Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

I2Martl99S r BİR DAKlKA iliyorsurıuz. Bundan bir ay ka'/ar evvel bu siituıılarjöa bir sar'alı nastanın babası tarafından gönderil. ovyctlcr Birliğinde Kımiş olan ve Almanyanın Heidel1 Çek gazeteleri, komünis.tlcri zılordunun ve şeflerinin Londra 11 (a.a.) Dün Avam ton Churıhill'e bağlı kalmaktadır. berg Tıb Fakjültesinde kurım tedavi nufuzu artmaktadır. 15 Kamarası koridorlannda yakında Başvekilin cebinde Kraliçe tara eden bir doktora karşı mi'inetlerini devirmek istiyen lerin mahkum genel seçimlere başvurulacağı yo fından imzalanmış olan meclisin bildiren bir. mektub neşretmişüın. Sovyet generalinin mareşallığa ter olduklarını bikliriyorlar! lunda dolaşan söylentiler bu sabah dağıtılması emirnamesinin hazır fi ettirildiklerine dair dün akşam Bu meknıb hastalar nezdinde biı Viyana 11 (a.a.) «Straz Miru> da devam etmiştir. Fakat bu »öy bir vaziyette belkediği söyleniyor. ümid vefilesi oldu. İlâcı. doktuıu, Moskova radyosu tarafından veriWashins>ton. 11 (A.P.) İngil Birleşik Amerika Dış İşleri Balentileri teyid edecek hiç bir resml Eğer Baş^'ekil bu kâğıdı kullana mektub sahibinin adresini sordulen haberi başka türlü tefsire im tere Dış İşleri Bakanı Sir Winston kanlığı tarafından, dış işlerile alâ admdaki Çekoslovak gazetesinin malnmat almamamıştır. Bu söylen cak olursa parlamentonun da&ıtıl lar. Biz de yalruz bu sonuncu adChurchill'in Yalta konferansı za kah Konare âzalarına verilecektir. yazdığına göre Çekoslovak hükukân yoktur. tiler fu sebeblere dayanmaktadır: ması tarihi ile seçimler arasında 21 Vesikalann gelecek hafta içinde metini devirmeği tasarlamış olan Stalin, Ikinci Cihan Harbınden bıtlarının umuml efkâra açıklanresi verjdik... szalara dağıtılması beklenmekte mukavemet grupu azalarından on 1 Pazartesi akşamı bir Wins günlük bir sürenin geçmesi ge ölümüne kadar kendini «askeri masına mâni olduğu bildirilmekteAynı mektub bir kısım doktorlar kişi Karlovy Vary mahkemesi tararekir. dir. ton Churchill ile Sir Anthony Edâhi> olarak her gün ilân ertirmiş. dir. den arasında yapıldığı söylenen Siyast çevTelerin kanaatine göre, arasın<U da infiali mucib oldu. Vesikalann umumî efkâra açık fndan 4 ilâ 11 sene arasında muhmareşal rütbesini kendi kendine 10 sene evvel Rusyanın Karadetelif hapis cezalarına mahkum esörüşme, bu eörüşmede Başvekili tek bir sebeb Basvekil Churchill'in «BÖJIQ nıektııbla, mulıabere ile tevcih eylemiş, Rus radyo ve gaze niz sahillerindeki Yalta şehrinde lanması için Churchill'in hâlâ ik dilniislerdir. na edilmpmiş olduğu resmî şahsiîşçi partisi idarecilerinin Aneurin üzerinde müessir olabilir: Bevan hasta'ak tedavi edilmez. Bu yanlış teleri de, Kızılordunun Uarruz toplanmış olan üç büyükler konBevan hakkında aldılkan karan meselenin İşçi partisi içinde sebeb bir j»3İdur»> dendi. Biz bu mülâha. plâıılarmı her zaman bu «dâhi» feransmda, tutulmuş olan zphıtlar. vetter tarafından büdirilmektedir. !|HMtHI*IM«ltMHWl öğrenmiştir. Bu karar, bilindiği gi olduğu karışıkhğı gözönünde bu zalaoı kanşmadık. Doktor mektubıııııımııııliniinilininniflmiHIIIUIIUIIKIIIItlııııunıiHiı nin hazırladığını anlatmışlardı! bi. basına ancak ertesi gün akset lunduran Basvekil ilkbahar sona larmdan en salâhiyetli olau bir ilim O dcvirde, Kızılordunun askeri mişti. ermeden önce derbal seçim'ere b^ş adâmınınkini neşrettik. şefleri arasında terfi edenler olma2 Başvekilin dün Krallçe ta vurabilir ve bu seçimler tabiatile Bün aynı hastanın pederinden mış, aksine bunlar geri plâna atılkendisinin Başvekilliği gene muha i'/fcinci bir mektub aldım. Gerçi ben rafından kabul edilmesi. mışlardı. Böylelikle, harbden maS Muhalefetin tekrarlanan Is faza etmesini sağlayabilhr Fakat 4>u bahsi kapamıştım. Ancak bn dalyalar ve şohretle sıynlmış, halk teklerine rağmen bütçenin Avam bu karann Churchill'in artık siya tmekrub gerek hastaları, gerekse tarafından geniş ölçüde tanınmıs Kamarasma suhulacaSı tsrihin ke st hayattan çekilmesine taraftar tenvir edecek bazı unaskeri şeflerin komünist partisi ile olan muhafazakâr" Idareciler tara surlan ihtiva ettiğinden balıisle beWashington 11 (a.a.) Temsil Adenauer hükumetinin. komtinist sin olarak bildirilmesi. Londra, 11 (aa.) Saraya yakın Stalin'i gölgelendirilmelerine, müciler meclisi dış İşleri komisyonuGenel seçimlere başvurulması ka fından iyl karsılanmıyacağı sanılı raber meseleyi kapatmak için ne}partisini yakında kanun dışı (Başmakaleden devam) him rol oynamalanna mâni ohın bir kaynaktan bildirildiğine göre, nun demokrat üyelerinden Cleran doğrjdan doğruya Sir Wini yor. Prenses Margareth'in Albay Townetmesi bekleniyor rediyorum. bulıınn'iıç oiacakrı. Aliahtan Amemuştu! ment Zablocki bugün gazetecilere rikalı dostlarımız hürriyete ve sağMektub sahibi Bay Muhiddin, Stalin'in ölümünden sonra du send ile nişarnnın bu ay sonuna şu beyanatta bulunmuştur: «Dıs Hamburg, 11 (a.a.) Müddel duyuya Mac Carty'den daha fazla Cumhuriyet'te intişar eden mekrunım tamamile değişmiştir. Gizlı kadar ilân edilmesi mümkündür. işleri Vekili Foster Dulles salı akumumîlikten bildirildiğine göre, ee kulak verdiler de gülünç bir oyupolis şefi Beria'nın Usfiyesi için Aynı kaynaktan, Prensesin, Albay şamı söylediği nutukta Kemoy ve bu üzerine kendisine müracaat çen p;zartesi günü vukua na düşmekten kurtuldular. akdedilen parti ordu ittifakı, as U evlenmeğe kat'iyetle azmetmiş Matsu adalarının müdafaası için eden hastalar hakkında doktora bir i i n f i l â k h a k k l n d f k i tahkikat ;onunolduğu ve nişan ilânının bu kadar keri şefleri tekrar sahneye çıkarmektub y«zmıs... O da cevab verÇok şükür milletimiz komünizme milliyetçi Çine Amerikanın yar da Batı Almanya hükumetinin roy mıştır. 1948 danberi Odesad* sür gecikmesinin bu meseeleyle ilgili mif. Asıl enteremn olan bu cevab» bütün gerekli tedbirleri almak lü dımda bulunacağını açık ve sarih münist partisini kanu ndışı etmesi karşı uyanıktır. Fikir ve ideoloji ogün hayatı yaşamakU olan Marelarak bu rejimm bir nevi çarizmdir. tst» mektub, daha dognua sal Jukov, Moskovay» gitmis ve zumundan ileri geldiği belirtilmek bir şekilde bildirmek tasavvurun muhtemeldir. Bu hâdise ile aiâ den farksız olduğunu yeryiizünde Mektublar: tedir. daydı. Fakat kendisinden daha kalı olarak, polis, Doğu Avrupa »i ilk defa Türkler anlamışlardır hükumete girerek silâhlı kuvvetBursa 11 (Telefonla) tznigin cAziı Burhan Felek, ves.ile konuşan bir şahsı aramakBu tedblrlerln neler olduğu bl yüksek bir mevkide bulunan biri ler bakan yardımcısı olmuştu. MaAnkara 11 (a.a.) Alb haftatadır. Bu şahıs infilâktan biraz ev Köyliisü kentlisi bu (terçeği böyle Mesudiye köyünde iki karde» ar« c Hazin bir tedavi macera» linmemekle beraber, Prensesin taht bu tasavvura engel olmuştur.» lenkov'dan sonra Maresal Bulgace bilir. Bir kaç sapık ve satılmı Zablocki, konuşmasına devamla vel o bina civarında görülmüştür. damın çevireceği dolabia koca mil sında su arkı meselesinden çıkan danberi devam »tmekt» bulunaa nın münakasasını kapadığınızı bili* nin hükumetinin kurulmasile asker üzerindeki bütün haklarmdan feisçi seminerlerinin 4 fineüafi, bugün lerin nüfuzu daha da artmıs., Mare ragat etmesi gerekeceği Vabul e Eisenhower ile Dulles arasında bir bu infilâkta. bina sahibi ile bera İPti kandırmağa imkân var mıdır? kavgada Mehmed Şahid, öz ağabe saat 15 t« Kınlty Genel Merkeı yorum. Buna rağmen bu mektub» dilmektedir. Bundan baska, İngil görüş aynlığı bulunmasının müm ber bir arkadaşı ölmüştür. Bunlayisi AH Rıza Şahini mavzerle 81lan da takdirinize sunuyorum. Ta» şal Jukov Silâhh Kuvvetler Bakanı /'"keriya Sertel komünist imis de salonunda yapılan toplantı il» ao savvur buyurursunuj! ki iki çocuk olmuş ve daha bir çok mareşallar tere kilisesi nikâh mer?simini icra kün olduğunu. fakat hükumet er rın her ikisi de komünisttir. Poli yıllarca kimse farkedememi;, Nâ dürmüştü. edemiyecek Ise de, Canterbury b?5 kânı arasında bir a>«ıhk olmadığı sin verdiği malumata göre bu biMehmed Şahin. bugun sona eren na »rmiftir. okutan re kirada oturarak 250 lirm da ön plâna gelmişlerdi. 7im Hikmerin hapisten çıkması için Malenkov devrinde Sovyet yük piskoposu evliliğe muhalefet et nı, bununla beraber bazı kimselerin nanm döşemesinde yirmi litre mayi dilckce imzalamak ahmakiık Imiş. duruşmasmda 24 sene hapse mah Toplantıda Çalıjma Vekili Hay» aylık ücretle bir postacı gibi çallreddin Erkmen, Çalısma Vekâleti »an bir bahtsızım. bu sahil adalarının muhakkak mü patlayıcı madde bulunmuştur. Hâkum olmuştur. sek şurasında Kızılorduyu 14 ma miyecektir. dafaası lüzumunda tereddüd ettik dise ile alâkalı iki kişi dün tevkif Zekeriya Sertel kansı yüzünden ileri gelenleri, ifveren ve ifçi mflMargaret operctt* resal temsil ediyordu. Bunlar armOtuz kadar fifahl müracaat, bir yolıınu şasıran hir zavallıdır. Buedilmiştir. messilleri ile Amerikalı uzmanlar o kadar da taşra derdlilerini cevabLondra 11 (A.P.) Hava Albayı lerini ileri «ürmüştür. sınrta Voroşilor, Bulganin, Timo•ada. «bolşevik dudu» ile beraber hazır bulunmus,tur. çenko, Budieni gibi eski simalarla Peter Townsend ile evleneceği ha Bu hususta fikri sorulan Beyaz landırmağa ne zamanım, ne 4e serbestçe calışırken eazetesini kim Jukof, Vasilievski, Koolev, Soko berleri yeniden tazelenmif olan Saray sözcüsü şöyle demiştir: «Dış Bu münasebetle bir konuşma ya raal! yokluğum müsaiddir. Gereğiokuyor, fikirlerine veya propaganlovski, Malinovski, Gororov, Me Pıenses Margaret dün »osyeteniB politikayı ilgiJendiren her hangi pan Çalısma Vekili Hayreddin Erk ni takdirinize arzeder, şükranlarımdasına kaç Hsi metelik veriyordu? retskov gibi asker sefler de vardı. tanmmıı simalanndan Billy Walla bir mfesele hususunda Başkan ile men ezcümle şunlan •öylemistir: la hürmetlerimi sunarım. N'âzım Hikmete geMnce. Burra haDıs İşleri Vekili arasında her hanKızıl donanmayı da 6 amiral temsil ce il« bir «perete gitmiştir. « İsçilerimizin vmtanperverane pishanesinde oturup kendini bir Bu hususta Alman doktora yazgi bir anlaşmazlık çıktığından haediyordu. 24 yaşındaki Prenses, Prenses Ti b e r d j ı r gayretleri ile iküsadl inkısifımızda dığıra mektub: martyr gibi teshlr etmesinden ise Amerikada Steuben Kristal ve 1954 yılında i«e Sovyet yüksek yatrosunda oynanan Amerikan oMoskovaya snğınnun. ne mal ol Cam Fabrikasının şark desenleri ifa ettikleri müsbet rolü takdirle 19 2 955 Aynı mevzuda Dulles de söyle furasma, Rusyanm muhtelif mer pereti «Harika Şehir» l seyretmis. Ankara, 11 (Telefonla) Dev eımn bütün millete arıkça eö «Sevgill doktorum. demiştir: «Bu iddianın bir esasa müşaviri olarak tetkikler yapmak müşahedt ediyoruı. Baska memlekezlerinde askeri Tazifeleri bulu tir. let Demiryolları Memur ve Hiz ermesi blzim bakımımızdan elbette ve sanatkârlarımızın dayandığını zannetmiyorum.» Size teşekkür makamında İstanTürk motif ketlerde yüzyıllar bcyunca katedinan generaller de katılnuşlar, neb Billy Wallaee daha evvel de Temsilciler meclisi D15 îşleri ko metlileri Talilmatnamesi yürürlüğs daha lyidir. ve desenlerine aid eserlerinl seç len mesafelerin, memleketimızde bulumuzun en ciddî ve en eski gaus ilân edilmişler ve aynı zamanda Prensese sık sık refakat etmiş olan Komünizme kar?ı en tesirll «a mek üzere, New York Umuml Kü her sahada olduğu gibi sosyal mü zetesi olan Cumhuriyet'e bir yazı misyonu başkanı James Richards, girmiş bulunmaktadır. parti komitelerine de iiye olarak Talimatnamenin ihtiva ettiği ye vas. komünistlerden sosyete mensublanndan bir genc milliyetçi Çinin Kemoy ve Matsu korkmajnak. tübhanesi Basma Eserler Müzesi nasebetler mevzuunda d* yıllara yazdım. Bir hafta içinde bu yazıyı •iyasl rol de almışlardı. dir. adalannı müdafaa edebilmesi için n! prensrpler bilhassa salâhiyetle ideniojilerinin mahiyetini tarfışmak Müdürü Kup'ın şehrimize geldiği sığdınlmakta bulunması tarihimizin okuyan yirmi beşi mülecaviz vaİşte dün bu generallerden hemen verdiği bir haslet ve istikbalünizin tandaşım bana müracaat ederek isAmerikanın yardım edeceğini Dul rin dağıtılması ve disiplin cezaîa fn cekinmemek ve memiekette ni bildirmiştik. Aşk yüzünden intihar hemen hepsi de maresalhğa terfi les'in haber vermeye hazırlandığı, n mevzularında esaslı tadilât ya hürriyet havasmı her giin birs>z da Kup dün saat 15 de Perapalas en büyük teminatlanndan biridir. minizi, adresinizi ve ilâcı sordular. ettirilmişIerrHr. Venilerden Bagcrenisletme?e çalışm?'la ynnılır. salonunda bir basın toplantısı yap Tarihimizin bize bahşettiği serefli Müteakıb günlerde bu miiracastleeden artist! fakat Başkan Eisenhower'in buna pılmıştır. ramyan, İkind Cihan Harbinde Bu dumma göre. tayin. terfi. mevkii muasır medeniyet camiası rin daha da artacaeını muhakkak Jınlılt. tpmelll r sağlam rejim mıştır. Meksiko, 11 (A.P.) Dünyaca engel olduğu yolunda komisyon ü(Sovyet kahramanı) ilân edilmiş, naki! ve tecziye eibi nersonel mu erin vasfıdır. tanınmıs sinema yıldızı Miroslava yelerinden Zablocki'nin yaptığı be Mütehassıs. gezdiji memleketler içinde temin etmenin millet olarak olarak tahmin ediyoıum. daha sonra BaJtık bölgesinde asamelâtını merkezde bir elde tutyanatı teyid etmiştir. NADİR NADİ arasında bilhassa Türkiye, Japon bize büyük gayretler ve fedakârkeri vazife almıs, aynı zamanda dün apartımanında ölü olarak bumak yerine 8 inci dereceve kadar Size rica ederim, bu zava'lı hcmlunmuştur. Polis, artistin fazla mik ya ve Hindistanda millt ve mahallî lıklar tahmil ettiğini müdrikiz. Richards şunlan ilâve etmiştir: bütün memur ve hizmetliler için Sovyet Rusyanın llhak ettiği Leşehrilerimin isteklerini yeıme geaçok kıymetli eserlere rastlandığını, Işte bu «nlayiîladır ki, ifçileri rebilir miyim? Önümüzieki . vaza tonya komünist partisi merkez ko tarda uyku ilâcı alman Üzerine öl «Eğer Dulles kendisinden daha yük işletme ve atölye müdürlerin» sa» Türk sanatkârlanndan bir kısmile düğünü bildirmistir. sek bir mevkide bulunan şahıslar mizin fikri seviyelerinin, sosyal dü sizi Istanbulumu^a ve yuvam"a mitesine girmis, Sovyet yüksek şulâhiyet verilmiş ve yalnız vukan tanışma fırsatını bulduğunu ve Aslen Çekoslovakyalı ve 27 ya tarafından ileri sürülen bazı takrasına da geçen sene alınmıştı! Yederecelerde âmir mevkiinde bueserlerini satm aldıeını söylemiştir. şüncelerinin ve verimlilik anlayış davet ediyonım Hem cok süzei bir şında olan Miroslava'nın bir ara, yidlerle karşılaşmamış olsaydı. mu ni maresallardan Eremko, Çuikof, lannm tekâmü! ettirilmesi Tiusu seyahat yapar, hem de kızım aii lunan memurlar hakkmdaki muayıldızı Lucia hakkak ki daha açık bir »ekilde Moskalenko da muhtelif bölgelerde halen İtalyan film melelerin merkeze intikal et*:rilsunda gayretlere girmiş bulunuyo bir çok vatandaşlarıma yardımı^ız Bose ile evlenmiş olan meşhur İs komışurdu. Maamafih bu. benim askeri komutanlıklara sahib ve ayruz. dokunur. Böylelikle de «ize kdişı şahst görüşümdür. Dulles hiç bir mesi kabul edilmiştir. nı zamanda parti merkez komitele panyol boğa güreçşlsi Luis Miguel zaman bana bu kıyı adalarının müDisiplin cezalan prensipinde yaBugün. 4 üncüsünün kapanışını olan çükran borcumu ödeveoılinn. Donıinguin ile seviştiği söylenmekrinde vazifelidirler. Almanyada nyaptığımız işçi seminerleri bu gaKızım günde dört tablet almnkt.a dafaası hususunda Başkan Çisen pılan değişikliğe göre ise. eski cenın zaman Rus işgal kuvvetlerine teydi. Mirosjava'nın aynı şekilde, hower ile mutabık olmadığıru bil za dereceleri arasında bulunan ve yeye yöneltilmis ve Amerikalı dost devam edıyor. Üç ayı mütecavız Meksikalı milyoner Jorge Pasquel komuta etrikten sonra Ukrayna ke her ay ücretlerinden mühim kebtanbul Üniversitesi Huknk T< lanmızla müştereken yürütülmek bir zamandar.beri de hiç krız gei. dirmiş değildir.» siminde komutanlık alan Mareşal ile de münasebetleri olduğu bilinsintiler yapılmasmı mucib oldııeu Ankara. 11 (a.a.) Reisicumhu kiiltes'nin ilk medent hukuk kür tedir. İftiharla kaydetmek isterim memiştir. • Sevgi ve seli mlsrunU.» Çuikof hem Ukrayna ve hem de mekteydi. Pasquel geçen hafta bir için personeli ağır sıkmtılara dü rumuz Celâl Bayar, memleketimizi iüsü Ord. Profesörlüğünü yapan ve ki, seminerler beklenilen semereleri Doktordan aldığım cevab: Sovyet komünist parrileri merkeı uçak kazasında ölmüştür. çar ederek idareye nafi birer uzuv ziyaret etmekte olan Ameriksh ga «•cerı sene 70 yaşını dolduıaak e vermektedir. Türk öğretmenleri ile 24 2. 955 Heidelberg Fransada bir uçak komitelerinde aza bulunmaktadır. olmaktan çıkmalarma sebeb olan zeteciler heyetini bugün saat 17.30 mekliye ayrılan Samim Gönensay Amerikalı uzmanlar tarafından tam «Sevgili Yurday, derece ve vazife tenzili cezalan da Çank?yada kabul buyurmuşlar ıç'n Dekanlık, dün saat 17 <it me bir ahenk ve anlayış havası içinde Bn vaziyerte, Beria ve gizli polU fabrikasmda grev Mektubunuzu kaibim sevincle kaldırılmış buna muksbil her suç dır. salonunda bir toplantı yap idare edilen seminerlerden işçi arteşkilâtına karsı kurulmuş olan Toulouse, 11 (a.».) ToulouseNewsburgh. 11 (A.P.) (New işlendikçe bir üst cezanin verilmedolarak okudum. bilhassa kızınızın parti ordu ittifakının kuvvetlenAnıtkabri ziyaret mvtır. kadaşlarım azamî hasılayı almanın da bir uçak fabrikasmda çalışan York) İdarî makamların müsaade si ve muayyen müddetler içinde iyiliğine çck sevındim. Ben gene diği. işbirliğinin genişliyeceği söyÜniversite Pektör, Dekan ve 55 yolunu bulmuşlardır. 4.200 işçi, ticretlerin arttırılması sile müellif Mickey Spillane'nin suç islemiyenlerin cezalarının kıs Ankara, 11 (a.a.) Bu sabah J günde dört ttblet almakta devam lenebilir mi? Bugün için muhakhakkmdaki taleblerini destekle vücude getirdiği filmler ve tele men veya tamamen te^k'n edilme Ankaraya gelmiş olan Amerikalı retim üyelerinin hazır bulun .v;eu Seminerlerin ikind kısmını teş etmesini zarurî görüyomm. Siz her kak bir şey varsa o da, Sovyet asgszeteciler heyeti, öğle yemeğini topl^ntıda, Profesörün hayatı. e kil eden yetişmis elemanlann almek üzere, 24 saatlik bir grev ilân vizyon programlannda pek gözlü si prensipi kabul edilmîştir. "ki ayda bir kısaca vaziyeti bildırkeri şeflerinin niifuz sabalannı Ankara Valisi ve Belediye Reisi ser'eri re Fakültedelri hlzmetleı dıklan bilgileri arkadaşlarına iletetmislerdir. hafiye «Mayk H?mmer» rolünü oy Böylece hatası tevali eden perjrenislettikleri v e kuvvetlendikleriKemal Aygünün d?vetlisi olarak an'ıPtılmıştır. Rektör Prof. Fahlr mekte gayreüerinin daimi yardım. mekte devam edıniz. nıyan motosikletli polis memuru sonelin devamı istihdsmına artık Arjantinde iBc dir. Bunlann kuvvetlenmesi ile ( Gazetedeki yazıruzı çok enteresaa Jack Stang, hakikî haystta cere imkân kalmıvaoak. d'5er tarsftan yemiçler ve öğleden sonra şehirde Yenicay; hukuk profesör ve do cuı olacağız. ordu parti ittifakı, eninde sonunbuldum. Kızınız krizlerden kurtulçentlerinin kendi branşlarında y»ı boşanma karan yan eden bir tevkif sırasmda bir muayyen müddpt içinde suc işle bir gezinti yapmışlardır. Türk işçisinin her vazife gibi bu duğu için sizin bana müteşekkir ol. da catlak verecektir. Amerikalı gazeteciler saat 17 de mı« clrluklan 19 makaleyi ıhtiva eBuenos Aires. 11 (a.a.) Arjan h?yli hırpalanmıs fakat kovaladığı m i y e ^ ' e r i n CPT^"^ <jilin™oo( ti den 556 sahifelik, «Medenf Huk'ik vazifeyi de dirayetle ifm edeceğine duğunuzu biliyorum. Fakat ben bu Diktatorya rejimlerinde post kav tin'de ilk boşanma karan, Buenos adamı da merkeze getirmistir. Anıtkabri ziyaretle Atatürkün ma gası fasid bir rfairedir! Yeni ithal tahsisleri nevl huzurunda saygı durusunda Or. Prof. A. Samim Gönensaya Ar üıanıyorvun. Seminer mezunlannın hâdiseyi o kadar fevkalâde bulmuBoynundan ve göğsünden aldıfı Aires eyalotinin idare merkezi EAnkara. 11 (a.a.) İktısad vc bulunmuşlar ve kabre bir çelenk maeantı başlığı Ue bistınlaB kita muvaffakıyetlerini tebrik eder, d*. yorum. Bilhassa muharrir Felek Ömer Sami COŞAR va Peron şehri mahkemesi tara muhtelif bıçsk y?ralarına rağmen, bı, Fakültenin şükran duygusunun im! basan İçinde olmalannı dile Beyin de düşündüğii gibi ben da Baynes T i c a r e t Vekâletinden tebliğ edil vaz'eylemisierdir. 31 yaşındaki Stan?. fından verilmiştir. mi tir: ifadesi olarak Profesöre tevdi etkuvvetle tahmin ediyorura ki Tür. Kokteyl parrl Arjantin'de boşanma müessese adh 44 yaşlarındaki siroheli bir ^ Ankara. 11 (a.a.) Devlet Ve mistlı, kiyede de iyi doktorlar vardır; çok sini ihdas eden kanun oarlamento S'hsı va'plamağa muvaffak olmuşDoğu Almanya'dan ithal edileTevaruu yuzflnden, Fakflltenlrı yazık ki siz onlara tesadüi etmetarafmdan 1954 senesinm aralık tur. Silâhlı taarruzl? suchndırılan cek olan sanayi işletme ma'zemesi kili Dr. Mükerrem Sarol. memlemişsiniz. Isim ve «dresimi »oranla. kabul edilmişti. Baynes'in çene kemiği kırılmıştır. ve her nevi iğnelere, tıbbî ve kim ketimizi ziyaret etmekte olan A ö^rencilerle müştereken yapmak Bir taksi şoförü olan Baynes, po yevî maddelerle tıbbî malzemeye merikah gazeteciler heyeti şerefi is'rr'iği büyük törene mini olan nn isteklerini reddedemiyeceğinM Sinatra film şirketi a lise göre, bir yol kavşaeında kır ve inşaat malzemesine müteallik ne bu ?'<=m saat 18.30 H Ankara Ord. Prof. Samim Gönensay, ken«anıyorum; fakat ben mektubla to. disînden toplantı hakkında ihtlsasmızı ışık yardıeı halde otomobili olarak ekim 1954 ve aralık 1954 P=lasta bir kokteyl parti vermljkurdu aavi yapmak istemiyorum; çünktt Bağdad İl fa.a.) Iıan Şahı ile larmı soran bir srkadaşımıza deNew York, 11 (A.P.) United nin kornasını ısrarla öttürmeğe ve ayları zarfında Türkive Cumhuri tir. esash olmaz. Sizin kızınızın hasta. Kraliçe Süıeyya bugün hususi bir miştir kl: « Bu toplantı benim Bu koVtevlde Dahiliye Veklli Dr Rom», 11 (R.) Italya parls hfı esnasında yanında ve evinizde uçakla Romadan buraya gelmişler, Artists grupunun başkanı Arthur vol istemeğe koyulrous, Stank'in bir yet Merkez Bankasma tevdi edilip için en büyük mükâfattır. Bana hava alanında Kral Faysal, Basve B. Krim'in bildirdisine eöre, şar ihtan üzerine bıcakla memura hü mezkur bankaca Vekâletimize in Namık Gedik, bazı mebuslar. Baş verilen armağan, hayatımm en bü mentosu, münakaşah ve gürültülu nusarir olan ve şimdi yanımda bukil Nuri El Said, Dış Işieri Vekili kıcı ve aktör Frank Sinatra bir cum etmiştir. Aldığı yarslara rag tikal ettirilmis bulunan ithal talep velîâlpt MÜ5tesar Mnavini; Harici vük ve deŞerll hâtırası olacaktır. celselerden sonr» dün akşam 82 iunan doktor arkadaşun görüşlerinl aleyhte oya karşı 139 oy ile Paris men Stang, şoförü bir yumrukla lerine 1.514.482.26 lirallık tahsis VP Vekâleti ileri gelenlerl. BasınEurhaneddin Başayan, Iranm Bağ film şirketi kurmuşrur. "" anlattı, sizin mektubunuzdaki Şahsıma gösterilen yakmlık ve hak andlasmalarını tasvib etmiştir. Yeni şirket beş sene içinde beş yere sernvş ve rrotosiklete bindi yapılmış ve keyfiyet Türkive Cum Vayın ve Turizm Umum Müdürii, dad Büyük Elçisi Hüseyin Nakkai ve gönderdiğüıiz fotoğraf d» kımda sSylenen sSzler, arksdaşlanBir İtalyan komünist film yapacak ve bunları United rerek merkeze getirmiştir. hurivet Merkez Bankasına bildiril sefaretler basın ataşeleri, yerli ve tarafından karşılanmışlardır. yardım ederek kızınızın hıteveccühüdür. Vazifeden ay"sbancı basın ve ajans mensublan senatrirü bayıldı mitir. Bugün Kerbelâ ve Necefi ziya Artists vasıtasile tevzi edecektir. nldığım tarihten bugüne kadar, Niğde vilâyeti bölgesinde Roma. 11 (a.a.) İtalyan Av?n ret edecek olan Şah ve Kraliçe ge Bu filmlerin üçünde Frank SinatTicaret Vekilinin dünkü Tonhntı geç vakte kadar çok boş dıırmadım. Bilhassa eserlerm azssından komünist Leo Leone, bu ra ba? rolü alacaktır. ceyi Iıan Elçiliğinde geçirerek, yapancar ekimine başlandı vmimî bir hava içinde cereyan et üzerinde uğraşıyorum. Miras hu gece Âyan Meclisinde konuştuğu temasları rm sabah da Tahrana hareket edeGüney Kore, atom Niğde, 1 Ka.a.) Yeni kurulE ğ e r b i r b e n mıs Ameikalı eazet°cilerle dosta lcuku kitabımı bazı rötuşlarla ye sırada baygmlık geçirmiştir. Ankara, 11 (Telefonla) Ticaret ceklerdir. makta olan Kayseri şeker fabrikası niden basmak ürereyim.» tilâhları istiyor! Derhal Senatonun ilk yardım reıstıyorsa ya bizzat Hei Vekili Sıtkı Yırcalı, bucün maka i» ve Tıararetli hasbıhallerde buiçin, \'ilâyetimiz mıntakssmda panOrd. Prof. S'mim Gönensay. 1884 virine kaldırılan Leone, Almanvanezdimiz dii Seul, 11 (a.a.) Güney Kore car ekimine bugün kalabalık bir mında, Mehmed Hanoğlu başkan lunulmustur. g ç ı m e l i Selanikte dogmus. ilk vs nm silâhlanmssı mevzuundaki PaErkâmharbiyei Umumiye Reisi çiftçi topluluğunun huzuruyla baş lığ'nda Türkive Şoförler Federasnrta tahüilden sonra girdigi Vçfa ris anlaşmalanna dair yapmış oiGeneral Chung İl Kwon, bugün anmıştır. yonu idare heyetini kabul eder°k Liseslni 1904 senesinde pek'yl de duğu teklif üzerine kabul ediîen burada yaptığı bir basın konfeBu münasebetle y?pılan merasim Federfsyonla ilgili meseleler üzerece He bitirmiş ve daha sonra Hu karar sureti hakkında konuşuyorransında. Koıedeki Birleşmiş Milrinde konuşmuştur. tesekkur ederim. Bu isi Washington, 11 (s.a.) Meteoro letler kuvvetlerinin atom bomba de Niâde Valisi, Vilâyet erkânı, şek Fakültesinde her sene birin du. Bundan sonra İst?nbul İthalîtânlashrdıktan sonr, loji istasyonları, Birleşik Amerika ları ve atom topları ile teçhiz edil ker fabrikasının ziraat teşkilâtı çılar Cemiyeti idare heyeti, İstancilikle smıf geçerek. Fakülteden biSevgi v e selâmlar., nın doğu kısmı üzerinden radyo meleri icab ettiğini söyliyerek yeni mensubları ve kalabshk bir halk bu> Yünlü Mensucat Âmilleri Derrincilikle mezım olmuştur. 1909 dan Dr. Janz sktiv bulutlarm geçmekte olduğu bir komünist tecavüzünün ancak bu topluluğu hazır bulunmuştur. 1914 e kadar muhtelif vazife'er neği idare heyeti ve imâlcileri mev Universiteat nu bildirmektedirler. u n fle eden Samim Gönensav. bu suretle önlenebileceğini ifade etzııunda Vekille uzun müddet göMuhteşem öksüzcünün Heidelberg Verilen malumata göre. bu bulut miştir. rüşmüşleıdir. Müteâkıben Tariş, Wa=h;ngfon 11 (a.a.) Müda tarihte Fakölteye infcab etmis ve geçirdiği kaza Vlyana, 11 (T.H.A.) Bursya tab^kası 1600 kilorretre imtiddın39 senelik hizmeHnden sonrt 13 Zeytiryağı Birüği idare heyeti baş= Vekâlpti. yetkililerinden bildiı îki balıkçı boğuldu aclen haberlere göre, Sovyetler, •»»»Jar, da bir sahayı 320 kilometre bir mektublasmakla tcdîl Ankara. 11 (Telefonla) Bu sa kanı Mustafa Sütüven tarafındaıı ldiğine eöre. Amerikan donanma temmuz 1954 te emeiclive ayrılm"1 Bulg?ristanda bazı miihim hazır ıVBahkesir 11 (Telefonla) Edin bah Kızılayds bürosuna gitmekte ziyaret edilen Vekil. birliğin ye sı, önümüzdçki ağustopta ilk gü tır. Profesörün kürsüsilne aid 12 geii^likte kaplamaktsdır. Mütehassıslar. bu radyoaktiv bu cik nahiyesinin Musakçı köyünden olan Muhteşem Oksüzcü, trafik niden giriştiği teşebbüslerle zeymlü mermi harb gemisini fi'li kit=bı, ayrıca notları ve makaleleri lara girişmistir. Tamsmen harpçi ve mütecaviz bir durum arzeden bu lut vısımnın geçen pazartesi günü Salih, Hüseyin, İskender ve Gö ısıklanının yayalara yol verdiği sı tinypğı kooperatiflerinin münase hizmete sokacaktır. vprdır. hazırhklar arasında bilh?ssa Vavkatederken, aynı betleri ve zeytinyağı piyasası üyapılan «büyük baba» atom tec nenli Mustafa bir sandala binip rada, caddeyi Vekâlet, Boston kruvazörünün gü Londrada yol kazalannda ada tesis edilmekte olan den laltı mun.sebe,i,e b i r t a k l I n h rübesi neticesinde hasıl olduğunu Güvenalan köyü sahillerinde balık zamanda duımak için fren yapan zcrinde durmuştur. diimlü mermi atabilecek hnle getiüssü dikkati çekmektedir. ve hiç bir tehlike arzetmemekte avlarlarken fırtınaya tutulmuşlar bir polis cipinin srdmesine maruz 611 kişi öldü doktor mektublar, aldım rilmesi hususund^ki çalışmaların Varnada kuruMuğu bildirilen ve bulunduğıınu beyan etmektedirler. dır. Sandal batmış, Hüseyin Engm kalmış ve Nümune hastanesine kal Bevan, Attlee'ye meydan Londra, 11 (a.a.) Emnlyet mıkuvveden fi'le çıktığını bildirmiş, Hasta mekfubl.ru.dan birinde okumadım, diyor le Mustafa kurtulamıyarak ölmüş dırılmıştır. Muhteşem Öksüzcünün bu hususta daha fazla açıklamada kamlarından bildirildiğine göre, yakm lamanda daha geniş sekiMe r h h yarası hafıftir. Londra 11 (a.a.) İşçi partisinin bulunmamakla beraber bu suretle Londradaki yol kazaları geçen sene teçhiz edilecek olan denizpltı "jssâ lerdir. Hâdiseye favcılık el koyb « c n n e malumat ver e n hasta sol cenah lideri Aneurin Bevan bu düşman h=va hücumlarına karşı 1939 danberi en yüksek rakama u İstanbul Boğazı ve Türkiyenin Batı sah.bi.iden doktorun 15 Kr» v k h . ELski Italya Kraliçesi mustur. B'in ikametgâhından yayınladığı donanm?nın rrüdafaasının çok art laşmıştır. Geçen senekl yol kaza Karadeniz sahillerini tarassud ;şi parası ıstediği yazıl. idi. Bir di^er Ayvahk zeytinlikleri le «busus! surette» vazifelendirile mektubda da bir doklorunmz mek. otomobil kazasi geçirdi tırılmış olacağını ifade etmiştir. bir demeçte şöyle demekterlir: larınds 611 kişi ölmüştür. Frzurum, 11 (a.a.) 12 mart Cenevre, Jl (a.a.) Eski İtalva « Söylediklerim veya ysptıkgüvelerden temizleniyor d'bla hasta teda\n etmekte o!dua Bostondan sonra, aynı tadilâta Erzurumun düşman istilâsından Kraliçesi Marie Jose'nin otomobili lanm. işçi partisinin şefi olması oa tâbi tutulan Canberra kruvazörü İspartada Ticaret ve Sanayi Balıkesir 11 (Telefonla) Ayva Tar»us otomatik telefona nu hastanm adresile bana bildıri. kurtuluşu gününü kutlamak için bugün bir başka otomobille çar kımından Clement Attlee'nin şahsî de bir iki ay içinde don?nmaya ilyordu. Odası seçimleri hummalı bir hazırhk yapılmaktadır. hk ve Çukur mıntakasının zeytin pışmış fakat eski Kraliçe bu kazsotorite ve durumuna karşı bir mey tihak edecektir. Ayrıca üç denizalkavuşuyor İsparta, 11 (Telefonla) îki ay Biz gazeteciyiz... Çok sey öğreniBu mürıa?ebetle yurddan sesler e l'kîerini güvelerden temizlemek için dan yarflanmpdan kurtulmuştur. dan okuma mahivetinde değlrlir.» tı da aynı tadlâta tâbi tutulmuş îvvel yapılan seçimlerin bozulması Tarsus. 11 (a.a.) Tarsus oto nz. Her şeyi yazmayız. Ve her Iıâ. kipi v« Trabzon, Artvin ve Bursa Amerikadan getirtilen 1955 modtli 1 Marie Jose, Lozandan tiyatro tnillî oynnlar ekipleri şehrimize Hâc serpme uçağı 3 gündenbe'i yazarı Ernest Christian ile be.a Bevan bu açıklamayı hasta' ?! tur. Donanma Vekili Chailes Tho ızerine Ticaret ve Sanayi Odası matik telefon santrah ile posta ve dıseyi bir tek ccpheden mııt>!..« yüzünden buaüne kadar yapam^dı mas, piidiimlü mermi sahasında do «[elmis bulunmaktadtr. Ayvahk ve Alibey adası üzerinde ber dönmekte idi. Arabal rı hasa ğını haber verdikten sonra Attlee n = nm da meydana getiMlmekte o seçimleri bugün yapılmıştır. Tas telgraf binası inşaatı T61 bin lira edemeyiz. Öğrenfliklerimiz ve bU. nif sonunda dört meslek grupunda ya ihale edilmistir. İnşaat 10 ay M Bugün saat 15 te Aziziye tâbya faaliyettedir. Zeytinlik sahibleri a ca uğradığmHan eski Krsliçe ve ile aıasındaki baıutun D.P., dört meslek grupunda da sonra ikmal edilerek hizmete açı diklerimiz bi.yle tek cepheli harefikir ayrıliğtnm lan bu büyük inkişafın nndakl jehidlik riyaret edilerek bir hnan müsbet neticeleıden merr. arkfdaşları yollsıına bir taksi ile "münhasıran politika ile ilgili ol keşfi kadar mühim olduğunu söykete müsaade etmer... Halk Partisi namzedleri kazaamij lacâk ve Tarsus 1000 numaralı otoDcleak kpamujtyr. nundur. V« böylece bu nâdise dp U?*>andevam etmijlerdir. , lji | duğunu» belirtmiştir. matik telefoBC kavuşacakttr. lardız. Sovyet maresalları! Yalta konferansmın gizli zabıtları Charchill'in Amerika muhâlefetine rağmen sırları açıklıyacak Cekoslovakyada kızıl İktidara karşı mukavemet Gelenler, gidenler Hakkt Tartk Ut üstadımtt, her okuryazar için pek Jctymetli bir eser olan, Meclisi Mebusan zabıtlannı nejre devam ediyor. Eserin hazirlanmasında Büyük Millet Meclisi arşivlerinden istiiade ettiği için, birinci cildi. o zamanki Meclis Reisi Abdülhalik Rendaya ithaj etmişti. Şimdi çıkan ikind cildini de, ayni mülâhaza ile, zamantmtztn Meclis Başkam sayvn Rejik Koraltana ithaj ediyor. Hakkı Tarık ağabeyimizin emeği, bir de, bu bakımdan enteresan: Bakahm üçüncü cild kime nasib olacak? D. N. Ingilterede genel seçimlere gidiliyor Churchill'in Parlâmentoyu dağıtma emrini Kraüçeye imıalaHığı söyleniyor Mektubla tedavi bahsi., MargareHn nişanı ay sonunda ilân edüecekmiş Eisenhower ile Dulles arasında ihtilâf mı var? Batı Almanyada komünist partisi kapatılıyor Gelen Kiııı? Âğabeysini öldüren genç 24 seneye mahknm olda İşçi yetiştirme semineri sona erdi Devlet Demiryolları memur ve hizmelleri talimalnamesi Amerikalı krislal fabrikası mümessilinin basın toplantısı gazeteciler Ankarada Bir ilim adamı için dünkü tören Hakikî bir Mayk Hammer macerası c r İıan Şahı Bağdadda llalyan Parlâmentosu Paris andlasmalarını dün fasvib etti ilzerinde bulutlar Amerika deniz kuvvrf^ri büyük inkişaf kaydediyor Rusyanm Karadsnizde hazırhkfarı Erzurumun kurluluş günü
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog