Bugünden 1930'a 5,465,331 adet makaleKatalog


«
»

rfnnın'tnvırr 12 Mart 1355 müıılcereye Bazi üyeler Belediye kontrollarının lâyıkiîe vapı!mad»p*nı, z^mlarm hayat pahahliğın! 3rt»rrJ<£mı ileri sürdvler Çehir Merbsi dün saat 15 te Dr. , Rahmi Dumanın başkanlığında top lanraıs, 1955 yüı Belediye bütçesini t müzakereye başlarnısür. Önce büt" ,çe tümünün görüşülmesi kararlaşr tınlmış, Uk sözü C.H.P. li Meclis •Oyesi Fahri Paçahoğlu almıştır. " Bütçenin umuml karakteri hakkında bir konuşma yapacağmı söyliyen üye, bir saat kadar süren ' terkidlerinde çeşidli Belediye mev rulannı ele almıs, ezcümle demişu tir ki: « Bütçenin kısmı azamını maas re flcretler teşkil etmektedir. Bu arada amblok tahsisat da 6 milyon lirayı aşmaktadır. Halbuki memur T« ücretlilere ayrılan tahsislerin, bütçenin yüzde otuzunu geçmemesi mevzuat icabıdır. Memur ve ; ücretlilere bu suretle bütçenin mtihim bir kısmı tahsis olunurken, beriyandan şehir ve Smme hizmetlerine konan karşılıklar, belediye hizraetlerinin görülmesini teminden uzaktır.» C.H.P. li Meclis üyesi Paçahoğlu, Belediye sağlık islerine de temas etmis, hastanelerin durumlannı, yatak adedlerinin aziığım tenkid ederek; Bütçenin umumî karakteri, ehemmi mühimme tercih prensipin , dea de mahrumdur, demiştir. Fahri Paçahoğlunun Şehir Meclijinde, notlanndan okuyarak yaptığı tenkidler, dün sabah saat 10 da çıkan bir gazetede aynen nesrediltniş olduğundan bu hâdise. müzakerelerin birdenbire hararetlenme«ine sebebiyet vermiştir. Söz alan üvelerden Receb Bilginer. 1950 senesinde 35 milvon lira olarak devralınan Beledive bütçesinin 1935 senesinde 80 milyon lirava vükoelmesinin sebehleri üzerinde durmuş, junlan söylemiştir: Bu hâdise, Istanbul çapında d«"Şil. memleket çapmda ka'kmma JıoroVofİprinin en canlı bir ifad^sic"r Mühim olan bfıt<ıenin raVamlanndan çok, o rakamlann ifade erti§' zihniyettedir. Meclis, biite»*"n hazırlanmasında lüks ve nöst»ıHstpn zivade hî>'km ve belderin ihtivarlannı ön plâia aW**ır. Biz b'i sebrin i^srpsine bövle bir zihniy t ppt'rd \ Fpkat. içeride ve dısarAi cok eııgelle'lı». sarıotai rttjreket» İPn«> karsılastık. Bu şehirdeki köHî ve akfmk taraflan maziden tevarii* E^rsı yakada treleybüs Ilazırlanan projenin tatbiki Içîn Üsküdar Beykoz yolunun gcnişletiimesi ve ıslahı zaruri göriilüyor I c s O 11 B ü T L E K f I ABAHTAN ABAHA... Geleliıtı çoğunluğua enar mahallelerin hirinde sokağa doğru cumbası olan bir evle alâkam var. Çok defa, trüneşe sırtımı verip bol ışıkta kitab okuyorura ve seyyar satıcıların seslenne Ister istemez kulak verijorum. İiıtanbulun ayak sarıcılarıaa dair Alımed Rasimden, Osman Cemale, Cema) Refikten Hikmet Feriduna kadar seri ile muharrir tasvü edilmedik nokta bırakmadık'a'indan o mevzua dönmeyi faydasız bulurnm Ve esasen Halid Ziyanın «Üıümcü» hikâyesinde anlattığı öı be 8* Türk hançeresi de raalum; ortaoyumı ve karagözde taklid edilen seyyar barirgânlann genizde zurnalaşmas: da... Bunlar her knlağın bâtırat dosyasında mahfuzdur. Cumbanın altından geçiyor ayak sitıcılam... Geçiyorlar tipik haykırmalarile... «E» harfinl «a» oknyaraktaaı As... Eskilar layun... Balartan fırlamışçasına: Tenekeciiiii'... Bilrnunu mandallamıs da çoctıklan güldürmek istercesine: Çamaşer sepatlad Huva kacırırcasına: MsssDcçi... Zemhereği boşanmışcasina! Tülar layım... Tdlar layım .. "kilar layun... Bu da başka blr eskici .. Ne kadar çok şu mesleğin mensnbu... Göya bütün semtin kohneIiihnl hasta hasta torbaya dollurup hü\ük bir sabırla ha nakledivor'ar, ha naklediyorlar da bitirerriyorlar... F1 tarflıinde esklcfler, tenekecller, muslukçular, hele şehir merkezlerlndeki işportacilar hep annlıklara mensubdular... Knbbede ancak bir telâkkiye göre hoş, başka bir telâkkij» göre nâhos sadalan kaldı... Acaba nereye gitrller?... Irkdaşlannın vatanlartnı da ziyaret ettira: Hepsl dışarılara göçmüş degiller... Oralarda yoklar, baradalar... Onlar, aramızda topyekun daha ytiksek refah kademelerine terfî erttier . Türkiye, külliyen kontroisaz blr serbest ticaret rejlmlle, değil »nlan, hattâ toprakiannda yaşıyan bütün emebileri birer kalanlor çorbacı haline sokthilmekle m'l'etlsntrası emsalsiz refcorlar farnıışBa arada tstanbul jehri, eofvnkeslf yasadıirı semt ve mahalleieri yüzüsffl birakıp aztnlıklana ve ecnehllerin keslf yaşadıklan ve mal mülk sahlbi bnlundnklan semt ve mahallelerl de geziierle, yollarla, türlü tesislerle ı*eduTnek lurufkftrbğını föstermiştir. nuorta tetıkide, lriraza kalknuiım ama. vakıânm böyle oldnğnnn da müsaaHelerile tesbtt edellm .. \t hased duymiTahm, gıpta «yli>c»îm... ™ re çojTmhıktaB Mr k»mının nlnsrıSı refah mertebelerİTi1!» darısi. çoğtınluğun çoğunhığumın da haşına... yfik alrında ezflerekten ç«. muln sokakta: As... Eskilar laynn... Tenekecillii' Ç*ma^CT sepatlar! .. Tîilar Tayım... Ttilar layım. . "Önce para sonra fazilet Vazan: »^^^^^«ı»nm I LâHn şaHerin pek meshurlannI dan Horatius'u biz alelusul fransızcadan okuduğumuz için Horace diye tanırız. Fransızcadan okuduğumuz için derkan bu okuyanlar arasmda kendim asla dahil deÜsküdar, Ksdıköy ve havalisi ğilim. Bu şair hakkında eğer bir halk tramvaylanr.ın Istanbul Be!e fikrim varsa o da diğer Lâtin şairi diyesine devri ve Istanbul TramI et+i»'m'zi bu">da açıklamakta fay vay İdaresi tarafından işletilmesi Juvensl pibi satire'lerile meşhur da vardır. Biz, bu güzel şehirde. karan Vekıller Hevetinin tasdikma olduğu ve bu satireTerden birinin 1 maz'de açı'mış olan varalan tedavi iktiran etmiştir. Karar pazartesi bir beytinde «Vatandaş, vatandaş! '. etmelke mesçu'üz. Fahri Paçabrğ veya salı günü lst?nbul Belediye | ilkönce para kszanmalı, fazilet Dalunun biraz evvel yaptığı konusma sine tebliğ edüecek, müteakıben I radan sonra gelir» demiş olduyı, sabahievin bir gazetede oku buns aid bir kadro hazırlanarak ğunu meşhur «bir iktibas» kita| mustuk. Kendisinin eline bir si Şehir Meclisinin tasd:kmdan geç bmda görmüş oimakhğımdır. Yokyasî tesekkül tarafından yaz'lra tikten sonra gene tasdik edilmek sa ne Horace'ın bütün eserlerini overildiği malum olan bu kormşm», üzere Nafıa Vekâletine gönderile kumuş, ne de anlamağa çalışmışım AemogoH denilen muğalatamn tâ cektir. Bu suretle, sene'erde^bfri dır. Bu beytin «Önce para sonra fszilet» vesizesi garbda lâtince okendis'dir.» üzerinde durulan Üsküdar tramPe"eb Bileiner'den sonra söz a vayları Tstanbul Tramvay idaresi larak Virtns post nummus şeklinde arada sırada hiciv ve tenkid yolan Dr. Sedad Kumbaracılnr, be nin üstüne yüklenecektir. ledive kontrollarının lâvıkıvla va • Üsküdar ve Kadıköy idaresi he lunda kullanılır İlk nazarda şairin "ilmadığma isaret etmiş, demişür men her gün zivan etmektedir. en basft »hlâk kaidelerine bile ta| ban tabana zıd olan bu sözünün kar ki: Mevcud arabalar da kullanılmaz ' şısında hayretten, üıfialden titre Bu kontrol ve vasaklar ş?hıs bir hal aldığından bu işin ne ?u memek kabil deeildir. Bereket verlara göre değisiyor. Zavallı dul bir retle salâha götürüleceği malum sin ki biraz sonr» bunun kinave veremlinin mevrHata riavet erme değ'ldir. tarikile, medih yolile zemme çıkdiği mutsleasile bir söz odası kaDiğer taraftan, Ankaradan gelen tığı anlaşılıyor. Horace'ın bu çok fasma vıkhnlırken, bir matb*a bi bir h?bere nazaran, Üsküdardan açık tenkidi Fransız şairlerini de nasına, ruhsat alınmad'n. bele^'ve Anadolu Fenerine kadar trolevbüs harekete ^etirmiş meselâ meşhur yassklan hiçe sayılarak kat ilâve işletilmesi iç'n bir proje hazırlan şair ve münekkid Boileau bu veolunuyor.» mıştır. Bu haber Boğazın Anadolu cizeyi su beyte sokmustur: Dr. Kumbaraeılar, belediyeden sahili halkmı sevindirmiştir. BuL'argent, l'argent, diton müsasde alınmadan vaoıian bu ka nunla bçrpber her şeyden ev\'el Sans loi tont est sterile. cak kat hakk'rıHa Vslı ve Bele pek b<*rh:d bir halde bu'.unan UsLa verten ^nns areent n'est diye Başkan Vekilinin izahat ver kiHir Bevkoz yohiTiıın genişlîtil Qu'un mei'ble inutile. mesini istemis. ŞirkeH otellerinin mesi ve yapılması lüzumu hasıl Beyti pek hayran olunaeak bir vüzde sekseninin sıbhf sartl?ra olmaktp^î'r. Zira bu yolun bir çok uyyaın olmadıgını. çoğunun pis yerleri tehlikeli virajlarla doludur şey olmasa gerek galiba. Gene ye bitli bulundu&unu açıklsmıştır. ve buralarda bazı bi^alann istim Fransa ondokuzuncu asır ortalsÜye bu arada, sinemalara. otel lâki ztruridir. Bu yol yapılır ve rında meşhur Fransız vâızlanndan tarifelerine vapılan zamlan da ten trolevbüs işletilmesine imkân hasıl Frayssinous ise bu menhus vecikid etmis, bütün bunlann İst=*n olursa, bu hatta çalışan vapuHa zeyi ele alarak der ki: «Ne vakit bu'Ha havat pahalıhğını arttırdığını rından k5r etrr.ediğini söyliyen De ki servet iptılâsı bütün skıllara nizcil k Bankası vppur seferlen'ni hâkim olursa ne vakit ki irsanlar sövlemistir. ancak servet için ve o vasıta ile 5ile umuml meclisi azalanndan azaltmak sııretile kömür tasarrufu bütün keyif ve hevesab elde etSelim Erensrfl, basta temvl ettiği sağlıyacaktır. mek için yaşarlarsa, ne vakit ki ilçe olraak üzere. müihak'ta tahbir millet eski Romenm büyük sis olunan büyük 3<?en°klerdm doseiri gibi serveti faziletten ü'tün lavı meclise tesekVürlfnni bildirgöriirse o vakit hüs^üniyet, namus, mis. ez'ümle demiştir ki: fikir ve hislerin ss?leti nerpde ka Kövlümüzün sırtında tas tahr?» dryor. Bu ifadeden onun ılk sıvsrak oku! yapmaya merbıır enazarda Horace'ın kinaye yolile söy rlildifti günler artık arkada kalmışlediği o sözü ciddiye almış olduğu Sehrtmfzde h»lka feker tevriatı parartır. Bueün kövlerimiz devlet ve t%\ pür.imden itibaren yenl bir s»Me belediye elile. suya, yola ve meksokıılmustur. Kaymakamlar d^nden tebe kavusmuştur.» ltiba'en boiglertnde bulunsn muhtarBütçe etrafında konu"5an diğer lardan mahalle'.erindeki aile rehlerin! üyeler de C H P. li meclis üye tesfeite baîlamıslardır. Hazırlanncak sinin tenkidlerini cevablan''ırmış lis eler mshailelerdek! baknllara tak'im ediVck. bakrllar bu lar, 1955 yılı büt'esinin, h?lk hiz lerdekl nüfus m'ktarını listeleri ve evKOcjnde tumetlerine gerris ölfüde tahsisler tirak müracat eden halka eldeki konpvrılması Dren^nini taşıdıpmı be tenj^n nisbetmde şe!er sa'şı yapr>1 lirrmişlerdir. Rivaset makamını lardır. Verilecek şeker miktarı n'rt ^ basına bir kilodnn 1P?\I veya az olabiişçal eden Vali ve Belediye Baslecektir. Tevziat Vılâyet emrin» seker kanı Prof. Gökay yapılan tenkid veril<1lkç* yamlacaks? da bumın aydi leri meelisin salı RİHkü orun'mun bir olm."ı muhtemeldir. Sfkerleri 1. . , • mutemedlcri 2İarak bîkailpra datıt 1 da cevpbl"ndıraca^ını b'l caktır. TeV7İatın kon^rolu kajThak 19 da celseyi tatil etmiştir. lıklara btrakılmıytır. A. ABNAN ADIVAR zannolunabilir. Fakat diğer taraf 1 Maamafih riya denilen şey rezitan onsekizinci asırda Fransa da letin fazilete karşı gösteınıeğe kenansiklopedistler arasına karışmış, dini mecbur saydığı bir hürmetsert ve kaba bir materyalist fel tir. Ve işte bu hürmet riyanın en sefeyi tutrauş olan D'Hold güzel ve en amelî, tarifidir. bach ise «Ahlâk hissinden mahİşin garibi şudur ki bazı kere farum varlıklar, paranm her kuziletin çok medih ve senası insanı suru örtbas ettirdiâi milletler fazüete değil faziletten bıkkmlığa içinde bir namussuzluk irtikâb etsevkedebilir. Bu hâdise bizim mekten çekinmezler., h^ttâ babalık memlekette şair Tevfik Fikret tarnuhabbeti, oğuliuk mııh?bbet »re rafından tecrübe edilmiş olacakhürmetini bozarlar. Virrus post tır Fikretin Âşiyanına çıkıp inennummus düsturu, ahlâk harabeleri lerin yokuşun alt basına gelince üzerine lüks knran memlfketlerin derin ve rahat bir nefes aldıklarını düstnra hareketidir» eibi Horace'ın hâll hatırlanm. Onlar bir müddet kinaye tarikile beyan etüği fikri için arkalanna bakmadan köşkten ileri sürmüştür. uzaklaşırlardı. Sanki arkalanndan Horace ve Juvenal'rn Romanın fazilet davası bir trulyabani gib: ahlâksız. faziletsiz devirlerinin ö ko=up geliyordu. Çünkü şairin fanüne, yazdıklan en aa satire'lerle zilet naımta istediklei değil bu geçmek istemeleri pek tabiî idi. Fa zamanda, hattâ o zamanda bile kokat ne oldu? Ne netice verdi? Hiç. lay koîay elde edilecek sevler deYalnız kendilerinden sonra gelen ğil di İyice hatırlanm: Günün bişairler, edibler için çok güzel bi rinde şair bir arkadaşı ve Robert rer inş*d ve iktibas mevzuu teş Ko'ejin almanca hocası bir Alman ki] etmekten ibaret kaldı. Hattâ ile ffezeıken belki saka, belki tecsöylendiğine göre de hiciv ve ten rübe kasdile tıpkı Sokrat gibi okidler kendi Qz<"rr~^P cıkanlan kıırmak gibl mukpddes bir vazifekimselerin bile bu sözleri tamami den para almak fa7'1etsizlik oldule fürursuz tekrar ettikleri görül eıınu söylemişti. Bunun üzerine Almanın, raüştür. Bugün aramızda da böyle kalb ve huzur ve rahabna kavuşmuş, sanki o sözler kendisine söylenmiyormuş, bilâkis kendisi başkalarına söylesin diye yazılmış aibi telâkki eden bedbahtlar yok mudur? Pek tabiidir ki saf ve halis fazilet denilen ahlSk bugün bulunması pek kolay bir kudret değildir. Hels fazilet ile onun aksi olan reziletin en ytiksek nıhlıı in^arlarda yanyana mevcud olduŞunu Descartes'ın Discours de la methode adli eserinde r.ıkretmesi fazilet denilen ahlâkl kudretin şayanı hayret bir tecelli olduğunu gösterir. Faziletler o kadar kaçıcı ve geçici olabilir ki onlan kabule ve ummana kanşıp kaybolan bir nehre teşbih edebiliriz; hattâ bazılanna göre faziletin terkibine rcziletler bile girer. Bu reziletler ilâcların terkibine giren zehirler gibidir Seker sslışında yen! fiazar SENENİN EH MUBTESEM Kaymaksmlar bugün ve yarın cta Türkiye • Lübnan ticaret kaza merkezlerinde çalısarak isi bir Samsunda 4 3 milvon kilo du?ene kovacaklardır. müzakereleri sona erdi tii<im satıtdı Bir muddettenberi Ankarada roemKalb durmasından iki öHim ; Haber verlH'Ş n» göre SaT.^ında slm leketımızle Lübnan arasında yapılmakDiuı, birı otobuste. dıâeri dolmusta d!^e kadar 4.3 milyon kilo kadar tütün ta ol.n Ucaret müzakereleri son» er olmsk Czere iki ölüm vak'ası kaydedilfatı'mıstır H»rıü? 200300 ton elvannda mistir. ınıştir. Kliring ese.iına dayanan anlaşmaya Sanyer fen Inıruiu memurlanndan P \'rad orta'.ama fiat 420 kuuî bir de transit analsması eklenmıştir. Mustafa ÖSüd lminde 50 yasmda bir Tasovda piyasa henü2 acılmntır \n Anlaşmanın onjımüzdeki ay basında şahıs, vö?ifesıne gıtmek u?pre bindıği hi«rlar Tdaresi Erbfada 300 den 500 J imzalanarak yürürlüge girecefl tahmin otobuste (enalaşarak ölmüstür. kıırusa Ta^ovsda 5<i0 d*n 505 kıımşa edilmektedir. Gıilistan sokağında 19/3 numakadar rtitiın mfihavnasind1! bulunmuşralı anartımanda oturan Hilml Soner Limanımızdan yapılan fhracat rur Karadtniî piyas3Sinda 20 şubst tade, Kabataşta çay deposundaki vazifeSon 24 saat zarfında limanımızdan rihine kadar İ614 ton tütün satılmıjyapılna Ihracatm yekunu tki mllyoo 831 «ine giderken. büıdigi dolmu»ta feııatır laşarRk ö!mü«tür. Cekoslovaklar tılmrden 12S0 ton tütün bın lirayı bulmuştur. Her iki cesedln g6mülmesine lzln veBu arada Avus'.urya ve Polonyaya «lmnlardır. Bu miktar 13 fimnadnn lmirtir. yaprak tütün. Batı Almanyay? kendir mııhavaa edilmlştlr. Flatlar Amerikan tohumu. Beicikaya iç fındık. DoğU AlŞeker hastalıği hakkında gra^ 410470 kurujtur. manyaya tütün, Fransaya gülysgı, tnkonferans Muş Vallsinin bir açıkiaması glltereve lç ceviz, İtaly>ya ceviz. YuProf Muzaffcr Şevkı Yener. dün aaat Mu? ValiHgıP.den aldıjımız bir tel nam«tana airoz sevkedilmiştir. 18.30 da Kabatas Erkek Llsesinde «Şeker grafta. Mu?a bağlı bir köyde tifüs salBir kadm din dersi verirken Hastalığı ve Ensülinin kesfi» mevzugını başladıgına dalr haberin dogru unda bir konferarıs vermljtir. yakalandı h i g blidlikdl Profesör konferansında Şeker hastaFatihte Hüsambey mahallslnde tmamÇocuk düşiirmek istiyen bir niyazi sokağınd^ 13 numaralı evde otu lıjımn tarihçesini anlatmıs ve hastalığa karşı diinya tababetinde açılan ran Bedrlye Yakanercan isminde blr kadm öldü ssvaşı zlkrederek Ensülinin bu yolda Osktldarda Arakivci Hacımehmed kadının fcüçük çocuklara din der«l ver kazanüfin en iyi tedavi sekli olduğunu : ın'hfllesinde Lâmlçelebi sokağmda 3 d gi ihbar olunmustur. Polis tarafından sövlemistir. Bumaralı evd<> oturan Tevhitfe Çetin alınan tertibat sonunda Bedriye dîıı Fir genc kız tentiirdiyot içtl kava lsrrin^e 28 yaşmda bir kadın bir dersi verirken suçüslü yakalanmıştır. K^ragumrukle Meymenet sokaj'nda sylık çoruŞunu dilsürmek icin ilâç | Yapılan tahklkatta Bedriyenin bu kullanmışsa da, evvelkl gece sabaha j yerde 6 aydanberi kur'an dersi verdiğı 13/1 numardlı evde oturan Güner İzgi karsı Mmüstür. I anlaşılmış, tanzim olunan evrakla bir isminde 19 yaşında bir kız, henüz anlaşılamıyan bir sebebden tentürdiyot Cesed Morga kaldırılmıs, hâdise et! likte Adliyeye sevkedHmiştir. rafınd» Osküdar Müddelumumniğlnce Otobüsle şehri dokşan Amerikalı lçmek suretile Intihara teşebbüs etmistlr. GUner, Cerrahpa;a hastanesine kal tahViksta baştanmıştır. denizciler bir kaza atlattıkr dırılarak tedavi altına alınmif, tabMTabib Odaları idnre heyeti seçildi Dün Karaköyde Necatibey caddesin a'a başlanmiştır. Tablb Oadları İdare heve'l »«,'rni de ucuz atlatılan bir trafik kazası olRockfeller Müessesenin bu yıl dün aaat 18 30 da Tabib Odaları bina muş ur. »ında 7»pı!mıp r. Türkiyeye yapacağı yardım Soför, Zekâi Boke, idaresindeki 54078 Seçim «onunda Reisllğe Dr. Rahmi plâkalı Belediye otoboüsü ile icinde Roekfeller tesisinJn Türkiyedeki fa. Dum=m. Umuml KStlhllğe Dr. MacJ Amerikalı d*nlzcller olduSu halde Top aliveti üzerinde tetkıklerde bulunan Madenll. muhasibllğe Dr. Ferrııh Erge haneden Karaköy lstik rnetinde iler Roekfeller Mües^esesl müdürlerinden ne, veznedarlığa D<5 Tablb! Nihad tffft lerken, Domu2 sokağının başına gel Mr. Thon Marshall yarın Ankaradac Berk, öyeliklere de Prof. A11 Isad diSi sırada otobüsün hldrollk freni pat fehrimire gelecektir. Amerikalı mu'.eB'rol. Dr. Emln Bthem Aksay. Dr. Nu lamıstır. Sümtle yohma devam eden hassısın şehrimizdekl tetkiklerlni müreddln O*^"r Ssvcı «ecilmislerdlr. otobüs. karşıdan gelen ve yaya kaldı teakıb Roekfeller te=isin;n 1955 yılı rımtfa bulunan Dursun Cihad İsminde için Tdrkiyede yaoacağı ya'ııım mikEvlenenler arttı blr v=tandaşa çarptıktan sonra öndeki tarı tfbıt edilecektir. 19SS yılı subat ayında sehlrdc 896 P. T. T. Jdaresine ald vasıtaya bindlrUskumru akını başladı çiftin evlenme akidleri yapılmıştır Ge mek suretile durabilmiştlr. tstabul sıüarına uskumru akını ba|' çen yılın aynı ayında 771 çift «vlenDursun hafif surette yaralanmıs, lamıs ır. Dün Bahkhaneye selen 250 000 roijtlr. otobüsün ön kısmı ile, posta arabası kilo uskumrunun yüzde 65 1. ihracat TedavTİldeki para arttı nın arka tarafı hasara ugramıştır. için kilosu 6062 kuruştan mübayaa Merkez Bankasının »on bültenlne Kaza etrafında tahklkat yapılmakta ed^lmiştir. dır. . göre. tedavUldekl pararaızm miktarı Balıkhanede lç piyasa içta uskumru1 671 Kr2 T21 liaya ytikselmlştir. nun kilosu toptan 5070 kurus arasm17 firma Adliyeye verildi Bu hesaba gore emisyon miktarı geİhtikârı Tet' ik Komlfyonu dün Vali da patılmıştir. çen haftaya nazaran 55 milyon lira artŞebjeade camii avlnsımda 89 Muavıni Asım Büyüklünün başkanlı. ırıstır. ğında to^Ianarak 17 fjrmayı lhtikar ve baraka daha açıldı •rır Ihracatci BirliMeHrin seneHk etiket mecburiyetine riayetsizlikten Şehzade Catni avlustnda. Kspahçarşı dol?vı Afîlıyeye vermi«tir. ,.i umumî top'anti'yn esnafı için Belediyece inşa etttrilen 89 dükkândn müteşekkil dö5emeci ve Sehrimiz thrjcıtçı Birlikleri senelik , 50 Ahnn.n öğretmen geliyor umumî toü'antılarnı önvmüzdeki haf ' 2 nısanda şehrımize tetkik ve te yorgancılar çarsısı, dün saat 12 ae mec talar' ıçinde yaoacaklardır. ma'îîarda bulunmpk üzere 50 Alman ra. imle acıîmıştır. Vali. Beiediye Reis Muavini, £minAVTI avrı p.ın!erde yap'lacak Mrllk oöetmen gelecektir. toD'antılarında idare htyeti raporları j Öfre»menler. Türkiye Muallimler onu Kıymakamı, kalabalık bir e<=naf ve hılk kütlssinin hazır bulUTluTi okun?cak ve bu yıl içinde birliMerin Bi'iis n i n m , r fir; olacaklardır. merasimde doçemeci. yor?ancı. molîlfalivetVri «eshit edilecektir. Bugün 500 Amerikab turist : yacı emafı ve sanatkârları cenıyeti adıSerbest hııedav p> asasında geHyor na yapılan konusmada. yanmndan pefiatar düstü Dünyanm en luks ve «n hîiyük risan ve »askın ç l S a ı , esnafm. devlctin Anadolu değ'rmencilerinin şehrimize fıpasatîantiklerinden 23S00 tonluk ve h^iucıeıtn yardım'..rile kısa bir zaucuz ve daha vuksek kaliteli un gön oln^fDendenfe» bugün saat 12 de lima j <par. sonr» tekrar 1, hayatm., donmekdermeleri serbest buğday piyasasında nımi'a gelecektir. İçinde 500 Am?;kalı • ten crolay. duyduklar, s^inç belirtilfiatların düşmesine sebeb olmuştur. •urist bulunan gemi B^îa'da biı tur ! miş ve Rei.icumhura. Basveküe, VekUEvvelce Polatlı mense'li lüks buğ yaptıktan sonra Dolmabahçe açıklarm lere I.tanbul Val ,in.. ve msa ? r k a davlar 41 kuruştan sa<ıiırVpn b'igun da demirllyecektir. Pazartesi sabahı csiar«na teşekkCr edJlmiştir ü bu mallar 38 5 kunışa k'dar dtismuştür. şehrımizden ayrılacak turUtler »erefiyalV t a dösemecUer esnaKeza sıra malları da 38 kurustan 96 ya ne, orijinal Wr program v« bazı tjlenlnmlştir. celer tertib edilmlstiı. Trakya bugdaylan U kuruıa kadar Kengreye davet tnmlsHr. . . emafının umuml telefnn «• Kadmlar Birliği Kadıköy 5ube*ıden: ^vlrat hususundaki dC.eri TtZ &u bemizin senelik kongresi 19 mart »maHda yerine getlrUeeektir. 955 cumartesi gtinü saat 17 de Kadıköy Ksyrnakamhğı binasının ev'enme »alonunda yapılaeaktır. Azanın tesriflerl MAKT 12 RECEB 17 rlea olunur * Nilüfer Hatun bkokulu Cîrencilerinl Koruma v» Yetiîtirme DerneğlnRomanınuzı bugündeo itiden: baren S inci sahifemizde buDerneginıizin senelik kongresi 17 lacaksuuz. mart persembe günü sat 17 de oku! blV. ] 6.17 12.24J 15.43'18.12 19.42; 4 38 nasında yapıiacaktıx. Azanin tesrlfleri J1205] 6.1İJ 9.30;i2.00 1.30U0.28 rica oiuDur. ı Gün Zarfında bütün ŞUBE ve AJANST ARIM1ZDA Açtıracagıtnz hesabla Qu'est ce qne vous chantez poete? Dediği hâlfi harınmdan çıkmamıştır. Tevfik Bey bunun üzerine bövle bir faziletin erişilmesi arzu Yıldız Teknik Okulunun edilen ve fakat erisilmasine hnkân olmıyan bir usul olduğunu söyliyekalledilmemif meseleleri rek ahnanca muallimini teskhı edeAnkara. 11 (Telefonla) M.TT. bilmisti. Bu vaka d? cöoterivor fazilet herkese göre değişir bir ma B. Ankara İcra Komitesi Baskanı, Yıldız Teknik Okulunun hslledilhiyertir. memiş bazı esash meseleleri hakAsıl mühim olan şu ciheti unut kında bir beyanat vermistir. mamak gerektir: Fazilet üzerine 3 maddeden ibaret olan bu bevecizeler söylemek, yazmak o ca yanatta, «öyle denilmektedir: dar kolay bir şey değildir. En ko«Bugün, çok eskimis bir kanulay sovlenecek, yszılacak bir mev na göre, lise mezunlannın, sanat zu olrnalı idi değil mi? Halbuki enstitülerini bitirenlere nazaran bu garib olarak sunu da biliyoruz ki okula girme imkânlan çok zordur. faziletin de düşmanlan vardır. Bu Bu ise Yıldız Teknik Okulu için düşmanlann gözünden kaçırmak iyi bir eleman temini bakunından yani gürarükten mal kaçırır gibi önemli bir kayıbdır. Bundan baska, kaçırmak için türlü türlü llhamla Teknik Üniversitede yenl blr tekra tâbi vecizeler halinde söylenen nik okulun açılması öğretmen sıkırıtısnu doğurmuştur. Profesörler, daha çok para alab'ldikleri için bu oknldan aynlarak yeni okula gittiklerlnden bu da, lyi yetisme bakımmdan talebeler hesabına büyük bir kayıb olmaktadır.» Daha sonra, yeniden açılan di5er teknik okullann admın Yıldız Teknîk OVnIu fle kanstınldığı İleri sürülmekte, okulun admın cmfihendis okulu» veya «Istanbul yükek tekrik okulu» olarak değiştirUmesi istenmektedir. sözler vardn. Fakat bu sözlerl eğer siz kendiniz buldum, söyledim derseniz, fazilet düşmanları derhal harekete geçerler. Sizin «öylediğioiz bu vecizeyi mazinizde tutmıyan nıce nice hareketler bulurlar; hattâ icad ederler. Bu buluş veyahud icad ediş o kadar güç bir şey değildir. Hele dünya umurundan elini, ayağını çekmemij olan kimselerin fazilet vecizeleri üıerine ablacack bir avuc çamur pek kolaylıkla bulunur. Bır kere bu çamur bulundu mu artık iş kolaylasmıştn". Çamuru elinde tutanlar onu beSendiği yere sıvavabilirler. Meselâ Horacec'm yukan bahsi geçen vecizesini kinaye değil de hakikat gibi telâkki edenler bulunabilir ve hattâ bu fikrin müdafsasmı ileri «ürenler de bulunabilirler. Öyle ya cebinde beş parası olmıyan bir adam fazilet tellâllığı ederse ona inanan^ar elbptie az olur: Onlann faziletl ancak bir gösteri mahiyeti gibi müdafaa ettiklerine inanırlar. 15n samiml bir tarzda müdafaa etmek istiyenlerin bile kolunu, kanadını tamamen kıracak olan bu hücum tarzı hakikaten insanlan değil faziletten hattâ canından bile bıktırabilir ve o vakit Hora"e'ın ki"°ve tarikile söylediği o mısraa beğenmemeğe başlar, onun yerine gene aynı şairin «Hiç bir şeye hayret etmeyiniz,» mealindeki vecizesini düstur olarak alırlar. Bu suretle fazileti sevdirmek iein vazılan bu vecizeler insanı bü<bütün aksi bir lstikamete sevkeder. 14 Mayısta (Amerikan Hastanesinden bir ev^'elki Hacıeralnet snkağında) KONFORLU 10 DAÎRPr! APARTTMANIN BİR DAİRESİNİ veya BİR DOLGUN PARA IKRAMIYESINl Kazanabilirsiniz. BALOSU Merakla beklediğiniz gece çeçidll sürpritler ve emsalsiz dekorlarla hazırlanmıştır. BA'SIN I 26 Mart Cumartesi I Bankamızm 15 Ağustos Vıldönümü kecidesinde KALAMİŞTA APARTIMAft Daires: Para İkramiyeleri ve Sarıyerde Bahgeli Köşk Arsaları NOT: Davetiyeler Gazeteciler Cemiyetinden temin edilir. Takslm Belediye Gazinosu Istanbul Bankası Galata, Beyoğlu, Sötlüce. Kurtulus, Kadıköy, Istanbul (Sirkeci) İ N S A N U S T U BIR D1MAGIN KORKUNÇ KOMPLOSU SONUNDA ruhuna I ^al e<fümek Uzere vefatmm kırkınj müsadıf 13 mart (a^S prfzaı günü BJle namazını müteikb S.îH CamU Çeriımd'e okunacak Mevlsdde Amerikan ressamiannm tablofe kenrJisinl seven dost akraba ve lhvanı dJnm teşri&eri rica vıinar rmdan müteşekkil bir sergi Tanseli allesl açıhyor Amerikan resim sanatından seçrne eserler sergısi bugün sat 17.00 de Amerikan Haberler Merkezinde Amerlka TEŞEKKÜR Büyük Hçisi Mr Avra Warren taraAramızdan ebediyen ayrılarak fından açılacaktır. 26 mart tarihin; blzleri sonsuz yeis içir.de bırakan. kadar devam edecek olan sergide 38 ailemizin en kıym^tlisi Amerikan ressamının tabloları teşhir Yuksek Mimar edilecektir. Ayje Somerin esl, Kirşehh mllletvekili Dr. Yusuf Ziya Somer, mtrhum | Orolog Dr. Lutfi Orhan Somer n kar j desleri, Şevki Somer. Avukat Turkân Kutsal ve Gürsü Hâkiml hhan Somerin | babaları, Muazzez Somer Fethl Kat«al 1 vs Ssbahat Somerin kayıntjederler, İn ' hlsarlar Ciaai: tutün fabr^kiSi Er..r.vct âmirliğtad'en emeVij Hakkın r?hnıetine k=ıvu;mu4'ur. Cenazesi 12 3 955 tarihine müsadif cıınrrtesl gljnü öğle namazım müteakıb Tesvikij'e Carr.iinden kaldırılaca\.ır Kevlâ rahmet eyli/e. *** Vefat etrrijtir Cen.iz.' rrerp'iml ynrınki pizar mina 13 n.vt 19î5 «a = t 15 te Sişli Bum Ortodoks Mezarl.k kilıse•îinrte icra olunacağı teessürle Uân olunur. Esi: thsan Narln Ccnjz* Levazımaf Mişel K!!aro Tel: 41229 • •• Doktor Bayan Yorghla Papavasll!.] Bay ve Bayan Stavro Papavasillu, Bay ve Bavan Aifons Zelliç ve kızı Andre, sc^irîll k:'a'p '=r| v e akrahaları vefat et'ğ.'ni derin teessürle bildirir'.er Onrze merasimi bujriin cumartesi 12 mart 955 saat 15 te Taksimde Ayla Trlada Rum kilisesînde icra olunaeaktır. Cenaz» Levazımatı ve Servis 15leri ANGELİDtS Tel. 41853 ' Taslıkta bir gazinoda cereyan ed*n hâdise ilgüi makamlara aksetmis ve isml karışanlar hakkında Belediye tktisad MOdürlügu ve Garsonlar Sendlkası tahkikata baslamıştır. Bildirildiğine göre, geçen salı gunü Efser ve Nejad adlannda lkl genc beraberlerlnde iki kadın olduğu halde saat 15 te Taşlıktaki gazinoya giimislerdlr. Gazinoda blr masaya oturan müstertler servis yapan garsondan limonata lstemişlerdir Garson limonata veva benzerl içkiler bulunmadığını, muhakkak alkollü lçki içmek mecburiyetinde olduklarını büdlrmiş'ir. Saat 15 te içki lçmek lstemedikle'ini «övliyen mOsterilere garson, beheri 150 kurusluk llmonatalar İçin tervls yapamıyacağını lfade etmis ve «ert blr lisarüa «haydi Akademl kantlnl» diyerek mustrelleri dısarı çıkarmıstır. Bu sekllde muameleye maruz kalan müsteriler durumu Belediveye bildlrdikleri glbt, garsonun hakaret tarzım Garsonlar Sendikasına da anlatarak sikSyette bıılunmuşlar ve Garsonlar Ssndikası lMnd başkanı sikâyetle biz7at alskadar olacağını vadetmis'lr. Taşlıktaki gazinoda geçen hâdise "Kilir layrnı... Bütün bn barlrçftn mnkalHdlerinl tahkik ediliyor slz d» henim jribi dnrdumn. terrü Blr dünya seyahatlne tanınmı? Amerikalı kadın garet Chase Smith bugün PAA uçiğı ile Kahireden lecekrlr. Yarın Ankaraya kadın Senatör. salı günü mize dön=cektlr. Bir Amerikalı kadm Senatör geliyor çıkmıj olan Senatör Marsaat 11.30 da sehrimize gegidecek olan tekrar şehri be olsun diye; ve konnsma|a baslaym: ne? r»er«Usln? AU... Kasnnpasnlıytm. Senln adm J»e? Nerellsin? Ihırsun . Bursalıyım. Peld neden n tertib bafı.Torsmıuz yollarda? Türk sesi mi kl bu? VİM^di ya hanl bağırmak usulii .. Adeti bozmnvoruz. ME V L İ D Türkiye Emlak r.emurlarından ve Kredl Bankası MUHIJS TANSFLfnin ÇILDIRAN DÜNYA erşeye EveLdiyen ÖLÜM nun cenaze merasimine blzrat Istlrak etmek lutfunda bulunan. çelenk gönderen veya telgraf, teltfon, n^ek ub ve ziyaretleri İle ?c.raızı paylaşan akraba. dost ve nrkadt>?larma ayrı ayrı teşekküre teesslırıimüz mani olduğundan sayın gizetenizin tavassutunu rıcs ederlm. Aile namına Halid Alatlı HALÛK BENGİSU ÇOCUKLARINIZIN ALBÜMLERlNİ AVNA NARİN FOTÛ SÂBAK'ia Cekilmiş resimleri ile S Ü S L E Y I N I Z Galatasaray 289 Tei: 40103 CUMHURİYE? IS frunışrar rürkıye H»Hc ULT» Kj 42 00 1200 UTb PU Sisü Ufııklar Bu romandaki taarruzun yanmda "Merihten Saldıranlar. şakagıbikalacaktır. Bayan İRİNİ Papavasüiu'nun 4.M »I Ul E Ç A Ğ L A Y A N Y A Y I N E V İ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog