Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

ALTI CUMHURÎTET 11 Mart I9S5 Yazan: GEORGK StMENON t3 RESİMLİ SOUBİRAK IR ROMANIMIZ Nacerası Ceviren: MAZHAR KUNT j Doktorun YUNUS NADI EN GUZEL FIKIR YAZISI Resimli Romanımız SA tfKeNOÎMİ MÜOAFAA* *£T#T£L/' İDİM Gangsterler Yataği İnkilâblarımızı nasıl koruyabiliriz? Yazan: Fevziye Cezar (Yalova) Dünya milletlerinin bir çoğunun I ferd bahtiyarlıkiarının toplamıdı.. hızlı geiişmeler kaydettiği, fıkrî, Bu bahtiyarlık da iktisadî refahla PROF. NIMBUS'UN MACERALARI: iktisadî ve siyasî ceşidli cerevanla | doğacaktır. İktisadî gelismenin sosrın mevcud olduğu bir devirde j yol gelisme ve fikir uyanıklığu.ı yasadığımızı gözönüne alar?k «in kamcıladığma dair eski pek çok kılâblanmızı nasıl koruvabiliriz» misall»r vardır. Ortazamamn sonmevzuunu. bujünkü dünva şartlsn larında İtalvada çehirlerin zenginile tarih muvaçehesinde tetkik et leçip iktisaden yiikeselmesi Rönemek, herhalde, lüzumlu cevabı «r sansı doeuran sebeblerden birivdi. çok bulmamıza vardım edecektir. Binaenalevh makine ve atom devİnkılSblar, fikrî. sosyal ve ikti rini yaşıyan ve maddî ihtiv^cları sadî bir takırn yeni şeyier getire bir kaç asır önceki tnsanlardan eeğine RÖre, inkılâbın muvaffakıye daha çeşidli olan bugünün adamınm ti, pesin olarak tekmi' nnr'plerinin hayatma nnddi fcrahl'k getirmiyen kültür yolile milletin biivük çoğun ve manevî huzur vermtyen inkılâbluğuna maledümesine bağlıdır. Kül ların yerleşmesi mümkün değildir. > r tür yolile rnil!t '' •'"inı «indiril Osmanh imparatorluğunda baçarılmiyerek satıhta kalan inkılâblar, masma çalışılan yeniliklerin aleyyalnız topallamaea değil. olüme hine Petrona Halil, Kabakçı Musmahkumdur. Tarih bize gösteriyoT tafa gibilerin etrafına tüfek patlatki. inkılâblsr milletin muavyen mak üzere toplannanları narekste MemJeketimiz.de kuruiacak yazı ve hesab makincsi fabrikası zümresine münhasır kalarak, ferd getiren sebebler mevanında cehaŞehrimizde yeıiı ve Amerikrjn sernıalere geniş çapta yeni bir hayat di letin yanında iktisadî menfaatler yesile mü^tereken bir yazı ve hesab namizması aşıbyamadıkça muvaf meselesi de vardı. makinesi fbrikası kurulacağıııı evvelfakıvete ula'amamıstrr. İnkılâbları yaşatan ve milletlerin ce Vüzmıştık. Anıerikan sermayedarlarının miime?fnkılâbları, ya devletin başına dinamizmasını devamlı kılan mü sili b'jradik: gdrüşmelerini ncticlendihim amillerden biri de. ahlâk yük rerek dtin menleke ine Jonrrı ıştıır Fihgeçen ileri eörüslü seekin önderler vevahud da. m'"ptin vavaş yavaş seklrği ile ileri bir bukukî nizamm rikanın birkaç aya k.ıciar kurulacağı yefcmesi sırasmda onun arasın kurulması ve adaietin mükemme' Dün Mmanımızdan 1.120.000 dan yetişon ide^list topluluklar ta şekilde tevziini mümkün kılan *ah'kkıık ettirme?? çalişırlar. Birinci nun hakimiyeti meselesidir. Millet liralık ihracat yapıldı sekilcfpki inkılâh'arda inkılâbı ee ferdlerinin ahlâk yüksekliği terbiSon 24 saat zarfında î:m;mımızdan tiren önderin, bunu. mi!I"te malet ye ve kültür yolile temin edilir. yapılan ihracatın kıvmet yckunu bir me isinde de yo!!*r g«<;'«Hi<n' mü Tarih bir'iği ve ananeden alınsn cıilvon 120 bin liradır. bu arada Avusturvay koyım derisi sahede edi'T^ktedir. Böylelerindo. kuvvet de onu takviye cder. Mil AJrr.rr.yaya sigala va*ı. C>!;n5İovakyaya letlerin yüksek ahlâkî mezivetlcre yaprak tütıin ve kıispe, Finlândiyaya inkılâbı tatbik vj\f^ »W!ete düştüâündoTi. inkıîâbı vavma ve mu sahib olması, kanunlara hürmet ve koyun derisi. İtalyaya =ü*ün ve Yunahafazarla esas yük eer.e devlefe te bağhhği sağlaHigı çibi. kanun ha nlf.'na taze balık fevkedilmiştir. Gecekonducuların Başvekile veccüh etmektedir. Bizim inkılâ kimiyeti de ahlâkî düzeni korur. bımız da bu neviden inkılâblara da Sosval, fikrî ve ticarî. ahlâkî tebir müracaati reddive ugramış milletlerin ucuruhildir. Sehrfn muhteli! verlerinde. ezc'imle i ma doğru gidişlerine dair tarihte Gazlıçeşme ve Ztytinburnundaki geceFerdleri ve dolayısile ferd too bir cok misaller göste"mek müm konduiarın kaldırılarağı. buralarda olululuğunu meydana eetiren milÎPt kiindür Ahlâkan tereddiye uğra ranların Belediye tarafından peydfoey leri yükselipe eötüren veeâne kıla yan memleketlerde bir takım tica ysptırılaeak apartımanlarn nakledilevuz büşi ve ilimdir. İnsanlar yal ret. fikir ve «îiyaset karaborsacılan cckleri hakkındaki haberler üzerine eecekonducuiardan mürekkeo bir heyet nızca sosyal ve t^knît •^•«îoleleri ortaya çıkar. İnkılâb ve demokrasi Baçvekil Arinan Mer.dere ınuracaat ededeğil, hattâ. ahiAk ve fszilptin en nin hskikî ve samimî kumandan rek buna mü«aade etmeınesini İFtemlsyüksek örneklerini de kitablar va lan olan idealistleri mselub ve vok lerdir. Aldıgımu malıımata nazaıan bu sıtasüe öârenirlcr. Fordlertnin ka etmese çahşanlar bu ahlâk kara lc^rıri tarbiki senelere muhtac .uııfası. hayafta en h'kikî pi'ir=H nlan borsacılandır. O h'lde valnız inkı mektedir. Cecekondtıcjurın şimdiden hev»cina düşm?!erin? sebeb yoktur. ilmin nuıu ile dolan milletlerin lâbı mtıhafaza değil. miüeti enerasamıyacağı engel voklur Vaktile jik tutabilmek icin. millî HpslWe Mskine vc fabrika lcvazımatı ithalâlılan Ankaraya heyet Amerikaya eiden goomenlerin lük* bağlı mensub olduğu milletin tagöndcrdi eçyalan bulunmadığı halde. evle rih şuunma ermi?. kalbi vatan aşSehrimlî makine ve fahrika Irvazırinde kitablannıjı ek?ik olm^yışı, kile çarpan idealist nesillcrin idaileri Amerikasmın en kudretli me?i lâzımdır. İste k3İbi vatan aş m.stı, demir hırdsvan ve ır.aieni itha'Atcılarından beç kiçilik mayası olmuştur. Okulu. kitjbı. kile dolu olan ve ilmi kondine reh akîEm Ankaraya hareke! bir heyet dün etniştlr. üniversitesi. lâboraUıarı cok mTİlet ber edinen bu idealistlerdir ki. Ptyet Ticaret ve İş>frr.ı>' »r Vekâlellerdir ki: busrn en ileri ??flarda memlekette kanun hakimiyetinin leri. Türkiye Odalar Uirligi n ünesri!buîunuyorlar. Binaenalevh. inkılâb de desteği olaeaklardır. Roma dev 'erüe göriişecektir. Bu temaslar arnjnlarm mflîeti terakkive kosturmasj letinin yükselmeîinin mülvm se da bilhasa piyasa ih'iyacları cüîunüJmeden yapıln ihalât yürlinden çekilen ilk plânda kültür davasının halliy beblerinden biri, saiflam bir hu sıkınti. bazı maddelerin fazla miktarle gerçeklesebilir. Memlekette her kukt nizamm kurubrak. cemiyette da bulunmasına mukabil diüerlprinin derecedeki okullann cckluSu; bu ksnunlaruı hâkim Vıîmmasıydı. bulunmnmasından sanayün düştüğü 7or okullarda yeni nesli yefiştiren h«r Müterakki cemiyptin kendi ffıtty»c ttunnn bellrtiierek buna karjı tedblrKızıl Çinin lstılftsı altında bulunan Tlbetlilerden birkaç Lama, Peklne davet olunarak Icenderecedeki öğretmenin ilmî ehliyati larından doğan kanunlar z^delen ler »lınnııı istenecekflr. dilerine atom bombasının yasak edilmesi hususunda bir talebname Lmzalattırılmıstır. Resim, bu Çivi tevzie tâbi tutuldu ve ehliyetini fazilet ve çalışkanlı meden hâkim kılındığı müddetçe, imza merasimini göstermektedir. Son bımrsn ğile birleştirerek vereceâi derslcr o cemiyet ayakta durmakta ve iler 'ut'ilnîuşrur dnlavsU» çi n lev zls tSbi inkılâb ve terakkinin teminrtıdır. lemekte devam etmektedir. Bund.ın böy!e eıv< <m.H.ie yarayan Millet ferdlerinin bütünü maarif ni p;iiirkr c;ı ^abrilr .|..r:nı tahris e*iilecek ve bunîarın imılâtından yarısı metinden ürtı'in derecede kısmetinı İste yukarıdanberi sayılan amil i resmî daireler ihtiyaclannj ksrşılamak alarak, esas kütle. ilmi kendine ler ve izah edilen hususlar bir ı üzere miiteahhidlere vcrilecektir rehber edindiği gün. yalnız inkilâbarada vi'rütüldüsü müddetçe inkıGeri kfllan Imalât hıınii: sek'öre lar muhafaza edilmis olmaz, inkılâbm muhafazasile milletçe yükse tahsis edi'ecektir lâbiann kendisi milletin ayaeıriö Metrcsini bıçakladı lisin iksiri elde tutulmuş ola^aktır. gelir. Knr.i^iimıükte Dervisali mahaliesinrie Dolmıışkuyu sokağında 6 numaralı Ilim. fcrd hürrij'etinin mcvru.l Mcmurlar Kooepratifi. Migronun evde oturan Mahmud Candar Isjr.inde kamyoniarmı kuilanmak istiyor bir hamal. 7 senedrnberi beriber ya?aolduğu, fikirlere kıvmet verilip hür Mfmurlar Kooperatifi Valıye müraca rtıgı metresi Aliye Özdemîri kıskançmet olunan memleketlerde gelişir. a"!e. Migro teşkilâtının nümuııe olarak Bunun, tarihte tâ eski Yunanlılar getirttijji arabaların, te?:ti!St faaliye!? lıktan dnian bir münakr»şa sırnfinda i danberi ibretli misallerini aörmekte ceçinciye kadar. koop'rntif taraf'ndnn bıçnkla muhteüf yerlerinden a?ır 5ei | kilde yaraiamiftır. Yaralı kadın üureba yiz. Batı medeniyetinin temeliıii kuHanılmasına müsadt o'unmasını if hasisnesine kaldırılmış, suçlu yakala ] teşkil eden ilmi gelişme, Avrups temistir narak Adliyeye verilmistir. cemiyetlerinde demokratik nizamm teessüsile ferd hürriyeti yerlestikten sonra kendini göstermiştir. «Hürriyet, büyüklük husule getirroeğe ma.hsus bir sahadır.» diyen Michelet bu huc"~*" •• kpriar isa! betli konuşmuştur Ferdleri demokratik bir hürrivet hsv»«ı içinde ya i Ispanyol menşeli (Cam ve Tahta) ;ift sepcratörlü, kaşıyan memleketlcrdir ki. üstün ka ' lın plâklı, kuru Şarjlı litede ilim ve sanat adamları yetiş | tirirler. Bu ilim ve sanat adamlan ise demokrasinin zaferini de temin ederek milletin istikbaline ışık tu i nin satı?a cıanldığını sayın müşterilerine arzeder. tarlar. inkılâbı mülî potada erite j 6 Volt 130 Amp. 146.75 12 Volt S0 Amp. 114.08 rek halka maledecek ve milletin l 140 benliğinden doğan ihtiyaclan in ı 131.37 12 fiO 131.93 140 kılâbla mezcedecek kimseler hakiki : Buick 138.70 12 j 72 » 132.35 Californis'da yapılan bir otomobil yarışmda, sık sık görülen kazalardan biri daha vukubul170 ilim ve sanat adamlandır. ı 145 75 12 > 16379 80 » muş ve iki otomobil çarpışmıştır. Virajda zuhur eden bu kazada arabaların birine hiçbir şey ol130 18027 189.90 12 5 100 > Sosyal inkılâbların süratle iktisa * 200 mamış, diğeri ise havada taklak atmıştır. Devrilcn arabadaki hususl katapult tesisatj saycsinda 359 207.32 12 > 180 » di inkılâb veya tedbirlerle destek 1 408 12 > 200 » şoför, oturduğu yerden havaya fırlatıldığından kurtulmuştur. Resim, kaza ârunı tesbit etmeklenmesi lüzumunu da hatırlamamız ! 421.85 12 > 240 gerekir. İktisadi refahla desteklen i tedir. ADRES: Şehidmuhtar Cad. No. 91. TAKSIM. miyen sosyal inkılâbların milletiıı i TEL: 83878 Teig: OTOYALÇIN TAKSIM bünyesinde yerleşmesi çok güç bir ' iştir. Cemiyetin refah ve saadeti 1 Yanında Nerovici isminde Rumanyah bir Yahu[dl var. Ayni cesed üzerinde çalışıyoruz. Mubarek, saatlerfce kesip biçiyor. Hic konuşmaz. Parası oimadığından elbiIvenleri de yok. Zavalh öyle bir halde ki ben içinde buFlunduğum nisbl refahtan bazan utanıyorum. Şavas da çolcuğa hep takılıyor. Şavas, müfrit milliyetçi. Nerovici onu igörür görmez cesed üzerine başını daha fazla eğiyor. ŞaIvas'ı bu huyundan vazgeçirmeğe çalıştım ama nafile. Cıunun imleri 2 Nerovici'nin annesi Bükreşte çamaşırcı imiş. Oğlan bir Yahudi cemiyetinin yardımı sayesinde okuyormuş. Oturduğu yerde ot yok. ocak yok. Yorgamna sarılarak çahşıyor. Hem günde on üç, on dört saat okuyor. Ama derslerini hepimizden iyl biliyor. Verdıği cevablar hep doğrudur. 8 Nerovici, para harcamamak için sigara içmiyor. İBen de fazla kullanmıj orum ama yanımda bulunan üç Çin I Hindistanh talebe durmadan düman savuruyorlar ve yer\ lere ucu yaldızlı izmaritler atıyorlar. Fena da olmuyor. jÇünkü, böylelikle asid fenik kokusu dagüıyor. Mübarekilerin gömlekleri de ipekliden, kravatlan parlak, saatleri ^altın. Onların yanında pek silik kalıyorum. Hele zavallı j Nerovici acınacak halde. Ne bayağı herifler!.. Aramızda bu kadar lüks sigara içilir mi? , OTO YALÇIM^ Nazmi Yaiçın ve Ortaa! KoIL Sti. Auîobat marka Süner Tipi Akümülâlörleri 4 Yabancı düşmanı olan Şavas, onlara şüphe lle bakıyor. Arablara da ayni şekilde bakıyor. Bir gün bana dedi ki: «Bu heriflerin hepsi blzlerden nefret ediyor. Buraya gelip okuyorlar ve bizlere verilmiyen burslardan istifade ederek bir çok şeyler öğreniyorlar. Memleketlerine gittikleri zaman arkadaşların» söyliyecekleri şudur : «Fransa çürümüştür. Dışarıdan ufak bir >ardım temin etsek şu Fransızları kapı dışarı ederiz...» (Arkası var) Tiirkiyede neşri hakkı yautiz *gazetemize aiddir. T. C. EMEKLÎ SANDIĞI Umum Müdürlüğünden: istanbulda, Cumhurijet caddesinde Hilton oteli sahasında kurulu bulunan 3 aded alüminyum Prefabrike evin teklif.verme müddeti ev\elce iiân olunan 10.3.1955 tarihioden 21.3.1955 tarihine kadar uzatılmıştır. Tafsilât için Istanbul Hilton Oteli inıaat ftmirliğine müracaat olunması. CİCEK MACA2ASI MİŞAMNİİKAM SCPETLCtîİ Hollywood'a rekabet etmekte olan Italyan film sanayiinin merkezi Cine Cilla'da yeni bir yıldız daha doğmaktadır. Ivana Gilli adındaki bu genç kıza rejisörler büyuk umidler bağlamaktadır. Resimde, yarırun yıldızı Ivana Gilli görulBMktadir. Son zamsnlarda moda sanayiine kıymet veren Ingiliz terzi ve şapkacıları gık sık defileKraliçe Elizabeth'in kardoşi Ingiliz Prensesi Margaret'in bava albayı To'.vsend lle 9evl§tikl»ı ler tertiblij erek son modellerini teşhir etmekrini ve evlenmeye karar verdiklerini Ingilterede bilmiyen hemen hiç kims« kalmamıştır. tedirler. Yukarıdaki resimde, eski zaman peResimlerde, Belediye Reisınin ziyafetinde konuşan Prenses Margaret (sağdaj) ve havacı olruklerinin ilhamı ile altın renginde hazırlanduğu kadar süvariliğe de merakı bulunan albay Towsend (solda) at üstünde förülmektedir. B113 bir japk» görülmektedir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog