Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

Mart 185* Amerikaııın 1 nnmaralı kadısıı şehrimizde (Baştarafı I «nci sahifede) vermekle dünya sulhunun temadisi yolunda kuvvetli bir adım atmıştır» demiştir. Mrs. Smith bu beyanab, sualimiz üzerine ve Birleşik Amerikanın Formoza müdafaasına igtirak etmekle sulhu korumak yohına değil de, tiçüncü dünya harbinin ortasına doğru gittiği mealindeki komünUt blok iddialanna cevab olarak vermiştir. Birleşik Amerikanın (11 numaralı kadını olarak gösterilen Mrs. Smith, Yeşilköy hava alanında Birleşik Amenka Ankara Büyük Hçisi Ekselâns Avra Warren ve refikası, sefaret ve Başkonsolosluk erkânı tarafıiîdan karşıianmıştır. Maıne eyaletinden olan senatör, bir dünya turuna çıktığını v« bu münasebeüe Türkiyeye uğradığını Böylemiştir. Mrs. Smith. tmilletler brrbirlerİBe yaklaştıkça ve yekdlğerlerini daha yakından tanıdıkça, harb ihtimali de o kadar azalır, demış ve keniinın de bu niyetle yola çıktığma işaret etroiştir. edebilirim. Sovyet Rusya, mimarl ve şehirdlik bakımından Birleşik Amerikadan 30 sene geride kalmıştır. Şunu da ilâve edeyim ki, Sovyet Rusyayı şahsî tahmınlerimin fevkinde buldum.» Senatör, bu mevzudaki sözlertie son verirken, «Her seye rağmen Sovyet Rusya, baü dünyası için izam edilecek bir rakıb değildir» demiştir. Mrs. Smith, Birîeşik Amerikada hükumete bağlı 4 komıtenin azası ve bir tanesinin de başkanıdır. Ayrıca kendisine 1948 de senenin kadını. 1949 da millete en çok hizmet eden 10 kisiden biri, 1950 de hürriyet kabramanı, 1951 de dürüst politikacı, 1952 de ekonomi jampiyonu, 1953 te demokrasinin sesi, 1954 senesinde de milll başan vt VF.W. unvanlan, mükâfatlarile birlikte tevcih edilmiştir. Aynca, Politika Âlimleri Cemıyetince altın cı en iyi ve gazetecıler Cemiyeti tarafından da yedind en iyi senatör olarak intıhab edilmiştir. Bilindlği gıbi Birleşik Amerikada. her Diğer taraftan Mrs. SmRh, geçen eyaletten ikişer tane olmak üzcre yaz Sovyet Rusyayı ziyaret etmiş 96 senatör bulunmaktadır. tir. Bu münasebetle Mrs. Smith, Mrs. Smith, memleketirnizi huİkinci Dünya Harbinin iona erme susî olarak ziyaret ettığinl zikretsinden bu yana, Sovyet Rusyaya tıkten sonra, «üçüncü dünya hargiden ilk batıb politikacı olmak binin asla vukua gelmiyeceğinl hibarıle, elinde bir dünyt rekoru düşünerek çabşırsak, beşeriyet» bulundurmaktadır. Mrs. Smith, Sov daha çok hizmet edebıliriz» demişyet Rusyadaki 7 günlük ikametınin tir. Bundan sonra, Ankarada teintıbalarıru ju. şekilde nakletmiştir: maslan sırasında Türk Irak naktı c Bana arzu ertiklerimi değil, hakkında malumat isteyecegini sözkendi istedikleri şeyleri gösterdı lerine ilâve etTnıştır. ler. Moskova, Minsk ve Lenır.cradı Senatör. hu «abah uçakla Aagezdim. Intıbalarımı umumi olarak karava gidecektir. yeni ve eskinin tezadı dıye izah Kayhari SA&LAMER Amiral Combs'un İzmirde basın toplanfısı (Baştarajı 1 inci »ahtfede alfcncı filo komutanı Koramira' T.S. Combs, Amiral gemisinde bir basın toplantısı yapmıştır. 6 ncı filonun muhtemel raütecavize karşı hazır olduğunu ifade den Amiral Combs, Türk filosu nun da herhangi bir hfrb vukuunda NATO çerçevesi dahilinde kendisine düsen vazifeyi yapabilece ğini ve bu arada konvoylara refaIcat etme vazifesini yuklenebileceğini söylemiştir. Rus denizaltılannın bir harb hâlinde Cebetüttanktan girip giremiyeceklerine drir sorulan su?le «Ce belüttarık, derin ve geniş bir boğazdır. Bu sebeble girij imkânlan vardır» cevabını veren amiral, 6 İŞÇİ YETİŞT1RME SEMİNERI Ankarada 4 üncü Işçı YetişMrncı filonun mevcud atom silâhları me Semineri dun sona ermistir. Resimde mütehsssıs öğretmenlerle ifuçak birliklerile atom silâhlannı çılerden br kısmı gorülmektedir. Rusyanın merkezlerine atmaya muktedir olup olmadıeı sorusu ile karşılasmısür. Amiral bunaşu ş,ekilde cevab vermiştir: « Bu, pek nazik bir sualdir. Bununla beraber. şu cevabı verebüirim ki. 6 ncı filo atom silâhla nna sahibdir.» «Rusyanın «ulh lçln tehllke teşkil eden tehdidler azalmış mıdır?» su.Iini Amıral şdyle cevsblandırmıştır: « Biz. NATO mürtefiki olarak kaldıkça ve daima hazırlıkh bu lundukça harb korkusu da az olur » EJ.T. İdaresinde kaybolan evrak ve makbuzlar Bu yüzden, ithali gereken malzemenin temini gecikecek E.T.T. Genel MüdürlüSünün, raal zeme, âlet gibs şeyler sabn aldığı yabancı firmalarla cere\an eden muamelelere aid 349 bin 392 llralık evrak ve makbuzlar kavbolmuştur. Üç gündenberi idare binasınm bürolannda yapılan bütün arama lara rağmen, makbuzlar ve evrak bulunamamıjtır. Ticarî muEmelelerin lnkisafı için üzumlu evrakıa kaybolması bü yük güçlüklere sebeb olnvuştur. Makbuz ve evrakın yeniden tan zimi Işinin uzun zamana ihtiyaç pösterdiği büdirilmektedir. Bunun neticesi ithali icab eden lüzumlu maîzemenin tenüni de hayli gecikecektlr. Makbuz re evrakm kaybma iefceb olan dslgın memurlar hak kmda Belediyece takibata başlan mıştır. İTALYADA FİLM ÇEVIRECEK TtRK REJİSÖRü Münır Hayri ZgeH Romada, îtalyan işçi konfederasyonu temsilcileri fle (Beyaz Kurt) adh fümîn hazırlanması için kontrat imzslamıstır. Yukarıd:ki( resimde, Münir Hayri Egeîi ile koniederasyon temsilcileri gdrülaıek1 tedir. Fılm, İtalyan Amerikan lermayesile kurutoro^ bir şirket tarafından renkii ve sınercaskop olarak çevrıiecektir. Adliyede yenr fayinler (Başîarai% 1 inci sahifede) Hâkimi Mehmed Necati Erdoğan, 125 ura maaşla Temyiz Mahkemesi (Baştaraft 1 inci sahi1e>te) azahğına Ankara hâkimi Mustafa Başbakanı Nshrunun otomobiline Kâmil Gürçay, 125 lira maajla Tem ' atlamış, fakat ilgili makamlara göyiz Mahkemesi azalığına Ankara re, Başbakfn terafmdan geri itilhâkîmi Necmeddin Avras, 100 lira mek suretüe durdurulmuştur. maaşla Temyiz Mahkemesi azalığıBildirildiğine göre, pohs, dah. na Ankara hâkimi Ahmed Fethi s o n r a Mahrajtra kesiminde yas.ıa Ünver, 100 lira maasla Temyiz Mah I y " h " ^ a j * tevkıf etmisür. kemesi azalıgına İzmir İcra Hâkimi \ Mehmed Muhiddin Taylan tayin ı raştrzlı bir şchıs tarafından öldürülmüj ve katil, sonradan asıhnışkılınmıştır. b. 125 lira kadro maaşh Adlt Tıb Bugönkü nılkasd t«3ebbÜsü, Bas Müessesesi ve Meclis Reisliğine . , , . , . , M, . . . , . f. , I bakanm Sonegon hava alanından Ankara UnJversitesi Tıb FaküHesl , ,,..f , . , : buray» geldıgı bir slrada cereyan Adlî Tıb Enstitüsü profesörü Dr. etmiştir. Polise göre ad^m, bu teCahid Özen, 100 lira kadro maaşh şebbus aırasmda takriben 12 tanAdJÎ Tıb Msclisi Adlt Tıb mütehasbir susftalı su azahğına almakta olduğu 125 J kullanmiitır Mütecavizin 32 yaslira maaşla Sıhhat ve İçtimal Mu | lannda bir «Rickshaw» (insan taavenet Vekâletl Danışma ve İn j rafından çekilen araba) sürücüsüceleme kurulu azası Dr. Abbas Hil j dür. Verilen malumata g8re, Nehmi Aslantepe, 100 lira kadro naaşlı nınun otomobiline bıçakîa saldıran Mahraştralının adı, Basu Rao'dur. Adll Tıb Meclisi adll üb mütehasZâhiren istifini bozmamış olan avenet MecUsi İç hkları mutehassıs azalığına Atatürk Sanatoryorau mütehassıs ve Baştabibi Dr. Osman Kâzım Okman, 100 lira kadro maaşh Adlî Tıb Meclisi Kadm • Doğum Hastahklan mütehassu azalığına Donanma Komutanhğı Sağlık Şubesi Müdürü nisaiye mütehassısı Dr. Necati Bicioğlu, 100 lira kadro maaslı Adlî Tıb Meclisi Akıl Sinir Hastalıklan mutehassıs azahğına Adlî Tıb Müessesesi Reis muavini Dr. Mehmed Rüştü Bilge, 100 lira kadro maaslı Adlî Tıb Meclisi Cerrahî mütehassıs azalığına İşçi Sigortalan Kurumu Istanbul hastanesl eski Başhekimi ve rnütehasıs operatör Dr. Süleyman Surn Alîçlı, 100 lira kadro maaşh Adlî Tıb Meclisi Patolojik Anatomi mUtehassM azalığına Adlî Tıb Müessesi Morg Şubesi mütehassıs Müdürü Dr. İzzet Okan, Nehruya suikasd teşebbüsü leri, hâdiseye simdilik kat'iyetle Nehruya yapılan bir suikasd teşebbüsü denilemiyeceğıni, mütecavizin Nehrunun arabasında bulunan baş ka birine pekâlâ kızmıa olabileceğlni söylemiş ve demişlerdir kl: « Meselâ, B?sbakanın yanında PTadej eyaleti devleti Başnazırı Pandit R. S. Şukla bulunuyordu. Araba sürücülerinin ehliyetle'inl bu idareci kontrol etmektcdir. Belki de adamın ehliyetini elinden almışiar da, ona kızmıştır.» Herhalds otomobilin camurluğu na atlıyan jahsı, Nehru iterek düs/urmüştür. 65 ysşında olmasına rağmen sağlam yapılı bir adam olan Nehru: «Mütecavizden bıçağını slabildim de. Fakat tam o sırada üzerine polisler saldırdı ve adarru yaka paçs eö")rdu!"ru demistir. Nebru'ya snikası] yapaa adamiB sözleri 100 lira kadro maaşîı Adlî Tıb MecYeni Delhi 12 (a a.) Bugün lisi Tıbbî Kimya mutehassıs azalıHındistan Başvekili Nehru'ya bir ğına Istanbul Belediyesl Hıfussıhha suikasd yapmsğa yeltenen müteMütehassısı Dr. Saib Atademir. 90 casir, polise verdiği ifadede, «ben, lira kadro maaslı Adll Tıb Meolisi Nehru'nun hayatına kasdetmedim. yedek azalığına Burea Adll Tabibi Bütün niyetün, onu, kongre partisi Dr. M. Vakur Sağmen tayin edil hükumetinin memlekette âdilâne miştir. davranmadığı hakkınd^ki sözlenmi 90 lira kadrolu: dinlemeğe mecbur etmekti» dem:şİstanbul Ağırceza Mahkemesi Re tir. Kara cahil bir köylü olan suikasd isi Nefi Demiroğlu, İstanbul Asllye Ceza Hâkimi Hamdi Önere 100 U faili, köylü arkadaşlarile dövıiştüğünden dolayı mahkemec» hapse ralık kadronun tahsisi, mahkum edılmesi sebebile hüku 80 lira kadrolu: mete muğber olduğunu sözlerine İstanbul İer» Hâkimi Haydar ilâve etmiştir. " '' Köymen, trmir Asliye Hukuk Hâkimi Ratib Seliçi, İstanbul Hukuk Hâkimi Feridun Bağana, Erzurum Asliye Ceza Hâkimi Tahsîn Ceyhan, İstanbul Hâkimi Süreyya BeMlami, Florida, 12 (AJ5.) 19 tü, İstanbul hâkimi Talib Güran, Konym Ağırceza Mahkemesi Relsi yssında bir kız, dokuz kaz yuırurtası Cemil Akdoğan. Istanbul hâkimi.. , üzerinde 29 gun oturarak ku, karar terdiğinl Ibrahim Bakiler, Isparta Ağırceza ! , ..,. . ' . . ,, .' ı , , bıldırmıştır. Mahkemesi Reısl Sıtkı Cebesoy,' Genç kız bir benzin Istasyonu Bandırma Hukuk Hâkimi Fethi yakırandaki lokantada umumun Kuraner, Karşıyaka hikiml Şerif önünde kuiuçkaya yatmıştır. SarıKolhana 90 lirahk kadro tahsıs şm, mavi gözlü Patricia An Godbee edilmek suretile hâkhnlik derece bugün öğleden sonra, bu iş için lerinin dördüncü dereceye yüksel yapılmış hususî koltufa oturmuştilmesi, tur. Patricia her gün 10 dolar ala70 lira kadrolu: caktır. Koltuk. Patricia'nın uyumaİrebolu Hukuk Hâkimi Abdul sına imkân verecek şekiîde yapülah Dirican, Istanbul hâkimi Kemal nugtır. Bir doktor zaman zaman Kadıoğlu, Erzincan Ceza Hâkimi kendisini muayene edecektlr. Hakkı Güngör, Adana İcra Hâkimi . Patricia bu teşebbüsünde muvafSalih Ertem, Ç. Başmüddeiumumî \ fak olduğu takdirde, çıkardıgı civmuavini Mebrure Esine 80 liralık civler müzayede ile saülacaktır. tahsU ve Sin.av Hukuk Hâkimi M. Derviş Turhan, İstanbul Asliavini Mukadder Soysal, Adapazarı ye Hukuk Hâkimi Ahmed Sonig, Ağırceza mahkemesi Reisi Zeki Temyiz Mahkemesi raportörü RaSert, Karaman C. M. Umumisi A. bia Şeref. Bilecik hâkimi İbrahim Nadir Özer. Bursa Ağırceza mahŞahin, Aksaray Ağırceza Mahkeme kemesi Reisi Nadir Alpay, Bergaai Reial Mustafa Kumbaroğlu, İs ma C. M. Umumisi Ahmed Adatanbul Ticaret Mahkemesi azası man, Altındağ C. M. Umumisi Hak Hayri Aksoy, Çankın Ağırceza Mah kı Egeseliye 80 liralık kadro tahkemesi azası Meryem Otman, Ma sU edilmek »uretile hikimlik ve ras Ağırceza Mahkemesi Reisi Cev. C. M. Umumilık derecelerinın 5 mhkemesi d«t Can, C Batmüddaiuznumt d dereo^e Amerikada kuiuçkaya oluran kız! mu îstanbul Basketbol lig maçlarma (Baştarafı 1 ınrt y/»hi>cf<>> dün gece Spor Sarayında devam bir gazetecınin suallerini • îevabedilmiştir. landırmıştır. Gazeteci. İn^iüz Ha» Dürıkü karçılajmalarda; Beyoğ rıciye Vekiline Mısır ile olan ivi uspor Vefaya 6758; Gaîatasaray da münasebetleri takdir etmekte cîi çekişmell bir oyundan sonra Darüf duğuna göre bu iyi münasebetlers jafakayı 7066 yenmişlerdir. halel verebılecek olan Türk Irak Gençler final grupu müsabakala paktını neden bu kadar müs?:d rmda ise Galatasaray, Vefayı 5325; karşılamış olduğunu sormujtur Şi* (Ba*tarnb I Ivci sahifeâe) Bevoğluspor, Modasporu 3029; Fe Anthony Eden gazetecınin bu çu« sonu 0 ve 5 ile nîhayet bulan nerbahçe, Kadıköyü 3735 mağiub aline şu mukabelede bulunroustur: 935 910 945 v e 950 spnelerinde etmişlerdir. «Zannediyorum ki Mısır, bızim (Baştarafı J ivci sahri<"îe) yapılan savımlardsn sorrra kabul bu paktı neden müsaid karşıladolayısile hna hasarlara 5»bebiyet edllen kanun bu gavimlan 10 semakta olduğumuzu anlayacsktır, venrşHr..'GereV kuv\et santralı lede bire e'k=rmı«+ır. Türkiye, dünyanın bu kısmmda gerek fabrikalardakl ftrizalsr gideilk müdafaa hattında bulunmaktaHaTbuki tar'm ve 1 yerlerl sa» Hlmiş, bütün fabrik?lar normal çadır. İki milletin birleşTii| bulunvTHilan idn 10 yıllık devreler lışmaya brşlamışbr. HâdiSe çe Dün muhtelif stadlarda aroa'tSr '«mleketimiz irln «imdilik kâfl kümeîer lığ maçlanna devEm edil ması keyfiyeti, OrtaDo'nırıui :nühirde büyük bir heyecan yaratmışdafaası için hakikaten bcıha biçil.'Srülmekte, nüfus sayımının Ise miş ve şu neticeler ahnmıştır: br. ' mez bir kıymettedir.» 0 yıllık devreve ithali memlekptin Şafakspor: 3 Tarabya: 0 jartlan bakmiTidan urun bir devOrtaköy: 3 Hasköy: 0 re olarsk kabul e*T!mektedir. Demirspor: 1 Unkapanı: 1 Hükumet lste bu ser.eblerden Lfinga: 2 Selimiye: 0 •üfus savıprnn 5 vlda bir yapıiElektrik: 3 Davudpaşa: 0 ması İçin hazrrladı&ı tasarıyı B Anadolu 3 Beylerbeyi: 1 (Baftarafı l inci iah>t»de) M. M ne vermlstir TasBnnın tmızımnen Yugoslavyayı, geçmîsl udb 8ebeWerl arasm<1a memleketlnutmaya ve ikı memleket arasında mizdeki irtima! hâdiselerden tn(Baştarati l inci sahifecl») daha İyi münasebetler gerçekleş. cak nii^« savısı ^uretiV hsberdar Bîlindiği gibı Maarif Vekili CeUl tirmek behsinde Rusyaya iltihaka KAPLANLA GÜREŞ Fransızların JıuJitsu eksperlerinden Andre Jİupabi'diei ve be^Tielmilel enstiYardmıcının Amerikada yaptığı çağırmıs, tikl memleket arasında Mercie, kapUnla bir güref gösterisi yapmif ve muvaffak olmuştur. iüye de bu savınun neticelerine Eskişehir 12 (Telefonla) Butetkıkler sonunda kurulacak üniherhangi bir husumet tez'hürü sa Yukarıdaki resimde JiuJitsu eksperi, kaplanla güreşirken gorülmek ;öre de daha kısa ırnnn<*a ma gün yapılan Türkiye kır kojustınu dece müşterek düşmanlaaınm men tedir. Eksper, kaplanlara karaı dahi JiuJitsu'nun tesirli olduğunu is lömat verileceği biidirilmekte ve İstanbul Böl»esinden Cahid Önel versitenin Nebraska Üniverritesi sistemınde faatlerine hlzrr.et eder» demiştir. pata çahşmıştır. milletvekilleri, beledive ve vilâvet 82.06 ile kazanmış, bölge itibarile meclisleri sedrr'1?. di?or ^ecimle de Ankara 10 puvanla birinri ol fık gorülmüs ve memleketimize da Pravdanın, yazısı, Mareşal Tito Galatasaray Llsesinde »anat günü vet edı en Npbraska Üriversitesıne Tıb Bayramı yarın kuthmıyor rin, bazı ver«il?rin tstbikatmın muştur. nun geçenlerde Sovyef dış siyaseGal»ta*aray Llud Kdebiyat kolunun ttUnbul OniTtnlUtf Tlk rakultal «avımla »lSknlan a»1»t''VHır. Bırinci kümede 10 000 metre ne mensub bir heyet de doğuda tettine ve Sovyet Dıj tsleri Bakanı tcrtib «ttlgl tSanat Günü» dün n*t kıkler yaparpk raporunu vermiştir. 1955 bütçesrnde. yeni nüfus sayı ticesi: Molotofa yaptığı hücumlara br 5 t» 12 U« oğrenclstnin l*tirakil» *• telttM taeddEflllerl tanfından yınn Tıb Bayramı kuttanacaktır. > mı lçln 1^ mlHon llralık bir tahkonferans salonu&djı cevab teskfl etmektedir. O saman 1 Cahid önel/îstanbul) 32.06, Amerıkalı profesörler d » üniversite r«WUt«nln 8{rencflerl* mOsterekan 5İsat' avnbnı? buhmmakta ve naiçin en uygur yer olarak Brzurumu bütün Sovyet gazeteleri, Tito'nun 2 Mustafa Özcan (Ankara) Toplantıda autfatollf Uıder* mer.rub tertibledlgl tflrent. jvrın »at 10 da Fetı göstermişlerdir. bu ithamlannı neşretmişlerdi ve bu 144 öfrend 2M 4m faıla «lir okumuf rakülteıl koztfcranı «aloounda b*;Una Itn tstatlstik Umum Müdörlüiu sa 32.07. yırn hazırlıklanru yapmaktadiT. yüzden Molotofun akıbetinin ne ,TIT. Atatürk f'Tnjvarsite«i T. O A nm 3 Rüseyin Topsakal (Ankara) e»k. fakülte profeafir v« egrencilcrl ttBu ar"1a •««în'ian sayım tehminolaeağı merakla beklenmeğe baş Max Thornborg bugftn feliyor rafından cOnun Bnemlnl belirt«n konutyardımile kurulm?kta ve böylece S2.3U r lerine göre TJ kivenin tîüfusu 23.5 bnmıştı. Amerlkanın büyük lktUadeılarmdan malar yapılacaktır. 4 Ekrem Koçak (İstanbul) 15 senedorherı s^vleTn, fakat bir raüyon dvnnda olaeaktır. türlü tatbikma b'şlanpm'van fıkir Pravda, tarihinde ilk defa bir Max Thornburf btıCThı uçakla fehrlİ 0. T. Birlltl Tıb rakflltesl Tal»b« Bilindiği gibl 1950 deH savmdî 32.51,3. ralze gelecektir. Bugün muhtemdtn kuvvpjien nıle çıkmif olmaktadır. Sovyet Bakamna yapılan hücumla saat 13 te Irtanbul Valisl Amerıkaiı Ccmiyeü 6Jl«f«B aonra laat 14 te Ko5 Abduflah Kökpmar (Ankarallkuvv , rakam 20.936 524 tür. Bu va.taedt tiystewu»da bir tvptenti IO0A ' *"*"*•*" *» * * «^pplSgu Sin ir şaaüna başmisafırle bir gbrüjm* yapacaktır. gttBÜ kutlujaeaktır. Geet H. T. T. Blx ziyete eöre 1955 teki mebus saçirnilk <iefeh*J«rak .Jbuhücumlara Bir evin çatısl çöktii 6 Nâzım V 1 " ' ~1 33CÎ6 'afimak Szere Nafta Vekaleti bütile cevab Radlkoyde HayroU«h«<endi «pka|u> lit» Tıb rakültc«l Tal«b« Dtrneü tara lertade, mebus adedinin 600 dva4 milyon liralık bir 7 lomatlar 1 da Sjad"et Cocmenin «ahlbi bulunduju fftnUAKofiMft», t 0.' T. Blrltji'T» nnda okcı{h ve nüfus tnı tempo Bu müsabaka.a 77 ailet katalmış tahsısat konulmustur. evin çatııı, yajmurlar neçin bu da bir sürprlz teşkil etmiş S numaraflıçökmüştür. ÇBkünHl ıırasın Tıb BayTanunı kutiama komitcsi tara ile artbğı takdirde 10 sene »onra tlcesl dün Erzuramda sevinç fından Senüraml» & Taksim Esledty» vaDilacak sechnlerde meb'u» adedı 'e yarif son anlara kadar küme • tir. da odada klms« buluamadifindan kaza Gaztnesu «olanlarında fOnüa Errurum 12 (Telefonla) Bu?"'n lalınde cereyan etrruş ve İstanbul 800 ü bulacaktır. Pravda, Tito'dan maziyl unutma ucuz »JatıLmıjtır. bir balo vcrllecektlr. te Ankara atletlerinin s\kı müca Erzurumun 37 nci kurruluş vıHösını ve münasebetlerin dfha iyiye nümü muazzam bir törenle kute'es:ie sona ermiştir. götürülmesi için Rusya ile işbirliğı landı. Bu törene Ankara radvosu 1 Ankara (A) 10 puvanla, yapmasını lstemiştir. YuH^?n Sesler ekipi de tam kad2 Istanbul (A) 12 puvanlar, Pravda, Molotofu doğrudan doğrosile lîtlrak etmlş bulunuyodu. 3 Ankara (B) 44 puvanla, ruya müdafaa etmemiş, yalnız TiBugün güzel Erzurumumuzun val4 Eskişehir 49 puvanla, to'nun baa noktalarda yanıldığını nu 12 mart kurtuluşu değil, aynj 5 İstanbul (B) 53 puvarla. belirtmlştlf. (Baştar«f\ 1 ind sanifedt'ı zamanda kültürel sahada en muÜçüncu kün ede 7500 netıcesı: 1 Güneş Tecelli (Ankara) azzam, en müstesna zirveye kavuf» alafeah yeni bîr teklU «mnacaktır Amerikan Kolejinin yeni ve halen bu teklif Gzerinde çalı? 26 221 tuŞu iündür. Çünkü, demokrat flcmüdürü geldi 2 Altan Türkerl (Ankara) tidann igabetll bir karan bugün roalar devam etmektedir. SöylenSehrlmlzdekl kız ve erkek AmerlTutum Bankası ldare merkezinde Beyoğlu Altıncı Noteri Mfinlr diğine göre, Yunanistan bundan 26 24.1 kan kolejleri müdürluğüne yeni tayin Erzururnlulan bh kere daha ievin3 Maeid Çayır (Bursa) 26,28,8 dirmlîtir. Atatürk Üniversitesinto Arer huzuru ile Şubat sonu keşidesinde ikramiye kazanan olunan Amerikah Prof. Ballennne dün evvel Kıbrutt ühaka matuf bir teksaat 21 30 da uçakla NewYork'tan çeh4 îlhan Bilgutay (İstanbul). müşterilerimızin hesab numaraları ile kazandıklan mlktar lif üzerinde durnm» ve bu sebebErzurumda kttrulmasma 12 martta rımıze gelmıstır Hava alanınaa kolejli I Takım itibarile: aasğıda gösterilmi^tir. le de hezimete uğrsmıştı! Şimdi oğretmen v« talebeler tarafından karyani bugün karar verflmesi U9 1 Ankara 9 unvanla şılanan yeni mudür meslek hayatında [ lse Kıbrısa muhtariyet Trerilmesi füphesiz Atatürkün de ruhunu ?id 2 İstanbul 19 puvanla Amerıicadaki muhtelıf unıversı'elerln 1 ile alâkah bir teklif üzerinde duetmiştir. Şu dakikada Erzurum 3 Kayseri 38 puvanla Doçent Mnvaffak Seyhan. rulduğu zanr(*dilmektedir. Yunan halkı iki bayramı birdea kutla4 Manisa 43 puvanla. uranyum buhışu hakkında diplomatlan, Kıbrıs muhtarivete Adil maktadır. kavuştuktan sonra bu topraklan izahat verivor tstanbıü Ümversıtesl Fen Fakttiteal Yunanistana b«ğlarr>amn lsten Fenerbahçeli kızlar Genel Kimya Enstltusü doçentlerinden bile obnıyacağmı da gizlememekteMuvaffak Seyhan, Amenka ve Avruşampiyon olcu dirler. pada alâka uyandıran uranyuma aid İstanbul Kızlararası voleybol tefkimyevî buluşu hakkında, kendisıle göFakat Yunan gazeteîerinin New (S fincA »ahifeden devaa) rusen bir arkadajımıza (u Izahatı verYork'taki muhabirleri, Türkiye vik tumuvaaı final karşıla$ması zayrf gördüler, kıydüar. delegasyonunun da, Yunan diplo dün Spor ve Sergi Sarayında Fener Bana neden bir arslan yavrusuntl c Organlk uranyum kompleklerl bahçe İle İstanbul Ünıversitesi tamatlannın bu faaliyetini yakmmevzuunda 1952 denberl çalışmaktayım. tavsiye etmediler!.» Dünyayı kokkımları arasında yapılnuşUr. Bulunan netıceler üç senedenberi Aldan takib ettiklerini ve onlann da blr les dlye telâkkl ederdi. Bu tnaçta güzel bir oyun çıkaran manyada ı^hemische Berichte» meorrahazrrlandıklannı endişe ile kayölüm lsteraekte Idt asında neşredılmektedlr. Çalışmalaruı Fenerbahçeli kızlar, Üniversiteyi detmektedirler. Ölüm onun tek sevsilisl Idi. Dtn gayesi, uranyum ihtiva eden bazı orga( iki sette 1510, 1511 yenerek şamnık bileşımlerm ktaya bakımından ma , Diğer taraftan Atina siyasi çevtutar olmadığı hâlde rahibler gibl piyon oîmuşlardır. hiyetlerınin aydjnlatılmasından iba > releri, Kıbrıs etrafında yeni bir yaşıyordu. Çünkü onun görmiyen rettir. Arajtırmalar» halen devam edilBeden Terbiyesi Istişare gözlerinde dinler. itikadlar meBTürk Yunan çat'şma^nın da mek tedır. faatleri için dukkân açıp pazar kaçınılmaz olduğunu kabul etmekBu vajtırmalar netlcesinde eld» edllV^yetir*: kararlan kuran adamlann eseriydi Din ile tedirîer. nris o»ln muhtellf uranyum kompleks1459 680 2462 3107 3652 4741 Ankara 1? (Teîefonla) Beden İorinUı, saf uranyum istıhsalinde ve akıl bir arava gehnez diyordu. Al5937 5553 105518 106230 106748 75572 Terbiyesi istişare heyetînin iki gün krnsef tedavısınde fayd'alı olacakları lahm biriiğine. Deygamberlerin 74157 75096 73190 76123 77041 77799 İüşunuleBUir; zıra Amerikanın muhderberı devam eden tcplanbsı bıthak olduğuna insnır görünme.'i 140807 tellf kanser ve atom enerjnl 141220 Trenîerin gecikmelerine rciştır. 140002 142118 45410 45410 ba?ma bir belâ eelmesln diye idi: enstitftlerlnin, bahls mevzuu uranyum 47176 48363 46177 49211 50162 51140 Bu toplantılarda federasvonlara ksuşı tedbirler alınıyor kompUksleri alâkalarını çekraij ve «San^'mı. eserlevimi ölüm mahver 175217 175055 51738 175468 175676 175893 benden bu hususta tamamlayıcı amluAnkara 12 (a.a.) Trerlerin verılecek tahsisatm tevzii üzen .de dpoek o^duktgri sorra bütiH b=va175388 176366 15414/15 15807/49 17391 '91 15493 mat ve imkân olduğu takdirde mrmumerkez ceza he\ Ptinin vaktinds seîer etmeleri mevzuu üt:m nıihnet ve ır>e'M'**an b*=va ne neler lstenilmıstır. Ancak, mesele kan16459 15892 16706 16966 17262 ; verdiği cezalar tetkik ve hemen oîab'lir? Briki öyleleri vardrr ki zerinde hassas yetle duran T C.D D. ser tedavisinde bu maddelerden ne şekllde istifade edilebüeceğl tıb ılım İşletmesı umum müdürlüğü bu hepsi tasdik ed'lmiş ve bszı tal'TFt oruç turhıkları, dindar aecindikleri adamiarının araştırma konuları lçîne ee*al»ndırarmmevzuda aldıfı tedbirlar cümlesin namelerin deSist'rilmesi bususurda için AHah onlan glrer. Ben bu hususta salâhıyet sahibi 5760 5459 2904 5591 24S2 106357 yaepktır..» dive raanzumelar y*nd«ı olarak ve mevcud kontrol. mu karara var'imıştır. olmadığım için blrşey soyliyenuyece105962 105763 74431 75639 73799 76154 î rakabe sistemine ilâveten merkez Savarona ve muhriblerimiz vordu. İşte bir tanesi dah»: «înâta. 77384 76028 75683 75436 76723 74934 rek'orl'jk'.erinde bulunmuştur. de ve işletmelerde birer tren takib samn sonu kara tor>r»k Ü«R »rme78023 141030 140443 141075 bugün Atîen'e 141914 140373 bürosu kurup faaliyete geçirmişnelerin geoe «vkusunn unutarak Vedad Nedim Törün konferansı 45410 45686 46099 46795 46482 49603 tir. cocuklanra bsk"i" t1 = Beyoglunda Çehır Galerısındekı *Tıkır vanyorlar 50332 51140 46959 176.ÎS6 175S92 176456 Yuvasıa nda terublenen *anat ve kıü+ Bu bürolar bütün tren'eri ilk çıSîvarona okul gemtei 12 Caa.t nna ne lüzum v«r? Bo 175609 ur konferanslarından bırı tie yarın 175010 175002 15807 *9 16697 17187 kış noktasmdan son ıstasyorJa ka A^en'e şıtmelcte olan Savaron3 or:u! deSîl mi? Ben >>ab»mn mahsulü saat 18 de Vedad Nedım Tör tarafın15126 17031 15818/51 15629 15807/49 15698 dan verilecektır. Konte.ansın meviuu dar takib ve vukuunda gec l;Tie eeTPİsi ve Gazianteb, Demihi=ar cinayetivim. fakat ben bövle bir 5729 6091 «/evk ve Ayar Enitltüsü» dür. " sebeblerüıi teebit edip bunUrın der muhribleri Hind Okyanusunia sey cînayet islemedimi» dî"*" l»u dün36 Amerikan ressamının hal iza'.esini temin ve tekerriirüne rederîerken Haşim firmas'nm tank yayı gBrmediğine kasret yassyan tablolanndan müteşekkil mâni olmak için merkez ve işletme erine rasfamışlardır. Y^kla^arak adam Rörmîven eözleri"' bîr t«rasergi dün açıldı en üst kademesile işb:rliği yapacak coskun tezahürat vapı'mıs ve iyi fa bırakıp Rönlünün ^ozünfi aça«Amerikan redm lanatından (eçm* 4722 2012 «107 4401 5996 lardır. 87S yolculuklar mesailan teati edilmiş maz mı idi? Güzeilikler sade gözle eserler» sergısi. dun saat 17 de Beyogml Rörülür dersiniz?. Seksen se4039 3652 5980 1823 1238 5803 tir. lundakl Amenkan Haberler Merkezl nelik ömründe bir defa bile bir 3590 4897 1527 4449 56S3 3159 Savarona ve muhribieri'n'z 13 talonlarında, Birlejlk Amerika Oevletmusiki dinlemedi rr.i' Bir kere ol48 saatte Jandarma hndudlart 499 2012 6825 680 2560 2907 leri Buyük Elçısı Ekeslânı Avra Warren mart sabahı Aden'e vasıl oîacaksun bir karanfil kokl;madı mı? 106O06 106704 106718 içinde tek vak'a olmadı tarfından açılmıştır. Bu açılışta seb106052 48556 50049 tır. rimlzde bulunan Amerikanın tek kadın Gözün çörmediğmi krulak duymar, Son 48 saat l;erisnde Vilâyet jandar45410 48657 51427 51283 46877 48657 Senatorü Mrs. Margaret Chase Smith, raa hududlan dahilinde tek zabıta Uperaidı Oralot i * burun koklamaz mı? Bitmez tu48607 45410 49599 51396 51776 46483 sefır ve eşi İle korchpolmatiğe mensub vak'ası kaydedllmemiştir. Bu memmjkenmez bir kîbir ve ranırun kale» 48132 49327 45118 175050 175259 175685 sahısiar. sanatseverler ve basın mennlyet verici netlce. 49 senedenberi ük Or. Bahaeddin Lutfi •sine kspanmıs cihana re muhak175692 176012 176511 176429 juaiarı bulunmuştur 175169 153016 defa vuku bulmaktadır. kak inkfir edemedifi AUaha bile 16745 16450 15807'49 Sergide. 1674 1948 yillarına aid. 36 17107 16290 17391/91 VARNAU Sarraf dükkânından altın Amerlk»n re»««nunın rÖpro«ükslyon ub danlmı?. dareın, düşmancasına bir 15316 15589,32 15451 16697 15818 51 15584 lolan teşhlr edilmektedir. Bu eserler çalan bir hamal yakabuıdı tdraı ve Tenasnl havat içinde nefes alırken, sür 16914 16042 16163 15818 51 15846 15654 Amerikada NewYork Graphic Socıety Hastalıklan Mütehauım Sadık Çatı isminde Arabklrli bir havazar, ders verirken bile ölüp ölüp 16008 16691 16975 72S12 tarafından en son tefcnlk usullere gore 72669 75488 mal, evvelki ak^am Emlnönunde Bahkhajırianmıştır. Hirildl Övle çörünüvor ki «ru mes76751 75120 142118 73182 73386 76499 pa:an caddesmde sarraf Cafer BektaiiJTata^arav Mısır aDartıSergının şehrımızde bu>uk ilgi uyanhur adam siklotimik bir bünyede 142160 142160 141516 140213 141323 142315 nin 51 numaralı dükkânına bir muşteri manı tcarsısı Emlrnevru* diraca£ı soylenmektetnr vaslı. mahrum havatınm zavallı 140490 142389 142118 140909 141124 sıfatıle girmi» ve S aded beşiblrliği ça141610 Ayrjca. Ajnerıkan Haberler MerkeSo No 10'2 fel 42203 lıp kaçar^en yakalanroırtır. Suçlu vasını. bevhudp • r , kendln* > ee 140138 141911 141030 5630 zind* dun saat 17.45 te «anat fllınlçri tanzim olunan evrakla Adliyty» verllderd eder bir mttu. ıal| « tevkit oluamu«tut. Dün geceki basketbol TürkIrak paktımn maçları ' ehemmiyefi ük fabribsında dün »ecçki fıâdise Bu yıl yapılaeak niiftts sayımı hazırlıkları başladı Dün yapılan amatör lig maçları McsVova, Tilo'nun yansldığıııı scySedi Vekiüer heyeti dün AtaHirk Üniversiîesinin yerini seçli Türkiye kır koşusu birinciliği Tutum Bankası ŞUBAT SONU ÎKRAMtYELERİ Kıbrıs meslesi tekrar sahnede 10.000 Lirayı Bayan Mazalto Modiano KAZANMISTIR. 141776 No. hesab sahibi Haftadan Hafiaya 20C Zer Lira Teseili Mükafâfı Kazananlar 100. T.L. Kazananlar 50, T.L. Kazananlar
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog