Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

ALTI CIMHURİYET RESİM1İ ROMAMMIZ Bir Doktorutı Macerası İYazan: SOUBÖtAN jg Çevireı: MAZHAR KUN1 , I Resimli Romanımız GEO 8lMBt0N 12 Mart 1955 r Cîangsterlcr Yatağı 1 Otopsilerde Biraz da Şavas'm sayesinde dai( ma neşelr.viz... Fakat yalnız kalır kalmaz jorgunluğumuzuj hissediyonuz. O zaman hüzün de çöküyor. Bu yüzden herJ kes kendiıti avutacak bir ilâç bulmuş. Arkadaşlardan MaJ nenk, bir iki gün evvel ölen genç bir kadının. otopsisindej bulunmuştu. Zavallı frengilinin can vermesi de çok güç) alduğundan Manek'in maneviyatı son derede bozulmuştu | Hemen keradine bir jişe gampanya alarak içmeğe koyulj du. Sonra da yatajğına yattı. Suleri de zorla tıbba devaml ediyor. O da boş vakitlerinde boyna şiirle uğraşıyor. Da' niel'e gelince. o durmadan şarkı söyler. Rufubetli ve soğuk havalarda bir adet Gripin almak faydalıdır. r * GRİPİN, «dale, tınır n «o*uk • lşmlı*ıııHan mOtevellil bütüa agrtlan teskin eıier. * GRİPİN, bayanların muavyea samanlarrfaki aancılannda b«çarı iln kullanılır. * GRİPİN, romatizma »« ıiyı> tik agnlanna karçi faydalıdır. * GRİPİN, fazla keder »• yorgunluklardan ileri çeleo ajkuıtızluklarda alıaabilir. * GRİPİN, midevi botmtz. kalbi ve böbrekleri yormıı. PBOF. NİMBUSTJN MACERALARI: U 2 Fakat içimlzde en tuhafı Sapliye. Kırk yaşlarmda olan bu talebe, en yaşî:mız. Zayıf, nahif bir adam. Keser,] biçer, hiç konuşmaz ve eğlencelerimize kanşmaz. Bir gün] bana dedi ki: «Sen henüz çok gençsin, ama beni anlıyaca f ğım zannediyorum. Beni takib et. On sene sonra hakikatinl nereden çıkacağını sana göstereyim.» Ve beni vaktile Ogüstj Kont'un oturduğu evin önüne götürdü. Kendisi de yirmi, iki senedir orada oturnyormuş. rrıı ıı ux» «^ Ciudad Trijullo, Dominika, 11 ((A.P.) Domtnikah beynelmilel hovarda T« diplomat Porforl» Ku4 taat mrm ll« gdnde biroM, arukatı TaaıtasiU, kanaı 3 adet alınablllr. Amerikah mllyard«r Barbaı» Hutton'dan aynlmak Içfaı mahk«ewr» müracaat «tmiştir. Rubiroa* halen Mlami'd» bir •tomobil yarısının harırkklaril» mef ftul bulunmaktadır T» rnahkem»de bulunmıyacakbr. Mahkemed» Barbar» Hutton tem si! edilmemiatir. Eubiroaa, karakterlertaln bajdafamadığmı botjanm* talebint sebeb olarak göstermistir. Dominika kanunlarına gör« boşanma davalan gizli görüldügündea, wuhakemenin »afahatı bilinmlytcekŞirketlmiz yıllık alelâde hlssedarlar urauml heyetı aşağı tir. Yalnız iki «y« kadar »ahda yazılı maddeler hakkında görüşmek ve karar vermek üzere kemenin bir karar vermed b*k31 Mart 1955 tarihine rastlıyan Perşembe eünü saat 17 de Is lenmektedir, tanbulda. Galatada, Bankalar caddesinde Nazlı Handaki Şirket merkezinde toplanacaktır. Hissedarlarımızın veya kendilerini usulüne tevfikan temsil edecek olanlann davetiye varakalanm veya bu husustaki salâhiyetnamelerini hâmilen tayin edilen gün ve saatte toplantıda hazır bulunmaları rica olunur. Kansas City, Missouri 11 (A.P.) GÖRÜŞME GÜNDEMI : New Jersey eyaletinin Baonnt şehrinden Chester Stalin admdaki a»1) 1954 yılı muamele ve hesablarına aid yönetim kurulu ve ker, Başkan Eisenhower'i Slüml» denetçiler raporlannın tetkik ve tasdiki, tehdid etmek »uçu il« mahkemey» 2) 1954 yıllı bilânço, kâr ve zarar hesablarınm tetkik ve tas verilmiştir. diki ve yönetim kurulu üyeleri ıie denetçiierin ibrası, Federal polisln blldirdigine g8r«, 3) Kâr ve zarar hesabının bâkiyesi hakkındî karar verümesi, 4) Inhilâl eden yönetim kurulu üyeliğine seçilen Sadeddin Stalin, 7 şubatta Başkan EUenhower'e gönderdıği bir mektubda Barlasın intihabının tasvibi, 3) Yeniden intihaba arzedilmesi gereken yönetim kurulu üye kendisini öldürmekle tehdid etmiştir. Chester Stalin, bir askerl mahlikleri için seçim yapılrrası, kemenin iki «sker haklunda ver6) Denetçiierin seçilmesi, 7) Yönetim kurulu üyeleri ile denetçiierin aylık tahsisatîarımn rfiği karan yanlı? bulduğunu ve Pek yakında Japon Sovyet müzakereleri başlıyacaktır. Bu müzakerelere Birleşik Amebunu tashih etraek İçin Başkan Ei rika da büyük ehemmiyet «tfetmektedir. Yuka i'laki resimde Rusya ile müzakerelere hazırlantesbıti. 8) Ticaret Kanununun 323 üncü maddesine tevfikan, yönetim senhc^ver müdahalede bulunmadığı mış olan Japon Dıj Bakanı Namoru Şigimetsu bu mesele etrafında Amerikaaın Japonyadakurulu üyelerinin gerek kendi namlarına ve gerekse başka takdird» harekete ^geçeceğini yaz ki Büyük Elçisil* gorüşürken görülmektedir. sirketleri temsilen Şirketimizle iş yapabilmelerine ve gene mıştı. Chester Stalin a raman Mlssoumezkur Kanunun 324 üncü maddesine tevfikan Şirketimizin iştigal mevzuuna giren neviden muamolâtı başka s>rket ri'deki Fort Leonard Wood askerl üssünd* vazifeli bulunmaktaydı. leri temsilen ifa edebilmelerine müsaade terilmesi. GRİPİN Beynelmilel hovarda Rubirosa boşanıyor Uınun Mesinıleri DESTEK REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİNDEN: Eisenhower1 öldörmek istiyen asker! 1 3 Binanın en üst katına, çatı altma çıktık. Duvar| l a r , kitab dolu raflarla örtülü idi. O kadar kitab vardı ki( ij raf lar kırılacak gibi olmuştu. Sapelye, yirml senedenberil Abütün fakülteleri, enstitüleri takib etmişti. Oralardan top' ladığı kitab ve notlar, bu muazzam kütübhaneyi vücudel j. getirmişti. 4 Yirmi senede Tıb Fakültesine kadar gelebilmişti. Sapelye, hayretimi hayranhk mânasına alarak pek keyiflenmişti: cGörüyorsun ya, artık sadece on senem kaldı diyordu. O vakit dünyanın bütün hakikatlerini bu dört duvar arasuıa toplamış olacağım. Belki de Ogüst Kont'un yerine geçerim ve insanhğı hakikat sayesinde kurtarırım.» Heyecanlanmıştı. Bu halinden istifade ederek dışarı çıktım. Arkamdan koştu.. Beni mürid olarak seçmişti ama bende o gcz yoktu. Sapelye, bunu anladığı vakit benden •,. soğur gibi oldu... ık . (Arka* rar) Berlinde 20 seneye kadar «tyrilseferin lçindm çıkılmaz bir hal alacağını hesablıyan bir Alnan mimarı, yukarıdaki resimde de görüldüğü gibi, yeni bir şchir projesi hazırlamış ve bumı lerlin Beledij ssine göndermistir. Projeye göre, yolların büyük bir kısmı köprü seklınde olacaktır Birleşik Amerikanın Formoza'daki milliyetçi Çin kuvveilerine yeni bombardıman uç?" ' ^ n verdiklerini bildirmiştik. Yukarıdaki resünde, ayni zamanda keşif islerihde kuilanılan F84 tipi uçaklar Formoza açıklannda görülmektedir. Türidycde nççri hakkı yalriıi' gazetemize aiddir. Garaııtili SATILIK ARSALAR 1 sene sonra yüzde 30 fazlasile istiyenden arsalar geri alınır. Arsalar Florya batı sahılinde Denizcilik Bankası Memurlar Kooperatifi arsaları ile inşa edilraekte olan plâj arasındadır. 50 metre genişliğindeki Marşal Bulvarı asfaltı (Türkiyenin Uk otostratı) üzerinde olup denize 1 dakika mesafededir. Deniz kenarında arsa arjyanlar için yegpne arsalardır. Bizden arsa alan yazın kat'iyen başka yer aramıyacağı gibi deniz ve asfalt kenarında başka arsalar varsa arsalarımız bedava verilecektir. Elektrikli tren önümüzdeki hazirandan itibaren işliyecektir. Metrekaresi peşin 12 lira, yarısı peşin, yarısı 12 ay tnksitle 13.50 liradır. Parseller 15Ö 250 ve 300 metrekaredir. Arsalara gidiş: Yağışsi7 havalarda her cumartesi, pazar, pazartesi ve perşembe günleri saat 11 de Beyoğlunda merkezimizin önünden, Eeyazıdda şubemi.'.in önünden hareket edilerek arsalarımız gösterilecektir. Arsalara gidiş gel'î ücreti 1 liradır. Arsa kapıyanlardan 50 lira kaparo almır. ISTANBUL ABT INSAAT MÜE.D.L^İSSI TAHSIN KARAKAŞU ADRES: Merkezi: Be: oğlu, Istiklâl caddesi 258 Elhamra Han kat 1 No. 1. Telefon: 42740. Şubesi: Beyazıd Koska Sırmakeş hanı karşısı No. 7. Teîefon: 42740 Birlejlk Amerlkada dikine yiikselen uçaklarla alâkalı çalışrnalar hizlaniırılmıştır. Yu ıdaki res'mdt POGO adı verilen bu uçaKlardan biri : husıısi hangannda görülmektedırjl Kalı Satı Dlego üssünde ısni bir tip «dikine uiak.» ın Utfiatsler^ıe Je Güney Doğu Asyada temr.^larda buhınduk tan sonra Ionrlraya dönpn T > anı F,fi>nin bilhasîa Foi'Mioza mf?ele<i i!« alâ:<a]ı drırk bir r;n..r v i Chıii^hill hiikumetince tas\ib edıldig) biklıril m i ş ti. Yukarıuaki reiiıııde £u ril« tâiaLer gijrüJjBaektedir. Yanındaki cU e«idj» : : ' r Ts'ori Ba• n da ıüa^ecil*
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog