Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

(CumhurlyeT ır cürmü meşhud D o o ğ l u caddesinde bir adam, on binlerc» insaıun gozu onunde ve her kulağın duyabtleceği bir sesle b<»ğırıjor: Ronson çakmağı, pompalı, mahfazah. 29 lira Oukkânda 60 liradır. Ronson çakmağı. Bu adamın ısrarlı fenadında bir iktisadl düzensblıgın ıfadesı \ar. Zıra. 1 Ya bu çakmaklar sahtedır bozuktur. 2 Yahud kaçaktır. 3 Yahud da bu fıat dojrrudur da dukkâncı fâhiş kâria satmaktadır. Ve bu uç ıhtıınalin altında da e7elî (maalesef galiba da ebcdi) derdımız t'i/lı. Kontrolsuzluk. kontrolsuzluk, kontrolsuzluk! Büfeciye ac mekfi! Yazan; Hamdi Yaroğlu Bufecı efendı Bu mektubu EIZden ozur d lemek ıçın yazmnorum Iki dakıkaruzı feda edıp lutfen okumanızı rica ederım. Ikı gun evvel, içınde muteber bufenızın cavır canr ışlemekte olduğu araba vapurıle U'kudara eeçnordum Ha\ a lodo^tu h^lk buram buram terlıvordu Benım de, harsrpHen dıhm damagım kurumuştu Garsonunuzu çaâırdım, su ıstedım Terkos var, başka su yok, dedı. Şehırde zor bulunan terkosun denız u<=tundekı me\cudı\etıne inanamadığım ıçın sintıne su}u ge tırır korkusıle: Terkos ıstemem; }\\ su n çin yok' d u e sordum. Bıttı. dedı Alsanıza, dedim Uskudardan alacağız, cevabını verdi Donuşte, gene sızin büfenızvn bjlunduğu \apurla gelmek serefıne nail oldum. Susuzluğum devarr edıyordu Avnı garsondan gene su istedım Tuhaf değ 1 ml, »ızın susuzluğunuz da devam edıjormu?. Malum olan «Terkos var, bajka su \ok'i terane=ınden sonra. Nıçın almıvorsunuz1' Sualıme, şu yolda cevab ıhsan buyurdular: Kabstaştan alacağız. Muammayı vapur memuru hallettı. Meğer, suvun kân az o duğu için büfecıler su bulunJurmazlarmış Affedersıniz büfeci efendi H 1 . mnerek ışınıze karışmışım Ben vapur bufelerıni musterılerın ıbtıyacını k^rçılamak uzpre kuTilrmıs sanıvordum NP Ku«rrıR paflet içınde imışim Mesleâı l^ufecılık olan bazı kımselerın fa?la kâr getıren m=llar <;atm?ları. <,oluk çocuk dahıl «rusuzluktan agızlan çiriş çanağma donen e e, çareMzlıklermdpn htlıs+if At> on kuruşluk su verıne v rmı beş k\ıruşluk bozuk maHen suvu, me>va suvu gazoz içırıp bolca dunyalık sağlamaları icın bufe ,s'etıldjgini biheydım, Allah bıhr, ses çıkaımazdım. Tekrar tekrar özür dıîerım, bufecı efend ! neden sonra aklını başına toc'a\ıp mudci'!ıumumîlıse verdıeı dılekçeye gore bu oğretrrenm te c^uzune uğrpmış Olm'vacak şe> der'l Imam dan jandarmava kadar tecavuz ehfı \e tecavuz şeklı o\le '•n^aldı k artık «rrutecaMzı tarifı imkânı kalmadı. (Yalan) lığını bır tar (a b'rakıp, çamaşırcının ıdaıa^ırun doerahığu nu kabul edersek, oğretmeni, mahkpmede Yanlışlık oldu efendim Şekhnde ıfade verırken tasavvur edebıhrız. Adamcaâız, krmbıhr ne kadar zamandanben dılsızlerle uğraşıvor Çamaşırcıvı, alıskanlık • uzunden, dılsız zannetmış ola\ bıhr. Eh dıhız çamaşırcı. lısana gelip kırlı çamaşırları ortaya dokemıvecceeıne gore de .. • •• Şaka, maka derken A rtık anlasılriı. Bu asır homba asrıdır Dumanın hcr tarafında al•••fahenın butun haıflerınden jcni jenı bombalar yapılıyor. Akla gelthcı k^dar so^le bır *ıralı\alımA = Atom bonıhası. H Hidroien bomba'i U = Uranjum bomb * S = San bomba (Marjlin) K = Kara bomba (Gina). C = Co=M balt homb^sı, \e ıljh Bır tnraftan cocuklar loplarla. tanklarla nmuharebecilik» oynanrkta dıjer taraftan hu\ııkler her işın sontınu bır bomba^a bağlamakta de\nm ederlcısc. gunun Mrinde korkarım. başımıza bir bomba patlnaraklır kı, ışle o zaman sejrejlejin gumburtu>u . Şefkat nümunesi • • • f lanbullu sokak adamının < Hacıağa> ismini taktıjrı tasralı zengınler ıcın ahldk zahıtası jeni tertibler alnor. Bu cumleden ol.rak ^ehrin ışıklı bir hnrıtası >aptınlmıs, hacıasalar «eğlendıkleri • jerde boğııntııva gelulcr^e Mudımete baş\urup nerede < sovulduklarını bu bantada kolajca gosterebileceklermis.. Hslbuki. Emnhet Mudurlıığunun izhar ettiği bu çpfkatı ppdeıanenın daha kolnj bir şeklı bulunabılirdı. Mesıla. HaAdarp*şa garıle Karakoj rıhtımında hususî adamlar bulımdurıılur. Bunlaı • taşralı zenginlere» ea\et nazıkine janaşırlar: \ e çesid eğlenre arzulanı^or bejefendı? Ne eibi? Yani bilfarz kıımar mı? Istt'mem. Dans fılân? Bılmem. O lıalde? Şej Oho Ahı . Ha O halde filân numaralı evi teşrif buyrun. Başkasına gıdi Ve bo^Iece harıtaja da luzum kalmazdı. Turistik otel: Gazetecıler Hılton otelıni gezdıler. Bır bına kı. sorm^vm b'tmez rukenmez merdn enlerden yedi kat \erin dıbine ınerrpsme tnprak altma daldık Meşhur «Bır kolundan şah tutrıı b" knlunHan padı=ahi mı^raında oHvıgu eıbı, bır kolundan bır m?kme\e. obur kolundan o*ekı m3Vm°ve talçıl^n gomkklerın bır çırpıda ııtu'pnd 2! çamaşırhanelerı l^ke temi''pme atohelerını mutf^klan, kılo'İPM frıeorıfık tpsısl kadar genış a'n snrle'e bınip \ pdı kat coke çe 'lı r mı=rosı,ı^ t, racalar? çık* k manlar, spzdık odal rı jpa tıPırpvı de\e v apaplann p>rı dı, lıya Çelebı ıçımtzHe bıılıına' Fvasrın en buyuk roportaımı bazırlavacak ksdar m3İ«m» t^plardı "*" Hılton'tın Iç açın Wr *ar*b > »r Dıbı tonlarla su dn'u teppsı t^nlarla su doiu Itarb'iM\'larq tavsıye ederım, gezıp g^rsunlet ne kadar bol su\ u nlan =°bı 'p < ^ı. yoruz dıye gonul rahatlıgı du^ sunlar Otehn tunstık izrzfrn* r^V »lrm mıvet verılmış Çmı var Turk mo t'fı \ar, hattâ kara;>^ barı var Otelı bu şekılde «.aDanl^ra ş>~uır ae a" rıca \ardim p^ıvor Mslum >a turıst demek taııhe bnsnış şe\lere f^la merakı olan Vr,, ^ e . mektır Hılton'un ıçınd e n ba=' 3 dışı da pek tunstık Otel cnaıı, daha şımdıden, ılerıye hazırl'k olmak uzere umtımî pro\ alannı vapmakla mpşgul meşhur Istanbul sokak kopeklerırnn her eece sabahlara kadar b=\lamaları ve ulumalarıle doldurduklvı sej.angâhlan hahne geunışür. Bir akıllı kişi • * * Kadın ~ Tanıştığımua memnım oldum, her çarşamba slzi muhakkak beklerim, kabul gunumüzdur... Bu hafta şehrımızde beynebnllel sanatçı'ar dınleyecek ve seyredecegız. Buyuk pıyanıst Samson Françoıs, bızlen muzığın derınlıklerınde ve sanatın te pelerinde dolaştıracak, dığer taraftan perde ve sahnenın johretlı \e guzel Fransız yıldızı Rene» SaıntCyr, fılmlerınde «eyreder» ken tahayvul ettığımız gıbı, karşımızda oJean Huberty» trupu ıle temsıller verecek. Tesaduf, a\nı hafta ıçmde çeh rımızde Fransız sanat âlemınm temsılcılerıni gormek ve ışıtmek unkânını bızlere verıyor.. Samson Françoıs, beş yaşında ıken, 1929 yılında ilk konserını verdı 6 >aşından ıtıbaren, 19301933 yıllan arasmda, Italya. Isvıç re, Sırbıstan, Avusturya ve Fran sa'da ılk turnesıne çıktı. 1935 yı lında Nıs Konservatuannda tBırıncı mukâfat» kazandı. Meşhur pı> anıst Alfred Cortot'nun teşvı kı ıle 1937 yılında Parıste «L"Eco le Normale de Musıque»e gırerek, orada «korser lısansmnı elde etti Sonra, Pans Mıllî Konservaru arında Marguerıte Long un 5inıfında, 1940 yılı «Bırıncı pıyano mukâfatı»nı kazandı 1943 yılında «Marguerıte Long Jacques Thi baud KonkuruJ>nun «Buyuk mükâfatunı kazanması, onu sanat dunyasının bu>uk adları yanma sokujor Bundan sonradır kı, pıyanıst Avrupa ve Amerıkadaki parlak turnelerıne çıkacak ve tanınrruş orkestralar ve buyuk şefler yen bu zekı karhn rolü kabul ediyor Renee Lautnter adı Renee Saınt Cyr oluyor' Renee SaıntCyr tKokotlar mektebı» pıyesınde, puç rollerden bın «Gınetten. meşhur sanatçı Raımu ıle oynu yor Bunu «Nuıt de Decembre», «Pıerre et Jean» ve Fusılle a 1' aube» pıyeslerındekı başanlar ta kıp edıyor Fılmlerınde sejırcıle rını hayran bırakıyor. Marcel Ac hard: «Renee SaıntCyr, Mana Casares ıle birlikte en çok iztırap çekmesıni ve çektırmesınl bılen komedıyendır. Aynı zamanda tat raklarınm ucuna kadar koket olan tam bır kadındır.ı demektedir. Resml rurneye çıkmış olan f Je »n Huberty temsıllen» adı altındakı trupta, Renee SamtCyr'den başka şohıeth sanatçılar seyredeceğız Bunlardan Jacques Char on zamanımızda, neslının bınnd sınıt aktorlerinden ve sahne vâzılanndandır. Pacıne, Gıraudoux veya Berns teın'ın en lyı ıcracılarından guzel artıst Annıe Gaıllard; L. Jouvet' ın çok guvendığı Jean Le Poulın; MathurınsM Herrand Tıyatro«unun aktn=ı Françoı«!e Fleurv, gençlerden HenrıJacqups Hupt, Guy Bedos Marıo Mansart bu trupla beraberdırler. Yakın Doğu turnelerinde Fransız sanatını temsil edemiyen baza «evıyesız truplann aksıne «J. Hu berty» trupu ıle gerçek Fransız temsıllerı seyretmek umıdını taşıyoruz. Selmi ANDAK Meclisi u.velerınden biri. Halde sahıbi bulunduğu dııkkândan jT beledı.ve vergİM alınmamasını istemış Gnrdıınuz mu akıllı adstmı? Gemisinı kuıtaran kaptan, atı alan l\kudarı geçti, iş bilenin kılıç ktısananın gıbi butun buyuk Iâfları, bu zat, ijice ezberlemiş \e benfınsemış olacak. Ü. Beledi.ve Meclisinin her B7i»M bo\le hareket ermeli. Adoktorsa muRvenehanesınden, hattâ tuccarsa ka7?nrından veıgı vermrmenın hır volunu hulmalı Yalni7 o 7amnn Iıppımi7in Meclise aza olması !cab eder ki. bİ7İer de aklımm knıııvdlım Bu takdııde küın kapalı Spor Sanmnds, vazın da Açıkhava Tijalrosunda toplanır. komedije hep birlikte devam f H r n z * * * Fransız sanat temsilcileri Eyüboğlunu müdafaa •Taksıle Sıraselvileıden Taksime doğru gidijoruz Karsıdan. ters istıkametten bir başka taksi golundıı. Bııımkının sofnrune sorduk: Yasak değıl mı? YasaJt. E. nasıl gıdivor'' Gıder efendim Taksımden (felmemişrir. çunku oıada memur \ar Alman hastanesinın karşısındaki " ' \an scıkaktan sapmıştır Burada memur olmadıği için . Allahın gunu tenkıd edıp durujoruz ama. doğrusu. ben beledijeleıımızın heı çesıd nıpmuruna zaman 7aman acnorum. Bu ne iştır canırrı0 Kendımi7İ mrtr.mı ı^leıi \apmaktan. alıkojmak şoyle dursun, ustelık \?par!k adeta 7evk duMi\orıız. her snlorun \anına bir sejrusefer memuru oturtsak, her her kasahın kapısına bir mufettış dıksek, gene nafile. Pek Iıi7iımlu bır cevhcrimİ7 rksik. Çamaşır meselesi: • ¥ * Saadet bolluğu ' P»ıı z^manlaı arası kesildndi. şimdı gene başladı. Gun geçmi'or, zarf u=tune z?rf. Saadet zinrin gelnoı Ajnını kovp2 edıp 9 (vahud 13) aıkadaşıni7a \o!lı\acak':ınız ve herkes saadete kavuşacak. Oldum olasıva. daha doğru durııst tarifı bile >apılmmış. hır n'uhavıel «aadet pe^ınde koşar duruJU7 Nedir bu sa"det? Kimine gore para. kimine e»re sıhhnt kimine gore bır sevgilinın janıbaşı. velhasıl bn suıu şej "" Bu mektubları trkslr edıp sağa sola >ollarsak acaba ne çeşıd bir saadete ulaşacağız? Iste bu nokta meçhul olduğu içın (gonderenlerden ozur dilerım) ben kimse\e jollamadım. Eğer bana gelon zarfların sahıbleri muradlarına erdilerse, ben de kendimi mesud addederım Yalnız artık çok oldu. Bu kadar bol «saadetlii» m.ktarı da bır memlekete kâfi oka gerek. Samson Françoiı ıle çalacaktir. S Françoıs günümüzde 'kendi neshnın en buyuk pıvanıstı ve beynelnpılel pı> amstlerm en kabıhyetlısı» olarak vasıflandırmaktadır. *** Tıpık Fransız euzeli, senç ve zarıf bır kadın: Adı. Kenee Laut ner. Bır gun ona eelıp soruvorlar: Renee Saint Cyr «Bu güzelhk, incelık ve zerafetm devrımız'ie değen olmayacak m ı ' Buyuk bır yıldız olmak ıster rrısi nız? Kadın tereddut edıyor, fskat hemen ılâve edıyorlar:» «Sadece guzellığınızı ıstemıyeceğız, sıze karışık bır rol ver»cegız ve çagımızın en buyuk komedıjenı ıle oynayacaksınız ı Işte o zamana ka dar guzelhğıne fazla onem vermi H T ışıttığımıze ınanmanın doğru olmadığı devırde vaşıvorur. Çoğu kımsenin on parm3emHa on kara, havlu zannettığı her onune gelene sıvanır. Şantaila, tehdıdle para kor=rmak da avrıca bır endustri halıne geldı Bak anıza, Amerık !l da telefonlara kulak mısafıri olup şunun bunun konuştuklarını dinledıkten sonra, k'rli çarfiaşırlan mevdana çıkarıp paraya tahvıl edenler turemiş. 0nun ıçın, her ışıttığımıze ıhtıyatla kulak verehm. Bılmem doğru, bılmem yalan bır çamaşırcı hıkâvesı duydum Kımsesiz bır kadını dıhiz mektebıne almış'ar Çalış'p dururken Sutnine İnek sutune bile zam gunun bırınde, bır oğretrnen, ka var. hanımefendi! Ben zam istemidma mus=llat olmuş Çamasıra. şim çok mu? .Akh fer>ahk veren diyar Q e r p n gun bızım erf7etede. New Yoık'taki dedıkodulu «telefon hıri7İığı IIJ dair etıaflı malumat çıktı. Bu vesile ıle Amerikan meşI•"> mectmıası Ne«s«rek. belki s'zin de alâkanızı çekecek, bir istatistı!ı nesrettı Bmrun bır goz atalım: Bugun Ameıikada 50 mıljnn 373 bin telefon kııllanılmaktadır. GurMe mahllî ve sehırlerarası 185 miljon kusur telefon konuşması vapılır 1S bın %7 sHntral calısır Telefonların juzde 84 une sahib olan BPII .i.kptmın 182 milvon 194 bin mil tel ve kablosu vardır Yalnı* \p« îork sehrınde 15 miljon mil tel doşenmişrir ve gunde 17 miljon sız İmrfnı.ıiı R,r mil 1609 metre olduğuna gore, vann kilometıeleri hesablajıvcıin. BOGÜN OROUNUN EN U2UN BÇYLU A5KERLERİNE" VİİŞAN TAV<ACAKSINİZ, E F E N D İ M İ z !
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog