Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

13 Mart 1959 ^iHiHiıııiHiıııııııtıııııııııiiiMnııııUHifiıiııiıiııınMiııuuııııııiMHMirfitımınııutıınıiınnnmmnnnmıııtMinınMiırtftırnnııiHmmnftttnıt' mtmnmınıııınıı nnuıııınuııımıuıuııiııiiiııııııııııııınnniıııuıuuımmıumıiıııımıııııııııınuiMHmmmınrutıııımııııiMiiiııınııııııııııı ? mağara tedavisinden istifade edeBronşiyal Astma, memleketimizceklerine peşmen lnanmış oldukde olduğu gibi dünyanın her talan için, psişik faktörlerin zaten rafmda görülen ve krizlerile, yapek çok rol oynadığı hastalıkların = kaladığı hastaları hayatlarından Nevada çölünde yapılan atom şancı çukurlarında gizlenen erlere ğu burada asıl fizerinde durulan başında gelen bronsivs! tır^a bu = bombası tecrübeleri uzadıkça tec «tecriibe askerleri» denmis'tir. Mu bezdiren ve hattâ bir çoklaruu enoktslaHan olmuştıır ki bn betor, tnanc, hastalann düzelmelerine |j rübe sahasından gelen haberlerin harebe sahasında mevzi alan her konomik felâketlere sürükliven çnkurlardan gelecefin sığınağmı çok yardım ptmektedir. Hattâ psi Ş de arkası kesilmiyor. Seri halin birliğe infilâkın tesirlerini ölçmüzmin bir hastahktır. Amerika öğrenmek için bir nevi tecrübe kosomatik tıbla uğr?"nl icin val = deki denemelere aid haberler pat meğe yaıayan lletler verilmiştir Birleşik Devletlerindeki astımlılatahtası olarak istifade edilmiştir. nn layısı takriben bir milyon ola pasiteleri normale nazaran bariz nız bu faktör. dahl. husule gelecek = lamanm korkuncluğunu tasvir etİnfilâk merkezine yakın yerlerMüstakbel bir harbde insan, atom salfthı izaha kâfidir. rak hMablanmaktadır. Memieketi olarak düşük bulundu. Hastaları§ tikten baska atoma karşı alınan d» evvelce hazırlanmış sığınaklarirvelerine. radyo«ktMteyi havi 2 Muhit ve iklim değişiklifi. Ş tedbirleri de ihtiva ediyor. Bir ta ra mankenler konmuş, onlarda mizde henüz bu mevruda yapılmıa mızın hepsinde kayda defer bir baş tozlar» karsı nasd koronacak?. Burada muhtelif tesirler yer ahr.Ş raftan araştıncılar, bombalann te radyoaktiv ısınların tesir derebir istatistik elmamakla oeraber, ka hastahk mtTcud değildi. Bu beş Bunun cevabını, Nevada lnfitakriben her bin kiyide S astmalı hastadan baçka kafllemize kendi Bir kere. hasta cok defa astmasını H sir sshasmd» bulunan nebat ve cesi ölçülmüstür. lâklannda hanr bulunan atom kazandığı muhitten uraklaştığı için 5 hayvanlan tetkik ederlerken diğer olduğu tahmin edildiğine göre, en liklerinden katılanlarla blrlikte üHavaya gelince 50 uçak infilâk fizikçisl Dr. R. E. Lapp veriyor az yüz bin kişilik bir astmah hasta zerinde çahstığım hasta sayısı 29 hiç olmazsa syn kaldB müddetce ğ traftan asker ve siviller ne gibi mahalli üzerinde dola<;ıvordu. Mu ve diyor ki: ordusunun da Türkiyede bulundU' dur. Bunlann 13 ünde saf bronşi nöbetlerinden kurtulur. Sonra bil = tedbirlerle radyoaktiviteden mah harebe meydamnm civan, o sıhassa kış aylannda. Türkive içinde ş fuz kalabileceklerini araştınyor«rTehlikell mmt^kadan kurtulğu düşünülebilir. Bu?ün icin bron yal astma, 15 inde is« astma ile bir rada ilml araştırmalann H mera mak için kat'iyyen uzaklaşmaya iar jiyal astma viicud h?rnindeki ve likte kronik bronşit, amfizem. bron= belki iklim şartlarının en uy"un kezi idi. Yüzlerce ilim adamı patI bakma!. Çünka etomobilin vrsra ya dahilindeki bir maddeye karşı eenişlemesi veya kronik akciğer 11 olduğu bir bölgeye gidilmektedir. !ama mahallinden en az 4 kiloAlanya, hakikaten iklim şartlarmın = Bu seferki tecrübelerde AmeribineceŞin vasıta tıkanan yollarda organizma tarafından eo<tpilpn bir tihabı gibi ihtilâtlar husule gelmisnıetre uzakta, muhtelif yerlere 5 ka en küçüğünden en büvüğüne kalacaktır. Ümidli bir kacış seni hassasiyet rcakrîvonu olarak kabul ti. Bir hastatnızda astma mevcud elverişlüiği ve kendine hâs • dağılmışlar, lnfilâkı müteakıb çagüzellikleri ile, narenciye ve = kfıdar atom bombasının ve ona ümidsizliğe sevketîer. Yollar, b edilmekte olup bu karakteri ile olmavıp sadec* kronik bronşit varlışma?a baslamıslardır. Onlar aksnacağı lçin akşama kadar rad«allerjik hastflhklar» dediğimiz dı. Hastalann flç tanesi haric dl şibi güzel ziraî mahsnlieri sines'i = aid bir takım silâhların denemesi rasında atomla alâkası bulunmıyoalrtivite fçinde kalırsın. Bu ise geniş bir grup içerisina girmekte Jerlerinde mağara tedavisinden ev de toplamış ender bulunan tebiî = ni yapmaktadır. İlk defa «Blay yanlar da vardı. Bivoloelar, radiki hafta n m baalıyan korkimc dir. vel ve tedaviden «onra vital kapa bir turist şehri olması ltibarile 1e. = bombe» yani bebek bomba ile yoaktivitenin nebat ve hayvanağnlarla berabar muhakkak Slüm site tayüılerl, kan •ozinofilUl, fl hiç olmazsa, mağarası kadar mü = baslıyan tecrübe, son dpfa panl lar üzerindeki tesirlerini arastırTıbda tedavi, sebebi tayin «dilen I tısı 20 dakikadan fazla sören büdemektlr. essir olmaktadır. maya. met»"''"'''1' stmosferdehastalıklsrda oldukça muvaffakı zik mutyentl«ri yapılarak husul» 3 Mağara havasınm biyoloiik = yük bir bombanm patlatılmasına ki değişmelerl tetkike gelmişlerpelen değişiklikler dikkatle takib Konmmamn «n W çaresi, deryetll olup. astma için de aynı hal v» flzlkoşimik hususiyetleri: Yu E k?dar gelmiştir. di. haj btr aığtnak btüup girmendir. variddir. Fakat astmada sebebi edilmlştlr. E İlk atış, 300 metre yüksekten Mağara havaaının flılkoçimlk kanda da zikredilmiş olduğu veç = bir (B 361) uçsğındsn yapılmış, o Çoluk aoeuğunn kaptığın gibi an meydan» çıkarmak her zaman zanAynca bildirildiğine Böre techile mağara içindeki suhunetin ymkm oğınak, mmî kurtarabillr. nedildiği kadar kolay oimamskta hususiyetlerine gelmce; yapılan ta daima sabit ve ılık oluşu. karbon = anda husule gelen ateş küresi 3300 rübelerin bundan çok önce ba»Orada Iki g t e ^ gaea kalaeakdır. Bu lebeble de yapılan tedavile ylnlerin hepstr.d» mfl|ter»ken ran dioksid ve rutubetin fazlalığı, has ş mptreye yükselmistir. Küre, iki lamasına kar»r verilmisti. Lâkin sıa!. Bundan a»»al Aaanya çıkarrin çoğu y« geçici bir faydâ temin lan netlce, rutubct v« karbondiok talarda husult gelen kolay balgam = dakika göründükten sonra kay havaların fena eidişi ve bu vüzetmekte veya umulan neticeyi ver sit kesafetlerinin yüksek olduğu sökmeyi, nefes sayısmdaki artma = bolmuştur. san g*n« t«hHk«y» gtrmiş olursua. den görüş sahasmın darlığı ilk memektedir. Nitekim etrafımızda, merkeıindedir. Mağaranın muhtelif ve vital kapasitedekl düzelmpH izah İ Tecrübeye göre bu bombanm atısı haftalarca «eciktirdi. Eğer Sıfinak bulamamak fhttmallesenelerce çektiği hastahğin men yerlerinde ölçülen hararet dere eder. Aynca sun'l olarak tesis edil f hedefi kıta topluluklarır1 Muay siddetli bir rüzaâr cıkıp .1a burtqat karsı ertain yanında çukurlar cesl 22 ile 23 C. çivannda sabittir. ; hus nöbetine tutulan bir çok astmiş v» bu suretle hiç b r vabancı H yen yerlerde temerküz *'en as lv.tlan dağıtmasavdı tecrübeler kaz. Bu (okurian taerld rantamatik hastaya hepimiı nk ıık te İlk girişte, gerek normal insan f > madde ihtlva etmiyen «Astım Oda 1 kerl birliklerin imhası içindir. daha da gecikebilirdl. larile takviy» «L TehHka halmreks» astmah hastada bir sıkıntı ol•adüf ıderiz, Ona, ancak muvakları» gibi, mağara ha/asının temiz 1 Orada atoma kars alınan tedAmerikanin Kore oh*amanlada allenla birlflrta hamaa ocayı kat bir lyilik bahşeden devayı tat makta iı« d« kısa bir zamanda liği de bilhassa inhalasyon allerji = rından General Dean komutası birler arasmda, yeni tecrübelpre bik ederek hastaya bir an içln fay mağaraya ahsılmaktadır. Hattâ, 12 sin» bağlı bronşiyal astmahlardaki = altında 5000 kişilik bir askerî kuv baslanmadan evvelkl tejebbüsleri Sıfınak raya konmau «vkuAtotn tecrübelerinde SMt kişilik bir askerl knvvetin baaında dalı olan hekim karsısında, asrm» İS saat mağara içerisinde kalan lylleşmeyl lzah için Heri sürülebi İ vet tecrübelerde hazır bulunmuş, acıklayan şu malumat da gözden runa vanneaya kadar alseagın vazife alan General Dean nm hakikt tedavist karımk bir prob hastalarunın blr çoğu. hiç bir aı lecek önemli bir husustur. = 6 ncı orduya mensub mezkur bir kacmıyor: kmtı re fenalık hissetmediklerinl lem olarak durmaktadır. Atom harbine karşı koruyucu lehir senl öldünnez. BlıemmiyetBetondan yapılmış. saç ve kur larla, bir Uraftan bombanın tesiri Bunlardan g»yri mağara içeri = likler subay ve erlerile birlikte söylemektedirler. Bilâkis, astımlı siz agnlarla hayatını kurtarabilirYapılan muhtelif tedavilere ton sinde radyoaktivite mevcud oldu = seri halindekl denemPİerİTi aske sunla takvive edilmiş derin çukur ölçülürken öte taraftan sığınakla tedbirlerin sürekli olması, sivil hastanın dakikadakl nefes «ayısı camanlarda bir de «Mağara tedavisi» rm koruyuculuklan hesablanacak halkın tehlikeyi geçistirebilmesi sin...t = rî kontroluna memur edilmiştir. lar.. yanyana sıralanmıs dur»n bu artmakta Tt rital kapasiteleri ma ğunu iddia edenler olduğu gibi. T. A. için hangi tesislere ihtiyacı oldullâv» edildi. Fransada Montd'Or, fukurlarda havvanlar vardı On tı. gara difansındakl Blçmeler» naza henüz bizim meydana koyamadı H IMI: Bu sırada insan bovıındaH niUMt(MllllllMI1lll11MMMllt|[|t![IIMIItl1Mnini(1IIIIIIMlltllllllllllfl1lll11IIIIIMlllHtllllIftltintt11fini[llU11t!MMIttlttlMI1 MlltlttlllHIIIIIUtllll HniUMlltlllUIIMIHlllltlillllllllltimniMltM itlUllltlllMHKllllinHlllttMIMIIIMIinilllUIILllMllUtUUHHIİIlllUltlUilllllUIIUinilU I I I r. Almanyada Klutert mağaralarının ğımu mucizevf tesirlerin varlığına ran barh olarak çoğalmaktadır. Bir faydall tesirlerin* dair bir çok neşmflddet aonra da hastalann büyOk inananlar da vardır. Mağarada 14 Tütün ihracatına aid lisanslar riyatta bulunuldu. »50 senesinde bir kısmı kandllerinl daha lyi hls gün bırakılan.Rörtgen filminin yagene Tütüncüler Demeği Alanyada tesadüfen meydana çıkan setmektedirler. Hastalardan doku pılan banyosunda, hiç bir şuaa Damlata» Mağaram için de, okudutarafından verilecek maruz kahnadığının tesbiti belki ma IU mat»ray« 14 «fln larfında 80 Ttltün lhrscatın» »ld Usnnslar» yenl ğu ffazete havadislerinden ilham ğarada fazla miktarda radyoaktivitç saat. rirmlsi ise değişik kflr mfldbuhınmadığını gösterirse de bu hu blr şekll TeHImesl hususund* Tüfün•larak msgaramn tıbbf tesirlerini rüler Derneql heyetlnln Ank»r»d» yapdetleri tatbik «derek 814 gün içesusta tam blr kanaat sahibl olmak tıftı tfma»l»r möıbet blr »eklld» netlcearaşnran Alanyalı turirt Jcılvuzu rislnd* 4070 saat (tirmişlerdir. Kür İçln radyoaktivitenin en küçük doz lenmlştlr. Galfb Dart bir ilim adanu heves lerl n hitamıada 23 hasta as T«ya larmı dahl tesblt eden MüllerBıın» gor» tOtlln lhrscın» »ld 11v» ciddiyrtil* llk tecrübelere başçok irtifad» »tmls. « hastada hlçbir Geiger detekt3ru ile blr arama yap s«ın«lar gene Tüttlnctllfr Dsrnefl tamladı. Yalnız kendi gayretilt çalışfından rerllecek, faltat llaana vcıilmfdeğişiklik olmamıştır. tstifade et mak faydalı olur. malanna devam eden Galib Derertcn evvel BSlge Tlcaret Müdürlü«ü. miyenlerin hrpsinde de astma saf y« gör* bugüne kadar (1) mağaraAlanya mağarası ile Almanyada lhrnrat flatını ve reeksport m?r7uunu olarak kalmamıs olup muhtelif Bıfetkllr ve kontrol salMilyetlnl halz buya. çoğu hekim kontrolu altında tll*t1ar husule gelmisti. Hs>*talanı> kl Klutert mağarası arasmda bir Hınaraktır. olmak flzer* 500 kadar harta *,irkarşılaştırm» yanncsık oiurşak neBu husunta VekAletc» ha^ırlanmakçoğu tstanbullu olup diğ«T bir kısmiftlr. Tahmlnime Köre bu hastamı da yıırdun muhtelif •erlerinden tlced» Alanya Damlataş msğara'i ta olan strkUlar pek yakınd» ların hepai tipik bronşiyal astmah lehin» aşikâr farklar olduğunu gögrimislerdi. Bu arada Iki hastn da değillerdlr. çünkü tam bir hekim rörttz. Zlra Alanya, tab» gtlzelllkSınaî iş kazaHmnm önlenmeM mağarann bulundufu sehtrden, » "^ Parlsliler, beynelmilel politika vt karuız bir hale gelecek veya fiat inci istıhsalinde vukua gelen bof • H) Istenlyi». ler v» iklbn ş«rtlan bakımmdan kontrolu altında yapılmamış olan Şehrimlzde kurulmu» olnn Iraıt yani Alanyalı, ldiler. Bunlardan bir uğu doldurmak için faaliyet sahaBu yenilikler, Parislfleri Klutert mağarasınm bulunduŞu SeTkd ldar» »emlr.erinde calıamnlara memleket davaları dısında en fazl» lar son derece artacaktır! İnci bu krflrlere, arasıra da olaa, difter tanesi istifad* etml» diğeri etmemıntakaya faiktlr. Sonra suhunet dört enıp hallnde deTam ert!lmekfMlr. nelerle meşgul olmaktadırlaı? Şu meraklılan da böyle bir endişe arını eenişletmişlprdir. Diğer ta rile eskisine nisbetle çok d»h tazla iebeblerle husule gelmiş nefes darfntlhaal. mallyet muh«>pb«l ve btttmlstir. raftan gene eksperlere göre. Basra meçgul olmağa sevketmiştir. Alanya mağarasmda ??23 derece ce. Tilksek sevkü tdsre, personel Te günlerde Fransızlaıın alâkasını çe içinde kıvranmaktadırlar. lığı olan kimseler de eirmi'iMr. FaNeden böyle bir buhranm patlak körfezlnde vukua gelen değişiklik, Karden Istlfad* «denlerm bir Klutert magarasında İse 10.4 dere spsyal lsler mevzulan üzerlnde yapılan ken hâdiseler, keşifler nelerdir? kat herhalde çoğunu asmatiklerln Paris belediye reisine b^kılaeak vereceği söylenmektedir? Son la rnevcud incilerin irilesmesine, güEvde çalısan kadmlann savısı son teşkil ettiği şüphesiz olan bu haa kısmı tedavlnin ilk günlerinden itl cedlr. Bu İse, çok Bnemli bir husus seminerler. «anaylcllerlmlîln en genla barcn değismeğe basladıklan hald* olup. «aten tâli iptanlar^ hassas o btlçHerle teçhİBİnl mümkOn kılmak olursa. günün en mühim davası manlarda piyasaya gelmekte olan zelleşmesüıe de imkân verecektir. senelerde arttığından ve hizmetçive talar, Galib Deredekl kayıdlara natadır. inci miktannda mühim bir dzalma sahib aileler parmakla gösterilecek zaran Damlataş tedavijinden çok bazılannda düzelmt gee olarak lan astımlı hasta ldn ılık blr h« Tilrk T« Amertkaılı mütehasaıslnnn seyrüsefer buhranıdır! Son günlermüsahede edilmiş ve bunun tek kadar azaldığmdan. ev bakımı ile istifade etmiülerdir. Hattâ mektub husule gelmekte. ancak kflrfln hi van» terdh edileceği şüphesiz Isttraklie yapılan na^srl çalljmalar de Paris dahilinde seyrüseferi nordan baska. h*ftünın muayyen fünle mal bir hale getirmek için alınan sebebinin de petrol olduğu hayretle doğru lyllefmekt»dirier. dlr. Kadınlar. her zaman oldugu gibi alâkalı yenilfkler de çoğalmıştır. laştıâı bir çok hastalan. tedavl fl tamma rtnde fabrlkalnrda tnthlk! f»al!yette Bilhassa Ortadoju şimdi de makiyajlan ve elbiseleri Ev kadırilarmı son derece memBugflne kadar, mağara tedavisln bulıınulm«!rt<ıdır. trmlrd» kuruiar. bütün tedbirler beklenen neticeleri anlaşılmıştır. rerinden aylar geçtiği halde hllâ Hastalann blr çoğunda dözelmeye takaddtim eden gflnlerde fiklyetler den sonra âkıbetlerl bizzat veya sanayl »emlnerl d» alâka tl» t«klb vermemiş, şehir sokaklannın «ne da, Basra körferinde ç»lı*makta o ile meşguldürler. Yalnız bu mevsim nun eden mevsim yenllfklerinden iyidirler. fes alması» temin edilememiftir. lan inci avcılan. bu bölgedeki pet ziyadesile alfikalannı çeken sey, birl de (Toz ve sis maskesi) olartmakta, krizler şiddetlenmekte T« erttlmektedlr. Muhtelif gazetelerde bu hususta bol miktarda balgam çıkarma olmak muhabere ile takib edilmiş hastaBu arada ATTUP» FrodOktlylt» A Bunun bir neticesi olarak Parisli rol kuyulannda. tasfivehanelerin Parisli makiyaj mütehassıslarırun muştur. Takriben 2 Türk lirasına lanmın dururauna gelince: Alançıkan değişik nesrivab okuyan her tadır. yada mağsra tedavisinden fayda lanaına men»ub lkl nnayl usmanı t( taksi şoförlerinin bu ne?lekten ay de daha iyi para ile daha rahat ve gözlerle alkalı olarak verdikleri satılmakta olan bu toz naskeleri, letmeler Vek&letlnln davett Qf!*rlne kes bu mevzudaki hakikat pavmıa görülmüştür. emin is temin etmeğe başlamıslar tavsiyelerdir. Mağara tedavislnden sağlanan gören hastalann mrfi2sl en çok iki memleketlmlse gelmlvtlr. AnkarnrtR rılmağa başladıklan temizlik lşlerini bizzat kendilîrl derecesini bir türlü takdir edemi fayda acaba na kadar stirmektedlr. Şimdiki kampanyamn parolası yapan ev kadmlan tarafından kahafta icerisinde tekrar eski h?11e Sınst Sevkü tdare Merkezi İle müa Paris belediye reisine göre, baş ve bunun üzerine de inci avcılığıyordu. Hnstalann çoğu bu ise bu Bu mesele, neticevi merakla bek rine avdet etmişler, % 15 inln du tereken bes ırOnlOk blr »emlner prog kent dahilinde taksi kullanmak son nı terketmislerdir. Kuveyt'te, u şudur: pısılmaktadır. Maskeler. ayru zaman yük bir ümid baSlamış. a''»ta ast liyen bir çok hasta bakımından B rumu bozulmakla beraber eskisin ramı haBirlanmıatır. derece güç bir iş haline gelmiş ve mumiyetle babadan oğla inMkal «Kadın, gözlerile guzelliğini da nezle olup hastalığını çocuklama tedavısinin Mağara kürlerile nemli idl. Bronşiyal astmanın eti den iyi olarak kalmıslar, % 23 ü ise Ankaradakl çalısmalarda «8ın»t 1 bunun üzerine şoför buhranı başgös eden inci avcıhğı meslek olmaktan yaratır. onunla güler, onunla ko« nna geçirmek istemiyen annelerin haliedileceeine inanmaâa başlamış oioji ve patojenisi h'Vkmdski bil husule gelen bariz düzelmeyl halen kaHdarının önlenmel ye .Mflrakere termiştir. Verilen izahata göre, Pa çıkacak mıdır? nuşur, onunla yasar, onunla askı de işine yaramıştır. toplantılantım tdareel konularında lardı. Cumhuriyet eazetesinin te diklerimiz nazan Hibara almırsa. devam ettirmişlerdir. Son gruptaki İsletmeler Vek»!etVne baSlı fabrlka riste mevcud 12,000 taksiden 5 0 ü, O • • • Fakat inci mütehassıslanna ba tanır!* sebhiisile isin hakikî veçhesini or bu tipt» bir mağara tedavisi De hastalann çojunu kpmniiVajyonsuz temsllcllertne eSHlm derslerl yerllecek şoför bulunamadığından garajlarkılacak olursa. bu endişe yersizdiı Güzellik müstahzarab ile meagul tlr. taya koymak için astmah hastalar astmada tam bir sifa beklemek lm astımlılar teşkil etmektedir. da kalmıştır. Bazı taksi şoförlerine ve hiç bir zaman kadınlar incisiz olan firmalardan bazıları, değişik Nesredilea lstatistiklere gSre, Ü7erinde mağaranın tesirlerini biz kânsızdır. Nitekîrrı or?da bulundukPariste kitaba karsı alâka da artElde ettiğimiz ne+iceleri nazan v* diğer dinltnma y«rl«rlnin açıl göre, bu gidişle meslek ölecektir. kalmıyacaklardır. Ev\'elâ Avustral tiplerde sürmeleri piyasaya arzettat müsahede etmek imkânını bul lan müddetçe cok '<;+ifade (ŞÖrdükGünün birinde Pariste inci kol yah, Japon ve Birmanyalı inci avcı mislerdir. Fakat istenilen, gözlerin maktadır. Paris belediyesinin saitibara alarak Alanya Damlataş ması hastalar» mağara tedavisi yaduk. Gazetenin m'safiri olan beş lerine bizim de sahid oWu>umM Mağarası hakkındaki k?"Hatimizin nında açık hav» T« gflne» banyosu ye, küpe veya yüzük bulmak im lan, Ortadoğuda petrol yüzünden etrafına siyah blr çizgl ^izilmesi hibi bulunduğu 78 resmt Kütübh»hastayı secerken yapacaJimız bu bir çok hasta gene eskl hsllerine değildir ve sürmel«r arasında siyah nede geçen vıl zarfırda 3 milyoa hulâsasını yapacak olursak: gibi tabi! tedari lmkânlanıu sağaraştırmanın lağlam es»«lara da avdet etmiş vaziyettedirler. Bu surenge de esasen hiç rastlanmamak kitab okiındugu teebit edlbnistir 1 Mağara tedavisinden tam lıyacaktır. Bundan başka kür •*yanabilmesi için hastalığın tedaviye retle bir agtmahnın hayabnda her tadır. Elizbeth Arden'ln sürmeleri ki. bu bir rekor teşkil etn^.vt»»5r. şifa beklenemez. nasında hastalara diğer tıbbl tedavi cevab verebilecek şekilde taze ve zaman husule gelebilen spont*n 15 Mart Sahdan itibaren mavi, yeşil. gri v« kahverengidir. Bu 78 kütübhanede mevcud kitab2 Bronşiyal astımlı hastalar vasıtalan da tatbik edilerek husukarakteristik olmasına dikkat et dikelmeler yanında. muhtelif fakgeçici de olsa bir fayda temin et le gelecek düzelmenln urv.n zaman HER AKŞAM saat 21 de Makiyaj mütehassıslanna göre, ların sayısı 800.500 dir. tik. Hastalarımızın hepsinde nö törlerin tesiri ile kolayca lzah mektedlrler. Bu alakayı nazan itibara alan devamı garantilenmiş olur. kadınlar sürmeyi, gözleri şakiklara betler hergün en az bir defa geli edilebilec^k geçici salâhları nazan S Alanyaya bilhassa kış ve doğru yaymak içln kullanmahdırlar Paris beledive meclisi kütübhane5 Alanya maSarası Almanyayordu. Kan ve baieamlarında aller itibara ahrsak. Alanya msŞarasın1 bahar aylannda ri1 ~V bir, iki ay dakl rakibinden flstfin vasıflan have bunun da ekzersizle temin edill lerin inkişafmı sa?!"" "V^aifle jik karaterli bir hastalıâın if?desl dan astmh hastalann niçin istifade kalmak istifadeyi arttınr. TİY»T«» bileceği unutulmamalıdır! Aynı M bütçesinde bu işe yanm milyon irdir. ol'rak eozinofil denen hücrelerde ettiklcrini ve bu istifdenin neden Yazan: Refik Kordağ 4 Sağlık Bakanlığınin veya manda kirpiklerin yukarıya doğru Türk lirası tahsis etmistir. 6 Mağarada Üniversitelcrimiarfma mevcuddu. Akciğerlerinin her vakada devamlı olmavıp k'<;a Biletler her gün 11 den itibaren satılır. Belediyenin kuracaİ! bir «A?tım zin alâkalı Fskölte ve F"stitüleri kaldırılması modası da geçmiştir. Fakat bunu da az bulanlar yok spirometrik taviplerinde vital ka vadpli olduğunu kolaylıkla Matineler 15 te. Pazartesi akşamlan temsil vardır. izah lılar Evi» hastalar'" i'V ve son tarafından tetkikler vanılmalı ve Şimdi de kirpiklerin ileriye doğru, değüdir! Telefonla yer kapatılmaz. edebiliriz: kontrollannm inceden inceve ya araştırmalann tamamlanmasına yar düz bir hat şeklinde fırçalanmaHâmi S. (1) 15 şubat 1955. 1 RuM fsktörlpr: H pılmasını temin edeceği gibi. plSj dım edilmelidir. Âmerikadaki son aio Alanya mağarası ve | tecrübeleri neler öğretii? | Bronşiyal Astma TIBBI BAHISLEB 1 1 I 1( | fnfilâk yerinde hazır bulunan meşhur bir bilgin, haikm atom infilâklarının tesirlerinden | korunması için şayanı dikkat tavsiyelerde bulünüyor J Dünya Hadiselert Pariste son günlere aid hâdise mesele ve garib müşahedeler ETNAN BEY DUYMASIN Cumhtıriyet in Edehî Tefrikası: Ceviren: VAHDET GÜLTEKIN Mı Prpscott. Böylpce. sirleetin ya Vaktile yanında ufak bir memur beni, elli yıllık arkadaş ve komrır^ı. fazıa hissesne >shib oluvcı olarak çalışan bu rezil herif, on şunuzu? Bu adamın sebeb olduğu sunuz Tebrik ederim. efejiı'.in Bu d;n bir çok şey öğrenmiş, ,'îendini felâketimle başbaşa bırakacaksm;z beyleri de aynca tebrik eie'im i5P vermiş, ilerlemi$ti .. Görünüs demek beni? Daha bir iki hafta zıra, bankaya yttırmış old'ikları te ona minnettardı. Halbuki dfha öncesine kadar, bu adamdan nefret f'hsî sermayeleri böyiece emniye* o zamandan, kendisine iyilik eden ettiğinizi, onu mensub oldugu kalad^n.ın ilk fırsatta boğazını ;ık dırımlara atmak üzere benimle beatjna giımiç bulunuyor.» Mr. Chaucey Arnold iriyarı. şi« maic ve onu bütün şehrin y, ,zün raber çalışacağınızı söylüyordumıtı bir adamdı, elbisesi bu CÜSJÎ den düşürmek için bekliyo<muş nuz... Demek şimdi onunla birlik oluyorsunzu ha?ı n r tazvikine dayansmavıp nere demek! > dîvse patlıvacrkmış gibi durıırduChuncey Arnold sendeleye senKimse cevab vermedi. Güneş O iri kırmızı yüzü şimdi sapsarı deleye doğruldu. Yumruklarım içindeki odayı bir utanç sessizliği ke.ilmiş, ufapık sivah gözleri rrıii masaya dayayarak tirtir titreyen kapladı. Bütün başlar, gözgöze ; h ^ bir nefret ve kederle VVili m a muazzam bir et yığmı halinde gelmemek için. yana çevrilmişti. dıt'ilrr'sti. Bu adamdı jte onu nah durdu. Mosmor kes'en yüzünü Yalnız Wilüam Prescott eskiden veren. Şimdi de Amerikan Keıeste bir vakit arkadaşları olan bu a£>;: ketıni cline geçırıyordu. 4a'bıı damlara birer birer çevirdi. Zin yanında çalıştığı adama dosdoğru ki sirketi Mr. Arnold kendi elıle cire vurulmus fakat hâîâ çılgm bir bakabiliyor ve gülümsüyordu. Mr. Arnold boğulur gibi aluyorkurnru^ şereflı ve kazanclı biı miı mücadele azmile v?nan, deh=et du. O kalın parmaklanndan bie'sese haline getirmişti \»ık bu içinde çnpınan bir boS.ivı andırı rini ynka!;t»ı ile boynunun ara=ma k uarınn dayanamazdı Hırjiz, ıio> vordu. Sesi de. boğa boşjiirür gi sokarnk boyunbağmı gevşetti. Öylandırıcı! İste siır.di oturmuş. can bi, gür bir haykırış şekiin'"le çıktı: le mosmor kesilmişti ki gören kora'tcak gibi bekliyor. kötü kötft ve «Meydan verecek misiniz Pu.. kardı. # bls d* utanmadan gülürasüyor... bu adamın beni mahvetmesine... «İçinizden biri yok mu bana kl? Mâkul olalım. Hem, mflsaad* ü. William da ona dik dlk baktı. Mr. Arnold: «Üç bin dolar, hs!» •t Mr. Prescott konuşsun. O raman göreceksin ki vaziyetin pek dedi. «Sen kim oluyorsun da bao kadar fena deâil.» William'a na ücret teklif ediyorsun. seni dttdöndü. «Buynın, Mr. Prescott. zenbas. yalancı, dolanduıcı senl! Verilecek bir tek cevabım var »aSizi dinliyoruz.» William: «Hayhay.» dedi «Mr, na: hayır! Açhktan ölsem gene Bassett'in biraz önce dediği gibi, kabul etmem!» Basset, ne yapacağmı saşınnış: beyler, ben bu toplantıyı yeni kurduğum şirketin idare meclisini seç «Yapma. Chauncey!) diyordu. Ama. Chauncey Amold'un banmek üzere istedim. Bir müddet önce uzun bir müsaverede bulun keri falan gördüğü yoktu. Gözlemuştuk. Ben Prescott Kereste rini William'dan ayırmıyordu. WilSirketinin idare meclisi başkanı ol liam artık ffülümsemlyor, gözlemak niyetindeyim. Baskan yar rini kısmış, hiç kırpmadan öyle, cevap verecek? Birinizde olsun dımcılığı için Mr. Leslie'yl teklif bakıyordu. vicdan kalmadı mı? Bakın baka ediyorum;' kâtibliğe hâkim MuMr. Arnold: «Alçak!» dedi ve yım bana! Cesaret gösterin d* ehller'i v» muhasibliğe, âyandan dönüp yürüdü. Whiscomk'u. Aynca idare meclisi bakın bana!» Birdenbire istikametini saşırmış Şimdi William Prescott da o a âzahklanna da Mr. Bassett'i, Mr. gibi. odaya şöyle bir göz gezdirıli. Whiscomk'u. Derin bir keder Içinde başını iki ğır ve keskin bakıslannı masaya Jenkinsi, âyandan DT. Banksı ve Mr. Le,«lie'yi.» Biraz yana salladı. Sonra. bir kelime söy dikmişti. kuUk lemeden, agır ağır v« düşünceli «Evet, beyler, Mr. Amold ce durdu. Herkes birdenbirt kesilmiş ve elektriklenmişti, nefes bir tavırla, odadan dışan çıktı. vabınızı bekliyor, ı dedi. Mr. Arnold'a kimse cevab ver almaktan korkar gibi dinliyorlarmedi, kimse bakmadı. Albert Jen dı. William devam etti: «Mr. Arkins bile, kendini kabahatli bulu nold'u da, yılda üç bin dolar ücO gece Mr. Bassett, Prescott Keyormuş gibi. suratı asık duruyor retle, idare müdürlüğüne.» reste Sirketinin yeni idare heyedu amma, eski ahbabına dönüp Odayı yine gergin bir sessizlik ti âzasını evinde ağırlarken. Mrs. bakmadı. kapladı. Sonra. hepsinin birdenbi Bassett'in en güzel billur kaMr. Arnold: «Aman yarabbim!» re dili çczüldü. heyecanla haykln dehlerine sarablar doldurtıp tebnk diye haykırarak. birdenbire otur şıp alkışladılar. Hepsi heyecanla sesleri. içten gelme kahkahalar ve du, başını yumruklannın irasına yerlerinden fırlanıışlardı. Mr. Ar tatlı sesler evi çınlatırken Mr. Araldı. nold müstesna. O, sandslyesinde nold'a şiddetli bir kalb sancısı Neden sonra Mr. Bassett. sıkıla oturmuş, William'a derin bir nef geldi. Karısı gidip, aile doktorlasıkıla: «Bana bak Chauncey.» de retle ve pek zavalh bir halle ba rı ve dostları olan Dr. Banks'ı çaNisbeten yabancı bir di. «hâdiseleri olduğu gibi kabul kıyordu. Bir aralık göz eöze geldi ğırmadı. kaldı etmek lâzım. Çok müşkül vaziyet ler. Mr. Arnold gözlerini William doktoru çağırmak zorunda (Arkası var) te bırakıyorsun bizi. Ne yapabiliriz Prescotfa dikerek uzun uzun bak
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog