Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

AKSARAY AJANSI DOĞUBANK 71i sayı 11 000 u m h u r ı yet KURUCUSU:YUNUS NADI Telgraf »e mek+ub adresi: Cumhurivet tstanhul Posta Kutusu tstanbu' Nö 24". Telefonlar: Umuml Santral No. a: 24298, Yazı Ijleri 24299. Matbaa 24290 CÜCELER ÇARSISI Günümttzün «n defetll şairlerjnîİen Nevzad ÖSHrtJlırün en ajiz&SÜ?lerijıi bir araya gefir«n ^ i b J EDtTEP* « YEDİTEFJ^A Tnfcfiğl • PJC 7^, İSTANBUL* '< Pazar 13 Mart 1955 Yekiller heyeli dun Âtatürk Universitesininyeriniseçii Cumhur Başkanı Bayarın reisliğinde toplanan kahine, Üniversitenin Erzurumda kurulmasına karar verdi, insaat derhal baslıvacak Solca Öett Değildir izde aosyalizm Ue komünizm birbiıine kanştınlır. «Solcu» demek düpedüz «Moskovacı» demektiı. Serajayenin kayıdsız aartsıs hâkuniyetini »jnırlandınnak, emeği ile geçinenlere daha iyi hay»t şartlan hazırlamak, değişen fartlara pöre memlekctte sosyal adaleti geliştirmek uğruna Umi, »yad veya edebî iki çift lâl etaıeğe kalksan» derhal damgayı yersiniı. Siz« folcu, yani komünist, yani Moskovanın adamı derler. Bir nevı ideoloji yobazlığuıdan 1leri gelen bu manevî baskı yurdumuzdm htr türlii fikir tartışmalannı korkunç bir şekilde dnmura uğratnuştır. Her bakımdan temelli gelişmeler içinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti, kendine ald bugünun ve yannın davalan üzerine eğilemez, onlarla uğraşaınaz bir hal» gelmiştit Eskiyen sosyal miie«seselerimizin eskiliğini, köhneleşen inançlann kohneliğini yazamu, kalıblaşmış tikirlerle savaşamazsınız. Bürtin düşmanUnnn yumruklarını sıkarak nsolcu» diye karaıj^J defa bn d«mn»a mi, artik iginizia bittiği gündür. Ne kadar tamimt, «• kndar cevherli olursanu olunıu bu memlekctte size ekmck yoktur Halbuki Batı dünyasuida komfinistlerin en büyük düşmanı, komünist olmıyan solculardır. Işçi kiitlesinin menfaatlerini devrim yoluna sapmaksızıo, kaa dökmeksizİB korumağa çalışan ötekl •olcularm, asıl solculara komünistler her yerde diş biler. Hele tosyalistleri hiç affetmezler. Çiinkü gosyalistler, tamamile demokratik metodlarla hareket etmekte, işçl davalartnı ıerbest tartışma yolile adıra adım ç**mece gayret ermekte T« büyük ölçiide başan kazanraaktadırlar. Ankart İS (Tel«fonla) tera Velcfllerl Heyetl bu »ab«h n a t 10,30 da Cumhur Bajlcanı Celftl Bayarın riyasetinde toplanmıs r e Atatürk Üniversdtesinin tesi« edileceji yeri tesbit etmijtlr. İki »eat kadar «ur*n bu mflsakereleTde üniversitenin kurulnMm tasavvur edilen dofru vllâyetlerlnin cograft, l k t ı « d ! durumu, diSer vllftyetlerle olan lrtlbatı. yol durumu, nüfus k*safetl, Hgelerln v«rdiklerl mezun mllrtarı Kdzd«n geçlrilmis ve neticed» Atatürk Üni•erftterinin Brzurumda kurulma»Hi« karar Şamdan beklenen cevab i Notamıza, Suriyenin cevabının yakında muvasalah beklenen elçileri tarafından getirilmesi muhtemel Ankara 12 (Telefonla) daki Maslahatgüzanmız vasıtasile Suriye hükumetine te'vdi ettiğimiz notanın cevabı henüz gelmemiştir. Türk notasmın tevdiini müteakıb Suriye Hariciye Vekili tarafından verilen beyanat notamıza cevab teşkil eder mahiyette görülmekle Heraber halen Suriyede bulunan Suriyenin Ankara elçisinin dönüşüne infizar edilmokte ve Suriye rükumçtinin resmî bir re\ab vermesinin de ihtimal dahilindp bulunduğuna işar^t Kıbrıs meselesi tekrar sahnede Yunanistanın, meseleyi Birleşmiş Milletler önüne tekrar getîrmeğe hazırlandığı bildiriliyor Atina. 12 (R.) Yunan eazetelerinin New York'taki muh?bir!eri, Yunan delegasyonunun Kıbns meselesini tekrar ele aldığmı VB hazırlıklara başladıklarını bildirmektedirler. Verilen malumata göre, Yuian delegasyonu Birleşmiş Mil! ;tler teşkilâtınm önünmüzdeki toplantı devresinde Kıbrıs'ın istikbali Ü« . Arkan Sa. 7. Sü. 6 da Arkan Sa. 7. Sfl. S d« Bu yıl yapılacak nüfus sayımı hazırlıkları başladı göre Türkiyenin civarmda olacak Türk' Irak Paktının ehemmiyeti Eden, paktın Ortadoğunun müdafaası için hakikaten paha biçilmez bir kıymette •Iduğunu söyledi PRENSÜS MARGARETİ ALKIŞLIYANLAB IVrelki fun Leadra Belediyeaind* ı»reftn« rtrilm clyaivt ••nataıda P r m m Marga • ret'i alkışlamak için halk, bint dtaında toplanmıa, f6*t*ri yspnuf •• bunun üzerint dt retUM balkona eıkarak hilkı «•lâmlamiftir. tngflterede Prengecfat ievdlji adamla ••lnuMdııi Miy«u«r «Htikç* 90JMmüktadır. Ev yıkan kamyon Ankarada bir kamyon ahşab bir evl yıktı, 4 yaşında bir çocuk öldü, 3 kişi de yaralandı Ankara 12 (Telefonla) Şehrimizin Şükriye mahallesinde Şafak sokağında fecl bir kaza olmuştur. Şoför Arif idaresindeld 4269 plâka numaralı kamyon, frenleri tutmadığı için Bekir Yaşar ismindeki birinin ahşab evine çarpnu? ve evi yıkmıştır. Evin yıkılması netice sinde Bekir Yaşarın karısı ile iki çocuğu yaralanmış, 4 yaşındski oğİu İsmaıl İse ölmüştür. Şoför Arif tevkif edilmi§tir. Sayım tahminterine nufusu 23,5 milyon Londra. 12 (BBC) İngiHz Dış İşleri Bakam Eden buefin .adyoda yaptığı bir konuşmada Türk Irak paktına temas etmistir. Ed?n, Arkan Sa. 7, Sü. 8 de Ankara. 12, (Telefonl») 23 mart 1950 tarihind* çıkan 5622 »ayılı Sayımlar kanunu nüfus, tarna •• Ifyerlerl «ayımlarmın 10 yıdı blr yapıhnasını ftmir bulunmaktadır. 1950 den evvel evvelî 1927 de ve daha tonra milletlerara.<<ı istatistik enstitusfinun tavıiyelerine ve milletleraran tatblkata uyularak Arkan Sa. 7, Sü. 6 da Karabük fabrihasmda dün gecehi hudise Karabük 12 (Telefonla) Gee* saat 9 raddelerinde Demir ve Çelik Fabrikalan kuvvet fantralında bulunan kazana aid su gediği ile kapağı gaı borusunun devribnesinden husult gelen anl fazla tazylk neticesinde gaz kaçırmağ» başlamıj ve bu gaz etrafa yayılarak kuvxet santralmda işbaşında bulunan 13 işçinin zehirlenmesin» sebebiyet vermiştir. Çıkan gazlaç bu «rada ateş almıs ve yanmaja baslamıştır. flmira! Combs'un İzmirde basın toplantısı HargMet Chase, 4ün YafilkSy kara alaa«B>4« arka4a|uaızla förüşfirken Amerikan 6 ncl filosu komutanı: «Bk NATO mtittefild «htrak kaldıkça ve hazırhkh buinndukça harb korkusu az «lur» dedi îzmlr, 12 (Telefonla) Limammızda bulunan Amenkan filosu 11» beraber gelen ve bu arada Anka r»yı da ziyaret ettikten sonra bugun uçakla tekrar sehrimize dönen Kuvvet santralmda bir borunun delinmesi îlc 16 kişi gazdan zehirlendi, yangın çıktı, şchir 45 dakika müddetle karanlıkta kaldı Derhal gelen itfaiyenin csnsiperane fayretleri gayesinde »tej söndürülmftş v« bu arad» gazla zehirlenen Oç itfaiye eri hastaneye kaldırıl mıştır. Fabrika ve hastanenin bütfin doktorlarınm insan gücü üs tünd» çalısmalan ile gazlanan 16 kişinin hayatı kurtanlmıştır. 45 dakiks devam eden bu an! dııruş şehir fabrikslarmı ışıksız bırakmıs 26 YIL SONRA AILESİNE KAvt fabrikalarda elektriğin kesilmesi Arkan Sa 7, Sü 3 te Vl'ŞAN GENÇ 26 yıl önce, 4 yasında ik?n Uludağda ailesini kay beden, geçenlerde koskoca b:r delikanlı ve iki çocuk b?bası olarak aile ocağuıa kavuşan Sadi Heper, şehrimizde bulunan bahası Mehmed Heperle, annesini ve kardeşini ziyaretten Ankaraya dönmüştıir. Sa» Dün Manisada 1 1 bin fidan dikildi, Antalyada da di Heper, Ankara Silâh Fabrikasında çalışmaktadır. Onu. yukanbir haftada 80 bin ağaç dikilecek daki resimde, Ankara garında göHindistan Başbakanı Nehrn rüvoısunuzAntalya, 12 (a.a.) Orman Baş dikmiştir. ' Bundan sonra 600 fimüdürlüğünün tertib ettiği Antal dan dikilmiştir. ya orman bayramı bu sabah saat Bilâhare Birinci Ilkokulda or10 da Erkek Sanat Enstitüsünde man mevzTjunda açılmış olan seryapılan bir merasimle kiıtl'nmıştır. gi halk tarafindan gezilmiştir. Başmüdürlvk mtntskasında bir Merasime İstiklâl marşı ile başlanmış, miHer.kıben Vali Şerik San hafta devpm edecek olan bayrarn bir hitabede bulunarak bayramın müddetince seksen bin ağaç dikilecek tir. ehemmiyetini belirrmiştir. Manisa. 12 (a.a.) Agaç bayBilâhare bir konuşma yapan ramı bugün saat 0 da Topkale Bombay, 12 (A.P.) Elinde bı Orman Başmüdiirü de dört senelik icraatı, orman yancmları dolayısi roevkiinde kutlanmıştır. Okül ve çak bulunan bir mütecaviz bugün le husule gelen zararları ve va izcilerin de katıldjğı muazzam kaNagpur yakınlarında Hindistan tandaşlara düşen vazılelerı izah e labalık Topkale mevktt sırtlarında Arkan Sa. 7, Sü. 2 de derek halkımızin teşkilâta yardım toplanmıştır. Söz alan hatibler 'ağaç ve orman mevzuunda konuşetmesini istemiştir. Müteak.ben ağaç dikimine seçil malar yapmışlardır. Müteakıben miştir. İlk fidanı Antalya Valisi bu sahaya 11.000 fidan dikilmiştir, Arkast Sa 7, Sü 3 te Bugün Isveçte scsyalist blr hflAmerikanın yegâne kadın s«nat5rQ olan Margaret kumet iş başındadır. Belçikada so«yalistler bu sefer hükumete girmişChase: «Üçüncü Dünya Harbinin asla vukua gellerdir. Sosyalist partisinin lideri miyeceğini düşünerek çalışırsak, beşeriyete daha Faul Henri Spaak memleketin dı» poiitikasını idare etmektedir. Inçok hizmet edebiliriz> diyor gilterede ve Almanyada muhalefed sos> alistler temsil etmektedir. ATBırleşik Amerikanın yegint ka «Birlejik Amerika Kongresi, Korupa Konseyi Danı^ma Meclisinin Ankaradan 4, ızmirden de Başkanı Guy Mollet, Fransız sos dın fenatörü olan Margarct Chas» münist Çine karjı Formozamn müyalist partisinin genel sekreteridir. Smith, dün saat 1^.30 da uçakla dafaasına istirak ctmeğe karar bir hâkim, Temyiz Mahke A r k a s ı S a . 7, S ü . l d e Biitün bu adamlar ikinci enternas Romadan |ehrimiz« gelmiş r*: mesi azalığına tayin yonale ve onun temsil ettiği ideoloedildiler jiye bağlı birer solcudurlar. An» bunlan orada komünistlerle kanş.Ankara 12 (a.a.) Adliye Vek»tıran kimse çıkmaz. Çünkü 1917 letince yeni tayuıleri yapılanlann denberi Bolşevik partisinin ne şelistesi aşağıdadır: kilde geliştiğini, ilkönceleri ihtilAlci. daha sonra ise emperyalist ve 125 lira maasla Temyiı Mahkenihayet şoven milliyetçî bir mahimesi azalığına Ankara Asliy* Ceza yete nasıl büründüğünü az çok A r k a n S a . 7, S ü . l d e herkes bilir. O kadar ki. batt* komünist partisine oy veren FransK burjuvalan bile. bunu gırf ikridan parçalamak, bölmek maksadile yaptıklannı söylerler. Amerikanın 1 numaralı kadını şehrimizde Adliyede yeni tayinler Yurdda ağaç bayramı Nehru'ya Moskova, Tito'nun yanıldığmı söyledi Fakat Pravda tenkidlerini çok yumuşak dille yaptı! tesebbüsü Komünizmin emperyalist mahlyetini bizde de halk iyi antamıçtır. Tiirk köylüsii ve Türk işçisi komünist teriminin Moskof manasına geiriiğini bilir. Diişmanımızın oyununa gelmemek hususunda vatanda»ımız diUkatlidir. Fakat guya onun dikkatini nyanık tutmak maksadile bazı razarlaıın gosterdiği fıizulî ve patolojik gayret bizde ters neticelere yol açmakta, yurdumuzun fikir hayatını baltalamaktadır. Gelişen Türkiye, yann büyük sosyal değişikliklere adaydır. Her yerde fahrikalar kunıluyor. geni1; ölçiide bir endüstrilesme harpkoti fföriiliiyor. Şiradiden kövler tenhalaşıyor re kasabalar şehir haline geliyor. Sekiz. on yıl içinde hayatını günlük emeği ile karanan proleter dediğimiz vatandaslann sayısı milvonlan aşacaktır. Bunlann menfaatini kortıyacak tedbirleri şimdiden diişiinnırk. sermaye ve iş münasebetlerinin ahengini kurmak ve koramak lanmdır. Bu da dpgişen şartiar ortasmda sosyal »dalerl deramlı surette saSlamaâa ralısmakla olnr. Sosyal adalet Ise. ancak herkesin fikrini korkusuzra ifade edehildiği yerlerde sağlanahilir. NADtR NADİ Moskova 12 (A.P.) Mareşal Cumhur Başkaıunm ithamlannm Tito'nun geçenlerde Rus Dış Baş «realit* ile tetabük etmediğini» yaz bakanı V. M. Molotofa vâki bir mıştır. tarizini mülâyim bir şekilde red Sovyet Komflnlst Parti organı deden Pravda, bugün Yugo=lav Arkası Sa 7. Sü. 3 t« Bugün Başladık YENİ TEFR1KAMIZ \ Transatlanük İstanbııl sularında Hact Kurye ÇOK GÜZEL BİR AŞK VE MACERA ROMANI Nihal Karamağaralı ve VâNu Bu sene İçinde fazetemize »Kon*ftlı»un Kansı» himtı bir zahıta romanı razan Nihnl Karamağ'aralı \\n «îont Kuyu» bir macera v»« seyahat rnmanı yazan VâNft. gene gazetemiz îçin, bu sefer müşlereken pek pizel bir te'rika hn/ırlamı.şlardır. "İndependence,, dün geldi Amerikan bandıralı 23 bin ton Basın • Yayın ve Turizm Müdür. luk «İndependence» transatlantiği lüğü ile Belediye Turizm Müdürdün saat 15 te 530 seyyahla limanı liiğünün tesebbüsü üzerine bando tnıza gelerek Dolmabahçe ünlerin ile karşılanan seyyahlann vapurlarla Dolmabahçeye çıkanlması de demirlemiştir. 11 şubatta New Yorktan kalkan bayli zor olmuştur. Şiddetli akınKemi; Madeira, Kazablanka, Cebe tıda duba, transatlantiğin bordasına litarık, Cczayir. Napoli. İskenderi iyi bağlanamadığından Şehir Hatye, Beyrut, Hayfa. Rodos limanla tı vapurlarmın yanaşması da uza nna uğradıktan sonra İstanbula mıştır. «İndependencen m getirdiği seygelmiştir. Transatlantik limanımızdan hareket ettikten sonra Pire, vahlnr arasınna Ncw York BelediDubrovnik, Venedik, Cenova, Kan. ye Eeis muavini Jozeph V. McKee Palraa, Barselona ve Lizhonu da t:n;ınm!ş Amerikan balerinlerint'en ziyaret ederek seyahatini 9 nisan Pat Wood ve muharrir Dwen Wil liams da bulunmaktadır. da tamamlayacaktır. Arkası Sa, 3, Sü. 5 t$ Bugün İkinci Sahifemizde BİRİNCİ ORDU KORE BIRLIĞl HAREKET ETTI İzmirde toplanmakta o!an 6 ncı Kore Değiştirme Bırliğine 1 inci ordudan katılacak kafile dün saat 11 de, yolcu salonu ve Tophane rıhtımlarından kalkan, Bandırma ve Uludağ vapurlarile Bandırmaya hareket etmişlerdir. Ueurlama törenine istiklâl marşı ile brşlanmış ve eski muhariblerden birinin yaptı ğı konuşmayı ırüteakıb mikrofon başuıa gelen 1 ind Ordu Müfettisi Korgeneral İsmail Hakkı Tunaboylu, Bir'ige hayırlı yolculuk ve muvaffakıyet dilemiştb* Vapurlar, rıhtımdan «yrılırken a«k«ri bando marşlar saimıstir. Re.im, uğurlama töreninden bir gör«ır&|IW
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog