Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

HMtrtlMS CUMHlmlTET | Denizeilik Bahisleri Limanımızdaki Randolf lÂmerikada muazzam dava oldu uçak gemisini ziyaret i İPolisırt ielefo nları dinl nıemesı Hjnnmmmnmnmmıtııımminııım ıımııımınmnmııııııiHinffliıınımıııııııınnHinımıııııııııııııınnınmımiHnıin HffintfflmmmtifflmnTnnmmmı ııiifiıtıııııınımnn nmmııi!iıııııittittuıiBuıııııııni""HmmınmmiıımmmmMi ııınıııııııııımıııııııımıııım'k = Telefon muhaverelerinln dinnormal karfilamaktadırlar. Bu = = lenmesine müsaade edilmeli mi, derfiye göre, senatör McCarthy | = edilmemeli mi? Birleşık Amerihiç bir zaman mıuluğu açmadan 5 veyı telefon ahizeaine kaJemle Ş maktadır. Güvertenin kenannda, yorlar. «Düşmanın geld.ğini 300 ş kada günün meselesi budur! BilLimanımızda gene bir Amerikan = hassa Amerikan emniyet servısvurmadan konuşmamaktadır. Bu | | teyyare gemisi var. Bu tip gemi dalgalı havalarda t?yyarelerin dev deniz milinden haber alıyonız di5 leri, Adliy» Bakar.lığı resmî manun, muhaverenin dinletunesin; Ş lerin kısa bir terihçesinı ve deniz rilip kmlmaması için, bir çok hal yorlar! Ona doğr u 30 mil yakl=şgüçleştlrdiği de ilâve edilmekte f kalar "van tayyareler bu hslkalara mak, eskisi kadar tehnke arzetmi Ş kamlannın nezaretı altında teieharbmdeki kıymetlerini esasen be= fon muhavereleıinin dınlenmesidir. § lirtmıştim. Rahmetli ve kıymetli btiğlanıyor. Dfr sularda gemiyi çe yor.» ^ nın elzem olduğunu anlatmakta» # • Diğer taraftan işl alaya alan bir 5 Abidın Dav'erın de vaktile yazım* rirmek icab edince geminin baş = dırlar. Amerikan pohsinin verıjiğı senatörün de. telefon çaldıkça a İ olduğu makale, kendisinin ölüm tarafına yüzleri sağa gelmek üzeıe Ta>Tare gemisinin iki mühira yiımi tayyare bağhyorl r r; gemin n zayıf noktası varmış: Muazzam = izahata baküacak olursa 1954 yıhizcyi eline alarak thepinize mer Ş devir scnesi dolayısile, daha geçen İ lında telefon muhaverelennin din haba> diyerek söze başladığı ve = gün, «Curahuriyet'> sütunlarını süs arka tarafına da. yüzleri sola geî benzin depolarınm infilâk etmes', İ lerunesi sayesinde 400 e yakın tev böylelikle üçüncü meçhul bir şah f ledi. Bu se£crki yazımdan mak:aö. ırek üzere diğer yirmi tsyyare ^az ve uçuş îüverte5İnin vara alması... = kif yapılmıj, muhtelif hâdiselerde sın arada olduğunu belirttiği kay = rahat köseletinde oturup *llerine iaruyor. Gemi demirini alnr ;alm^z Bundan dolayı benzin yangınları İ suçlu olan kimseler ele geç nlm.ç dedlliyor. Ş g=zetelerini almış olan sevgıli o tayyareler tam kuvvetile m^k nete nı söndümnekle mükellef 200 as| lerdir. Bunlar dıyorlar ki; «Telerini içletiyor ve eemınm dönmesıne ker görüyoruz. Bunların ellerinde O n e Newaweek derglsine e8re, 3 kuyucularıma Randolf tayyare ge= fon muhaverelerinin dinlenmesi yardıra ediyorlar. telelon muhav«r«lerinl dlnlemek S srrf ben»tn ateşlerini söndürmek rnisıni gezdirrrek ve onun yapacaei | yasak edildiğı takdirde suçluları için kunılan modern tesisler veya icin icad edılmiş hususi âletler de bir seyir manevrasına iştirak e*tirZ yakalamak da güçleşecektir. Ceodalara yerleştirilen mikrofonlar 3 var. Y?pdan tslimlerde çıkan yanmcktir. Yani, yazılı bir televizyon . = miyete kötülük etmiş kimseler ıneseleyi e derece almif vflrumüş 3 eının. olduğu yeıde hemen söndüLimandan kalkarken tcrtemiz ve DfnizciTer. kendi gemıleri hnkI seıbestçe dolaşacaklardır!» tür ki, devlet memurlan veya 3 kında, dillprinin ucuna gelen her ycknasak elbise giyen bahriyeliler, rüldüğünü görüyorsunuz. Yangırt, Fakat bu gürüşü paylaşmayantnühlm klmseleT, eiddl davalan gö § ne ksdar buvük olursa olsun, bir E malumatı ve'mekten çekinirlsr. Bu manevra başl?r başlamaz renk renk | lar da çoktur. Bunlar teleion murtyecekleri laman, muhatablarım 3 nur sebebi ellerindeki silâhı kı.'k^n gömlek giyiyorlar. Bunun maoası ikı saniyede hemen sönüyor. Aym | haverelennin dınlenmesı ile insaher hangi Wr parka davet etmek = m=larmdadtr. Deniz harbi çöğüs başıboç ve keyfine bir durum ya $ekil güverteye konduğu zaman ata T« orada dola^arak davayı mü = te? al?n tsyyarelere de tatbik edi Ş nın temel hürriyetlennin baltagoğse ve hiç bir setre arkasına giz ratmak değil .. Giydıği gömle«in | landığını ileri sürmektedarler! takere etmektedirler! = rengıne bakarak askerlerin vazife liyor. Yangın, bu in?anların elinde lenmeden yapıldığı îç n, herhangi § Birleşik Amerika kongresı ya*•* 1 bir denizci. kuüandığı silâh hakkın lerini »nlıyorsunuz. Kırnuzı göm oyuncak olmus... | kında bu meseleyi müzakere edeNewYork gazetelertaln jrardık 3 tkinci tehhke ucuş güvertesinin da fazla bilgi vermez. Ne kaıa^ lekliler tayyarelere benzin koyıı o' | cek ve bir karar almak z'01unda larına före, telefon muhavereleri 3 da samimî olsanız bir harb gemi ve bombalannı y'ğlıvor; mavili'ar yaralanmasmda . Öyle ya! Güverte E kalacaktır. Soruyorlar: <Bır kanin dınlenmesine taraftar olan = uiak traktörlerle tayvsreleri ^?>i yaralamrsa tayyareler nasü inesine gittiğiniz z?man denizci olan | nunla telefon muhaverelereinin larla, bunu istemiyenler araanda g ark=dsşınız size «bu toptur: burısı yor; şoförler yeşi] gömlek giyiyor. cek? Maemfih güverteye düşen | dinlenmes; yasak edılecek mi, pek yaktnda cmeydan muharebe 3 tels'z dairesidir» gibi iptidal bil sanhlar hava meydanlaruıda ol her mermi onu paralayıp kullanıl H yoksa 1934 kanunu devam edecek ai> bashyaealrfar. 3 duğu gibi tayyarelern uçup inmv mıyacak hale getirmiyor. Güvertegıler vermekten ileri gkl. .• z. = midir?» Amerikan polisl, telefoo muha 3 Bunun için biz de gezimizi biz sini idare ediyor, beyaı gömlerı nin mce ve zayıf »aç levhalardan | 1934 kanunu, başkalanrun t«l»Terelerinln dinlenmcsini deatek § zat Randolf gemisine fidrp « v r e liler Hfaiye ve acele yardırn tej yapılmifl olması dolayısile, dü^en | fon muhaverelerini dinleyenlerin llyenler taraiındadu'. Pollı ma 5 İştirak etm'kle defil. esk' âdet'e kilâtı mensubl?n; nihayet doktor mermi veya bombalar onu delip | eld* ettikleri malumatı üçüncü haverelerintn dinlenmesi isini de kamlan fu nektayı bllhasaa be = rimize uyarak mangal ba?ı sohbeti ve doktor yardımcıl^n, sırtlarında geçiyor ve teknenin içi hsrsb ol = Şahsa açıkladıklan takdirde mah week'e bakılacak olursa, telefon blrbirîerine sormaya muhaverelerinin dinlenmesi mem şüpheye düşmüşlerdir. kolaylaştırmıştır. Bu isle ugra litmektedirler: «Mahkeme, tele 1 kırmtzı haç isareti tasıyor. Böylç duğu halde güvertede büyük bir olarak yapacağız. | kum edilebileceklerini tasrih et leket içinde bir âfet halinı almış?an. hayatlannı kazanan, eksper fon muhaverelerini dlnleyerek el g likle gemi kumandanı kime ne emir tahribat görülmüyor. Böyle bir hâResmen, ancak mahkeme kaıa• • • I m e k t e d i r . D.ğer Uraftan bu katır ve bu dava behemehal hallevereceğin! daha kolavlıkla anlıyor. dis« vukuunda beyaz gömlek giyn ile bir telefon muhaveresi dın diye tanılan bir zümre peyda ol de ettiğimi» delilleri veya plâğa | = nun başsavcı Jaskson tarafmdan dilmelidir. Randolf gemisine. ilk b^kıs. ola Bu öaretler Randolf a mahsus bir mis olan tamrrci askerler hemen lenebilir. Fakat Amerikan polisi, muştur. Bunlann, telefon muha aldığunı» konuımalan kat'iyyen = rak. çelikten bir sehir demek biç teşkilât değümis; tekmil Arrerikan koşup acele tamirlerini yapıveriyor | da 5u jekilde tefsir edilmişti: Geçenlerd» NewYorkta Ru tahkikaü tamamlamak için bu verelerini dinletecek tesisi kur kabul etmemaktedir. Bu vaziyette 1 | «Adliye Bakanlığı, Bakanlık mede ysnlış bir ifade ohnaz. İrtanbu tavy?re gemileri aym sistemi tat lar. binstein'ın katillerinl aramakta müsaadeyi almadan da muhave' mak için 500 111 700 Türk lirası bunun mahzurlu tarafı olamaz. 5 = murlan terafından normal olarak lun ev, sokak ve çarşısında ne aö bik ediyor. olan Anıerikan polisi, milyoneı releri dinlemektedir. Diğer taraf yevmiye aldıklan «öylenmekte Halbuki biz bundan faydalanarak S | basvurulan bir çareye başvuran cemlyete munr kimseleri veya g rüvorsak hepsi orada da va:: Tabankacının jehır dahilinde mü tan Amerıkada mevcud yüzlerce dir | kımseleri takib edemez!> hemcinsine zarar verenleri yaka Ş mir atelyeieri, 1200 aparata bağlı oTayyarelerin gemlye konması baş him bir şebeke de kurduğunu ve hususi detektif bürolan d» bu işi Bunlar da. telefon muhaverelıyoruz! Bu silâh elimlzden alın £ lan 4 telefon merkez. 300 kilome'.re Bu sebebledir ki, 1934 yılından ka bir âlem... Normal olan ksra I Tryyarelerin gemiden havalan meydanlaruıda tayyarelerin toprağa I beri bu kanunla, telefon muhave bu sayede rakibi olan bankacı yapmaktadırlar. Kıskanç bir kalerinin dinlenrnesi yasak edildifi dı5ı takdirde karlllerin. hırsızla İ ooyunda çelik ve bakjr tel «arfîle lann, borsacjların bütün telefon dm veya erkek, eşinin telefon mu gün iflâs edecekierini bslirtmisrjn, gangsterlerin, easuslann ya 5 yaptlmış ve 40.000 lâmba yaksn e ması çok basit bir i« olmasa gerek: kondufu yer ile durduğu yer ara ğ releruoi takıb edenlerin kimse Bir defa tayyarelerin uçman Için nnda 1000 metreden fazla mesafe ^ mahkum edilmemi}, kapse gön muhaverelerini de dinledigini tes haverelennl umumiyetle bu delerdir. lektrik santralı. 2000 motör, 1200 kalaHması çok ffucleşecekür!» H bit etmiş, S kişiyi de tevkif et tektifler vasıtasüe takib etmekAmerikan dergisl Newsv.eek'e kompartıman. 3 tane sinema, 4 t=> eeminin rüzgâra dogru dönmesi ve var. Halbuki tayysre gemisinin ?ü = derilmemiştir. Amerikan efkân umumlyesl bu = mışti. Bundan sonrpdır ki milyon tedir. Diğer taraftan, elektronik göre bir çok Amerikan senatör ve 25 milden fazla sürat yapması g?rt verte boyu 250 metre .. Bund=n ne bonmarşe (mağaza demiyonız; meselenin ne sekilde hallediieccgi § | *•* iarca Amerikalı. telefon muhave saha^ında son senelerde kaydedi mebusu telefon muhavereler.nm çiınkü RanHolfun mağazsl^rmds oluyor. Sürat. tayyarelerin, gemi dolayı güverte boyunca fren vazini merakla beklemekter"'= = Amerikan dergilcrinden Ne\vs lerinin dinlenip dinlenmedigini len müh m gelişmeler. telefon mu dinlendigine inanmakta ve bunu Hajtii S. Ş satı'.mıyan hiç bir şey yok). dcjçi züver1e«dnde az mesafe kftederken fesi gören hususî teiler görüyoruz. <Mitrt:ıtnııtıııııınır 'fMTTTnnınıt!tTinirıııtnııııiHiniııııtt!ttınıııuıııiiinuıiHnııııınıııııın!iiiııuııııuuHiııııııııiMuııtııiııııınııııııııtııiMiıUMHrı:tHiıtııiıiMnntrTs srrvisi. 2 röntgen makinesi ve 3 ucmasmı sağlıyor. Fakat geminin Buna rağmen gemi güvertesine "'"'""»"''^'»»»»»»HHiHiıiMiıııııııııııııııınıııııımHiınnıımııııııııımınnııınnımıiHmıııııııııııııııııııııııııııı ameiiyathanesile muazzam bir has rüzzâra doğu dönmek mecburiye konmak, tayyareciler için, hususi yüzde otuz, kirk ve bazı eşyada t?ne. Büyük bir kütübhane. günlük tinde olması, harb teknigİDde bfl tecrüb* istiyor. Tayyare gemisi ilk yüzde elli ucuzdur. haberleri neşreden matbaa ves»re •ük mahzurlar meydsna getirirmi?. çağlannı yaşarken, sırf ini; anında Amerikan bahriyelisl çoluk çoves=lre .. Belki şehnierde ohnrysn Oyle ya döşman ruıeâr ustö ta olm~k üzere pek çok kaza geçirilmiş T« kurban verilmi». Pu hucu» cuğundan uzak olarak ıki senesinl tesisat rra pemide rrtevcnd: Kaptan rafrnda ise tavyare eemirf de mecburada geçiriyor. İhtiyaclarmı u könrii^ünde, Eeminin neresinde yan burî olrak bu tarafa doğru dö ta Amerikan dostlarımızı dinliyoruz: cuza mal edip onlara eğlenc* papın cH'iğımu nerrsm^e yara açıl necek ve tavTrarelerini uçurmak içtn rası ted rik etmezsek kim ep)ir dp dıf r.» ntnratik olarak haber ve bir »aat miidrietle bu tarrfa docru € Pasifik muharebelerinden bir seyredecek. Her halrle hiç Lsten tanesindc Japonları »ksama yakın bahriyelilik yapar. Maaş arrtırmak ren âlet, televİTvon... mediği halr'e 30 mil düşmana yak bir saatte görmüş ve 100 tayyare barem meseleleri dolayısile mümla<.mak hoş b r şeki! o!ma?a şerek... mizi hücuma gönderm ştik. Gerçi kün olmuyor. Biz de bahriyeiilere Bizi cötiirecek olan bu muazzam Bunun için tayyaıe gemüerintn n düşmanı yakalayıp lmha ettik. Et bu gibi kolaylıklar yapıyoruz. Sugövertesini devvar bir şekildc tik ı m ı tayyarelerimiz de gemile bay v» mürertebat bedava yemek geminin boyu 230 roetre ksdar. Hal ağa çok gayret ediloıis »• fa rin« geceleyin dönmek zorunda kal yer, trenlerde yüzde elli ücret ile buki Boğazın Dobnabihçedeki gesınır kalesi kahraman da Akkoyunlu Hasan burayı Timur | zurum geri alındı. %»h\x reke* Balinde ldiler. dılar. Tayyarelerin kolavlıkla ge seyahat eder, beylik evde oturur Erzurum. bundan 38 yıl önce 12 o^ullanndan kurtardı. nislisü 1500 metreden frzla değil. krt muvaKak olun?mami5... 1853 Kırıra harbind» Ruslar Re | Aziziyevi kurtarmaia milere konması için aldığımız bü ve igneden r?dyoya varıncaya kaBu eemi Bor'zın içinde na.nl döpotof'un komut35inda eene Pasin Aziziye tabyasının sırtına gelen bu Osmanlılar devri Fakat gemi mürettebatı. çok n tün tertibata rağmen 50 den fazla dar her istediğini ucuza alır. Belki mart 1917 de düyman elinden kurner? Akmtı o'ms^a cemi ileri geri zun menzilli sîlâhlarm r e radar tayyare. gözümüzün önünde uçuş Amerikan bahriyesini ayakta tutan tularak hakikî sahibine kavuşmuşUzun Hasanı Osmanlı devleti için lere kadar geldiler. Fakat kuvvetli halkı RuEİar kesif bir top ve tüfek mar.pvralarile belki kolay dönecektu. iarm icad edilmesinden «jora bn guvertelerine vurup vurup para da bu gibi kolayhklardır...» bir tehlike sayan Fatih Suitan Meh mukavemotîmiz karşısında çekil ateşile karaüadılar Buna rağmen tir Fakat akıntı. Boğazda bu 5edüsmana vaklasıMı ve taraflar HrBugünkü Erzurum Milâddan önce med. onu Otlukbelinde büyük bir mege mecbur kaldılar. ortadan kalköğım söylü landıl;r. O gün busrün gemilerim:ki'de dönmek istiyen genrleri, SaAzi/iy© destanı blrine girdl. Arbk top «fek »esl 450 yıhndaTeodosius tar=ıfır.dan ku venüeiye uğrattı. Fakat takibine z» de hava meydanlanrtda olfiuğu ravhurnu önünde psrçalajnak T » Müsaid fırsat bckleyen Ruslar, keslhnl» bunun yerine kama. balrulmuştur. 9 uncu asr« kadar Er lüzum görmediğinden Erzurum bir gibL znavi I1Ü5 lâmbalan koyduk...n batırm'k için birebirdir. Içte sizGemlnln sinemalarmda bile husu zurum, Arablar, Bizanshlar ve müddet daha Uzun Hasanin oğul 1877 de harb ilânma dahi lüzum ta. kıhc mırrak, hançer, sahr ia lere ilk heyecan verecek olan da Bu kadar basit btr tertibat almak s^yet var. Oynanan fiimler. beîki İranlılar arasmda el değiştirmiştir. lan elinde kaldı. 1492 de de Safevi görmeden do6udan ve bahdan ha göruyordu. Ögleye doeru düsman pprrunin btzirc sulanmızda dönüiçin 50 tayvarenm p"ralanm=sını mı ie Avrupaya iki üç sene sonra ge1071 yılında Selçuk hükümdarı hükümdarı Sah Tsm^ilin eline Seç rekete geçtîîer. Türk sfkerlik ta vuzgeri etti. Kalbi yurd aşkiîe tusü"ür. Limannnıza ilk defa gelen beklemek lâzım mış? Şüphesiz de lecek olan birinci sınıf filmler... Si Alp Aslan Bizanshları meşhur Ma ti. Nihsyet Yavuz Sultan Selimin rihine unutulmaz brr Flevne ve A tuşan hallc, kaçanlan saatlerce kflbu çesid gemilerin kaptanlan için ğil .. Radann mevcud olmadıs; de nema mües?e=pleri. Amerikan bahlazgirt harbinde mağlub ettikten 1514 Çaldıran seferile Erzunım. ziıiye destanı yazdıran b.« savaş valadı. virde büyük gemiler gece saatleİstanbulda eğience yoktur. Müretriyeşile yaptığı husust konturat ge sonra akrabası ve ünlü kumandan kat'î olarak Osmanlılann hakimi lar doğuda ve batıda olrriak üzer» BirİBCi Cihan Harbtade Enurum rinde ışık gösterıp düşman torpi r tebat gezer ve eğlenirken kaptanAi yerde yanılıvordu. DoSuda Birind Cihan Harblne yersiı va eğince harb gemilerine en yeni Ebülkasımı Erzuruma göndermis yetine geçti. dolannm hücumlanna hedef olGazl Ahmed Muhtar Pasa ilkin bü vakitelz bir »ekilde kgtılışımız4an lar elinı skac'na kovar; bu Rcrrıiyi filmleri. en ucuz fiatla veryorlar. ve burada feodal bir beylik halinOsmanlı imparatorluğunun gemaktan çok korkarlardı. Lâkrn ravük zarerler kazanA. Fakat Sldfrr kıs» bir müddet sonrs Rus ordusu nasıl çevireceğim diye düşünür du dann gece s^rflarını gündüz »art Lâkin gemiler bu filmlere. tek bir de verleşmiştir. 1242 yıhnda Moğol rileme devrinden sonra. Rus tehli mekle tukenmiyen çok kalabahk doguda hareklta basladı ve Erzurur. ke.'i Errurumu vıllarca mescul ?tlanna çevirrnp dolayışile, bugün misafir dchl davet edemiyor. Da lar Erzurumu kuşattılar. Yapılan bir düsman karşısmda Deveboy rum tetikameHnde taarruza eertl. Nıhayet kaotanlara Boğazın humi?tir. 1R29 yılında do^uda \^e baiçin görünmek tn^'îkesi azalmıştır. vet ederse. tabiatile konturat bir kanıı bir mücadeleden sonra şehri nuna kadar çpkîimeje mecbur kalFakat muk»vem«H eden Oşm^nh snıveti p^r»tilir « Akıntı Boğaden fesholuyor. ele geçirdiler ve halkın çoğunu öl tıda Ruslarla harbe turuşruk. Do dık. Ruslar sehre hücuma hazırla ordusu kartaında hududa çekildi• • • euda Genera! Paskeviç kın'vetleri, zın ortasında Marmara denizine Velhasıl R?ndolf gemisinde insan dürdüler. Kars Erivan üzeri"den «mn a? nırken Errurumda «Milliye» adı ler. c'oğ uH'ir. Lâkin Rurr.el sahilîerinLimana avdet ederken gerninin hem gemi tayyarec 'ipini aörüyor Daha »onrt ftıver Paşanın VoMoğol istilâsmdan sonra Anado tılar ve Pasinlere kadar vürüdüler. verilen gönüllü alavları teskil edide de Karadeniz Boğazına doğru hususi hayatında yenilik arzeden hem devlet idaresi hususunda iyi lu, bir çok beyliklere aynldı. Bun O?man Kadri Paşa. gönr^'a erierıle lerek karsı konuldu. Fakat fazla mutasındaki uçüneu o r * j lle kark'ivvetli bir an for var. Geminizi 5İnema ve mağazalar üzerinde duRu«!arı *H çekil jılastîlar. Türk tıamızu etüdler yapıyor, hem de deniz in lardan Karakovunîular erken dav Devebovnuna kadar çitti. Fakat a'<ıntı ile anafor srasına sokarsanıyoruz. Gemi mürettebah uğradık Snledi. Sava», bir yıl devam ettika sanlannın yasayısına dair kıymetli ranarâk 1378 de Erzurumu ele ge muntazam ve aynı zamanda nisbet mek zarureM hs?Tİ oldu. • • ne kadar biivük olursî» c' ! n limanlarda i=tediklerini alamıraSmen sonuna kadar »ehrln rnu ten sonra Sarütamış felâketile son tr'r,. o'!ı>5u yerde ve kendiliğinvorlar mı; ki bövle binbir çeşidli fikirler alıyor. Gerri, sulh çerçe çirdiler. Bu sırada batıya doğru siz derecede kalabahk olan düsman dafaasma azmediîmişti. İşte bu •bukhı. Enver Pasanın Idaresindekl kuvvetlerine d?ha fazla karjı koyad^^ döner, msğazalsr yapmışlar? Onu da izah vesi içindeki va'fosin h'vdi hay şiddetli bir istilâ hareketine gıri?ordu, yoksulluk ve snSuktan büdi yapıyor. Aynı başarmın yan rniş olan Timur Erzurumu alarak madı ve Erzurum işgal edildi. Nî zim ve i*nan Aziziy» kahramanlığı .•ük telrfat •erflrek Erzurum üzeedivorlar: kin hos t^rafı tavy=re gemisin.n hayet a\nı yıl Edime muahedesile m varattı. « Bu mağazalara P J X. denir. nın harbinde de devam etmesini burasını hareket iı?sü o' . • k ku!rine toplanabildl rr = ' k olduğu uçakhr da. gemiyı Ruslar Aziziye taby3^™! fcS»' landı. Timurun ölümünden sonra Çerke^istan Rıt^lara v n l ^ ^ ' k FrFiatlar Amenkadaki fiatlarrian da temenni ederiz. drrrtürmek hususundc vaz fe alNihaye* Ruslar Erzuruma taaretmi=. «ehri doğudan ve jüneyden 1 bir hilâl şeklinde kuşatmışlsrdı. ruza karar Terdiler. Erzurum vaEdgard de Champmesnil, Van I van^ar. eskı modelıerım kadar buda ebedıyen kavbolan Tnrtı.ar gibi! rmı yojunu bu ujurda harcadit i'MIİL'KİVKI» ın Tefrikası: Gazi Ahmed Muhtar Paşa da DeDyck'lerin, La Tourlann. İngres' j la değiller, portrelerini »enç gosteEvli olsunlar. dul olsunlar. kocala vebovnu bozsunund?n sonra Er halk Blçüsuz kahramantıklar söslerin şöhretini sündürmeyen bir j reyim diye israr etmiyorlar. rından boşanmış olsunlar, belki ruruma g"lmis ve Var»rs?hını Fir terdi. Fakat »sker ve harb malıeÜzüm kütüklerile doîu tepecikle c!e tam şu anda, birlikte geçirdıği devFoghı kışlasında monden portre ressamı idi. Fakat kurmuştu. mesi nisbet?izli§i kamsmda eerl paleti ona başarı kazandırmış, bir re akşam indıği; güneşm son ışık miz güzel saatleri hatırlıyoriaıdır. Halkin ealeyana Seldiği bir sırada, cekilmek zorunda ksHık ve düşman çok para sağlamış, oldukça şöhret ları, doğauğumu goren jatonun et Bu saatler, okuru ıki kişiden ıba mah3İ!cî°r adına Memi Hnca, Diki «eVin tebvalarma kadar da^andı. 11 yaptırmış, güzel bir de aşk ve sev rafındaki ağaçlarm tepelerıni yal ret olan gizli bir kitabın sona er ci Mamuc IMs cibi sahjsiar hare 1916 vıhnın ocak »vmda Erî^ır '^ da kolleksiyonu temin etmışti. Eser dızlamağa başiadıgı zaman, ıhtiyar miş fasıllandır. Bunlar. ölmüş zevk kete gecerek Firctevso§lu kı;l=»sın kusatıl'ü. Cetin botıumslar. sidt leri belki de bir hayırsever tarafın annemın, ikınci katta oenim içsn ha ]leri. unurulmuş hazları, karmaka da Gazi Muhtar Paşanm odasına detü rnnkpv'»* ^^>« i. d<*5" »rmedi. Şubatta şehir düsman eHna dan Louvres müzesine hedıye edil zırlattığı çalışma odama çeküıyo rışık bir halde içine dolduran, za girdiler. İlk söze başlıyan Mamuc manın umumî mezannda kaybol Aca oldu. Bu zat eski topçulardan düstü. miş bir kolleks'iyon içinde görüle rum. Enurum. istiH aMınâa c<^k acı tck SÖ7İÜ, atı'.ssn. ce='ir bir a^?mmeyecektir, fakat yaptığı resimle Alaca karanlıkta, bahçeye karşı muş saadetlerdir. Çeviren: HAMDİ VAROfcLÜ Va/an: MAt'Kİ< F DFKOBKA rin bütün dünyaya yayıldığı anla bir şezlonga Ben böyie daiıp gittiğim, eski dj. Prsava yüksek sesle adeta bir ve unutulmaz eünl?T ?ecirdi. Niuzanıyorum. Yavaş havet 9 mart 1917 de Rusvada u=ttop gibi gürhyerek: Yukandan beri okunan sahıfe şılacak, ileride, Newpo:k'da bir pet yavaş kararan semada, Büyük ayı. aşklaruru hazin hazon dü^ür.neye lak veren ihtilâl üzerine bir tciHaBlanohe. ellerini başınm arkasın | lemez bir mahluk girmiş. başbaşa rol kralının villasında, on altıncı yedi tane kandilmı yakıyor. Pipo koyulduğum zamanlar, ıt tiyar an «Paşa hszretJert, buriin m s rck5 imza'andı Bır rp:r'î^ ^ n r t da b'rleştırmış, vastıklara dayan ı geçirdığimiz anlarm tatlı mahre lerı ben boş bir şampanya şişesine miyetini bozmuştu. Bu odada, ken koymuş değilim. Fakat dediğim o arondısmanda zengın bir burjuva mu dolduruyorum. gozierım yan neciğim atölyeye giıer. Seksen ya hallfler. ittifak ederek içlerir.deP ria BrestLitovsk andlasrn^sı ekdomıştı: run konağında. yahut vaktiie bul kapalı, hulyaya dahyorum. Atöl şında olmasına rağmen yaşma gö biz'eri spçtiler ve Paşa efendimize lundu. Ah. dedi niçin dsha evvel dimızi artık yalnız hissçtmiyorduk muharrir gibi ben de bekâr bir var semasında parlamış bir yıldızın yenın içinde, esk.uen tanıdığun re hâtâ dinçtir. Bembeyaz ssç'arı •jrnd^rdüeT. Btz elei o'^r?k onlarm Ru»lar h'tı vprl«>rle V>ir1!kt» 15rsövlemerlsnız? Belki de için için Fuzuli bir mevcudiyet. birdenbire. erkeğm bu hatıralanna daha fazla devam etmek lüzumunu duymuvo on altıncı Louis tarzı küçük salon kadınlar, el ele tutuşmuş, haika ol nın tacı altında, siyahîı bir siîuet s^zın^an sö'l'irvcruz. Yediden yet zurumu da bu= terVp*4:!er y*'•"*• derdleşmemizi yanda kesmişti. b?Stler!isim o mefctubu niçin yaktı j muşlaı gibi gelıyor. Onları. yüre gıbı yanıma yaklaşır. Bu akşaro se mi?e kadar E^zurum ?h?!isi devlet r?o Ivrziıi14?» iki vı'hk V"r <"»t nız? O m°krub hayatımı desriştire j Blaoche, sesinde mütevekkil bir rum. Şeytarun târiki dünya oldu unca meydana çıkacaktır.s düşıranı ile Slüncive ks^ar d s î n ğu yaşa girdığım için, modellerimin biürdi... Avlarca bekfe*iirn. Ereard. j ahenkle: Fakat ölüleri gömmeğe memur ğımde haiıf bır sızı duyarak sey ne geldı Elini alnıma koydu, kınk seceğiz. Kanlı cesec'ılerimizle tab hayatıidan sonra 12 m=Tt 1917 de s;zden bir isaret Hekledim, fakat > Biliyor musunuz kim telefon fırçayı bırakıp kaleme saniacak va muhabirlerin zikretmeyecckleri bir rediyorum. Kıskançları, hainleri. dokük, titrek sesile: yalar kurulmad'ktan «"nra d «nun ana vatans kavusTrmş o'du. hıc bir sey gelmedi. j etti? diye sordu. kit btraktıklan zamanlar yazılan şey var, o da, aynı ressamın kafa mütevazıları, dehşmenleri, magrur Haydi gel, çocuğum... Yemek bu şehra giremez. Namusumuzu, Kıırtuliiş >ıliifir < 'a Erzvırtıiı Bl>>nrhe'ın narin bileğini tutu i Gözlerinin mavi pasteli andıran bu sahifelere artık bir nokta koy sının içindeki lerdir. Bu ressam, ları, tasasızları, ıntıkamcilan var» hazır. Ne düsünüyordun?. din ve devnet"rİ7İ muhafaza etmek Kurtuluş vıllarında ' E r ziı r ı 'nı, yoıH'im Ta yanında oturuvordum ı süzgünlüeü kaybolmıışru. Ince du mak istiyorum. Maziyi» şimdi ahretteki, artistlere mahsus Hepsının kendine has cazıbesi, ken için analarımız bizleri bugün için önder bir ilimiz olmak mutlulnSuTam bu sözüne cevab vereceğim' dağında acı bir ifade belirmişti. Aynaya bakmanın ve mersiyemi giriş kapısında hesap vereceği gü dine haj kusurlan var. Heıren Yanağımı okşadı. doâurdu.» na kavus.tu. «Vilâvatı S]ive sırada. teipfonun zili bir kere, iki Hayır... Kim? dedim. Mazini.. dedi.. Tanıdığın kayazmanın zamam geldi. Gazetele | ne inüzaren, oğlu olmadığı ada | hepsinin resmın; yapUm. Fotoğral Diğeıleri de Mamuç Ustanm söz^Iüdafaai Hnkuk» cenrypti bırrakere. üç kere öttü. Goril maymununa benziyor rin sanat sütunlarını yazmağa me ı mın şatosuna çekilmış, son nefesi larını cekmişim gibi, hafızamın ek dınları. Çapkınhk hayatın devam lerini tasdik ettiler A ^ ! ı Vmük da kuruldu. Atatı'irk re=mi va^if"»Blanrhe can sıkıntısını gösteren dediğınız Goudarce.. mur muharrirlerin şu satırları yaz ne kadar kendisini şefkatle boğrı ! ranında onları daha iyi görüyorum. ettıği müddetçe, hiç değılse bu ka bir kütle halinde Pa?anrn karar »înrt^B burada istifa etti ve b : r bu hweketle yerinden kalktı. teBlanche başını tğmıştı. Yalnız dıklarını tahayyül edebnıyorum: na basacak olan şato sahıbesile bir | Gece karanlığı basıp da DU geçıt dınlardan bir tanesini olsun çok uhı örüne toplanmışb. millet ferdl olarak vatanm kurtu» lefonu açtı: çunları ilâve »tti: i bıttiği zaman, bu kadınlardan fıan fazla sevebildın mi? Edgard de Champmesnil biı Mont lıkte yaşamaktadır. Pasanm yanmdan aynlan heyet lusu davasına burada bîîla"U. Kur Allo!.. Evet, benim .. Ne?... Beni ezeldenberi hep tatlı tatlı T Ben Goudarce'm karısıyım... parnasse sersensi değildi, bır un Evet, şımdi Champmesnil şatosun ! &*** «» f a z ' a sevdığimi düşünüyo ahali içine kanştı. 14 kasıro t^n yeri tuluş savasHf'Tirı î V t*"n*ıl'n =Hemtn bara mı geleyim? . Hayır, p Bir romancı, meselâ bir kazaze vanı vardı. Gerçi bugün, unvan, da oturuyorum. Yaşadığım devrın | r u m Tasnif yapmağa imkân yck. okîamış olan bu sevgili buruşuk sğarırken tabvalarda derinden de ne burada, Erzurum kongr 5 ^ds bu akşam dısanda vemek istemielı optüm cevap verdim: rine silâh sesleri içiuliyordu. Gü atıldı. yor canun... Nasıl?... Yok, valla denin, şı^eye koyup denize attıgı ıkraz sandığının bile metelık ver güzel kadınlannın iç gıcıklayıcı ya \ dHepsıni başka ba^ka ^ekıîlerde sev im Her Tiîrkun katWnJ# k»h''aTian Evet anne.... Bir tan«;sirıi. neş do§mr«dan evvel şehir ayakta hi . Ne?... Peki. ppkı... Givinip bir vesıkayı eserlerır.e geçırdiğı va rı.ediği bir kıymettır. Olsa olsa, el hut yapmacık tebessümlerini tu\al I l m i ) Eazan. buk kadıniann acaba Kı.n o? kit. umumiyetle şöyle yazar: (TOR çantalarının üstüne bir taç takmnk üzerıne tesbit ettikten sonra. keyfi « c n e r e d e ° ; j a l a r 1 1 1 1 cu,a:.üyo idi Hssan Basri. Ku'ludere, Meh l;ğu: cnnlı bir sembolü o'ar^V v gelivonım Ban» arabavı volla. kâğıtiarnu tarih' me gore. kâh tarlada otlayan ineğin, : r u m H e P s l ufkumdan «ılindıler. i OConnur'on yanda kalan el ya yahut mektub dicfendi. Habibsefendi, Kadana, savan ecdad vadiaân. tarih 1 eiiaTelyfonu hızla kapattı, ben de bır remızle süslemek ıslıyen Arr.eıi kâh kasaba yollarındaki çitletin ke ' r'PK1< J e n i z ortasmda yol alan geHayatımda ilk dcfa alarak anne Mshallfbsçı, Ktvak mahalleleri a neti Erzumu. pbKİİven vtu' '!"'!ayaia kalkmıştım. Sual sorra?ğa zısı burada bıtıyor). Çunkı \uzde m i n i n hü'.ısi Kars kapıttnın yolunu tut zun bÂiünmea bir parça» olarak cesaıet edemeden. viİ7Üııe bakıyor doksan. kazazede. st>dhdti ve vis nalı milyoner kadınlar neidındt narında çaiılan yiyen keçinın resmi j ^ P ^ ' ^ d e uzun uzun dolaş cne (sen) dedim. ü k t a n s o n r a revaçtadır. muşiardı. Dilar mahallsltr da ha kalacakitr. BIITİ *nn. Sanki. aramıza, gozle görü kiyi îeven bir Anglo Sakson dur. nı yaparak dinleniyorum. Bu hay' birdenbire, uzakiaşıp | Telefonların dinl enmesi taraftarı olanlarla olmıyanlar arasındaki büyük meydan | muharebesi bugünlerde kat'î neticesine ulaşacak Yazan: A. Büyük Tuğrul li r Bir ytldönümü münasebetile Erzurumım Kurtuluş Bayramı Yazan: Mustafa Baytfar SUMERBANK ... Bekârm SEVGİLILERIi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog