Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYFT 11 Mart 195b J... Sun'î yağmurla şehir Yoğurt bol suya kavuşabilir fakat nahaiı Memleketimizde sun'î yağmnr lecrübelerlne girişmek ilzere hazsrljklara başlandı Bir müddet evvel, sun'î yağmurlarla Elmalı bendinin doldurulup jdoldurulamıyccağı hususunda Tapu Kadastro eski Uraum Müdürü U!ye mühendis Halid Ziya ile bir mü, ,lâkat yayınlamıştık. Bu yazı ilgüi çevrelerde geniş £lâka uyandırmış ve sun'î yağmurlar sayesinde memleketimizde susuzluk ' ve kuraklık davasının halledilmesi ümidini kuvvetlendirmiştir. Türkiye de sun'î yağmur tecrübelerine girişilmesi için ilk hszırlıklara başlan mıştır. ' Evvelki gün Pakistan ve Şimalî 'Afrikadrn gelen iki ayn ajans haberinde, bu memleketlerde sun'î yağmurlar sayesinde kuraklığa mâ"nl olunduğu bildirilmekteydi. „. Dün, sun'î yağmurlarla Türkiyede gusuzluk ve kuraklık davasının hsl •leriileceğini iddia eden Tapu ve Ka dastro eski Umum Müdürü mühendis Halld Ziya ile ikinci bir görüşme yapük. Bize şu izrhatı verdi: « Bulutlan yağmur haline koymak için 25 yıldanberi çalışan Atxnerikan âlimi Dr. L:ngimir'e göre, sun'î yağmurun esasıru (0) derece altında, soğumuş ve aynı zarnanda tek başına donmuş zerrecikler halinde su dsmlacıklarını ihth'a cden bir bulut teşkil eder. Bu zerreler toplandıklannda do*fcarkr ve o günkü hava sartlarına r ğÖre yağmur ve kar şeklinde top*;rağa düşerler. Bunu temin etmek tçin bulutlar araama gümüsiyoc'jseton kanştınp petrolda yakmak ve dumanını bulutlara göndermek *lezımdır. Bu usul en ucuz ve mü> 4ekâmil olanıdır. ; ' Bulutlar (stable) h?lde bulunan gayet küçük damlacıklarrian mü'«teçekkildir. (Stable) hal bozulmadan yağmur meydana gelmez. Bu .h:lin bozulmasmoa buzun en mü.him rolü oynadığı bilinmektedir. .Bulut içinde bulunan buz parçaları kar, kar miktarırun çoğalması da . yağmur meydana getirmektedir. Tohumlamadan sonra, yani buzun veys gümüşiyodsseton karışımının bulutlara püskürtülmesinden sonra hemen yağmur yağıp yağmaması o günkü hava şartlarına bağlıdır. Şartlar müsaid ise hemen yağmur düşer. Fakst batı Amerikrda yapılan bir tohumlamada bulutlar 5 gün sonra boşanmıştır. Görmiyen, bilmiyen ve dünyadaki son tekâmiilleri takib edemiyenler bu usulün aleyhinde bulunmaktadırlar. Fakrt New York barajlarına henüz b:r kaç yıl evvel 24 milyar galon su bu usllerle temin edilmiştirHalen düny?da bir çok memleket, bu usulden bol bol faydalanmaktadır. Birleşik Amerika, Peru, Cuba, Pakistan, Avrupada Almanya ve Fr'nsa bu usulden en cok istifade eden memleketlerin başırda gelmektedir. Bostancı, Krdıköy, Üsküdar ve civarı için senede 10 milyon metreküp suya ihtiyac vardır. Halen ihtiyacm yüzde 30 u mevcuddur. Barajlar tamamlanmıştır. B?svekilimizin dfdiği gibi: « İş şimdi y?ğ mura kalmıştır» Pencabda 2 milyon mll kartnln stın'f yfğmurlarla sulanmaçı icin 30 milyon dolar hareanmıştır. ^una mukabil yüzde 50 fazla vajhnur temin etmlşler, ve 90 miıyoaıı<k fazla m'hsMİ almıslardrr. Prof Howel, sun'f yagnurrdan rcn ra 5 misli mahstıl alınmszsa mcmnun klmadığını belirtmektedir. Sun'î yağmur işinln vaktinde tatbiki sayesinde, memleketimizin ne büyük istifadeler temin ede.e?lnl düşünüp sevinmemtk kabil '* " dir. Amerikadan dönusümde Başvekiiünize verdijHm iz'hab, eski Wr ciftci ohnası ha?ebile, en >y) ftk:lde sayrü Menderea kav.adu İşin tatbikata bir in 5nce inhlâb etmesl içta Prof. Howel menleketimize davet edilerek, •e«rübelere baslanması icab etmektedir. Bövlece, Türkiye topraklannı ru rakhktan kurtarnuk ve fcrtanbulu hol guya kavusturmak mümkündür.» Bir vatandaş, mmt yseTnnrla bendleri doldarabilreeğinl idHia eW ianirde oturan Mznsur Tabakcglu isminde bir vatandag tstenbul Vallsl G^kaya mektubla müncoat ettolg, Elmalı bendlni nm'l yağmtırh dpldursblleeeSini bfldirm'gtir. Manstlr Tabakoğlu, elinde flcsret VeVâietince verilml» bir berrt bulunduğunu ileri sürmekte; sun't ysSmunın hsngl % taröılerde vaNınlmatı gerektiginl* bendlerln alabileeeŞi su miktannı, bu hizmetine karşılık ödanecek parayı scmaktadır. Bu 1 I D ÜP *Y A M E SE L E L E R İ t I Polis ve deteklif ABAHTAM ABAHA... Yoğurt ve peynirlerin istihlâk merkezlerine cevkini güçleştiren teneke darhğı devam eJiyor sene kış mutedil geçtiğinden süt ve sütten mamtıl maddeler gayet boldur. Bandırma ve Yalovadan voğurtlar gelmeğe başlamış ve karavanası 6 liraya kadar düsmü«tür. Bu hesaba göre yağurt bir liraya gelmektedir. Fakat seyyar esnaf 160 kuruştan aşağı Öden çıkarmamaktadır. Bundan bsşka yoçurt ve peynirin istihlâk merkezlerine sevkini güçleştiren teneke darlığı elân dcvam etmektedir .Yolda bulunan tenekelerin biran evvel meml'hete getirilmesl ve ambalâj sıkıntasının giderilmesi istenmektedir. Ticaret Vekâleti eylul ve ekim ayında teneke ithali icin müracaatlere tahsis yapmışür. Bu sayede teneke ithalinin pek yskmda mümkün olacağı tahmin edilmektedir. Sovyet Rusyayı az çok tanıyanlar, Malenkofun iktidardan çekilmesini izah eden sebebleri, hiç şüphesiz, tebessümle okumuşlardır. Lenin'denberi Sovyet rejimindeki bütün iktidar değişmeılerinde esas âmil daima siyaset olmuştur. Lenin'in, bilhassa Stalin'in iktidan ile almasındanberi Bolşevik partisinde canlanan en büyük ihtılâflar, daima komünizmin tatbikır.a ve bilhassa (Cihan ihtilâli) ni geb'ştirme taktiğine farkh bakıslardan ileri gelmiştir. Hakikî Marksizme göre, değil komünizmin, sosyalizmin bile bir tek memiekette tahakkuk ettirilebilmesi mümkün değildir. Lenin de aynı fikirde idi. Marks, cihan ihtilâlinin yayılabilmesinde demokratik gelişmenin ku\Tvetlenmesi, sanayiin azarjî inklşafını bulması, kapitelin mahdud ellerde temerküzü gibi reel gelişmelere önem verir. Lenüı ise, bu esas fikirde Marks'dan aynlarak Buharinin'in eörüşünü benimsiyor ve iyi bazırlanmış ihtilâîci bir kadronun mahdud ifçilerle bunu başaracşğına inamyor. milletlerin iktısadî, ictimaî, hattâ fikrî durumlannm buna müsaid olduğunu kabul ediyor ve biîha«sa dünya ölçüsünde yapılan bir harbin neticesinde Avrupa ve Asyanın mutla'ca bu inkılâba sürükleneceğini iddia ediyordu. Bolşevik Partisinde ihtilâlin '^ıktiği hususunda iki fikir daima mücadele etti: 1 Rusya, ihtilâl yohı ile ve askerî kudreti ile cihan ihtilâlini tahakkuk ettirmeğe atılmahdır. (Lenin'in fikri). 2 Marksizme göre dünya, ergeç cihan ihtilâline sürükleneceğinden bu gelişmeyi beklemek ve Rusyayı tehlikeye atmaksızın bunu kolaylaştırmak. (Buharin'in kanaati). Rusyada Bıilgaıtiırfn iktidara gelmesi münasebetile Cafer Kırımer yapmak gayesile fcurulmuş olan (Komintern) in cihan ihtilâli yolunda bu tarihî rolü oynayacağına kanaatle Lenin: cArtık bütün dünya ölçüsünde Sovyet Cumhuriyeti ve komünizm muzaffer olma yoluna girdi,» demişti. Trotski'nin Stalin'e karşı yaptığı şiddetli mücadele, Komintern'in çalışmalannda, iç siyasette ve iktısadî programlarda Stalin'in dünya ihtilâline yarayacak esaslardan uzaklastığına inanmasından ileri geliyordu, Stalin; Birinci Dünya Harbi sonlannda her memiekette işsiz kalmıs olan amele sayısuıın milyonları asmasına rağmen beklenilen umuml ihtilâlin kopmadığma ve ordudaki Alman, Macar, Bulgar isyanlannın da, Moskovanın maddî manevî her türlü yardımlarına rağmen. tutunamadıklarına şahid oldu. Asyada milletlerin kurtuluş hareketlerinin kapitalist devletierın vaziyetlerini sarsamadığını gördü. Stalin'in kuvveti, yalnız Lenin'den değil, Trotski'den de fazla ealiteyi ölçebilmesinde idi. O, bunu, llmî hazırhğına değil, «ihniyet ve karakterine borçludur. Lenin ve Trotski'nin ilmî hazırlık ve kudretleri yanında bir ilkokul öğretmeni durumunda bulunan Stalin'in bu ölçülü görüşü ve kuvvetli iradesi muvaffak kıldı. Rusyaya dıştan bakaniar, Stalin'in Rusyayı komünizme götürdüğü iddiasına inanıyorlardı. Rus fikir gelişmesini inceleyenler ise, Sovyet Rusyarun, Lenin'in de kabul ettigi gibi, cihan ihtilâli olmadıkça bir tek memiekette komünizmin kurulamıyacağmın bir delili olduğunu, anlıyor ve. Rusyada cihan ihtilâli idealinin boğulma»ile yerine, daha kuvvetli olarak halkın ve münevverlerin büyük ekseriyetini canlandıran Rus milletçih'ğinin doğmakta olduğunu görüyorlardı. Böylelikle ve Stalin devrinin bilânçosu döne dolaşa, trpkı Çarlık Rusyasmda olduğu gibi, haricde emperyalizmin, içde Ruslaştırma siyasetinin kuvvetlendirürnesi şeklinde tecelli etti. Bundan dolayıdır ki, Trotski, Lenin'den sonra neşrettiği bütün eserlerinde Stalin'i inkılâba ihanetle itham etmişti (1). ikinci Cihan Harbi Rus milletçiliğinin tam gelişmesine ve hattâ iktidara geçmesine yol açtı. Rus ordusunun ve bilhassa bunun kumandanlarırun garbla temaslan onlardaki milletçiliği kuvvetlendirdi. Stalin'in hayatınm sonlannda Rus nasyonalizmini göklere çıkarmaanın hakikî sebebi bu millî gelişmenin kudretini sezmiş olması idL O, Rus ordularına kumanda etmiş General ve Mareşalların nüfuzlarını gölgelendinnek maksadile, parti ileri gelenlerine de bu unvanlan vermişti. Fakat bu, beklenilen neticeyi doğurmadı. Partiler, unvanhlarla değil, imanhlarla yürür... Partinin tanınmış, ideale bağlı şahsiyetlerinin temizlenmesi, neticede onun manevî nüfuz ve tesirini sarsmıştı. Vazan Dünkü mabkuntlyeS kararları Dün Adllyede 3 mahkemeden 14 muhtelif karar çıkmıştır. 6 ncı Asliye Ceza mahl:rı..esi tarafından ves ıen kardiıar {unlardır: 1 Oımsn YalınJtılınç: Yurda kaçak e»ya sokmak an beraet etmiştir, 2 Emrullnh Oğuz aynı suçtan 7 ay 15 gün. 3 tzıet Sircjlu 9 ay. 4 All Temiz de 7 ay 15 gün hapae mahkftm edllmijlercHr. 5 Osep Koncagul beraet etmlstlr. 6 Salih Şenlik Mlll! Korunma kanurıuna «ykırı hareketten 75 llra para eezasına, 7 tshak Anjel ihtlkâr »uçundan 1 sene hapse. 1 ay müddetle dükkanının kapatılmasına ve 1 «ene de ticaretten men'e mankum eallmifür, 8 Ata Ralf ve Ortaklnrı, )»hal beyannamesine ırygun olsratc rrol ihal etmedigl İçin 1229 Ura o*rı cezHina çarpUrılmıstır. 1 lnd Agır Ceza mahkemesi tarafından verilen kararlar: | Yük«el Herdemtaze, eırar satnvaktan t tene 6 ay hapse. 2 sene 6 ay müddrtle fürgüne. Server Gülperi de gene aynı fuctan 10 lene hapse, 3 «ene müddetle lürgUne ve 7 bln Ura para eezasına mahkum edilmlftlr. I Fehml Çakır, babasını rchirllyerek »lümüne sebeb oldufu lddUstle mahkemeye verilmi? 2 ay 15 gün hap*e rnahkum edilmlrtlr. All Topçuoglu, Bldürmeje teıebbüs fueundnn 2 sene 6 ay hapje mahkum obnuftur. Nuruoamanlye CamH avltısunda e&rar utarken yakalanan Bağdasnr İçlltopla arkadatı Sadeddln Türkpençest 8 er iene 4 er ay hapse. tbr.ihlm Onsal esrar lçmekten 2 «ene 6 ay hapse rrahk'm rriln'iile'riir. B" "in k» jı • ıını u ' Agır Ceza mahkemesl tarafından vrrilmiftir. SOGANSARMISAK İÇKİ TÜTÖNvc VÜCİİTTE* İNTİSAR IDIN NAHOŞ KOKUURI Emniyet ahlâk zabıtası memurlari, Julye isminde bir kadını otomobilde. Sake ismnlde bir kadını sokakta. NazGöçmen ve Mttlteci dernekleri miye lımlnde bir kadını da evde, tajralılara kadın satarlarken îuçılstü yafederagyonunun kongresi Turkiyede ilk olarak kurulmu^ ve kalamışlardır. Kadın tellâlları hakkmeailmlş bulunan «Turk Cöçıren da takibata geçilmiştir. ve Mülteci dernekleri federasy.ınua ilk Posta paketlerini soyan kongresi paıar rünu saat 11 de Ahıartty şebekenin duruşması Türk Ocılüarı konferanı lalonunda yapacaktır. Harlcden gelen posu paketlerini soyan P. T. T. mensublarınm duruşmalarına dün 1 inci Asliye Ceza mahkemeslnde devam edilmiştir. Dünkü celsede »imdiye kadar şahid olarak dinlenen Vangel Çinganın, gelecek celsede sanık olarak dinlenmesine. davnın hırsızlık ve suistimal suçlarına ayrılmasına kaSufSnden ititor^n 31 Mui 955 al^anuna kadır »nt ıfan rar verilmistlr. MüdUeluınunn sanıkların cezalan3ırılm?lirını Istem^tir. 3 muhabbet tellâlı kadın yakalandı Türkiye Kredili tnşaal Müessesesl 1V 19 kisiye 250.000 liralık Her 25 kiside 1 kişiye 10.000 liralık 13 ikramiye ve ayrıca Muhtelif Ev İnşaat tkramiyeleri Büyuk Postahane karşısı Ycni Vaide Ruı Birincl K»t. Tfeleton: 237*8 (Eski Vakıl Panlar MüdiirlUfrümta trahındutu dıtrr) EY İnşaat tkramiyesi Veriypr. 10.000 15.000 20.00020.00025.00030.000 liralık •;; ,~ rf • Dun öjle uzeri Sirkecide ucuz atiatılan bir yangın olmuştur. Sirkecide Hamara sokağında Haran Sakire aia S nım'.>;al: kola ve ütü di'kkftnından 12.20 de gaz ocağının parlaması ile yangın çıkmıştır. Itfalyenin vaktinde ımHahilesU», bu tîükkan 'asmtnen, biUsıpın'iekl lrfan Kırda:n ;id " m'inarnıı berber dükkânı kısmen var.dıktan sonra ateş sondürülmüştür. Yangın etrafında zabıta tahkikat yapmaktadır. MART 11 R E C E 3 16 Sirkacide dünkü yanguı •tüRKİYE KREDİLİ İNŞAAT MÜESSESESÎ V. ] 6 19 12 24115.42 18.11 19.41' 4 40 E. ]12.08| 6.13| 9.31'I2.HO; 1.30 10.29 Stalin, her şeyden evvel, gerek Rusyada komünizm i geliştirmek ve tutunmasını sağlayabilmek ve gerekse cihan ihtilâlini tâcil etmek için Lenin'in (İhtilâl Merkezi) diye vasıflandırdığı (Moskova) yı kuvvetlendirmek esasını kararlaştırdı. Kuvvetli hükumet... KuvvetLenin • Buharin. Trotski Stalin Ji ordu... Bunlann her ikisini komücadeleleri, Stalin'in tasfiyeleri rumak ve her türlü isyan harekethep bu iki fikrin mücadelesinden Stalin, ordunun ve orduda hâkim lerini bastırmak için korkunç, aileri geliyordu. olan milletçiliğin kuvvetini Jukov'a mansız bir gizli polis... 1919 da, her memiekette komükarşı aldığı vaziyette anladı ve onu Stalin'in bu yolu seçmesinde ihnizmi kurmak ve dünya ihtilâlini (temizlemeğe) muvaffak olamadı. tilâl fikirleri mi, yoksa sırf şahsî Jukov küçük bir vazifeye getirilsaltanat hırsı mı hâkim oldu? Müdi, aylarca adı anılmadı. Hattâ dış him olan bundan ziyade, onun Rus matbuatta onun da temizlenmiş olLÜM ihtüâ] fikrinfr zaafa uğraülmasıntstanbul eski da oynadığı roldür. Zaten bunun ması ihtimali ileri sürüldü. Fakat o '.ehremanetl Başayduılatılması, bu meseleyi de EZ saatini bekliyordu. mOfe'.ti?! Osman çok çözer. Trotskİ'nin Stalin'e aman . Stalin'm diöroü ânındanberi, Rus 9eyln oğlu müteveffa Mlralay sız hücumlan da ihtilâlin dejenere yayı idare eden şahsiyet Jukov'dur. muvaffakıyeti Asaf Beyin daedilerek «ayıf düsürülmesinden Onun en büyük nadı Reşad Ag(Beria) ya fırsat vermeden onv ileri geliyordu. ralının kayınpe(Malenkof) un elile temizlemiş olderl Aliye BaStalin devrinin bilânçosuna bak masıdır. Jukov, hazırhğı, taktik ourun kocası tığımız zaman, komünizm yertne kabiliyeti ve Rusyada en büyük Handan Ağralının babası Osman Baburun babası Şazlmend HanıRusyada, diktatörlüğün tedhisle otorite sahibi olmasile, bugün ve mın ağabeysi, eaki Çeiıremaneti işleyen bir devletleştirme iktısadi yarın, Moskovada en hâkim rolü nezafetl fenniye Müdür Muavlnl j'atını görüyoruz. Orada, yalr^t oynayacak olan şahsiyettir. MİTHAT BABUR ekonomik sahanın değil, hattâ fikMalenkof, sulhün ve garb dün9 3.955 çarşamba günıi vcf?t ettirin ve güzel sanatlann da ancak yasile anlaşma yolunun taraftan ğinden cenazesi bugan jjle namayukarmın emrile işler bir hale ge gözükmek siyasetile iş başına gelzından sonra Beyazıd C^miinden kaîdırılarpk Merk^/efendidç aîle tirilmiş olduğu görülür. mişti. Bu siyaset ne garb devletkabristanına defııedilecektir. Lenin'in «parti içinde fikirlere lerinin hjrb hazırhğını gevşetmeğe Oğlu Gsmsn Babur hürmet» düşturu da hiçe indiril ve onlan parçalamağa muvaffak miş, komünist partisinde bile bir olabildi ve ne de dünya efkârmı tek itiraz sesi yükselemez olmuştu. Bolşeviklerin sulh siyasetine tarafDeğil bunlara, hattâ partiyi ve tar olduklarma inandırdı. devleti idare edenlerin bile en küMoskovanın esas gayesi, Ameriçük tenkidlerine imkân verilme kanm sarsıimasıdır. (Kore) tecrümişti .. Stalin devrinde Moskova besinin yapdmadığını onlar (Çin) nm ancak adı (ihtilâl merkezi) ola ile yapmak sevdasındadırlar. Marak kalmış, partide ihtilâl ruhu kö lenkof siyasetinden gaye. Çinin gikünden kazmmıştı. Bütün havat rişeceği taarruz hareketini mahallarım Lenin ile birlikte bu fikre vakfetmiş clanlann hepsi temizlen1 • miş, bunların idealleri Stalin'in MEVLÎDİ NEBEVÎ elinde. iç ve dış siyasette, anesk Ufuliie dilhun oldujnmuz sıle birer âlet olarak kulİBrjilır hale iivıı"'jnvi7 Prof Oper Pr. gelmişti. Bdtün dünya milletlerinin M. KEMAL ÖKE'nin hRkikî ihtiUlcileri (Komintern) vefa ınm kırkıncı gunüne tesaddf den ayrılmışlar, bu teşekkül tama ; eden 12 mart yarınki cumırtesi gumile Moskovanın bü âleti halini nü na'şının kaldırıldığı Teşvikiye a'nvştı. j cnmi'nrve ögle nr.mazını müteakıb şehrim!zin tamn:mş huffaz ve j I mevlidhanları tar?fından KıırVnı I ihtilâl fîkrinin b^ğuimasl, zeten Kerim ve Mevlidi Nebevî tılâve! ^evcud olan ve Kus halkında ve vs kırnat olunsc ?\ ,dnn akraba, : Rus münevverlerinin önemli b r dost. ahbab ve dln Kardeşierlmi7 kısmınla gizliden gizliye canlanrn .in huzurları rica OIÜMUT*. :1 Fus m 'et(;i!iğınin kuvvetlenmesiÖke ne temel oldu... I baU!» dedıydi oana. «RuhaiJ sa'ı ilıy. rak. iradesını kıracak |eyleı yarnn.yfi'aksın» dedıydi. Saaki ak'ı başırda bir ınttn çocuğun iraiesin» kırarmîç g bi; İ.^GC dediği ti5 «e! genp de O'iver iyidir ok iyi ( ur, ha. ınıclrndi!» Burala : d.Tİı tndişeli b r Uvır alarak: ıKımi çocuk öyle yezid oluyor kt, bihm(i;.iniz!» dedi. Jrsula ona cesare* vermek Utrr g bi: «Yo, gayet ly. bilirim» n»li undan bir müddet evvel, vehimli bir zat yakından tanıdığım Bay (A. V.) ye düşman kesilnıi^ti Onu ille vurmak istiyordu. Mütemadiven takib ediyordu. Vehinıli adam belH de deli idi. Evet galiba cel) idi. Ben, Bay (A. V) nin odden tehlikede bulunduğunu anlıvor korunmasım istiyordum Birlikte. devrin emlileştirmek ve Moskovanın sulh si niyet nıiidör muavinine gittik, duyasetile buna taraftar olmadığma rumıı anlattık: etrafı inandırmak ve bu sayede Elde müspet bir delil yok. MüRusyayı ilk adımda harbe sokmadahale edemeyiz! dedi. makh. Süâh tsşıma mıiiaadesı verin Eğer Sovyet idarecileri Malenbari kofu iş başından uzaklaştınyorlaT' O d» o!maz. sa bunun hakikî sebebini dünya Pcki bu adam ne vapsm'' durumunda, bilhassa Amerikanın Sadre şifa varecek müspet bir Çin meselasinde aldığı kararda ara cevab alam?dık. Bir jriin, vehimli malıdır. Bu kararın acele, kat'î ve zatın asabiyeti son kerteye varmış, sarih olarak alınması Malenkofun Bir köşebasmda pusu kıırdu. (A. birden uzaklaştınlmasuiı icab et V) yî yaraladı ve ömrünün sonutirmiştir. Moskova son bir tecrübe na kadar sakat bıraktı. teşebbüsü ile hiç şüphesiz sert siBu arada attığı kurşunlardan blyaset tatbikına karar vermiş bulu ri, yoldan geçen birine rastlayıp o nuyor. Kızıl Çini teşci ve dünyayı masum vatpndası öldürdü. Vehimli yeniden harb ihtimali ile ürkütmek zatın tevkifi, muhakemesi, ayrıra gayesile yapılacak olan bu sert si Uzücii bir mevzu teşkil etti. yasetin gayesi bütün dünya mese• •• lelerinde Moskovanın ağır basmaBaşka bir hâdise: sını temindir. İlk gaye Kızıl Çini (C. K.) bir müessese sahibidir. desteklemek ve Uzakşark ihtilâfı Muazzam depoları var. Mus'Ilidir müzakerelerine tesir etmekür. Kü diye gece bckuiiindcn ^üphplenmiçük mikyasta da olsa bitaraflık si yor. Lâkin mallar eksilmefctedir Polisten fikir sorunca, yuknrıki yasetine taraftar Asyalıları ve Moskovaya fazla güvenen Mısırldan cevablara yakın cevab aldı Vihayet gece bekçisinln hır.sız «>tH"*tı da cesaretlendirmektedir. Moskova, Kızıl Çinin Formozaya meydana çıkrı ama. zayiat >Ü7. bin liraya yaklaşmıştı. saldırmasının, hattâ Amerika ile * * » harbe girişmesinin mahallî kalabilBaşka bir hâdise: diğine inandıkça bu sert siyaseti (X. F.) oğlunun çok fena blr yola « tatbik "edecektir. Moskova, muvaffakıyetinî harb saptığını haber almıştı ama, rivaden değil, Amerikanın iktısadi, yetlere ihtimal vermiyordu. T'hkik de edemiyordu. İhtimal tahkik emalî buhrana uğramasından ve debilseydî, yanarın bccayı sarmadjn dünya is^ikrarsızlığınm devajnınicabına bakardı. Fakat madıiî hndan, milletlerin iç bünyelerindeki kânsizlık yüzünden delikanlımn iktısadl, içtimaî buhranlardan kuv her gün biraz daha yııv.Tİandıâı vetlenmesinden beklemektedir. I tehlikeleri öğrenemedi, önlivemcıli. kinci Katherina'nm «Milletleri iç Oğlan netlccde intihar etti. lerinden inhilâl ettirdikten sonra • •• taarruz» ve Lenin'in »Meyvalar Bn üç hâdisenin bcdbaht kajjratam olgunlaşn:adan ağaç silkelenmanfcn zengin insanlar olduklan memelidir,» düsturlanna tevfıkan için, ba^ka memleketlerde vasasaharb sonra gelmelidir. lardı, şahıslannı, servetlerini, oileZaman, bilhassa on iki yıldanbe lerini hususi dedektiflere himaye ri, gerek harb hazırlığının artması, ettirebilirlerdi. gizli harb sanayiininin gelişmesi, Bu arada, faklr Insan olan, temilletlerin iç durumlannın kuvvet sadüfen yoldan geçen talihsiz valenmesi ve gerekse komünizmin ve tandaş kaza ktırşunnna kürhan RİtRus siyasetinin daha esaslı anlaşıl mczdi. Musalli bekçi ufak bir hırması bakımlarından kızıl emperya sızlık üzerinde yakalanıp sadece lizm aleyhine çalışmaktadır. işinden koğulmak suretile vartavı Bize göre Malenkof yerine Bul atlatırdı. İntihar eden delikanlımn ganin'in gelmesi, sert siyaset tec etrafında yasıyan kimselcr sefil olrübesi, iç siyasette ordunun hâki marlardı... ilâh... Son günlerde, «dedektiflik bizde miyetini daha aşikâr olarak anlamasile Rus milletçiliğini bir kat olsun mu, olnıasın mı?» diye «ok ' daha kuvvetlendirmek, Rusya mah münakaşa edildi. Ve galiba, simkumu milletleri biraı daha sindir dilik bu meslcğe imkân verilnıiyeanlattığım mek, dışta da Malenkoftan daha cek. Bence, ynkarıda ağır basarak, Sovyetlerin daha az nevidcn ihtiyacları karşılıyan içtitenzilâtla yarattıklan pürüzleri maî bir miiesseie olduğu icin dehalle muvaffak olmalannı temin dektiflik lüzumludur. Resmi adliyenin yanında noterlik neyse. resetmek içindir. mi polisin yanında da dedektiflik Komünist veya milletçl, bütün odur. Voter nasıl kayıdlara, şartRuslann gayesi içde Ruslaştırma, lara bağlanıp emniyetli insanlar dışta ise emperyalizmdir. Onlar, arasından seçiliyorsa ve sızıltıya yumuşak veya sert siyasetlerinin meydan vermiyorsa dedektif de öybir netice vermediğini gördükçe, le obbilir. Şantajcılar, sarlatanlar emperyalist Rusyayı ve onun nü bu ise kanştınlmıyabillr. fuz sahasını korumağa çalışacaklor Başka memleketlerde dpdektif uve bütün gayretlerini (garb) ile suKi kalkh iddiasına gelince: kabil olduğu kadar az tenzilâtla D^ha jrcçenlerde Amerikadan geanlaşmak için kullanacaklardır. len bir telgrafta, bir dedekrife «id Dünya mukadderatı; sulh ve is si'âh denosunun ^oyulduğtınu kentikrar, bir çok milletlerin hürriyet di ffazetelerimizde okumu^tuk. Bah ve demokrasiye kavuşması, Birleş dünvpenda hostnt poi'sten f^damiş Milletlerin umumî ve sağlam l>n!?d!?ını eö^feren diğer maiumat çalışma imkânlannı bulması, ancak Sa mevcnddur. demokrasi eephesinin idarei maslaH»yatı bizimkinden tmıçlâk tehatçı taktikten aynlarak artık in 'ı.netlerin ihtiyacındpn doğma müsanların hayat ve mukadderatlarına esseselere, hayat çar*l»rımw mugtemel olan esasları prensip yolu ile lâklaştığı nisbette hiz de İhtiyac dııynyoruz. dııvnraî'iz . Bu ve hııkat'iyetle savunmasma bağhdır. Eisenho\ver'in Formoza mesele na benzer yeri'iklpri o düiin?eyle sinde teşebbüiü ele aldığı anlaşıldı. ^adır^amIVp'ı^ı. tı»«p''"»l'ıioi r r c 6un un artık Moskovava geçmemesi lcFtirmiyolim ve geciktirmijeKm ve harb sonundanberi dünya siva kanastîndeyim. Bizim memlekpffe miio^Me <ursetinde bir itiyad haline gelnrş olan Moskovaya daima uysal cevab mfiea pslışan ve kondione 'ml^n verilmiyen zatı ise. tanımm ve rörverme durumunun yeniden canlannıedim. MsV«odı»n onn rniiı'nfaa maması, ancak bu kat'iyetle kabildir. 'ği Iüzumlu Teşebbüs bu kat'iyetle elde tutulmachkça. Stalin gibi Jukov'un "a yumuşak veya sert siyasî zikzsk!arla dünya huzursuz!uğuu devam ettirmeğe çahşaeağjndan şüphe edüemez. (1) L. Trotski, L'İnternpHonaie Communiste apres Lenine, Paris 1930: La Revolui'on Tıahie, les crimes de Staline, Paris, 1937; La Revolution D4figuree, Paris, 1929. > Bayan T.ÂT1FE ÇET1N Ue Çevlren: VAHDET GÜLTEKIN «A. evet, Miss Wende Altı yıldır çahşıyorum.» Kızın o yuv&rlacık yüzü burada biraz asıla ıçini çekti. «Çocuktan a.iların'. hanımefendi. Sekiz kardeştik o T, ben baştan ikinciydim, bir aljj erkek ve kızkardeşime baktım. Sonra, üç yü, Philadelphia'da, Mr;. EırightDawson'un yanında ,alıstım. Tanırsınız, değil mi, efenclim?» Ursula: («Adını işittkn» dedi. Yeniden alâkalanmıstı. Lucy gene içini çekti: «Çok zengin insanlardı ema, bej çocukları vardı, yanlarınd» ne dadı duruyordu, ne mürebbiya, oe hoca; aşçılar bile, ujaklar, hizmetçiler b le kaçıyordu. Çocu.c'arın yüzünden. Hep onların deji/^ı Kuyordu; müthiş şımarıktılar. E\ e misafir geidiği zaman bile, sey (jibi... gibi flan, odadan odaya ko(uşurlar, kimse ses çıkarmazdc Misafirlere diilerinl çıkarırlar, brğır ar, alaj ede.^ıdl. Annel .i dt bunları zekâ eseri sayar, misafirler hoşlanmazlarsa kızsrlardı. «Sonra, bir de Büyükhanun«/îdı. Mr. EnrightDawson'un anntsi, bir yılbaşında gelmişti, akşam yemeğinin yarısında, arabasına binolği gibi gitti. «Çocukların ana?, aklınj başına toplarru dıkça ben bu evu bir daha ayak basmem!» diyordu. Aynen böyle, MİM Wende Mr. EnrightDawson yerıa dıbine Sn'tJ Çocuklar» yapm*. «tme diyoıdu ama, kim dinler! Arnesi: ; •'Meheldir sana!» dedl, çJrr. şıH ...» Luey hskikatetj naüteesot. bu halle devam îtti: «Lawrence dedkleri vardı. btiyük oğljn on altısında. Anası ona «.Atpşli» derdi. Ama, atesliıık falan değil, şır^ankhktı ouunkisi. Çok huysuzdu. «kieb. terbive ne Luty: aYa» diye ıçini çekti. O'ı er memn'i.ı memnun ^üılimsedi. Lucy'nin sarı bukle'.cinder dir eğretemezdirîz, çün'<ü «çocuk! biraz so^a ayrıldım, çünkü •oirini aldı, ş ka eder gibi şö^e la zıd gitmeyin» demi,ti ...IUÜ. Og ' frey dcdik r. küçük oğlana lâf bir çtkti. Kız, /al?rcıktan dfkel loıı syrıca kenal^ine at 'stıjordu. an^tmağa Ç£ lışıyordum, dizı r:ı> bir < ir ha) takınıp narmağmı salla m babsı colmaz!» dedi: iruv, olsım, tfkıro vurdu, z^ten artık day naca da çocuk gözleri ışıldıyarak güolsun, hiç oiı mdhîuka ra eak halim kaimarnıştı Kalktım gel lürasedi ve dadısımn saçım bıraktı. sıl ıni'!.mele edıle^oğ.m biljr.ijonju diuı Andeısbuıg"a. Mr. Prescott Oür;ula kahk^heyla güldü ama zi'a. Ama, anası atı alJı ona. üğ liveı'i evlâd edindiğindenberi dc vkında blr felâket olacakrmş da ı'iı artık kırlarU, bıyı 1. ;da at ona bakıyorum.» •çlne doğmuş glbi bir hls ^uy.lı koşturuyordu, ama ne koştjıuş! Dadı« bunları anlatarken Oli :ere ve aklından çok garib biı dü'Jelicesine. Yolda biri varmı^ falsn, ver. sanki dikkatle dinliyormuş giünce geçti: :iç aldırmıyordu. Deıken, ufdk Lir bi, öyie, oturuyordu. O iri in karp «W"::am'a varmam'lıyım ben. ız çocuğunu, bir çiftçinm tız ıu gözleriri bir ona çeviriyor, h\ı ö /a daha başka çotuk olursa? Er •;nedi, öldüıdü.» tekine, göz göze gelince de pek sa;ma kanaatlerils ne yapmaz onUrsula fena olmujtu: ciddl dddî gülüyordu. Urauh ço . ın.» cuğa bakü. «Ne feci!» dedL Lury Ursuiamn yüzünde'cı ke «Ama, Oliver 5imarmarr>ı§» de ierli hflden gıkılmısü, yeniden lâl «Evet, Miss Wende. Çok feîi. aı.t.1: Bab'sı razıydı, «çocuk ce/.aını di. «Oliver de Telek değil, yani yaşlarına bakm?Han, eşyasını denk «Evet, hanımefend'. Nisıl şiimdadına koştu. Ne yaptı, etti, bii rri.uradı, hayret! flt. kese emiı Sıhhati yerinde bir çocuk, ohün da mem, kızın babasma biraz para var. Çocuga niç karşı gelinmive bâbslârı tuttuğu oluyor ama, lâfverdi, Lawrence'i de, annesicin göz cek, ne isterîe yapılacak. Işe yeni tan anlar, her ne kadar küçükse yşalarına brkrr"1an, eşyrsını j( bîşladığım zaman Mr. Prescott «O de. lyiyi, kötüyü anlatabilirsiniz ojapıp, mektebe yolkJ.'ar. Ben Ae cuğun ahlâkını bozmıya.a)< ıin. j na. Ama, Mr. Prescott yokken. O oldu mu, dyanamaz. Ama ben gene elimden geleni yapıyorı n.» Ursula'ya bu sözler pek dokunmuştu. «Çok iyi. çok mkul bir kızsın sen, Lucy. İnşallah hiç »yrünnzsın yanımızdan.» Lucy'nin suratı gene usıldî, yüzüm'uı o tatlı ve yunıuşak hatları feeii'di clnşallah ayrılm'k zorıın^a | kalniE/n. hînımefendi. Fakat ..» «Fakat ne Lucy?» «Ah! Hanımefendi, Mr Prescott'la evlenmenize falan daı> sizınle konuşmamahydım ben. YaKişık almz benim için.» Pek korkmus gibi bir hali vardı. ürsula gayet sskin blr tavıria• Een tetedlm anlatmanı, Lucyw dedı. «Sonra, niçln yakısık ahnazmLj? Ne münasebet! Öğrenmek istiyorum, yani, Lucy. Seni ilk gördüğüm anı hiç unutmuyorum.n Bunun üzerine, Lucy'nin gözlerinde bir güvensizllk ıgıltuı, müthiş bir çekingenlik bellrdl. Bajım bir yana iğip dudaklarını sarkıtarak Ursula'yi 8yle lüzdü. Hiç bir şey söylemiyordu. Ursula yalvarır gibi: «Bakma bana böyle, Lucy» dedi. «Rica edtrim güven bana. Bu konuşmamızı çok tuhsf buluyorsun, biliyorum. Ama, öğrenebileceğim ne varsa öğrenmeliyim. N« olur, güven bana.'.' (Arkası var) AHMED NAD1B CANER Evlendiler. 10 Mart 955 İstikbdlmizin EmniyetL. NIŞAN DUĞÜN ve TOPLANITLARIMZDA G Ü Z E L ve T A B i î anlarıniEin tesbiti için FOTCTSÂEAH'ın E K N I K elemanlarmdan istifi1p ediniz. Gnlatn<;aray 289 Tel: 40108 D O Ğ U M Perihan v'e Emin Sözerinin bir erkek evlâdlan dünyaya gelmiştir. Meh med Hakan'a uzun ömürler d'ler. anne ve babayı tehrk ed •riz. CUMHURİYET IRATU KUÇUK C£Rİ HESAPURİ Tatsitttlı. brosü'umüza ıstev'fi» | Vü«hası İS kurustiır •horıe feraitt liırkiye Harlc Lıira Kı Un Kj 22 50 D U R U I VI.00 43.M 14 U« TÜRKİYE 4 BANKASIII •utcmlu «nııiarııeı «vr»« /• rmolaf •«rcdllalr eotııue«lr ;ad« I ıı uanlarda/
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog