Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

•EKIZ CUMHURİYET LAPEN azın birieik incisi BEBEK GAZİNOSU DOĞÜBANK Bahçeli Bir Ev 10028 hesab No. h 1955 yılı birinci keşidesinde kazanan talihliler Ihsan Arkan Pangaltı Şubemizden para ikramiyelerini kazananlara aynca mektubla bildiriimiştir. Listeler DOĞUBANK'ın bütün Şube ve Ajanslarında asılıdır. DOĞÜBANK Galatada. Karaköy Palas bitişiğinde JC 1 R A L I K Altında deposu da mevcud olup derhal tesüm kiralanacaktır i Karaköy, Baokalar Han altında TANSAL ŞEHSUVAR Ltd. Sirketine mür&caat edilmesi. Tel 46737 Muhteşem programını takdim eder. BÜYÜK MAGAZA İLÂN ..zamanlardaki sancılarda GRİPİN almak iaydalıdır • GRİPİN haş, d i ş . aciale «inir, lıımha^n. ronıati^nıa ve sojıık aİL'iıılıiıiHİan ilprı ge> len bütün ajirılaıı teskin eder • GRİPİN. grip VP nezle gibi ha = t ul ı k l a r ı n başlangıcıııda birçok fenalıkları öıılcr • GRİPİN. mide>i bozmaz kall)i \e böbrekleri >ormaz Derhal hazmolur ve tesirini gösterir Aidığınn müstahzarın hakıki GRİPİN olduğundan emm kalmak için GRİPİN mar. kasını ısrarla arayıni2 Tiyatro ve şan yıldızı: B E L İ ND A Dizöz: KET1 EPISKOPU Miki Maus: RIDTRIO Caz yıldızı: DUO SABARESI ve me$hıır SIYAH INCI TEL: 36269 . Demirbank T.A. Ortaklığından: Idare mecli.simizin bir kısmımn matbu ve biı kısmının da elle yapılmış imzalarını ihtiva eden tamamı tediye edılmış 2.000.000 liralık hâmiline muharrer hisse senedlerimizin muvakkat hisse senedlerile tebdiline başlanmıştır. Muhterem hissedarlarımızm Bankamıza müracaatleri rica olunur. Sirketirniz ortaklar genel kurulu aşağırla yazılı gündem deki isleri görüşmek ve karara bağlamak üzere adî surette 28 Mart 1955 Pa7artesi günü saat 11 de Galatasaray Yeniçarşı raddesinde 1416 No da kAin Sirketimu binasmda toplanapaktır. Ortaklarımızın bu toplantıya iştirak edebilmek için, saliib oldukları hisse senedlerini \eya bunu müshit veîikaları toCantı gününden bir hafta evvpüne kndar Sirkeiimize tevdi ederek 'giriş kâKidı» almalan ve bu tonlantıdi kendilerini bilvekâle temsil ettirecek ortnkların. şekli idare mpcl'simizce ( esbit edilmiş bulunan salphivetnameleri Sirkftimiz Müdı'rlü ğünden taleb etmeleri rica ve esas mukavclenamemiz hükümlerinp göre en az 10 (onl hisseye sahib orlakîarın reye iştirak cdecekleri ve hisse miMarı ne olursa olsun on'dan fazla reyleri olmıyacağı ilân olunur. Pantalon Diktirilecektir Türkiye Kızılay Cemiyeti Istanbul Deposu Müdürlüğünden: Kumaş. Omiyetimizce verilmek üzere 2000 aded pantalon açtk eksütme ıle .lıktirilecektir. Bu işe aid şartname Sirkeci Mimarvedan caddesi Kızılay Isfanbul Deposundan temin edilir. Muvakkat teminat 675 lira o!up eksiltme 18. 3.1PP5 tarihine ras t lıyan Cuma günü saat 14 te mezkur Müdürlükte yapılacakbr. Bu taahhüdden miıtcvcllid Beledıye tellâliye resmi müteahhide aıd oMcaktrı Cemiyetimiz, arttırma ve eksiltme kanununa *âbi değı'riir. Müfettiş Yardımcısı Ahnacak îşçi Sigcrtaları Kurumu Genel Müdürlüğünden: Kurumumuz Genel Müdürlük Teftiş Kuruluna ve Iller teşkilâtına Hukuk, Iktisad ve Siyasal Bilgiler Fakültelerinden birinden veya Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu veya muadili Ecnebi Fakülte ve Okul mezunlarından imtihanla müfettiş yardımcısı almacaktır. Imtihana giriş şartları Genel Müdürlüğümüzden veya Şube Müdürlüklerimizden öğrenilebilir. Isteklilerin en geç 19.3.1955 Cuma günü öğleye kadar Ankarada Genel Müdürlüğümüze, taşrada da Aydın, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Istanbul, Izmir, Kayserı, Kutahya, Samsun, Seyhan: Sivas; Malatya ve Zonguldak Subslerimize müracaatleri. (1562) Tiirk Ekspres Havacılık ve Turîzm A.O, Yönetim Kurulu G Ü N D EM • 1954 vıh muamele ve hesablarına aid yönetim kurulu ve denetçiler raporlarile. bilânço kâr ve zarar hesablannm tetkik ve tasdiki ile yöretim kurulu ve deretriierin ibrası. 2) 1954 yılı bilAncos^ına göre elde »diîen kârın suret ve zam^nı tpvziı hakkında karar ittihazı. 3> 1355 yılı için yeniden IKI denetçi seçilmesi ve iicretlerinin tayini. 4) Esas mukavelenamenin 24 üncü rr>ad1/»si mucibince yönetim kurulu üyelerinden en kıdemli IKI üyenin yerıne IKI üye seçilmesi 5) Yönetim kıırnlu üyelerine 1955 yılında verılorek huzur haklarının tayini. 1) K İ Nİ N L Amonyum Sülfat Naklettiriîecektir Türkiye Ziraî Donatım Kurumundan: Yakında limanımıza gelecek Amonyum sulft>ttan takriben 5000 tonu deniz yolile muhtelif limanlarımıza naklettiriîecektir. Taliblerin 17 3.1955 tarihine kadar teklifte bulunmak üzere bu işe aid şartnameyi BeşiUtaştaki Şubemizden almaları rica olunur. (3141) m *m Kiralık Mağaza ve Bina • ! • Beyoğlunda. Meşrutivct caddesinde Psr.ı palas oteli karşısında 193 sayılı. takrıben 110 M2. köşeoaşındaki mağaza ve methali, Asmalırpcscid sokağmda bulunan, ustundeki üç katlı büyük bina kıraya verilecektir. Talib olanların tekliflerini yazılı olarak 20 Mart 1955 tarihine kadar Istıklâl caddesinde Hıdiviyal Palas Hanı kapıcısıııa bildirmeleri ve daha evvel kiralanacak yerleri görmek istiyenler mezkur Han kapıcısına her gün saat 1213 e kadar müracaat etmeleri ilân oluiur. OPALİD Derneği Başkanlığından: f Ithal mah satışa arzedilmiştir. Almak ve muhtelif modellerde gipariş vermek için T1BET ITHALÂT ve IHRACAT T.A.Ş. I G a l a t a . Veli Alemdar Han. Rıhtım Cad. 155 Müracaat: Ttlefon: 44556 42775 BELEDİYELERE ve MÜTEAHH1DLERE Derneğimizin olağanüstü genel kurul topJantısı, 9 Mart 1955 Çarşamba günu ekseriyet olmadığı için yapılamamıştır. Adı geçen toplantı 16 Mart 1955 Çarşamba gunü saat 15 te Dernek merkezinde yapılacağından, sayın üyelerın mezkur gun ve sastte teşrifleri rica olunur. GUNDEM: 1 E.P.U. den verilen tahsis Hk. MONTAM Madencilik Türk Ancnim Ortaklığı Yönelim Kuruhı Başkanlığından: Ortaklığımız hissedarları yönetim kurulu aşağıda yazılı gündemdeki hususları müzakere etmek ve bu hususta gereken kararları almak üzere 29 Msrl 1955 Salı güna saat 10 30 da Galatada Eski Gümrük sokak Emek Han ikinci kattaki ortaklık idare merkezinde alelâde olarak toplanacaktır. Sayın ortaklarımızın toplantı gününden en az yedi gün evvel ortaklık idare merkezine müracaatle, hisse senpdlerıni tevdi ederek giriş kartlarını almaları bilhassa rica olunur. GÜNDEM: "" 1 1954 yıh muamelâtına aid idare meclisi ve murakıb raporlarının okunması ve tasdik edilmesi. 2 1954 yılı bilânço ve kâı ve zarar hesablarının okunması ve tasdik edilmesi. 3 Müddeti sona ermiş bulunan idare meclisi azası yerine bir diğerinin seçilmesi. 4 Idare meclisi azalarile murakıbların 1954 senesi işlerin den dolayı ibralan. 5 1955 yılı için murakıb intihabı ve bunlara ödenecek olan ücretin tayini. 6 Yönetim kurulu üyelerine ortaklığın ticarî muameleleri nev'inden herhangi bir rrumaleyi gerek doğrudan doğruya kendi namlarına, ve gerekse başkaları namına yapmalarına ve keza ortaklığın iştigal mevzuu nev'inden her türlü ticarî muamelelerle me«gul olabilmelerini teminen kendilerine gereken müsaadenin verilmesi. Z ARAFET ! . . Isnıarlamadan daha mükemmel ve daha zarıffevkalâde rağbet gören I İLÂN TA5HİHİ Gazetemizin 4 ve 7 Mart tarihli nüshalarında çıkan Tarsusta Çukurova Sanayi İşletmeleri TÜRKİYE İMAR BANKASI Türk Anonim Şirketinden: Bankamız ortakları genel kurulu aşaŞıda yazılı gündemdeki işleri gorusmek ve karara bağlamak üzere adi surette 30 Mart 1955 Çarşamba günu saat 16 da Istanbulda Aşirefendi caddesi 3537 numarada kâin Bankanın Merkez binasında toplanacaktır. Ortaklarımızın sahib oldukları hi?se senedlerinf veya bunu müsbit vesaiki toplsntı gününöen bir hafta evveline kadar Bankamıza levdi ederpk siriş kartı almaları ve belli pür. ve saat*e asaleten veya vekâleten tot>lantı yerinde hazır bulunmaları rica ve esas mukavPİenfıme hukıımlerine göre en az (1000) hisM>ye sahib ortaki^rın oya iştirak edebüecekleri ve hisse adedi ne olursa olsun (10) dan ziyade cyları olmıyacağı ilân olunur. Yönetim Kurulu G ÜNDEM: * 1 1954 yılı muamelât ve hesablarına aid yönetim kurulu ve denetçiler raporlarilp bilânço. kâr ve zaraf hesablarının tetkik ve tasdiki ve yönetim kurulu ile denetçilerin ibrası. 2 1954 yılı bilânçosuna göre ortakUra tevdi edilecek temettü miktarının ve tevzi zamanmın tayini. 3 Münhal b.ulunan \cnetim kurulu üyeliğine muvakkaten seçilenlerin esas muksvelenamenin 28 inci maddesine tevfikan taçdiki. 4 Müddetleri biten yönetim kurulu üyelerinin yerine esas mukavelenamenin 27 ncı maddesi gereğince seçim yapılması. 5 •Yönetim kurulu üycierine verilecek hu7ur haklarırun tesbiti. 6 1955 senesi için ıki denetçi seçümeoi ve ücretlerinin tesbiti. 7 Bankalar Kanununun 14 üncü maddesinin nehyi haricince olmak üzere esas rrukavelenamenin 39 uncu maddesince yönetim kurulu üyelerine, Bankanın ıcra ettiği muameîât nev'inden muameleleri kendilerı ı,e ahar hesabına .vapabilmek ve aynı neviden muamele ile meşgul bir dığer Banka veya Şirkette mesul aza sıfatile vazife gorebılmek için mezuniyet verümesi. Yeni Fiat Listesi konfeksiyonunun zengin hazır givim koleksijonlarını siz de bir kere gorünüz. OSMAN ŞAKAR Giyim Kısmı Kervansaray Apt. altı Harbiye Dünyanın en mukemmel M EISTE R Alman dikiş ve nakış makineleri gelmiştir. Acentaların müracaati. Türkiver*e satış yeri OSMA\T ŞAKAR MÜESSESESI Kervansaray Apt. altı • Harbiye Istanbul • ilânında verilecek prim nisbetleri binde olması lâzım •gelirken sehven yüzde şeklinde yapılmıştır. Tashih ve tavzih olunur. T. A. «3IRKETININ 17 Şuba+ li»55 tarihli Teklif İsteme İlânı Sümerbank Alım ve Satım Müessesesinden: Karabük fabrikamız ihtiyacı olup taahhüdünü kusurlu ifası dolayısile firma nam ve hesabına mübayaa edilecek olan 10500 aded çift katlı on onsluk 80x lOOcm. eb'adında iki katlı jüt torba için firmaların kapalı olarak en geç 17. 3.1955 akşamına kadar Müessesemize teklif ve 3500 lira teminat yatırmaları ilân olunur. Müessesemiz, ihaleyi yspıp yapmamakta serbesttir. (3077) Kıymet'i sayfiyelik arsalar Denız kenarı, Londra asfaltı, elektıikli tren, yeni plâj yanında birer cepheleri tamamen Marşal Bulvarı olan bu kıymetli ar<;a]ardan almayı ihmal etmeyiniz. Bu arsalar Küçükçekmece köpriisünü geçince koruluk içerisinde ki yeni turistik plâja hududdur. Arsalar 250 300 400 metre olup metrekaresi peşin 15, taksitle 16 liradan satışı yapılmaktadır. Müracaat: DENIZ KÖŞKLER INŞ Mües. Türbe Babıâli Cad. 20 BTRLIK Hanı ikinci kat No. 4 Cagaloğlu. SATILIK TÜRKİYE Levendde müstaki! ! HARPUT Madencilik Türk Anonim Orfaklığı Yönetim Kurulu Başkanlığmdan: K i r a h k EV Cami civarı Kırzantim so ! kak 5 odı geniş bahçe. ürsraıt Telefon 81350 Ayni sokakta P. 641 TEKSO Tezgâhı Satm Alınacakhr. Yeni veya çok az kullanılmış Tekso marka tezgâhlar alınacaktır. Çakmikçılar Büyük Yenı H^n NTo 44 e müracaat Vakıflar Bankası T.Â.O. SERMAYESI: İZMİR MERKEZ ŞUBEMİZİN BU ŞUBEMİZDE HESAB TERTİB 50 000.000 T. L. AÇILIŞI DOLAYISILE YALNIZ AÇTIRANLAR ARASINDA LENEN Ortaklığımız hissedarları yönetim kurulu aşağıda yazılı gündemdeki hususlan müzakere etmek ve bu hususta gereken kararları almak üz?re 29 Mart 1955 Salı günü saat 14.30 da Galatada Eski Gümrük sokak. Emek Han ikinci kattaki ortaklık idare merkezinde alelâde olarak toplanacaktır. Saym ortaklarımızın toplantı gününden en az yedi gün evvel ortaklık idare merkezine müracaatle, hisse senedlerini tevdi ederek giriş kartlarını almalan bühassa rica olunur. G Ü N D E M : 1 1954 yılı muamelâhna aid idare meclisi ve murakıb raporlarının okunması ve tasdik edilmesi 2 1954 yıh bilânço ve klr ve zarar hesablarının okunması ve tasdik edılmesi. 3 Müddeti sona ermiş bulunan idare meclis5 azaları yerine diğerlerinin seçilmesi 4 Idare meclisi azaları ile murakıbın 1954 senesi işlerinden dolayı ibraları. 5 1955 yıh için murakıb Intihabı ve ödenecek olan ücretin tayini. HUSUSÎ İKRANİYE KESİDESİ 1 1 TALIHLIYE TUTARI 120.000 LIRAYI AŞABILEN, ••• Tcl 25543 •^•B Mahdud Mes'uliyetli Babıâlinin göbeğinde kirahk iş yeri Zemin katta telefonlu odalar Mür. Ressam Cahid Matb Tel 20897 Ömiir Boyunca Aylık Gelir 2 4 TALIHLIYE 100000 LİRA TUTARINDA YORGANCi ve HALLAÇ SANATKÂRLARI ISTİHLÂK KOOPERATİFİNDEN: Kooperatifimizin 1954 1955 yılı adî umumî heyet toplantısı 28.3.1955 Pazartes: günü saat 1 de Örücüler kapısı Çarşılı Han 33 nurparalı öükkânda yapılacaktır. Ortaklarımızın gelmeleri rica olurur. Idare Kurulu GÜNDEM: 1 1954 yılı raporunun okunması, 2 1954 yılı murakıb raporunun okunması ve her iki rapor hakkında görüşme. raporların kabulü ve kurulların ibraları. 3 Kadro ve bütçe. 4 Yedi asil, yedi yedek üyenin seçimi, 5 Uç asil, iki yedek murakıb seçimi, 6 Serbest görüşme. MESKEN KREDİSİ 3 35 TALIHLIYfî 15 000 LİRA TUTARTNDA SATILIK ECZANE Eminöiünde maruf ve işlek bir eczane müfaid şart larla acple satıl'ktır. Müracaat: Türkiye Eczacıları Deposu. FINDIK TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİGİ ÎSTANBUL BÜROSUNDAN: Birliğimizin Ünye ile Hopa arasında kurulu Fındık Tarım Satış Kooperatiflerine dahil müstahsil ortaklarm ihtiyacı için 400 ton amonyum sulfat ve 100 ton super fosfat gübresi alınacaktır. Bu gübrelerin Mart sonuna kadar göstereceğimiz Kooperatiflere sevki lâzımdır ve Cif Karadeniz esasile fiat teklifi şarttır. Satış teklifinde bulur.mak istiyenlerin yazılı teklifnamelerinin 15 Mart 1955 Salı günü saat 17 ye kadar 4 üncü Vakıf Han 1 inci kat No. 1315 teki Büromuza tevdil luzumu ilân olunur. P A RA İkrami yeleri Ithalâtoı tacirlerimiz'n nazarı dikkatine Dıs tıcpret rejımıne daır talımatnameye ek talim.tnamenin (7) nci maddesine göre Ithalâtçı vestkalarının her yıl Mart ay, ıç.nde v ı z e ettirilmreı mecburidir Vakt'nde vlze et«e rümıyen veşıkalar hukumsuzdur Vesıkalarm v i z e s i n e 1 4 M a r t 1 9 5 P a z a r t e s j " ıtıbaren taslanacaktır. Hangı sıc.l sayılı f ı r m a ı a n n h a n j , , g ü n l e r d e m ü r a c a a t zım geldıgı Sıcıllı Ticaret Gazetesınde yazılı^, r Çeküiş: 31 Mart 1955 15 Mart akşamına kadar bu şubemizde en az 100 Liralık bir hesab açtıranlar hem yukandaki husıısî keşideye, hem de Bankamızın diğer ikramiye keşidelerine iştirak ederler. Izahat için gişelerimiz emrinizdedir. Taşradan para göndermek suretile bu şubemizde hesab açtırsnlann havale ücretini Banksmız öder. ADRES: Fevzipaşa Bulvarı No 2 (Ithalât Gümrüğü karşısında) Telefon: 7707 IZMIR. (2766) İstanhul Ticaret Odası Kapalı zarf usıılü ile 33500 kilo ince ipekli taranmış beyaz üstüpü satın alınacaktır. Talib ola ılar nümune ve tekliflerini 15.3.1955 akşomına kadar Banka holündeki teklif kutusuna atabilirler. (3151) Etibank İsfanbul Şubesinden:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog