAN 'ABAHA... «Oldu gayri bir iş !» kdh, kâmil, rabıtah bir delikanlıya günün birinde karakolda rast Trafik Emniyeti ve Alkol Nurullah Kunter Yazan: Prof. Dr. Karadenizrfe karayel fıriınası SÜMER SİNEMASINDA FAHİSELER GEMİSİ l \ Sirkeci Ajansımız 1 1! FOTO SABAH'ia DEMİRBANK MEVLİD CUMHÜRİYST
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog