Bugünden 1930'a 5,465,457 adet makaleKatalog


«
»

ız jnart ı»»» £EDI (Başiarafı 1 ind sahifeâe) Irak pakb karşısmda Mısınn izhar J ind sahıfede) yalnız Ankara ve tstanbi'lda deettığı endişeleri hakh gördüğünü ve öknlprin sayısınm 184 fl 1950 umumî spcimlerinden son ğil, vurdun diğer yerlennde çıkan bu sebeble de Londra ile Washingra evvelâ Ulus'da. sonra yeni U C. H. P. II gazetelerin yazdıklannı bulduğu açıklandı tondaki elçileri vasıtasile teşebbuıltısda ve daba sonra «Halkçı» da göstermek suretile ikna ettiler ve Frankfurt 11 (A.P.) Batı Alte bulunarak paktm geciktirilmeaiiktidsra çok siddetli hücumiarda t"bli?in nesriyatla alâkslı dördünmanyada iki aydır bükum gürec ni istediğini açıklamıştır. buîunmuş ve iktidar partisi erkâ eü umumileştirildi grıp salgını yüzünden, ölenlerin sanma kaışı en sert diîi kullanmış Tebîî^den cikatı m«sele Bu Fransız gazetesinin ilâve ettiWashingtoa, 11 (A.P.) Birle edilroekteydi. ve kullandırmıs olan Erim 1954 Fakat bu madde o kadar garib yısı bugün 184 ü bulmuştur. ğine göre, Türk • Irak paktı Orta şik Amerika hükumeti, 24 ile 39 Amerika kanunlan komünîstl^Hastahğa «B» tipi bir vırus tegeqimlerinde de C. H P. nin secim bir u«'Ar>1a kaleme ahnmıştı ki. doğudâ muvazeneyi sarsıyormus, yaşlan arasında 11 Rus talebena rin ve komünistlerle işbirÜği yapa^n kampanvası rctasını çizmiş ve Nihad Erim, burada bahsedilmek bebiyet vermekte olup, bu normal Doğu Akdenizdekı Fransız doshı A şirinin, kolej hayatmı yakından kimselerin memlekete girrr.elerini ; Genel Başkan Inönü de nutukla istenenin kendisi olmad5mı, ra olarak gripin mülâyim bir şeklidir. rab devletlerinin istiklâli için bir tetkik etmeleri çin bir ay müd menettieinden, başsavcı Herbert rmda bilhassa ysbancı sermaye. hatça iddia edebilmis ('Karurun Ölenlerin çoğu yaşlı kimseler olup, detle Blrleşik Ameika dahilinde Brownell, kanunun hususî b|r tehhke teskil ediyormuş! petrol ksnunu mevzul'n Ü7erinde verd:ği imkânlar icinde mürade grıp bu gıbi kımselerde zatürrie Bu Fransız gazetesinin iddialsn seyahat etmelerine müsasde ver maddesine dayanarak. bu sevahatİjb dururken profesörün H?!kçı'da cıva7Sefo<'eVİP'e> ksrsı bizzat gıbı ihtılâtlar yapmaktadır. Amerikanın menfaa*leri ik*îzasınna goe, Tüık . Irak paktı, 1950 miştir. kan baş yazılarım avnı sertlikle mücadele edecefim tezmi dahi »adan oldugu yolunda bir k'rarla 30 Dış îşleri Bakanlıgı bu seyahat yıhnda Fransa, İngiltere ve Birlevatandaşlara nakletmeğe çabşmış vunmııştur. şik Amerıka tarafmdan Ortadoğuda için müracaat eden 71 Rus talebe günlük ziyaretçı vizesi verilmesüj» tır. 2 msyıs secimlerinden evvel Profesörün. tebli*dpki garib QsreddedUenlerin müsaade etmiştir. statükonun muhafaz^sı Ue alâkalı sinden kabul ve bu politikanın müsbet netice veisti^ide <>tmek suretile olarak neşredilen rnüşterek beyan isimlerini açıklamıstır. Bunlann bir Rusyanın Ameriksya bir teklif receğine ve partinin seçimi kaza «Haîkcı» da yantıfı neşriyat üzeMoskova. 11 (a.a ) Sovyet Hı nameyi de kıymetten düşürüyor k'.smırm re^dedümelerinin sebebi nacağına inanan Nihad Erim'in rir.e parti vönetim kurulunda yemuş! Bu vaziyette Fransanın da lüzumlu vasıfları haiz olmamalsrı riciye Vekâleti tarafından dün Mı« hattâ kurulaeak kabine hakkırıda ni bir t°Hif ortava kovadakl Amerikan Bü\ük Elçiî ^ bu beyannameyi unutacağı ve «ha dır. jniinakasalara girişriiH fısıltılan Tönetlm ini'jHne tevdi edilen bir notada jöy e (Bastrjrnfi T inri «nhıfof») reket serbestisini tekrar ele alacaDış İsleri Bakanlıgı b=sın gekAnkarada hîlâ dolasmsktadır. derilmekted'r: t' 1 Dünkü toplantıdan heyecanh bir an ğı» kaydedilmıştir re*eri Henry Suydam, bu talebeC. H. P. nin 2 mayıs seçimlerinYSnetim kurulunu teşkil eden e ihmal suc armdan 1dolayı hak«rSovvet zirs! teşekkülleri. bfr A*(Baştarafı 1 ınei sahıjede) kaya aluımışUr. <îe kat'l hezimete uğramasından öyelerden üçü tebliğde adı gecen larmrtı dava acılan « kla^n muPS^JS gazetelen, Tu'k • trak pak İprin. Ruflaruı girmelerine yasak merikan ziraat heverlni Sovyetî^r Tenkıdlerin sadece şahıslar üzeKongrede alınan ikind mü.bet tının hazırlanmasırjdan yaınız Fran edümiş olan hölgeleri zivaretlerine Birli&inde kabul etmeğe ve So hemen sonra profesSr (Gandi Po şahsuı Nîhad Erim olduğuntm blr hakeme'erine busün de şehrimiz litikası) tezini ortaya atmış ve bu tamimle bfldirflmesmi istemisler, Ağırcı»za Mahkemesinde devam rinde olması ve sendikanın esas , k a r a r ^ sen dıkanın Demırış fe sanm uzak tutulduğunu ıkide Dir mü^aade edilm'veceâini söylemi«tir vet ziraat temsi'dlerini Birle davalarına dokunuimaması hava j derasyon'jna girmesidir. Amerikanın. Ruslarm sevahtleri Amerikayt göndermeğe hazırdi] günkfi kanunlar karsısında yapıla Kasım Gülek Amerikada oldugu edildi. ; tekrarİTnaktad'rlar l k i k l i bb • d haklannda aa takibat nm elektriklenmesine sebeb l Bu d ni tehc'id etmesi sebebi Amerika lar.» Toplanü sonunda yenilenen baçcak hareketm gene bu kanunlann icin ?ltı azadan diğer üçü ise, Türk notası ve Snriye Umum Mü tur. Iılam seyahatİPrini trhdid eden kanlık seçımirde Asım Bügm 69 hududu içinde sessiz bir mücade nksi fikrl müdüfaa ederek parti yapıl?n yp Şam 11 (T.HA. R) Suriye Sovyet hariciyesinln bu ile baskanlığa getirilmiştir. hıikÛTieti dün geee yapt'ğı bir Ruslara bir misillemede bulunmakle daha doŞrusu bir fikir mücade tpblieinin vönetim knrulu terafın dürü Dr Kpmil fdil, Nd SitortaBundan sonra b'r evvelki kongre rey "Des Moines Register» admda Ba«kanı Osmsn karan ile send ka üyel'ğinden çı tkinci namzed Tahsin Cengiz i»e tan başka bir sey değildir. lesi şeklinde olması lâzım geldiği dan bu şekilde tefsir edilemlyeee an Sağ'ik top'antıda Turk hukumetinin gonAmerikan gazetesi tarafından ileH : Eczscılık Yunus, Ui S «ortalan 59 rey almjştır. nl savunmak istemiştir. ğini flerl stirmüslerdlr. Suydam, henüı seyahat proçra suraimüı olan ve Ud memleket a» pasü tekrar deH'ti notayı tetkik etmiştir. fcanlan fGandl Politikası» ndan bahsePartinin Genel Başkanı olarak DaireM ÎTiHürö Kenan İki memleket arasmdaki gergin mının hazırl=nmadığını, fakat New rasmda zlraf heyetler gönderilm»günlerden bir müddet sonra fikri alman İnönü de tefsh* taml Muame'ât Memuru F=hri Sun=>r"a liğı kaldırmasa çahşacsğmı bildi York ve Wsahington'un programa sin] tazammfin eden teklifle ilg^l muhtar seçimleri dolayısile gene mmin alevhinde bulunmuş ve ne lsnad oiunan »ltı suç hakkmda İP • , ren S'jriye hükumeti Ankara spfiri darül olduŞunun şimdiden belîi bu bulunmaktadır. Halkçı'da yapılan neşriyat ve öcti ticede, «dördünefl maddede bshsl sahid dinlermistir. Kâzım Cezayirliyi derhal vazifesi lundutunu söylemiştir. Sovyet nota», Sovyetler Birllk ŞahHlerden hepsi «»ri'klar alevâ*T çevrelerinin bunu karşılayış ceçen zat Nihad Erimdir» şeklindeRuslar. bu seyahati geçen jraz hükömettehı bSvle Wr heyet t«sj. bsşma eö"dermeğe karar vermiştaızı hatrrlardpdır. ki tamimden vaz^eçflmiştir. Parti binde gahadpt+p b'i'nTT^^rdır tir Büyuk Elçi, bueün Dış İşleri yapmak i'temislerdi Fakat Ameri tislnin faydah olacagı fikrind» btt» İM yol merkezinde bu mürıakaealar devam Sanıklara İTind edilen sıi'lardan ka, mekteblerin kapalı olduğunu lundufunu kaydetmektedlr. Bakanı ile gbrüsmüştürBh* yandan iktidar partistnln ederken Halkçı Gazetesinde yazılan başlıcası uiulsüz 3"?° mubavaası Tnmmış ilim adamı 73 yaşmda Notamn sorranda, Sovyet Rarld(Bartarafı I inn «h'fed^ı Verilen malumata göre, Büyük ileri sü^erek bu talebi geri çevirgBsterdiği reaksiyon, bir yandan btr başmakalede İnönüden «C. H. ve bu mubavss^? K'irum namma idi. Wr yo Vekâleti, mevruubahj heyetlehususl çelik istihsalinde ktıllanılan Elçi beraberinde Suriye hukumeti rriş ve Ruslara sonbahfrda almktır. Halkçı Gazeteeinin mümessilleri P. yi avskta tutan Hder» olarak âhiş fiıtla emlâk s?t'n ferrokromun memleketımizde ima nin bir dostluk rr.esajım getirecek kere d ha müracaat etmelerinl bil rin ne sekflde teaö edilebfleee|i huFlemlne. bund>n iki vıl biri. r"rıİP "»n rin mahkum olma« ve dijer yan bahsedi'ivor ve bu vazı iktidnr par Bu lini hedef tutan muhtelif tttkik ve tir Bu sece veya vann Ankaraya drmisti Ruslar ikinci defa sonba susunds Amerikan hukumetinin ffk dan da memleketrn siyasf hava tisi erkâpı tarafından hayretle o Kârril tdi''in. Kunjm namm» a zatürrie olmu^tu. Bu h harda müracaat etmişlerdir. O zalartımanı s=tm alıracak bir rata kansı tarafırdan tedavi edilmis ve temaslar İşletmeler Vekâletınce ve hareket etmesi beklenen Büyuk El mandanberi bu müracsatler tetkik rin! Sğrenmek istodiğini bfldlrmek•mda bir huzursuzluğun meydana kunuyordu. tedlr. Vendi ke^fi o1»n penH1Hn sayesin Etibankça ?«ı safhasır.a vardınl çi. Türk hükmeti ile temasa gecegelmesl karşısmda Nihad Erim Nihad Erlra bu yanyı niçin yaz ahsına sid bir otom^b'M "istın almış, bir taraftan Etibank diğer ta rek. Suriye hukumetinin mesajını dıgl takdirde arıart'Tian'nın »''na de ölÜTir'on Vurr'ilmusra. için tekib edilmesi lâzım gelen iki dı? Alerander F'emm». penidllmi, raftan da Fransıı Pechiney imalâtçı tevdi edecek ve yeni savunma pakjrol burunmakta idi: Muhtelif t«rs!rler flerl surulüvor: cagmı biMirt?i^tnl ilcri süı^nüstür. Dâva diger sshî'IİpHT, eelbi İçin bir b'îkıından tesadıifpn. baska bir firması ve Kompadec Finansman tının Türkiyenin aleyhinde olma1 Bugünkü kanunları hlçe saNihad Frimin Genel Baskanı ilmt arastırma sırssmda Vesfet müessesesi arasında 10'3/1955 ta dığını, bu mevzuda hukumetinin jrarak t mayı» seçimlerinden ev olan bağlılığı, bu bafhlığiT, llânı başka güne bır>V^mi«tır. miş ve bunun «sırf bir talih ese rihinde bir sözlesme imzalanmak görüşüü açıklıyacaktır. relki fiddet politikasma dönmek, fle yapılan ve yapılaenk olan hüsuretile, yurdumuzda ferrokrom saTH olduJKmu bevan etmİBtl. Turk • Irak paktı İle OgW (Baştarafı 1 fnel tahlfede) 2 «Gandi Politikası» nı biraz eırmlardan korunmak ümidi. nayiinin tesisl mevzuu tahakkuk jörüşmeler dah» vâzıh hale getirmek, fktidar(Şu anda meml«k«tlm« dtomüf Haklkatte. 1S28 d > bu » ç^Hdli İktidara karsı jest ve nihayet devresine getirilmiştir. (Baştnrafr 1 ind tahifeâe) bulunuyorum. Ok Isim zab müluBeyrut 11 (THA.) Bu akşam, ]M dozunu kaçmmadan dostane '. H. P. nin lidersizliğini Ceri sübskterileri ö^üren flâeı btılmu». vizi usulü caridir. Fakat buna kinelerine bu mesa)ı gönderip, anfikat anıak İkinH Pnnv* H=>bi münasebetler kurmak ve böylece rüp yeni bir konfreye gidilmesl Bu sözleşmeye gore, Türkiyede Lübnan Cumhurreisi Camüle Cha«,r?=m''a penirii'in'e bütün diVkpt ferrokrom endüstrisinin kurtılmssı moun ile Irak Başvekili Nuri Said karfrlık diger bir kısım memle cak blr kaç aaat evvel terkettlfiiıa rejim bakrmmdan lstenenlerden için çareler aramak. (&ntfnrnı r ketler ise ayn bir döviz usulünfl kardes ve müttefflc Iraka yapüjıın bir kısouıu, bu arada da mahkftFakat bunlardan her nalde en Iddiaya fför», tstarbul limanma v« çalısmslannı h^'Tptmiştir Zira ve işletilmesl mEksadile, cem'an Paşa arasında cereyan eden bir o z?msn bakt»r1 nMören Ilftçlar 5.000000 lira »ermayeli blr şirket te'efon muhaveresinde. eski Baş tatbik etmemektedirler. Zira ayn ziyaretin bana Uham ettigi sfltnmiyet meselelerinl tatlılıkla halle akla yakın gelen! hücumlara kar kayıdh Van şilepTrin kaptanı debîlmek. şı kornnmak çavesidir. kurulmakta ve Fransız grupu bu vekillerden Fazıl Cemalinin yann fiatla döviz tatmak gisteminln fay. mez hisleri ifade etmek oldu. Tumbav, gemi^inin dün Odpn^ede *?vet br'vfiV bir ihtivaçtı. tkinci yolu geçmek isteyen NiS<m vazı Kıxif «öv'e obnurtıı: Bir ffön şirkete 2.000 000 Ura iîe istırak et Beyruta gelerek Lübnan devlet dası oldugu gibi zararlan da bu. Refikamla bana v* beraberimdeıhbnıa vana"itığı bir sırada Psnihad Erim'in gazetesinde bu kamNiteklm dün gene Halkcı'da ha markalı bir kılavuzu kaptan köş Sir FİPmin* Lordra'da St Mary mektedir. Şirketın Türk hissedar adamlan ile Türk Irak pekü lunduŞu kabul edilmektedrr. ki arkadaşlanma zaö mülükânelerl panyaya girfşmeden evvel, İnönü krnı temlnatı hakkında çıkan ve könden atmıstır. ha«rt?nesinde laboratuinnda m»ş ları Etibank, Sümerbank ve Ma rrevzuunda görüşmelerde bulunVeliahd hazretlerl tarafından Yalnız, döviz sıkıntısı çeken v« lle görüstüğü ve Genel Başkanın «iktidann, bu konuda batıl flzePolise müracaat edpn kılavuz. •nıl iken rflzcânn tesirile seık du kine ve Kimya Endüstrisi Kuru ması tekarrür etmiştir. bir döviz karaborsası teşekkül et gSsterilen çok böyflk mlsaflrperver kendisini istediğl yolu seçmekte rinde ısrannı anlamak eidden rnı Jens Simonsen, Türk kaptanının ran bir pencereden Bu görüşmelerde, Lübnarun mi^ olan memleketimizde böyle bir liğin basit bir dostluk tezahürttnmundan terekküb eylemektedir. ferbest bırakhğı C. H. P. çevre kânsızdır» diye biten başraakalede basında blr memura kar 8irdi?i tahmin edilen blr küf narKurulacak Ferrokrom fabrıkagı Türk Irak paktı mevzuunda ala usulün zararlı olmıyacağı kanaati den çok ötey» giden samlmiyettnia lerinde tsrarla ıdylenen hususlaı de Prof. Erim pren5İPİerd<*n fedasiddet kullanmak» suçundsn cası. biljrlnin tetVik erneVte r^An nm takribt tesU maliyeti 13.000 000 cağı kati karann belil olmagı bekderin tesiri altmdayım. Avnı yade daha ziyade hâkimdir. kârlık etmedifcini ve C. H. P. nte d?ndır. istemistir Kı Şu ve üzerinde bskteri kiiitüriî bu lira civanndadır. Bu tesU maliyeti enmektedir. kınlığı temas ettiğimiz bütün muTurist dövizi usulü tatbik edüİnönü de 2 mayıstan evvelîd po davalarını savunduğumı göster lavuz şu iddiada bulunmuşrur: lunan bir eama konmu«tur. F'e nin 9 000.000 lırajı, malzeme ve teç httlerden ve nedb Irak halkından Buradaki siyast mahflller. bu g8Gemiyi limsn dahilin^e sevk ve mine bunu a+'c?Sı vrâe. litikanm, biBıassa Nihad Erim mek vzrrz hizat bedeli ile teknik hizmetler rüşmelere bü>rük ehemmiyet atfet diği takdirde harieden gelen tu da gördük. Bu suretle aramızdakl ristin elindeki döviz »erbest piya en sıkı ahdl bağlann milletlerimizin tsrahndan idare edilen fiddet poBugünkiJ bapnakalesinde lse idare ettiğim «ırada süvariye, tor ^T mikrcwkoo ile tf*kfke dpv^m et mukabili olarak, dısarıya dövizle nıete ve merur toplantı sonunda litikasnıın kötfl netice verdiğinl Nihad Erim »stm'î »is perdes'ni nfstan vapma«ıni sövledim. fakat mis ve onun rna^»nrr"k blr V"'* "1 ödenecektir. Bu meblâğın beş bu mühim kararlann alınmasuıı bek sa fiatına yakın bir fiatla satın alı isabetli ve tuurlu arzu ve kararlanacak ve gene aynı fiattan haricc nnın mahsulfl oldugu ve bu itibar•eçim neticelerile görmüşler ve a delellm» başîı»ı altnda kendini bu talimatı yerine eerirecegi ver dujunu eörmöstür. Bir mıH''»«t çuk senelik kredi ile ödenmesi te lenmektedir. na davalan tatlılıkla halletmek mfldafaa efcnekte, Turk elçüik hi d«, kaptan beni kavradığı eibi ku »«nra M1?inin la memleketimizln ve bulunduğumin o'unmuştur. Menemencioğlu, Fransız Dış Bakanı gidenlere satüacakbr. ırkpndi km^ine eeİPn köf» baklstemettedir. kâyesini, yflz biı> lira. roeselesini manda köskünden zorla attı.» Eğer milletlaıarası #ark. fo»u 0 * moz "MRtOTfer neftna olarak sulh tesis edilecek ferrokrom fabriUe KÖrüşecek 1 Buna mukabil süvari, poHse ver tp''Vri ö1diirmp! 'e kovrılmu yazraakP. nin yeni taüıl* anlattıktan aonra kası, vılda 100.000.000 kilovat saat Parls, 11 (R ) Fransa Dış İşleri bu hususta mutabakat» vanlamar. ve emniyet davamızm emrinde dadiği ifadede, Danimarkalı kılavuzrotasmm parti teşkilâtı tarafından tadır: elektrik eneriisi sarfı suretile 25,000 Bakanı Pınay, yarın Türkiye Bü sa o zaman tunştlerin dövizlerine s^akipa/ «.decegi hususundaki Flerin(j, küf üreten bir «Tepiniyorlar, çırpımyorlar, ba lardan ağzı yandıŞını, bundan ev dolu tiit>e nastf'karsılanacağı bilinmemekte, b'r tel 5ok ton krom cevheri isleyecek, bu su yOk Elçlsi Num^n Menemencioğlu prim vemrek ve'harîce gıdehlerden kanaatıfn bir kat dah» lcuvvetlendl. h»k?ret. vel iki kere Danimarka limanla mrı« v ayrtı zamanda, iktidar partisinin, Sınyorlar. cafnyorlar Zatı mülükânelerme tekrar vo R80 m'sli sulandı retle de surafine, musaffa ve kar nu kabul edip kendisi ile görtişe de bu prim mıktannda bir meblâgı bu yaklaşma isteğine aynj yumu iftira ediyorla' Topurı» birden hn nna girerken. kllavuzların talima nldih dnhl kCfün bakteHle bonlu cinsinden olmak üzere, te cektir. almak ve bunlan bir fondan idar« hararetle tesekkür eder ve şahrf ma uvdu&unu. gem'nin bir sabih H SldOrdöSıinu te^bit şaklıkla mukabele etmiyebileceği ber verevîm SinirleHm «Ws«r. nede cem'an 8000 ton ferrokrom, etmek şeklinde bir formül buluna sıhhat ve saadetlerile l i k milletide hes?ba katılmakta ldi. dır Ben onl?nn flzerinde bocala dok ile bir \nnce bindırdiğini ve Biınur nin refah ve tealisi hakkında en Vurreciklerine zargr •ynca da takriben 4000 ton karpit cakür. sonradan kendi'ine dok için 9600 temenn:lerimi tekrarlanm. VevermediŞini d» tesbit etmistir Pe imal eyMyecektir. Bu imalâtm seC. H. P. erkânından bazılannın dıklsn sathı t?rkettim, baska bir vinç için 2200 kuroner ödpttirliahd harretleri ve necfb ailelerile fikrine göre iktısadî şartlarm a^ır ?^t'hdavım. Hallerine bakrp ken diklerini sövlemis ve demiştir M: nlcillin'in büyük hikSyesi bSyle nelik kıymetli takriben 13,000,000 lira civannda olacaktır. blrlikte Türkıyeve yaDmavı kabul laşması, dış basında iktidar parti di hesabıma sadece e^lenivonmı ve «Bu gidisle Denim^rkada zarurete Şirketin tesisine aid formalitelebuyurdu&unur rivaretl sabırsızlıkla Bu ke^fini müte?kıb kendisine ti aleyhinde cıkan yazılar, hüku onlp.ra anvorum. Bu vesile ile bir düşeceSim. Onun icin büvük bir noktavı daha açıklıvayım: Son rin tamarrdanmasını takib edecek beklemekteyiz.> (Baştarafı I inc "ihi*ede} meti muhaliflerin ortaya attıçı dâhasar faturası ödemektense, kü As?İPt unvanı tevoih edilmi? bu^uortaya yeni bir iftira daiki sene zarfında fabrika kunılmu} te terfi ettirilmiş olan hava m^revaların halline doğru tazvik etçük bir ceza ödemeyi tercih ede n»n Sir Alerandpr feçen pvlulde, ha atmışîar: Gâya Halkçı bir yılCBojtaraf» 1 ind sahifede) Mikron BİVOİOİİSİ Riçht Fleming ve imalâta baslamıs bulunacaktır. şali Jigaref bugün hava mareş.lmekte idi, bu bakımdan C. H. P. Kaçak eşyayı meydana lık resmi ilân bedeli olarak 200 bin rim.» Istihdam edeceği isçilerle diğer hğma ve Beria'yi yargılıyan mah nndaki sahıslara aid olup şehrimiz Enstitü^ü Sffl'Sinden çek'lm's, f?nin yumusak bir politika voluna Türk süvarisi lira almış. tlgili makamlar, kst tıbbî ara«+Tmaİ3rrna gene de personel adedi vüksek olan bu fab keme heyetine dahil bulunan Kor köylerine yolcu götürmekte buluçıkaran atlar gitmesi. yanbs olacak ve böylece Böyle bir usul var mıdır, bilmi hakkında takibat acıho sçılmıyarika, memleketimizde yeni is sa general Moskalenko da Sovyet ma nan şoför Ahmed idaresindek] An«ten elde ediİTiesi mümkün neti yorum. Her halde Halkçı on para cağını henuz kararlaştırmamışlar devam etmiçtir. Gszianteb, 11 (T H A.) Korarih halan öıdası suretile temin edece reşalhğına terfi ettirilmiştir. talya plâkalı kamyon hava meydacel«"rin şerefini umumî efkâr naza bile peşin resmf ilân bedeli almış dır. Bu!»ün evindekl WT hizmetci, Utikam»tme gitmekte olan 3 saği favdadan başka, aşaŞıdaki taknı civannda fazla sürat yüzünden Bu son tayinlerle. hav3 ve tt>pçt nnda parti, iktidara kaptıracaktır. deeildir. Peşin s5yle dursun, Yeni eazeteci'ere: «Sir Alex?nder dün ribt rakamlarla belirtildiğ' özere, mareşallan harc, Sovyet maresıî devrilmlştir. Muharrem adındatcı hihsiz aü tak:b eden eaıniyet meİkl ay evvelki durum murları, atlann «İt mağarası» SUlus çıktıŞı andan itibaren teklif Kuzey Korede ölen Ingiliz sec vakte kadar gayet ivi ldi Bu dövlz muvzenemize de çok müsbet larının sayısı 11 den 17 ye varmış şahıs derhal, Muharremin oglu Ah nünde durduklannı görmüsler v« s'bah kahvaltısnı yatak odasma tşte 2 ay evvelki C. H. P. Mec edilen ve hakkımız olan resm! ilâtesirler icra eyliyecektir. tır. Bunlardan beşinin yani Marc med Gök de Antalya hastanesınde durumdan şüphelendikleri İçin maBÖturdüm, bundan t>ek az sonra esirleri lisi bu hava içinde toplandı. Bir nı o zaman almağa başTamıs olsayFabrikanın işliyeceŞi senede 25 şa! Bagramyan, Greçko, Eremenko ölmüştür. rahatsızlandı ve Sldfl.» demiştir. ğarada bh arama yapmışlardır. yandan gayrimes'ul bir C. H. P. 11 dık, o kadar kâr bırakırdı. Biz bubin ton m'ktarmdaki kromun ham Çuikof ve Jigrrefin Yüksek S ıvLondra 11 (A.P.) Savunma Hâdise dolayısile Devlet haitaneArama neticesinde, taşların araNihad Erim iktidarla dostane mii na ehemmivet veTroemlş Insmız cevher halinde ihracı takdirinde, yet Şurssmda mebus olmalan dik sinin önü mahşeri bir hal almış, Bakanı Harold McMillan, 60 kadar sında saklanmış küllivetli miktarnasebetler kıumağa çalıyırken öte Kı=aca: boşuna uğraşıyorlar. Beni Amerikada bir baaın bundan temin edîlereV döviz mik kati çekmektedir. harb esifinin Koredeki kızıl Antalya Valisı hastaneye gelerek da ksçak esya ele geçlrmişler v» yandan parti meclisi sert bir teb sah«î menfaat eibi k^jıulardan vurtannm yalnızca 2 500 000 liradan Tass ajansının bıldirdiğine gö e yarahların sıhhî durumlarile meş rrusadere etmişlerdir. davası liğle, aksi tezi müda'aa edenleri mak imkârsızdır. Oyle tuzaklsra kamplarda kötü muamele, ihmal ve ibaret bulunmasma mukabil, ayn: Scvyet Yüksek Şurası başkan 'k döldüklerini gul olmuştur. Üstü açık olan kamdesteklemeğe çahşıyordu. ;mem. İlân ediyorum ve mev bakımsızlık yüzünden Yukan Nil bölgesinde New York 11 (AP.) New miktar cevherden imal edilecek, vanının yeniden tayin ettigı n asöylemiştir. Hükumet geçen ay, yonda 64 yolcu bulunmaktaydı. Gürültü bu sırada kcptu. Ni dan okuyorumt Bu türlü en küork Pcst ile bu gazetenin başya2?n 8.000 ton miktannd>ki ferrokromun resallar şunlardır: kanşıklık devam ediyor had Erime karşı cephe alanlar o çük bir ınralsüzlük bizden uzaktır komünistlerin İngıliz harb esirleihracından sa^lanaeak döviz takriSovyetler BirlığJ maresallan: İrine yaptıklan ışkence ve kötü James A. VVechsler'in, fıkra munun tasfiye edilmesini isterlerken, ve uzsk kalacaktır. Hartum 11 (a.a.) 3u sabah Amerikalı Visamiral harriri ve yorumcu Walter aleyhl ben 9000 000 lira civannda olaı.ak. vtn Bagramyan, Serge Biriuzof C. H. P. meclisine riyaset eden burada vaymlanan bir tebliğde, C. H. P. bakımından dururmurrf muameleyi teferrüatıle açıklayan bir hesabla Andre Greçko, Andre Eremko, ne açükları ve ceman 1.525.000 do bu suretle de bir risale neşretmişü. İnönü de Halkçı Gazetesinde pro Her fırsatta yazryorum: C. H. Pyukan Nil vilâyetinde durumuD Combes Ankarada eskisine nazaran 6 .TO0 000 lira tu Cyrille Moskalenko ve Vassüi Çuilara baliğ olan tazminat davalar.nın fesörün ziyare*ine pidivor ve birlık liyim. Oradpn ayrılmnva hiç nlAnkara, 11 (a.a) Amerikanın sakin oldugu bildirilmekle berabeıf Avrupa boks şatnpiyonluğu mahkeme dışında halledildiği bu tannda bir döviz faztesı elde edi kof. yetim yok. Partiden bir şey bekte resim çektiriyorlardı. teki haberlere eöre Nuer ve Dinka, lecektir Bundan b'^k^ memlekeBirinci hava mareşah: Hava r*E Akdenizdekı altmcı deniz filosu ku Malakal'dan aknan hususî mahyetHambur 11 (A.P.) Hamburglu Sün açLklanıraşür. «Halkçı» nin neşrivatı devam lemivorum. Yfînız hatıralanm var. g mandanı VUamlral Corobes ve maitimizin dahilt kamit lhtiyaa aynı reşaü Paul Jigaref. enerjisini boksör WUly Hoepner, 15 ravund j ifcj tarafın ne sekilde suD» oldu kabileîeri arasında cereyan eden etti. normal münasebetler, çok Gencliğimin 10 yıbnın , j ne oldu fabrikanın imalâtile karşılanacak Hava mareşallan: Serge Ruden yeti bugün Szel bir uçakla İzmir savsşlarda bir çok sa^ıs ölmüştür. memipket icin orun saflarmda l bir maçın ikinci ravundunda bu fu normal münasebetlere, iç politikalık den Ankaraya gelmiştir. p a z a r g e cesi bildirilecektir. GaSından, evvelce bu sebeb tahtmda ko Vladirnir Sudetz. sarfettim. Altı umdeye baglıvım. gece da yumusak hava isteği, yuBerlinU rakıbi Gerhard ' zete Ue başyazar, Winchelun, ken her sene yapılan takriben 4 000 000 M ssfir Amiral, hava alanında Nuer ka^ileleri 20.000 i muharib Topcu mareşsîlorı Serge Varântmuşck bir hava isteğine kadar da Bu baplılık part' defterindeki ka Hecht'i teknik nakavt ile maglub ( dilerinin Birleşik Amerikaya karçı lira tutarındaki döviz sarfivatı da Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı olmak üzere 3."0,000, Dinkalar da zof, Vassüi Kazakof. yandj. C. H P. nin sert Doütika yıfla ilgili değildir. etmiş ve Avrupa yan ağır boks sadakatsiz davrandıklan mtıbaını tasarruf edilmiş bulunRcaktır. HuTümamiral Zeki Özak. Anksra 40.00 i rruharib olmak üzere 820 Ka'arname Sovyet Yüksek Şutaraftan olan kanac1ıa karşı bayBanlarmîn benim ksydımı par şampiyonlufu unvanını kazanmıs ; uyandırmaya çalıştıgmı ileri sur susî inmat perssedelerini icab etGarnizon ve Merkez Kurnandanları bin ki<=ilik bir nıifusa «^hıbdir, rası başkanbk divaru başkanı Marak açan Nihad Erim, iktidar ti defterir.rien si'dirmeye pek he tır. ile Millî Müdafaa Vekâleti Temsil İranh maarifçinin tzmirdekiş tiren ferrokrom mGstrisinin memmüş ve dava açmışlardı. reşal Vorosilof ile sekreter N koa partisi erkânı ile sıkı fıkı olmuştu, vesîi oldııklpnnı eSrüvorum. MuBürosu Başkanı, Amerikan Büvük leketimizde başan ile yürütülmesi Pegofun imzalanru ta?ım?ktadır. Ama Basvekil İzmir nutkunda partiler vaffak olurlarsa üzülürüm. tetkikleri | Elçisi, Amerikan Askerf Yardım ve ileride teknik bakımdan inkisaf arası dunımun düzelmesi icab et ben psrtiyi kendiliğimden bırakBir Rus generali öldü İzrrir 11 faa) İran Maarif? Heyeti Başkanı, deniz ve hava grup ettirilmesi hususlannın, aynca da, tiŞ'ri söyledi ve düzeltilmesi içir D!«m. Bunu böylece bilsinlsr. Moskova, 11 (A.P.) Rus ordu lan bsşkanlan ile Büyük Elçilik Vekâleti Tlkögreıîm MüHu lüğö bu sanayi kolunda vazife alacak Kabah?tim ne hniş?. Ben hâlâ yaoılmssı lâzım gelen şeylerden Turk mühendis ve teknisyenlerinin sunun organı Kızılyıldız bugun, hi. iler: geienleri tarafından karşılat; musvinlerınden Rıza Bevham, ,3 a 1 meden Kurtuluş, tramvay caddesinde Feriköy ourağında 6 şar b h?Ptti. Bir?z son ^ bütce müza öŞrenemedim. İktidarla hafta kalmak üzere şehrimize ge'Avrupsdaki mümasil tesislerde va kuvvetleri mensublarından tunı mıştır. kereleri b=sîadı. BiHce tümü için münasebet yürütüisün. Mıhalefet oda, 1 hol aransörlü.. Müracaat: Bankalar Ilanı No. 6062 yetiştirilmeleri mevzmmun perek general Aleksei İvanoviç Baikov'jn Amiral Combes, bugün öğ'ieden •nistir. hazırlanmıs sert C. H. P. konuşma kendi prensrolerini gavunsun. kaKaraköy. Telefon: 47149 44893. Sehir ve vilSvot d = hiliide ilk Hrdiği hükümler bahis konu<ru söz kısa bir hastalığı müteakıb öld'"i5ü sonra Milli Müdafaa Vekili Ethem sınm tesirleri ertesi »"n Nüvid mırîar çerçevesînde murakabe ve nü bildirmiştir. Yaşı, ve hastiııŞui Menderesi ve Deniz Kuv\Pt!erı Ku te^risat konusunda tetkikler vapalesmede derpis ediıTiiş ve Fran tenkidde kusur etmesin, iktidar Yetgin'in mahareti ile izale edilmthiyeti açıklanmamıştır Bu koTin İSTANBUL MAHDUD SORUMLU MOTÖRLÜ 'runu, kuru'acak fabrikanın bll tanın sadece hava kuvvetleri mer mandanı Amiral Sadık Alt'ncaru cak o'an Rıza B=vharn hugün muh dl Bu sırada Halkçı gszete^inde devleti idare etsm. Ama asla aratelit ılkokulları ''ümle teknik terakkivattan fs'd mak?mlar nda ziycret etmiştir. çıkan ve B^^velriiiîi İzmir nutkunu da kavsa oîmasm, düsmanlık olkez genel karargâhında önemlı bi' KÜÇÜKSANATDOKUMACILAR KOOPERATÎFİ landırılmasını k?bvl evlemi^tir. rr?«!n divorum. Bunda kızack i e Sven yzzı, Nihad Erime kar^ı açıVP> *ede bulıınduğu ve neferukt. v BAŞKANLIĞINDAN: lan kamparvpnır» sid'1°tlpnmesi var?. Anlayamivorum vesselâm!.» aeneraîliğe yükseldiği kaydedılnm # NATO'nun lzmir Beiediye Hr, îçin ivi bir vesile teşkil etti Ne olaeak? f Aksaray, Millet cad'ip?i üzeritri" ki r va7İ\o*te uıha Kooperatifimizin senelik umumî heyet oplaTiti5i 2B 3 1955 ^*j van'ara rağmen Prof. Nihsd Rusyada ylyerek «ıkıntısı Son C. H. P. merli'îi!* sine teşekkürü fiye. parfümöri ve kırtasive dıikkanı. mLİcbir sebebler Fa?atesi günü saat 11 te ÜnKersite ve Yükjek Okullar OğrenC H. P meclî=i toplntısının arî "îr^^ie karsı ^jcun'^r Moskova 11 (A.P.) Çeşidll gı dolayısile devTPn tot hl?tır Tfl "Î4290 İzmir, 11 faa.) Geçenlerde ci Lokahnde (Eminönü eski Halkc\iı yapılaoağndan sa^ >n orfesin'Je açılan bu k?mpanya Nihad .uku buUn fırtınada NATO bina da maddelerinin darl;ğına care buljtaklanmızm mezkur gün teşrifleri rica olunur. idare he>eti Bu prsda kend'^inin Erim'i partiden çık^rıimasının issımn aJt katına dolan deniz su maya çalısan Sov» t hükumeti, taJGÜNDEM: tihdaf edivordu. Nıtekim mec d\ıSıı Yenisehir Oc*ı FINDIK TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERÎ yunun kısa zaminda boşaltılması rım sisteminin yeni baştan teşkilâtliste ekseriyet bu fikri miîdafan nrof"?örün rsrtiden ihracı için ya 1 Kongre divam seçim! hususunda İzmir Belediye İtfaiye landınlması hususunda ilgili tesekBİRLİĞ1 İSTANBUL BÜROSUNDAN: etti. Nîhad Erimî müdsraa etmek r'lan teklif buck kuruluna Pel 2 idare heyeti faaliyet raponınım okunması. sinin g3sterd;ği yardım dolyısile küllere bugün emirler vermiştir mistir. Ve nih'vet kademeleri pe 3 Hesab raporunun okunması ve idare heyeti ile murakıblafsteverıler susuvorîardı. Yalnız Güney Doğu Avrupa Müttefik KuYeni program dahilinde, ekeceğıGiresundaki (Fındık Tanm Satış KooneratiHeri Birliği) rın ibrası. Genel Ba«kan d?ha evvel Cemil c^rek her halde merkeze vasıl mandanlığı, İzmir Belediye Reisli ni plânlaştırmak bahsinde çiftçi ve Merkezimizin iştirakile Giresurda kurıılına=;ına te?pbhns ediS?id Barlas ıreselesinde d» oH'j4 Yeni sene bütçesinin müzakere ve kabulü ğine gönderdiği bir mektubda te köylüye daha fazla serbestt veri len Tuğla ve Kırsmit Fabrıkası Türk Anorim Sirketin'n GireFakat avnı zamanda Yüks°k 5 idare heyeti ve yedeklerinin seçimi 8u eibi icra oresnı olan =pkkür'erini bildirmiştir. lecektir. Aynı zamanda müstahsüe, sun Vılâyetine bağlı Keşap kazasında ipşası mukarrer fabrika Div=nnin bir üvesi olan | 6 Murakıbların seçimi. kaza orgammn v>zi^»«:'ni ; Belçikah çocuklarla ilgili eayretini arttırması için istihsal et tesisatı icin alâkalılardan tekiifler istenrrektedir Nihad Erimin oartiden çıkarılacağı 7 Düekler. ması l?7im pplHiSi fiVrini m idaBu mevzu ile ilgilenmek istiven firmalann: tikleri üzerinden kendi öz istöılâki faa etti ve böyleee Nih?d Erim t^min edilmiyor. bir teobir 1 Tesisatın günlük kapasitesi 32 bin tuğla veya 30 bin kive serbestçe satabilmesi tçin daha Hattâ açıkça meydan okumasıC H P. den ihrac edilmekten kurAmerican Export Lines İnc. NEW YORK Briiksel, 11 <* a.) 12 yaşmdar. fazla hiese avrılacaktır. remit esasına göre tesbit olunduğunu, na rağmen^ tuldu. ufsk Belçik ^ çocuklara plâsvk 2) Ayni zamanda bir elevatörle bir Dizel elektrojen gruKomünist Partısi Başsekreteri 14 Martta Fakat bfr tarsHan Nîhad Erimi bir muhafazaj la kaplı ufak birer Vkita Kruşçef ve Başbs.kan Bul punun da bu tesisat me>anında satın alınRcağ'nı, limanımızda pirdi« müsköl dıtrumdan kurtatstanbul kro« takımı Vapuru hüviyet varak?sı verilmesı karar3) Fabrikanın bakım ve kontrolunun da satıcı firmaya »id ^anin'in imzalannı taşıyan karar. beklenmekte olan ran InîSnfl. di^er t*n>ft*n m°?J!»e laştırılmıştır. Bu varakalarm ço Eskişehire gitti aamedef Sovyetler Birliginde çe olacağmı, Tahliyesinden sonra Pire Napoli Cenova NeW York »ert bü tpbliğle ffelmisti. Ve bu cuklar tarafından tEşınması mecnazarı Hîbare alarak hazırlıyacaklan teklifnarrteleri ve katebliŞde Erim a^kca takbîb Hili Baltimore ve Philadelphia limanları irln eşyayı ticariye alaBııeün Eskişehire gdecek olan Ş a takbb Hiliburî olacaktır. Bu karar, 12 ağus f idli darlıklar mevcud oldııftu kevrak hareket edecektir. yordu. t ttidal isteven meclis âza Türkiye kros şampiyonasma işti'ak tos 1949 da Cenevrede imzal.nmış iyeti gizlenmemiştir Bu vesikada: taloğlan Giresunda Fmdık Tanm Satış Kooperatifleri Birliği c !?n derhal harekete geçtiler ve edecek I tanbul kros takımı dün Fazla tafsilât icin Galata Tahir Han 3 üncü katta Hayrl, olan, harb zamanmda sivil halkm «Tarun tatbikatmda vahim noksan Umum Müdürlüğüne gönderroeierl ve ern>bl dili ile yazıh katnîVnu ile Nih?d Erimden teb'igde motörlü trenle Eski$ebirt hareket Araboğlu ve Şürekâsına müracaat. Telefon. 4499321 korunmasile ilgili milletlerarfsı lıklar ve ve hatalar müfahed* edil taloğların türkçe tercümelerini de evraka ilijtirmeleri lüzumu •cıkca bahsedilmesinl Isteyenleri, •tmi^tir. ilân ohmur [ dis denilmiştir. C.H.P. de Nihad Erim Almaıtyada grip salgını için yeni tartışmalar şiddetlendi Denizcilerkongresf Bağdad paklına karşı Fransız hoşnudsuzluğu AınerikaıtRns kiiltür mtinascbatı başîıyor Ziraal heyefleri teati edilesek Rus talebeleri Amerîkada bekleniyor İşçi Sigorttaları U. MüdOrü aleyhindeVi dava^a devam edlldi Penisilün'ln kâşifi dün öldü Yurdumuzda ferrakrom sanayii kuruluyor T Bir Tilrk Turist dSrizi ihdası için iki şekil kararfasfı Gelâl Bayarın Irak Melikine mesajı Rusyada 15 genera! dün mareşal oldular Bir kamyon devrildi, 2 ölü, 46 yaralı var! Satılık Aparfıman Daireleri Devren s EKAMİNER
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog