Bugünden 1930'a 5,465,331 adet makaleKatalog


«
»

RES MLİ ROMANIMIZ Bir Doktorun Nacerası JgO Cevlren: MAZHAR KUNT Yazan: SOUBÎRAN Resimli Romanımız AlA HCRHALOtMl* AZ SA8//ÇLA, RAYI CAG'Z. IMUI GEORUE StMKKON H Gangsterler Yatağı »T MEKTUP VAR \fOTOGKAFLA# OL/\ İAYA* LİSTt Alir'tAl Mm+AMAUKKA PROF. NİMBUS'UN MACERALARIt GRİPİN 1 Otopsiya devım eden arkadaılanrn arasında bir de k Baıyer rar ki bütün T&ktini kadınlara hasreder. Bir kert birile tanıştı mı. ondan nasıl kurtulacağını bilmez. olmak faydalıdır! bago v« romatizma agr»» larını derhal teskln ader. Bayanlann muayyen tamanlardaki sancılarına kar•ı başan " • kullanıtır. SUratle hazmolur ve anl olarak tesirlnl gösterlr. Baş, dlş, adate, slnlr, lumMtDEYl BOZMAZ. KALBt VI BOBREKLER? YORMAZ. Bir aşak çalışfığı evi soydn Vallkonagı eadd*tlnde »,'I numsrlı «partımanda oturan Muraef Ortacın hlanetkârı Mustafı Aytn,, *rd« klmse bul'jnmadığı bir iirıda 1 bln llra 11e ıl'ın bilezikll bİT kol asatl «•larak kaçmıstır. Murad Ortaem zabıt»y« müracatl üzerine Mıutaf* ytkılınmıj, çaldıjı 3 bln lirayı 3 ayrı bank«y« yıtırarak ksndl nunın> h»sab •çtırdıSı «nlajılmıştır. Paralar» el konmu| taatl «atın alan Rıfat innindeki |ah«ın aranmasına baslanmıstır. Murad Oriac. poli»e verdiji H»*e<lt Jimdiye kadar yanına aldıjı kadın hnmetçilerin, kıymetli mücevheratını çaldıklannı, ıon drfa erkrk bizmetkâr aJmsğa karar verdijnii. fakat bunun da hayırsız çıktıjını föylemljtlr. Diğer tarafUn, Sifüd» Palızojlu «okagındı 105 numarlı »partımanda oturan Salâhaddln Kumbasar lsminde biri de, polise bajvurarak. *vde bulunmadıjı bir zamanda kapuımn açıldıSmı. içeri giren meçhul bir hınıı tarafınctan ev ve giyinı efyalarının çalındıgım, bu arada gardropU bulunan 15 domın da alındıgım «öylemijUr. Poliı. cüretkar hınızı aramaktadır ^üniin Mesimleri J Balgenazda hastalık korkusu Tar. Tıbba devamın ilk zamanlannd» bu korku tabiidlr. Ama onda bu duygu başlı başına blr hastalık halinde... Bir nevi psikoz. Bütün gün kendini yoklar, dinler... Üzerine her türlü hastahğı kondurur, tahlile gider... Kapı tokmaklanru gömleğile tutar, bir hastaya dokunur dokunmaz ellerini dezenfekt* «der. Neden tıbba devam ettiğini kendisi dt bihniyor. Türk Mühendis, Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odasmdan: 3 Filipo» çok aık bir çocuk. Tıbba p«k kulak astığı yok. Bütün merakı iyi giyinmek. Bir d* güzal metre«i v» arabası var. Parayı neredtn bulur? Belli degil. Bazıları vatıtalık ettiğini söylüyor. Şavaj'a bakılacak olurs» Filipon briçt» üstad. Halbuki çocuk otomobil d* ahp satıyor. Bir deiuında yanılmış, şısiv çatlak bir araba almıj. Fakat onun da kolayuu bulmuş: Kaza çıkararak aigortadan paralan El'.'ktrik Mühpndisleri Odasının mukarrer umıımi heyet toplantıst 26 Mart 195î Cumartesi günü saat 14 te Ankarada Kızılay Salonunda toplantıda hazır bulunacak nzalarla yapılaeaktır. Odarnız mensubu clektrik, muhabere, fizik ve radyo mühendislerınin teşrıfleri rira olunur. GÜNDEM: 1 Kongre riyaset divanı yeçimi 2 Üç aylık Derneğe aid idare heyeti raporu ve bilânçosunun müzakeresi 3 Oda talimatname tasarısının müzakeresi 4 Gelecek devreye aid gelir ve gider bütçesinin tesbiti Sinemalara dair jikâyetler 5 Tasnif heyetinin seçimi 6 4 Nisan 1955 te toplanacak Odalar Birliği umumi heyet İstanbul Hemşerller Cemlyett. Beletoplantısına Istirak edecek delegelerin seçimi rilveye nıi]t»ca»tle ««hrln.bszt tlnema7 Cdalar Birligi umumi kfttibliği idare heyeti azalığj. yük lar'nrta fa^îs knpnk ve srözü bozacak ?p>rHrt» cok sek haysiyet divanı azalığı ve murakıblar heyeti azalığı tlen, fındık. »skl filmier ao*erilrti«nfıstık yenlldlilnden T« için namzetler secim'. ' (3098) büfelerde sv bulundurulmadığından şlkavet etmlştir. Beledlye Rlyaset Maknmı, bu huauaların flnlenmesl lcin Kavmfkamlıklara lârım gelen dlrektlflerl Ter"ı*Hr. Kaçak Inşaat derhal yıkhnlacak Valt, dün nbab. İmar l»lertn* bakan Beledly* ReU mtuTlnlerlle blrllkt» çalışsrak trnnr meTzuundaki «lkflyetlerl ayrı ayrı lncrlemls, yen! tedblrler almıştır. Bu arad» Beledlyenln llglll dalrelerinde cftddelerin gabarllerlnl göıterlr cedveiler bulundurulacak. gabartyl muhafaza etmek gartlle yapılacak tamlrat. dlkkatl» taklb edllerek yenl lnşaat meydana getlrilmeslne mUaaade olunmıyacaktır. Kaçak lnşaatın dört mtıll c«za Termek «uretlle kurtarılaI cajına dair yanlıs tefalr v# görüşler üzerine Daimi Komisyona yapılan Prenses Margartt ilt bu ay »onunda nijanlanacağı tovlenen albay Towsend, kendisini Brükselde rimüracaatler reddedllmekte T« kaçak Insaatın derhal yıktırılmasın» karar yaret eden gazeteciler» bu nijan hâdısesi hakkında bfyanat rermeği reddetmiîtir. Yukarıdaki resim, İngilterenin Belçikadaki hava ata$e*i albay Tow»end ilt İngüiz gazeteciıi görüfürlerken çekümıstır. verilmektedtr. Beyaz Balmumu Trabzon Ağaç Baskiilleri Ekttra lç •• Sivri Fmdık Her zaman bulunur. Toptan ve Perakende DİLEK Koll. Şti. Asmaaltı Cambaz Han No. 33 Telgraf: MIMDİLEK İSTANBUL. Tel: 24681 4 Arkadaşlardan «n garibi Jul« Umilt tanılan Jtil B«la, Kapmın yanında çalısryor ki vakit geldigind» çabucak kendirJ difan atun. Giyiniş tarn çok tuhai. Yüksek katı yaka takar, Basında melon şapka vardır. Ruan'da, henüs an b«f yaşında iken bütun kızlarla dostmuf. Sited* bir odan rar ama burada, pek oturmuyor. Onu daha zdyad* Barbaa Bulvan «ivarlannda görmek mümJrön. Orada kutlaria düfüp kalkar, kavga çıkanr... (Arkaa rar) Türkiyede neşri hakkı yalnız 'gazetemize aiddir. Tavukçuluk kursn Teknlk Ziraat MüdUrlUfü «annrıdan ıtçılacak olan tarukçuluk kurıu yarın saat 17 de tbrahim Müteferrika 6235 sayıh kanuna istinaden Odamız» kaydolmak mec Ukokulunda başlayacaktır. Kunta dert verecek T« tatblkat T»Pburlyetinde olan meslektaşların İS Mart 1955 tarihine kadar tırscak Amertkalı uzmanlar felmlf. kayı'd muamelelerinl tekemmül ettirmeleri icab etmektedır. kurs hazırlıkları tamamlanmıstır Kayıd muamelelerini yaptırmış elektrik, muhabere. fraık Karşıyaka yaz aylannda ra n radyo mühendislerinin Oda adresine tercihan posta ıle 10 sıktntısi çekmiyecek llra kaydiye, üc Hra hüviyet bedeli ve 1955 aidatı 60 liramn tklTid Elmalı bendind» toplanan ra birinci taksiti olan 15 lirayı cem'an 28 lira göndermelerı, ad mlktan. dtrn »abah 4 100 000 metr» reslerl değişenler ve henüz beyanname vermemi? olanların küp» yükselml» bulunmaktadır. Bu auOdamı.za derhal müracaatleri ilânen tebliğ olunur. (30J9) retle karşı yakanın yaz aylanndt au «ıkınMsı çekmesl, kat'! «urett» bertaAmerikan askert eksperleri, bir atom harbinde kullsn:! lıilecek yeni bir silâh hazırlamişiarrîır. YukaElektirk Mühendisleri Odası raf eriiimlştir. rıdaki resimde de görüldüğü gibi srrtta taşman bu silâh. X şuaları ile resim çeken bir fotoğraf makine» Ziya Gökalp raddesi İşkur Han Şehirde kurulacak yenl tidir Atom harbi ıırasmda ancak böyle fotoğraf ma.cuıeierile resim çekiieb lecektir. birinci kat posta kutusu 1075 elektrik santrah ANKARA Bir kaç eündenbert Ankarada bulunan B. T. T. TJmum Müdürü, dün aabah »ehrimlze dönmüş v« Vally* »shrimizd» kurualcak yenl elektrik «an, lzahat Termistlr. EVİNİIDE ve SEY YAHA TTE EN İYİ DOSTUNUZ trsh hakkınd* fabrikalan göztafi Karabük imal edecek Haber aldıiımıza gOn rlrml Bahsnllerln banlarına mumllat olan haş«n II» mücadeled» kullanılan jo«t«fi bnn dan bfiyla Karabük Çellk T* Vmıit Fabrikalan tarafından İmal «dllecektlr. Şlmdlllk memleketln yıllık lh«yacı olan 5000 ton goztaşının #n »ı | Piyasa Cd. Üzerinde, inşaata hazır vaziyette imar durumu yansı bu fabrlka tarafradan lttlhsal alınmıs 600 M2. arsa acele satıhktır. Büyük bir Ap., Otel edilebllecektlr. İlerld» bu fabrlk» lhtlyacı tnmamen karşılayacak duruma veya lokanta Uin cok müsaittir. getlrllecektlr. Müracaat: Tel: 36477 47268 Türk Mühendis, Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odasmdan: Zeytinyağı tanzim satışian Ticaret T« İktısad Vekilett tarafmdan tansim satışlan lcln İatanbul B«ledlyeslne 1" 000 tenpke «ytlnyaji t»hsla fdllrrt*^tlr. Bu yagların 3000 t«ıeketl yakmda s^hrlmlze getlrllecek ve satısa «reedllecektlr. Flatlar btlâhan tesblt olunacaktır. SIHHı GÖZEN' LİMON KOIONYASIDIR Sarıyerde Büyük Fırsat TEPEBAŞI Gazinosunda HER AKŞAM v* her pazar matinede mevcud protjrama ilâveten | Birleşik Amerikada (ana uçaklar) teskil «dilmijkir. Deniz filolarında kullanılan ana gemilerin rolünil havaiarda oyruyacak olan bu uçaklsr B. 36 tipindedir. Küçiik uçaklar, »eyir halindt buna yanaş?bilecel«ı T« ondsn yakıt, eaphan* alabilecektir. Yukarıdaki raıimde, ana uçağa yaklajan bir IT uçağı görülmtktedir. SAFİYE ÂYLÂ Her pazar taat 2.30 da içkislz mstine. Tel 42690 Kıymetli Fabrika Arsaları Topkapıda, Londra asfaltı üzerinde, ampul fabrikası karşısında, Yakındoğu ile Ömekbağı arasında, terkosu, elekt.iâi olan beheri 5000, 8000, 10000 ve daha fazla metrekarelik arsalar satıhktır. Tel: 36058. ı jjjp \xyks karsılaşmasında İngilia Daı Dower, rakibi İtalyan şampiyonu Nazzareno'yu İtalyada çok şiddetli bir kış hüküm sürmektedir. Devamlı surette yağmakta olan kar, birçok yollan Londrada yap an Londrada yapılan samDİyonu olmustur. Yukarıdaki resim, bu boks kar5ıla§ması esnasında se kapamış. otobüsler yolcuları ile birlkte m hsur bir v aziyette kalmıştır. Yukarıdaki resimde, Romay» 101 yenerek »ıneJt sutıeı n.v p » v ı kilometr» mesaieda luular arasında kalsn bir otobüs eoxüinı«kt«d» kilflUftir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog