Bugünden 1930'a 5,465,018 adet makaleKatalog


«
»

Harikulâde hediyelerile AKSARAY AJANSI Hizmetinizde DOĞUBANK 30 uucu n> W 10 993 umhuriyei : YUNUS NAD! Telgni rt raektub adresi: Cumhunvet. tstanbul Posta Kutusu tstaabui rTo 348 Telefenlar: ümuml Santral No. n : 24298, ¥azı Igleri 24299. Matbaa 24290 Seçilmiî Hikâyeler İSİ'Nİ DERGİSİ'NİN *0, Jl ted sayılan En güıel hikây*. şür v« yazılaria Ç IKTI P. K. 2045, Bakanlıklar Ankara Cumartesi 12 Mart 1955 urıst dovızı ıhdası ıçın iki şekil kararlaştı Milletlerarası para fonuna müracaat ettik, icab eden müsaadenin verilmesi tadirinde bu şekillerden biri, verilmezse diğeri tatbik edilecek Edirne sular altında Can kaybı olmaması için ciddî tedbirler alınıyor Edirne 11 (Telefonla) Bir kaç gundur Balkanlardaki karların erimesıle nchırler normal sevıyelerıni 4 metreden fazla aşmışlardır. Tunca. Arda ve Mer.ç nehirleri dündenberı duçen yağmurlann te^ınle 4.60 metreyi de geçmişlerdir. Şehrın mühim bir kısmı sular altında kalmıstır. Can kaybı olmaması için icab eden butu.n tedbirler alınmı^tır. Kızılav ve Beledive i'k vardıma başlpmıştır. Ankaradan yardım stcnmistır. Oynna Gelen Kim? olşevizme karşı sava; konusunda bazı >azarUrunmn acayib bir titi/Iiği var. Bunlar gaıeteleri dergileri, hartâ okul kitahlannı pertavsızla inceliyorlar. Bir *aya resminin çizgilerinden Istalin hayalı Dii »eıiliyor, Namık Kemalio f«tcğr»h uıaktan Karl Mars'ı mı «ndimor, en afak bir süphe knıtu içİPrme girmeye «örsün. artık o nıpkteb kitabını Teya • tüzel »anatlar «Jergidni yazan da, basan • « *, satan da mahvoUn demektir. nVay sizi hainler! Masum Ç«ruklara kaya parçası diye İstMin'İD suratını Rosterirsiniz ha! Namık Kemalin sakahna dayanarak Marxizra mikroplarını yurdumuzda yavtnata kalkışmak sfcin haddinize mı düşmuş? Ey savcılar, ey valiler. ey Bakanlar bu ne (jaflettir? Blraı kımıldaym >ahu! Tıkın su herifleri deliğe. Yoksa bu gidîşle bir rün \allahi Moskovanın oyununa *• r Ankara 11 (Telefonla) Turistler için | [bir turist dövizi ihdas etmek ve böylece hafrice gitmek isteyenlere bu dovizleri tesbit (edilecek serbest piyasa fiatına yakın bir Lfiattan satmak üzere tetkikler yapıldıftı bütçe [müzakereleri gırasında blldirilmigti. Aldığımız malumata göre. bu hususta bağlı bulundtığumuz milletlerarası P^ra fonuna müracaat edilmistir. Çünkü pafa fonu anlaşmasına gore bu şekiHe yapılacak ufak capta bir operasyon icin dahi fondan izin istihsal etmek gerekmektedir. Filhakika bazı memleke^lerde turist dö Arkası Sa 7. Sü. 7 de Rusyada 15 General dün Mareşal oldular C.H.P. Buıtlardan bazılarının ayni zamanda mebus olmalan nazarı dikkati çekti Bir Türk kaptanının macerası! V»n silopinin siivarisl. DanimarVBTIH kınrtisînî her raman zarara sokan kılavuzu kaptan köşkünrlen attı Odense CDanimarka), 11 (A. P.) Bir Turk gemisinin süvarisi bugün, Danimarkah kılavuzlann, gemisini limana »okarlarken ika ettikleri hasarlar karşıhğında yüklü tazminat ödemekten bıktığıettirilen Çuikof ru Y« kılavuz almayıp kufuk bir lerine mensubdur. Bugünkü tayinceza ödemeyı tercih ettiğini soyleIerin gayesinin paıtı ile ordu amiştir. ıasındakı mukemmel hırhğı teyid Arkası Sa 7. Sü 3 ı: etmek olduğu kabul etlilebılir. 1353 Arkası Sa. 7. Su 6 da Ankara, U (Telefonla) İşçi Sıgortaları Umıım Miıdürlücünderüşvet alma. vazifevi suıı^timııl Arkası Sa 7, Sü 3 te Isci Sigorttaları U. Müdiirü aleyhindeki davaya devam edildi Amerikalı gazefeciler Ankarada Telefoto CUMHUKİÜET: Ankara Istanbnl de Nihad Erim için yeni tartışmalar | Ankars, 11 (Telefonla) tktidar partisile C. H. P. aranndaki yakmlaşma havadisleri ortaya çık»r çikmaz «Nihad Erim M#selt»i» rle bilhassa C. H P. nm halletmek istedıgi bir mesele olarak kendini göstermeğe başlamıştır. Yavaş yavaş. parti meclisinin teblıginde yer alacak kadar büyütülen ve mecli'i hemen hemen iki gruna ıyır»bilen bu meselenin. n««ıl »• ne fekilde halledıleceğı hakikaten çoİt merak edilen bir keyfiyetttr. Meselenin tarilıçes! Nihad Erira Meselesinin ortaya aüldıgı tarih Halkçı Gazetesinin mahkemey» verildiği zamanlara tesadüf eder. Arkan Sa 7 Sü î de Şehrimizde tetkiklerde bulunan Amerikalı gazeteciler grupu dün hususî uçaklarile Ankaraya gıtmislerdır. Cumhur Reisi misafir gazptecile ri saat 17.30 da Çankayada kabul etmiş, Devlet Eakanı Mukerrem Sarol da, Ankarapalasta bir kokteylparti vermiştir. Resimde, misafir gazeta cil»r, Çankavada, Cumhur Reisi Celâl Bayarla bir arada görülmektedirler. (Misafir gazetecilerin Ankara'İRkı temas ve ziyaretlerine aid haberleri 3 üncü «ahifemizde bulacaksınız.) Celâl Bayarın Irak Melikine mesajı Cumhurreisl m«»ajında. Kralra Türki>eye yapmağı kabul cttiği ziyaretin sabırsızlıkla beklendiğini bildirdl Ankara l l (a a ) Dost ve müttefık Iraka yapmiş olduğu resmî ziyaretten dun yurda avdet etmi? bulunan Reısicumhurumuz Celâl Bayar, Irak Mel^ki Faysal |II. e şu mesajı gondermiştir: Arkası Sa 7. Sü. 8 de Parti tebliğinde bahsedilen başyazarın Erin olduğunu büdirecek bir tamim neşri teşebbüsü İnönünütt de muhâlefeti üzerine geri kaldı Hiç bir mübalâğaya kapılmak«zm yııkarıya ştmısmı çıkardıeıtn ştı tahloya bakacak olursak, M"»kovanın »yıınuna »sıl düşenler, bn zihniyeti taşiyan yafcarlardır. Çünkü komünizme karşı tavsiy* ettikleri savaş metodu ile. bunlar. yurdumuzda bir terreur rejimi kurulmasını istemektedirler. Açık yazıları, lıic bir gizli tarafı olmıyan belli flkirleri bir yana bırakınız. hattâ satırlar arasından kayabilecek anlam sakatlıklannı da bir yana bıMaıeşallığa terfl rakınız, fakat bir okul kitabındaki Paris, 11 (a.a.) Stalin'in ölüşpkil ben7erliğinden ahkâm çıkarılır. yahud biraz seıbestçe bir şi'rin mundenbeıi Sovyet ordusunda yaalfında mutlaka Bİ7İİ maksadlar a pılan ıkinci muhim değişıklıkle 15 ı anırsa. hıı hali sansürlü ve kır yeni mareşal tayin edilmistir Bunhaçlı bir terreur rejimine başvur ların beşi hava ve topçu kuvvetmadtkça nasıl önliyebitirsiniz? San«urlii ve kırbaclı terreur rejiml Ue Demir Perde nizammın tâ kendisidir. Ga7ete patronlan sekreterlerden. sekreterler yardınMılanndan, onlar vazarlardan. yazarlar musahhihlerden, mıısahhihler mürettiblerd"n. velhasıl herkes birbirinden suphelenerek. Vali kaymakama, taMnakam poüs müdüriine yangözle bakarak Herkes «araba ne mana verirler? > diyerek jazamar. koniBamaz. ahhaplarilc iki lâf edeme7 hale gelecek. Çooıı»ıınıi7a aldığıni7 okul kitahında ><araba biıini andırır bir >;ekil var mı?» diye jıırrâiniz titriyecek. Bn\le şe> olmaz dostlar! Bu 7İhniyeti benimsemiş {förünen M7^rların psyrh'q}ie yaradılfjlan hfkkında az cok bir fikrimiz olma?a\dı. hpr şejHen onre onlann iyi n:^«"tnıHpn suphelenmek eerektiğini sövlerdik. Mac Cartt'nin temsil eftisri dehset ve korku rejimi. bolsevİ7m propagandasına en elverisK bir joldıır Bu adam Biıleşik Amerikada «öziinii dinletebiUeydi, Mo« j kma hesabına hio hir atom casusunıın başaramadı^ı bir himıette Bağdad Paktına karşı Fransız hoşnudsuzluğu Fransız basını aleyhte neşriyata devam ediyor Paris 11 (R.) Fransız gazeteerınin, Türk • Irak paktı aleyhindeki nefriyaü devam etmektedir. ParisPress» L'İntransigeant) garetesi hükumet çevrelerina atfen verdiği haberde, Fransarun, Türk • Arkası Sa. 7. Sü. 6 da Bir ilim adanı için dünkü tören Mardin canavarı teslim oldu Yurdumuzda (errokrom sanayii kuruluyor SüAleksander Fleming Mardin, 11 (Telefonla) Irak. Suriye, Adana, Mer^in bolgelerınde müteaddid »oygtın, gasb, bir poi s memurunu yaralamak, 56 kışıyi öKiürmek «ııçlarından idama m?hTanınmış ilim adamı 73 kum edilen, Mersin cezaevi damını yaşında idi delerek kaçan ve bütün ardştırm?lara rağmen tutulamıyan, ><M^rdin I^ındra. 11 (a a.) Penisılinin canavarı» namile maruf Hıdır Çe âşıfı Sir Alexander Flemmg Lonçen nihayet bu akşam adalete tes dra'daki evinde ansızm dlmüstür. ürn olmuştur. Arkast Sa. 7, Sü 4 te Peni$ilin in kâşifi Fleming dün öldü 9 Etibankla Fransız firmam arasında sözleşme imzalandı. Krom cevherlerimizden bir kısmı mamul olarak dış memleketlere satılacak Ankara 11 (a a.) Hükumetin bir müddettenberı üzerınde ehemmıyetle durduğu memleketımizde ferrokrom sanayunin tesis mevzuu müsbet bir neticeye ulaştırılmış bulunmaktadır. Filhakika, krom cevherlerimizden bir kısmını. yurdumuzda ışlendıkten sonra, bir mamul olarak dış memleketlere satmaktaki ekonomik rüçhaiuyetın, hern memleketımızde yeni ig sahalan açmak, hem de ham cevhere munhasır satışlara nazaran dah» fazla miktarda ddviz sağlamak bakımlanndaa aşikâr bulunmasına rağmen, çimdi. ye kadar yalnızca ham krom cevheri ihracı ile iktifa edilegelmiştir. Makine sanavıinde ve bılhassa Arkas\ Sa. 7, Sü 5 te Amerikalı kristal fabrikası mümessilinin basın toplanhtı Denizcilerkongresi Olağanüstü kongre, senenin en gürültülü toplantılarından biri oldu YENİ TEFRÎKAMIZ Macem ve aşk romanı KURYE Nerr Tork kutnbhanesi müdürlerinden Kup. dünkü toplantıda fTazısı 3 uncu sah:fem>:c!e) İkinci Elmalı Bendinde 3,700,000 Metre Küp Su Toplandı îstanbul Denizciler Sendikasımn I Dört ay evvel yapılan sendika olağanüstü kongresi, dun gaat 10 kongresinde bajkanhĞa $pçilpn Tah NADİR NADİ , l niyersite Rektörü, Samim Gönensaya hâtıra kitabını yerirken dan itibaren Eminönu Oğrenci lo sin Ceneızin, idare hej eti üyelen tarafından azledilmesi sebeb'le top i Arkası Sa. 3. Sü. 5 te | (Yazısı 3 üncü tah.femizde) kalınde yapılmıştır. lanan kongre genenin en gürultülu toplantılarından blrl olmuştur. Yönetim kurulu tarafından Tah»tn Cengizin »endika Jçln Istenilen çahsmalardan şckmdiğinl »nîatan 8 maddellk bir brojur Cyelere dağıtılmif vt okunan faaliyet raporlanndan aonrm tenkldlert geçllmljtlr. Arkan Sa. T. S&. 4 tt Yazanlar: Nihal Karamağaralı ve VâNâ Bu sene Içinde gazetemîze "KonselastBi Karısı» îsirnJi bir zabıta romanı >azan Nihal Karamağaralı iîe «1001 Kuju» i bir rnacera ve seyahat rmnanı yazan VâNu. gene gazetemiz için. bu tefer mfifterekeB pek füzel bir tefrika hsarknışlardiK Yarın Başlıyomz Bir kamyon devrildi. 2 ölii, 46 yaralı var! Kaza, Antaly« hava meydanı civannda fazla sürat yüzünden oldu Son auiıjpıde \.i:sn yağmurlar Hki ve yeni Klmalı bendlerinde rühim miktarda su toplanmasma yardım etmıştir. iki üç gun zarlında vağan vaâmuılar 500 000 mpt m nukâbı su ılâ\esıle ıkınci benddeki su miktarını 3 700,000 metre hıımın ıhtiyacı kar|iİ3yabileceğı bıl mıkâbına çıkanmştır. Bıi tarsftan d.nlmektedır. da bende su gelmesı devam etmekTemİ7İeme havu7İanndaıı biri tedir. Bend'leki s\ı miktan beş mil tamamlandı von melıe ktıpe \iık«eHıe takflır5'ilar îdaresi tarafmdan Kâjıdde yenıden yağmur >dgnidsa dahı hanede yaptırılmaktg olan çokertme havu/larJan bııı ikmal e.h miftıı. Bu lıavu'fJa guncle 50,000 metre mıkâbı su temızlenebilecektir. Pe^ım, Wndin *on durumunu gosterıyo». Antalya 11 (Telefonla) Bııgfln Antalya Alanya şosesi fizeıınde ıkı kıjınm öhımii, 9 kışinin ağır, 37 kişınin hafıf yaralanmasile neticelenen feci bir kamyoo kazası olmuştur. Ömer vt Muharrem ad'a Arkan Sa. 7, Sü. 7 dt as\. t4A~~ı SANA1İDE CİNSİYET DECiİŞTİK^IE
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog