Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

Y ÜN İŞ L E R1 Nevsimlik bir kazak u yıl beyaz ve sarı moda «Sandan korkmıyan kadın azdır» derler Bu sozle. san renğın her kadına gıtmıyeceği ifade edılır Bu yuzden de, san renk kadmlar arasında ve o turlu turlü elhıseler içinde pek rağbet görinez, Bu yıl, Parıs moda terrileri, elbıselerde çok yenl ve bambaşka bır hat değışikligi yapamadıklan Jçın, renklerde yenilik getirmeye buyuk ehemmiyet veriyorlar. Bu •rada sarıya husus! bir mevki ayrılmı; ve bilhassa bahar elbıselerınde bu canh renge hemen hemen bajta gelen bır yer verilm.ştır verip bahar neşesi gibi ışıl ı$ıl yanan zerenlerın rengı olan san, sanki şımdıye kadar ıhmal edılU şmın öcunu almak ister gıbi. şımdı model alburalarında ve buvük terzı!erin bahar ve yaz koleksıyonlarında sık sık gozleri kamaştırıyor. Beyaz da, bır gelüı edası ve genc kız vakan ıle arzı endam etmekte Bilhassa tuvaletlerHe bütün diğer renklerden, hattâ sıyahtan zıyade beyaza rastlanıyor. Christian Dior geçen senekı H modasını A modası halıne getırdı: Bu suretle. onun modellennde omuzlar daralmala beraber. bedende goğsü daha fazla sarıyor Baharın timsali olan jarı pa vt kalçalarda genisjeyerek bol patyaların, karlar altından ba{ etek halınde ıniyor. Açtk renk yünlü kumaştan bir ttek üzerintffiyileeek,mor, liciverd, nefti v*ya Mİyah gibi koyu rtnk yünden örülmüf olan bu kazak, mevtimin ılık ffünlrrfnde tokakta veya bahçede her ı?e elverifli sadt bir elbi«« yerini tutar. Beden, iki numara fifle zimcir örgüdür. Yollar, ttekliğin renğinde açtk renk yünden örülmtijtür. (Resimdekl parçalar: A Arka yürxn; B Ön yantı; C Kol.) Genevieve Fath ise hemen hemen bunun aksı bır hat takıb edıyor: Omuzlar ve beden genış, kalça ve etekler dar. Dığer moda yaratıcılarının modellerınde bu kadar aşırı ve belırlı bır değışıklık yok. Bunlar normal. Yalnız, onlannkinde Sir takım ilâvelerle zengınlık ve değişıklik y>luna gidihyor. Bur.oa (sa|da) Psris moda tcrzilerinden f :ib i!e Dıoı un yenı hatlannı »» Givenchy, Balencıağa gibi diger cerzilerin elbıseleıe ilâve ettiklerı yaka v.s venilıklerini görüyorsunuz. (Aşağıda^ bahar ve yaz koleksiyonlarınd.in bir kaç seçme model gösterılm.ştir. ' ÇOCUK BAKIM1 Yavruyu sudan ürkütmeden yıkamanın usulleri Ağlamadan, bağınp çağtrmadan yıkanan çocuk azdır. Fakat, buna muvazi olaıak, çocuğunu rahat rahat ve erıyet etmeden yıkamasını bilen anne de azdır, dıyebilirız. Çocuk, dünyaya gelir gelmez yıkanır, ondan sonra da hergün yıkanırsa sudan korkmaz ve yıkanmayı pek tabii bir şey olarak karşılar. Hal böyle iken, çocuğun sudan korkması, yıkanmaktan çekinmesi ancak, banyoda çektığı zorluklan.ı neticesidir. 9 Çocuğu «uya alıştırmak. yıkanmayı onun için bır zevk halıne getirmek, bilgili anne için kolay bır ıştir. Evvelâ, »uyun fazla gıcak olmaması lânmdır. Suyun sıcaklıgını parmagınızi daldırarak olçt»*ğe kalkarsanız aldafıırsınız: Parmaklarımzın derisi nisbeten daha kalındır, oldukça yuksek sıcakhğa davanır Bunun ıçın, luyu, içine dirseğinizi daldırarak denemenizi tavsiye ederler. Dirseğinizuı parmaklardan daha hassas olan derisine su fazla sıcak gelmiyorst, çocuk da bu hararete dayantbilir. Yavru henüz pek küçükken. onu, dizlcrinlzin üzerine alacağınız bir pamukluya yüzükoyun yatırarak, sabunlu suya batınlmıs süngerle silebihrsiniz. Yalnız. bu takdlrde odanin sıcak olması ve hiç bir taraftan ccreyan almaması lâzımdır. Çocuk biraz daha büyüdükten sonra, banyoya veya genis bir legene daldırılarak yıkanır. Çocuk banyoya konulurktn iki ellı altından tutulur. Suya yaklaçırken eller üzerin» yatırılır v luya böyleca daldınhr. Sonr», ayaklannın üzerine baımasına yardım •dilir. Böyltce, suya ytvaf yavaj giren yavru, bir düşme hİMİ duymadıjh İçin ürkmez vt önünde bulduğu su ile oynamağa başlar. Çocuk bu vaziyettc dururken, belinden bir ell* tutularak, öbür elle arkasına hafif hafif su serpilir. Vücudü iyic* ısmdıktan sonra sabunla yıkanır. Sabunun çok iyi cins olması lâzımdır. (Çocuğun başımn nasıl yıkanacağı yukandaki re«id« gösterllmiştir.) En iyisl, başı ırkayı veya ytna doğru cğerek bir «lin avcru için» fakat az sulu bir süngerle saçladayamak v» öbür elle, sabunlu rını yıkamaktır. Durulamak için su dökerken bas gene, rular göxlerlne doğru akmıyacak fekilde tutulur. Sonr» yüzü aynca silinir. Çocuğun burnu ve kulaklan en nazlı yerleridir. Yıkarken buralara su kaçması yavruyu tedirgın eder. Onun için, yüzünü silerken burnunu ve kulaklarını sonraya bırakabilirsiniz. Sonradan, burun Çocuk. aklı enp gozlerinl kapa ve kulak kuru veya hafifçe nemyacak hale gelmedikçe, başma su 11 bir tülbendle temizlenir. dokerek zorla kapatmasına çahşÇocuk banyodan çıktıktan sonmak doğru değıldir. Yavju, bu ra yumuşak ve sık tüylü buyuk zordan ürker ve ondan sonra yı bir havlu içıne arkaüstü yatırıkânmag» k»rjı korku duymağa lır ve çabuk fakat hafif haıeketbaşUr. lerla uğularaJc kurulanır. Şapkalar Gündüı sapkalan umumiyetle kuçük, basa oturur, sade ve az süslü cinsinden. Fakat, gece şapkalannda, geçen yılın tersıne geniş vc hacimli fapkalar tckrar moda olmaya bajladı. Bunlarda Hmdistan ve Ispanyadan, on altıncı asırdan ılham alındığı bıldlrıliyor. Bu arada sarık bıçimi. uzun bir kumaşın bir başhga dolanmasile vüeude getirılen bır şapkayı Balencıağa mevsımın en büyük yenilıği olarak ortaya atmiftır. f Şapkalarda kordele, tüy, tüi ve Çiçek az kullanılıyor. Buna karşılık bıçim bakımından zengınlik birinci plânda tutuluyor Bu arada, bilhassa gece fapkalarında, dillmlt, ve kanadlı, eski zaman modellerinden ilham almış, şapkalara «ık ıık rastlanıyor. Yazlık hasır şapkalar içın henüz kat'l j bır moda tesbit edilmiş değıldir. Hatırıııızda Ol^tııt Sıctk papatya lipası ile pansuman yüzun cıldini yumuşaür. Beyaz peynır, sırkeye batırılmış tulbend ıçınde uzun müddet bozuımadsn saklanabılir. *** Koku suya batınlmıs olirak, lâhana ve karnıbahan gunlerce bozulmadan »akhj abilırıiAıl. #•• bir koku bulunan kîplan Beyaz kumaşlar üzerindeki ıçln. içıne bir ıkı parça m ngal komuıü atıp bır kç meyva lekeleri, ıçirıe bir lirrton sıkı dıktan sonra kaynar suya bogun bekletmek Kâfıdır. lahıımıs bir ksp içinde yıklyarak çıkf rılır. Cevızleri bııer bırer kâjM» sarıp bir kabın iç nde kuma gobır vıl saklıyabıhrsınız. Rpnklı yunlu kumaşlar, içine bir rr.ıktar 'îrke katılmıs ılık yağ mur suvu ile yıkanırsa renklerı Su gcçmez yaamurluk ve pardesulerı seıın ve kuru bır j e ı C3n anır. • • • de saklamak lâzımdır. Yünlü kumasları yıkarkep suya *** biraz boraka katars?nız güveye kaıy korunmuş olur. Bevaz yüniü kumaslar gölgede k'iıutulmalıdır. Pîmuklu kuniaslarm ıse guneşte kurutuiması lâzımmr. * * * Halılar. guzclce dovuldukten srnıa salata veya marul kab\.gu Le =ılınır;e parlar ve hakiki rengını ahr. * * * Cam eş\ayı ıyıce temız'emek ve p rlatm k ıç'n. içıne 'Ar 'Kı dsmla sırke veya mâvi ispır'o darr latılmıs suva hatıraca? > 7 mCe kâğıdlarla sılebi'irtınız • * * Cam kablatdaki yağ lekeleri y.rım eoğanU s linince ;ıxar. * » • EHıvenlerın parmaklarından Rit mpmesı için daha ilk Rtinden parmsklaıın ucuna içerıden ufak bir pamuk patçası tıkamak fa/dslı olur. • *« GÜmüş kapları, kullanmadığıtiız zaman, ınce kâğıd içinde sakiars'iıız rutubetten ifkflenmelerıııır önüne geçersiniz. • * * Masaların üzerine yaydıâınız o'r bltı. masnın cilâsını alır Buna ır>â!ıi olmak için, örtunun altına a^rıca bir kad,fe yaymalı.It. » • • Ellerde soğuktan hasıl olın donukl?ra karsı petrolla uğm»k iyi gelir. *** Saksıdaki çıçekleri bocekl«rden korumak içın toprağına bir kaç yanmamaş k.bntj, bsşlan içerı gejnek üzer», sokmak kâfidir. Kıbrit başları zamanla çüruyup böcekleri öldüren bir ilâc haline gelir. *** I Odalarımıza ferah, rahat bîr hava vermek için nelere dikkat etmeli? »•••»•»•••»•••••»»••»••»»• Bahar tem.zlıği yaparken eşyanm yerlerini değiştirerek, odal?rınıza yeni bır şekil vermek ıstersıniz. O zaman, aklınıî da tutacağımz bir nokta vardır: Lü2umsuz eşyayı çıkarmak. Bilhassa nısbeten küçük odalı bugunkü evlerimizde, bir de fazl* eşya olursa odâlara büsbutün bır sıkıntı çöker, adım atacak yer kalmaz. Koltuk ve kanapelerin, sandalya ve iskemlelersn sayısı ka* dâr, konulma şekilleri de bir odanin tertib ve tanzimi bakı» mmdan çok mühimdir Sandalya ve genış fakat tek kışilık koltukları köşelere koyarsanız belki bıraz yer kaybedersiniz ama yürüme ve dolaşma kolaylaşır, zira esasen köşelerden geçerken • kıvrık bir çizgi çizeriz. Köşedeki koltuk bu çizginin dışınd» kalır. Buna karşılık, iki, üç kışilık divan veya kanapeleri bir odaya koşeleme koyacak olursak 4 çok fazla yer kaybederiz. BunJ ları odanin duvarlarına muvazi t şekîlde koymak ve mümkün olI duğu kadar kapıdan uzak, pent cerelere yakın bir yere yerleş• Hrmek daha uygun olur • 4 ^ • + T • J • > J • • hırakmalı, bu tarafta yalnız kö < • şelere koltuk koymahdır. İki ko,!! tufun arasında boş kalan duvar]; dibıne radyo konulabllir. *** Ysttk odasında karyola, d o " ltb ve tuvalet masasından baş ' ' ka bir ıey bulunmasma lüzum ' * yoktur. Yalnız, yeriniz müsâidse" bir kdşeye, yatmadan önce din !'. lanmek veya içabmda çekılip " kıtab okumak için küçük bir < • divan veya koltuk koyabilirsi'/. niz. Odslarda az eşya bulundur *• mak yalnız goze ferah ve h o s j b.r manzara arzetmesi veya • " • içeride rahat rahat dolasılması <• için değil, ssğhk bakımından da " rnühimdir. Bir kere, az eşya o" lursa, to2 tutan yerlerin sayısı \", »7a!ır Sonra, boşluğu fazla bir" » • Çok daha iyi hava alır. Böy<» '• * î« bir odanin havasını bir tek <* pencereyi on bes dakika açık • • tutmakla tamamile değiştirmek • kab.ldir. % t Muçambalın d'J'aıken bez ytııne kâ^ıd kuılanırsanız hfnc c'"'3 dahc az gider. hem de muş<rr,banın her •ai">(ınr aynı mı'<trrda cilâ yayılır. F bıseleri y^arken fei rını kapalı bulunaurmak lazırn ur, Koltuk ve sandalyeların şekillerin; odalara göre seçmek de lâzımdır. Taşhk ve sofaîarda nisbeten daha hafif sandalya ve koltuklar kullanılır. Büyük ve eenış koltuklfrın yeri salonlar ve oturma odalarıdır Fakat odanız ince uzunsa. geniş koltukIJII karşılıklı ıkı duvar boyunca dizerseniz ortada geçecek ve dönecek pek az yer kalır. Onun ıçın. duvarlarri n jalnız bıııne 'Kn'f"l< r1i7M " ı lı ı t r f. h o s ** * vernn n ohr ma ************************************ Odanız bol ışık ahyorsa. faz* la açık renk perde ve doşeme • • kullanmağa ıhtıyacınız yoktuı "2. Yazın fazla guneş goren odVbr* da da koyu renk kullanabı'i1 • sınİ2. Fakat. penceresj az, ışığ' * kıt odalarda goz açık renk şey*ler gormek ister Yerlerde belk X acık renk halılar kullanam&z • sınız, fai nt kohuklaıın yüzu'i • • vevi perdclen açık rpnk seçt J bılıısıni7 Koltukların açık renk> olma«ını lekelenmek ve çabuk X kırle' mek bakımından tehlıkr 'T goruvoı^anız bilhassa yaz iç.n ir/.er!"i ine b sma veya ketenden »•••••••• •**•¥*•***•*** •+• ***+**•**********************************+***********••******* <******************•*.*********
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog