Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

DÖR* CUMHURtYET 11 Mart 1955 Milh namzetlerin cîünkü idmanı Dolmabahçe stadında millî futbol tairımı aamzedlerı uçuncü antreamanlarıru. yapmijlafdır. Dunkun. antrEnmana, Salâhaddırl. Rjoer, Hâdı ve Ali Ihsan hiç bir truzeret bıldirmeden gelmem.flerdır. Ercan ıse geçen hafta bı'dırdiğl imtıhan mazeretı karştsuıda federasyocca izin ' alîîımadığından antrenmana iştirak edemermştir. Bu arada Rahmi sakat olduğu ve Feceb de hastalığı hasetnle, Ismet de geç geldığınden alâkadariar tarafmdan antrenmana sokulmanuşlardır. Onumüzdeki ' güalerrie maçları buljnarr 14'futbülcu Abbas Sakaryaran nezaretı aitında 25 dakıka ktdtur • ftnk harek«lteri yapmışlardır BU 14 fütbolcu şor.lardır: Gal*t33dsaydan Turgay, Ergun, Coşkun, Kaori. Ali. Smd; B<^iktastan Buleıiıd, Coskun; Fenerbahçeâen Nedım. Mehmed Ali, Lefter, BasrU Adana.ian Muharrem; Istanbulspordan Metın. Diğer namzed •elemanlar ise arıatör birinci kümıpnin en kuvvetlı takımlanndan Elektrik ile bır antrenman rrscı yapmışlardır. Kâzım Arkalin hakemliğinde vapılan bu karşıLaşmaya millî t3'ım elemanlan şu tertibde başl \ ışlardır: Sabih (Errmiyet) Mustafa (îzmiri, Saim (Denizsvcü) Mustafa (Ankara:), Sabaharid:n (İznrr), Avharr fArfaİet1) Muzaffer (Izmir), Metin (tznrir), Nazmi (Befiktaş), Bayram (Izmir), Salim (Adalet). Adalet tBkirmrrfai ise Hıdvan (An kara) sag yedıek, Günttör (Kasımpaşa) ssğ haf. Naci (Fenerbahçe) sartrhaf, Fıkret (Fenerbahçe) sağ açlk oynuvorlarcb. 45 dakıka oynanan birinci devrenin 19 unrru dafeıkasında millî takım namzpdleri ilk gollerini Muzsfferin bir kafal vuruşile kazandılar. 2"i inci dakikada hakemin verdiği penaltıyı Salim avuta attı. 38 ıncı dakikada Ba\Tam ikinci gölü'de yaptığı içm millî takım namzedleri devreyi 20 üstünlüleri altında kapadılar. 35 dakika oynanarı ikinci devreye mılîf takım namzedlerinden soi bek Metîn, soi haf da 3aim oynuyordu. Ayhan çıkmıştı. Elektrik takımında ia mılîî takım namzeeHennden Hıdvan, Naci ve Fikrrt cıkmışiar, Gungor satrhaf cfj'nuyorOjU. • Gmrhis Oeehsle maçı Doganın e?i, Tslât Doğan. N«bahat Mudernaoğlu, Era'ngan Doğ?nm babaiarı Gebze Ceza hâkfmi (bîER FEHMİ DOĞAV Haydarpaşa Numunc haatanesınde tedavi edllmekte iken (.3 955 funü »pker hajtahjından hayaıa gozlerinl k»pamıştır. Cenazesl 11 3 955 bugttnkü cuma günü Heyazıd Camünden cuma namaımıİBi sonra kaldınlarak KozIudSki afl* m«zariıiına d«fnedil«cektir. Me\L4 rahmet eyhye. ACI BİR KAYIB RADYO C Bugünku program tSTANBUL 15 inci dakikada Metin de oyunu terkednfrce 20 dafcika rrrillî takım namzedleri 10 oyuncu ile maça devam ettiler. 7 nci ve 31 inci dakikalarda Nazminın yaptığı gollerle sayı adedini dörde çıkaran millî takım namzedleri bu ilk antrenman maclannı 40 lehlerınde bitirmiş oldular. Maçtas sonra stadyomda bir toplantı yapan îstanbuldan Sedad Tav lan, Hasan Ekin, Necdet &dem; Izmirden S«ai Karabilein ve Ankaradan Hasan Orensilden müteşekkil seleksıvon komitesi ile futbol federasyonu ikinci başkanı Hakkı Yeten fu tebli&in yaj'inlanmasuiB karar vermişlerdin Futbol federasyonundan teblift edilmiştir: ^^ 1 Dün Mithatpaşa sta*nda vapılan ücüncü antrenmana Salâbaddin, Hüdl. Ali Ihssn. Rober i?ti rak etjTjemiçlerdir. Mazeretlı olup olmadıklan federasyonumuz t?rafından ehemmiyetle tetkik olunmaktadır. NeticesK en kısa bir zamanda teblift edilecektir. 2 Rahmi ve Receb rahatsızlıklan dolayısile ve Ismet de geç seld ei içm antrenmana iştirak ettirilmemiştir. 3 Millî takım kadrosu, Ordu takırmndaki namzedler haric 16 fut bolru olarak pazar akşamı tesbit edilerek ilân olunacaktır. 4 Millî takım kadrosuna seçilecek 16 namzed eleman 15 msrt salı gunü saat 14.30 da Mithatpaşa .ttat^nda bulunacaklardır. MI J4IH11 IMRff *IWlı 11 ıifvtM'i W#VMI Pingpong hakem kursu açılıyor İ=tanbu! F'.ngpong Ajanhğmdan: 1 Pıngpong.hakem kursu 11 niran 19^6 pazartesi pımü saat 1$15 te Beden Terbıyesı İstanbul B31ge'nde acılacaktır. 2 Der^ler H"kem Komifcesi tarjf'ndan vprilecektir. 3 İstirak etmeK ıstiyen bay ve b vartların 5 aded fotograf ve vazıt, dılekeeierıle 1 aksımdeki Eedep Terrfıve'" Lrrannul Boışes' Baş t^ lığlna mu acaat etmeieri rica olur.ur. lngiltere fskoçya karşılaşması Londr», 10 (SRA) * lft mart gtrnü Gasgovr şerrıİTKfe, Hdrr.pden fark stadında kamlaşacık olan İngiltere İskoçj'a futbol takım'arı hararetli bir şek.ide çakşmai.ınn» dpvfm etmektedirler. İskoçya takımma karşı çıkaeak olan Ingiliz takımı aşağıdaki oyuncularrlan teşkil edi'mUtir: Matthews (Coventry), Stainforth (HudHersfield). Manscil (Portsmouth). Armstrong (Chels«>. \Vrleht (Wolves) kptan, Edwards (M nr*>"«t«T Uniterf) Hooper (West H^m) Brntlcv fChelsea). Ayre Dünya üniversiteler (CharîtoTi) Havnes (Fulham), şarnpiyonası Blurrtnpt» (Ciıckea) Yerlrkleı Haır (L*eds). Shannon F İ S U (Dünya Üniversit*le i Spor Tejkılâtı) tarafmdan bu yıl (Eıı n'ey). terrmuz ayı sonunda İspanyada San Kız'ar v^eybcl teşvik Eeb3«tıan sehrinde tertib edılmekte olan üniversıteler olimpiyadjna Tür finali k v e Millî Talebe takımhrı da iştir=k etrr«ğe k^rar vermistir. 9ehr1m zde ilk cfefq kız taîcımisn Turk Üniversite takımı muhte arasında tertiblenen ve sefciz takımelen futbol. basketbo!, atfetizm mm istiraki ile çift eliminasyon uyüzme've kiieR" branşlarına işti sulü ile yapılan voleybol teşvik rak edeeeklerdir. turnuvası hayli cazib safhal^r geT.M T F. Fşderasyonu spor ko çirdikten sonra finale gelmiştir. misvonu bu rrusus*a çahşmalara Final maçını Tstanbul Ünivrrslbaslarms ve istir'k edecekleri branş tesi ile Fenerbahce v?rın saat 173f) ları Fİ.SU. ya bildirmiştir. da Spor ve SeTjrl Sarafymda yapacklardır. Modasporla Kadrköyspor Her iki tarafın da buyük bir ehemmiyet vererek hazıılandıklan birleşemiyorlar İki ay ksdar evvel Kadıköyspcr hu m=çı iki kardeş millî volevbolcu lular, Modaspor idare heyetine mü Aleks?ndr ve Valantin Holyafkin raraat ederek iki kulübün oirl?ş idare edeceklerdir. Hje?r hususunu ileri sürmiis.le'" ve bu hususta da bir tebliğ yayınlan.t?lardı. McVdâ'sporRılara 3ç defa randevu vercTıkleTi haîde aıtmiyen Kshköyspcrl» 'darecilerin bu hareketı slâksdarlaı1 tarafmdan hayretle ksrgı^nmıştır. Eeri taraftan da Kad'kcysporlulann diger bazı kuîübl?fle anlaşmaya çahçtıklaTinı HaSfT aJsn Jtodaspöf iaare heyeti son yaptığı bir toplantıda ittifakla b.r p ensjp kararı .arak Kadıköyi i u1la birleşmeyi terviç etmemişıerdir. Almsma yan orta sıklet şampiyonlanndan «Kral Oechsîç» ile Garbis Zaharyan 20 martta Spor ve Sergi Sarayında karsılaşscaklardır. Arazinin cmsleri birbirinden çok farkh olduğu için arazi rergisi haknzhklar uohıGene Alman orta sıklet samoıyonu «Custsv Scholzn un Ksrl ile 12 raracak. Fakat büyük ziraatçi taden gelir vergisi alınması niçin haksızhk doğursun? und üzprinden vaprıgl maçı savı I, hesabile kazandıcr.belirtiîir^c. haykuvvetli bir hoksör olduîu anlaşılır. Bu 3rada Gustav St;holz'un yakında Ch?r!es Hamez ile karAdapazarının Yukarıkirazh koyunden Fnhri DemirsılaşacaSını hatıriatmak isteriz. kan diyor ki: Humes de OTcenlerde dördüncü raAsırlardanberi mütemadt nı.rette işlenen ve ekilundda Lamaioi?Yı nakvat etmisti. mekte olan tarlalanmiz, teneden seneye kalitesini kayGarVıisin rakıbi Kral ise Avrubettiği gibi çoraklamaktadiT da. Ancak topraklanm<zı panın ivi bnksörlerinden sayılan besliyecek hayvan gübresi kâfi «vrîmediği için her sene Predy Teıhrr.an'ı savı hesahile yenkhnyevî gübre kullanmaktayız Gerek yeriı mah, çerekmistir. Garbis de bu boksrir ile se Avrupa malı kimyevt gubrelerı birkaç seve evrelıne Berlinde v^ptığı müsab^kada bekadar istediğimiz kadar temin ederdik ve kilosuna 18 rabere ka4Tnıstır. Bu bakımdsn biilâ 22 kuruş verirdik Evvelki $ene bu gubrenin kılosu zim boksörün Karl'm karşısmda ne 28 kuruşa kadar fırladı Fakat hiç olmazit bulabüiyaryanscaSı merakla beklermektedir. duk. Bu sene ise kimyevl gübreyi bulamaz ohluk. Araei deyip geçmiyelim. Ara2 Mürıih'te cıkan ffAberd Zri*unei> Patateî yetiştirmek üzere kimyevl gübreye büynk ANTCARA vardn dehsetli surette kârhdır, ada ç*>hrirTİZTÎe yamlacak olan bu ihtiyacımız vardır. Aksi takdirde vıahsul alamayız. Ka7 30 Açılı» v« program T 35 Kur razi vardır masrafmı konrmaz. BuME V L İ D maç hakkinda t?hrrinler yürüraborsaya düşen kimyevl gübreye 50 kuruş verdiğimiz anı Kerlm 7 45 Haberler 8 00 günkü arazi vergisi birincisine göMerhum bahamız tülmekte ve »Kral Oechsle» nîn halde gene de dilediğimiz ve ihtiyacımıza yetecek kadaÇesidli Türk miİTİJİ (Pl.) 8 30 Zarurî re nisbetsiz, ikmcisine göre de faıYEKTA ERİNÇİn merreier olarak Fevzi Torkü lrt«fhtıyae maddeleri fiat ustest »40 rmx alamtyoruz. Bunu temin etmek için yaptığımiz buladır. diöi vazılmaktadı#. Fransız «L'e ölümunün dokuzuncu yılı münasehetile Hafif müzik (Pl.) 9.10 Şarkılar. rürtiin müracaatler boşvna çıktı. Patates ekimi, şubnt, mart Kendimden bahisle misal verequipe» jtazetesi de bu maça dair a7İz ruhuna ithaf edilmek (uere 12 kuler (Pl t 930 Sabah neje*i (Pl.) aylarındadır. Bu aylarda biz giibreyi bulamazsak hali • mart cum?rtesl ıkindl namazını mute 10 09 Kapanıj. ceğım. 12 dekarlık bir arazim var. nesrivst vapmîstır. miz nice olacakUr r.kıb Beyoflu Ağa Camiınde okutuSulu ziraate müsaid olduğu cihetle Karl'ın dnviiş stilt ve kuvveri lacak Mevîlde merhnmu seven dost. hakkında kat'î bir bilffimiz yoktur. akraba ve dindaşlarmm K?lmelerınl Belediye otobüslerindeki Galatasaray Lisesmin Trr Ancak A una kln=rrnanında yeri beklemekteyl». Tanurekten jarkılar 13 00 Haberler asgarf 8 bin l:ra irad eetirir ki deA'le adınt kızı 13 15 Ogle müziğ] (Pl ) 13 30 Radyo kar ba«ma 78 yüz Iira demektir. altına garaj yapılabilir şoförler kaç para ahrlar? bulunan Gustave Scholz eibi bir D ijaa Bvnr :î salon orkesrrası 14 00 Bebarer çar Bk arazi vennsi bu arazfye bnksör» ancak ^avı h»« bile yepilIaim vc adresinin açıklanmaaını tsim v» «dreainin mahfuj tutulkılar 14.15 Saz eserleri (Pl ) şüphesiz çok azdrr. 8 lira arazi ver istemiyen bir Belediye otobüı şo masını isteyep bir okuyucunruj dim H Garbis icin e.^ash Hir rakıb H30 Percy Faıth orkesrası tle varım olduâunu göstcir Kendisi bu maçsaat (Pl.) ısoo Gül Batu. Ulvlye gisi veriyorum ki 80 veya 100 lira förü diyor ki: yor ki: TESEKKÜR HeVimcfden »arkılar 15 15 Bera''er verebil rim. Fakat, aynca 35 dekar tq n son derore •»•rnın olduaundpn. Belediye otobüslerinin yarısı ba Istanbulun trafik derdl malftm. Avııkat Osman Nuri Lermioîlu. türkıüer (Pl ) 1530 Brahms: A k bir arazim vardır ki verimsizdir. ksvbpttİCİ fskriirde hiitün »rasrafı Ord Prof Doktor Kârım Iym'al farkısı v«Isleri (Pl , ı .00 Kapanış Bire ikiden fazla bir gelrr sağla rab olmuş bir vaziyette, garajlarda Caddelenmızin dar, garajlarrmi23iı ; Gürkan. Prof. Suad Ismaii GıırvükVnm>'Sİ kab'jl etm =tir Kazansebep kıfayetsiz. Gün geçtıkçe «rtan btı maz ve senevî dekar başına 10 lira yatmaktadır. Buna bajlıca kan. Dokıor Operator Önuer Vasfi magı halinde ise hasılatm tamammı zorluklar için çeşidli çareler dü?ü. Aybar Mehmed Akyu' Ruhi Saybile iradı yoktur. Bu araziye verd: tşoförı dür. 16 58 Açılış ve program 17.00 Nualscaktır. dam, anne ve teyzeler! Bugün idarenin elinde 300 joför nülmektedir. Bu maksadla tncnü reddın Çımlıdağdgn rürküler 17.15 ğim 7,50 kuruş verginin de arttınlGarbise gel'ncp; bneunlerde tam Tanınmıj konçertolır (Pl.) 18 00 ması j'ersizdir. FATMA ZEHRA mevcuttur. Bunun 70 tanesi (13) li gezisinrn altının muazzam bir garaj formda bulunmaktadır. LambridisGonül Akıncıdan »»rkılar 18.15 Koyapılması veya Tepebajı parkınıa nr LER>rİOGLU'nun yün saatl 18 30 Yurddan »ealer i Dokunmak istediğim de budur. ra yövmiye, 30'u (lO)lira, 50 si (9) le vaptıfiı kar^;la?madin 5 ıra bf«= Hakkın rahmetine intikall sebeıra, 150 si de (8) lira yövmiye alır alt kısımlannda garaj ve park yer. 19 00 Haberler 19 15 Tarihten bir y*pS;in dm!"?nTnis w tekrsr jıkı bir Bütün topraklara 710 misli fazla bile cenaze merajtmine Ijtirak rnn 19 20 Serbest saat 19 30 Sevd'leri veya karşısında (Venedikte olar. ^ekıHe antrcnmanlara baslamı=tı r suretile birzat yakından »Iâka glniz sesler (Pl.) 1 9 « Esen Altan arazi vergisi kabul edıhnesi doğru maz İşe ilk alınan şoför ehliyet ve li duğu gibi) 5 8 kath muazzam gagösteren. telgraf ve mektub gonSeyirfilcTfn çok vskmdpn tanıdi§ı dan sarkılar 20 06 Nihad Esenpn' °' Nice kimseler vardır ki büdererek taziyet eden /evatı kirabu boksör temkin 1 ! dövti^ü ile den saksafon soloları 2015 Radyo tün arazileri en asağı bire 20 ve yâkatıne bakılmadan 98 kuruş saat raj lar yapılman için çareler aranma, »onsuz hürmetlerile sııkranlaücreti Üci 8 lira yövnıiye tutar) alır. maktadır. Gazetesi 20 30 Radyo sanatkârları bir rir. Sulu ziraate müsaiddir, velhasıl müsbet neticeye varmaktadır. Farım arzeder ve ctimlpsine .«ağlık arada 21 15 Kahramanlar geçlyor Trafıgm pek «kıçık oldujm bir kat bu vüzden dc mac'arını savı be diierler (3135) verir de verir. Fakat nice köylüle Bu iki sen« devam eder ve üçüncü 2130 De Falla Ispanyo! halk sarkıları senenin başmda (9) lira yövmiye noktada Gaiatasaray LUeti bahçesaWe karsTrmaktadır. Biraz daha (Pl.) 2145 Hattanm turizm konuş rimiz vardır ki bütün arazileri Alakt'f bir dö&üs tarzına secit) vnm • • • • ••«••»»•••••.••>>»•». ması 21 55 Serbest saat ye terfi eder. «inin «ltmıa muazzan btr ganrj 22 00 Bu lahın cebelindedir, en verimHsi biyuk Mılleî Meclisinde bugün 2215 re tiçten yukan çıkamaz. Efer biruklarım kuwet'endi<dici takdirHe kanaatindeyim. Eger Kısaca»; otobüsler ham, jolörler olabil«ceği RUSYADAN NASIL Oda müzigi konseri (Pl.) 22 45 Hanakvt edebilir. Bu bakımrîan çok rinciler mütalea edilir de ikincüere yolcudur. Ağır geçim şartlan ve böyla bir teşebbüs tahakkuk eder. berler 23 00 Virrüozlar feçidl (Pl 1 yumruk verine az fpk^t dü^üıücü KAÇTIM bmbir tehlika İçinde çalışan joför se, büyük bir ihtıyacı kar^ılayaem. 23 38 Dan» mıuijl (Pl.) 24 00 Kapa de aVnı nisbette bh vergi yüksevtmırok indrrmesi lâzmdır. Halen nıj. nirse çok köylülerimiz ler sadece idareden aldıklan ı»r»ya ğını umuyorum. Demir Pertie gerisinde binbir Avrupa şampivon''i*ıri3 vakla«an güçlukle karşılaşıp, pençeleşen akına başlar sanmm. bakarlar ve bu para ile 78 nüfushı Tramvay raylan parkeden zenef boksftr Eddie Dion'un mu ve nihayet kurtulmaya muvafBelki çok çapraşık bir mesele ailelerini geçindirmeğe uğraşnrlar. v^ffakıvetinin bu nok+ada tonl?n fak olan bir Türkiin başından aşağıda olmalı olacak ama gelir vergisinde oldu&u Bu vaziyetrDri bir insana 70 bin ür!*ı me'najerl Hrssan'dan öğrenil gccen fevkalâde entpresan ve ffibi isabetsizlikleri gonradan göru ralık bir otobüs ile şehir halkının Okuyucularuruıdan (K.B.), yliip de düzeltilmesi cihetme çHil hayatını teslim et!, hakikî macerasını 20. ASIR'ın havalarda, otomobü Iâaükleri. : Garbis. KaH Oechsie ile mektense vaktile arazinin smıflanbvıgün çıkan ssyısında okuyun Dün biletçiliği bırakıp joför ne patea yaptıran, iyi havalarda z^nd1!*! taMtrHe İtalvan | dınlması ve verçmin'ona göre rarlan adam da, bu meslefe 25 yı! ise bıçak gibi kesen tramvay rmy Btanchinii TPTJ «VMCO\İI> hed lmesi daha hakkaniyetli olacak emek vermij usta bir |oför de ayni larının eadde seviyesindcB daha ile revsn^ karsılr«Tia5ins cıkacaksanıyorum. Bilmem »iz ne buyukonulmaauu teklU etmakydvmiyeyi alırlar. Gel de bu iften rır. Ratırlandıjı cfbi. 1Ü50 spncinrursunuz? ME V L İ D tedir. ayır beklel. fîe «Vesrovl», «Audıci» takımı aTrakya (XXX) fldanlığı sahibi Ralf Ogann ejt. Dr. Hakkı Okuyucumuı, cboylelikl* h«m ra^mda ^^hrİTPİz» »eldi?;rrf° bi'inOganın annesi tsim ve adresi mahfuz patenden mütevellid kazalann önüd Tiacı GarbH fkinrisiııi fce «VesNTTfİYE HLTltSER OGAN'm R. A. ne geçilir, hem d* döviz aariederck vfatının kırkıncı eünune rasilıDÜŞÜNCEMÎZ: getirtilen otomobü lâzstikleri »™.n tşte bu msç m»îv=imin son pro van 12 mart 1955 cumarteji ırtınu, Bu tarife göre. muayyen bir gesız bır dü^mandan marun kaiır» oâle namazından sonra. Sışlı Cafesvorıel müsabakası olac?ktir. GT\X lir haddini aşan'ardan ziraatte de •nıınde Mevlld okunacaktır Dostdemektedir. bisin bu karsıl?smalara cıkabiİTipk gelir vergisi en uygun olnuyacak larımızın ve arzu edenlerln te?rif• Haydarpaş» Nümune h a s t a " İLAVEMÎZ: için LambrHise V^T^\ kpndini zormı? leri rica olunur. nesi verem paviyonunda (XX.) ^ lamadıgı söylenmekWir. Esasen bir çok memlekrtlerd» de Aılesf numaralı odada yatmakta olan^ bu böyledir. Şişlide gıda maddeleri Cettah (XX), hamıyetsever vatandaşJ OUV1ASAVD1 SOLDAN SAĞA: kontrolsuzdur Yazın gene tozlara • lanmızdan yardım bekledifcni^ 12.27 Açtlıs ve program 12.30 rışık hafif yem«k müzia (Pl.) 13 00 0>un havalan (Radyo bag!a7n« eklpi) 13 15 Şarkılar; okuyan: Afıfe Edıboğlu 13 45 Haberler 14.00 SevDmıs tiverturler 14.30 Beraber »arkılar; çaîanlar: Sadl I^ılay. Yorgo Bacanos, Fıkret Kutluğ, Haluk Recal 15 00 Kapanıj. HASİBE ŞENGÜL. • I'ıkkın rahme'me kavuşmustur T*s16.57 Açılıj ve proeram 17 00 Operı vıkiye Camiınde oîle .ismazı kılınGik konserl tPI.) 17 30 Şarkılar. okuyan: tan ve cenaze naman eda edildîkten Rlza Rıt İS 00 Caz saati (Pl.) Bundan bir müddet evvel arazi sonra cenazesi II 3 9S3 taril:'rrde Feri 18 15 Saz eserleri: çalanlar: Cevdet vergisinin bir kaç mısüne çıkanlkoy mezarlıSına defnedılecektir. Ça£Ia. Mesud Cemll. Yorgo Bacanos, Allest Sadeddm Heper 18 30 Radyo senfonl masma daır olup henüz kanunlaş« • * rkestrası konserl 19 15 Şarkllar; mamış bulunan tasan hakkındaki Ölvlye Cenaniıün Dederi. Meye.n •kuyan: Safme Sbıan 19 45 Haber yannızda bu verginin kanuniyet Cenanl Mellaart ile .Tames MeSlaart"m ler 20 00 Şarkılar: okırran • Mustafa kesbetmesi taraftan olduğunu ve bııvuk pedpri ve K»*rt Cmanınm ka Çaglar 20 15 Radyo Gszetesi 20.3» 'Telodi kervanı takdım eden: Hulki ancak böylelikle 105 bin Iiraya bir vuroeaeri. Mark Ros«nth'rnı ıMon'e îaner 21 00 Dereden tepeden • Cemll oto alan şahsın daha fazla kazanCarlo). Said Rosenthal ve cocukJarın)n 'Paris). Emine Sotfl ve çcuk!arıuın Cahid Cem 21 10 Radyo klâsık Türk mak ihtiyacını h.ssedecegi cihetle (Monte Carlo) ve Cffrafl F.osenıhal'ın musflci toplulujhı 12.00 Soprano Ketı bu kanunun aynı zamanda ziraati 'Mcnte Carlo) oiradert ve a»pca5i şeh Çıırukoglu; refakat eden: Ferdi Statzeı teşvik kanunu olacağmı da ilâve ernr'in *amnmi5 e^kf avokanarırıda 2215 Operet dünyasından (Pl ) divordunuz. 22 30 A«ıriar bnvunra rrrüzfk 23 15 Dr. Jur. A. ROZANTALm Hakhsmız. Ben de taraftarrm: 9 mart 1955 tsnhınde Minte Carlo'da Haberler 23 30 Kambiyo Borsa Proeram 23 35 Kanşık hafif muzik çünkü bugünkü hali ile arazi vervefat ejledığj teessırrle büdırillr. 24.00 Kapanış. gisi yok denecek kadar azdır, fakat Kederdide a'lesi efradı * * * Macide Alpayın annesl, Eczacı Rız« Alp^yın kaymvalidesl, tfeırtıı Sezein i ] e Vıimçk M'ihOTidis Saib 4Ipayın annesnıwier, S^rvçt Sezgfiı 0e Ümid Aıpa\ır buyukanneleri. merhum Hoca Şevkl efeudın n hensirpsı «lihatı nisvandan Ziraatçiden vergi Sun'î Giibre Bulamıyoruz 5 6 BULMAC • ' 1 71 1 1 11 m 1 t ı 1 1 1 1m 1 1 1 1 1 <• t 1 1 nı 1 !• 11 1 m Kİ 11 İLL 1 Bir veremli yardım beklîyor • Bugün Istanbaispor Adaletle karşılaşıyor Bugün Dolmab^hçe stadrnda profesyonel futbol hsi dolayısile lstanbufspor. Acfaletle karşılstsacaktiT. Profesyonel Hgin dftrdöncuhieünii tayin etîecek ba kar?ıl?şma. Adalet kadar Vefayı da alâkadar etmekte<dir. Adsletin ma^ubiyeti halinde Vefanm, aksri takdirde ise Adaletin dördünculüğü tshakkuk safnRstm (firecektif. Profesyonel 1 gin ilk devresinde gnlsiii berabere kalan bu iki rakîbden îstanbulsporlular. Adaietlilere nazaran son haft larda daha t'ormda görünmektedirler. AHaletin »on altı goliuk Be=ikt?ş raailâVİTpti. İjfarıbTTl<qx>r!ularırı ETI niyeti 42 yenmeleri buna en birincî delil teşkil etmektedir. Bu durum muvacehes.nde bugün. IstanbulsporTuîann Arlalctlilere nazaran dahq sanjlı olr'uklarını kaTiul etmek zorundayız. Bu maçı Ajıkrra bolcesi hakemlerindpn Züîbahar Sağnak idare edecektir. Türkiye Mısir maçı Napoli. 10 (A.P.) Türkiye ve Mısir ordu futbol takımları 23 mart ta burada karşılaşacaklardır. Bu maç, milletlerarast a*kerf ftrtbol turnuvasmın bir y?n fmal karşılajınasıdır. 1 Bugunlerd» flatları üzerlnde ıhtlkâr yapıldığı iddU olunan glyım eşyasından (mürekiıeb kelime). 2 Hukumet blnaları (eskı usul çogııl). 3 Beyaz renge girmeme 4 Soııuna bır harf getırılınce uçma vasıtası olur. tenbel dgrendye verılecek emiı. S Esa* yurdunouı. ( Ter»i «b«yaz kol ucudur» (ıkl kelıme). bır ırk mensubu 7 Herkes onu kaldıramaz. 8 Bir musiki âleti. bir malm »atıj değerinln kısaltılmifl. YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1 Vaktüe muahedelerâe yazılması unutulduğu İçin yakın tarlhlere kadar bize bağlı kalan Tıma nehrt üzerindeJÖ toprak parçasının adı (mürekkeb kelime) 2 Tek olarak. 3 Aptal beynın 8 inci sayısı bugün gir liki kehme). 4 Şimdi Yugoslav çıktı. Aicnayı unutmayıtoprakları içinde kalmış olan Osmanlı nız. Imparatorluğunun eski bir prensllği 5 Bır soru edatı, kmdisinrfen bahsedilrp KAYIB Trafik Sube MOdıırluğün Meclıste hazır bulunmıyan klms», yafden almıs oidueum 5447 slcil No. ll mur aitında ka'.mışın iki başı. 8 Vaarabacı ehliyetnampmı kaybettım Ye sıtalar ve âlet'er fçogul) 7 Çevrilinnısıni alacaâımdan eskısi huKurnsuzduj ce bir hayvan hastalığı olur 8 KenMehmed oglu Hasin Özaemır disıle =on defa bır pakt ımzaladığımiz dost devlet. bfr savı Komedı 3 perde K'azanr Andr* BOUSSLN Çevıren: Prot Bedreddın TUN'CEL Sahneye IcoTan Muhsln ERTUĞRUL Çarvamt>adan başka hct aksam ısat tam 21 de Cuma (talebe) Pazar m»tıne j*at tam 17 d» Telefon 4fl276 Yasayan Törk Kahramanları Radyo :1e tebligat yapıldı, bütün gazcteler, bu arada Cumhuriyet de yazıyor: (Şeker bulundurmıyan bakkallar ıhbar edilsin.) Meselâ 5 mart günü, bütün Şişli bakkallannda bir dirhem şeker yoktur. Belki var da bakkallar yok diyor. Bir vatandaş olarak ben kuçük çocuklanma süt için $eker »lamadım. Şişlide ne şeicer var, ne de kahve. Esasen Şışlıde Belediye denen şey yok. Et her kasabda 500550 kuruş. Bır müfettiş gönderilsin de bir röportaj yaptınn, faciayı göreceksiniz, Büyük bfr müessesenln mömessili G. P. 'yazmaktadır. + CEVABIMIZ: J '. Biı bu fekilde tavassutlara • • girmekten çekiniyoruz. iyi ne *. • tice vermez. 0nun için höviye* Jtinı saklıyoruz. Bu isı ya cemi* • yetle görmeli, yahud da hayrr^ sahıbleri hastane mümessillerileT geçmelL f batacağız Beylerbeyinin en işlek eaddeal olan (Eskiçinar caddesı) 1952 ••nesinden beri hali bitirılmemijtır. Gene yaz geliyor. Kurak ayl« başlıyacak. ve bizler caddenia torunun topragmın gene evlerimizin içinde mikropl«r üe boğulaca Şişli emsalsiz ve ideal bir mertebeye ulaşmış ÖLÜM Bay ve Bayan Bory<3 Krimi. Bay ve Bayan Salam,m Sadik Bay Doktor Izak Krrmı Bar ve Baynr Tzak. f. Krımt babalar. kardpsteri, kav.npedeTİeTi, «mc?ian \e akr^bajî. olan Fransa Almanya amatör boks karşılaşması Bay LAZAR KRİMİ'nin vefat ettijım ve rendze merasımı Duglın cuma 11 mart 1955 saai 14 30 aa Hâskoy Parmskkapı Karay;m 'badeihanesmcfe lcra oıtnatıfı teessürle bfldi'n.'ır. Işbu ilân hnsust da»etlf* ytrlre kaimdir. C«naze Lcvazımatı M/r.kovl« 41315,43311 * * * Dermancı Ecza Deposu ortakiarından Bay Borya Krtmınin oe<ler1 Paris, 10 (SHA) Fransa AlCenahp«şa Ate^spor Genclik kumanya amatör bokj takımları 30 nisan günü SaintNazaire (Fran lübünün senelik kongresi 1331955 pazar gunü »aat 10 da Cerrahpaşa Benktas dün kampa giriî sa) sehrinde yapılacaktır. Demokrat Part lokaHnde yapılaca f Lig sarnpiyonlufımdâ Mda sahi'eri Genc millî takım «eçmeleri fından üyelerin tet I idare rira olubi olan Besüctaş, yapacağı bütün nur. Kurulu karşılaşmshra ehemmiyet vermekNısan ayında İtalyada yapı)?cak tedir. olan dünya genc takımlar şampiSekizinci kattan düşen Yarm F^neriiahçe" galıbi Ernniyet yonasına iştirak edecek olan eenc dört işçi ile kârşılaşacak olan siyahbeyazlı rrillî takımımızı secmek üzere Anlar bu maç için ciddî şekilde çalıs kara, İzmir ve İstanbul gencler Rio â* Janeiro 10 (a.a 1 Mımuhtel ti önümüzdeki 17. 19 ve 20 rr ' t?d:rlar. ans Geares eyaletinin idare merkeBeşiktâ'flır='f 'dun Ye;ilkövde bır mart günleri İstanbulda Dolmabah zi Belo Horizonte sehrinde inşa çe stadında karşılaşacaklardır. dinlenms k=ıtıpına girmijlerHir halinde buluian bır binanın sekizinci katından düsen dört işçi DU MAKŞİM TİYATROSUNDA kazadan hiç bir ağır yara alm^dan kurtuhntışlardır. Bunlardan ikisi düşerken bir putrcle tutunmağa muvaffak olmujlar ve kurtulunraBü akşam sa?t ?1 den itibaren va kadar o vazivctt* kalmışlardır. Diğer iklsinden biri Wr sarnıca. dieeri de bir talaş yı&nı üzerine düşmü'»*iir. Vüc«?lerinin muhtelif yerlerinden hafif bereler alan Vodvil Operet 3 Perde işçfler kazayı muteakıb evlerine Nâkıli: T Karaca Müzik: Fehmı EgeK Kapoçelli gönderilmişl erdir. Kongreye cîavet Bay LAZAR KRİMİ'nin vefat ettığini ve cenaze merasım'nin bugun cuma 11 mart 1955 saat 14.30 da Haskoy Parmakkapı Karaytm ibadethan^s'nde icra. olunacîğmı butun depo arV?<!aîlan teessürle oildirfrler. Işbu ilân nususî davetlye' rerine kaimair. istanbul Opereti Maayenehane ifakli Kulak, Bunın. Boğaz (Ağız Diş) Hastalıkları Mütehassısı KUMA ŞEN EİRADER > . Ziyaeddin Makfav Taksim, Rpcebpaşa Cad. Park Apt. 3 1 e taşınmıstır. Tel: 83098 '•• Operatdt • Orolot "I Sun*î f>ost Bu akşamdan itibaıen her akşam saat 21 de Operet 3 perdc 4 tablo Naklcden: Muzik1 Derleyen TEVHİÜ BILGE HAYR1 A'GVRTMAN Reıisör ve tımarlı^nc tablasu. ZEKl ALPAN RO.V/JEZJ.4S Baiesı Miızik Şan le Semiramis Çarşamba tenzılâtlı Jlalİ! gunüfCumart«>3İ Talebe lenzilâtlı Pazar matineler 15 {e. .TiP'l Bakırköyden Ne Haber? S E S Opereti WWttier, İovtra 10 (A.P) Buradaki HershM Tedder çiftligmde dünvaya gelen bir ku~uya yünden bir sveter givdırmek mecburıyef hasıl olmuştur Zit». gecen hafta doSan ve her ŞPVİ norrml olan kuzuntm va^nıfc postu yoktur. Tedder ailesi. hayvamn yününün cıkmad'ğırn göriınce derhal kendısıne yüncîen bir kazak öriip giy j dırmiş'.erdir. j Şimdı havvanrn sıhhî dtirumu iyi dir ve btıvümektedır Fakat yiinu hala çıkroamaktadır. Dr. Bahaeddin Lutfi VARNAU Idrn re renasfll follan Hastalıkları MütehaMuı taıatasaray Mıaır apartıman] Itarsısı Emirnevrıu So. No. 10/2. l e l : 42203 «Şişli değıl. kazıkh> başlıklı yazı hakkında Ş şli KaymakamlığınKİOİLİOİRİAİDİO dan: Mevcud balıkçı dükkânlan 1 (?| A f B İ U İ L İ A İ N gerek Iktisad murakıblan ve gerek zabıta memurlan tarafm1RİAİMİAİZİAİNİB Belediye gün kontrol ve bahkhanedan her * AİMİA L|»İNİt S den aMıklan faturalar tetkik edilmektedir. MÜİL AİDPIŞIU 2 Gerek ekmek, gerek francala ftnnlanndan sağlık teşkilâtımız taAİRİAİRİAİT|« R rafından haftada en aşağı iki defa ÇİAİR»İKİA|Y A nümuneler ahnarak Şchir Hıfzıs:A LİBISİALVLAİI. ıhha Enstitusüne muayeneye göndeTİbnektedir. Nümuneler Toprak Ofisin Irtanbul fehrine verdi&i paİstanbul Belediyesi çal nümunesine uygun bulunmakŞEH1K Tİ^AIKÜLAJBI tadır. Saat 21 ue 3 Et, son karar mubicince kaUBAM KJSM1 zamızın her tarafmda dört liradan ALTLSCI RAT yukanya etiket taşımamakta ve iazan. AJİred Gehrl bundan yukarı fiatla et sattınlmarurltçe» HALID naaktadır. FAHRI OZANSOY rieı çarşamoa anşamı talebe gecesıdır 4 Elma. portakal ve mandelina Pazirtesi aksamUn tem»U yokfır gîbi mej'valar, gerek pazarda ve ge Teleton 42157 rek sabit manav dükkânlannda KOMEDİ K1SMI her gün gerek murakabe heyeti ve Y EL P A ZE gerek belediye polisleri tarafmdan î«2au; CARIX> fiat, etiket kontrollanna tâbi tutulTüıkçesi. NAZ1M DERSAN makta. hâlden alıınnış faturakr tet He. penembe «ksamı taleb» kik edilmektedir. En ufak bir avSalı aksamları tem*U rortuı Bir Izmirlinin derdleri (2S00 lirayı dağda, taşta koşm^k kırıhk, bulunduğu takdirde gerek Cumartesı »• ç»r?amD« güruerl Iznurden isminin açıfclanmasıru uat 1430 d» Çocuk riyatrosu belediye mevzuatı ve gerek milli jartile 15 ayda kazanan memur: O. OTim ve K.omeaia* pszaı (Unlen korunma mevrulan dahilinde ce T.» imasile Çankırıdan aldığımız istemiyen bir oujiıcumuz şu şJcâ«al 1530 da matıne Telefon. 4 4 S OU ı mektubda, tMemurlar refah için yetlen sıralıyor: zal muameleye geçilmektedir. EMtNrtNÜ TEMSILLEEİ dedir» diyen bir milletvekılimize 1 Izmir gazetelerinde neden Cagaloglu öfrend LokaliiHj» 5 Dolmu» meselesi trafik mü(Eskı Halkevl) bir şikâyet sürunu yoktur? Acala dürlüğü tarafmdan ayarlanmakta cevaben deniliyor ki: 1400 lira aylık ve 6000 lir a tah Izmirin ve İzmirlinin hiç bir şi. KUBTLAB . KUZULAB dır. Yazan A N OSTROVSKI sisat alan milletvekilleri hayat | kâyeti yok mudur? 8 Şişltnta yıUann ihmaline uğTurkçesı. ÂSUDE ZEYBEKOĞLU ramı?. caddeleri ve sokaklan htım standardına uyamadıklan için maaş | 2 Şehir Hatlan vapurlarınc'a lemsıi gunierl: Perşemue, cuma mah bir vaziyette yapılmaktadır. lannı 2800 Iiraya çıkarttılar. İsmi j alt ve orta katlarda sigara ıçmek umartesl, pazar Pazar günleri «a» 15.30 da matıne Cuma akjanu tal«r>t Hemen hemen her sokak bugünkfi değişen pahalılığa 100 lira ile u>a , yasak olduğu halde buna aldıran fececidlr. medenl îhtiyaclara karşılık vere bilmemız için, sihirbaz olmamız yoktur. Herkes püiür püfur sigaı* cek şekilde düzeltilmege çalışılmak lazımdır. Yalnu bır noktada o mll [ ıçer, ta ve bilhassa yoilann bozulmasına letvekıli ile hemfikiriz: Memuriar îzmirde 11 «inema vardır. Cumtiurnei MatlMacılık V* sebeb teşkil «den toprakaltı te«is hakikaten trefah» içindedirler. A Bunlardan üçü haric, dığerlerinde GazeteclHk lurk Anoolts Şirket) leri. tretuarlara alınmakta ve bu ma Akdenizde batan «Refah» m «Sigara içmek yasaktır» diye levCağaioglu Haikpvı »f.kak No 30/41 vüzden bttabi imalât ve inşaat dö içinde... halar asılıdır. Bu vasağa da aldıran Sahibleri Milleti tanıyahm; fkinci Dünya yoktur. Sinemada âsâb bozucu çıtır. NÂZIAlfc NAÜİ ve ÇOCLKLAKI !ayı>;ile toprak ve çamur olmaktadır. Bunlar da yakın brr atide ta Harbinden evvelki Fransız polıti dılar arasında yenılen kab^k çeJfazı ıjıerlnı 0 ien ıtJare t"Jei Mes'uı MUdüI mamlan3cak, vatanda?ın şikiyetini kacılarının iyimsarliklerine kapıl kirdegi, fındık, fıstığı da hesaba önleyecek bir şekle girecektir. j mıyalım . CEVAÜ FEHMİ BAŞKUT katrruvorum... :l I ! * A i * 1 W Bizlere fmdat edecek bix hay» sahibi yok mu? Beylerbeyi Eskiçinar Cad No. 40 Gazetenizin 22 çubat günü «OHayri KÖNÜ kuyucularla başbaşa sütununda Kayseriden Halis Kuyucu diyor ıci: Bir Maarif müfettişl ııÇocuğumun tabiat bilgisi okugönderilsin yup okumadığında şüphe ettığim aSmayışımı mazur görun, .çin okuluna gittim. Öğretmen ienc, köy enstitüsünden mezun bir (coy sebebıni aşağıdaki yazıd» anl»y a öğretmeni imiş. Ortaokula hoca bu caksın'z. Ye^ilköy Pansiyonlu llkoku] ta lamadıkları için tutmuş ubiat billebesı velflerl adına kaleme »anlde bu öğretmene Öğretmenle şöyle bir iki 'âf ettik mış bulunuyorum: Bu mekteote Daha ana dilini doğru dürübt Vo bakım berbaddır. ocuklann yeni nusamıyor. Hele toprak oilgisinden, yatak takımlan müdürlük emrile' kaldınhp, kullamlmış, fer hayvanattan, hele teşrih, f'zyoloil, =natomi dediğimiz vücud bilgisin Ormancılann piyangoıunden hiç haberi yok.» dan ne haber? Bu ne kadar seri anlayrç. B e | dakikada b r kimsenin bütün kaAkdeniz Talebe Yurdundan tmrakterini, tecriibesini, îilgisini an dad Aksoy yazıyor: hyan bir vatandaç, öğretxen[tr ve Geçen haziran ayı içinde «Türkl. bilhassa memlekeün en ücra köşe ye Ormancılar Cemiyeti» taraunlerinde vazife gören biı köy öğ dan tertiblenen e»ya piyangonı Wretmenleri için bulunmaz bir mü letlerinden almıştım. Bileti narkafett ştir. Kendi tâbirile şöyle bir sındaki dört maddenin Uki foy\n lâf atar. bej dakikada hlrer rapor ıdi: verir. «Ankara ValUiğinjn 12/7/1954 ta. Bızi daha gücendiıen nokta şu: t ve 1109 sayıh müsaadesile basKöj' enstitusüne sıra gelmce onu bir koz gibi kullanma'.arıd'r. Bu tınlan bu biletin çekilişi 26 aralık kelimeyi benimsemiyen arkadaş 3954 tarıhinde Dörduncü Noter hu. zurunda yapılacaktır.» lanmız var. Gerçi 4 üncü madtiede listelerin Onlara temennimiz, köy enstitnsü kelimeslni ağızdan çıktı^ı eibi. yü satıs merkezlerine yazılıdır. Takat rekten de temiz olarak çıkarna'=ı bu gazetelerde ilân edilse daha iyi olmaz mı idı? Yoksa bir çok eş\a ndır. Piyangosunda olduğu gibi bu da Hüseyin Yuksel Üsküdar Reşadiye Okulu Başöğ tehire mi uğradı? Şayed pıyangoyu ^rtibipyenler bana bir liste gonAkdenizde batan dermek lutfunda bulunurlarsa çok memnun kalacağım. «Refah» m içindeyiz.. Seri anlayışlı bjr müfettiş 1
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog