Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

11 Maıt 1955 CUMHURÎYET YEDİ Cumhur Reisi Bayar dün Iraktan yurda döndü (Baştarafı 1 inci sahifede) miUetlerin istiklfilinin müdafaası dudda Diyarbakırdan hareket et hususunda şimdıye kadar takib etmiş olan jet uçak filolarımız istik tiğimiz prensipimizin her yerde maz bal etmiş, daha sonra Ankaradan harı kabul olduğunu ve kuvvetle kalkan uçaklanmız da hava ıskor müdafaa edildiğini görmekle de tuna iltihak ederek Ankaraya ka aynca bahtiyanm. dar Reisicumhurumuza refakat etTürk milletine Pakistandan ve mişlerdir. Iraktan selâmlar getirdim. Bunu da Celâl Bayar baştanbaşa bayrak burada sizin vasıtanızla söyledilarla donatılrms bulunan Etimesud ğimden dolayı çok memnun olduhava alanmda Meclis Reisi Refik ğumu da kavdetmek isterim. AllaKoraltan, Başvekil Adr.an Mende haısmarladık.» res, bütün Veküler, Büyük Millet Yollarda Meclisi Reis vekilleri, Mebuslar, Cumhurreisi beraberfnde B M. Başvekâlet Müsteşarı, Riyaseticum M. Reisi Refik Koraltan, Başvekil hur Umumî Kâtibi, Ankara Valisi Adnan Menderes olduğu halde ken ve Belediye Reisi, Erkânıharbiyei disini bekleyen açık otomobile binUmumiye Birinci ve ikinci Reis ı miş ve tezahürlef arasırıda meyİprile. Kara, Deniz ve Hava Kuv i dandan avnlmıştır. Bu arada Bayavetleri Kumandanları, Generaller, ra ve refikastna müteaddid buket» Amirall?r. Garniron ve Merkez ler de verilmiştir. Kumandanları, Vekâletler müsteBayar Etimesud hava meydanınşarları, Diyanet İşleri Reisi, Temdan aynldığı andan itibaren yol yız Mahkemesi, Devlet Şurası ve Divam Muhasebat Reisleri, umum boyunca yer yer toplanmış binlerrnüdürler, Vekâletler ileri gelenleri, ce vatandaşın sevei ve muhabbet Üniversiteler Rektör ve Dekanlan, , tezahüratile selâmlanmıştır. BaVılâyet Umumî Meclısile Belediye j yann otomobilini yüzlerce otomoMeclisi azaları, partililer, muhtelif I bilden müteşekkil muaaam bir teşekkuller temsilcileri, yerli ve ya kafile takib ediyordu. Ellerinde bancı basm ve ajans mensublan bayraklar ve dövizler bulunan vatarafmdan karşılanmıştır. Bütün tandaşlar ve dernekler temsilcileri büyuk elçiler, elçiler ve masîahat de Cumhurreisini yolda selârnbyorgüzariarla sefaretler erkânı da sa Iardı. ym Bayan karşılamak üzere roeyCelâl Bavarın bulunduğu otomodanda hazır bulunuyorlardı. bil kalabalık arasmdan ffüçlükle ilerlediği sırada Atatürk Çiftliğine Çok kalabalık bir vatandaş topluluğu m»vdanı ve civannı doldur dönen yol kavşağında Türkiye Omuş ve Cumhurreisini coşkun te I tomobilciler ve Şoförler Derneginm ! kurduklan takm önünde kısa bir lahürMla alkışlamışlardır. müddet durmuştur. Burada toplanUçak meydana indiği sırada sayın Bayar hava üssü tarafından 21 mış crtan vatandaşlar Bavara tezaselâmlamışlar pâre top Btımı ile selâmlanmı^tır. hüratta bulunarak Reisicumhurumuz Celâl Bayar ve alkışlamışlardır. Cumhurreisi uçaktan be<=uş bir çehre ile ınmış aynı coşkun ve hararetli «sevgi ve ve evvelâ Meclis Reisi Refik Ko nvuhaMıet teza^iir'eri arasmda oraltan ve Başvekil Adnan Menderes tomobilde avakta durarak ve vatarafından karşılanmışbr. Müteakı tandaşlann tezahürlerine selâmla ben Vekillerin ayrı ayn ellerinl mukabelede bulunarak ilerlemiştir. Bayar, Akköprü kavşağında elle. sıkmıjtır. Bu esnada bando Istıklâl marşını çalrmştır. İstıklâl marşının rinde davul ve rumalan bulunan dinlenmesini müteakıb sayın Bayar efeler tarafından gösterilerle karberaberinde Erkânıharbiyei Umu şılanmış ve selâmlanmıştır miye Reisi olduğu halde ihtiram Cumhur Reisi otomobili ve onu kıtasını teftiş etmiş, kendisinin takib eden kortej halkm aynı coş«Merhaba asker» hitabma erlerimız kun ve hararetli gösterileri arasınhep bir ağızdan «Sağol» diye muda Kızılay, Bakanlıklar yolile Kakabelede bulunmuşlardır. vakhdereye gelmiştir Celâl Bayar Celâl Bayar ihtiram kıtasını tef buradan itibaren iki sıra dizili butisi müteakıb kendisini karşılama lunan mızraklı Süvari Muhafız ğa gelmis olanların ayn ayn elleri Alayı erleri arasmdan geçerek ni sıkmıştır. Çankayaya vâsıl olmuştur. Cumhurreîslnin sözleri Bayar, Riyaseti Cumhur köşküCumhurreisi bu esnada kendisinnün methalinde Muhafız Alayı d^n îhtisaslarını rica eden Ankara mensublan tarafından karşılanmışRadyosuna sunhn söylemiştir: «Evvelâ memleketime kavuş tır. Burada da başta bandosu ve tuğum şu dakikada vatan^aşları sancağı bulunan bir ihtiram kltası rmn, arkadasîarımm, devlet ricali Devlet Reısine selâm resmini Ka nin ve güzide askerî erkânın hak etmek üzere yer almış bulunuyorV'mda pösterdikleri çok samimî du. hnsnük"bulden dolayı fevkalâde Bayar otomobilden inmiş. Muhanvitehassis olduğumu kaydetmeli fız Alayı subaylannm ellerini sıkyim. Uktan sonra bando, İstiklâl Marjını Gpzdiâim ve Rördüğüm dost ve çalmıştır. Reisicumhur müteakıben nv"ıttefik merrleke^erde Türk mil ihtiram kıt'asını teftiş etmiştir. Baletme karşı derin bir itimad ve yar, beraberinde BJM.M. Reiai Remuhabbetin de mevcud oldjğuna fik Koraltan ve Başvekil Adnan c svrıca i aret e+meiiyim Bundan fevkalâde müteh'ssisim ve Türk Menderes bulunduğu halde saat millatine karşı gördüftüm itimaddan 15.30 da köşke dahil olmuşlardır. Celâl Bayar Çankaya köşkünde dnlavı da kalbim iftihar ve sükran Adnan Menderesle 1 saatlık bir göilp doludur. Hürriyetin, cih?n sulhuiun ve rüşme yaparak izahat alnuştır. Ankara Radyosuna safaşan yasakçıların gayrefi boşa çıkfı (Baştarafı J inci sahiiede) GÖKAY HİLTONDA Hilton otelinin ilk yerr. ek gervisi dün Valı ve Belediye Reis vekili Ord Prof. Gokaya vapılmıshr. Yukandaki resimde, G akay, büfe başmda otel müdurlerınden Nazif Bölükbası ile konuşurken görülmektedir. Suriye hükumetine dün nota verdîk Turk doçenlınm (Başiarnii 1 tncı zetecilerle görüşecek olan Eden, aynı akşam İngiliz sefaretindeki re'mi kabalde hazır bulunacaktır. İngiliz Hariciye Vekili 19 mart sabahı erken saatlerde refakatindekı heyetle birükte İstanbula hareket edecek ve Yeşilköyde Vali tarafından merasimle karşılanacaktır. Eden, 20 mart sabahı İstanbuldan aynlacaktır. Bura çevrelerine göre, İngiliz Dı» İşleri Bakanmm Ankaradaki temasları esnasında İngilterenin Türk Irak paktma iltihakı me. selesi de görüşülecektir. Eden'in Ankarada yapacağı temaslar Kendi kendîni bıçakhyan bir kadın (Baştaraiı 1 inâ sahifade) Yapılan tahkikatta; Remziye Tom bak admdaki kadın pencereden içeriye meçhul bir şahsm girdiğiri. boSazmı sıkarak kendisini muh telif verîerınden yaraladıktan sonra bileziklerile saatini zorla tlıp kaçtıfmı bildırmiştir. Bunun üzerine meçhul mütecaMODERN DEĞİRMENXER vizin aranmasına başlanarak yaralı H^'andada modern değ.rmenler kadın hasteneye kaldınlmıştır. Evde yapılan ikinci bir araştırfaaliyete geçmiştir. Yukandaki reeınıue bu değirmenlerden oiri gd mada 5 aded bilezikle 1 aded altın rülmektedır Holanii Zıraat P j karı kol saati bir yastığm srkasmda bulığ'nın açıkladığına ^•)'e, bütün de'.unmuştur. Hastanede yeniden sor•ğ'rmen Sohıbleri, klâMk tipteki de guya çekilen ve bir bardaki büfegirmenlerini değiştirmeğe bajlanu} cinin metresi olduğu anlaşılan İzmirli Remziye Tombak beraber lariır. yaşadığı adamla kavaa ettiklerini ve adamm bileziklerle saati geri lngiltereye atom sahası almaması icin bövle bir tertib yaptığmı, kendi kendini bıcakladığını, ayrıldı Canberra 10 (A.P.) Avustraîya boğulmak istendiği süsünü verdihükumeti buçün memleketin guney' ğini itiraf etmiştir. Hâdise etrafınme'kez bö'gesinde Ingilız atom ria gerekli tahkikat yamlarak Rem«i'.âhları ıçin geniş bir deneme sa ziye Tombak hakkında suç tasnii doiayısile tahkıkata girişilmiştir. hesı ayırmıştır. Woomera çolündeki güdümlü mer miîer atış alanmdan kuzeydeki sahil kesırrie kadar uzanan bu saha hemen heraen bütün güney Avustralva eyaietinin batı kesirr.ini kap lamaktadır. Burası yas^k bblge ilân edilmıstir. Müsaadesiz g renler 3 ay hapis ve 50 sterlin para cezasına çarptınlacaklardır. tngiltere, bu yıl Içinde yenl sa, hada atom denemeleri tert bliyeicektir. Bu mahalde, dlha ziyade ' nisbeten küçük atom silâhlarının j denenmesi muhtemeldir. Büyük inj filaklar için Woomera sahasının ! kuzeyine düşen Emu alanı muhafa' za edilecektir. (Baş'araU 1 mct sahıfede) (Ba^irafı i !"<* *ahıede) ver pakta cephe aîdığını bildırmişAmprik? Pahilive Vekâleti bunun ğu hâdiseler muvacehesir.de bizim tir. İngiltere hükâmeti bu mıhtırada, üzerine doçent Muvaffak Seyhana de oyle yakın bir alâka duymamız paktın aleyhinde bulunacağını kay hır mektub yazarak ızshat ftemışpek tabııdır.» Bundan sonra Mısınn, Turk • dederek. mezkur devletleri Türk • tir. İlâve ediîdiğine göre, bu keşfin a Irak paktına karşı tak:ndğı has Irak paktına katılmaya davet etmane tavır belırtılmekte ve Suri mektedir. Aynca, İngilterenm elin tom iraâ'inde çok mühim bir buyenin Miair ile anlaşmayı imzala deki bütün imkânlan kullararak luş olduğu da aynca bildirılmekteiir. makla Kahırenın bu hareket tar Ortaşark selâmet ve istikrarını te«TH.A ı> nın notu: Yaptısımız zını tasvıb ettlğı kaydedılerok. bu mine çahşa^ağı da ilâve olunmaktahkikata göre, doçent Muvaffak nu ciidıyetle kaışıladığımu ıiade tadır. Amprikanın Mnır Büyük Elçisi Seyhan. Ameriks Dahil ye Vekâolunmaktadır. letıne gerekli cevabı gö'ide miştir NATO.cla Mısır idarecilerinin her Henry Byroade sözlerine şoyle detürlu zorlayıcı usul ve teşebbüslere vam etmiştir: başvurarak Surıye idarecılerını arı Amerikanın. Suriyeye. Mısırzularına râm edışlerinm Türk hu Sunye anlaşmasını tasvib etmedi. v kümeü tarafından dıkkatle takib ğini belirten bir muhtıra gönderdiolunduğu ve bu teşebbüs ve hare I fğine dair çıkan haber doğru değilÖğretmen Şerefeddin Çetintan takette dalıa ileri inkişaflar muşa dir.» rafından tercüme edilen "Astrohede edılecek oiursa Türkıye • SuSnriye Haridye Vehfll tıomin mekteb kitabmda bir gökriye münasebetlerinin istikbali öaBağdada gitml>or taşı fotoğrafı üzerinde Lenin ve kımından endışe duyulabılecegi Bsğdad, 10 (a.a.) Siyssf çev Stalin'in res mleri bulunduğun bildınlmiîtir. relerden bugün beyan olunduğuna dair savcılığa i^bar vapıldığmı, tah Surije Dış İşleri Vekilinin pöre, Suriye Hariciye VekUi Haiid kikata başlandığını yazmıştık. beyanatı El Azam, geçen hafta bildirildiği Oğrendiğimize pöre, bahis mevŞam 10 (T.HA) Suriye Dış gibi, Bağdadı ziyaret etmivecektir. zuu kitabm aslı Clyde FL^he ve İşleri Şekili Halid El Azem, bugün Siyasî'çevreler, Mısır Suudî Ayaptığı bir basm toplantısında, rabistan ve Suriye arasmda ytni Marian Lockwood taraflannd^n ha Türk • Irak ve Suriye Mısır an Arab müdafaa muahedesin i akdın zırlanmış, 1950 yılında New YorVta basılmıştır. Şerefeddin Çetintalaşmalan etrafında hükumetinin den sonra, böyle bir ziyqıptın manın kitabmda görülen göktası resnası olamıyacağı kanaatindedirler görüçünü açıklamıştır. m! eserin asl'nda da mevciTddur ve Vekil. Suriye, Mısır ve Suudî ve Suriye Hariciye Vekili Irakı, eesameti hakkında bir fiklr verArabistan devletleri arasmda akdi Türkiye ile olan muahedeslnden cay ^nek üz»re taş Ozeriie otu'hılnlar mutasavver paktın ceas gayesinın dınp nüku! ettiremiyeceğine işaret Stalin ve Lenbı değil, fti çocukİsrael tecavüzleri olduğunu soyle eylemektedirler. rur. miş ve ne Türkiye, ne d« Irakın Dıbann, kitabı bssan editöre raaleyhinde olmadığmı kaydederek kib kitabçılar tarafından kasden Euriye r e Lübnanın İsrael tecavüzyapıldığı snlaşılmı?, hâdise teessürlerine karşı açık bölgeler teşkil etle taibih edümistfL . . . . . . . . . . . tiğini sözlerlne ilâve etmiştir. Halid El Azem devarrüa: «Nasıl ki Türk Irak pakb dış tehlikeleri Denizcilik Bankasınuı Amerikaönleaıek gayesıle kurulmuşsa, mu dan satın aldığı «Manisa» şilepi tasavver pakt da Israel'in tecavüı dün basm mensublanna gezdirilelerini önlemek gayesilo hazırlan rek evsafı hakkında izahat verilmışttr. Suriye bata bloklanna kat'i miştir. Aynı zamanda Manlsadan yen katılmıyacaktır. Baü devletleri gelen kalabalık bir heyet, gemi bize yaptıklan silâh yardımlarında mürettebatına dağıtılmak üzere bazı şartlar koşmakta ve bu silâh külliyetli miktarda üzüm vt incir lan Israsle karşı kullanmamıza getirmiştir. cManisa» şilepi Marmâni olmaktadır. Suriye hiç bir marada bir tur yaptığı sırada bu zaman İsraelle sulh yapmak taraf yemişler tevzi edilmiş ve milll otan değıldır. Diğer taraftan Lüb yunfaf oynanmıştır. Şilep Amerika nan durumu yeni paktla beraber he hatüna tahsis edilecektir. Resım, tManisa» süvarijini Manüz bellı olmamıjtır. Beyrutta Salih Cabirle yapılacak müzakereler nisalılar arasmda göstermektedir. ve Bağdad temaslanndan sonra duGregory Peck'in yeni rum vuzuh kesbedecektir. Suriye, Irakın Arab Birliğinden çıkanlma«evgilisi sını asla tasvib etmiyecektir. Irak, i NewYork 10 (A.P.) Sinema Arab devletleri için çahşmış ve çaiışmaktadır. Türkiye ile imalanuş ' artisti Gregory Peck ile alâkast ololduğu paktı, kendi hududunu mü j duğu soylenen Fransız kadın gazedafaa için yapmıştır, buna kimse j tecisi Veroniqu,8 Passani dün Panin itiraz etmeye hakkı yoktur. Bı I risten uçakla buraya gelmiş, fakat zim de Mısırla kuracağımız paktın i artist Ue olan münasebetleri hakiltiklâlimiz için mühim oiduğuuu ı kında her hangi bir §ey soylemek AĞA HAMN HALEFt KİM j istemetniştir. kavdetmek isterim» demiştir. OLACAK? Ciddi bir rahatsızhk Veronique Passani'yi burada Bundan «onra Türk • Surıye mü Gregory Peck'in karşılamış oldu geçiren ve şimdi Fransada Nice'denasebatma temas eden Vekil, Tür ı ğu söylenmiştir. Fakat gazeteciler ki villasında istirahat etmekte olan kiye ile iyi destluk mühasebetleri j den kaçtıklarından kendilerini gör Ağa Hanın halefi kim olacaktır? Bu sual henüz cevablandırılamakurmayı arzuladığuu söylemiş ve mek mümkün olamamijtır. ; mıjtır. Bundan bir müddet evvel buHİann takviyesi için çaLşıldığına Prens Ali Han, babası ölünce norişaret etmiştir. Vekil aynca, Irakın 11 Sovyet gazetecisi mal olarak kendisinin İsmailiye tecavüze uğradığı takdirde Suriye Amerikayı ziyaret mezhebi tahtına oturacağını söyleve bütün Arab devletlerinin yaıdımiş, fakat babası «yerime kimin ma koşacağmı, aynı durumda Iraedebilecek geçeceğinl yalnız ben kararlaştınkın da Suriye ve diğer devletlere yardım edeceğini söylemiş v« Washington 10 (a.a.) Ameri rım» demişti. Yukandaki resimde «Irakla anlaşmamış olsun veya ol ; kan Dış işleri Vekâletinden bildi Ağa Han, torunu Yasemin ile bemasın vazifemizı her zaman kardej ' rildiğine göre, Sovyet talebe gaze raber görülmektedir. Yaseminin Iraka karşı yapacağız» demiştir teleri naşirlerinden on birinin iiç anne«i artist Rita Hayworth, babaİngiltere de, Suriye. Lübnan ve haftahk bir ziyaret için Amerika sı da Prens Ali Handır. Ürdiijıe birer muhtıra gonderdi ya gelmelenne müsaade edilmiştir. Bu müsaade Sovyet Dış işleri VeLoııdra 10 (TJI.A.) İngiltcre kâletinin isteği üzerine verilmiştir. Dış İşleri Vekâletinden bugün a Sovyet Dış İşleri Vekâleti yaptığı DOKTOR çıklandığma göre, İngütere hüku müracaatte gene Sovyet gazetecimeti; Suriye, Lübnan ve Ürdün lerinin, Amerikan talebelerinin ha hükumetlerine birer muhtıra gön. yat ve çahşma sartlannı görmek dererek, Suriye. Mısır ve Suudî için Amerikayı ziyaret arzusunda Si?li Hasad So No 262 Arabistan arasında akdi mutasav olduklannı bildirmiştj. mtm Telefon: 80480 Bir kifabcıya oynanan o un Manisa şilepi gazelecilere gezdirildi «Geçen haftaki Daldan Dala programında yapılan söz yayınlarmı neşriyattan evvel tetkik ettim, monoloğun ve diğerlerinin yaymCBajtarafı 1 inci sahifede) lanması müsaadesini ben verdim. Deri sanayicüerinin bu şekli kabul Muazzez milletvekilliği mtiessese etmemeleri üzerine, ithalâtçılar sinin hiç bir şekilde hiç bir vesile gümrükten derileri çekmemekteile rencide edilmesini kabul etmem dirler. ve edemem Gayemiz yalnız yıllar Türkiye Deri Sanayicüeri Derve yıllar eiilmeyi unutmus ve ne neği başkanı Hasan Yelmen ve ida şelenmek için radvodaıv baska va re heyeti üyeteri, bu husustaki kasıtası olmıvan geniş vatandaş küt naatleri ile ayakkabıcılıktaki derilesini neşeye kavuşturmak ve o lerin durumu ve pahalılık hakkında nu memnun etmektir. Bu gsyemi kendilerile görüşen bir arkadaşımı zin tahakkuku için rpdvovu asık za şu izahatı vermişlerdin çehreli hslinden kurtanrıak volun« Brezilyaya 30 kuruçtan sattıdayız Ssvın milîetvekili arkadaş ğımız buğdaya karşıhk aldığımız lanmızm nâçiz hizmetTerimiz» kar keuçuk, kakao gibi maddeler yaşı pösterdikleri teveccüh i'e bütçe nında 2500 ton den de V8rdır; famizi arttırmış bulunuvoruz Gene kat ithal edilen derilerin kalited onlann irşad ve teşvikVrinden kuv düşük olduğu için bir liralık den vet alarak radyovu d3ha ivi bir bize iki liraya mal olacaktır. hale getirmek 'cin cal"=ıvoruz GeHükumetimizin büyük bir fedaçen haftaki DaHan nla progra kârlıkla 3.5 milyon lirava ithal etmında soylenen rrınn"1^5 ve taklid miş olduğu derileri de, Ithalâtçılaler hakkında ne savcılık ne de A nn protokol şartına riayet etmeme dalet Vekâletine müracaâtte bulu eri yüzünden alamıyoruz. Kâr had nulmuş değildir. Zaten monoloğ< lerinin sadece yerli derilerden kaldaki zat, bir muhayyel adavdır ve dırılması icab ederken ithal malmbu konuşma hiç bir partiyi ilzam dan da kaldırılması bu neticeyi doetmemektedir. Nitekim gerek ya ğurdu. vın sırasmda orada bulunan ve geDerıler. 25 gün evvel Brezilyada rekse konusmayı radyodan dinle 40 derece hararette yüklenmij ve yen milîetvekili aıkadsşlanm es burada gürnrükte bekliyor. Derilepriyi cok beŞendiklerini ifade et r n gün geçtikçe bozulaeağı, fire roişler ve etmektedirler. vereceği ve gümriık ardiye bedeBiliyorsunuz ki Ankara radyo lınin artacağı hesab edılirse. zaramuzda Daldan Dala, müzikli kome rın büyüklüğü anlaşılır, Biz ithal di ve meydan faslı programlarımiz malının doğrudan doğruya sanayivatandaşlanmız tarafından çok be cilere verılmesine taraftanz t O zağenilmektedir ve biz de radyomu man ithal malının kalitesi de yükzun kapılarmı h?lkımıza açmış bu sek olur. lunuyoruz. Daldan Dala programını Bugün plyasada deri darlığı varidare eden Erdoğan Çaplı daima dır. Zira yerli derilerimizden bu1takdirlerimize m=zhar olmu? ve olmakta bulunan bir sanatkârdır. Vazifesine aynı şevk'e devam etmektedir. Yaratılmak isteren mesnedsiz ve sebebsiz hâdi.«eler bizi yolumuzdan alakoyaTnıyacaktır. Radyoda halkımızı meTinun edecek vayınlan yapmak*a devam edivo(Bajtaraf* I inct a " " ^ * 1 ruz ve gsvrptleriTrz bu vavınlann Şaban en m^kemmel hale getirilniesine ti>. Fakat motör kapt?nı ile bahkçılardan Hüseyin ve İsmatufrur » Bu akşamki ajans haberleri sı metin aldıkları tedbir sayesinde bu rasmda Ankara R=ifKosu Adalet na muvaffak ohmadan sahllerimizVekâletinın şu tebhğini yayınla den uzaklşmıştır. " Tecavüze uğrıyan ve bir Slflm mıştır' tehlikesı tlatan Ya Sabır motörü Aialet VpVâletînm tebliği «Ankarî ra^vosurun 6 mart pa kaptan ve mürettebetı bugün gehzar günkü Daldsn Da'a nroeramm rimizde alâkalı makamlara mürada sovlenmiş olan monoloŞ dolavı caat ederek keyfiyeti bildirmişlersile bir çok merıu^linn Adliye Ve dir^ kiline müraeaatte bulunarak takiYeni bir hava rekoru bat irrasını diledikleri ve Adlive NewYork 10 (AP.) Los AnVekilimiz de bu hususun tahkiki için Cumhurıyet Müddeiumumili geles ile NewYork arasındaki 2450 gine emir verdiği hakkındaki n«^ millik (taknben 4000 kilometre) rivat üzerine milurm+'na müracaat mesafe dün ilk defa dört saatten az ettıeımiz Adlive Vekili Osman Şev bir zamanda katedılmıştır. ki Çiçekdağ bu hususta kendisine F 84 Tunderstreaks tipind» üç hiç bir müracacat vaki olmadığı uçaktan yarbay Robert R. Scott'un eibi kendisinin de bu mevzu hak ki bu mesaieyi Jî saat 46 dakika 33 kında Cumhuriyet Müddehımuml sanıyede açmıştır. Hğine bir emir vermemiş oldnğunu Yüzba§! Charles T. Hudsonun idareshıdekı uçak da A^aat^t'.d»» Atom âlimi Pontecorvo, kika 53 saniyede NewYorka 6 vâsıl olmuştur. Eski rekor 4 saat daİngiliz tâbiiyetinden kıka 16 saniye idi. Avrupa derisi diye satıîan ayakkabılar hep yerli imiş! 1 yük baş hayvan derisi ihUyacı kaf ' şılamamaktadır. Diğer deriler isç hem işleme ve hem de kaüte b'îkımından Avrupa derilen ile he» ayar, hattâ onlardan yüksektir de, Esasen. deri ithalinin tahdidi hü^ kumetin yerli deri vasfcnı yüksek görmesinden ileri gelmiştir. Bu^ün Avrupa malı deri piyasada yok denecek kadar azdır: fakat ayakka» bı satıcilannda «Avrupa derisidir» diye satılan ayakkabılar çoktur. Derilerin menşeini arasanız yerlii dir. Kazlıçeşme. Türkiye deri ihtiyacının yüzde 6070 ini veryor. Biz ham deri ithalini istiyoruz, bugiin ithalât yapılmaması ve itiıslâtçılann sanayiciler dışında olmaa yüzünden fabrikalar tam rar.dıman la çalışamamaktadır. Tahsisler kı«ldıkça fiatlar artmaktadır. Deri sanayiinin bir sıkmfası da, kimyev! nladdedendir. Elimizda nrnık, bikromat gıbi maddeler çok az. Onun icin de fictlar yüzde bin artmıştır. Boya alü, yedi liradan 2530 liraya yükselmiştir. Deri sıkınriîi varken vaziyet bSyle oiursa Brezilya derileri dagıühnca kimyevî madde hiç bulamıyacağız. Esasen derilerin iyi olması icin kimyevî m=ddelerin lüzuaıu kadar »arfedilmesi îâzımdır. Difer taraftan, ayakkabı fiat'ann daki arüş ile derilerin bugünkü dururau arasında bir münasebet yoktur. Söylediğuniz bütün husui ar, ayakkabı için eskiye nazaran ancak bir çıftinde iki, üç lira farkettirir. Ayakkabı fiat artıalan ise bunun çok fevkindedir.» Sahillerimlze giren bir Yunan bahkçı moförüniin faarruzu çıkanlıyor Londra 10 (a.a.) 1950 yılında Rusyaya iltica eden ve geçenlerde Moskovada batılı gazetecilere bir beyanat veren atom âlimi Pontecorvo ingiliz tâbiiyetinden çıkanla jaktır. Iç işleri Vekili Lloyd George aslen İtalvan olan ve harb içindeki hizmetlerinden dolayı ingiliz tebaahğına kabul edilmiş bulunan bu âlimi tebaalıktan çıkarmak için gerekli kanunî tedbirleri aîdığını bugün Avam Kamarasında haber vermiştir. Ist BOK Borsasının s\ 1 100 100 100 100 100 10O 100 100 100 10 ^ / ^ S fiiüarı Açılıs Kapanıs 784784 Sterlin Dolar 280.50 2S0 30 8 800 80 Fransız frangı 44 8044 80 L^et 64 0364 03 I s v i y e Frangı Florin 73 68 4073.68 40 5 605 60 Belçıka Frangı Drahmı 93 3493.34 Çekoslo Kur. 38 SS 8738 88 87 Isveç Kur 54 12 5054.12 50 ESHAM VE TAHVLLÂT % 7 FA1ZLI TAVILÂT 2010 21 00 22 50 2215 2100 22 35 21.20 21 40 20 65 10350 103 00 103 40 103 80 103.75 103 75 103.75 10250 Amerikalı gazetecilerin dünkü gezileri Avrupa ve Ortadoğu memleketlerinde bır tetkik seyahatine çıkan ve evvelki gWn saat 17 de şehrimize gelen Aırerikalı gazete sahibi. başmuharrir ve radyo tefsircılerinden müteşekkil 29 kişilik basm heyeti, dün sabeh Vilâyette Valiyi ziyaret etmiştir. Prof. Gökay, gazetecilerin bir çok sualini cevablcndırmıştır. Misafirler Vilâyetten ayrıldıktan sonra şehrin tarihî yerlerini, Hilton otelinı gezmişler, öğle yemeğini burada yemişlerdir. Vali, öğleden sonra Park Otelde bir kokteyl vermiş,tir Sıvas Erzumm 27 Demiryolu 1 1941 Demiryolu 11 Demiryolu IH Mıllî Müdafaa I Mill! Müdafaa II MiUi Müdafaa III Mıllî Müdafaa IV Zıraat Bankası I Zıraat Bankası II 1949 Demiryolu VI Kalkırans I Kalkınma II Kalkınma III 194S Irtıkrazı I 1948 İstikrazı 19J9 Tahvili FRANStZ DIŞ BAKANT Edeardİ Faure kabinesinde Dış Işleri B3A kanlığına getirilmiş olan eski Baş« bakanlardan Pinay, Paris andlaşv malannuı süratle tasdikmı istem'ş^ tır. Onümüzdeki günleıde Fransıs senatosunda bu andlasmalann re, ye konması beklenmektedir. Parirf siyasî çevreleri andlaşmalann püç ; lükle tasdik edlleceğinl, çünkiî Sarre yüzünden Almanya ile Fran, sa arasmda yeniden başgösteren ihtilâfın şiddetlendjğini kaydetmek tedrler. Yukandaki resimde Fransanm yeni Dış işleri Bakaıu Pinay görülmektedir. İngiliz Parlâmenfo ; sunda reform leklifî Londra 10 (AP.) Liberal ü« derlerden Vikont Samuel, dün Kra liçe Elizabeth'in Lordlar Kama»' sında, İngiliz milletler camiasının Afrika ve Asyadaki raemleketleri» nin temsilcilerine de yer vermesini istemiştir. Lordlar Kamarasında reform y*' pıbnasi îçin açılan müzakereler esnasında konuşan Vikont Samuel, diğer camia memleketlennin beyaz ve zend temsilcilerinin de aralanna almmasını teklif ettiği vakit asılzadeleri hayretler içüıde bırakmıştır. 1937 senesinde Vikont olan Lord Samuel. aynı zamanda, asılzadelerin babalarından tevarüs ettiklerl unvanlar sayesinde otomatik olarak Lordlar Kamarasuıa girmelerine de itiraz etmiş ve bundan sonra, mero leke» işlerinde halk hizmetinde va rarhk gösterm'ş, temavüz etmiş asılzsdelerin Lordlar Kamarasma alır.m^larını teklif etmiştir. Lord Samuel son 20 sene ictnde 256 aileye asalet unvanı verılliğmS, buna Tiuk?bıl 33 asılzade ailesinin fönr!;gıinü ve bu yüzden halen a« salet unvanına sah b ailelerin sav'sırın 853 olduğunu beîirtmiş ve cArtış bu şekilde devam edecek olur^a. vakında Lordlar Kamarasın» da bin aza bu'unacaktır ve bu da dünvamn hiç Hr yerinde göıülmemiştir» demiştir. <^c 6 FAIZLI T A K V İ L A T I îcra Vekilleri Heyetince feshedilen mukavele Ankara 10 (Telefonla) 1929 yıImda bir karamame ile verilen saKadıköy dahil ve haricıle Beykoz lâhiyete müsteniden Usküdar ve ve Anadolu Fenerine kadar elektrik li tramvay hatlannm tesisi ile işletme imtiyazı hakkında o zamanki Nafıa Vekili De İstarbul Şehrerrini arasmda imza edilip hukuk ve vezaifinin ifası Üsküdar Kîsıklı ve havalisi Halk Tramvaylan Türk Anonim şirketine devredilmiş ol=ın mukavelename ile buna merbut sartname îcra Vekilleri hevetince fesheâilmiştir. Böylece Ü=küdaf Tranıvay Şirketinin tasfiyesi daha kolay yapılabilecektir. D O K T O R % 5 FATZLI TAHVtLAT 23 95» 1338 Tahvili 25 5 0 * tkramiyell Müdafaa 110 50 Ikramıyelı D. Yolu IV 11150 Ikramiyeîi D Yolu V 1953 Tabvıli Zıraat Bankui m Zıraat Bankası IV Zir^at Bsnkası V Ziraat Bnkası VI 1951 Tahvili 100 60 100 65 103 9 5 * 103 5 0 * 103.70 • 101 85 • Z, AYBERK "•4 5 FAIZLI TAHVILÂT 1949 Tahvili 107.25 Bank? Hisse'.erl ve Maden Sırketlerl T C llerkez Bankası Garanıi Bankası H OD And 111 Türkiye Kredl Bankası Î5 Bankasî 237 00 132 00 • 195 00 13250 Yapı ve Kredi Banka» N. Sanayi Kalkınma B*. Aslan Çimento S^rk UeSirmenlerl Tıcaret Bankası PARIS BOPSASI 63 40 16 S0 1 <•»> III 106 ftd 69 on •".1 ,V| 69 V> ALTFN FIATI 426 000 Fr 371 Fr 17501800 1800 19501975 720725 750752 163165 i Kalb Dahillye Mütehassun Cağaloglu Cad 30 Her £ün saat 9121418 g Ev Telefon: 62921 ç eddin K. trdslp (1) (1) kilo altın Dolar S^RBEST PIYASADA DÖVtZLER Sterlın efektif Frsnsız frangı (1000) TürkishAccant Dolar efektif Dolar N W. Isvıçre Frangı SARR \FT ARDA ALTIN Dr. R, FERİD BİR Dahlliye Mütehassısı Muayene 17 19 Cumartesi 15 19 4e\oğlu IstıklâJ cnddesi Taksim Eczanesı üzerinde Taksim Palas apartımanı No 6 Telefon 43113 Safılık Apartıman Daireleri Kurtuluş, tramvay caddesinde Feriköy durağında 6 şar oda, 1 hol aransörlü.. Müracaat: Bankalar Ilanı No. €0*62 Karaköy. Telefon: 47149 44895. Amerikanın Akdenizdeki deniz kuvvetlerine me nsub 10 parçadan ibaret bir filo. tzm<r ffelmi$Ur. Resmimiz, filo amiıalinJ, Va liyi ziyareü esna&ında gostenuekUdir. Cumhuir>et Reşad ingiliz Gulden Kulçe Ata. 5.90r»S0u 66806700 69006950 55O035K. 8İS 850 £ YENÎ ESERLER Atatürkün hususıvetleri ^ KALIN BEŞtBTRT'KI.KR Cumhuriyet 2S.S0285OT Reşad 49500 50000 Hatııd 3C0O36ROO Aziz 32OO0Sİ200 >^i ı^ ı* te«hti eotıuı ••ı >s^rxtlileı 8 . t r « a < l p muamele Sel yEyınlarımn f>K ytrinde Hr te5°bbnsle vücude getîr>1'§l Atatürk kütuMıanesinH Ikinci kitabı o!an. Kıljc Aiınin vaıdığı «A* nl'Hln hi'suslyrtlerl» intişar »tm'ştır Fiatı 1 liradır. Tnvsiye ederiz. Çüc Falfh Rıfkı Ataysn !esı «Çıla> isinııi Tepe 17 gSzel nukatopl ımlfU>> OI.TI fciffal» fıaü 1 Uradır. Ta.siye t arİB. •
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog