Bugünden 1930'a 5,465,018 adet makaleKatalog


«
»

CUMHUKlıfC 13 Mart 195S K Ö E D E ir avukat dortum dikkatimi çekti: Geçen akşam, Köprii üstünde üzülecek bir bâdiseye şahid oldum. Hâlâ sinirliyim. B« Bir arkadaşım dedi ki: nım. Bu okullann ne halde idikzabıta memunı görünüverdi. Kıyı Politikadan çekildim, diyorsun. lerini pek iyi bilirim. Kendisi beda bahk tutanlar kaçıştılar. Valnız nim gibi orada okumuş da mı bunu bir ihtıyar acele edemedi. Bay poHer cadde ,ve sokak »akinrerirıîn Fakat poütika ustüne yanlar yazısöylüyor? Yoksa kulaktan mı işit lis, onun oltasını çakısile kesti, şeker ihtiyaclannı hangi bakkal. yorsun! Bu nasıl oluyor? mi§? Bunları görmüs olup da §im denize düşürdü. Ihtiyar, ağzını aDoğru! . Politikadan çekildim adan temin edecekleri, muhtarlar diki okullara üstün diyebilmek, çacaktı. Fakat zabıtaya hakaret m» gene arad. «rada politika üsvasıtasile cetveller yapılarak Penlslin kâşifi Fleming'in Sni biidirecektir.» tüne yanlar yaayoruın. Benım çe reler, cemaatler bataya düşüp isa nım meydana fetiren alb üke» nasıl bir sebeble İzah edilebilir, sayüır diye korktu. Tek söz söyhalka duyuruldu İstanbul Tabib Odalan Birîik Clümü, şehrimiz tıb muhitinde bükildiğim bir taraf olduğu gıbi çe betsiz hükümlerde bulunmuyorlar olarak izah etmekte ve bunları sıra doğrusu tayininden ficizim. O za lemedi, boynunu büktü ama, asıl Başksnı Dr. Rahmi Duman, aynı yük üzüntü uyandırmı§tır. Yanndan itibaren îehrimizde şe kilmek elimde olmıyan başka bir mı? Her meselede olduğu gibi bun ile saymaktadır: Cumhuriyetçilik: manlar ders verenler sarıklı ho bu bükuş, beni de. oradakileri de Bu hususta kendlsile temas etti mevzu üzerinde çunları söylemif ker satışlan, Vilâyetçe «lınan ka taraf da rmr. Çekildiğira taraf, par daki kusururaun affını da millet Milliyetçilik, Halkçıhk, Devletçilik, calardı. Bunların içerisinde gerçek perişan etti. Sonra, vapura bininLAiklik ve İnkılâbçılık... Demek ten kâmil, iyi insanlar vardı. Fakat ee, tiler içindeki tiy«sî hayatbr. Yok ten ve Tanndan dilerim. ğimia; Tıb Fakültesi Dekanı, İstan tir: rarlar çerçevesinde yapılacaktır. ahali bunun münakaşasını 8 Kaldı ki, içinde hatalı takdirlere sayın mebua, bu anlamda Kemalist okul çevresi, zihniyet sartlsrı, öğ yaptı: bul abib Odaları Birliği Başkam ve « Kayıb dünya çapmdadır ve Kavmakamlar, kaıalan bölges n Sa An8yasamınn altı P " ^ ^ Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti baş tabiidir ki bütün münevver ve me deki bakkallan ve bu bakkallardan Inanmakta, Türkiye Cumhuriyetı mevzu teşkil edeeek bir kaç zat değil. O halde yemin ettiği Anaya retme ve terbiye usulleri o kadar e Acaba rnhsatiyesl yok üy* kanı, büyük âlimin ölümü karşısın deni alem bunun matemini tut hangilerine, hangı günler şeker ve nin vatandası, Türk milletmln bir olsa bile bunlana ygnında bugün lanın prensiplerini mi doğru bul geri, o kadar iptidat idl Jd, bu o mi? ferdl olarak m«mleketimin her iş> Türklyenin koskoca üç üniverslte muyor? da üzüntülerini bildirmişlerdir. maktadır. A. Fîeming, penisilinl rileceğini tesbit etmişlerdir. kullarm öğretimlne ancak bu ipTabiî bu kanaatte olan bir va tidailik sebebile «iptidaî tahsil» de « Bir tasanın kıyıHa bu çekilkeşfetmekle tedavi tababetini en Her cadde ve sokak sakinlerinin le alakadar olmaktayım. Bu, hem sinde liyakatle. salâhiyetle çahşan Tıb Fakültesi Dekanı Ord. Prof. de balık tutması için ruhsatiye Dr. İhsan Şükrü Aksel demiştir kl: modern bir silâhla techiz etmiş ©1 hangi bakkaldan şeker ihtiyacları hakkım, hem varifem değil midir? yüksek sayıda ve meziyette pek çok tandas, Türk milleünin mukadde nilebilirdi. Öğrttimm ilk iki üç se icab etmez. muhterem ilim adamının profesör ratına eLkoymuş bulunan B. M.nesinde türkçe öğretilmeden yalnız rejiminm. c Davetimiz üzerine Sir Alek du. Türkiye de, bütün dünyanm nı tem n edecekleri hususu, muhtar Vıtanmnzda hürriy.t t Ya satıyorsa? •andr Flcming önümüzdeki »y şeh teessürüne ijtirak ederken, finü lar vasıtaBİle cetveller yapılarak kurulmrsı yolunda yanm asırlık lük ve doçentlik kararnamelerinin Meclisinde biç bir suretlc yer a arabçanın kıraati talim edilirdi. Bu « Eh, öyle ise. sattığım görihıbir ömrün her nimetinden vazgeç altında bu satırları yazanın naçiz lamaz. Anlaşılıyor ki, sayın Said hsl, dinî bir zaruret zannolunurdu. rimiz* gelecek ve konferanslar ve müzdeki günlerde memlekethnize halka duyurulmuştur. yapacsğı ziyaretten mahrum kalmaŞeker »atan her bakkal, hangi miş. sadece bu hak ve vazifenm imzası vardır. Ankara Hukuk Fa Bilgiç, millet kürsüsünün verdiği Halbuki anlaşılmıyan kelime ve ce usul ve nizamın ieabını yerino recekti; fakat feci haber bütün fimid ve neşemizi kırdı. Muhakkak nın aynca üzüntüsünü duymakta cadde veya sokak sakinlerine çeker sahlbi olmada ve basit bir vat«n kültesinin Adliye Vekfllnden Maa heyeean içinde bilmiyerek bir te cümlelerle dinî bir terbiye de ve getirmeli. t Yolu tıkayorsa? vereceğini bir liste asmak suretile da? kalmada saadet buhnuş blr m rife alınaıası, Ankara Fen ve Tıb zada, neticede iradesi dışında bir rilemez ve alınamazdı. olan birşey varsa, âlimin ölümü bü dır.» san olarak düşündüklerimi dus.ün Fakültelerlnin yeniden açıhnasb hataya düşmüjtür. Bunu başka türt Yaptığı isin şekK öyledir ki, USn edecektir. tün dünya için büyük bir k»yıbdrr. Otuz yılını geçen Cumhuriyet mutlaka korkuluğa yapışması peKaymakamlar nüfus başına ayda düfüm gibi söylemenin zevkini bun Ankara Üniversitesinin kurulması, lü izah etmeyi imkânsız görürüm. Fakültemiz, Fleming'in Londrada Bir günde 1.073.000 liralık mal en az bir kilo şeker temin edecpk d^n sonraki sayıb günlerim. bir Y. Mühendia Okulunun Nafiadan Şu halde kusur ve hata yalnıc be devrınde ilkokulun ve ilk öğretme rekir. Seyrüseferi tıkayan, şehir Oırac edildi çahştığı enstitüye bir telgraf çelce8on M faat larfmda ltmanımiBdan lerdir. Kontenjap'an mOsaid olan ideal bilmişsem her halde yeni blr Maarife geçip Taknik Üniversite nim inhisarımda olmayıp kusur ve nin eski devirlere nisbetle ne meydanlanna sabahtan akşama rek taziyetlerini bildirmiştir.» ecnebl m*mleketl»re yapılan lhrseatın kaıalards bu miktar nüfus başına kusur işlenüs sayılmam. Kıs. ayları seklinde tensik ve tesisi, nihayet hatadan başka bende bir şey gör derece olgunlaştığını görmeğe mâ ücretsiz bırakılan hususî otomobılTürk Mikrobiyoloji Cemiyeti Baş kıymet yekunu M* mllyon 73 bln lln 1,5 kiloya kadar çJcarılacaktır. içinde gördüğümüz bahar deml^ri üniversite muhtariyetinin kanunlaş miyenlerde de bu gibi ahval zu ni olan ruhî sebeb üstünde ne ka lerdir. O zavallılar değil. dır. : kanı Dr. Zekâl Muammer Tunçman „ Profesyonel esnafuı regulaHastası olan veya diğer makul n n ıhk, ısıklı havasından hep be mısı, yokta «normal yollardan» ge hur edebiliyormus,. Muhterem va dar durup düşünsek yeridir. ŞüpBu tnda Batı Almanyaya keçl kılı, duyduğu teessürü şu şekilde lfade Bulgarlstana Balmumu, ÇekotloTakys sebeble daha fazîa şeker istiyen a raber istifade ettiğimiz kadar yur çerek yapılmıs. hlzmetler «ayılmı tandasnn bana böyle bir teselli fır he yok ki ilk öğretim konusunda sinı bozuyor diye mi acabB** •tmlştir: « Penisilinin keşfi alelâ ya yaprak tütün, Flnlandlyaya cevlB, llelerin istihkakknnı kaymakam dun içindeki hürriyet mevsiminden yacak mı? Bugün, hatta yaşlanmıs satı verdiği İçin kendisine cidden da bugün noksanlarımız, tamamla« Eger bu sene Istanbula bu de bir keşif değildir. Tatbikaü e Polonyay» tUttln, Tunanlatan» taz* lar fahst takdirlerile muvakkaten d* gene beraberce faydalanmsmın görünen e öğretim elemanlan ol mütejekkir olduğumu söylemeli mağa mecbur olduğumuz cihetler balık akınl olmasaydı, ctin, yaçın kadar geniştir ki bugün penisilin b»lık T» elro» vardır. Ama bu böyledir diye sanki kaça fırlıyacağını, kimin resulasıduklan gibi bırakılsalardı aayın yim. neye tabit görmemeli? arttırabileceklerdir. her memlekette asprin kadar tanın JBir arabacı araban Ozerinde Sldfl Baska bir arkadaşım da |unu mebusun da küçük bir ârıza ile Blr üçuncfl mevzuu daha ele alma öğretim alanında bir adım bile at nın bozulaeağını asıl o zaman goVatandaşlar şeker lstihkaklanru makta ve kullanılmaktadır. Bu bü1 mensubiyetini devam ettirdiği De dan yapamıyacağım. Bunlar öyle gö mamm olduğumuz zanninı verecek riiıdünüz... Bu adam, mütevazı şesSyledi: iaralnd* yük keşfin iahibinin kaybı dünya dOnKasın Deralrkaa ttzerind*bir arabacı, her hafta muayyen günlerde bakmokrat Parti Dctldan, yeniden aç rüsler, öyle telâkkilerdir M, fistünde şekilde konuşarak millet çocukları kilde nafakasmı sağlıyor. Londra arfaltı anbaıuun kallanndan kolaylıkla temin edecek Yanyorsun. Yanyorsun ya; a mayı düşündüğü üniversitelere netıb lleml için çok hazindir. üstünd* 810 elarak bulumnustur. Cemdl lerdir. Aile başına ayda bir kilo x Umumî yerlerde halkı tadurulmadıkça umuml efkârda bir nın yüzde doksanmı okulsuz ve öğret Şasan kendlsile muarefam vardı muaytn* eden Adalet doktora, ölümün şeker verilecegi yolunda bir jfaze ma tSourdine» le keman çalar gi reden yerli profesör veya doçent hakikat zarmını uyandırabilir ve saf mensiz yaşadıklan devirlere hasret ciz... Tuttuğu balıklar, tenekede bi!... bulaeaktı? Te nisan ayında şehrimizde birkaç kalb dunnasından llerl geldl|lnl tc*blt tede çıkan haber doğru değildir. çevrelerde aahi bellene bellene bir duymak niçin? He!e h?sret duyur pır pır edip giiriiltü çıkarıyor. etmlı, (Smülmesln* bln T*rmiftir. Malftm, «ourdin yayh sazlan çakonferan» verecekti, ölüm haberi « Evet belki de bu yiizden haGene pesten, tarakla ses çıkara gün inanmıyanlar da onlara inanı mayı istemek neden? Eski devirlere larken sesi pest çıksın diye e§ik rak b»ska blr konuya geçeceğim. verirler. Gene Maarif bütçesinln aid piyesler oynandığı zaman «biz şıboş bırak'hnı? reklâıraal ayak saSokakta na'ra ataa sarhaa bizim için iki türlü acı oldu. üstüne kullanüan tarmktır. Benim Aynı milletvekilimiz, kendüine tKe naüzakeresi esnasında blr mebusu böyle miydik?» diye isyan eden ve tıcılan yahud kannca duası medkarakoltm ds eamİBrmı kırdı Penisilin keşfi ile. dünyanın haKaryora atölyelerl fptidal madde için •, arkad«| da doğru •oylüyor. malist misiniz?» diye sorulduğu za muz, çöyle bir kanaat izhar etmiş: onlann oynanmasını önlemeğe çalı hijecileri işitilmiyordur... candığı hayatları rakamla ifade im Kasunpasada Fınn aakagiııda 1/1 nuyokhıfundan işirini tahdid Kulaklar • kadar lâf gürürrüsüne man «Türk Dü Kunımunun anla« Bu gibiler, kayığa binip He Sıbyan ve ipödaiye mekteb aanlann bu gayretlertae bakmayıp kânsızdır. Aynı zamanda penisilin naralı rvd» oturan Naznd Ertan, evettiler alıştı H, normal pardedtn çıkan mile hayır!...» |«kllnde cevab ver leri, simdikl Dkokullardan tistün geçmis gnnlerimlzin gerçek sahne nize açılsınlar... velkl gec« ton derec* tarhof bir haldt keşfi, antibiyotiklerin bulunmasına « Limanı daha rıkamak icfn Ç«hrlmll Karyolacılar Igtlhldk Koo nağmeler vızdtı hükmnnde kalıyor. diğini söylüyor. Bu ifadesini gaze dür. lerinl genelere, mutlaka ve mutlayol açtığı için de mühimdir. Frengi sokakta na'ra atarak pollıler tarafından yakalanarak karak»la f6türülmö«tür. dün ssat da Bu vatandaşunız, bilmiyorum ka tanıtmalıyız. Bu hususta pek mi?... Hem bakalım parası var mı? alanmda penisilin büyük bir mkı Kaarkolda da rataat duranıyan nrhaf p«ratlfl nlonundft 10 btr Ttearet Od».ı Duyulmuyor, dikkati çekmiyor. He tede gSrünce hemen Kurumun çımecllsl topîantı yap le benim' gibi orktetra İçindeki y« kfrdığı sözlüğe baktım. Kemallsmi kaç yajında? Eğer bizrm gibi altmuhterem Musahibzadeyi hatırla, Sermayesini kurtarır mı? Ub yaratmıştır. Sadece bu hizmet mütecaviz. bir aralık yerinden fırlı •uftır. rini bırakmış, solo çalan biri OIUT, «Kemalcilik» maddesind* (Türki mısa yaklaşmış ise mutlaka (eki mamak mümkün değildir. Bu türlü iein blle keşif umıtulmıyacak ka yarak catnlan kırmıs, AdÜyeyt vcriı Peki bu müdahale neden? SÖB alan ıpılsr lptld»! madde lthal •dllanamMlndtn |HtİT«tte bıılunrauf çtldığıru da tarakla ealarsa!... Fa ye devlerlnin tetnel yasasını ve sıbyan mekteblerinde okumustur. piyeslerin yenilerini de yazıp gencdar bflyüktür. Kendl memleketl lcrek tevkif •dilral^lr. c Belki çirkin bir manzara dikat mesele, eldeki » z ı cızır, cızır Türk ynrdseverlerinin siyasal Ina Nîtekim ben, orada okuyanlarda liğe göstermeliyiz. Eski hayatı anlardır. mizd» bunun müsbet netlcelerine yedir... Şehrin güzclliğini bozduğu Ransını bıçakla yaraladı EaryolA T» gomym lonayllsd* balen öttürmede ml; yok«a notalan doğnı şahid olmus buhınuyoruz. Hükulatan kitabbn onlara okutmalıyız. içindir? 6B atelye faallytttedlr Bunlar lptldal Sahreralnlnd* Fatananıltan mahalletln madde yoklu^a yOrflnden l?lerlnl tah basıp nağmel«ri düzgun, duygulu ınetimlz de frengi alanında eski Bugün yaşadıklan devri asırlardanc Bak işte, orası belki...» <tt Çayır sokağmda 3 numaralı evde dld rorunda kalmıalard'.r. çıkarmada mı? Böyle olduğu takProf. Dr. F. H O F F usulü bırakarak penisilin tedavisini oturan Ahmed Nlhad Dağlarojlu laninberi böyle gelmis, böyle gider vehAtustos ayında Ankaraya prttmln dirde şu köşecikten arada nrada resmen kabul etmiştir. minden onlan kurtarmalıyız. Aksi de biri bir müddettenberl dargın yaça olan heyetln Tıcaret Veklll ile yap elime alıp da çalmağa çalışbgım «an rrankfaH Üni tç Hast Klmiği Direktörfl Avukat dosrom, görüp dlnlediğl dıjı karuı Ue dün kavga rtnüj, onu tığı temaalarda her »y on bln dolar takdirde kötüden iyiye değil, iyiCemlyetimiz, perşembe günü ya ekmek bıçagı tle sai ellndtn yaralamııdinlemek, kulak lannı yırtmadan, tahslste bulurnılacafı blldlrllmlj lken den kötüy» gittigimizi «anacaklar bu hâdisenln geri kalan kısmı hakpacağı toplantıda büyük âlimin hâ tır. Yaralı tetnvl altuu «lınmif, Ah bnjün» kadar herhanırl bir rauamel» aeı gürültüler İle rahstsu olma v« miletçe ilerlemenln levkini duy kmda düşUneemi yazmamı istedl. yapılmamıştır Netle«ie 4 klçlllk blr dan blr kaç dakika oyalanmak fena tırasını yadedecek ve ürüntülerini med yakalanmıjtır. Bana kalırsa, yalnız en fakrr tamryacaklan için ruhlan kötümser heyet s»çllerek Tlcaret Vekâletl İle t« mı? bnkanuı rtzkını çıkarması bakımınma«a geçmek UMre Ankaray» gOndarllblr hale, boş yere düsecekür. Meselâ bu hafta «ize böyle haflfdan değil brr şehrin pttoresklill mealne karar Terllmlftlr. ten bir iki hava çalayım. Maarif tgte size politikasu politika! .. bakmundan da. bu nlmet bulunmaz Kınlay Şişli şubesinde bütçesi mi, üniversite bütçeleri mi, Tiz nevâ perdesine çıkmadan, kaba nimetler arasındadır. Eğer ruristlerl Kırılayın 51?11 »ubesi yıllık konfr» henpsi ise konuşurken sayıı» tsrast makamından blr kaç parça... eeîbediri bir manrara i'tivorsak, slnl bitirmiş. yenl ldare heyeti tntlhabı parta mebusu Said Bilgiç, «öyle S iad tab'ından çeviren: Prof. Dr. SADİ DtMAK (farsçada râst, doğru demektir!) Bu beş yanındaki eocuğurmızdan ayağı yapılmıjtır. BsçkanlıSa Dl?an GUkmen. Iktacl baskanhîa Dr Abdıırrahman S« demlş: ksdarile de fikirler pekâlâ işittlri çukurda ihtiyarımıza kadar bizleKnşe kâgıd Lüks cild 512 sahife FL 25 UraNeşreden: HasanAll Yücel normal yolmay, Mtlbliğe Gülümhan Up. muhaslblebUiyor ve işitillyor. O halde ba rin gözümiıze ho? pörünen, çöniiiİSMAİL AKGÜK MÜESSESEI.ERİ Cafaloghı tstanbul Hte HünıO Gürsu, veznedarhta Peri hrdan gecmeden ban kimsel^» müzü açan bahk avı manzarası, îırmak, haykumak niçin?... han Karayavruı leçilmislerdlr. onlan pek eezbeder. profesörlük, doçentlik unvanlan Balnramn fiatlhn yfiks«l<tf verdL Müstesna şehirlerde, meselâ Pa* Balgarlıttanla mem!eketlml« BTS«m* ' Ismlnf Haha •Ulebtîk» duy»> riste, Seine nehrinin icenarmda elda eTrelce yUrürlükte bulunan tlca masım blmiş bu bilgiç vatandasıAçtıracagınız hesabla de olta plneklevip çiinde ihtimal ref «nla»ma« ferejlnc* takasla Mbir tek balık bile rutamadan dönen tılaa baîmumun* lhracnt açıgmm ka mıe, 1947 yılmda hSkfan yardımP»nma«ı lcln ihraeatçı taclrlerln ta cısı iken merhuTn Kenan Onerle amatörler, res^amlann mevzunnn llb bulunraalan balmumu natlannı « aramızdaki davada aleyhlrae şateskil eder. Nice büvük baş sehirUray» kadsr yük»eltmlttlr. hadet zahmetinde de bulunmustu, lerde oturanlar. nakll va^ıtalanna fcglllltr yenl tica.ret aalaçmaamiB binip kilnmetrelerce ötelere olta klİTlng es«3iBa dayanmam dolayıallt ben de lddianamemde (Davam ki(Amerikan Hastanesinden bir evvelki Hacıeralnet başı safasia vapmağa giderler. Bizbn durumun r^çicl olduîunu bellrt t?bı. Sahife: 99) kendisto» cevab mfiler n flafların yakmda dOjece olarak, sectiği adılet meileğinin sokağında) de ise, tari'hi şehrin tam foheeinde «n! söylemlslerdlr «tesir ve telklnlere kapılmıyacak bövle bir mucize, AFl«hın Beni ts» KONFORLU Trabw»n şilepi dun Amertkadan bir tarafsızhk» isteditini »6ylem«kraile lutfettiği kudret helvasındaa 7506 ton hububat fetirdi le yetinmi^tim. Bu vasfın mflletvebfle makbuldür; milletimize nm10 DAİRFU APARTIMANIN Amerllcadan aatın alman buSdaylar kili iken luzumsuz kalmıyacaSmı manbrdan verihnlş paynnsn bhr peyderpey memleketlmlge relmekrerttr herkes gibi kendlsi de takdir eder. BİR DAİRESÎNİ ihsan dır. Son partl olarak Trabzon allepllt 7500 veya ton hububat dün limanımıza gelmlf Şu hslde blr Bskanm, bir Vekilin, Paris Beledlye ReKI biz Türk çave tahllTe«!ne baflanmı#tır. hattâ e«ki biçlm blr Kanrın mevBIH DOLGUN PARA IKRAMIYESIN1 zeteciierine dem^rl ki: D19er taraftan Toprak Mah«ullerl O cud mevzuab dinlemeden profesör Kazanabil irsiniz. Bizim en büvük vazifemlz, n«l yenl lstlhıa! merslml İçin hamr veya docent tayinlne imkSn var mılıklara bMlamış bulunmaktadır. Oflh!»tkımınn kendiiirinrfen yarattıgı dır? Devlet ijlnde «anormal» yol, «ln haEirladıjfı mObaTM plânm» gore güzellikleri nlz;«mina sokmnkrır. bu yıl Ofla tarafındyn önümüüdekl ancak kanuna ve nizamlara muhalif Alemin bejendi|l bu sehir böyle kampanya deTrealnde 2 53 mllyon ton hareketlerdir. 19M da çıkardığımız hububat «atın alraacaktır hasıl oldu. Üniversite Muht=riyet kanunundan PeH 8yle lse? önce de üniversitentn tfibi oldu&u Tîcaret Odası meclisi avm Meselâ, ba!ıkç>I»nn rahat avbir karıun ve nizamnameler vardı. 18 inde teplanaeak lanmalarmı sağhyamk sahil kanaTlcaret Oda»ı Mecllsl 18 mart ouma Bunun haricine çıkıp profesör vepeleri ml?... Önlerine kovabrını günO saat 15 te ayhk muUd toplan va doçent tayin edllebflir miydi? tıgını yapacaktır Bu to^iantıd» ft<Mri Savın mebus, «bsn liyakatslz proasacaklan çençeller mi? . Dlvplim Siıo »eyıhatlere tahsls olunagak dSylrler kl Köprüve, kıyılara ve Şew»ipakonuronda Oda Mecllsl Komlgyonunca fesörler ve doçentler tayin etti.» şaya?... Çünkü oralarda her mevhaeırlanan rapor müeaker» edllecek deseydl belki haklı bir tenkid yapve sta amatör balık avcılığı yapılıtlr. Aynca tlearethane klraları hak mış olurdu. îmk*TisM, fakat siıç ifakmda da Oda ldan> kunılu lrahat Teyor... de »den bir hareketle, düsmanlareeektlr. TÜRK EKSPRES BANK'u açlıracağınu nna bile mflsamahalı duygudan Paris Belediyesinin »nt^vısi'p hn bir hesap flıze en cazıp imkâDİarı lemia eder. gayrisini g5nrBnd« tutmıyan bir is böyle mütalea edifVdi... Bi/de MART 13 RECEB 18 rr.illetdaşımm normal yollardan geç 1955 yılmda 270.000 lira de belki bir gün favdalıyı ve rümediğini göyliyerek onu ithamda zeli bozmayıcı. bilâkis takviye edici bulunmak reva mıdiT? Bakan da btr Tİhniyet doğar... insandır ve her İnsan gibi hatadan ısd* «mnlyvt Asırlar uzundur, umidle b«kll« münezzeh degildir. Bilerek. bilmiv* sür'at yclbtt... Galata. Beyoglu, Sütlüce, Kurtulus, Kadıköy, V. 1 6.15 12 M> 15.43 18.14 1S.« 4J6 yerek yanlıslıklar yapmıgımdır. De1 Istanbul (Sirkeci) E. J12.02| 6.10) 9.30 12.001 1.ÎO|1O23 Sil benim eibi bir ferd. bazan rüm Penisilin kâşilinin teessür uyandırdı Dr. Fleming'in hatırasını anmak üzere Mikrobiyoloji cemiyetinde perşembe günü bir topîantı yapılacak Hiifus başına 1 kilo seker verüeeok HAYKIRMADAN Hasan Âli Yazan : « I I c Galata Köprüsünde bahk avı ABAHTAN ABAMA... Yücel IÇ HASTAIJKLARINDA YARIN TEDAVİ AKŞAMA KADAR bütün ŞÜBE ve AJANSÎ.ARIMIZDA 14 M a y ı s t a Nişantasîndaki Bankamızın 15 Ağustos Yıldönümü kesidesinde Para Ikramiyeleri Bahcelj Köşk KALAMISTA APARTIMAN Oairesf Sarıyerde Arsaları kısmetinizi bağlamayın! istanbul Bankası | TÜRK EKSPRES BANK CUMHURİYET'in TEFRİKASI: HACJ KURYE 'azantat*: Nihal Karamağaralı ve VaNu ne gazetesine igildl Güler. belU belirsiz içini çekti. Evet derd bundan ib»ret <'"« .. Para sıkıntısından ibaret kalsın .. İki misll, beş misli ç»l^r Geceyi gündüze katar çalışır. Her çıkan mecmuaya bir röportaj yetiştirir. Hikfiye tercüme eder, rom?n yazar. Bellerini doğrulhırlar. Ama işte çabşamıyor... Normal islerini vapar ken bile sıktntı çekiyor. Erı büvük d*rdi ferektiği gibi çalısmaması .. Yürek üzüntüsü kolun ^p^adını kınyor. Nişanlısından gayn bir mevzu düsünemiyor kl... Adnan... Adnancığı... €Adnan!... Adnaneıgım!» Ni^anhu mahkumiyet müddetinl doldurup hs" J " '••ktıktan sonra Güler, hayatına birdenbire bahar gelecek sanmıştı. Adnan aldığı ders ten uc'r"T^' r<?r\t Poli* " n larından vazgeeecek. Avukatlık yapmak hskkından mahrum bıraktılar ama iki li«an biV' b. hukuk mezunu için piyasada iş nü yok? Üç, beş> Ü7i> o. üç beş " > Vtndl dogrultacak Hemen •vlenecekler. liyerek söküyordu. Dudaklan dua mırıîdamrcasını kıpır kıpır... Okuduğu mevzua kendini ryice vermisti. Mantosu siyah... Eşarpı kırmıa... Anberbu kalfa kırmızı renge bayılır. Siyah kıvırcık saçlannı tür banm sltın» hnosetmis. Tepesine bir de inci iğne iliştirmişÜ. Ansızın gszetesini kucağına bırakarak «?enc k'?a döndü: Gularjiğim! Ne var, dadıî Bu kira kanunurran trju bize dokunmasınT Mütevazı giyinmlş. Sivah gabarGenc kıx düsüncelerindtn güçdin emperme'1H'i"?Ti vptasinı ka lükle sükinip luaiin rayele karsı kaldımu*. Tek rüsü rayabüdi renkli e«arpı... Gazetesinip okumak istediği kıs Ne gibi olajak... Bl» bugfln klmını katlamış. siyah eldivonli ramızı ırüçlükle veriyoruz, Naji Bey elinde tutuyordu ama, okuyamı «artüruı» derse îki elimiz böğrüyordu galiba. . Dalgm bakısİ^'n müzde kalajsgız. dan derdli o!du*u anlasılıyordu. Aldjrma . O zamana kadar Yanındaki ortayaşlı zend kadın oansiyoner buluruz, dadı. Alacada elindeki akşam gazetelerinden Şım!7 paravı kıraya eklerız... Derbirine iğilmıştı Sevımlı vü^ \nde din bu olsun. forkaüde bir alâka fle yazıyı heoeMamadadı cevab v«iniyerek f^ NAHOŞ BİR MİSAFİR Bir sonbahar akşamı Köpriiden Üsküdar, Kuzguncoık seferini yapan vapurun ön güvertesinde iki kadın dikkati çekiyordu. Biri zenciydi. Oteki beyaz ırktan . Sarışın, güzel bir genc kız. Göl çiçeklerine benziyr'r Altin pırıltılı saçlannı ge^''= plrMTi^arı arkaya tarayarak ensesinde firkete ile toplamış. Kovu mavi, iri gözleri şakaklarma doğru çekik. " ; " ^ w e r ifadesi var gözlerinin... Az konuşan. çok düc""pn bir insan olduğu belli bu kızın. ki sana bütün ümidimi bağlamıj meçhule bir kapı açılacak, içeri da ürken Anberbu bazı yutkundu. Aca Ve artık ikisi de macera lacaklar, ister istemez... Ya mev ba azarlandığuu duyan oldu mu tım...» kosmağa tövbekâr olup sakln bir lâlarmı bulacak, ya belâlannı... gibi, gözlerinin akmı devirerek et Gularjiğiml hayat sürecekler. Boy boy ço«kGüler tecrübelerile billr: Altına rafma bakmdı, sustu. Gene ne var, dadı? lar yetiştirecekler... Ommju tefrikada katflin kim hissi dadısmı hiç aldatmaz. Arabın Ne zaman susması eerektiSini biFakat, Adnan... Ah, Adnanl Güler nişanhsından kuçkulam olduğunu keftirdlm. Hani sana antenleri kuvvetlidir. Hayatlaruıın lir. Güler elinde doğmuştur. Bebek yor... İşte Adnan hapisten çıkah söylemistim: Yüzü silli kapuju var en dalgasız, durgua zamanlarmda, denecek yaşta annesi öldüşü için, bir ay oldu. Tövbekâr olmak şöyle ya, o... iyi gizleyememis ajemi ro raamadadı: «Burnuma bazı koku onu kendi etiştirmiştir. O Gülerin, lar şalınıyor; yakmda bir değ:şikm ı>slanma alâmetleri CTS^PT.. manjı... Güler onun hâmisidir. Bir kaç yıl Güler, dadısma fazla yüz vermek lik olajak.> dedi midl, mutlaka bir evvel. genc kız bab?=mı k'Tb=J'nmiyor. Adnan gene esrarengiz olmakta devam ediyor. Yepyeni ma taraflısı değildlr. Hele onun ente kösebaşuıa gelmişlerdir. Tepeden ce, hayatta tamamile valrvz kalceralara mı aüldı? Eski siyaset ar lektüel temayüllerini hlç çekemez. inme hâdiselere karşı tetikte bu dılar. Okka altına gitmemek için ça Şakaklarma doğru uclan hafifçe lunmahdjrlar. Güler, zaten bir balayıp duruyorlar. kadeslarile mi buluştu? Gene dolab mı döndürüyorlar? îş buldu mu? dağılan kavisli san kaslarmı çata müddet+enberi dadısmda blr huMamadadı kendini tanımaz da zursuzluk seziyor, malum cevabı Çorbaya tuzunu hangi parayla ka rak söylendi: Güleri tanır. Onun son Z^T"•'•>'1nştırıyor? Polis romanları okumanı me almak korkusuyla sual sormuyorAdnan uğruna ne derece üzüldüğü Adnan sabah çıkıp aksam geli netmedim miydi senin?... Ahlâkın du. İste sormasma da hacet kalma nü, buhranlar gec'''' s ; ı yor. Elinde diri diri, canh canlı, bozuluyor be dadı. Her şeye bur dı. Bekleyiş heyecanfle samlan da Dadı, Adnanı da tar^r. Gü'erin 1 deniz kokan balıklar... «Bugün is nunu sokmağa kalkışıyorsun. Bu dı, hissikabielvukuunu ır "» attı. derdlenmesine asla sebeb eöımeMuhakkak ki, gene elacak hâdltavrid tuttum... Bugün lüferden yüzden basımıza açmadığm belâ mı mekle beraber, bu mevzu!a f?7İa şansımız açıldı... Bugün palamuta kaldı? seleri Adnan hazırlaııuştır. Adnan bir şey söylemeğe cesaret edem yor. fit olalım...» mutlaka bir pot kırmışto, kıraeak Çünkü, Güler, hlslerini açmıyor. aAnberbu baa aşağıdan aldı: Şıkışma, Gularjiğim... Ne ya ürl Esrarengls tavırları, gflkiMQiği çılmıyor. tçm icin kavruluyor: iste Bir gandal edmmiç; taksitle motör de alıp taktırmış imiî . Nere payım janım sıküıyor. Burnuma buna en büyuk dellldir.' böyle zaman Güler, zihninden btmlan frçMr zur görmeli. zaman, 'parhvor. Maden, kaç kuruşa, lir^va almıs btuı kokular şalınıyor... Oyalanmak isin Sabırla, tevekkülle ken birdenbir» aunbgmm sesile lan?... On iki saatlerini hep de okuyorum. beklemeli. Susmalı ve beklemeli... Bu sözleri »öylerken dvarda mis toparlandı: ni: üstfinda bahk tutmakla tüketBu kararla Dadı, vapur Kuzgtın cAyıb maal Mtrdmdc abHı miyor ya bu adam? Baska nerelere yoner •ezmif yamyam gibi, kafagidiyor? N« işler yapıyar? Bütün sanı kaldırıp genij burun delikle arabın tesirüıde kalarak nlşanlın cuğa yanafmcaya kadar artık tek rini oynattı r« bir kehanette bu daa ştrpheleniyorsurı Nerede hani kelima kenusmadı. Ancak bir seybunlar Gülerce meçhul... oJoırmışhığun, tecrübe gOrmttflü yar saücımn hemen oracığa koyduVe en mühimmi: Adnan. hapls lundu: ğu palamut dolu tablaya baktı, Yakmda bb? seyler «lajak... ğün?> teyken, çıkar çıkmaz evlenmekten Olagan üsrü bir seyler olajak! Bana bak, dadı! Dalgalandır mahcub bir tavırla: bahsediyordu, «imdi etmivor. Ev Tamam!.. Tamam ışt*»1 .. Dadı ma! .. Bulandırmaga kalkışma dur Gular, gene müjver yeriz de'nH'âraı sövlüyor da. «eviprıpiim» demiyor. Gülerin evinde misafe gene altıncı hissiyle hayatlannın ?un suyumuzu .. Bu sefer sentnîe ğil mi? dedi. dönüm noktasında bulunduklannı beraber ava çıkmıvarpSiz... Tek baMücverfn hatırasile Güler yüz reteo oturuyor. sezdl. Yenl maceralann eçiğindeler şma kahrsm «tiTnnllaM buruşturdu. ÎHâlIah be!... Ga «Adnanl... Adnancıgım! Ben muhakkak... Çara yok, önlerinde Genc bzm acsindeki hugtmetten zetenin ortaklanndan biri ölüp $•U atni o kadaı aeviyorum... B«n uşanların mukadderatı cimri patronun elıne kalalıberi mücver! Patlıcanin çekirdekli kısmile mücver, kabaklann içiyle mücver, pırasa saplarile mücver... Gelsin mücver, gitsin mücver... Dadı bir kızartm* yağa edmmis. tükenmez cinsinden... Döküyor tavaya cazır cuzur, yoğuruyor ne idigü belirsiz artıklan, köfteleştiriyor. Kızarttı mıydı, bujur sana müjver! Dadısirun balık tablasma yan yan brktığmı gdrerek merhameti kabardı ama. çantssmda ancak yirmi beş lira bulunduğumı ve bir hafta bu parayla geçinmeleri lâzım geldığıni hesablayarak: Adnan bahğa ç'kacakb gene. Belki o da palamut getirmijtir. Nafıle alnuyalım dedi Kaibi hızla çarpıyoı. Döndü mü acaba Adnan? Eve gidince acaba onu bulacak mı? Saat sekize gehyor. Donmüş olması lâzım. İhtimal her zaman yaptığı gibi, kollarını göğsünde çaprazlamış, sahırsız adııularla sofada bir aşağı. bir yukan gidıp gehyordur. Gerüs. alnındakl duşünce çizgileri derinleşmıştir. Kaşlan çatıkür. Yalnız slyahtan ibaretmiş hissini veren gözleri, hedef arayan çifte namlusu gibi tetiktedir. Dudaklann kenarında sigarası .. Gu2el yuzü dunianlarm arasindan ne de hulyalı gorünür. (Arkası var)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog