Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

4E20Z 13 Mart 1935 i Hevesle çalışıyor! ...çünkü her sabah, işe başlamadan evvel lajvvetli kahvallı ediyor: çoylo beraber bol SANA sürülmüş birkaç dilim ekmek yiyor. Bütün gun, durmodan sorfettiği enerjiyi telâfi ctmesi ıçîn, sıhhî, kolorisi ve A, D vitamini t o ! bir gıdo alması lözımdır. lezzetli, sâf, hazmı koloy, enerji kaynağı SANA ile, daima, hevesle ve verımlı bir torzdo jçolışabifir. Sîz de, onun gibi, sabah, akşam kahvaltılanndfl SANA surulmuş birkaç dillm ekmek yıyınız. B0RGWARD 5 TONLUK DIZEL KAMYONLARf İstanbul Hilton Oteli lcadrostmda aşağıdaki vazifeler için hâlen mahdud sayıda münhaller mevcuddur. Alâkahlarm Harbıyede esas Otel bınası dahilindekl Personel Mudurlüğüne müracaat »tmeleri rica olunur. 1) Oda hizmetçilerl (kadın) 2) Odalardan telefonla yapılacak yiyecek içecek siparişlerini kayıd memuru: İyi ıngilizce ve fransızca bilmesi şartür. I Yukandaki iki vazife grupu için müracaat edeceklerin evvelce bu vazifelerde çalışmış olmalan «art değildir. 3) Telefon memurları (kadrn) Gündüz mesaisi, iyi ingilizee bılmeleri şartür. 4) Telefon memurları (Erkek) Gece messisi, iyi ingilizee bilmeleri jarttır. 5) Ahçılar HER İŞE FEVKALÂDE EKONOMİK 100 küometrede 14,5 litre mazut yakar. Motör: 95 beygir, 6 silindır Vites : 5 ileri, 1 geri, Şasi 6) Garsonlar: tngilizce bilmek îarttır, 7) Barmen: tngilizce bilmek garttır. 8) Erkek berberi: Yabancı dil bilenler tercih olunur. Kahvaltılık margonn 250 gromı 95 krs.hıı ÜNiLlVİR i$ TURK LTD. $Ti. (BAKIRKÖY) IBB Uzun senelerdenberı nefasetıle tanınmış meshur • i SATILIK ECZANE Istanbulun kalabahk ve i} lek bir •emtinde, kazancı iyi olan tım konforlu bir Eczane devren iatıhktır. Müracaat yeri: Ankara Bozkurt Ecza deposu. Tel: 27561 Posta Kutusu 630 9) Manikörcü: Yabancı dil bilenler tercih olunur. 10) Ayak l$}«rinde çahştırılaeak çocuklar: 1418 yaşlan arannda, en az llk mekteb mezunu olmalan ve biraz İngilizee bilmeleri farttır. Muvafık görülecek tahbler Otel Müdiriyetinin tertibliyeceği kurslars mayıs bidayetinden itibaren tâbi rutulacaktır. Çalışkan ve kabiliyetli personele Otel dahilinde terfi imkânları mevcuddur. : Çelikten mamul ve çerçeveye perçinlenmiş desteklerle takvıjeli, Arka makaslar: Takviyeli Frenler: Bütün tekerleklere Westinghouse hava f:eni, aynca el frenl Şoför mahalli: Geniş ve konforlu Difer?nsyel: Y ENİ TP TAKVİYELİ Türkiye Genel Mumes=ilı : İ HER YITES AYRICA TAKVIYELI CEMAL HÜNAL ve SAMİ HİSARLI ALEMAN Kol. Şfi. ktanbul: Harbiye Cumhuriyet caddesi 347. Tcl: 87581 83066 Te',2 CEHUN Şubesi: İzmir, Gazi Bulvarı 55 Telefon: 7869 Telgraf: Kamyoncular A. ve H. APIKOGLU Kardeyler fırmasının sucuklarını daima tercih ediniz. Yuksek kaloriyı ıMıvs eden ekstra ekstra etleıden modern tesulerıle sıhh: şartlar altında imâl edilir. \ile sofrasırda. corba. pilâv ve makarnalara bir kaç dilım nefıs APIEOGLU sueuğundan katınız Yemeklerin lezzetini arttırırsıııız. Her evde, et yerini fazlasile tutan nefis APIKOGLU sucnkları cok idareli ve kuvvetli bir gıdadır. BUYUK FIRSAT Fatihte, çarşı içinde Feraizci sokagında 2030 No.lı Fatih camii avlusuna bitişik 31 odası, 5 dükkânı olan tam kârgir üç katlı (Taşhan) 21 3 955 günü saat 11 ile 12 arasında İstanbul 2. ncj İcra Memurluğu marifetile »atılacaktır. Tafsilât 354/6307 dosya No. sile 2 nci İcra Merrmrlugundan almabilir. GO2CN BİR ORTAK ARÂNIYOR Sirkecide Satılık Enkaz Hocapaşa mahallesi Demirkapı Orta sokak 2125 No. da iki bina enkazı. yıkma ameliyesi alıcıya aid olmak üzere satılığa çıka*rılmıştır. Alâkalıların 28719 numaraya telefon etmeleri rica olur.ur. Hâlen ticajî faaliyette ve Jstanbul dahilinde muhtelif 1 5 yerleri bulunan bir müessese sermayeye iştirak edecek bir ortak aramaktadır. Götüşmek ve fazla malumat almak isteyenlerin İstanbul P K. S25 No. ya müracaatleri. HÜCKEL. L TONAK, BÖHM 8PORTEX MDkwnmeJ b!r kallta, knmot ıtvk ı*olw faso* ısrHti ut** f Af USTUM IİM0N KOLONYÂSIDIH. HÖCKEL »o BÖHM fabrikalarında'lmal sapHalan MOsalt fiatlarla modern nnk edllen bOtfJn'dunysda meşhJf çsşlttor* isteyiniı. «• fas«n OzeHn*' ztngln CENTROTEA PRAHA, ÇEKOSLOVAKYA L E V Y İ V6 ORT. Tel. : 42281 Yanan Kapahçarşının En Eski HALICISI KARDEŞLER KOLL. ŞTt. îmalâthave: A'nbeykoy Telefon. 37872 Toptan satış yeri: Emınönü, Taşçılar Cad. 14 Telgraf NAMLI SUCUK istanbul. Fatih carriine karşı püzel . manzarplı, mukemmel konfor j lu. bol vaıiriatlı beş daireli j yeni bina acele satıhktır. Ma 1 lumat: Tel: 12981. i Anadolu sahilinde oturanlara j! MUmessillerl : Y U S U F Posta kutusu 677 Galata, istanbul. DOKTOR Safılık Apaıiıman Celâlettiıt SENGÖR ve Oğulları Şirketi Senrnin zengin. bol ve >eni çe^itleri ile dolu her cins hahlartnı kıymetli müşterilerine arzetmrkle şeref duyar BEYAZID. BEYAZSARAY İÇİ NO: 4 Ş TAKSİM. CÜMHÜRIYET CAD. NO: 47 Dahiliye Mütehassısı Taksim Kazancı Yok H Şoımagir Sokak 25/: SUAD E F I Seyahatten avdet eden SAYIN Almanya BAYANLARA ve Viyana'nın Paris Londra Amerika Italya En tanınmış kadm terzileri tarahndan hazırlanan S »ylık llkbahar ve yaz 1955 mevsiminin 350 muhtelif nıodellerle, TA.YYÖR . ROB ve MANTOLARLA tezyin edilmi} olaa mecmuaü. BÜYÜK BİR Acele olarak türkçe ve ingilizce\e bihakkın vâkıf ve ingilizee Steno bilen bir bayan STENO DAKTİLO arıyor. P. K 416 Galataja müracaat edilmesi. Beylerbeyi Yalılar Cad. 62 numarayı lutfen zıyaret edınız. ' MÜJDE i Dikış atelyes.ni tekrar actığını sayın müşterilerine bildirir Beyoğlu Yeniçarşı Lüks Apt. 33 1, kat 1. BAYAN GALİ FİLM UND FRAU MODEHEFT Piyasaya arzedilmiştir. Her yerde satıhr. Toptan satış yerl: Parkeye İhtiyacı Olanlarm NAZARI DİKKATİNE: AYANCIK DEVREK ve DÜZCE Fabrıkalarının mese ve k?ym 1 2 ve 3. cu nevi PARKELERINİN uzım senel^rce tecrübesmden sonra ithal malı Avrapa Parkelerınd^n kat kat üstun olduğu sab.ttir Son zam nlarda p.yas^da bircok t=«kldleri zuhur ettiğinden parke alırken AYANCIK DEVREK. DÜZCr. markalarına dikkat etmemz menfaatınız ıca AYANCIK. DEVREK, DÜZCE F a b r i k a l a n m n 12 ve 3. cü nevi Parkelerden bol nıiktarda Foriknyunde Ta>yareci Febmi sokak No 2 deki dukkanda buJaraKsımz. Telefon: 80471. ETIBANK İSTANBUL SUBESİNDEN Kapalı zarf us'jlile 33500 kilo ince iplikli taranmış bcyaz üstüpu satm alınacaktır. Talib olanlar nümune ve tekliflerini 15/3/955 akşamına kadar ba^ka holündeki teklif kutusuna atabilirler. AMERİKAN K1TABEVİ Ekskavatör Operatorü Almacak Gaziantebde çahştırılmak üzere tecnibeli Ekskavatör Operatoru alınacaktır Taliblerın Bahcekapı Garanti Han No. 313 te Garanti Inşaa^ Ltd. Ortaklığma müracaatleri. BOGAZİCİNDE SATILIK ARSALAR Ortaköy, Zincirlikmij caddesi üzerinde, denize naar 32 dönüm, maktuan 200.000 lira. Rumeli Kavağında, sahilde: Lebi derya cephesi 500 metre, arka cephesi tamamen ana yo! ile bağlı 28242 metre kar». Bunlardan ba^ka satılık arsalar, hanlar. apartımanlar ve yahlarımız vardır. Aldanmadan ve yonılmarian uyeun bir mülk almak isterseniz veya satıîacak mülkünüzü süratle intae ettirmek kararında iseniz bir kere bize müracaat etmekle menfaatinizi korumuş oiursunuz Karakoy meyHanı. Omerabed han yanında Sermed Han, No. 3Ü. Tek fon: Gündüzleri 41773 ve aksamları 85004. ITTIHAGI NİLLÎ Türk Sigrorta Şirketinden: İttihadı Millî Türk Sıgorta Şırketinin f | i S nızamnamesi mucıbınce ve Tıcaret Kanurunun 361 inci mad.desine tevfikan ortaklar genel kurulu 31 Mart 1955 tarihine düşen perşembe gunu saat 11 de Şırkeün Galaiada, Uyon hanındaki idare merkezmdc «âdi» olarak toplanacağından bu toplantıya iştirak etmek için en az on hisse senedine sahib olan ortakİarın hisse SPnedlerini Ticaret Kanununun 371 inci maddesine göre toplant> gününden en az bir hafta ev\el şirketin idare merkezine tevdı ederek mukabilınde duhuliye varakası almaları rica olunur. Bankaların makbuzları dahi hisse senedafı gibi kabul edi lecektir. GUNDEM: 1 Yönetim kurulu ve donetçi raporları ile bilânço ve kâr ve zarar hesablarının okunrtıası ve bunların tasvib ve kabylü ile yönetim kurulu üyelerinin ve denetçilerin ibrası ' 2 Temettüün dağıtılması hakkında karar verilmesi ile dağıtma tarıhinın tesbiti. 3 Müddetleri sona ererek çıkan üç yönetim kurulu uyesinin yerine venıden üye seçiJmesı, 4 Yönetim kurulu üyelerı tahsısatının onaylanması. 5 Şirketle muamele yapmak için yönetim kurulu üyeleri ne mezuniyet verilmesi. 6 İki denetçi tayinile bunlara aid tahsisatın onaylanması, 7 Genel kurul zaptının. başkan. oy topla.VRnlar ve kâtib ta raiından mevcud hissedarlar namına im/alanı sı. YÖNETİM KURULU I ^ Müsiesna TOPLU HALDE 90 PARSELE MUFREZ Maçkada Satılık ARSA JVlaçkn son tramvav duragına yüz metre mesafede geniş Spor caddesi üzermde 169 kapı sayılı sekiz metre cepheli bir parsol arsa satılıkür. Muıscaat: Cumartesi, pazar hariç hcı gür, saat 12 . 13 aras; A"ios!u. Eminönü. Tahmis sokak, C l ^ ı n ^ } a l 2 Mutavassıt kabul edılmez. r> * KARTALYAKACIK HAYRATKUYU MEVKÜNDE MÜRACAAT: P.K. 171 Ş i ş l U İ s t . A R S A Amonyum Sülfat Naklettirilecektir Türkiye Ziraî Dcnafım Kurumundan: Yakmda limanımiza gelecek Amonyum sülfattan takriben 5000 tonu deniz yolile muhtelif limanlarımıza naklettirilecektir. Taliblcrin 17 3 1935 tarihine kadar teklifte bulunmak üzere bu işe aid şartnanıeyi Beşiktaştaki Şubemizden almaları rica olunur. (3141) Saym Doktorlanmızın Nazarı Dikkatine: Tıb âleminin yakinen tanıdığı MİDY Laboratuarları (Paris) tarafından hususî surette hazırlanmıs olan: RÜMATOLOJİK YENİLİKLER KARŞISINDA DOKTOR ARANIYOR İ. H. TD 18 A traktöı'erde ve Austin • Western Gıeydc lerde <;alısmak üzei'e operatörlere ihtiyaç olup ehliyetine göı« ücret veıılecektir. Şeraiti öğrenmek üzere, isteklilerın yazı ile P.K. 5 Siütke veya şahsrn Galata, Kürekçiler, Manhaym hanında Yol ve Y?pı Ltd, Şırketine rnütacaaloti. Satılık İfraz edilmiş arsalar Atatürk Bıılvarına nazır, önü 30 M. cadde, karşısı yeşil saha. ve Belediye Sarayı olan parsellenmiş arsalat satılıktır. Müracaat: 16 19 arasında Galata Rıhtım Cad. Veli Alemdar han, Kat 4. No. 5 6. Tel.: 43657. MAÇKADA SATILIK ARSA Maçka son tramvay durağ;na yüz metre mesafede geniş Spor caddosi üzeıinde 109 knpı sayılı. sekiz metre cepheli biı p.ırsel arsa satılıktır. Müracaat; Cumartesi. pazar hariç her gün saat 12 13 arası Ahmed Aşçıoğlu, Eminönü Tahmis sokak Camh han No. 12. Mutavassıt kabul edilmez. Tıb Fakültesi Talebe Cemiyetinden 14 mart 1955 pazartesi günü saat 10 da Fen Fnkültesi konferans sn'.onunda j^pılacak olan «Tıb Bayramı» törcnine bütün hekimlerin davetli oldıığu bıldirilir. (3237 ı (Le Praticien Devant 1' Actualite Rhumatologi^ue) nıevzuundaki film, 14 mart 1955 pazartesi eaat A8.30 da Taksimdeki Genel FRANSIZ KONSOLOSLUĞU salonunda gösterilecektir. Kıymetli huzurlarile bu toplantıyı jercflendlnneleri dilcnir. (Giri<; f
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog