Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

CUMMCKIVKT 13 Mart 1955 TEŞEKKÜR Bıbamıı 10 mart »55 günü Hakkm rahmeü ALt GENCE RADYO f Bugünkü progTam J İSTANBUL 10.17 Açılll v« program ll.M t»tanbul Belediy* Koıuervatuan konMrinin naklen yayını 1300 S « «»erl e d : Feyzi Aslangü 13.15 Şarküar; okuyan: Perihan Sozerl 13.45 Haberler 14.00 Orhan Avfar tango orke»t r u ı 14.30 Berabcr »axklLar «alanlar: 8»dl Ijılay, Feyxl A«l»ngil. Yorgo Bacano», Necdet Ya^ar 15.00 Dünden bugünden hafif melodller ve dsn» müzigl 15.30 Pazar konıerl (Pl.) 16.00 Kadınlar f»ııl h t y e ü 1 6 . « Güzel «esler Güzel melodller (Pl.) 17.00 Okul Öğrencl saati 17.45 Hafıf melodller (Pl.) 18.00 Şarkılar; Gömüşsuyunda çöken evin tahokuyan: lrfan Dognısöz 18.30 Bir kikatı devam ededursun bir gün •••••••••••••••••••••••varmıı bir yokmuj: Eflârun Cem Güney 18.45 Plak geçidl 19.15 5ar gelecek almacak neticeyi, vanlacak kılar: okuyan: Tülin Korman 19.45 kararı hep göreceğiz. Ancak bu ve Haberler 20 00 Vıyolonlst: Fred Gar buna benzer çöküntülerin, hattâ den, Plymnoda: Trltz Kerten 20.1» çökmiyen ve fakat hiç de mukavım Raayo Gazeteıi 20.30 Küçük koro olmıyan binaların durumu İle çiI 1 Çatalcadan harekv»t ede* 21.00 Spor haberlerl 21.15 Şarkılu; okuyan: Muzaffer Blrtan 21.41 Tenor mento ve demir mevzuu arasında Tcek olan otobüs'prin b^'<et sa*Mario Lanza (Pl.) 22.00 Tarihlmlıde büyük bir ilgi vardır. Biz i»i, yal •fatleri ayarlandığı h^lde buna^ edilmemektedir. f bu hafta: Haluk Şehsuvaroglu 22.10 nız çimento bakımından ele almak S^vilmiş jarkılar (Özel Pl.) 22.30 İFtiyonaz, şöyle ki: • 2 Hareket saatlerini bildi^ P:yano melodıleri; çalan: Ferdi Stalzer J r e n afişler yazıhanelere talik e* 22 45 Konser salonlarından 23 15 Bir çimento norm nlzamnamesi • lilmemiştir. > Haberler 23 30 Programlar 23 33 vardır, yurdumuzda istihsal olu• 3 Yazıhane kâtibleri ve pat^ Ritm ve meiodi (Pl.) 24.00 Kapanıj. Saray ile F. Bahçe 9 tıci def a karşıkarşıya Bugün Dolnvbahçe stadınds saat 15,30 da profesyonel liğin en muhim maçlarından biri iki ezelî rakib Galatasarayla Fenerbahçe arasında 150 nci defa oyninacaktır. ; Bu münsebetle bir noktayı 4aret eöemeden gtçemiyeceğiz. Pün ortayu bu maçm, iki ezelî rak b arannda 145 inci karşıİ3;rr.a o'l'içu İdd'ası atıldı. Bizce bu iddia ta msrıile indî bir miitalead'r. Be der. Terbiyesi Genel Müdür'üiü futtoi müsabaka tdimatnarrpsinin 3 üncu m?ddesi mucib nce .•e^nıi maç olarak «neticesi Türkiye b i rinci'ihlerıne ^arsn müsabakıHrı» kahul etmektedir. Bu durum muvacehesinde Gaxataj^ray smatör takımımn Türkiye şamnıyonu olduJi 1953 yılında, ou Sampiycnluğa uıaşmak üzerp Is tantul amatör liğır.de Fenerbi'ıçe tle ;.aptiğı 5 resrr.î müsabaka 115 ıraı.'ık listeye dahU edilmemişhr. Ilalbukı futbol müs;baka Ulırmtnonıesi mucibince 1952 yılındameri yapı'makta olan profesyone' ıiğ maçlsn tamamile hususi maciyettekt karşılaşmalardır Bizce, bu m a ^ r ı n diğ'erlerinden tefrikl fle ayn Mr liste halmde mütalea edilBiMİ doğru olur. Rurulduklan fÇm den, profesyonelliğin kabul *diMigl 1R52 yılına kadar 44 senc her iki kiilübun amatör tıkamlan kar(i kaı«ıya gelmlftlı. P?k tabiidir ki 1953 yılmda hdklk! îstanbul şampiyonluğunu tayin lçln vtphkları bu resm! 5 maçın da (rrasen bu maçlan her iki k.ı lüb *sas kadrolarile oynamışlsrd'r) listeye dahil edilmesi icab eder. Nitekim beden terbiyesi teşkilâtı ve Futbol Federasyomı bu 5 maçı, resml karşılama olarak kayıdlarına gecirmiştir. 1905 te kunılmuş olan Galatasa ravla, 1907 yılmda tesis edilmis. bulunan Fenerbahçeliler. llk defa 1908 yılında karşıteşmağa beşlamışkrdır. 47 yıldanberi yaptıklan 149 maçtan 54 ünü Galatasaray, 54 ünü 7e nerbahçe kazanmış,, 34 tanesi de beraberlikle sona ermiş,tir. 7 maç da yarıda kalmışür. Bu 149 maçta Galatasaraylıların attıkları 220 gole, Ferjerbahçeliler 217 golle mukabelede bulunmuşlardır. Beşiktaş Emniyeti 5 1 yendi Galalasaray voleybo! Beyoğhıspor KasımGene mütevazin bir sekil alan takımı Fransaya iasa ile karşılaşıvor maçta, her iki taraf da karşılıklı Busün Seref stadında saat 11 de hücumlar yapıyorlar. Emnivetligidiyor Bevofbısforla Kasımpaşa profes ler rakiblerine nazaran gol kaçırTürkive ve İstanbul voleybol şampivonu Galatasaray takımı. Fransız voleybol federasyonu tarafcpdan 18 24 temmuz tarihleri arasmda Royan »ehrinde tertib edilen beynelmilel voleybol turnuvapina iştirake davet edilmlştir. Bu turnuvaya Turklyeden Galatasaray; İtalyadan U. S. Minelli de Modene; Yugoslavyadan Zelevinçar, Spartak. Kıalyıldız; Cezayirden Enzi d'Auger; Fransadan At Cote dp Bante gireceklerdir. Mpmleketimizde modern voleybolu tam mânasile tatbik eden ve büvük bir varlık göstermiş olan T'irkiye ve İstanbul sampiyonu Galatasaraylüar bu daveti kabul ettiklerinden 13 temmuzda İstanbuldan hareket ve 2 ağustosta da avdet edeceklerdir. Fransa »ampiyonu At Cote de Bante takımı ağustos sonlarında Yugoslavyaya gidecek ve oradan da eylul başlarında tstanbula gelerek Galatasaraylılara iadei riyarette bulunacaklardır. Galatasaraylılar 50 nci dönüm yıllannı kutladıklan bu sıralarda fehrimizde büyük bir beynelmilel voleybol turnuvası tertib edeceklerdir. Bu beynelmilel turnuvaya Franfadan At Cote de Bante; Yugoslavyadan Zelevinçar, Kınlyıldız, Spartak ve Yunanistan şampiyonu davet edilmialerdir. Galatasaray voleybol takımı aıemleket dışında ve icinde girevonel futbol liffinin «onunculugunu tavin edecek macı ovnayacaklardır. Profesvone! licin ilk devresinde 1 1 berabere kalan iki rakibden buelin icin Beyoğlusporlular Kafimpasshlara nazaran daha şanslı dunımds bulunmaktadırlar. Dün Dolmabahçe stadında profefyonel futbol ligi dolayısile Beşiktaşla Emniyet 19101,50 lira ödeyen 10094 kişinin önünde karsılaştılar. Beşiktaşlılann 5 • 1 gibi açık farkla galib bitirdikleri dünkü • • # maç, umumiyet itibarile heyecanlı, Ş mdi gelelim esas mevzuumuza, fskat kalite bakımından da hayli yani bugunkü maçın tahminine, j SALİM KtPEB İ düşük oldu. :n cenaze merasimine iştirak etmek. *lk kar^jlaştıklan gündenberi, heı • Yalnız siyah beyazlı for\'et şah çelenk göndermek. gerek bizzat. gerek ma^lirı büyük bir heyecan ve nıetelgraf, telefon vesaire »uretile tazirak kBvnağı olan Galatasarsyîa | sî gayretleıile ve anî olarak yap yetlerini bildirmek lütfunda bulunan tıkları akınları. tecrübeleri saye akraba dost ve yakırüarımıza miımet Fenerb3İıç«> dfima Tiirk futbolunun sinde golle neticelendirmesini bil ve sükranlarımın duyurulmasına muhalcmdar ve Iideı • olmuşlardır. terera (azetenlzin tavauutunu rica Birinin kuvvetli olduğu iddia • dıler. ederim. dı.diğı maçtan öbürünün galib Müdafaalan İse kalecileri haric Muazzez Kiper çıktığı da 149 karşılaşmaîanain tet hayli bocaladı. Maamafih dünkü • • • kıHnden kolayca meydana çjkar. çamurlu, boruk ve kaygan sahada Fek kıymetii babamız bay Bu^ünkü durumda. GaLtasaraylıda bir müdafaa oyuncusu daha LAZAR KRİMİ'nin lar muhakkak Ki r=.k'ble:inden cn başka oynayamazdı. Uzun paslarla 10 3 1955 günii ufulü dolayısile gerek ha ;y: durumdadırlfr. Buna rağmen cenaze merasimine i?tirak etmek lutbusiinkü maç muhakkak otırette havaöan oynadıklan müddetçe Be funda bulunan akraba ve dostlarla, ge•îar. Kırmızıhların lehinde bit?"°k şiktaşlılar oyuna hikim oldular. rekse telefon. telgraf ve çelenkle tazi*ir, diyemeyiz. İki ezelî rakibin her Top yere indikçe mücadele kabili yetlenni sunanlara derın teesurumüz ANKARA manı oldugundan sayın gazetenizden tekarşı Lşnusında kendilerin* rr.ah yeti rakıblerinden daha fazla olan ?ekkürlerimi7in iblâğım rica ederiz. 7.28 Açılıj ve program 7.30 Zanıri s'is biı hava vaıdır. Bu havaya ken Emniyethler iyi ve kademeli bir Aile namına: Borya Kriml ih ı.vac maddeleri fiat Ustesı 7 40 * • * dini kaptırmıysn, âsabına hâkım o tarzda çahştılar. Hafıf muzik (Pl.) 8 00 Çeş.dli Ölümü İle bizleri jonsuz acı içinde muziği (Pl.) 8.30 Halan taraf maçı kazanır. Emniyet takımı ise hücumda dai birakan ejim ve sevgili babamız eczacı Tjrk berler 8.45 Pazar sabahı meEupünkü maç, Caitasarayhlar ) ma beceriksiz kaldı. Rakib müda Bay BATİST TÜLBENDCİ'nin lodıleri 9.30 Şarkı ve turnuler (Pl.) cin tâmpivotLuk bakımından e faanın bir .jok hatalarından istifade 10 00 Kadın sasu 10.15 Alı Candan ( İki kapılı Eczane sahibi) henr.rriyetlidir. Halbuki Fenerb.'h edemediler. Bilhassa Reha dün gol cenazesine iştirak eden, çelenk gdnde turkuler 10 30 Sevim Erdi ve Nesrin çeliler için netice bir prestlj me kaçırmak hususunda arkadaşlan ren. telgraf. telefon ve mektubla tazl Akcandan şarkılar 11.00 Daldan dala yett« bulunan akraba. dost ve mejlek 12 00 Cevrıye Ceyhundan »arkılar seles'dir. Onun için Galatasaıaylıarasmda en göze batanı oldu. Ingı taslarına ayrı ayrı teşekkure teessurü 12.30 Yurddan sesler 13.00 Haberler ların karşısında Fenerbahçeli'e da Zıya liz hakeminin avantaj kaıdelerinin müz mani olduğundan gaze'enizin delâ 13 15 Mandolın orkestrası: ha rehat ve dîha iddiasız bir maç letini rica ederiz. Aydıntan idaresinde 13 30 Öğle mutatbikında çok iyi hareket etmesiEji: Marı Tülbendc! Çıkaracaklardiı • ziği (Pl.) 14 00 Saz eserleri ve oyun Ogulları: Jorj ve Reymon havaları 14 15 Bağlama »anatkârı Fu'lbolda ve bilhassa G?!a*U3a ne mukabil dirsek favüllerini görTulbendcl Orhan Subaydan türkuler 14.30 Hafıf ray Fenerbahçe karşılas,malarm memesi şayanı hayretti. Buna rağmuzik besteciler! (Pl.) 15 00 Pazar da ket'î neticeyi evvelden •ahmln men iyi idi. ıkeçi 15 30 Kadın ses topluluğu MEVLİDİ ŞERtF tngiliz Futbol Federasyonundan ^tırek hayli güç ise de, galİDİyet 16 00 Kapanıs. tstanbul tacirlerinden merhum Glridli şansmm beraberlikle birlikte raW Dellow'un hakemliğinde iki rakib Grandozade namile maruf Osman Nuri b'ne r.azaran daha hırslı oyruyao» bu maçı şu kadrolarla oynadılar: Beyın oglu pek gene yajında hayata Şını zannettiğimiz GalatasaraylıHT 16.58 Açılıs v ı program 17 00 AkBeşıkteş: Bülend Dr. Vedii, Fa gözlerinl kapayıp beni sonmez a°,e;lere şanm neşeü melodileri (Pl ) 17.20 da rulunduijunu söyliyebiliriz. Fn ruk Metin, Kâmil, Nusret • Sami, yaksn biricik oğlum Inee«az 18 00 Radyo ile lngilizce MEHMED ŞEREFEDDİN kat SarıKırmızılılann da çamurlu Nazmi, Ercan, Receb, Coşkun. 1815 Radyo salon orkestrası 18 45 ve namı diğeri ıtaypnk sahada havadan uzun pasNerıman Saruözenden türkuler 19.00 Emniyet: Sabih • Erdoğan. NeARSLAN GRAND'ın kıla oynamalan ds şarttır. Pro Haberler 1915 Tarihten bir yaprak frsyonel liğin ilk devresinde GaİR jad • Gültekin, Doğan, Burhan • oiümünün üçüncü yıldonümü münase 19 20 Müzik (Pl.) 19.45 Müzehher betüe aziz ruhuna keza ebe\^eynimizje , Güyerden jarkılar 20 15 Radyo G«tsssrsylılar Ffnerbahçelile I 3 1 Reha, Hikmet, Dursun, Gündoğan, ecdad akrab» ve bllcümle jiiheda ervazetesi 20.30 İstekler programı (Pl ) rntp]ub etmislerdi. Bupünkd TÜCI Bülend. hına ithaf olunmak üzer» 18 mart 1955 2100 Şarkılar <P1.) 21.15 Türkuİnpiliz hakemlerinden Dellow idaBeşiktaşlıların başladığı oyun cumı günü Düzcenin Csmii Kebir Se ler (Pl) 2130 Guzel sesler (Pl ) namazını müteakıb re edecektir. 22 10 ortalarda oynanırken birden Si rifinde ö^le kıraıt olunacagından Mev 21 45 Behlye Aksoydan şarkılar lidi Nebevi ak 22 45 Haluk yahbeyazlı forvetin hücuma geç raba dost ve arzu buyuran din karde» Muzık hollerden salmeler (Pl.) Haberler 23.00 Müzik dlinyasında bütiği görüldü. 6 nci dakikada Coş lerimizin teıriflerl rica olunur. yük söhretler (Pl.) 23 30 bans orkesMerhumun annesi: Ferdane Grand tralan geçldi (Pl.) 24.00 Kapanıı. kunun sürüp götürdüğü ve anî »••••••••••••••••. • olarak çektiği şüt kale üst direğiKANLI SEVDA nin içine çarparak gol oldu.. nrumd> h«r türlü lhtlmımı gSgtaren ba| t* Htydarpaj» Aıkcrl haıtancst Ser Ubibl nyın G*ncral Hehmed Al! Kabalak olmak Uz*rc t>UtQn doktorlarla bajnem|ir« ve hemşlrflMt, hastant mennıbisrına vt ccnazrıln* Iftlrak «dan muhı*«m ı*vata mlnnct v» |UkranUrımıxı hürn.etle «rıederlıKrlidltrı Bnb. Mehmed Genec, TID. Kılıç Gencc vt kızı Feruza Gene* # *• I mart 1955 ıılı fünü Allahıa nhrnetine kavujan e5fm jan e5fm Bozuk Çimentolara Dikkat! Bir mimar, ithal malı çime ntolardan bir çoklannın evsafa uygun olmad'ğını ve muhtemelen ileride çöküntülere yol açabilece ğini ileri sürüyor ve nizamnamenin tatbikını istiyor Banka müdürü bana niçin r 6A56A5A (Cavalleria Rusticana) Gerek musikisi, gerekse mevzuu itibarile sahne edebiyatının en sevilen bu eserin filmi de, esere lâyık bir mükemmeliyetle filme alınmıştır. Ölümle neticelenen bir açkm hikâyesi olan bu fevkalâde filmin başroüerini ANTHONY QUINN. ve şarklı yıldız Kerima ve May Britt oynamaktadırlar. Mascagninin sehhar musikisi eserin kıymetini bir kat daha artırmaktadır. Rer.kli bir şaheser olan KAfrtJ SEVDA filmi çarşamba akşamtndan itibaren yalnız LÜKS sinemasında gösteTİlmeğe baslanacaktır. ' Bu macı Ankara böigesinden F»ik Gök?v idare Hpcektir. Amatör lig maçlan Bugün muhtelif stad ve sahalards amatör kümeler lig maçlarına devsm edilecektir. Seref stadında: 13.00 Yeçildirek Sultantepe 15.00 Galata Sümerspor | F""Tt>ahçe stçadında: 12 "0 Kiiriü,pazar Rami li.30 T?k<=im Y. S. Selim Vefa stadında: 9.30 Güzelihisar Darüşşafaka 11 30 Karagücü Alemdar 13.30 Hilâl Sülpmanive 15.30 Topkapı Sarıyer Eyüb sahasında: 11.30 Cihaneir Büvükdere 13.30 A. Hisar Haliç 15.30 İstiklâl Adalar ceği ve tertib edeceği bu beynelmilel tumuvalarda en kuvvetli favorisile temsil edilecektir. Ayhan, Yeğit. Sinan. Erdoğan ve arkadaşları gibi memleketimizin en iyi voleyboleularını kadrosunda bulunduran Sarıkırmızılılara bu büyük teşebbüslerinde başanlar dileriz. makta birbirlerile âdeta yanş ediyorlardı. 23 üncü dakikada eene anl bir Beşıktaş hüeumunda bu sefer Ercanin sürüp ?ötürdüğü top. ilk golde olduğu gibi aynı pozisyonda kale direçinin üstüne çarparak aglara takıldı. Devre bovlece Beşiktaslilann 2 0 üstünlükleri altmda kapandı. İkinci devrenin başlannda Emniyetliler rakiblerine nazaran daha çok akında olmalarına rağmen gol çıkaramıyorlardı. 13 üncü dakikada gene anî bir Besiktaş hüeumunda, Sami Emnivet kalecisinin cıkmasndan faydalanarak topu bo? kaleye göndererek üçüncü golü yaptı. 20 nci dakikada bu sefer âni bir Emniyet hücumuna Dursunun ortaladığı topu Bülend Rehaya geçirdi. Rehanm yakın mesafeden çektiği şüt Besiktaş kalesinin üst direğine çarparak emniyetin jeref sayısı oldu. Yedikleri eolden sonra Beşiktaşlılar tamamile oyuna hâkim oldular. Siyahbeyazlılar bu hâkimiyetlerinin semeresini 22 nci dakikada Nazminin yaptığı dördüncü ve 24 üncü dakikada da Recebin yakın mesafeden attığı beşinci gollerle aldılarCrun da böylece Beşiktaşlıların Emniyetlilere 51 galebesile sona erdi. BULMAC m IB! » m I* m m r BOR 1 Ist. Borsasının lî'S'1955 flatları 100 100 100 100 100 100 100 100 100 s\ AÇ ılış K.apamş Sterlin 784784 Dolar 2S0 30 2S0 30 Fraruıı frangı 8 800 80 Lret 44 8044 80 İsvıçre Frangı 64 0364 03 Florin 73 68 4073 68.40 Belçika Trangı 5 605 60 Drahmi 93 3493 34 Çekoslo Kur. 38.88 8738.88 87 İsveç Kur. 54.12 5054.12.50 ESHAM VE TAHV1LÂT <„ T FAIZLİ TAVILÂT Sıvas Erzurum 27 Demir>olu I 1941 Demirvolu n Demirvolu III Milli Müdafaa I Millî Müdafa II Millî Mudafa? III Milli Müdafaa IV Ziraat Bankası I Ziraat Bankası II 20 70 22 05 22 50 22.15 21.20 22 95 21.85 22.10 20 60 105.50 "o 6 FA.IZLI TAHVİLÂT 1949 Demırvolu VI 103.00 Kilkınma I 103.75 Kalkınma n 103 80 Kalkınma m 103 75 194» Irtıkrazı I 103 >i 1948 İstikran 103 75 1949 Tahvil! 102 50 <*r 5 FAİZLI TAHVİLÂT 1938 Tahvili 23 95 • İkramiyeli Müdafaa 25 50 ' İkramiyeli D. Yolu IV 110 50 İkramiyeli D Yolu V 111.50 1951 Tahvili ıoo«o 1953 Tahvili 100 f 5 Ziraat B a n k u ı m 103.95 • Ziraat Bankası IV 103 5 0 * Ziraat Bankası V 103 70 • Ziraat Bankası VI 101 85 • 1949 <„ 4 5 KAİZLİ TAHVTLÂT * Tahvili 107 25 Şırketleri 237.00 132 Ofl • 195 00 132.50 63 40 16 bO I3IMI (K 106 0(1 • 69 00 4.Î .=.(• SOLDAN SAGA: 1 Geçen gun 37 nci kurulu» yıldönumunü kutlayan derneğe mensub meslektaş. 2 Lüzumundan fazla yapılmı? para yardımı (iki kellme). 3 Vucuo'den gecen ra'şe. 4 Eski Tanrılardan, bir harfin okunusu. bir takl. çimento nflmuneleri 5 Hvaya konulup sıralanmış olan kapılannda şeylerdeki dumm. « Horozların gu alınırken, gerekli iüna pöstprilmez rurla salladıkları, bir çesld hastalık. ve norma uymıyan çimentolar hak7 Bir cins beyaz mobilya tahtaları ve boyaları (çogul). 8 Vücudünün lâhim kısmı kirli de»il (iki keüme). YVK\RIDW AŞAGIYA: 1 «Af taleb et!» manasına mürekkeb bir emir. 2 Çofc acayib «eyler (eski usul çoğulı. 3 Tersi çok yaşlı ihtiyarriır, çevrilince dUnygyı kolkola Damızlığimu 852 çeşiddir. şereflendirmi? çift meydan» çıkar. 4 Siyahlar. alacahlar. benekliler, yeşil ve Güzel ya?ı «natile ilgili engel (iki kemaviler yüzlerce görülmemis. çeşidlerde üme ı. 5 Terziye en fazla l»7im olandünyanın tekmü nadide kokuiu ve katlardan. bir edatm kısaltılmışı. 6 Parlak degil, bir erkfk adı. 7 Hayvan merll yediveren güllerinin fidanları buyavnısu. büyukçe çapta. 8 Bir loru lunmaktadır. Renkü fiat listesini ısteyiedaı. sifjşh verici. nan çitnentolarla dışarıdan ithal olunan çimentolann bu norma uygun olmaları lâzımdır. Aksi takdirde çimento diye aldıgımız şeyin bir torba topraktan farkı olmaz ve bunlarla yapılan binalar yıkılmaktan kurrulamaz. Öyle sanıyoruz ki, yerli çimentolar nizamnameye uygundur. Ancak. dışar:dan gelenlerin durumu şüphelidir. Bunlar için gümrük kapılannda daha sıkı tedbirlerin plmması lâzımdır. Nizamnamenin de bu mevzuda üztrinde dunılması icab eden taraftan yok değil. Meselâ: Çimentolar dışarıdan bir menşe şahadetnamesile eümrüğe gelir ve bu şahadetnamede çimentoların Türk normuna uyaun olduğu yazılıdır, ithal sırasında bir taraftan nümune almarak tahlile gÖTİerilir ve diğer taraftan şahadetn.5m?deki sarhate müsteniden çimentolann ithal ve satışına müsaade edilir. iki ay sonra tahlil neticesi menfi ise ne olacak? Çimentolar yurda ithal edilmiş ve kullanılmıştır. Tahlil neticesine kadar satışının durdurulması ise bir çok masrafı zarurî kıldığı gibi bu bekleme »ırasında çimentolar vasıflanndan bir coğunu kaybedebilir ve bu sebeble bir çok davalar doğabüir. Binaenaleyh, iki şıkkm da kendine göre mahzurlan olduftundan bu faslı ayn ve esasb bir tetkike tâbi tutmak gerektir. Biz gene mevcud nizamname hükümleri dahilinde yapılmaaı ken işlere dönelim :Bu nizamnameye aykın vasıfta çıkan çimentolar hakkmda kanunî takibata tevessül icab eder, bunlar vapılmış mıdır? Yau'İT"1» Ue mihkO.Ti olanlar var mıdır? îste bunu bllmiyoruz. Yalnız şimdiye kadar ilıimnameyt uymıvan bir çok cOruf çimentosunun yurda İthal tdildiğial, bunlalrm inşaatta kullanıldıklannı işitiyoruz ki, bu cidden 'ecldir. Bundan başka son gflnlerde Rııayadan çimento ithal e''ildi$ini, normlannm henöz malum olmadıjtını ve torbalarının 45 kiloluk olduğunu duyuyonıı. Nizamnameve •röre bir torba çimentonun 50 kilo olması lâzımdır. Bunlan alanlar 50 kiloluk torbalar gibi kullandıklan takdirde dozun ne kadar düşük olacaSı mey dandadır. Binaenaleyh, gümrük Meşhur Dünya Gülleri Hediyeli fidan satışlan başlamıştır kaza Ziraat Bankasından gayrimen kul m?llarım karş;hğı kü"ak zürraın istifade ettiği bölümden faydalanm?k i^teciim. TarlalarıriMn imarı zamanı (Ekim ayı) verilen paradan istifade ettiın Bu deia zeytinlilderimin gübre. budsma vcsair isleri • ronları, bu hareket saatlerinif için heıkes Eİbi ben de para yardı• bilhassa ners^mbe vo o=zsr eün4 mının yap Imssını banka müdürünJleri isted^kleri tarzria tebdil e t * den rica *"ttim. Muhtei'fm müdür b'na i.«tediâim •mektedirler. 4 İstiab haddinden fazla yol J parayı veremiveceğini an"rk Jönüm ^.cu alan bu otobüsler hiç bir bas'na (40) lirü alabileceğimi söy• kimse tarafından kontrol edil ledi. Halbuki dönüm hesabUe alı4. memektedir. • nacsk para (250 l:ra) ile on parça^ 5 Gene bu sebebler yüzün* yı bulan zevtinliklerimin bııdama Bugünkü • den (ayni saatte kalkmak reka 4. masrafını karsı'.amaz. • bet ve sürat) dün iki ayn yaf şartlara göre ?übre ve belleme işJzıhaneye aid ve birbirine rakib• leri için bir hayli paraya ihtiyao • iki otobüs İstanbula giderlerken.J vardır. Müdür b*»ye vaki ricalarım >. Çatalovaya iki kiaometre Kadar j maalesef neticesiz kaldı. Sonradan öğrendiğime göre OeJ bir mesafede. yol kenarındakij nim ayarımda ve arazisi benden da•*• iki müşteriyi alabilmek yüzünJ > den çarpısmışlar ve on binlerce^ ha az olan küçük zürraa (isimlerl • lira değerinde maddî zarara uğ4. mahfuzdur) arazi fonu dısında v* • ramışlardır. İnsanca zayiat yokJ keyfî bir şekilde ikrazda bul'jnuf J t u r . Tahkikata devam edilmek* luyor. Verdiğim gayrimenku] se» • tedir. AlâV^lı m^Vı^'ann dik^ netler kıvmet itibarile (30) bin li• kat nazanna arzı ricasile vef rayı aştığı halde istediğim par» (2000) liradan ibaretti. Eğer taliİ saygı i'e bildiririm. • mat dönüm başını (40) lirayı * erÇatalcada. Anadolu Ajr meği icab etiriyorsa muhter >m müMııhî>blH FHhl Or dür neden başkalanna arzu ettıgi »ekilde ikrazda bulunabiliyor. kindakl takib?ttan müsbet neticeler Resmî kayıd ve elde mevcud dos' " J l r ' rökün yalara istinad eden bu müracaatim ahnmazsa tüye benzer başka cökııntüleri de üzerinde ilgili makamların tahkikat beklemek lâzımdır Hele sagında, TOyapmalarını, kabul edilen prensiplunda bulunan binalara dayanarak lere göre hareket etmİTPn muhteayaVta duran ve fakat mukavemeti rem müdürün bu durumu açıkça olmıyan bir çok binalann da oucevablandırmasını rica ediyorum. lunduğunu hatırdan çıkarmamalıyız. Gayrinizamî inşaat iiddiasî Beyoğlu Mls Sokak N. 25 Bir tarafı AJahamamı Külhon Mimar Nuri Tomrnk sokajh diğer tarafı Altıpatlar tokagı çıkmazı arasmda yirmi bir dair« Millî marşa hiirmet II Ağahamamı apartımanı namı «1Ankara 19 mayıs stadyomunda tında bir bina mevcuddur. Çıkmaza bakan r e aparhmamn 27.5.955 günü Türk Fransız. Ordu takımlan maçı serominisl yapıhr ı«ık, hava v« (Tüneslnl aneak bu ken ben Genclik parkındaydım, cephede olan altışma vakın p«ne»hayli kalab'^kt'k. Millt marşımmr. relerinden almaktadır. çalmdığı parkın en flcra köşelerinBu cephedt bulunan bfljrSk W» den bile işitilebilirdi. Marşımızı bahçeai mevcud lken apartımana işittigimlı an, bizim gnıp oldufu bırakılman İcab eden y*dl t«kbl muı yerde selSma durduk. Parkta metrelik aratlyl iki metr* kadar ?ezen. oturan bir hayll ir.'an vardı. bir yer ayırarak gmyrinlzaml Wr Gözucuyla etrafa baktım. Ekseri ifrar muamelesl (ferek tapuea <•vet hiç istifini bozmamıştı. Kimi rek imarca yapılmı^br. Temellerl %'ürüyerek kimi ahırarak marşı atılmak özeredlr. dlnledl. Benim bildiğim millî mars Bugün iki kata mösaade edlldl, çaldığı zamas Türk kanı taşiyan yarın üç kat olabillr. Emrivakl kartveyahud taşımıyan» bir klmse Sismda kalmadan «wel, alâkalılann saygı duruşuna eecer. Fakat yu zaman kaybetmeksizin mahalllnd» kanda belirt*i<?'m fibi bu biirmet ve civarmda tahkikatı yapmalarını e»efle söyliyeyim kl tek Mill! ve gene ifraı gfbl bir yanlışlıSa marşımıza gösteri!m»di. düşmemek gayesile baknore«t ssym Valimizin de nazan dikkatinl v« lsmet Erdem Tapa tşl. IU laatleri başmontörtl. vardımını bekleriı. Beynftlu AÇahsmamı Kölhan Kınkkal» sokağı No. 33 te iksrret m i edenlerin (Tmzalar) eşit : Çatalca otobüslerı • Bursa muamele yapmadı? vilâ> eünin Orh.ıngazı kajnin zararlı rekabeli: zasında tarla ve zeytin'ıklerim var. Bu arHZİmin bakı'mı için rrezkur ^^ Ümid! Ümid! Sayın yazanmırl Geçen günkü Cumhuriyet'te O« kuyucularla başbaşa s?hifesinde çıkan Kadir Çıplak isimli vatandasm mektubunda Rauf Güneöre cevab olarak: Genclere ümid degil, gayret tavsiye edilmelidir. denilivor. Ve yazısmm bir verinde de: «Halbuki ümid etmeden de işe dört elle sarılır ve gayret edersek sonunda bir sukutu hayal bizi bekl=memi} olur» kanaatinde bulunuluyor. İşte ertesi günkü gazetelerde çıkan çiçeği burnunds bir haber. İzmirde 13 yaşında bir cocuk. küciik yaştanberi heves ettiği artistliğe bütün savretlerine, bir çok stüdvol?ra başvurm?^'^3 ı^ıen muvaffak olsmayınca üzüimüş ve uvku ilâcı almak suretile int'har etmiş olduğu silesine bıraktığı mektubundan anlaşılıyor. Bu çocugun önünde uzun yıllar ve imkânlar vardı. Onda eksik olan sadece ümiddi! Bir insana kalori kadar vKamin de luzumludur. H'Jrrnrtlerîin. Yüksel Erdoğan M£ruı.ic^ul^.r Sainiys Hanı No. 1622 ı t 1 * f S İ T İ M Ş AİRİE z A l t DİAİLhİN 16 Mart ÇARŞAMBADAN İTİBAREN | * Beyoğlu YILDIZ Pangaltı T A N Sinemalarında Sizleri heyecandan heyecana, maceradan maceraya sürüklivecek olan veefsanelerJ dilden dile dolaşan tarihe mal olmuş kahramonın menkibelerini devrinin dckorları ve köstümlerile canlandıracak muazam bir film. N İ İ L • A NİLİÂ A M|İ L YİAİŞ 1 M İ T İ I İ Y AİZİİP niz. 50 kuruşluk posta pulu mukabılinde gönderilir Ağaç olan güllerin bozulanı ödenir Şimdi dikme zamanıdır Taşranm en uzak yerlerine garantili ambalâılarla fidanlar fevkedilmektedir Acele edilmesi TELEFON: 61250 Türkiye Biiviik Gfil Fidanlıği Kadıköy. Küçük Moda m L A N UİRİAİT! ••İLİAİLlfilS ilv AİL AiRia m Prof. Dr. Sadi Irmak PRATİK E V HEKİMİ Uclı tstanbul Belediyesi ŞEH1K TİVATKÜLARI Saal 2i at L • Her evde bulunması lâzım olan bu faydalı kitabdan ba Z l ba! bahısler: Başlıea haatahklar . Sağhk koram, tedbirleri . Ç o . , b a k a m . h k y a r d l m Gıdg rejim]er. r H«Hd Kffaıpe,!* Şlrketl İst.nbul DRAM K1SM1 Sen öl, Ben iaşayayım Yazan: CESARO GIULIO VIOLA Türkçesi. MUHS1N ERTUĞRUL rieı varşamüi j»4aaı. l»ıeot K«.esn1ıı Pazartesi aksamlan temsil yoktuı reıetoo 4215*1 PAZABTESİ a k ş , m , n d a n Sinemasmda bir alev gibi bütün etraiındaki Banka Hisseleri ve Msden T C. Merkez Bankası Gararıtı Bankası H 1 Aod ln r'irkiye Kredi Bankası fş Bankaiı fapı ve Kredi Bankas \KnRnn 1 A u Sanayi Kalkınma Ba. Aslan Çimento Sark Ueğirmenlerl Ticaret Bankası ATLAS N KOMEUİ KISMI Y EL PA Z E Yazan CAKLO GUUUÜN1 Turkçesı NAZIM ÜERSAN Heı Derjemoe «nsamı uııebf gecesıdir Sal> ^Rsanıiarı tem»tı vnittuı Cumarıpsı »e carsamoa eunıan Mat 14 'M da Çocuk rıvalrosu ürnir »e t>onıe»lıd« pazar ırıi' ! en îaat 15 30 da matıne l'eıMım 4040* EM1NONÜ rKMSıll.l.l'.RI Cağalngiu Oğrencı U'kalmd» ıRskı Halkevı KAZA KUEŞUHÜ CRVBY GENTRY) PANOPAMİK: A.tlstlerf: erkekleri aşk ateŞile yakan bir günahkâr k«m maceralan Emirgân yolculan otcbüs »ıkmbsı çekiyor Emirgânla Sirkeci arafitnda işli yrn yeni tip (arkaHan inilir önden, binihr) otobüsler bu iki dui'ak arasiTida yolcuların heiTini taşımaşa kâfi geİmemektedir Otobüsler sabah lsrı (7.3010) Bebekle Beşiktaş ars=mda. aksamlan ise (1719.30) Tm'nönü ile Besiktaş aras'nda hiç durmadan geçmektedir. Otobüsleı'in durmssı için bosuna el saUıvanlar Tipcburen dolmu^lara (o ^R Hı'urlarsa) koşup işine, mektebine, veva evine dönme çarelerini ar=.şt!rrnaktadırlar. Vatandaşların sıkıntılarını ve fuzuli masraflarım önlemek için iki ricam var: 1 Emirgân Sirkeci otobı'Her! kalabalık saatlerde daha sık hic olmazsa büyük tip olarak işlsti'sin. 2 Sabahları 7,30 ile 9 arBsm^» f Bebek Sirkeci otobiisü ol ''*u gibi) Amavudköy Sirkeci otobüsü işletilmesi mümkün ise ' 1 J ^ * edilsin. İdare yolcu bnl'mam div^ korkmasın, otobüs mil<*an ne kadar artarsa artsm bu izdihamın önüne geçilemez. Arnr.v! " " ^e» 69 30 FİAT1 42R 000 Fr 371 Fr Jennifer Jones CHALTON rfSSTON tlâveten: FOX Journal ve M İ K İ PARIS BORSASI ALTIN (11 kilo altın <\\ Dolar SERBEST PIYASADA D O V I Z L E R Ster'ıin efektif Fransız frangı (1000) TurkishAccant Dolar efektif Dolar N. W. İsviçre Frangı NERİMAN KÖKSALSADRİ ALIŞIK GÜl GÜLGÜN FİKRET HAKAN $:'&$&., ATIF KAPTAN 17501800 1800 1950197? 730735 755760 165166 KLKTLAR KUZULAR Ya?an A N OSTROVSK.1 Türkçesl ÂSUDF ZEYBEKOĞLU Temsıı ?ıınlert: Persembe cuma cumartest. pazar Pazaı lUnleri «aai 15 30 da matıne Cuma iksanv » l e ı » eece«ıdir Gişeler hergıin saat 12 de açılır. Basan ve rayao Cıımhurnfi Matnadcılık v* Garetecilik Turlt Annnlm S1rket> Caâalo41u H'»>v ..kpk No 10 4) Hnhlhlert KÖVÜN (GAKtT! ÖMER) SARRAFLARDA ALTIN 58305840 Cumhuriyet Ata. 66756700 Reşad 69507001: tneıiiz 55305541 Gulden Kuiçe 85285" KALTN BESIBIRLİKLER 2825028500 Cumhuriyet Reşad 50000505<Hl rlamıd 3ı>5U03t>liU<ı Azı2 320Ü032200 ^ a ı 15 te tesDli edlım ı*ı lıaretllıeı Bnnad* muamele «örenlercHı İZMİR I N C I SİNEMASİNOA tklnd zafer haftasına başladı. VEDİ KÖYÜN ZEYNEBÎ aynı zamanda KAYSERİ TAN Konya BELEDİYE, Söke YAYLA sinemalarında gösterilmektedir. 21 Mart pazartesinden itibaren Eskişehir ATLAS, Akhisar TAYYARE ve pek yakında Bursa sinemalarında KARDEŞ rtLM İZMİR TAC FİLM Eser ve reji SAMİ AYAOĞLU NÂ/IMh N \l>l ve (,«)( IKI.AKr Yazı ı s i n n n i f l ı e t ıdare Mec'ul MüdUı e'ieo CEVAU t'EHMİ BAŞKU1
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog