Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

O H A. B Demir Perde gerisine giden Ana Kraliçe! duuasilcMıaL Batı Almanya ordusu için silâh stokları Churehili pusuda! hurchill'in pasuda olduğu muhakkak! Az bir ekserivete dayanarak 1951 tlenberi İngiltereyi idare etmekte nlan Bashakanın seçimleri yenilemeve hazırlandığından stk sık bahsedilmektedir. Halhnki normal olarak genel seçlm tarihi 1956 dır! Churchill'in, bilhas<M muhalefet partisi içlnde baseösteren ciddî buhranıtı vereeerri nptirelere eöre, zamanından Mrel eon«?l seçimlere gidip eitmemek hususunda kat'î bir karar alm'sı hpklenmelidir. İneiliz İsci Partisi dahilinde ne oluvor? Mnhalefet partisinîn »oi kannHım tetnsil eden Bevan bir defa daha partinin mn«cHil liderlerine karsı isvan bavrairını çekmis, parti disiniinini çijrneverek Almanyanın silâhlairması ve tngilterenin hidroien bombastnı tmal etmesi Rİbi davalarda alevhte rey kuliannustır. Btı »olcn tneb'us. •yni r.smanda, kendi partisi içmde de blr hİTİblesm* hmıtle retinnl?tir. Burnın iİTerine d» Bersıı'nı partidpn ihraei istenmiştir. Bti ihtilâ*in tşd partislnl «ayıflatamrı muhakkaktır. Çünktt Bevan taraftarlan da coktur ve bnnlar simdiden lhrae fikrl De «aoea«Je'eve bas.lamıs1ardır. Bundan 25 sen« arvei de tsçi Partisi dahilinde böyle eekişıneler cerevan etmişrl. 1931 yılmda Bevan, Straşey ve Mosley adında fiç İşçi Partisi mensubu bir beyanname nesretmişjer, sosyalinnin mutedil hir siyasetle, tedricen tatbikinı tavsive eden liderlerine karSi Isyan bayragnu çekmişlerdi. 1931 yıhnın bn müfrit solcu eloBianlan ne oldular? Mosiev, kntnbiar birblrine benzediğinden, kolaylıkla mflfrit soldan müfrlt saga atlamıs. tnettterede faîist partisinl kurmm, harh Içinde tevkif edilmistir. John Streachey Ise 1935 yılmda Biriesik Amerîkada knnferanslar verirketı komfinM »1du£nmı söylemls ve ban hâdi«eiere yol aemıştı. Daha snnralan Streachy ts.çi PartisMn merkeıine kayım», mntedilier* yaklaemıstır! tnjfilterenin mntedfl sosvalMlerinln istedikleri nedlr? Bunlar, •osyali*t prenslplerin, devlet!es.tirIM tedblrlerintn milletin menfaatl IfSzönflnde tntiılarak tatbik mevkline konma*ını Istivorlar. Eger, mevrad dunım Içtade her hangi bir Iktnad btransın devletlestirilmesl halka zarar verecek l»e, bnMtn tehlrini doSrn huluynrlar. t?te Bevan'm reddettifi gltrflf 4e bo&m. Onm hıtediü. so»r»Hit pren•Iplerlnhı k»rfl kSrttn* T» leabmda mim menfaatler de aleyhrnd* »larak tatbikıdır! BeTan bnnHan Hnee Mr defa partiden lhrae edilmi$tir. Miinih andlaşmatn yapiidıjh (finlerde Beran. Trerelyan, Stranss •« Sir Stafford Cripp» komünistleri* (tek '«pbe) fenınimasinı fateml;ler, bn yoida faaliyet ımrfetmi^ler ra partiden He ahlmı;lardı. O tarihte bu Ihrae hâdiseierl tj•i ParHMni parçalamamta, yıkma• mıjfı. Brnılar 1943 yılmda tekrar nartive dönmfişler ve kabnl edilmişlerdî. Bevan tşçi ParH<;inln llderlltini ele jreçirmek ve Başhakan «Imak için nÎTasmaktadır. Kendiüi He (Bir siyaset adamı baska han~i hedef pe^inde kosacak?) dlyerek bnnn teyid etmektedir. Bnffinkfl mücadele, Bevan'm i'stikbalini tayin edecek bir saflıava intikal etmişHr. Belki bn eekişmelerden tşçi Partisl parçalanmadan knrtulacak fakat rtyıflıyaraktır. Chnrchill. pnsuda bumı bek lemelrtedir. Bevan isyanın^ mnhalefeti ciddî snrette hırpaladıfı «ezildiği ıriin Basbakanm seçimleri yenileyeceği de muhakkak! Amerikanın 700 milyon dolar kıymetinde stoklar vücude getirdiğı açıklamyor Washington, 12 (AP.) Birle sını tağhyan ahdt formaliteler ikşik Amerikanın, Baü Almanya or mal edillr edilmez, tank, top, cepduiU, donsnması ve hava gücünü hane ve diğer askerl malzemenin süratle silâhlandırmaya başlıyabil Batı Almanyadaki talim merkezleri mek için memlekette v« d«nizaıın n» süratl* nakledileceği anlasılmak bölgelerde takriben 700 milyon d« tadır. lar kıymetind» askert malzema f Şimdiki halde Batı Almanyanın modern silâhlar stokları kurdufu 12 tümen teşkil edeceği bildirilbildirilmektedir. mektedir. Bunlardan 6 a piyade, Yetkili idareciler, bu malzemenin hâlen Amerikadan başka Fran 4 fl nrhlı v« 2 ıl motörlz» olacaksa ve Batı Almanyadaki depolarda tır. Havagücü personel mevcudünün 80 bin eivarında olma»ı muhbulunduğunu belirtmislerdir. Memleketin yeniden silâhlanma temeldir. "»•"»"luııımııııınıııııııtiııııınramıııııııııııınııımiHiınııt Ankara 12 (a.a.) Başvekilhnl» Adnan Menderes bu tabah «aat 9 da, memleJcetimlzl riyaret etmekte olan Amerikalı Raıete »ahib, ba«muharrir ve radyo tefsircilerinden mflteşekkil basın heyetinl kabul et mi?tir. Bu kabulda, Başvekil vardımcıa ve Devlet VekiU Fatte Rüftfi Zorlu, Devlrt Veklli Dr. Mükerr«m Sarol, Hariciy» Vekill Prof. Fuad Köprülü ila Ba«mYayın vt Turiım umum mfidurü Muammer Baykan da hanr bulunmujlardır. Başvekil Amerikalı gazetecileri kabul etti Penisiln'in mucidi Fleming'in ölümö dünyada leessür nyandırdı ParU 12 (a.a.) Sir Alexander Fleming'İB ölümfl bütfin dünyada derin bir teauürl* kartılanmi|tır. Bilhassa ilim mabiUleri titayisl* yadettiklerl bu büjrflk adamın kaybından büyük bir teetaur içind* bu lunmaktadırlar. Fransıs tıb akademisi aiMindan Profe««r Paateur Vallery Radot ttcumle funlan söylemiftir: «Onun lnaanlığa hizmeti çok buyüktür. tntanl hastalıklann tedaviıind* uhıklar açmiftır. Bütfln antibiotikler onun kesfinden dotmuştur.» Beynelmilel Mikrobioloji eamiyeti genel aekrettri ttalyaa yrof*«örü Giuseppa Peo*o teaasürlerini föyle izhar «tmijtir: cEIemi ifade İçin kelinM bulamıyorum. Yalnız dz« funu aSyleyebilirinı kl Fl«mlng, Puteur v* Spalanzanl gıbi mikrobiolojinln kuruculanadaB bi ri va İDsanlar için y«nl bir devir, antibiotikler devrini açan adam elarak tellkki tdilmelidir.» Danimarkalı Profesör Jeoaen d« |U beyanatta bulunmuıtur: (Sir Alexander Fleming mütevazi v* >• vimli bir adamdı. Bugün lnjanhjın era büyük hidünlerindea birini kaybettik.» Diğer taraftan Frannı Sıhhat Veklâeti d» bir tebliğ neşretmiştir. Bu tebliğde •zcümle |u labrlar» rastlanmaktadır: «Fransa, İlim dün yasının tn yuksek adamlarından birinin hatıraa önünde teessür ve hürmetl* eğilmektedir.> Washington, 2 (A.P.) Atatürkün kurduğu Cumhuriyet rejimi aayetinde yurdlarında bütiin medenf haklanna tamamile kavuşmus bulunan Türk kadınlınnın bir mümeıaill, bayaa Ulviye A. İsvan, bugün burada (azetecilerle yaptıgı bir konuşmada, Tttrklyenln muhtemel bir Rus tecavüzrıae karşı koymak hususundakj azmini ötedenberi açıkça belırtmiş olduğunu fakat bu bahiste B. Amerikaya kıyasen memleketinde daha aı «hayhuy> ijitildiginl «öylemi«tir. Bayan îsvan. bir muldkatı nra•nda: «Türkler çarlık drvirlerinden. Katerinanm »manmdanberi, Ruslann toprağımızda gfizfi olduğunu bilirler. Hepimlz, billkaydüsart, herhangi bir mütecaviz* karı kendimizi müdafaa tmek asmlndeyi*. Fakat, memleketimdt, Amerikaym kıyasen bu Rus tehllkesi hakkında pelc öyle patırdı yapıldığı vaki değildir.* denüştir. Istanbul Şehir Meclislndekl % kadın üyeden biri olan Bayan Iıvaa. Birlesik Amerikada içtima! konularda tetkikler yapmak fizere buraya gelmiştir. Bu maksadla sağlık v« içtimai bakım müıııııılertni gtzeeektir. Bayan trrtn, Tflrk mllletinln, memlek«tl*rln« te«mil edilen Amerikam yardımm» minnettar olduguau ıSyltinlftir. Fakat, fyardım» tabirfni ban Ihtlras! kayıdlarla kartılayarak: (Amerikanın bu hususta Türkiyeyt müteveccöı «iy»»rrl fuurlu bir nefst menratt siyaaetidir.» d i i VVashington'da bir Türk kadınının beyanatı (Başmakalediı ievam) Saym Ideoloji yobazlartmna tavsiye: Ellerindeki pertavsm atsınlar, kitab sahifelerhıdeki resimleri çevirip Stalin bıyıklan nydurmak kompleksinden kendilerini kurtarBetçlka Ana Kraliçesi dün •ıınlar. Açık fikirler üzerinde tarVarş ©vaya fitti tışmağa ve karsılanna çıkan fikirlerden korkmamaya alışsınlar. Mem Vartova. 12 (a.a.) Belçika a leketin gerçek menfaati buna gena kraliçesi, bugün Sğleden lon rektiriyor, ra, uçakla Varşovay muvasalat NADtR NADt etmis ve hava alanında hükumet temsilcileri tarafından karşılanmışbr. Brükael, 12 (R.) Belçika ana kraliçesinin demirperda gerisine gitmeai ban fazetelert saray aleyhinde neşriyat yapmaya sevketmiştir. Bunlar ana krallç* Elizabeth'in Antalya, 12 (Telefonla) Turdemirperde gerisina giden ilk saray mensubu olduğunu hatırlat fandacılık memleketi olan şehri maktadırlar. Gaıetelere göre, ko mizde bugün mevsimin İlk salatamünistler ana kraliçeain sevahati lık ve yeşil biberi Hâle getirilmlşnl istismar «dip, propaganda ya tir. Biberin kilosu T liradan, sala tahğm tanesi 150 kuruştan mua pacaklardır. mele görmüştür. Solcu Öcü Değüdir J |GÜNÜN MEVZULARI 1 I Maarralı Ebulalâ Yazan: F3hri Cejâl Büvük şöhretlerin bünyelerini, mizaclarını. yaşavışlaruıı, ruhî haletlerini. eserle>ini tetkik etmek bilimi avn bir bilim, bunların bileinleri. coğunlukla akıl hekimleridir. Büvük zpkâların mahiyetlerini mevdana ckprmsk ic'n çok çahs'lmı?tır. Hikâyesi Maupa«ssnt'ın havstını in<"1lf"en böyle bir eser hocam Mazhar Osman Bev merhum tarafından djlimize çevrilmişti. Sanatkârın o kötii hastaiığa tutulduktan sonra nasıl gözüne havaller görünüp kulağına sesler selHiğîni, hastalığın felci umumive v^sıl o'rnpsından sonr? insan kiiçüklük ile inceden inceye ealenen bu büvük muharririn kenriisine Kont denilmesinden nasıl bahtivar oldueunu öğrenrliğimiz zaman na«ıl havret ediyoruz!. Frpud'dpn sonra ae'.en şakirdleri eski sahpserleri kılı kırk vararcasma tetkik edprek nr acaıb neticeler elde ettikleri ise, ehlince, m?lumdur. Akıl hekimlerinin ppk büvük horası Dr. Kretschmer Beden Yapısı ve Karskter isimli muazzaro eserinde medenivetin ü'tüne titrediği hüvük dâhilerin vücud /apılarını. hattâ resimlerine. fotoŞraflanna bakarak seciveierine vusulde gösterdiği maharet cidden havret verecek kadar üstad?nedir. Calvin, Mirabeau, John Locke. Von Humboldt, Tasso, Keller gibi şöhretlerin başlannın sekline. bovlanna. boslar'na b?V=""'V pHe ettiğj neticeler o kadar hesab üzerine tesis edilmiştir ki görüş kuvvetin» havranlık elveriyor. Vakıâ Ebülalâ'nın hayahnı tetkik için elde ne resmi, ne de tarih! bileiler voksa da kendisi kadar meshur bazı hususiyetleri malum oldusundan dâhi diye kabul edilen bu zatın ruhiyetine nüfus etmek biraz mümkün gibi görünüvor. Bu hakir, Tıbbiyeden çıkarken Fuzuli'nin mizacma dair bü" tez de hazırlamıştım. Hocamız bu tezi müdafaa toplantısına Süleyman Nazif Bevi. Cen?b Sahabeddin Bevi. Abdu'lph Cevdet merhumlan da davet etmişti. Fıınıli've cinned isnad eden bu npvhpvesi. Sahabeddin Sülevman merhuma benzetip. iki paralık ermpk için selen bu zatlar maksadımın bir ruhî tetkik olduğunu. divanını "kurken yanlış yapmarîıŞımı eörerek memnun olmuşlardı. Eğer o sırada bir küçük vezin h=tası. bir vanlış okuma mürtekibi olsaydım halim perişandı. Ebülalâ galiba dört yaşmda tutulduğu çiçek hastalı?mHan sonra gözsüz kalmıştır. Görememesine rağmen Bağdad'da okumuş. büyük şöhretini tesis etmiş ve sonra Maarra'dakl evine kapanmişhr. Sankl maluliyeti ayıb, utanılaf^k bir avıbmış sanıeile ^pcen sekyn senelik bir ftmür ki bir zehir ejbi onu acı. ümidsiz, imansız. rn#nç sir, sevgisiz, kimsesiz bırakmıstır. Etrafında toplanan ikl yüz talebesi, onlann sonsuz hürmet ve tevkiri bile büvük âlim ve sairi tesplliye kâfl gelmemiştir. Kimse ile, kimsenin önünde yemek viyemezdi. Ellerinin ekmeğini araştınşı onu utandırdığı için evinin altınriaki mahzene iner. yiyeceşini orada yerdi. O kadar çahşmal?rmı karşılayabilmek için hayvanîdir diverek et. süt, vumurta yemezdi. lnsanlardan zivarle havvpniara acırdı. Bir gön hastalanmıştı. Piliç eti vemesini tnvsive etmişlerdi. Fakat pişmiş pilici yanına getirdikleri zaman elile, görmlye görmive. dokunurken föyle demişti: «Eyvah senl Ingiltere ve Fransanın birer, Sovyet Rusyanın 45 maresalı var! Yazan: Samih Sami «Onlar bilmelidirler ki kurşunlarımızı Generallerimize karşı dahi kullanacağız!> Uzun seneler Sovyet Rusyada ve komünist partilerin faaliyette bulunduklan yabancı memleketlerde (Entemasyonal) sarkısını söyliyen bolşeviklerin ağzından bu beyit de dökülmüştür. Fakat generaller ve mareşallar devri başlayınca Kremlin idarecileri bu beyti çızmışler entemasyonal şarkısının bunstız okunması yolunda sağa sola talimat vermişlerdir. Rusya bugün askerl bir devlet haline gelmiştir. Stalin devrinde bu memlekette 30 mareşal ve bine yakm general bulunuyordu. Halbuki Moskova radyosu tarafından her gün emperyalist olmakla, askerî tecavüz emelleri peşinde koş makla itham edilen devletlerden Ingilterede bir (Mareşal Montgomery), Fransada bir (Mareşal Juin) vardır ve Birlesik Amerikada ise hiç bir mareşal yoktur Evvelki gün 15 Sovyet generalinin mareşallıga terfi ettirilmesi, Rusyanın hakikaten (a?kert bir devlet) olduğunu bir defa daha göstermiştir. Mevcud istatistiklere göre, sulhçu geçinen bu memlekette generaller normal bir işçiden 24 defa daha fazla maaş almaktadırlar. Bu nisbet Fransada ve daha bir çok melmeketlerde bire sekizdir! *** Son terfl haberine kadar Rusyada 30 maresahn mevcud olduğu biliniyordu. Bunlann araaında funlar da vardı: tJukof, Vasilevskl, Bulganin, Vo rosilof, Konief. Rokosovski, Mallnovski, Popof, Meretzkof, Sokolovı kl, Budieni, Kulik, Timoçenko Govorov, Verşinin, Nedelin, Bogdanof Çerbakof». Çimdi bu 30 mareşala 15 maresal daha ilâve edilmistir! Bunlann arannda da Bagramyan, Jigaref, Çui kof, Eremko. Rudenko, Kazakof gibi nisbeten tanınmıs simalar mev cuddur. alınmıs, Odesaya sürsün hayatına gönderilmişti. Stalin'in bu kararı, Voroşilov ile Mareşal Vasilevskinin tavsiyeleri ile aldığı da söylenır. O tarihte Jukoftan boşalan yere şimdiki Başbakan Bulganin'ın geldiği de unutulmamıştır. Bugün Jukof, 1946 senesınde ken disini sürgüne gönderen maresallardan intikamını alacak duruma gelmiştir' Onlann arasında samimî bir işbirüği bulunabıleceğıne inaru lamaz! Stalin devrinde Jukofa karşı cephe aldığı bilinen Mareşal Vasilevski ise (Molotof'un maresalı) diye tanmmaktadır Molotof tarafından daiml olarak desteklenen ve bu sebeble Stalm'in de tuttuğu bu mareşal 1947 de genelkurmay başkanı ve daha sonra da Silâhlı Kuv vetler Bakanı oldu. Stalin'in ölümü ile Silâhlı Kuvvetler Bakanlığı evvelâ Bulganin'e verilmış ve bu mareşal Başbakan olunca da Vasilevski'nin eski makamına rakibi Jukof gelmiştir. Vasilevski de çarlık ordurundan kalmadır ve 1917 yıhnda bolşeviklere iltihak ederek, Molotof ile sağladığı dostluk sayesinde, Troçki'nin Bukharin'in tasfiyesile yükselmiştir. Satranca ziyadesile bağh bulunan Mareşal Rokosovsky bugün Polonyanın diktatörüdür! İkind Cihan Harbinde göze giren bu mareşal, Polonya topraklannda doğduğundan, İkinei Cihhn Harb'inden sonra Stalin tarafından Polonyaya tödünç verilm:;» ve bu peyk memleketin de Silâhlı Kuvvetler Bakanı olarak idareyi ellerine almıştı. Rokosovsky asker olarak yetişmiştir ve halen Devlet Reisi bulunan Voroşilofun da yakınlanndandır. Rokosovsky 1941 t» hezimete uğrayan Budieni'nin yerine gelmiş ve durumu da düzelt meye muvaffak olmuştur. Bugün Moskovada «k sık adı geçen, Sovyet Yüksek Şurası toplantıla nnda sesi isitilen mareşallardan biri de Koniefdir. Bir zamanlar genelkurmay başkanlığına getırilen bu mareşal da Vaailevski'nin çevirdigi ban manevralarla bu mevkiinl kaybetmisti. Umumiyetla bir Konief Vasilevski kavgasının mev cud olduguna da lnanılmaktadır. Antalyada turfanda yeşil biber ve salatalık çıklı Uselerdo ayrıca olgonluk imtihanları yapılamıyacak Ankara 12 (T.H.A.) Liselerde olgunluk imtihanlannı ve bitirme lmtihanlannın blrleştirilerek tek blr lmtihan sistemlnin tatbikl hu•usunda bir müddettenberi Maarif Vekâleti Talim ve Terbiye dairesinde yapılmakta olan çalışmalar nihaf şeklinl almıştır. Bu h""sustakl görüşmeler yakmda Maa.ıf Veklâetin:n tasdikından çıkacaktır. Buna göre, lise bitirme imtihanları yapılırken bazı derslerin lmtiham yazılı olacak, aynca olgunluk imtihanları yapılnuya eaktır. Diğer taraftan blr veya mflteaddid derslerden lis« bitirm» ve olgunluk imtihanlanndan takıntısı olup da imtihan hakkım kaybetmiş olanlara y«nid«n bazı haklar anınacakür. Akll Muhtarm 51um yıldönümü İstanbul Oniversltesl Tıb faküites! tedavl profesörü Dr. Akll MuhUr özin. dün Slümünün altıneı 810m yıldönümü ldl. Fakültede 190» dne 81ün) Urlhl olan Takültede 1908 den olüm tarlhl olan 12 mart 1944 tarihine kadar 36 yıl tedfcvi ile muhtelM makaleierl'bulunan. muhtelif T memleketin tıb cemtyetine menstib olan merhum profesör 1938 aenesinde Parij Tıb Akademlslne Oye »eçllmljti. Profesörün Olüm yıldönümiinü müna»b<fttle dün f»kült» re tıb tefekllierl hlç blr tBren yapmamıjtır. Öârendiihmlze ışöre, Tıb Tarlht Enıtltiisü «Idığı prensip kararı Ozertne; sadece tam »ayılı olüm yıldSnümlerinde «nma tflrmlerl yapmaktadır. Akil Muhtar öîdenln fakülte lçlndekl müze ve kiitiJbhanesl. yıldflnümü münasebetfle yann «abahtan akşamı kadar zlyaretçHere ıçık bulundurulaeaktır. NURANKAKA İle ALt AYYILDa; Nijanlandılar. Edr»mıd 12.3.1955 Dr. TEŞEKKÜR Ankara 12 (TBA.) Assubay rütbe işaretlerinin değiştirilmeainden aonra fimdi de tubay i$ar*tlerinin değiştİRİmeci huausunda hazırlıklara baflaıulmif bulunmaktadır. Verllen malumata g&re, Ost*Jmenden sonra ba;layan kıdem dummu gözönünde tutularak kıdemlı üsteğmenlerin üç yıldız, yüzbajılann dört yıldız, kıdemli yüzbaşıların beş yıldu v» buna muvazi olarak diğer yüksek rütbelerin itaÖmer Sami COŞAR retleri de değiştirilecektir. Subayların rütbe işarefleri değişliriliyor Ane bOyüSümüz •mekll Albay İZZET YAVUZ KIZILTAN'ın •etatı Mbebllc baata ım.yıa T. B. M. M Relıi Reflk Koraltan. ısyın BasvekU Adnan Menderef olmak üzere acımızı paylasan. merhumun cenazeslne blzzat i|tlrak eden. «elenk gönderen, telgrat ve j telefonla blzl teselll eden hüklimet ve T. B. M. M. nln uyın azaların». « y m \ Bayan MARİ CEBEC İsUnbul Vallsl Ord. Prof. Dr. T. K. G»kay«. 1 nei Ordu Müfettljl General Bay GARBİS tDEAL lamaU Hakkı Tuıuboyluy», MaarÜT Ve [ kaletl erkanına, lsUnbul Merkeı Ko | Nişenlandılar. mutanlıjtına. okul ldarecl, öfrttmen ve Park Otel 12 Mart 1955 öJrencUertoe, profesörlere, tablb Genertllere ve hastalıjı sırasındı bizl mtanettar eden f»yretlerlle her türlü lhtlmamı fosteren Haydarpaja Askerl haıteneel BatUbiM ve bütün doktor, b«| I \ hemslre ve hemıirelerlne, Dr. Mahmud I Gönene ve MümUı Seçkinere, akraba ve KENAN AKINAT •e dottlarıraıza ayn ajrrı tetekküre büETHEM AKINAT'nı Srtlk aeımız manl oldugundan mlnntt ve lükranlırımıtın fazetenlz vasıtaslle doğduğunu, akraba ve doatlblajını laygılarımlt rica ederlm. larına mfljdelerler. Kızıltao ve Tardımcı elltleri tstanbul, 12 Mart 1955 adına Maarif TekUl Celal Yardımcı Lat Vegas (Kanada) 12 (A.P.) Birlesik Amerika atom enerjiai komisyonunun tertiblediği atom tilâhlan denemesinin 5 ineisi bu sabah şafaktan az evvel yapılmış, Infilaktaa husule gelen göz kamaştınoı ışık Nevada çölünü baştanbasa aydınlatmış ve bütün bölgede kuvvetli bir aarsıntı hissedilmiştir. Bununla beraber infilak, büyük çapta olmamış, denenen silâh, takri ben 100 metre irtifamda bir kulenin tepesinde Yuccaflath mevkiinde patlablmıştır. Işık, 125 Km. metıfeden, Las Vegastan görülmüştür. Bunu 400 Km. kadar mesafede, Lot 15 Mart Salı akşamı saat 21 de Angelesten d* eeçebüenler oimuıDavetiyeler Tiyatro Müdiriyetinde iatılır. tur. NEVİN SİPAHİOĞLU ile avukat tLHAN ERGUN Ni#anlandılar. fstanbul 12.3.1955 *•• Bolsevik Rusyanın blr numaralı mareaalı ve halen devlet reisi olan Vorotilof Ukraynalı bir tornacıdır. Frunza'nİB Slümünden aonra Troeki ile çatiimıt ve Stalin'ln d* keadisini tutmuj olman, yıldınnm bir den parlamasına yel açmiftır. Fakat bu mareşal, tam manacfl* aakert bir tahsll görmüs defüdir. Soa deree* koyu bir batı aleyhtandır ve harb bittiğindenberi de vaktini avlanmakla geçirmektedir. 1941 yılında Voroailov'un idaresinde bulunan Sovyet kuvvetleri Almanlar karfisında hezbnet* ugrami| ve bir müddet Rusyanın bu bir numaralı maresalı geri plâna ablmıstı! Voroşflov'un sık sık beraber g5rfildüğü, beraber avlandıgı mar«sallardan biri de ihtiyar Budienldir. O da 1941 yılmda Almanlar 8nünde hezimete uğramış, Ukraynanm kaybından mesul tutulmuştur. Aynı zamanda Voroeilof ile birlikte geri plâna atılmif, fasker yetiştirsinler» diye Siberyaya g5nderilmisti! Amerikada dün bir atom bombası daha patlalıldı! Çocuk Dostları Derneği MenfaaMne Saym Yalimiz Ord, Prof, Fahreddin Kerim Gökay'ın himayeierinde Muammer Karaca Tiyatrosunun Açılış Gecesi KERYANSARAY LOKANTADA İkl yeoi atraksiyon YUNAN CHEI vt TRIO Meşhur KANOI SİRKEC1AJANSİMIZDA Şahan» ve Orijinal açıhg hedlyelerfle tyn«« yatiracağınız paranm kendi elinizla çekecejtlniz 2 misli ikramiytsi tizi bekliyor. Vafharin Dunhaır Revüsttnden. Her Gece İKİ PROGRAMDA Yeni olarak mareşallıga terfi ettirilenler arasında Bagramyan, Çuikof, Jigaref, Eremko, Rudenko gibi simalar da vardır. Bunlann he«« »en hemen hepsi de Sovyet Şurasmdr aza bulunmakta ve syni zamanda askerf vazifeiere sahib gö' rtr mektedirler. Sijaai hayaU asker! seflerİB de kansmii olduklan, son terfiler ile açık bir aurette görulmüstür. B.ınıann arasında bulunan Mareşal Jigarev, üzakdoğu eksperi olarak tanmmakta olan bir hava gene/ali idi. 54 vaşmda olan bu yeni m*ieşal, 1937 yılmda idam edi!en Rua Maresali Tukhatçevsld ile birljkte sehpaya giderkea Slüaıden kuıtulmuş, mucize kîbilinden ordu da vazifesine devam edebilmiçti. Hava kuvvetlerinin eski komutam Mareşal Versinin'in ayağım 1952 senesinde Jlgarefin kaydırdıjjı btllnmektedir. Rusyanın hava m»r»sallan arasmdn «sıkı dostlujun va işbhJiğinİB» 'lâfta kaldıgı da soyFakat Ukraynanın kaybından val len'r. nıx ihtiyar Budıeni mi mMuldürT Bu mm torfflerin, Beria fle giıli O tarihte genelkurmay K.şV.t« \)sl. lunan ve simdi mare»al rutbeMnl ptik toşkflitına indirilen darbelerhalı Kulik de suçlu görlllmüftür. de erdunua korafiniai parUüin* yap İkinei Cihan Harbi basladıgı aaman tığı yardıma bir mükâfat «4du$tı batı eepheai komutanlanndan biri da aSylenebilir. Beria'yı yarf^Lya» General Pavlof idi. Bu adam aka mahkemede bulunmuş genersüer demi hocası idi. Fakat Alman taar mareşal olmuslardır. Ayni zamanruzu karjısında o da mağlubiyet» d Moskova bölgesinde, glzli pouğramı» v« Moskova alelâcele 1İ9 birliklerinin kıpırdamasina imyerine Maresal Kulik'i gSadermif kân vermiyen ve Malenkofun Beti. Kulik der ki; fGeldiğünde Pav ria'yı kolaylıkla tevkifini taglıyaj lof ağlıyordu. İntihar *ttL O ehı Moskova bSlgesi komutaalanndaa > rumda yapılacak bajka blr i| de ikisi d > maresal olmuflardjr. Bunyoktu!» Ne tuhafbr ki bir kaç ay lardaa biri Moskalenko'dur. Şitndl •onra Pavlofun akıbetine Mareşal iyet cnareaalı ılân edilea MotKulik d* düsmüı ve heıimet» uj kaloKJro. Beria'yı sehpaya gflnderamısü. Yalnıı Kulik, intihar «t• va Mareşal Konief reisli|ind« memiştir ve bugün d* Sovyet « a kd atkeri «ıahkemede a u kM. resahdır. Vorosilof, Budieni ormanlarda av pesinde kosarlar. Eskilerden Timoçenko ise balıkçılıkla vaktini ffHrir. Çarlık ordusunun bi» subayı daha lonralan ihtilale katüm^ ve Stalin'in itimadını da muvaffak olmustur. Bugün bu marefallar aiMiııla, elinde fenif «allhiyetle ifbafuıda bulunanı Bulganln değil, fakat Jukoftur. Bulganin, bankaeı, fabrika müdürü ve umumiyetl» idared oarak tanınmıs, eepheda ordu idare etmemiş, Stalin'in bir tozü O* rötbe almif bir maresaldır. Juk«f İM aynı vaziyette değildir. Bu Itna mareeah halem Silâhlı kuvvetlar Bakanıdır. Aynı zamanda Hitler ordulanna karşı elde edilen muvaffakiyetleria de Jukofun eaerl »1duju teslim edilmektedte. Mareşal Jukof, harbden bir mfld det •onra Berlindekl vaıifesinden Arkan Sa. 7. Sü. t de Çok kıymetll eftn ve MvglU I bebem DenlıyolUr» Hukuk BaşI müsaviH, hukuk doktonı, avukat MEVLİDÎ ŞERÎF ' HATİM DUASI FETHİ ASLANER'ia Blumünün I öndl yıldönümü mOns«ebetn« 13/S/95S paur gttnü lknvM namazını müteakıb $i«ll ( mii ferLflnde memleketbnizln en kıynetll ehll Kur'an ve mevlidhanlarınd*n Brledlye Mezarlıklar MfloürMifl Baflmaraı duahao Ha«ı Hafıı Nmret Yefüçayıa Işttreküe Hafıı Medd Setifftr. Hafıı Zekl Altın, Hafıı Kânl Karaea. Hafıt lanıH Dtnıı. Uİh! ratralij kardeşlerra okuyaeaklan hatnd »erlf re mevlldi «erlfe anu eden doet ve din kard*8]*rlmlrtn tefrlflerl rie* olunur. Zai: özkaa Adaner, km: Nükhet Ajlaner • •• Paviyonda ^İMONE ALEX LEO SMİTH DEMİRBANK Her 150 Uraya bir kur'a numaruı Sirkeci, Nobethana Cad. No. 40 Telefon: 28511 ESMERALDA r PEPE LARA La GHAJUE gün öğleyin müzil yemek HER AZAR T m Programla MATİNB Her VAPEX Pari» CAPUCİNBS Tiyatrosundan ve Slalm'in SldÜğü gttnlerde Sovyet Rusybda mevcud 30 mareşal, harbden, hattt banlan Birind Cihan Harbindea kalma ldl ve çogu da ihtiyarlamif, tekaud devresiııa f.'mislerdi. Şimdl iaa voai 15 mareşaldan çofu fonedir v« orduda bilflll vazifeei olanlar aynı zamanda partide de mavkl Mhibl bulunmaktadırlar. TARİHİ re ESKİ NEZLE. GRİP v» SOĞUK ALGlNLIĞINDâ burun konjesttyonuna karşı VAPEX N E Z L E O E f f SİZİ KURT»R|R İ t Yenllerdem Maresal Çuikof, Ukta rtyna bSlgeri, Ermeni Mareşal B^g öıya edilir. ramyaft Letonya bölgeai, Mar'yal Yeremenke Batı Sibirya bölgest. lstiklâl Cad. 289. Telef: 40108 Ma.e«al Moakalenko Mockova bö1.gesi, Mareşal Greçko Avusturya isgal tclgesi komutanlarıdır. j BUICK 953 model Dyna »o» hâdUeler, Bolsevik Rasy» Flow. Hususide 11 bin Klm. n>n gün feçtikçe, yeni Buigaıvn Her türlü konforu havi bu Jukot Krutçef ıHaresi altındf. asotomobil satıhkbr. Tel: 60568. kerl bir devlet halıne geldiğini göstermiştir. FOTO SÂBÂH Satılık Olomobil Solmuş ve borulmaVta oltn hatıra resimlerinis 1 A D E T 2 5 . o T o LİRA 1 A..D,£T 5 . 0 0 0 LİRA VE Z E N G İ N PAÎIA J K R A M İ Y E L E R İ Hesabınızda en az 150 lira bulundurunuz. c TÜRKİYE Ss BANKAŞl $
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog