Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

DENIZCILIK BANKASI Mevduat İkramiyeleri 30 oncu yıl say. 11 001 umhurİYet KURUCUSU: YUNUS NADf Telgraf ve mektub adresı: Cumhunyet tstanbul Posta Kutuso tstanbu! ITo 340 Telefonlar: Umuml Santral No. «ı: 24298. ¥ a » IsJeri 24299. Matbaa 24290 Ç IL £ FALIH RIFKI ATAY'ın Atal^çüluk ve Türk ınkılâbı konularında yazdıgf en güzel yazıları da bir araya getıren bu kitab 4 renkli nefîs bır kapakla *\ . ÇIKTI Fiatı 100 kuruştnr. YEDITEPE YAYINLARI PİC. 77, ISTANBUL Pazartesi 11 Mart 1955 Amerikadan 50 milyonluk tops teminine çalışılıyor Yünlü kumaş fiatlarının artması karşısında Sümerbank toptancı tacirlere bağlanmak usulünü değiştirdi, kumaslar perakende olarak müstehlike arzedilecek Suriye Mısır paktı Suriye, paklın Tirkiye ve Irak aleyhinde olmadığını açıkladı Suriye Dış İşleri VekiHnin reisliğinde bir heyet Bağdada gidiyor; Arab Başvekilleri 20 martta Kahirede toplanacak Kahire 13 (T H.A. R ) Mısır Millî İstikamet Bakanı Binbaşı Salâh Salım, bugün Arab Başba. kanlarmın 20 martta Kahirede toplanacağını açıklamıştır. Arab Başbakanlan, Mısır Suriye ve Suudî Arabistan arasında akdi mukarrer paktın esaslarını tesbit için müzakereler yapacaklardır. Arab Başbakanlarının toplanacağı haberi Arab memleketlerinde hemen duyulmuş ve ilgıli siyasî çevreler tefsirlere başlamışlardır. Lüb narun başkenti Beyrutta yapılan Arkası Sa 7, Su. 3 te Sun'î şeker darlığına karşı tedbirler Hükumet, spekülâsyona karşı harekete geçilmesini vaKliklere bidirdi. Almacak tedbirler vesika mahiyetinde ohnıyacak Ankara 13 (Telefonla) Son zamanlarda şekerin tevziata tâbi tutulacağı ve halka nüfus başına bırer kilo şeker verıleceği hakkında haberler dolaşmaktadır, İsletıreler Vekâletınden aldığımız malumata göre, şekerdeki sıkıntı da ha ziyade spekülâsyondan tevellüd etmektedir. Buyük şehirler için verilen şeker dığer şehirlere kaçırılmakta, boylece sun'î bir darhk meydsna gelmektedir. Buna karşılık olarak, şehirlerin durumuna zöre tedbır alınması hukumetçe vali'ıklere bıldirilmıştir Yalnız bu tedbir vesika rnahiyetinde olmıyacaktır. Ankara, 13 (Telefonla) Ahnan malumata göre, yünlü mensucat sanayiındeki sıkıntıvı hafıfletmek için Amerikadan tops getırılmesıne çalışılmaktadır. İkinci P?rtı buğday anlaşmasını yapmak üzere Amerıkaya giden Harıciye Vekâleti UmumL Kâtib muavini Melih Esenbel. oradan 50 milyon liralık tops temini ıçın de temaslar vspmaktadır. Eğer 50 milyon liralık tops gelebıhrse boylece memleketımızin 1956 yılına kadar ıhtiyacı karşılanabılecektir Diğer taraftan yünlü kumaş fiatlarının artması karşısında Sümerbank, pıyasaya muda hde etmek ve bo\ lece fiatları tutmak *çin evvelce tatbik ettiği toptancı tüccarlara bağ lanmak usulünü değiştirmiştir. Eski usulde toptancılar daha evvelden mala bağlanmakta ve alımsatım müessesesi ancak imalâtın yüzde 25 ini almakta idi. Şimdi ise kumaşların perakende olarak müstehlike »rzed Imesini temin maksadile, alımsatım müessesesinin perakende satan mağazalanna ihtıyacı karşılıyacak miktarda kumaş verilmekte, toptancılar ise sıraya tâbi olmak suretile mal almaktadırlar. Telefoto CUMHURİYET: Ankara İstanbul Birleşik Amerikanın yegâne kadın senatörü olan Margaret fHlKaraQa ~ Chase Smith, dün Ankarads Baavekil Adnan Menderes tarafından kabul edılmiştir. Bu kabulde Başvekil Yardımcısı Fatin Rüştü Zorlu, Hariciye Vekili Fuad Koprulu, Harıciye Vekâleti Umumî Kâtibı Muhsrrem Nuri Bırgi ve Amerika Büyük Elçisi bulunmuşlardır. 1,5 saat suren goruşme sırasında Ortadoğu meseleleri, Türk Irak Paktı ve bu pakta cephe alan memleketlerın durumu bahis mevzuu edılmiştir. Amerıkah Senator, btanbuldan Ankaraya giderk en, uçakta briç oynamak arzusunu izhar etmiş ve yolcular arasında bulunan istanbul meb"usu ve Kadınlar Birliği Genel Başkanı Nazlı Tılabarla bırlıkte yere oturarak Ankaraya kadar briç oynamıştır. Resım, Margaret Chase Smith'i Başvekille bir arada göstermektedir. Amerikalı iktisadcı dün memleketimize geldi Thornburg kendisine ne vazife verileceğini bilmediğitıi söyfedi, bugün Başvekil tarafından kabul olunacak Nihad Erim aleyhtarlığı Ankaradaki C. H. P. bucak ve ocak başkanlan, Nihad Erimin partiden tardı için miisterek bir mazbata hazırladıl&r Ankara 13 (Telefonla) C H Pmerkez ilçesmin senelık kongresı bugün Sumer sınamsında yapılmıstır. Kongre eayet elektrıkh bır hava içinde geçmiş, soz alan bırcok hstıb partiler arasındakı son hâdıselere temas etmiştir. Nihad Erim hâdısesı kongred* gese tazeîenmişto. Eski partalılerden Şevket Raşıd Hatıboğlu konu»masında partılılerm kendi adlarına yapbklan politıkanın ve temasların C. H P. ye mal edilmesini şiddetle tenkid etmış, partide mesul durumda bulunmıyan kimselerin parti namına konuşamağa haklarmı olmadığını soylemı;tir. Daha sonra Turgud Göle, partiler Arkası Sa. 7, Su. 8 de Orduda bir Maliye sııtıh ^ knnriacak Ankara 13 (Telefonla) Miilî Mudafaa Vekâleti, ordu maliye h zmetlerınin daha randımanlı bir sekilde porulmesi için, dığer sınıflar gibi bir malive sınıfı kurulmamna karar vermıştir Bu husustaki hazırlıklar tamamlanmakta ve malî Einıfın goreceğı hızmetler tesbit edilmektedır. Pevklerde değişiklik Vıvna 13 (a a ) Rumanyadan buraya ulaşabılen seyyahlar, Bukreşın pek yakmda bır hukumet degışıkhği oiacağı dedıkodularile çal kalandığını sovlemişlerdır. En fazla dolaşan rıvayetlere bakıhr=a Sılâhlı Kuvvetler Vekili Arkası Sa 7. Sü 4 te Dünkü maçtan sonra müessif hadiseler oldu İki kulüb taraftarlan birbirine girdi, 1 kişi öldü, nümayişlerde 4 kişi yaralandı Dun Dolmabahçe stadında oynanan Fenerbahçe Galatasaray maçı esnasında stadyomda ve maçtan sonra da Parmakkapıdaki Galatasaray kulübü önunde muessıf hâdıseler cereyan etmiştır Bu hâdiseler esnasında maalesef bir kişi ölmüş, dört kişi de yaralanrruşlar ve Galatasaray kulubunün camlari kınlmıştır. Türk sporuna alemdarlık eder, A r k a s t S a 7, S u 1 d e Dünkii maçtan sonra staddan Taksime doğrn çıkarılan tabut ve nüınayişçiler Yalta Anlaşması ve İngiltere Londra, konferans zabıttenna aid tam metinlerin açıklanmasını istemiyor Tarih İlâvemiz Bugün 32 inci ''âveyi veriyoruz Gaiatasara} kulübünün atılan taslarla kırılan kapısı ve onünde bekliyen polis ve jandarma Londra 13 (a.a.) Yalta konferansı zabıtlarına aid tam metinlerin neşrine Sır Wınston Churchıll tarafından muhalefet gosteril diğıni bildiren Washıngton mahrech haberler hakkında dun akşam beyanatta bulunan Ingiliz Harıciye Vekâleti sozcüsu, Ingiliz hukumetınin Amerıkan hükumetme yalnız bu anlaşmalarla alâkadar bazı şahsiyetlerin henüz hayatta olmalan Majeste İkinci Faysal, Cumhtırdolayısile bunlann ifşasına umuMax Thornburg ve eşi hava alanında reisimize gönderdiği mesaida miyet ıtıbarıle muhalıf bulundumemleketimizi yakın bir âtide ğunu bildirmekle iktifa etmış ol Hukumetimiz tarafından davet sile görüşen bir arkadaşımızın, ikduğunu sovlemıştir. ziyaret edeceğini bildirdi edilen Amerikanın tanınmış ıkti tisadî muşavır sıfatıle Turkıyeye Ingiliz Harıciye Vekâleti sözcüsü sadcılannden Prof. Max Weston çağmldığmın doğru olup olmadığı Arfcast Sa 3. Su 5 te Thornburg eşıle bırlıkte dün saat sualıne şu cevabı vermiştir: « Türkiyeye hükumetiniz ta15 te uçakla Beyruttan jehrimize gclmiştir. Amenkalı iktisadcı, bır rafından resmen davet edilmiş bumüddet Park Otelde istirahatten lunuyorum. Şu anda bana teklif esonra akşam trenle Ankaraya ha dllecek vazifenin ne olduğunu hereket etmiştir. Bugün Ankarada nüz bilmiyorum. Fakat mürerfeh Başvekil tarafından kabul edılecek Türkiyenin doğmasım gönülden arolan Max Thornburg dfin kendi Arkan Sa*3, Sü. 3 t» Irak Kralımn Türkiye seyahati Gazze'de yeni tevkifler IsraelHtere malumat vermekten saruk 66 Arab tevkif edildi r F. Bahşe Dün G. Sarayı 20 Yendi Kahire 13 (a.a.) Israellılerle şupheli münasebetlerde bulunmak la itham edilen 66 Arab dün Gazze bölgesinde Mısır asker polısi tarafmdan tevkif edılmışlerdir. Bunlar Kahıreye getırılmişler ve haklaruıda açılan tahkıkatın netıcesıne intızaren hapisaneye gonderilmialerdir. Yetkili bir kaynaktan öğrenildiğine göre, bu şahıslar Gazze böl Türk Göçmen ve Mülteci Dergesıru ilgıhyen bazı malumatı I» nekleri Federasyonu ilk yıllık konraellileıe vermiş olmakla itham e gresısi dün saat 11 de Aksaray dılmektedirler ve Mısır makamla Türkocaklan konferans aalonunda nna göre bu malumat 28 şubat ta yapmıştır. Tribünde çıkan bir kavgada vur rihinde Gazze'ye yapılan Israel hüKongreyi, Federasyonu meydaduğu yumrukla bir gencin olümü cumunu kolaylaştırmıştır. na getireı» Azerbaycan Yardımlaşne sebeb olan Ibrahim Kuzjfun General Bums NewYorka ma Dernefi, Baü Trakya Gdçmenhareket etti lerı yardımlaşma Cemiyeti, VarTelâviv 13 (a.a.) Bırleşmiş Mil letler Filistin müşahid heyeti baj Arkası Sa. 3. Su. 4 te Göcmenler, yardımın azlığmdan şikâyetçi darhlar Yardımlaşma Derneği, Kınm Türkleri Yardımlaşma Derneği, Göçmenlere Yardım Derneği Genel Majeste İkinci Faysal Merkezi, Kuzey Kafkasya Turk Kültür Derneği. Türkistanlılar Yar Ankara. 13 (a a.) Reısıcumhur dımlaşma Derneğıne mensub dele. Celâl Bavarin dost ve muttefık geler i)a istanbul mebusu Hamdul Iraka yapmış olduğu zıyaretten lah Suphi Tanrıover, Prof. Zıya yurda avdetuıde Irak Melıkıne gon Arkası Sa. 7. Su. 7 de Arkasi Sa 3 Su h te Göçmen ve Mülfeci Dernekleri Federasyonu dün ilk kongresini yaptı Atatürk Üniversitesi İcra Vekillerinin karan Erznnımda sevinçle karşılandı. Başvekile teşekkür telgrafkn gonderildi Ankara 13 (Telefonla) «Atatürk» Üniversıtesinin Erzurumda hurulması hakkında İcra Vekillerince ahnan karar üzerine Errurum mebusları, Erzunım Valisi, Beledıje Reisı, Başvekıl Adnan Menderese teşekkur telgrafı gondermışler, sevinçlerini ve kutlamakta olduklan kurtuluş baj'ramlarına ikıncı b:r bayram katıldığını bıldirmışlcıdn. Başvekil telgrailara ayrı ayrı tefekkür Yeni Tefrikanız HACI KIUVE Macera Romanı Yazanlar: Nihal Karamağaralı ve VâNu İkinei Sahifemizde VAIANDAŞİN MACEBALARİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog