Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

11 Mart 1955 CUMHURtYFT 8O N''H'A Biz ve Suriye! l JE CBaştarafı I inci tahijnie) ( saj göndererek bu anlaşmanm tasdikından »onra da. NATO böleesi üzerinde bh tehdid mevcud oldukca. Amerikamn Batı Almanya ürkiyede ötedenberî me. da dahil, Avruptda lravvet bulunmurların bir yerdea durmaga devam edecegini tekrar başka bir >ere nakli Mareşal Tite'nun, Rusyayı tenkid teyid etmiştir. Ei«enhower bu meürkiye ile Suriye arasınmeuelesi bir derd halinde sürüp giParis 10 ( T S A . ) Asy» Af tadır. eden nutkunu Sovy** Basıın daki münasebetler yenisajmda, anlaşma tasdik edilip yörika konferansma 'Türkiyenin iştiEndonezya çevreleri, T\rrkiyenin der. Zaruri haller ki bunları ev. tefsirsiz yayınladı! rürlüğe Rirdikten »onra Amerikaden gergin bir safhaya velden tesbit etmek mümkiındürnm takib edeceti colitikanın ez rak edeceğini bildirdiği Jakarta'da bu konferansa iştirakinin, toplanüIntıkal etmiştir. Suriyede bugün Londra 10 (BBC) Moskovada cümle löyle olacağını haber ver resmen açıklanmıştır. Endonezya lann batı aleyhtan olmıyacağına müstesna. Bir memuru yerinden iktidarda buhınan Sabri Assali hüresml çevreleri, Türkiyenin bu kon bir işaret olduğunu ileri sürmekte kaldırmakta fayda yoktur; fakat intişar etmekte olan Pravda ile İz mektedir: kumeti ve bilhassa bu hükumetin Yeni Delhi 10 (A.P. R.) Huı lann bir kısmını işgali altında tut vestia gazeteleri, evvelki gün Ma feransa katılmayı kabul etmiş ol dirler. Konferansa Komünist Çin bir çok mahzuru vardır. Bu mah1 NATO çerçevesinde afcdedilDış İşjeri Bakanı Halid A/am böydistan parlarrentosunun bugünkü maktadır. reşal Tito tarafından söylenen nut mis olan ve tçşkiltlanmayla ilbili masına büyük ehemmiyet vermek de davet edilmiş ve Pekin hüku zur şahsan memurun rarar görşıele bir gerginliğin yaratılmış olmaAmerikanm Asyaya yardımı toplantısında sosyalist partisi Mderi meti bu daveti kabul etmişti. Kon si, tedirgin oJması şeklinde beliiir, ku, tefsirsiz aynen neşretmişlerdir, muhtelif anlaşmalara faal bir şe tedirler. sından doğrudan doğruya mesulartıyor j Dvivedy, Komünist Çinde, Keşmiri Türkiye, Asya Afr'ia konfe feransa iştirak edecek diğer dev devlet için de her yeni memurun Mareşal Tito bu nutkunda, Sovyei kilde istirake devam etmek ve dürler. New York 10 (T.H.A.) Birle Rusyanın ve Kominformun Yugos müsterek menfaati ilgilendiren hu ransına iştirak edecek tek Kuzey letler arasında Arab memleketlerri. acemilik devrcsi elbette bir idari de Çin hududları içinde gösteren Suriye Dış İşleri Bakanmın dün şik Amerika hükumetinin Asyaya lavyaya karşı takib edegeldikleri suslarda diğer NATO üyelerile is Atlantik Paktı devletidir. haritalar neşredildiğini açıklamış Pakistan, Hindistan, Japonya ve mah/ur teşkil eder. verdiği beyanat bu dururau kat'iAsya • Afrika Konferansı, geçen diğer Güneydoğu Asya devletleri ve Başbakan Nehranun bundan yapmakta olduğu yardımı arttır politikayı tenkid etmiş ve bunda tisarede bulunmak. Bu mevzua dair bir memur okuyen değiş.tiremw. Bu zat, Türkiye 2 Batı Avrupa birliği rflâlı lerde Endonezyada toplanan Ko de vardır. höberi olup olmadığını sormuştur maya karar verdiği ve bu maksadl samimiyetsizlik yucumuzdan pek maııtıki bulduolduğunu belirt ile dostluk miinasebetleri kurmak kongreden 1.200 milyon dolar tah mişti. kontrolu ajansile. icab ettiei tak lombo plânı devletleri Başvekilleri Endonezya siyasî çevreleri, kon ğumuz bir mektub aldık. HükumeNehru, bundan haberi olmadığını si=at d?.ha isteyeceği bildirilmiştir istediğini. bu hedefe varmak için kararlaşiınlmış*! feransın esas gayesinin Asya • Af tin de işine yaıayacağından enıin Siyasî çevreler, ilk defa bSyle dirde, eayesine erişmesini sağlsmsk Konferansmda söylemiş, fakat meseleyi tahkik de çalışıldığını söylemiştir. Başkan Eisenho\ver tarafında Verüen karara göre, 24 devlete da rika Devletleri arasındaki işbirliği olduğum için neşrediyorum: tefsirsiz Rusya aleyinde bir nutkun maksadile. istisared» balunmak. edeceğini de ilâve etmiştir. Nasıl? 3 Kuzey Atlantik bölgesi üze vetiyeler gönderilmişti. Bu devlet ni genişletmek ve kuvvetlendirmek hazırlanan plâmn Maliye Vekâle neşredildiğini hayretle kaydetmiş«Son zamanlarda dahüiye mesTürkiye, Ortadoğunun miişterek Keşmir, Hindistan i!e Pakisfcın tince de tasdik edildipi öğrenilmiş rinde bir tehlike mevcud oldukça. ler arasmda Türkiyede bulunmak olduğunu belirtmişjerdir. leğine rağbet azaldı. Bir hayli kaylerdir. menfaatlerini de nazarı itibara ala arasmda ihtilâf mevzuudur v« bu tir. Yardımın yeni şekü ile, eskis: bu bölgenm müsterek müdafaasına. makamlık açık. Vekâlet burs ile Uâdilâne bir »sasa dayanarak katılrak Irak i!e bir andlaşma akdetmi; topraklarda nüfusun yüzde sekseni ne nazaran yüzde 20 nisbette ar1 lebe yetiştirmeğe çalışıyorsa da k icin. lüznmlu ve veter eörüleve buna isteyen Arab devletlerinin Müslüman olmasına rağmen Hin mış olması Asya kalkmmasm maksadı temin edemiyor. Bunun cek «ilâhlı kyv\'e«leri. Almanva da de katılabileceklerini ilân ermisjir. distan. Keşmirin Pakistan» bırakıl mtmnuniyet veren çevrelerde men sebebleri: dahil. Avrunada bzulundurmağa Tiirkiyenin bu iyi niyetli açıkla masına mîni olmakta, bu toprak nuniyet uyandırmıştır. 1 Teminatı yoktur. Teminatsa x'ara etmek. masına deıhal cephe alan Mısır, mmiNmıııiMllllllllllllllllllllllUininniNlllHIHIIHUIIINiıi""»"" (Baştarafı 1 inci sahiiede) İzmir, 10 (Telefonla) Izmir salâhiyet elbette işe yaramaz. Hat4 Batı Avrupada NATO em(Baatarah J tnci yalan ve tezvirlerle pakla saldırHer şevden evvel memleketiniz rine verilmi» olan ktıvvetler ara müstahkem Mevkiine bağlı 81 inci Stockholm temsilî güreş müsaba tâ bazan zararlıdır. Kanunî salâhimaya kalkışmış, bütün ıcsml tekde geçirdi&im ve güzel hatırasını smda. mümkün oldu?u kada> sıkı bağımsız tabur eratına tifo aşısı kaları bu akşam burada yapılmı? yetimi tam kullamrsam bu hal işiublerimize rağmen İsrael ile anlaşve aşılan^n erlerden ve İsveç takımının 53 galibiyeti ile ne gelmiyen birisi beni jumal eder. daima muhafaza edeoe&im günler bir birlik teminl İçin işbirliği et yapılmış tna akdettiğimizi, Arablar aleyhine 69 unda 4 mart 1955 günü bazı ha sona ermiştir. Ondan sonra uğraş dur. zarfmda refikama ve bana ve be mek. ve Yahudiler lehine çalıştığımızı Galib gelen Türk gürescile'i 52 5 Müsterek mîid^'aanın ıslahı fif reaksivonlar eörülme?p başl^n(Baştarajı 1 inci sahifede) (Baştarajı 1 inci sahiiede) raberimdeki arkadaslanma ksr^ı 2 Yakında «Cumhuriyet» t t ilân etmiştir. Aynı zamanda. Türkalacağı söylenmektedir. Alacağı Cyrankievich ile Şehu, Stalin'in gösterilen müstesna hüsnü kabul icin yeni silâh ve tekniklerin sskrri mıştır. Bunun üzerine 22 er Ka kiloda Hüseyin Akbaş, 57 kiloda çıkan «Teneke» tefrikası bizim du» kiyenin Arab memleketlerini tekskımdan kullanılm=sı mev^niTi^s. vak hastanesine, 15 er de H. Paşa Seyfi Özel ve 79 kiloda da Muam rumumuzun izahıdır. vazifelerin bir iktisadî müşavirlik ölümünden sonra memleketlerinde den ve samimî misafirperverlik*en rar iş.gal etmek için böyle bir si olacağı da ilâve edilmektedir. kongrenin müsaade edece&i mik hastanesine nakledilmis, diğerlerin mer Varboz olmuşlardır. Başbakanhîa getirilmişier, Polom dolayı teşekkür ederim. 3 Hangi parti iktidara gelirse yaset takib ettiğini de ileri sürİsveçli güreşçiler yarın Denizliye gelsin bizi kcndi hesabına kullanYaptığımız tahkikata göre, Max yada Boleölav Bierut ve Arnavud Bu liyaretimin dost ve karde? yasta, malümat teatisi suretile. At rah?tsızlıklan çok hafif cereyan müştü! Thornburg bu gelişinde memleke lukta Enver Hoca, parti başsekre milletlerimizin serefli tarihinde * antik (füvenliğini takviyeye yar ettiğinden avakta tedavi ile iyileş gideceklerdir. mak ister, kullanınca da sonunda İ$te Suriyeli Dış İşîeri Bakanı timizde uzun müddet ikamet edemislerdir. Hastaneye kaldırılan 37 terliklerine nakledilmişlerdi. Nagy rişilen mühim bir merhalenin he dıın etmek. tutmaz. 1 HaKd Azam, bu iddiaları ileri sii j cektir. Kendisine bir vazife veril6 Her nereclen gelir?e eelHr, erin dururrlan normal bir halde ise. parti sekreterliğir.i muhafaza men akabinde vuku bulmuş olma" ! 4 Demokrasiye girişte mesleğia Diyabet mevzuunda bir ren, böyle çirkin ithamlarla orta mesi de kuvvetle muhtemeldir. An da ayrı bir mana ve ehemmiy»t Batı Avrupa birliğini tam^»""H olup peyderpev taburcu edilmekteetmiş, fakat diktatör Mathias Ra neler çektiğini görmüşsünüzdür. lığı karıştırmaya çalışan Mısırın cak bu vazifenin mahiyeti henüz konferans nl tehdid edecek hçr hareketi. Ku dirler. Rahatsızhğm asıdan mütekosi'yi istihlâf etmişti. Rakosi'nin tasımaktadır. Ord. Prof Doktor Muzaffer $evki Mensubian çok ıstırab çeküler. Se. janıbaşınrla yer almış, onunla and kat'î olarak tesbit edilmemiştir. Bir kaç gün evvel imzalanan v« zey Atlantik Paktı imzacıİpnmTi vellid olması nazan dikkate alı Ycneı bu akşam saat li> de Katabat; şimdi Nagy'yi Basbakanlıktan yu nede bir valisi değişen vilâyetler divenliği için bir tehdid telâkki narak mezkür serum mühürlenmiş Erkr.k Lifesi laşma akdetmiş ve diğer Arab devk?nfeıwis snlonunda pek çoktur. Bunun en canlı delill varlamağa muvaffak olduğu anla her iki memleket meclislerinde bü etmek ve bu »ndlaşmanm dördün ve tahlile RÖnderilmiştir.» letlerinin de Türk Irak paktına (Insulin ve Diyab«t'n keşO mevru'inda yük bir takdir ve tehalükle tasvlb şılmaktadır. merkez valiliği müessesesidir. AsJ b'r konfresn.' verecrktlr. katılmalanna mâni olmak için bil ve tasdik edilen ittifek mu^hede cü maddesi gereğinee istişarelere Miiddeti temdid edilen Arbeiter Zeitung'a göre Nagy miz milletlerimizin hürriyet ve is eirişmek. anlatmak istediğfm ve bir y a a 1 inci Ordu Kore Birliği fiil Mısınn nezareti altında çalış anlaşma bugünlerde parlsmentonun bir top tlklâllerinl korumak ve içinde yamevzuu yapılmasını rica ettiğjm Bagkan Eisenhover mesalının C. M. P genel kurul topiantısı hareket ediyor mıştır. Ankara, 10 (Telefonla) Türki lantısmda sabık Hus Ba=^akanı Ma şadıklan stratejik bakımdan da e^ık onunda. Psris inlasmalan sayesinsona erdi tzmirde ^oplanmakta olan ( ncı Kore mesele şudur: S Şimdi bn siyaserl idare etmiş ye ile Belçika Lüksemburg ekono lenkofun stilinde «günah çıkara büyüV ehemmiyeti olan bu bölge de Avrupada Rayet sıkı bir birlik Cuır.hurivetçi Miliet Purtisi G»n«l idarf degiştirme birllğine 1 tnci Ordııdan Acele bir sebeble bir memurun, olan Suriyeli Dış Bakan. Türkiye mi birliği arasmda mevcud olan ö cak» ve istifa edecoktir. esl kurulurken. NATO teskilâ kurulu, Meclis Grup'i Te kurucuların katılacak blrlikler yarn tat 11.00 de bilhassa bir idare âmirfnin derhal nin emniyet ve Istikrannı sağlamak ile dostluk kurmak istediğini. budeme anlfşmasile eklerinin merhndan ayrılmanm Amerikanm men is.:jrakile İstanbul V:Uy?t merkezinde | Yolcu Salnnu ve Tophane rıhtımlann yerinden kaldınlması mümkündür. sulhuna hizmet etmek „ eününden^ri dev^m nun için çalıştığını söylemektedir. iyet müddeti bir yıl daha uzatılBirinci Ordu Müfettişinin ve cihan birbirlerile en sıkı bir hu •astlerine tamam»n aykın düşece »» i• gununaen^rı»nnistir. eden toplantı ,j Ldand ak;lkacakl a rBandırma. Anafartalar ve Buna bir şey denemez. Bu gibi î]u 4 vapur l , I e Bandirmaya ugursusunda işüiı akş<ım «ona Mevcud hâdiseler, onun bu sözle mıştır. Topiantıda, Merlis Orupunîm lasli lanacaktır. birîigi yapmak azimlerini ahdî bir ğini bildirmektedir. haller münferid kararnamelerla gazetecilere çayı rinde ne derece samimiyetsiz ol;.»ı tn ittifak tı« tarvtb edilerek. gün Robert Kolejin yeni Müdürü sekilde tesbit etmiştir. yapıhr. Birinci Ordu Müfettişi Korgeneduğunu göstermiyor mu? deme dahil mecl«;l»r görüşülmüş ve AnkaraJa bir otomobil Bu ittifakm realist ve hayırhah Fakat 8925 sayıh Resmî Gazeteye yann geliyor rnünhal bulunan genel sekter yerdımcıral İsmail Hakkı Tunaboylu dün Suriye. Fransız işgalinden kıırtulığına Kırşrhir mfbusu Mehraed MahRobert Kolej müdürlütüne tayin edi bakıruz. 31'1 955 tarihlı ksrarnarh» tutuştu saat 16 da Orduevinde İstanbulda gayelerini anlamak istemiyenler ta lııp istiklâline kavuştuğu günden muHoâlu seç'.lm'ştir. len Mr. Bellamine yann uçakla New ile tam (55) kaymakam kış orta» rafından çıkartılan türlü müskülAnkara, 10 (Telefonla) Bugün çıkan günlük gazetele.in sshib ve beri bizden kötülük görmemiş. ona Ankara 10 (a.a.) Devlet De Niğde, Ankara ve diğer iller.len gelen York t?n beklenmcktedir. ere rağmen, çok kısa 1ıir zzevat dür. akşam şehrimizden ayrılmnMr. Bellantine fehriratzde iki hafta sında nakledildi, yollara koyu!dq. karşı Türkiye daimi olarak samim! saat 1130 sıralrında Ulus mey başmuharrirlerine bir çay vermişmiryolları Umura Müdürlüğü ile ve tam bir tesanüd ile lardır. Genel Sekreter Abdürrahman karisr kaldiKtan «onra Amerlkaya döneAynı kararname ile bunlardan danmda tüccar Faik Geredeye aid tir. ve dostça bir politika takih edeYatakh V = gonlar Şirketi mümcf Boyacıgiller ise parti tejkilatı ile teGarnizon kumandanı Korgene ettirilmiş olması anlaşma njhunun silleri arasında 3 gündenberi »:ere mns etmek ve yakında başlıyacak kon cek v« nisan ayının İlk günlerinde bir kısmı Mutki, Sarıkamıf, Kaşftz. gelmiştir. Zaman zaman münase Ankara 7566 plâk?lı otomobil tutekrar geiec?ktir ral Necati Tacan. Üçüncü Koîordu •sasen milletlerimizin vicdamnda yan eden müzakereler sona ernuş greler hakkında ilf>ililerle görüçmek Mr. BcUaııtine ikinci gelisinden ronra man. Özalp. Çatak, Artovs, Sımak, betlerimiz gergin safhalara intikal tuşmuştur. üzere birkaç gün daha fehrimizde ka müaiıriuk vazıfesinc resmerı başlıyı (lutfen haritaya bakıntz). laykan, Faik Geredenin idare ettiği oto Kumandanı Korgeneral Fazıl Büge, a?amakta «ldıığuna bir de'ildir. . tir. ettiyse. bunun mesuliyeti her deBu tarihî anlasmanın tshakkuku lacaktır. caktır. Boğazlar ve Msrmara Kumandaru Ovacık, Beytüşşebab, A filcev^z, Bu müzakereler neticesind";, lofasında Şamda iktidara gelen hü mobil, Yenişehir iitikametinde yol Kahve sıkıntısı kahnadı Gürpınar kazalanna gidece^ler vealırken krabüratör birdenbire ateş Koiamiral Bıdvan K o r l . Meıkee îajeşt» Kral Hazrctlprinin yük=Fk kantalı vagonlarda verilen vemr>k C. H. P. il kongresi Spor ve Sergi kumetlerde ve onlann başvurdukSon ithalit Uzerinc kahve sıkıntııı ya oradan gelecekler. Bu ne hazin ımpnd^nı T'.ığgeneral Kâzım De rsdeleri. altes Veliahd hazr<tleri lerin mikt=r ve vasıflarının ısîahı. almıştır. İtfaiyenin Zfmanında müSarayında yapıhyor ları politikada olmuştur. Sâkin bir tamamen bertaraf edilmiştir. Gelen kahdshalesile araba tamamen yanmak mirkan ve diğer senerallerin hazır nin mün°vver irşadlsrı, biivük bir Yatakh Vfgonıaıda yolcuiarin şiişdir. B » gene böyle bir yolcultıkC. H. P. İslanbul II kongresi 17 ve 18 velerin cinsl de lyidlr. durumfl davet edilmesinde de her bulunduğu toplantı cok samimî bir devlet adamı olan sayın Başvezir kâyetini mucib küçük tan kurtarılmıştır. âr:za'?rın mart perşembe ve cuma günlerl Spor Ayrıca ıthalât en az fiat Ukllf eden tan dolA'i evlâdmı kavbetmiş bir zaman Türkiye Cumhuriyetinin iyi hava içeri'inde geçmiş ve muhtelif Nuri Said Pasanın geniş görüşlü süratle gidcrilmesi. tamire rruı^t;,c ve Sergi snrayında yapılacaktır. HhalâUrıyıa ihal» fdildltrinden flallar insan olduğum için bu naküleri niyetli. «abırlı «iyaseti kat'l rolünü Genırl Ba$kan İsmet İnönü, Birle$lk e azimli siyaseti ve Irskın mi™kahve fistı mevzularda görüşmeler yapılmışNew York'taki fuhuş arabaların bakım ve revizyonları Amsrikad'an dönecek olan Genel Sekr« oldukça düşütülrtür. Clymutemedlerin öğrendikçe acı duymaktayım. Cün10 87 liradır. Bu fiıta oynamıştır. az erkânımn müzahereti ile mümtır. nın en kısa bir »ammda ikm?1i. ter Kasım Gülek Parti Mecll» fiyelerl yüzdelîkleri de dahil bulunrnaktadır. kü bu mevsimde Ovacığa, GÜITIdavası iin olrnustur. Yalnre şuram da muhakkakhr kl, bütün arabsların temiz'ik dunım ve mebuslır kongred» haıtr bulunacakTürkiyenin en büyük Cekllmls kahvcnin yüzde 25 flresl d« nara, Çatağa, Beytüşebaba katır Bu değerli zevat ile vaptıŞ:m !?öNew York 10 («.*.) Sermaye labnn da hududları vardır!. hwab edilerek trtanbulda 14.20 Uradan büe gidemez. Zavallı idare âmiri larırun devamlı olarak is'enüen de lsrdır. Davetiyeler C. H. P. n merkezind» v« Mtılmaktadır. Ömer Sami COŞAR oİHrak işlettiği kızlan telefonla ki sömidatuannın temeli atıldı üsme ve tema.'=lar milletlerimiz 1 a fecede tutulması, fazla vaşit »ısilçeierd'e dajıtılmaktadır. çoluk çocuğile nasıl gider? Bu karaya veren Mimot Jelke'nin davaFransız Tiyatr* heyetinin Antalya. 10 (Telefonla) Türki rasında vücude aelcn mııkadde at baların memleket bünyesine en uyC. H. P. baJosn rarnsmeyi çıkaran encümen azalan sının üçüncü celsesi de heyecansız yenin eri büyük sömidatuannın te i'rliğinin sağlambğı ve istikbali eun geldiği görülen ve Ankar» temsiHeri : C. H. P. rttlgl lngilteredeki Manly uçuş ve halkin alâkasızlığı arasında ce meli bugün şehrimizde Vali Şefik akkırdaki dorin itivıadımı bir ke ekspresinde çalışan tipten mavi a «enelik baloİstanbul illnin tertib gecesi Basta Rence SaintCyr ve Jacnues ve tasdik makamlan memİ9ket n 19 mart eumarteîi mevsim ve yol şartlarını bılmerl»r Charon olmak üzere tanınmı; Fransız tarafından atilmıştır. Her ne e dsjia tevid etmiştir. kolejine mensub öğretmen reyan etmiştir. üçüncü celsede jüri Tanhububat. baküyrt ve kuru mey Türk mrlleti benim vasıtaTila. r=balarla tebdili, İzmir Bandır Taksiro Belediye Gazinosunda yapıla komedl artistlerinden mürrkkcb blr mi? ÖdeneK yanmasın diye mi bu Mahkeme bu vi ma trenlerinde normal arabaUrda mktır Gcnel Ba;kan tsmet tnönü ve G^nel heyet. Fransız hükumetinin hTnayesin tayinler şubatta yapılır? heyetini tayin etmiştir. vayı dezenfekte etmek makş^dilp rak mületine en derin sevgi ve gerekli tâdil yapıknak suretile bir ler lzmirde Sekreter Kajır» Gülek ve partlu'e' bs de tumeye çıkrnış olup 15 maritj sehBu aileleler odunlannı, erzskiarimlze uSrıyacıktır. Hevct, 9 gün zaryapılmakta oUn bu sömirlatuarın timadını göndermistir. Bilmukabe yemek servisi ihdası, Toros eks loaa hazır ru'unacaklardır. Ankara, 10 (aa.) M.M.V. Tem Hariciye Vekili, Almanya fınds 7 yeni eseri. 9 suvare ve 4 maline rını almışlar, hayatın kpndilfrine aziz Irakiılarm mü preslerinde evvelce Bğdada k^dar bugünkü sadece binası için 300 bin lira sartii Bürosundan bildirilmiştir: C H. P. Eimnönii ilçesinin r olarak takdim edeceklerrtir Hcvet b:lâahede ile bahtiyar olduğum en sa yapılmakta olup sonradan kaldır;'edilecektir. lngilteredeki Manly uçuş koleji Büyük Elçisini kabul etti hare 4 temsil vermek üzere Arkaraya şüçlüğü karşısmda büzülmüş halyemeği de çcçinmeie çalışırlarken şubat Ankara 10 (a.a.) Hariciye Ve Kadm ticareti yapan bekçi mimî kardeşlik duysru'arını bilrli mış olan lokantah servisinin ne mensub öğretmen ve öğpenci22 C H. P Eminönü ilçesl. Par^i G»rel gidecektir. eıeâim. Dost ve müttefik Irak mi! mayıs 19Ö5 ten itibaren tekrar Bağ kili Prof. Fuad Köprülü bu sabah lerden bir grup İzmire gelerek GeîsjTiet Inönü serefiıie 17 »rsrt Amerikalı Jubilee Singers zenci içinde haydi Beytüşşebaba, OvacıAnt?lya, 10 (Telefonla) Beyaz ğa, Çatağa... nersl Eaton kumandasındaki al saat 10.00 da, Almanya büyük el kadın ticareti yapmak suretile ge >tinin refah ve saadetlerinin teali riada kadar temdidi giBi teVmik hu perşembe rece»! Taksim BeleHıye Gaheyeti geliyor tıncı Taft karargâhım ziyaret et çisi ekselans Dr. Wilhelm Haas'ı, çimini temin ettiei anlasılan An :ni dilerim » susları görüşülmüş ve mutabak.te inı.ji ..ıa Ji' vemek terttbl'ınijt r Bu tayinier nisan. mayıs aylannYedl Amerikalı zenciden mılekkeb Akil Mi'htarin 6 ncı öltitn mişlerdir. Heyetin bşmda albay makammda kabul etmiştir. vsrılmıştır. olup dünyaca tanman meşhur Jybiiee da olamaz mı? Meselâ Milli Mü. alya emniyet kadrosu bekçilerinyıldönümü Singers heyet) Avrupada hoyvın oi/ tur dafaa ne kada; iyi bir usul tatbik Burnett bulunm?kta olup bu heAntalyada bir kız den Mustafa admda bir şahıs buBelkic festivali Yarın, Akii Muhtsr i « ntı Slürp yıl neye çıkmıştır. Heyet bu ara<™ fehriKıbnsla telefon servisi yet Norveç, Danimarka, Almanya. ;ün mçüstü yakrlanmıstır. Şehridonümüdür Mehum 40 »epeden lazla mize de uğrıyarak 25 ve 26 uıartta iki ediyor. Hazırlık için zaman kalsın kendisini astı Italya, Yunanistan ve son olarak ca tehir edildi diye şark hizmeti emrini iki ay süren hocalık iay«:rı(ia memlekete .•ni?<:amere vereceklercrir ba|Iadı mizde tanınmış kimselerin evlerinAntalya, 10 (Telefonla) Finimemleketimizi ziyaret etmiştir. Heevvelinden alâValıva bildiriyor, v» Antalya, 10 (a.a.) 1618 nisan binlerce heklm yetiştiren değerlt bir Bir günde 76 davaya baki'.n Ankara 10 (Telefonla) Mem de hizmetçilik yapm?kta olan ve e ilçesinin Kumluca nahiyesindsn 1955 tarihleri ajasında yapılmasıns profesar. yü'.lerce e»ır yfzan t»r.ınnı» yet hava alanında k?rşı!andıktsn bütün tayinleri de agustosta yapıasker karısı bulunan Hatice Kozak mahkeme , sonra General Eaton ve kurmay eketimizle Kıbn» adası arasmda adıncaki bir genc kadını. civar köy ^ahime Aka adındaki genc kız, evvelce karar verilen üçüncü Bel bir âiimdi. Beyoğlu 1 İnci Sulh H'Jkuk nıah yor. r direk radyo telefon servisinin ba}«Randotph» ııçak gemisi hatka innet geti;erek kendisini ağaca kis festivali, temsil edilecek Jül baskanı General Hamdullp.h Göke i kcmesi. dün 76 davaya bakımçt". 8u Rica ederim bu hususu umura! ere oynamak ve kövlülerin cinsî smak suretile intihar etmek istedavalardan çoğunu Denı7r'i|ı ga'koH gezdiriliyor ve Harekât Daiıesi Başkanı vekili ladığı P. T. T. Umura Müdürlüğünrzulamnı tatmin etmesi m?ksadile miştir. Yetişenler tarjfından kur Sezar piyesi için lüzumlu dekor ve Limanımızda bulunan «Randolph» aleyhine açıiar, tazmir.at dsalaı tfş!;i: efkâra ve alâkalılann ıttüaına arGoron?po'ilos'u ziyaret etrrrştir. den bildirilmiştir. sahnenin kısa bir zamanda yetiş450 lira mukabilinde satm?kta orılarak Antalya Devlet hastane tirilmesinin imkânsızlığı yüzünden uçak genıi.si cün Amerikan Macerı». etmiştir Heyet önümüzdeki günlerde bazı Göztaşı fabrikası kuruluyor nıpvkezırıjen a.ııar, kartlarla »lyirrtjiVallaha biVh?ssa fa>tn şekli v# an Mustafa. yakalanmasını mütea ine kaldırılan Rahime ölmüştür. Baklava fıstık halosıı hava ü^lerini gezecektir. ve turistik otelin anc;k bir kaç ay ler tarafından gezılmiştir Ankara. 10 (aa.) Zirîatimizin kıb emniyetteki vazifesinden çıkaGazi^nteb Kültür Deı> eet İs'pnbul mevsimi * kkmdaLi iddia o kadar Arn«iiksr filosunun lünjiıimızda subesinin tertib ettiği yrmekji rjpVl^va sonra «çılabileceğinden önümüzîran Kr^liçesi de hasta! çok ehemmiyetli ve zarurî haşe rılmış ve hakkmda t?nzim edilen Solak bir adamın kıl«c;:Sı '4 mart gününe kadar ha'kır ı'ı.'tık balosu bu akŞHm s.5t 2ı jrn verinde ki buna ilâve edecek M» deki ekim ayına tehir edilmiştir. ratla mücfdele ilâclarından biri o •vrakla beraber ad?lete teslim eMünich. 10 (a.a) Bu geceya• Ra«dolp!.. u zfyaret edebileceji Ulrtr sabaha kad^r Kervans^ray «lcnianada nokta bnlamadım. Gerrekten meçarptırıldığı ceza! lan göztaşının memleketimizde ya dilmiştir. verib'.'ekfedir. rak ediyomm. Bu tayîn'er yaz ayyapılacaktır. rısı memleketlerine müteveccihen Adanada yapılan reçel Long Beach (Californis) 10 (A. pılması için İşletmeler ve Ziraat larında yapılsa ve Milli Müdafaauçakla hareketleri muksrrer iken, EVLENME TÖRENİ müsabakası bulan P.) Cinayet işliyen solak bir a Vekâletleri arasında vuku nın tatbik ettiri sekilde iki ay ergerek İran Şahı, gerekse Kraliçe Esin Sevgen ile Rrcümwıd Sevgemn Süreyya ögleden sonra soğuk alrîsmın çarptırıldığı ceza. silâhmı sağ görüşmeler nihayete ermi; ve bu Adana, 10 (a.a.) Meyvalarımıvel atâkalıra bndirilse ne olur? elile kullandığı için hafifletilmi$ işin Karabük Demir ve Çelik Fab | evlenme törenleri dün akçnm Bdediy» zı kıymetlendirerek ev ekonomisine Bir devicrin bir dairesinde baska. ... ,. , . hizmet etmek maksadile Seyhan rikaları Müessesesi tarafındn ta Cazinosunda yapılmıştır. Eu münase ı tir. >>bür dairesinde baska nsul tatbik betle tertib edilen toplantıda fehnn j "«.şlardır, frkat uçaktokı yerlerı Mahkum, Sam S. Canino'nun a hakkuk ettirilmesi kararına varıl birçok güzide şahsiyetleri harır bulun ! de henüz iptai edilmemiştir. Hü Teknik Ziraat Müdürlüğünce bu edilir mi? Büyük memurlar. daha vukatı. müekkilinin, ksrısı 29 ya mıştır. rauşlardır. Sevgen ailesine saadetler kümdarlar cumartesi günü mahalli yıl için tertib edilen reçel müsaUüçük dereceriekileri bn gibi halşmdaki Evelin'i kasden öldüımeMemleketin göztaş! ihtiyacı yıWs dılerlz. saatle 10.30 da Tahranda beklen bakssı bugün saat 14 te müdürlük •erde konısalar ne kadar i>i olnr. binpsında yapılmıştır. dğini, böyle bir kasdi olsaydı, si 5000 tondur. Fabrika bu miktann mektedirler. Şsh Uci gündenberi Tn^an menşeim nnurmamak gerekSÜHEYL AĞAOĞLV lâhıru sol elile kavramış olacağıru şimdilik en az yarısım imâl edeVali Muavini, Yurdiçi 6 ncı Bölsoğuk algınhğından yatmsktadır. tir. ile ileri sürmüştür. Ysrgıç, cinayette cek ve bu suretle »ynı Eamanda ge Kumandanlığı ve Vilâyet ileri Şahm talebi ile, uçaktaki kamaKENAN ALTINKAYA B FELEK taammüd olmadığına kanaat getire mühim miktarda döviz tasamıfudavetlilerin ve basın ralarma masalar, koltuk v« yatak gelenlerile Nikshlandılar. rek savcınm idam talebini 5 ilâ mü nu da sağlamıs bulunacak+ır. Açtıracağınız hesabla lar konulmuştur. Buradan doğruca mümessillerinin hazır bulunduğu Istanbul ebbed hapis arasmda değişebilecek Bu ffbrika iki 8ya kadar faaliBağdada gidecek ola» hükümdarlar, müsabakaya 33 kadm iştirak eyleBir otobiis kazasmda 38 bir mahkumiyete bağlamıştır. yete pecebileçekrir. Tahrana hareketlerindan evvel cu miçtir. Vali Muavinl, kısa bir konuşma mayı Irakın başfehrinde geçireeekkişi öldü ile, müsabaka mevzuunu izah etlerdir. Seul 10 (A.P.) SeuTün 17 mil miş ve alâkalı mütehassıs da bir lüneyinde bir otobüsün bir köp(Amerikan Hastanesinden bir evvelki Hacıerainef. Amerikalı uzmanlar İzmir hitabede bulunmustur. Neticede jü rüdcn aşağı yuv^rlanması neticesokağında) madencilerile görüştüler d heyeti, Bedia Ekemeni birinci. smde 38 kişi ölmüş ve 17 kişi de Saime Susayı ikinci ve Birsin BarKONFORLU En sevdiğiniz Türk ve yabancı kâİzmir, 10 (Telefonla) İzmirde = sf'.r varalanmıştır. kayı üçüncü ilân etmiştir. tetkiklerdt bulunan Türkiy» SıBu, bir hafta içinde günev Ko10 DAİPHJ A P A R T Î M A ^ N I N rikatüristlerin hayatlan, hususiyernal Yardım Komisyonun» mensub rede vuku bulan üçüncü büyük BlR DAİRESİNİ Amerikalı uzmanlar bugün jehrikazadır ve ceman 101 kişi ölmüş, leri ve hiçbir yerde yayınlanmamış mjzde madencilerle bir görüşme 87 kişi de varalanmıştır. veya yapmışlardır. Egenin bir çok ye™ yüzlerce yeni karikatürleri BİR DOLGUN PARA IKRAMIYESINI Menemende bir çocuk, FATMA DEM1RSOY rinden gelen büyük maden »ahibKazanabilirsiniz. ile inşaat Y. Mühendis leri ile görüşen Araerikah mütekamyon altında parçalandı METIN DEMIRSOY hassıtlar bölgenin maden dunımu İzmir 10 (THA') Menemen 98 hakkmda etraflı izahat aldıktan *on Evlendiler. rlâkalı ve şoför Mehmed Sürcr r» Eg» bölgesi madenlerinin v«irtaresindeki yüklü bir ksmyorv, Istanbul 10 Mart 1955 rimli olabilmesi için bir plân haM°nemed»nden geçerken yol üzezırlıyacaklarını ve müteakıben bu rinde bulunan 9 yaslarında Şirinplinı hükumet» vereceklerini biladınd?ki hir çocuğa çerpmış. cocuk dirmişlerdir. feci sekilde parcaJanarak ölmüştür.; SONGÜN Gediz barajmm tetnel atma Kamyonun yapılan muayeneîinde .gerek hidrolik ve gerek el fren töreni lerinin tutmadiEn tesbit edilerek. fzmir, 10 (Telefonla) Gediz ba"för tevkif edilmiştir. ve rajı ve İzmir elektrik santrahnın Bir kamyon iki kişiyi ezdi iıış.tsı için hazırlık çalışmaları son» ermiştir. Temel atma merasuui Ankara, 10 (Telefonla) Bu sa23 martta yapılacaktır. Törene Başbah Kaman kazasının İrfanlı ba« Hf« l*Ot| vekil ve bazı Vekiller, Ege vilâ•CtyuU lajına gitmekte olan şoför Mehyetlerl mebtıslarının da iştirak t med Siyret idaresindeki yük kam' D fîflW MRS klplk. JÛl decekleri bildirilmektedir. ycnu, Tahir Tan ve S=bri Kara" t v a k9fikatQr. |APADTMAN DAİRESİI Gediz bolgesindeki su taskınlanuimlerinde iki şahsı çigniyerek ölfifcnı kwikatöT tsbhücn. •I önliyecek ve bölgçye UCUÎ elekdürmüştür. 150 Kuntf trik enerjisi sağlıyacak olan teGalata. Beyoğlu, Sötlüce, Kurtuluç, Kadıköy, t Hâdiseye savcıhk elkoymus, «uç1948 yılı sonunds işletm«ye Istanbul (Sırkeci) lu şoför yakalanarak tevkil •dil» miştir. Kızıl Çin şimdi de Kesmire göz koydu! Keşmiri, komünist Çinin hududları içinde gösieren harifalar ele geçti Sovyet Yugoslav münasebatı mesa] Türkiyenin, Jakarta Konferansııia iştiraki T Endonezya siyasî çevreleri, konferansa işh'rakimize büyük ehemmiyet veriyorlar Memurların nakli meselesi T Bayarın Bağdadda beyanatı Yanlış lifo asısından İsveçli güresçiler İzmirde 5 3 galib hasfalanan erler Thornburg Türkiyeye Peyklerde yeni bir geüyor femizlik Yatakiı vagonlar Gün Zarfmda bütün ŞUBE ve AJANSLARIMIZDA 14 M a y ı s t a Nişantasmdakî 4 Bankamızın 15 Ağustos Yıldönümü keşidesinde Para Ikramiyeleri KALAMIŞTA APARTIMAN Daires' Sarıyerde Bahçeli Köşk Arsaları Iî ! MADT BUGÜN ÇIKTI YAYINEVİ ÇAĞLAYAN İIİMEBBAM ., 22OOOr Istanbul Bankas
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog