Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİÎET 12 ıtfart 1955 A m MİNERVA DİKİŞ NAKIŞ MAKİNALARININ HUSUSİYETLERİ: rj Yüksek Randımanlı BİÇER DÖĞER MAKİNEIERİ BENZINLE ÇALIŞIR MOTOR VEYA DİZEL'LE MÜCEHHEZ TRAKTÖRLER ÇEŞİTÜ ZİRAAT İHRAÇ EDEN: MAKİNELERİ Sağlam ve zarif göriinüş Sessiz çahşma Tam hassasiyet Çeşitli nakış ve öıü işleri Bol yedek parça Devamh bakım servisi Türkiye MUnhasır İthalâtçısı II I Demir ayaklı 3 çekmeceü gömme & Kabine(K"sDa//J MACAR MAKİNE ENDÜSTRİSİ DIŞ TİCARET MÜESSESESİ Budapest 62 B P. 183 MACARİSTAM MEHMET KAVALA TAHİR HAN İSTANBUL GALATA 47554321 II El Dikiş Makinası İthalâtc" tacirlerimizin nazarı dikkatine Dıs tirsret rpjimine dair talimatnameye etc talimstnamenin (7) nci maddesine gore Tthalâtçı veslkalarının her yıl Mart ayı içinde xiıe ettirilmesı mecburıdir Vaktmde vize ettirilmiyen ves'kalar hukumsuzdür Vesıkaların vizesine 14 Mart 1955 Pazartesi günunden itibaren taşlanacaktır Hangi sicil sayılı fırmaların hantfi günlerde müracaat etmeleri lâzıra geldiğı Sıcılli Tıcaret Gazetesinde yazılıdır. (3079) MTMCDA/A Türkiye'de C° Beğenüen ve Saiılas; İV11İ>!LKVA Yeğâne Dikiş Nakış Makinasıdır. MÜ^HAL ACEMTELİKLER İÇm Müracaatlar Kabul Edilınektedir. • E n k İstanbul Ticaret Odası Istanbuldaki bir kısım MINERYA Dikiş Makineleri Acentalarının isim ve adresierini aşağıda arıedivftruz Saym müşterilerimizin MİNERVA dikiş makineleri istekleri ve diğer her türlü arzuîarı için bu acentaîarımız emirlerine âmadedir. MINERVA DikişNakış Makinelerînin Utanbul Bavîlerh AKSABAY BAKIRKOY BALAT BEBEK BESIKTAŞ BEYAZID BEYOĞLU BEYOĞLU M Ali Tanvpri Irpi Tiraret Evi M Krrpîiinq=a C=d No 4?l Ohannps FMerı£lu I=ta?von Cad. N'o. 1 Melıh Sumpr PplazTİlu Vodina caddesi No. C T Inei Vo^kay Radpr Elektrik Muessesesi Cpvrle*na?a Cad No 2363 Halil Kâ2'd Hasfırın Cad No 17 Mihran Gurcivan Okçul^rb^sı C^J No 65 Hoover Ma&azT1 Isfiklal fadip'i 189 Mihran Civelek Tarlabaşı Cad. No 10.V] Haraccı Kardesler LimitPd Sirketi JvdklM Cnd No 14 524S Mclodı PaH\o E^ı MesroD PamukroaTî ve Istepan Sarkis\;.n Koı Sti. I?tıklâl Cfid No. 2^ Zumrud Arman Gurel Aleksenyan ve Şahan Cocyan KoU Stı Iyukiâl PaH Ipek han No. 25817 Onnik \r a = An< Eloktrık Evi Carsıkspı, tramvay chırak jeri No 93 Ilerı İMnesse^esı Iskender Boğazı Centleman Gecıd han No. 244 Eurhan Kıçe Eyub, Defterdar Cad No 62 Muhip Aln*ekın KalenHerh^ne Cad No 73 Çamlı MüPssesesı Zelenya Çamlı Macar Kardpçler Cad No. 1113 Hııseyın Ha=bi Uzuneı Küçiık Mu=tafapaşa Cad No. 7 Ahmed Özden Ergenekon Cad No 96 Abdullah Güzelbey Bankalar Cad. No. 6fi GALATA GALATA HARBIYE KADIKÖY KADIKÖY KASIMPAŞA KASIMPAŞA ?tAHMUDPAŞ PANGALTI SIRKECI SIRKECI SIRKECI ŞEHREMINi ŞIŞLI TAKSIM ÜSKUDAR VEZNECILER YALOVA ZINDANKAPI Azet Limitpd Sirkptl Karaköy, Sprpf Han Senfoni ATüp«sese?i Yüksekkaldırım Cad. No. 65 HamparsuiT> Zarukvan Halâskargazi Cad No. 20 Füruzan Yalkın Iskele mevdanı No 21 Hoovpr Mağazası Rıhtım Car!. No. 10 Tel 61648 BolEl Kol'ektif Sirkpti Allahverdi Pa«aiı No. 11 Enniyet Hadi Olca ve Ortakları Koll Şti. Bahriye C^d. Zivafpt sokak No. 4 Radyo Zeki Garbis Zeki Mahmudpssa Cad. Yarım Han No 14 Kırmiz Tpknik Ticaret Mıiessp.^psi Pangaltı. Cumhuriyet Cad. No. 2i7 Hersps Tirarpt Evi Yetvart Muradvan Muradive Cad. No. 33 A. Kelesoğlu Mimarvprlad Cad. No 3032 Ridvan TTnıay TTamidiye Cad No. 9 Nııri Mekikci Millot Bonmarşesi Tathpınar Cad. No 74 Retter Limitpd SirkPti Bomonti. Halâtkârgazi Cad. Müze Palas aUı Hoover Mağazfsı Cumhurıypt Cad No 29 Tcl 86350 Alis Sargın HâkimiyetımiHıvp Cad No. 1372 Kasar Ticarptharesi Vezneciler Cad. No. 4 Ismet Şen Atatürk Cad No. 21 Yaşar ve Nadir Sapas Koll Ştl. Zındankapı Cad. No 84 SAÇLARINIZ BEYOĞLU BEYOĞLU SEYOĞLU NEVR02İN 4 saat ara ile günde ÇARŞIKAP1 ÇARSIKAPI DEFTERDAR EYÜB FATIH 3 adet alınabilir Üskiidar Sulh Ilukuk Hâkimliğındcıı: 954 202 ' ı ' f'ENER FERIKÖY GALATA CURUF SATILACAKTIR. Arkara Elektrik, Havagazi ve Otobüs îsletme Müessesesinden: 1 lUucs=ese sahasınd* biriken curaf teklii isteme usulu ile satılacaktır. Curufun günlük vasati miktarı 40 m3 tür. 2 Bu işe aid şartname. Müessese Ticaret Işleri Servisinden parasız olarak alınabilir. ' 3 Ilgililenn şartname esaslarına gore tanzim edecekleri tekliflerıni <~c 7 5 teminatîa bırlıkte 22.3 1955 Salı günü akşamına kadar Muessese Uraum Mudurluğune göndermelerı ilân olunur. (3213' 1 Çengelkoj CeiEP'kov caddesı e=k' 162 yenı 94 No lı evde mukım Em.nenın ojlu Izzet Reisın gaıb zevcesı. j 2 Emınenm kızı Sanı\enın kocası j aynı yerae muk;m Velı Çavuç davacı I Ihsan Keskın tarsdndan «ı*nle dıEer j davalılar aievhlerıne açmış olduğM I mııs erek geyrımenkulun ŞUVLPUII IZO'FSÎ ' ZAGREB ilkbahar fuarı te ; hın bakımından dsha büvtjk ve rarlak nlacaktır Lnvjmı rnakıne \t şarap çanavu fuarlanm birlı*»t« meae edscek c'an bj fıjsr ?ı\ are»c!ere Yue^s'i" t t r ı y ı ı »• T'carehnır v ü i l H hjkir.Tida 1yı bır hlnr »erecektır î'kbahar fuan Y'jges'av mıhanru hem tetkık etraek hem de §JMn alıbılmek bakjmmdan yegân f>reat o U c ı * « r . TÜS* V'ugcs'a^yada havalann en r^uçaıf «Idu&u 25 Mar*fl« 3 Nısap tarıhlerı arasmda •çtlacakttr. Zıyaretçı mıkf'annt usmı drrece yukseltmek gaye«ıvl« YugrKİav Hukttmeti d«v!et demıryollan üe deni2>ollarında hunun fı>«t ındırmtlerı yapmıstir. Mutemmmı malümat içm YugoMav Ticari vt Siva^i mftme^sıliıkien tle »cydbac ACcincicııue vt müracaat ediBL2. davasının yaoîlan m a n ^ n t s ı netıceJ sıncf Muddesb'h mahı! ıh ehîı v.ıVu4 I , marıfetı ile kesfi japılmıs \e vpr'i»n ) racor mundericatına nazaı ın b"=scİ3ilar arasınaa taksımı ka^ıl clrn dı^ı vp ahşab evm taniömı 12 000 lıra ve 30 taj kapı No lı evm tamamı ıse 11000 iıra değerinde olduğu zıkredılmış nlduğandan taleb veçhıle umum neyanında açık arttlrmj suretıle çuyuun ıza ' lesıne ve bedelının htssedaıUr n hı^se j ienne gore kendılerıne tevzı ve takn ı ımnç ve nıah'».eme mdsrafı jle davacı ! vekılıne takdır edılen (300ı l ı n avu | katlık ucre ımn de gene lussedarUıuı ] hısselerıne eore kendılerıne aıdı; ttıne ' Tem>ızı kabıl olmak uzere p ı v m r ı z d a ' 2 2.955 tarıhmde karar verılmış clcm ' fundân ılân tarıhınden itibaren b.r hafta icınde temyızı dava etmedığmiz i takdirde mezkur hukmun kesır,:esec=âı ' Ba$kâtıb ihbarnamesi makaımm kaim olmak uzere ılân olunur. (32UÜ ı Yeni bir parti Orijinal CHEUROLET Parcaları Satışa arzediîmiştir ORHAN YÜCE Şehidmuhtar Cad 111. Taksim Istanbul Telgraf: OTOYÜCE Tel: 86241 Mühim bir inşaat Şirketi Izmir haralisinde çah^iırdmak üzere tüeman arıyor. Madenî kopru montörleri, Makinistler, Tercümanlar, fransızca ve türkçe lisana vâkıf, asgari lise mezunu, Topoğraflar, teerübcli clmaları şart, Ambar menııırlan, Elektrikçiler. hal tercünıelerile hirlikte aşağıdaki adrese vazılması. E. M C. RAR ORTAKLIÖİ Kemer Banıjı InFcatı Müteahhidliği P. K. 1 BOZDOĞAN AYDIN Kadın elbiselerine aid olanlar: Kr Tcmel Biçki 500 Biçki Tatbıkatı Dikiş ve Provatar 500 Yüksek Biçki KaidPİeri 250 Yapma Çiçekler 150 Hocasız Şapkacılık 150 Erkeklere aid olanlar: Biçki Dersleri 500 Gomlek ve Pijamalar 300 Başlıca büyük kitabcılarda bulunur. Taşra siparişleri (Şükrü Canal Po«ta kııtusu 973 Isianbııl) adrr ıne yapılmahdır. Parası peşin gönderilen kitablar taahhüdlü gönderilir. Operatftı • Orotoff H Biçki Kitabları SÜK3U CANAL'ın ASLAN ve ESKİHÎSAR Müttehid Çimento ve Sukireci Fabrikaları Ânonim Sirketi Ticaret Kanununun 361 inci maddesi ve Sirket esas mükavelenamesi ahkâm.na tevfikar. Aslan ve Eskischir Müttehid Cimento ve Sukireci Fabrikalpr' Anonim Sirketi hispeiarl^n. '29 Mart 1955 tsrihine raitlıyan Salı güniı sast 15 30 dp Galpfada, j Liman Lokantası Sslonlarınria inikad edecek adî hissedarlar heyeti toplantısına davet olunur. GÖRUŞÜLECEK ISLER 1 Idare meclisi raporu ile denetçi raporunun okunması ve kabulü, 2 1954 senesi muamelAtma aid hesahların kabulü ve irtare meclisi a?nlnrının ibraı ve mP7kur sene sonuçlzırına dair idare mecli=;inin teklifi. 3 Idare meclisi azalarına verilecek huzur ücretinin tayini ile beraber. Şirket ıımurunıın idaresine mahsus surette mcmur edilecek aza aidatının tcsbiti. 4 Idare meclisinden çıkan azalarm yerine yenilerinin seçilmesi. 5 1955 senesi için bir denetçi seçilmesi ile aidatının tesbitl ve denetçilerin mazereti halinde vazife ifa eylemek üzere yedek denetçi seçilmesi. Lâakal 25 his=;e senpdıııe rmlik olup da bu toplantıda hazır bulunmak istiyen zevat Tıcaıet Kanununan 371 inci maddesine tevfıkan, toplantı tarihmden evvel hısselermi Şirket merkezine tevdi etmelıdirler. Bankalara tevdi edilecek hisse senedleri mukabilinde ahnacak mektublar, Şirket merkezine tevdiat mahiyetinde kabul edilecektir. Idare IMeclisl Or. Bahaeddin Lutfi VARNAU trtrar v* Tenasül Tolları Hastalıklan Mütehassıo ;aıatasaray Mısır apartı•nanı karsısı Emirnevruz So. No. 10/2. Tel: 42203 ZAGREB FUARI 25. SAVSKA C ZAGR£B YUGOSLAVIA.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog