Bugünden 1930'a 5,466,546 adet makaleKatalog


«
»

DEMİRBANK Sirkeci Ajansımız Emrinizde Tevkalâde v lnymetll hediyeler Sirkeci, Nöbethan» Cad. No. 40 Ttletent 28519 umhurİYet 30 anco fil sayı 11 002 KURUCUSllrYUmiS NADİ Telgraf v» mektub adresı: Cumhunyet îstanbul Posta Kutusu tstanbu) No 246 Telefonlar: Umuml Santral No. n : 24298, Yan Iglert 24299. Matbaa 24290 NEVZAJ ÜSTÜN En güzcl*1jsiirlerini Cüceler Çarşısı adlı kitabında topladı. Dört renkli nefis bir kapak içinde 100 kuruştur YEDİTEPE YAYINLARI P.K. 77, İSTANBUL Salı 15 Mart 1955 Londrada bir hariciye sözcüsü, Eden'e Kararname, fiatlann İşletmeler Vekâletince tesbit edileceğini 6 müşavirin refakat edeceğini açıkladı Kömür fiatlarına aid yeni İngiliz Dış Bakanı Eden kararname dfin neşrolundu yann Ankaraya geliyor bildiriyor, yeni bir ayarlamaya gidilmesi de muhtemel Ankara. 14 (Telefonla) Kömür fiatlarınm tayini hakkunda hazırlanan yeni kararname İcra Vekilleri Heyetinden geçmiş ve buffün ResmJ Gazetede neşredilmijtir. K/964 sayı ile neşredilen bu kararnameve gore: Muhtelif nevi tas kömürlerile kok kömürlerinin ve bunların tozlarını ihtiva eden briketlerin fiatları. piyasa ve milli iktisad icablarına söre İşletmeler Vekâletince tavin edilecektir. İjletmeler Vekâleti, yeni fiatları tesbit Arkası Sa. 7, Sü 5 te O kadar Basit Değil ovyet propagandasının Dün gene dokşmağa başOrtadoğuda kullandığı hyan rivajetlerin sıhhatinc çeşjdli metodlarla elde itimad edilmiyor etmek istediği netice, bu bolgeler halkım Batı medeni>et duzenine Ankara 14 (Telefonla) Vekilyaklaşmaktan alıkoyraak, maddî ler arasında değisiklik yapılacağına ve manevî devamlı bir baskı altındair haberler bugün gene Ankarada da tutmak, boylece bir fün, sırası dolaşmaya başlamıştır. Çıkan hapeldiği zaman emperyalist emellerini gerçekleştirmektir. Hürri>et berlere göre, eski Maarif Vekili maskesi altında kara irticaın okTevfik İleri Ulaştırma Vekâletine şanması. milli>et maskesi altında Arkası Sa 3 Sü. 4 te kürdçıilük ccreyanlarının gıdıklanması. milli bağımsızlık maskesi altında Amerikan yardımmın ayıbAnkara 14 (Telefonla) Ata geçen bu eşyalar arasında Atatürke, lanması pbi gavretler. Sovyet propagandasının sadece birer parçasi türkun vefatı ile, C. H P. ye inti muhtelif devlet reisleri tarafından dır ve geniş halk kütlelerini hedef kal etmesi lâzım gelen ve 6195 sayılı verılen heriiye!erle nişanlar, mücevkanun gereğınce de hazıneye tesli herat, saatler vardır. Bu arada İran tutmaktadır. mi gereken mallar arasında bulu Şahı tarafından hedıye edilen muSovjet propagandasının Ortadonsn ve şimdive kadar Ziraat Ban rassa kılıç da kasada muhafaza ğuda aynı maksadla kullandığı. fakasındaki kiralık kasalar dairesinde edılmektedir. kat daha zijade ajdınlar ve dolaüç çeîik dolab ve kasa içerisinde Bugün ilk açılan çelik dolabdan >ısile işçiler üzerinde tatbik ettiği Yann Şamdan Ankaraya gelecek rruhafaza edilmekte oJan eçyalaf rahmetli Atatürke aid madalyalar, bir başka metod da. jerjüzunde inoten Suriye Elçisi cevabi bııaün saat 10 da Maliye Vekâleti nişanlar. kıhçlar, muhtelif yerlersanları daha i\i bir ha>ata kavuşmesajı da getiriyor mümessillerile C H P nin üç mü den hediye gelen hltıra eçyalar, turacak ne kadar fikir ve prensip messiü ve vazifeli sulh hâkimi hu altın anahtarlar, kıymeili tabakalsr varsa. hepsini komiınizme mal etŞam, 14 (TJIA.) Surıyenin zurunda açılmağa başlanmıştır Ta çıkmıştır. mektir. Emeği ile çahşanların hakAnkara Büyük Elçisi Kâzım Cerarıhî bakımdan paha biçilmez kıymet Bu eşyalar hükumetçe venlecek kını komünizmden başka hiç bir yirli, yann sabah uçakla Ankarate ve maddi kıymeti ıse milyonlan Arkam Sa ? Su H de ideolnjinin koru>anmacağına. milya hareket edecektır. letlerarası gerçek bir barış niz»?. 6 da mının smak fcovyetler Birliği. tarafınrian samimî olarak ozlendiçine. Ortaçağdan kalma irtica cenderesini. kafası isler her insanı zaman zaman bunaltan kohne bir takım gelenek ve eörenek baskılarını sadeee knmünİ7min vıkıp devireceğine gencleri ve okur yatar işçileri inandırmaktır. Bu maksad uğrurta. Sovvet pıopagandası. az cok istidad sahibi şair \p vazarları komünizme mal etmeğe can atar. Komünist olmManın knmünist gibi gosterilmesi. Snvvet Rusyayı son derece memnun eder. Serbest fikirli bir şairi. Ankara, 14 (Telefonla) Ame Önunde kazılan bir temel dolayısibir ressamı. bir romancı veya bir rikalı senatör Margaret Chase, bu le yıkılma tehlikesi gosterdiği ihbilgini Moskova hesabına ele gecirakşam saat 22.30 da Basvekil Ad bar edilerek boşaltılan ve bir gün mpnin püç olduğunn Sovyet pronan Menderes tarafından kabul esonra tahliye karan kaldırılan patr?nda organları tecrübe fle bidilmiş ve Amerikada gösterilmek «Ağahamam» apartımanı lirler. Toplum çevresinde bir parça üzere Menderesle bir televizyon >adıre»nmalan tabiî olan bu jjibi programı hazırlamıs.tır. adamların komünist sanılmaları ve Gezdiği memleketlerde hükumet B\dınlar tarafından itilmeleri daha baçkanlarüe sualli cevablı olarak knlavdır Bunu sağlamak için Sovbir program hazırlamakta olan Ayet propaeandası hiç bir fırsatı kamerikanın bir numaralı kadını, Ad çırmaz. Sosval bünvenin boğazma nan Menderese 12 sual sormuştur. parmak üstııne parmak daldırır. YIKTIRILAN KILISE Washıng Büyük bir kısmı siyasî meselemilleri kusturuncaya kadar çalışır. tondaki eski Luteryan küisesi talerle alâkah olan bu sualler umuOmhet tarafından hazmedilemeyip miyetle Türk Irak paktı ve Ormir edılmıyecek kadar harab olp^ıkta kalan zavallılar da ya ruhî tadoğu meselelerile alâk?lı bulun Fakat maiM inhidam olduğu duğundan yıktınlmıştır. Resım, bir perisanlıea düserek bir gün samaktadır. Senatör bu arada Rus iddiası tahakkuk etmediğinden I884 tenberi kılıse olarak kullamhiden komiınizme me\lHecekler. yanın ve Hindistanm takib etmekkiracılan tekrar jerlerine lan bu binanın çan kulesi yıkılır>a da silinin ortadan k»\ hniacakte oldukları siyaset hakkmda Menken çekılmıştir. yerleştirildi lardır. Her iki şekilde de Sovyet deresin fikrini almıştır. prppagandası kârlıdır. Yakındoğu Firuzağada evvelki gece sabaha Misafır, Hasanoğlan köy milletleri fikrî gelisme imkânlarınkarşı dokuz katlı bir apartımanın enstitüsünde dan \oksun, Batı medenivet düzeçökme tehlikesi gosterdiği bildırilninden habersir. kendi sosyal daAnkara, 14 (Telefonla) Dün val'rıtıı acıkca knnusamıvarak dehususî bir uçakla şehrimize gelen dığinden Beledıye mühendısleri ta Arkası Sa. 7. Sü. 7 de kadını \»mlı bir komimizm psikozu altın SAGIR VE DILSIZLER OKULU Amerikanın bir numaralı da «asakalacaklar. ö>lece sıralarını Ank arada bir Sağır ve Dilsizler O senstör Margaret Chase Smith, bu >>°V'!\erekIprdir. Halk gerilik icin kulu açümıştır. Buna dair yazımız sabah Hasanoğlan köy enstitüsünü d° hun?lac?k. aydın genrlik ise 7 nci sahifededir. Resim, dılsiz bir ve köyü gezmiştir. Mnskova>ı bir «arzı mev'ud» sa çocuğa ihtizaz yolu ile konuşma Son derece samimî sahnelerin cen <aktır. testi yaptırıhşını göstermektedır. Arkası Sa. 3, Sü 3 te New York'tan evvelki gün<J o\\et propagandası buna benzer kü tanhle verüen bir telgraf rpptodlan vaktile Batı Avrupada da haberi: cNewYork çehri sokak ve cadıı?un boylu denedi. fakat orada Bugün Basvekil tarafından delerinde uygunsuz hareketlerde mmpffak olamadı hele ba/ı verkabul edilecek olan Amebumnmak, bağıra bağıra kornışmak. lprde t^m hir ifiâsa ıığradı. Tam âvare âvare dolaşmak, yayaları tacız rikalı iktisadcının. iktisadî roanasile bir endustri memleketi oetmek «uçlarından dolayı NewYork müşavirlik vazifesile çahşpolısı 42 kıgıyı tevkıf etmıştır.» )an îngiltere. Alman\a ve Belcikatırılması mııhtcnıcl Bu haberi okuduktan sonra Ha knmiinUt partileri yasak edilîimdi bir de İstanbul caddemprliği halde bunlar parlamentoAnkara 14 (Telefonla) Turk lerınin evvelki akşamki manİPiHa âdeta tpmsil edileme7 hale Dün Ankarada ve şehrimizde törenler yapıldı^ hukumetının davetlisi olarak buzarasını gözönüne geürehm: pelmi'ilerrîir İtahada ve bilh.issa gün şehnmıze gelen Prof. MJX Fen Fakültesindeki konuşmalarda, hidroterapi Muazzam bir kalabalık, yaFı?isad<» son on vıl ioinde bir haNİi Thornburg'u Basvekil adına Hususî yalar, otomobıüer, davul ve frilemislerdir. Bıınun bir sebehi tedavisinin ilk defa Türkler tarafından' tatbik Kalem Mndurü Muzaffer Ersü kar zurnalar, fcuîüb bayrakları... Amorikan >ardımı ke. bir sebebi şılamış ve Thornburg Amerıkalı edildiği belirtildi Bağıranlar çağıranlar, avaz ade henre pnrinemlisioralarda in Arkası Sa. 7, Sü 5 te vaz küfredenler... Seyrüsefer s>tı hıkları ile ilrili sosval sdalet dıırvuış, yaya yalcular korku d'valannın srıkca gorüsiılme«i. her ile dükkânlara srrtlarını veres"'rına mııtlaka komünist dive rek sinmişler... Ne olmuş, Fehnrum pdilnipmpsi ve insanların finerbahçe galıb gelmiş. Tarafk'"lorindrn ötıirii manevî bir baskı (ı tarları yürüyuş yapıyorlar. al "*da tntu'rramalandır. İstanbul pohvinden iki suale Ötndpnbeıi icine diıstügii ruh rerab ixteriz: ko«nl<»Us!ni son zamanlarda. elindp nprtavsi7. okul kitablannda İs1 Ya biz Amerikahlartr'în hmklnrı arıvrak kadar ileri dan daha fazla spor vıeraklıcotiirpn arkadasımız Pevami Sasıyız ve aynı zamanda daha fn:la demokrat olduqvmuz f'"'n \P mıa u\an ba/ı \a7=>rlarııçm halkm bu kabu taşkınlıkmırın tuttuğu *olu bu bakımdan lanna goz yumuyoruz. ; rppmlsUotimiz hesabına zararlı bnlt" orıım 2 Yahud da her maçtan Ti«rkivede giVli komünist yrk sonra kazanan takım tarafmu? Flhpfte var Rıınlara karsı utarlarının yaptıkları bu her 1 hahımdan vuınatcbp ^!' VP arynık dıırmak yalni7 ilgili makamtıl; hakıkaten kabak tach VPların değil hpnii'ii/in va7İfesi. Dikren nnmcnı ?ı?re munı nlmarl kat ederİ7, hir ipııcu yakalarsak sorumlıılann da dikkatini rekeriz. rnı tstanhnl pohsı kabahathdır Fakat alışmadığımi7 \e\ a hosumııHangısı? NADİR NADİ Ankarada AnıtKabre çelenk konurken ve Ibtaubulda ki törende bulunanlar Atatürke aid kıymetli eşyayı Maliye C.H.P. den devralıyor Kabinede değisiklik şaviaları Londra 14 (B B C ) Ingılız Dış îşlerı Bakanı Eden çaışamba gunu Ankaraya hareket edecektır. Anthony Eden, Turkıyede 3 gun kalacaktır Bu akşam beyanatta bu!unan Ingılız Dış îşlerı Bakanhğının bir sozcusu. Eden'e altı muşavırin refakat edeceklerıni açıklamıştır. ArJcası Sa. 7, Su 5 te Ziraat Bankasındaki i ç bnynk kasanın hökumet ve parti Mömessilleri öniinde döa açılnasına başlandı (Red Trident) tatbikatı yann başlıyor Bir bakkal, elindeki listede müşterisinin adını arıyor Notamıza Sııriyoııin eevabı! Nüfttsbaşına haftada 250 gram şeker tevziine dün başlandı Bakkallarda dünden itibaren listeler esasm» gore jeker satışına başlanmıştır. Kaymakamlann emri üzerine muhtarlar mahallelerdeki aile v« nufus sayısını tesbit etmışlerdir. Her ailenin, şekeruıi satın alacağı semt bakkalı kendilerine bildirilmiştir. Henüz istekleri hazırlanma Trakya île civan denizl*rde cereyan edecek Güney Avrupa NATO tathikatı sırasında Amerikan kuvvetleri Saros körfezine çıkarma yapacak Istanbu) Temsıl Bürosundan bıldırılmiştır: Güney Avrupa NATO muttefık kuvvetleri Ba^kumandanı Amiral Fechteler idaresindeki ka Arkast Sa. 7, Sü 5 te Amerikalı kadın Senatör dün Menderes ile görüstü Amerikanın I numaralı kadını Basvekil ile bir felevizyon programı hazırladı ve kendisine 12 suai sordu mış mahalleler bulunmakla beraber bunların sayısı pek azdır Te bu mahall«l*rln ~dr îîsteîen hafta « • • •> nuna kadar muhakkak hazırlanmi} olacaktır. Şimdilik nüfus basma ayda 1 kilo şeker verilecektir. Bu miktar, haftada 250 şer gram tevzi edılırıek suretile bir ay zarfında tamamlanacaktır. Maç hâdiselerîn tahkikatı sonu çıkan 9 kath apartımatt boşaltıldı Vali, hâdiseye sebeb olanlara en şiddetli cezalar verilecektir, diyor Evvelki gün Fenerbahçe •« Galatasarav taraftarları arasında cereyan eden ve 1 kişinin ölümü, 4 kişinin de yaralanmasile neticelenen müessif hâdisenin akisleri devam etmektedir. Şehirde ve bilhassa gporsever muhitlerde umumî bir teessür uyandıran hâdisenin tahkikatına dün iki cepheden devam olunmuştur. Stadyomda maç sırasında Meh med Girlay isminde bir gencin yumrukla midesine vurarak öiümüne sebeb olan seyyar kemancı İbrahim Kuzgun, dün nöbetçi suJh ceza mahkemesine verilmiş, sorgusunu müteakıb tevkif edilip Ce«aevine gönderilmiştir. Maktül gencin cesedi, ölüm sebebınin tesbiti için Morga kaldırılmıştır. Söylendığine göre. Galatasarayhlar, maktül Mehmed için büyük bir cenaze merasimi tertib edeceklerdir. Diğer taraftan, Parmakkapıda Galatasaray kulubu onunde cereyan eden müessıf hâdiseye sebebiyet verdikleri iddıasıle yakalanan boksor Tayyar Kalça ile Huseytn Alkanad ve İzzet Ağabeyoğlu hak Hâdise sanıklarından boksor Ta\larmdaki hazırlık tahkikatı dün yar, Enmiyet Müdürlüğiinden çıkarken Arkası Sa. 7. Sü. 6 da INTIHAR EDEN ARTİST 2T yaşında bir artıstm Meksiko'da aşk yuzünden ıntıhar ettığıni yazmıştık. Yukandakı resimde fazla uyku ili« cı alarak ıntıhar eden artıst Miros» lava Sternova gorulmektedır. Üniversitede emekliye ayrılacak Profesörler Üniversite bğretim üyelerinden 70 yaş ve 25 meslek yılını dolduranların tekaude sevkedılmesini Sa 7. Sü. 7 de Türk tababetinin 750. yıldönümü kutlandı Thornbarg Ankarada Artık yetişir bu taşkınlıklar! Osman Kapani Londra Büyük Elçiliğine mi getiriiiyor Ankara, 14 (Telefonla) Hn=eyın Ragıb Baydurun vef = tı ı1» a'lmış bulunan Londra Buyuk EI5İliğıne, Devlet Vekılı Osman Ka Arkası Sa. 7, Sü. 6 da • > Arkan Sa. 3, Su. S U • i'd£wı 7 nct ian zdt İZMIRDE HELIKOPTERLE KURTARIS Altıncı Amerikan fılosuna mensub helikopter. lcrın I/mırde «denızdcn ınsan kurtaıma . sooterılerı \apti2uiı dun vazmı=tık Yukarıdaki Jielikppterleruı Bırmeı Kordonda yaptıkları gosteiiierden bur an goruimektedir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog