Bugünden 1930'a 5,465,018 adet makaleKatalog


«
»

DÖKT CUMHTRÎYFT It Mart 195S İst. Bo n Hfi İi3fa 21 ma Adalet yarı sahasmda cereyan eden ovunda iki taraf da gol kaçırmak husisunda bîrh?*tte âdeta yarıştı Dün Dolmabshçe stadında 1368 ppvirci önünde oynansn Ad?let fctanbulspor karsılaşması oldukça hoveranlı aeçmiştir. Adaletliler büyük bir kısmmı baskı altında oynadıklan dünkü m?çtan 2 1 galib çıkmasını bildiler. Kırmızıbevazhların galibiyet golünün bariz bir favulden sonra aHdıgı idHia edilmistir. İstanbulspoTİular. seks«n daklka üstün ovnadıklan maçı, forretlerinin beceriksizliçi yüzünden ma§lub bitirdiler. Hem öyle bir maSlubivet ki. seref sayılannı bile rakibleri kendi kendilerine attılar. Oyun ekserlyetle heyecanlı, fakat havanm yağıslı, s&hanın Ç«naurlu ve kaygan olusu yüzünden çok düşük kalitell eereyan etmlştlr. Hakera umumlyet rübartle 1yi idi. Ancak, Adaletln Ikind galibiyet tayıııniB favulden atıldığını gSrememlyttr. Ankara bolgeamden ZuİDahar Bağnak'ın tdarestnde Ikl rakfl» »u •ekllde sahaya çıkmiftı: Adalet: ömer rTÖjad. Ahmed Rahml, Cahld. Ayhan Tuuı, bflyuk Erol, Necmi, kuçtik Erol, Salfan. îstanbulspor Osmaa Alleddin, Kasızn Kenan. Merih, Sedad Hllml. Aydemlr, Otoaydın, İhsan, Yılmaı. İgtanbulspoTİiılar tarafnıdan bafknan oyunun kalite, har«niB yaŞısh gecme^i ytizünden bir tiirlü ortsnm ü<=tüne çıkamıyordu. Hele mac ilerledikce sahanın eamurdan vıcık vıeik bir hsle eelrnesi. oyunculann kaymalanna sebeb oluyordu. 11 inci dakîksria anî bir A^alet hücumunda Salitnin sıkı bir Ş"t>: Adaleti galib duruma getirdi. Fakat Adaletlilerin sevinci pok uzun sürmedi. ,13 üncü d=kikada Ayha nm kalesine verdigi bir pas falso yüzünden kendi kalesine kınn ca kırmızıbpvazhlar berabere duruma düştüler. îstanbulspor muhacim hattır.ın mütemadî gol pozisyonlarmdan beceriksizlik yüzünden istifade edememeleri llk devrenin 1 1 berab»re bltmeslle neticelrnmistir. îkind devre yine siyahsanhlann üstünlüğü altında geciyordu Adalet yan sahasmda eereyan eden oyunda iki taraf da gol kaçırmak husurunda birbirile âdeta yansıyordu. Oyunun beraberlikle son» ereceğl tahmin edilirken, Adaletliler an! olarak hücuma geçtller. Necmlnin ortakdıgı topu çelmek üzere müsaid durumda olan İstanbulsporlu Merihi Salim iterek ekarte etti. Küçük Erol da 38 inci dakikada bomboş kaleve topu atarak AdaleH tekrar galib duruma getirdi. Oyun böylece Adsletln îstanbul»pora l 1 galebejlle §ona erdl Amatör liğde poaü durumu Geçen tıafta yapdan muhteîif a• matör kümelerdeki üg maçlanndan sonra en son puvan durumu şudur: Birinci ligin kınnızı kümesinde puvan durumu o. G. B M. A. T. P. ESektrik Evüb Denizgücü Defterdar A. Hısarı Ortarcöv Davudpaşa Sanyer Haskoy Topkapı Halic 16 15 15 16 17 17 17 16 15 15 15 13 12 10 8 5 7 5 4 4 3 0 3 1 4 4 0 2 1 4 8 55 43 35 27 33 30 16 21 21 27 10 11 16 12 14 38 38 37 29 30 47 46 29 25 24 20 14 14 14 12 11 10 1 1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Borsasının 11/3/1955 fiatları Açıhı Kapanış Sterlln 784784 Dol«r 2S0.S0 280 30 r r s n s ı ı frtnfi 8.800 80 Lret 44.3044.80 Isviçre Frangı 64.0364.03 Florin 73 6S.4073.63 40 Belçika Frangı S.605.60 Drahmi 93.3493 34 Çekoslo Kur. 38.88 8738.88.87 İsveç Kur. 54.12.5054.12.50 ESHAM VE TAHVİLÂT 7 FAIZLİ TAVILÂT 20 70 22 05 22 50 22.15 21.20 22.95 21.85 22.10 2n 60 105 50 "i 6 FAIZLİ TAHVİLÂT 103 00 103 75 103.80 103.75 103 vs 103 75 102 50 5 FATZLI TAHVİLÂT s .\ RADYO r Bugünku pro^ram İSTANBUL 12.27 Açılıg ve program 12.30 AJlen Roth, Lawrence Duchan orkestraları (Pl.) 13.00 Saı eserieri; çslanlar: Cevdet Çağla. Fahire Fersan, Refik Ferîan. Vecihe Daryal. Mesuo Cemil 13 15 ŞarkıUi okuyan Mualı» Göıçay 13 45 HfcrAa 14.00 Şarkılar: okuyw Receb Blrglt U.!» HaİfaBin prograraı 14.30 Daru ve caı müzijı (P. j 15.00 Cumartesi konseri 15.30 Şarkılar; okuyan: Afitab Karacan 16 00 Hafif melod'.ier ( P l l 16.S0 Hakkı Derman fasıl heyetl 17.10 Dans müziği (Pl.) 17 30 Karu:k akşam muziği (Pl.) 18.00 Oyun havaları lözel Pl.) 18 15 Sporcularımızı tanıyalım; takdlm eden: Muvakkar Ekrem Talu 18.25 Necdet Koyutürk dana orkesirası 18.50 Eğitım saati 19 00 Şarkılar: okuyan: Mefharet Yıldırım 19 30 ia55 in meıodıleri (Pl ı 19 45 Haberler 20 00 Turküler Neriman Sarısozen (Özel Pl.) ^ Şeker Yerine Meyva Yeyin! Taşralardan şeker darlığına dair acıklı melrtublar alıyoruz. Hallnıki bu işi bir tertîbe sokmak suretile çoluk çocuğu şekersiz bırakmıyabiliriz. Hele zayıfhğa hevesli olanlara, hiç şeker yememeği ve gıdalannı meyvadan almalannı tevsiye ederiz BASBASA 4 0 4 4 i 4 1 ıo 8 8 8 14 Sıvas Errurum 27 I 1941 Demiryolu II Demiryolu III Mil'.î Müdafaa I Millî Müriafa n Milli Müdafaa III Milli Mudafaa IV Ziraat Bankası I Ziraat Bankası II !9f9 Demiryolu VI Kalkınma I Kalkınma n Kalkınma III IS4> I.=t:krazı I 1948 İstikrazı !91<! Tahvili '"e g 318 318 NOT: Gecen hafta bir yanhşlık olmuş. Topkapı, Davudpaşayı 2 0 yendiği halde netıce ters ilân edilmiştir. Puvan durumunda Topkapı gahb olarak gösterilmiştir. Birinci ligin beyaz kümesinde puvan durumu: O. 16 15 Galata Sümenpor 17 16 Karapılcü 15 Anadolu 17 Hllil 16 ünkapanı Süleymaniye 16 17 Beylerbeyl 17 Demlrspor 16 Aiemdar Karagümruk G. 11 11 10 7 6 4 3 s s 2 1 B. 3 2 4 6 6 6 3 2 4 5 5 M 2 2 A. 46 34 3 33 3 20 3 6 S 10 10 10 9 22 23 24 24 15 16 13 Y. 13 10 16 16 14 25 34 32 34 22 43 P. 25 24 24 20 18 16 13 10 10 9 9 19.38 Tahvili rKramiyeli Mud.ıfaa Ikramiyeli D. Yolu IV Iknmiyeli D. Yolu V 1951 Tahvili 1353 Tahvili Ziraat Bnkası m Ziraat Bankası IV Ziraat Bankası V Ziraat B.nkası VI 23 95 • 25 50 • 110 30 111 50 100 60 100 f5 103 95* 103 50 • 103 70 * 101 85 • <> 4.5 FAIZLİ T A H V T L A T 1949 Tahvili 107 25 Banka Hisseleri ve MJtlen 3 ık=>tleri T. C. MerkM Bankaıı GaranU Bankası H. And 1n Turkiye Kredi Bankatı İS Banka«ı Yapı ve Kredl Bankası N. •Mtnanf 1 A O Sanayi K a l k ı n m a B«. Aslan Çimento Ssrk Oecırmpnleri Ticaret Bankası 270 270 NOT: Karagümrük Karagücü maçı yan hakemi gelmediğinden devre sonuna tehir edilmiştir. İkinci liffin kırmızı kümesinde puvan durumu: Clhangtr T. 8 Seltm Sellmlya Raroi Küçükp&rar Takslm K. HU»r Büyükdere Bakırköy O. O. B. M. A. T. 10 6 3 1 14 5 10 S 3 1 25 10 10 9 17 10 7 6 10 18 11 10 5 3 15 15 10 3 4 13 17 10 12 18 10 8 15 10 S 16 10 10 20 143 143 P. 15 15 14 11 237.00 132 00 ' 195 00 132 50 63 « 16 bO 13IHI m lOf 00 • 6S 00 d .• "' 69 30 PARIS BORSASI ALTIN FIATI 426.000 Fr (1) k i l o a l t ı n 371 Fr (lı Dolar SERBEST PIYASADA DÖVIZLER Sterlin «fektlf Franjıı frangı (1000) TürkishAccant Dolar efektif Dolar N. W. tsvlçre Frangl SARRAFLARDA 17501800 1800 19501975 730735 755760 165166 ALTIN Basketbol liğ maçları hafta gttresler dolayısfle v™ edılen İstanbul basketbol lig mîçlarma bugün devam edilecektir. Avrıca bayanlararası voleybol tesvik rurnuv?sı finalini de Fenerbahçe ile İst=nbul Üniversitesi kız takımları oynıyacaktır. Spor sarayında: (Gencler) 14.00 Gajatasaray Vefa 15 00 Fenerbahçe KadıkBvtpor 16 00 Mndaspor Beyoğluspor (Bayanlar voleybol) 17.30 Fenerbrhçe Ut. Ünl. (Brincl küme) 19 30 Vefa i Beyoğluspor 20 45 Gslatasaray Darujaafaka İT.Ü Spor salonunda: ' (Voleybol II. küme) 13 45 Kadıköyspor t.T.Ü.S. 1545 Bakırköy Kurtulu». Bugun Beşiktaş Emıtiyetle oynuyor Be?Orta5İa Emnlyet bugun Dolmabahçe »tadmda saat 15 te profesyonel futbol ligi için karşılsşacaklardır. Ligin ilk devresinde Emniyeti S0 yenen Beşiktaş. bujfün İçin de favoridlr. Maamafih Emniyet takımı da bü>ük rakibler için daima tehlikeli olmaktadır. Emnlyetin ilk devrede l!g Hderi Galatasarayla golsüz berabere kalm«n, lklnd devrede de Fenerbahçeyi 10 mağlub etmesi bugünkfl karfüaçroayı ehemmlyetU bir duruma »okmaktadır. Zaten Be;ikta«lılann da bu maça ehemmiyet verdikleri, Yesilköydt iki gundenberi kamp kurmalarından belli olmaktadır. Befiktasın fsmplyonluk hu*u»undt Galata«araya rakib ol«bilmf=l. bugfln ünniyet engellni galibiyet ile asrnam kabll olabilecektir. Bir berıberlik veya mağlublyet, Siyahbeyazlılann çampiyonluğa ve da ermelerinl gerektirecektir. Emniyet takımının da muhakkak ki Galatsjaray beraberüğl İle Fenerbahç« galibiyetinin bir tesadüf olmadığını Upat gayesile ^lısacağına sflphe yoktur. Bugfinkü karsılaçmada börOn gayrimusaid şartlara rağrnen Betaîin Emniyete galib gelmek şan 3i çok fazladır. Bu maçı, tngillz Federasyonundan Dellov idare edecektir. Amatör Ug maclan Bugfln muhtelif stad ve gahalarda amatör kümelerin llg maçlanna devam edilecektir. Şeref stadmda: 13.30 Şafakspor Taraby» 15.30 Denizgücü Eyüb Fenerbahçe stadmda: 13.30 Ortaköy HaskSy 15.30 Demirspor Unkjpanı Vefa stadmda: 13.30 Selimiye Langa 1530 Elektrik Davudp?şa Eyüb sahasmda: 13.30 Bozkurd Kıırtuluş 1530 R. Hisarı Boğaziçi A. Hisan sahasmda: 15.30 Anadolu Beylevbeyi Babaeskiden bir bayan okuyucu1 muz yazıyor: Bizler Alpullu Şeker Fabrikasının uhdesinde banndığımız halde şekerin yüzünü maalesef göremiyoruz. Ailemiz dört kişidir. Kişi baBu mtsra, Kadlrga meydanında Esma Sııliamn yapşına yanm kilo şeker veriyorlar Urmtf olduğu dört cepheli. üstü musallah muazzam çejBuna göre 2 kilo şekeri biz bir ay menin kitabesinden ahnmtştır. Bu hayınever Türk kadı 20.15 Radyo Gazetesi 20 30 Dime idare etmek mecburiyetindeyiz. Buyicı isîekieri (Hafif Batı mÜ7İğiı nt; gene kitabesi (Aç Besmele ile, lç »uyw, Han Ahrnede nu biz mi yiyelim, çocuğun mama21.00 Sarkılar: okuysn: Zek! Müren eyle dua) mısraı ile biten mejhur çe^menin bânisi. Üçün21 30 Sehirde bu hafta 21 45 Akor sma mı koyalım, şelen Tann misacü Ahmedin kızıdır. Bir zamanlar musallasında dua edideonla melodiler (Pi ) 22 00 Dinie firine mi ikram edelim, yoksa tat. lerek kadirgalann »eferlere. çıktıkları ve devrinin mimart yıcı istekleri (Türk musikisi 22.30 lısızhktan uyuz mu olalım? Cumartesl akşamı için müzik (Pl.) ve sosyal hayat ve husvsiyetlerini canlandtran bu tariht Ocak ayındaki 750 gram, subatta ?3 15 Hr.berler 23.10 Kambıvo Roıeser, bugün acınacak, miilevves bir ha\dedir. HAlen moSJ Pngram 23 35 Dans muziâi (Pl.) 500 e indi, Acaba martta ne oladern bir park içine alınmasına ve esas metanetine rağ 24 uı. Kapanı?. cak? men, etraiının sonradan lüzumsuz duvarlarla çevrilmiş Not: Diğer kaza ve vilâyetlerde biılunması, bu kıymetV esere metrfık bir ti'ırbe manznANKARA oturanlara nazaran bizlerin dururası vermekle kalmayıp. bazı soysuzlann iğrenç telvis7 28 Açılış ve propram 7.30 IJarry munda bir değişiklik yoktur. lerine de sebeb oluyor. Valimizin himmetile çeşmeye ifcl Hnrlirk nrkes'rası (Pl.) 7.45 HaberDÜŞÜNCEMİZ: sene evvel iki musluk takUrilmtt ise de bunun tamiri ler 8 00 Çesidll Türk mu2İJi ıPl , Hasıl ettiğimiz sekerin hera »ecihetine gidilmemiştir. Halbuki faaliyet hallnde bultman 8 3O.Zarurt ihtlyac maddeleri flat 11«tesi 8 40 Hafif müzik (Pl.) (.10 hirli, hem köylü nüfusa yetmediği vaktf çeşmeler de Belediye Sular Idaresinin emrinde Sarkı ve turküler (Pl.) 9.30 Mımk muhakkaktır. yeni fabrikalar kuve murakabesindedlr. Bv bafcimdan bunlartn tamirleri (Pl.) 10.00 Kapanıı. de Belediyemtzin vazife ve tal&hiyetleri içindedir. rula dursun, şimdilik kâfi döviz Çefmenin tamiri için iki tene evvel rnahalleli tarafıntahsia etmek de güç. Şekerin yeII 58 Açılıj ve program 12.00 Ze rini tutacak meyvacıhğı teşvik ededan Belediye Riyasetine tunulan mazbata tizerine Sular keriya Bozdaj»dan turküler 12.15 ! Idaresi gereken ketfi yapUrmrştı. Mazbata, hâlen Beltlim. Bühassa şu fekilde: Zayıflama Kovboy şarkıları (Pl ) 13 00 Hal.erdiye fen tjlertnin alâkah yap\ dairesinde btr fen memuler 13.15 Öğle müzifl (Pl.) 13 30 derdinde olanlar «hiç ekmek yemlrunun masannda ejref saatini beklemektedir. iki »entMuzaffer Akgunden turküler 14 00 yecek yerde hiç seker ve tekerli Orhan Se/ener dnns orkestrası 14 30 denberi bu mazbatayı mevkii muameley» koydurmak vemeseler. itiyaçlannı meyvalarla Nu^et Ersö>den sarkılar 15 00 Dıl mümkün olamamışUr. Tarih ve Cojrafya Fakiütesinien filâr safi'.asalar gayelerinde daha fazla Modern bir okul, zümrüd glbi bir park içinde v* moni orkestrası knns»rinin naklen ya muvaffak olurlar.» Taşralarda ve t yını 16.00 Kapanıı. fcarjıstndo bulunan ceî".fintn hazin manzarası, parkta oİstanbulda, her aileye, şeker Ihtituranlara, gelip geçenlere neg't ve inşirah tağlamaktan yacı ancak muas'yen bir bakkaldan çok uzaktır. 16 58 Açîlıj v* progfram 17.00 Rad verilmelidir. Çocuklara büyüklerin Bajta Valimiz olmak üzer» Belediye azalarından yo çocuk saati 18.00 Radyo ile inpl iki misli şeker payi tahsis etmeli. lizce 18 15 İncesaz 19.00 Haberler ve diğer ilgili vatantever zevattan bu tariht tserin *aBir de lâtife tarafı: Şişmanlara 19 15 TarihUn bir jraprak 19 20 mirint dikkat nnzarlarını çektr, himmet v« gayrtt bitSerbest saat 19 30 Maliye Vekaleti hiç şeker vermemeli! î/urmalanm bekleriz. saetl 19.45 Mefharet Atalaydan |»ıKuleli ve Galatasaray LUeleri etki muallimltrindtn kııar 20.00 Neşell ritim;r 20 15 Atatürkün «Nutuk» isimli Kadyo Gazetesi 20.30 Nevin Demiri Kadlrga Cbmerdler $okağt No. S t« rtttam dövenden »arkıUr 21 00 HafU lonu eseri Amerikanm 450 Fuad Soyhan sohbetl 21.15 Yenl dans plAklar, «Gelen aptest alıp çıksm musallada dua etsin» 2130 Sevim 22 00 Müzik. 24.00 Kapanıs. Çaglayandan şarkılar i hlkaye, sllr 22 45 Ha tklnd lijrin beyaz kümesinde puvan durumn: O. Şftfakjpor 10 Sultantep* 10 Bozkurt 10 Yeşlıdlre* 10 Altınay 10 Damşşafaka 10 GUMlhlsâr 10 tıtlklai 10 Adalar 10 Kurtulu» 10 Tnreby» 10 O. B. M A T. P. 7 2 1 26 9 16 6 i 1 24 7 15 6 2 2 22 12 14 5 2 3 28 14 12 4 3 S 22 15 11 5 1 4 16 12 11 4 2 4 21 24 10 3 3 4 18 22 9 1 3 6 18 34 5 1 3 « 6 22 5 1 0 9 10 40 2 211 211 58455850 Cumhuriyet AU. 67006725 Reşad 69507000 tngiliı 55505555 Gulden 855S57 Kulce KAL1N BEŞİBIRLİKLER Cumhuriyet 2325028500 Reşad 4900050000 Hamıd 3650036800 Aziz 3200032200 Saat 15 te tetblt edlldl. (*) llaretillrı Bortada moamel» İ kütübhanesinck mevcuddur BULMAC 1 1 1 Uçüncfl ligin kırmızı kümesinde puvan durumu: O. a. B. U A. T. F. KalMpor GKllkpasa Maltept Tıldı* K. M. P ı a t Çspı '»tlh 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 0 2 1 1 2 2 0 0 0 8 1 8 o ıo 25 10 38 10 22 14 24 14 19 12 19 21 13 24 17 27 11 23 » a » 18 15 15 14 14 10 10 6 6 D. P. Eyüb Rami Nahiyesi Kongre ilânı Bucagımızın seneük kongresi 27 mart 1955 tarlhln» müsadlf paıar günü •aat 10 tfa Eyüb Şafak Sln«m4s<n< lcra edllecekttr. Muhterem delegelertmİTİn naezkur gün v« saatte ilân mahalllnd» hazır buunmalarl rlca olunur. (3152) Bucak İdare Kurulu : I Universite futbol muhteliti Balıkesire gitfiyor Mart sonunda Baukeatrde ympılacak olan T.M.T. l"edera«yonu buyük kongresi münasebetile Ünivers|te ve yüksek okullar futbol muhteliti Balıkssire giderek, Balıkrir kerrr.=sı ile bir kusılasma yapacaktır. Bu karşılasrnı için msağldaki futbolcular davet olunmujtur: Turgay, Rober, Co«kun, Sabih, Meral, Doğan, Gültekin, Hikmet, Müfid, Tekin. Misbah, Galib K. Garbİ5. Rahml. Melih, Hüsameddin, Fikret, Özcan, Coşkun, Ziy», Metin, Çetin. Hikmet, Ziya, Kenan, Özdemir, KemaL NOT: K. M. Pa?a Yıldıza hükmen galib sayılrrus, Çapa Fatih maçı hakem tarafından tehir edilmistir. Üçünefl H(rin beya» kümesinde povan durumu: O. O B. M A. T. F 183 183 Şlsll Çırçtr B«t'.arb»şı 14 Mayıı Altbey Tün»!ıpor II 1 0 10 2 31 İstanbul boks antrenörii gitti Uzun müddettenberi tstanbul boksörlerini çalıştırmakta olan Cezayirli antrenSr Ben Mathla, bu vszifesinden ıstifa etmi| ve nsemleketine dönmüîtur. Muavenehane Nakli r Kulak. Burun. Boğaz fAğız Diş) Hastahkları Mütehassısı Çenge'köy BahçsHev.er Yanı D A V E T beyet Maksim Tiyatrosunda SOLDAN SAĞA: İSTANBUL OPERF.TI 1 Türkiy» Yunanistan T» Yugo«Her akşam saat 21 de lavya Hariclye Vekilleri 2 martta AnKIZMA BIRADER karad'a Balkan pakrına bagll bu adı Vodvil Op«ret 3 perde taşıyan heyetlerln kurulmajına aid taNakill: T. Karaca limatnameyl imzaladılar. 2 Toplama Müzik: Fehmi T,f Isareti kabul eden (iki kellmeı. 3 K KapoçelU Baskalarınian daha t'stün sekii'iek.i btr Çarfamba. Cumartesl, durutn. 4 O akar M.s rııiar da ona Pazar: Saat 15 te matine bakar CSPI ve idraket't manasını bir Cumarte«l talebeye, Çarîamba halka ' enilr. i Eleman ve faKtdr. Rumantenzüatlı matine. Perjemb» geceîeri | yada bir sehlr. ( VaktUe blzde mevtalebeyt ter.zi:fttlrfır. Pazartegl geceleri cud eski ordu bırlnın de temsll vardır. adları (ço£ul). T KıpVırmm veya hayret içinde (eskl terim). t Ziya OLMASAYÜI fırlatıcı (iki kelime). Komedl 3 perde YUKAaiDAN AŞAĞrvA: lazan: Andre ROUSSİN 1 Müsaade koparan (iki kelime). Çeviren: Prof 2 İçten ve ruhtan gelir tar7da. 3' Bedreddin T1TNCEL Romah eski ve meshur bir tarihçi. 4 Sahneye koyan: Muhsir Bir fl'lln üçüncü ?ahsı, vaktile PadiERTTJGRUL şahlar Sadrıazamlarma bdyle hilab Çarjamaadan başkı heı etierlerd!. 5 Tersi Anadoludiki kaakşarn laat tam 21 de 5Tbalarımi7dan birl, Musüırnar.lıktar. Cuma (talebeı Pazaı iınce Kabentn İçinde bulunan p\ıtlarmatint saat tam 17 de Telefnn 40276 dan. 6 Astım h?stTİığma ıyl gelen mjğa'.îmn civannda buluniüîu bir kasabamızm haikından. 7 G,/:ı şeyler ve s ı r P ' r lcrgu]\ S Bnvntl»;<Jan. açların rüa'aında gordükleri çevrilince «sahib» olur. 1 1 1 1* 1 1 1 I • 1 1 I 1 m «ı 1 •1 : 1 8 L I 1 1 1 1 I • 1 I • 1 I r * m Bir muharririmiz. Atatürkön «Nutuk» isimli eserini yeni neslin artık anlayamadıgını belirtmişti. Amerikada talebe müfettişligi etmis B. Ragıb Nureddlnden Jcendisine şu cevab gelmiştir: Meselenin en hazin tarafı neresidir biliyor musunuz? Amerikan gencliği, Türk gencliğinin anlaya.madığı büyük eserüı tamamen anlayarak, sindire sindire okuyacakür. O, tıpkı bundan lenelerce evvel yazılmıı ecdadının yazılanzu nasıl okuyup anlıyorsa Atatürkfln Nutkunu da öylece okuyup anlayacakür. îzah edeyim: Amerika Talebe Mö fettişliğine tayin olundugum xaman New York Konsoloshanemlzin unbarlannda sandık sandık Atatürkün Nutkunun ingilizce nflshaımın çürümekte olduğunu gördüm. Bunlan vaktile Tayyar* Cemiyeti aatılmak üzere buraya gondermla, ve pek kolaylıkla anlayacağınıı tlzere. ambarda istif edilml| kalmif. Bu manzaraya acıdım ve istifade yollaruıı aradım. Bunun burada tan«.«inin bes dolara aatılmasuun imr a c a a t 700 lira lâzım, 225 lira alıyorum Ayda 700 lira lâzımdır, hattâ 800 lira. Halbuki ayru derecedeki memur 225 lira alır. Memur ne yapsın. Serbest hayata atılsın efendim, diyeceklere 2025 sene memur olmak ve tekaüdlüğünü bekleyen bir künse Istikbali na•ıl teper? Aldığmdan 7 misli bir ıhtlyacı olan ne yapar? Memur namusludur. Çalamaz, çırpamaz. 8t«sini, beriıinl latar. Borc eder ve âsâbı bozulur, çalısamaz, randıman veremez. Bunda kim sarar eder. onu size bırakıyoruı. Memurlar babında bir kaç müdafaa yazınızı olsun (manen tatmin edilmemiz içüı) bekliyoru». Memur, zflrnrenln sıklet kısnudır. Bizde, kütley* nazaran kenara »b)mi|tır. Çok acıdır efendim. (A.) Burslann 125 den 150 liraya yükselmesi isteniyoff Burslann artfanbnaj» içhı kurmus olduğumuz komisyooa hüku» metin ilgili makamlan vaadlerd» bulunmu* ve bu vaadlerini tahak* kuk ettirmek İçin Büyük Millet Meclisinde burıların 125 llradaa 150 liraya eıkanlmaaı teklifinl («• tinnislerdl. Fakat maaleaef bu tekllf Bflyük Millet Mecliainct nazarı dıkkat* aünmarruı •• büyük güçlukler içind« bu milleün istikbali için dig«ncliji «çük din«n yüksek v* periıanhkl» basbasa bırakılmıatır. Gönül isterdl kl ön pl&nda ünlversite gencliği gelsin ve düsünül» sün. Be» yüz burslu talebesl olan Ziraat Fakültesüıde âdeU blr ma. tem havası e«mekte ve gencler büyük bir hayal rukutu İçinde bulunmakUdular. Üstelik Maarif Vekâleti okuyan burslu talebeleriın burslarının 150 liraya çıkanlmı» olması ve digerlerinin kale alınmamış bulunması talebe arasuıda iltiUğin doğmasına sebeb olmustur. Ziraat Fakültesl Taleb» Cemiyeti Ba|kanj İlhatni Koca i i 4 i « 1 Ordu teıkımı kampta Dünya ordulararaaı futbol şamoiyonası firiel maçlarına iştirak etmek üzere önümüzdeki perşembe günü, İtalyaya gidecek olan ordu takımımız dünden itib=ren Kâşıdhanedeki İstihkâm Okulunda kamna ceViîmiştir. Maktav m. Rpcebpaşa Cad. Park Apt 5 1 e taşınrmstır. Tel 83098 Büyük Türk Kahramanlarının dilden dile dolaşan efsan°^i maceraları. Bevoğlu Pan«altı TTAL GELİYOR TA 21 de Saat Kooneratifi.ıiizin senrlik adî umıınıi hcyet tonlantısı 31 Mart 1955 Perşembe günü saat 14 te Ankarada Yenisehir Kızılay Genel Merlpzindeki büyük sa'onda yapılacaktır. Sayın ortakların teşrifleri, yahud vekil göndermeleri rica olunnr. G Ü N D E M : 1 Yönetim kurulu ve murakıblar tarafmdan verilen raporların okunması. 2 1954 sen^si bılânço ve he?ablarının tetkiki ve tascüki 3 YönetiiTi kumlu ve murakıblarının 1954 çenesi muamelâtmdan dolayı ibraları ve yeni murak:blarm seçilmesi. 4 Istiıa eden yöneti>n kurulu üyeleri ile \edek üyeler yerine yenilerinin seçilmesi. 5 Dilekler. A Y l * İ K | K •A|B ' I D EİVİAİI İR \ Gl MRİM h K A | v ! AI *İÇİA IK \ |L|U L EİKM* İAİR lı E ÜİAİGİI İRİH K HluiTİ*|s i İF İ İstanbul Btledi>esi ŞKHIK 1IVAIKUI.AKI Sarft >\ # DKAM AI.I'IMİ RAT ıtiüim ınızı', l o k d l o n Kremi kullanarak güzellestiriniz. Akfom, yOıönöıe ve boynunuzo BIocel'H eec» TOKALON kremi sürünüz. Cildiniz toıelejip yumusayoeaktır. Sobah, gündüı T O K A L O N kreminl kullanınız. Tenlniz, derhâl mat, berrok v« taf bir hâl alacaktır. f$n W>1 „„ 1 3 , a n . Aılrea Gehrı ruıkçesı HAL.IL) lj llllll t \HR\ OZAN30Y' '.'i carsamba akş?mı talebe geee?ı> fdzartesi akşamlar^ ternsiı yoktuı Teleton 12157 kânı yoktu. Nihayet hükumete ncüederek bunlann Amerikanın en meşhur kütübhanelerine dagıtıl 4 fsmini glzlediğlmlz uzak blr • • mak üzere müfettijlik emrine vt 4 vüâyetten yazılıyor: Lisenin edebiyat öğretmen + rilmesini istedim. • lerinden olan bir bayan. gezi ^ Şu dakikada Amerikanm dört > esnasında bir öğrenciye hita • yüz elli kütübhanesinde Atatürkün î ben, asla bir öğretmen ciddiye < > 'Nutkunun ingilizc» bir nüshan f tine ve olgıuıluğuna yakıştıra1', vardır ve bunu Amerikalılar oku4 madığım tavırlarla şu şiir müs ^ maktadırlar ve bundan altı yüz sei ne evvelki cedlerinin yazılarını * veddesini okumuştur: okuduklan gibi gelecek asırlann Sen benim karanlık 4 çocuklan da zahmetsizce okuyageceleıimin ayısın ayi!» T caklardır. O buyurduğunuz gibi baba=ınm, Bu mısradaki beylik ve âdi • Atasının yazısını okuyanıamak feçiftliğini bümiyen yok ^ lâketi tarihte ancak bü defa vâki «Âşıkane» manasım ka • gencliğinın j • b u ] olmuş ve o da Türk ?tsek vüzümüz kızarariık. • başma gelmıştir. Bazıları Dunu acı hakaret olarak kabul etsek sa* 4. bir tebessumle yutkunur gibi tavırlar takmırlarsa da inanmayınız, • sebeb ve kabahat vokken bunu • ' yalandır Yürekler feci bir yangı > da çok çarib bulacağız. • j nın ateşile yanmakt .dır, kan kusu • Çocuklanmızı emanet etti * 1 luyor, kızıl yendim deniliyor. Rus • ğimiz bir lise öğretmeninin. • lar; Türklerin alfabelerinden baş i « bahusus bir bayan öğretmenin. • ' layarak iisan cevherlerini çeşid j • b u h a r e k e t i ) b u h a f i f ; i ğ i • f I yollardan parçalamak'Rdırlar. Biz • veli olarak, bir vatandaş ola ^ j bunu kendi elimizle daha çok za4 rak beni çok düşündürdü. Üs • man evvelleri yaptık ve asü fecii ^ *?!ik bu lisede. bahsi şecen 4«anki bir marifet yaphğımızı zan• öğretmenüı idarî bir ikaza o'a * nederek övündük... Hemen Allah • maruz kalmaciığını biliyoruz. J encamını hayır eylesin aiyelim mi 4. Çiftçi ve emekli Ziraat • efendim? • Müdiirü ^ Derin hürmetierim'e. • Kâzım Yetkin t Rağıb NurcdHîn Es e Erenköy i îOğretim müesseselerinde edebiyat edibane olmalı Keyfî işliyen Bakırköy otobüsleri tsim ve adresinin mahfuc tutul» masmı isteyen bü: okuyucumuz diyor ki: Sirkecl Bakırköy arasında Edlr» nekapı yolu ile işleyen (...) otobüsleri bu yolu âdeta inhisarlan altında tutmaktadırlar. Saat başlarında bu her iki istasyondan kalkarak bir saat ara ile bu yol üzeriııde yolcu taşıyan bu otobüslrrin muntazam ve nütemadî seyrüsefer yapükları pek nadirdir. Dcrt otobüsle bir türlü bu islek yolun yolcularını vaktüıde gidecekleri yeılere ulaştırsmıyan bu şirketin imtiyazı artık kendilerinden almmalidır. Zira gelir ümidile şaatinde durak mahal'erine gelen volcular çok defa sukutu hayale uğramakta ve mecburen iki mi>li ücret mukabilinde vazifelerine yetişmek için dolmuş parası vermektedirler. Emniyet Müdürlüğünde ağır muamele görmüş : Kaçak su kapatılmış tBedava IU sarfedenlerı başl'k'ı i yazı hakkında Suiar İdaresi Müdürlüğü tarafından: tBahsedilen, otobüs temiîlemek için hava tahliye muslufundan kaçak su alınması, burası kapatılmak suretile önlenmi|tir.» KOMEDİ R1SM1 İ E L P A Z E Yazan. CARLü GOLUONt Turkçesi. NAZ1M DERSAN Meı ııersembe aksamı caieb* ge.Satı akşamian temslJ volctuı Cumar'esl ve carşamba s^inlerı saat 14 30 da Cocuk Tlyatrosu Oram ve Hnmedide pazaı gflnlen ~aat 15 30 da matine Telefon; 404(1! EMI.NON'C TEMSIl.l.KEİ Ca2alo£lu Öirenct Ix>kallnd« (Eski Halktvi) YILDIZ H E R ••^••••'•••l TAC FILM A K Ş A M Şeı\ 16 Mart Çarşambadan itibaren ' Daha yüksek evsaflı spikerler istiyoruz Sirkecide Satılık Enkaz Hocapasa mahallesi Dcmirkapı Orta sokak 2125 No. da iki bina enkazı, yıkma ameliyesi ahcıya aid olmak üzere satıhğa çıkarılmıştır. Alâkalıların 28719 numaraya tei lefon etmeleri rica olunur. KURTLAR KUZULAR Yazan: A N OSTROVSKJ Türkçeji: ÂSUDE ZEYBEKOĞH ı emsll gunleri: Per?emb«, eiı umartesl, pazar Pazar gunlerl < 15.30 da matine Cuma akjaou Xtitgeetsidir. Operet 3 perde 4 tablo Nakleden: Müzik: Derleyer TEVMD B1LGE HAYM AGURTMAK Rejisör ve ttmarhane tablosu: ZEK1 ALPAN RONDELLAS Balesi Müzik Şan te Semiramis Çarşamba tenzilâtlı Halk günü, Cumartesi Talebe tenzilfttlı, Pazar matineler 15 U. V ! Bakırköyden Ne Haber? ŞEN S E S Opereti Ekskavatör Operatörü Alınacak Gaziantebde çalıştırılmak üzere tecrübeli Ekskavatör Operatörü alınacaktır. Taliblerin Bahçekapı Garanti Han No. 313 te Garanti Ingaat Ltd. Ortaklığma müracaatleri. Cumhurıvet Matbaacılık rt Gazetecılık Türk Anonim ŞtrKcî Cağaloğlu H=slk»vt =nka« No. 30,4 Basu ve raraa , \ZIME NADİ ve ÇOCUK1 ^ Tan IflerlnJ fl'len tdan e4ao MM'UJ M'Mür CEVAD tEUm BAŞKUT Bu spiker mevzuunu ciddiyetîe ele almak lâzım. Sahnelerimizde türkçeyi gayet güzel konuşan artistlerimiz olduğuna göre, başka mesleklerd» çalışan münevverleriniz arasına az da olsa bizi tarmin adecek derecede füzel konuşanlaımıı mutlaka vardır. Bunun için ie spiker maaşlarında, bu işin aza.işin giüünç tarafı bütün çün ga lumat almak isüyorum. Bunun için. "netile mütenasib bir ayarlama her lalde kâfi gelir. İstikbaüni radyo /.eteleri takibediyoıum. Hiç erkek eğer imkâru varsa, Londrada ikala garantüeyecek oldaktan sonr3 memur arayan yok, hep kız. Bu met eden bir Türk alle»inin adreılJU çerefli vazifede, ehillen tarafın vaziyet karşısında insanın cir.si>et ni rica ediyorum. lcğiştesi geliyor. üftftn<»| lan yakın zamanda doldurulmuş I arf Or. Mf. Ca|. B«li Kumkapı BabavIBt» Sok. No. M oluf. H. AJOB Harblye Ittanbul ŞevsSİ Abüccebbar Arık İ5 mli bir <'atandaş, Emniyet Mürîürlüğıinde 3 Hep kız memur aranıyor mart 955 tarihinde ağır muâmeıe gördüğünü ve mezkur Müdürlük Bir seneyi mütecaviz işsiz'iğin Başhekim'iğir.den 539 numr=ı i'e tevlid ettiği kahve peykelerinde pi rapor aldığını bildıriyor. Tahkikat neklemekteyim. Sebebine gelince: rica ederiz. Orta okul S ten terki tahsil etm9m bir. Muhitin yabancısı bulunTekniker unvanına hak mam iki. İjin garibi 31 8 954 ta j kazanmak istiyoruz rihinde İf ve İşçi Bulmaya müra ' caatle kaydimi yapürdım. Daktilo | Yüzlerce mezunu olan Yapı Kalve büro işîerine olan vaicıfiyitemi fa Okullarına bir kurs veya imtid« ilâv» ettirdim. O gündür bu ' hanla tekniker unvanı verilmelidir. gündür tabil bir ıe« yok. Arasıra | Milli Eğitim Vekâletinden bu aruğraiğımda da. is yok ki ne ytpa zumuzu yerine getirmesini dileıiz. hın, deyip diktirdiler. Sonra da 70 Ulus caddesi No' 72 liraya çalışırsan iş buluruz, dadiN. Necmeddin Cihan ler. Bir çok müesseselere müracaat ettim. Bu arada tabiî Beieiiyeye Ingilterede bir Türk ailesile de. Hepsinden aşağı yukan aynı. mektublaşmak istiyorum şimdilik ij yeıierimizde aıünyal bulunmadığından tavzifir.ize lmkân Ingilterede bir Turk aüeglle mek olmadığı, mealinde cevab aldım. tublaşmak ve orası hakkında ma
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog