Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

Pref. Dr. F. H O F F Frankfurt Üni. Iç Hast. Kliniği Direktörü İÇ HASTALIKLARINDA TEDAVİ ! Çeviren: Prof. Dr. Sadi 1RMAK Ku»e kâğıd Lüks cild 512 sahife Fiatı 25 Lira. Neşreden: UMAIL AKGÜN MÜESSESELERI Cağaloğlu Istanbul C um hu r iyet 30 ancB jıl sayı 10 998 KLTRUCUSU: Y U N U S NADf Telgraf ve mektub adr«sı: Cumhıınvet lst«nbul Posta Kutusu tstanbu! No 246 Telefonlar: Umuml Santral No s r 24298, tfazi tgleri 24299. Matbaa 24290 OTO YALCÎN Nazmi Yalçm ^ Koll. Ortağı [spanyol menşeli (Cam, * * Tahta) çift seperatörlü, kahn plâislt? kuru Şarjlı AUTOBAT maka SÖPEjR Tipi AKUMÜLÂTORLERf nin * ^ ş a çıkarıldığını sayın müşterılejrlîeS arzeder. Adres Şehidmuhtar Cad. W>£)1 Taksira Tel: 83878. Telg: OTOYAJ&IN Taksim Cuma 11 Mart 1955 Suriye hükumetine dün nota verdik Suriye Hariciye Vekiliıtln dün basına beyanatı ve İngıltere hükumetinin Suriyeye verdiği rauhtıra Aıık,'.ra 10 (Telefonla) Hukumetimiz Sannaki maslahatfuuarımız vasıta^ıle Sur,yp nukr'mptıne bir nota tevdi etmiştır. Notanın metni tam nlarak açıklanmamakla berabT Mısırın baskısı altında bir anlasma irrzalamış bulunan Suriyenin bu baski polit;kasına boy.ın eğme.>inden duyulan teessür ifade edılmekte ve şoyle denilmektedir: «SLTiye ile hemhudud olmamizdan ötüru. memİcketimi7de cereyan eden hâdiselere Suriyenin yakından alâka hıssetmesi tabii ıse, Suriyenin içinde bulundu Arkası Sa 7. Su 3 te Bu komşu memleketin Mısır ile anlaşarak Türk Irak paktına cephe aîmasmı ciddî bir karşıladığımız bildirildi sekı Eisenhower'in Avrupalılara yolladığı mesaj Washington 10 (a.a.) Bsskan Eısenhovver Paris anlasmasını imzalamış olan yedi memleketin Basvekıllerıne (Belçika, Fransa, Bdtı Almanya, İtalya. Lukspmburg. Holanda ve İngıltere) bugun bir me Arkasi Sa. 3, Su. 5 te Cumhurreisi Bayar dün Iraktan yurda döndü Ankarada coşkun tezahüratla karşılaıtan Bayar Menderesle bir saat görüştü Devlet Reisinin hava alanındaki sözleri: «Hürriyetin, cihan sulhunun ve milletlerin istiklâlinin müdafaası hususunda takib ettiğimiz prensipimizin her yerde mazhan kabul olduğunu ve kuvvetle müdafaa edildiğini görmekle bahtiyarım» Ankara 10 (Telefonla) Cumhurreisi Celâl Bayar dost ve mütte fik Pakistan ye Iraka yapfağı resmî ziyaretten bugün saat 14 te Ankaraya dönmü} ve vatandaşların coşkun sevgi tezahürlerile karşılanmıştır. Cumhurreisi, refikası Reşide Bayan, Millî Müdafaa Vekilimiz Etetn Menderesle heyetimizin dığer azasını Bağdaddan Ankaraya* getirmekte olan askerl uçaklanmıza hu A r k a s ı S a . 7, S ü . l d e Cumhur Başkanının hava meydanında uçaktan inmesini möteakıb İstiklâl marşı dınlenırken Bayarın Bağdadda beyanatı Cumhurreisi, Tiirk Irak ittifakının realist ve ha\ırhah gayelerini anlamak istemiyenler tarafından çıkantan türlü miişkiillere rağmen yaşamakta olduğunu beHrtti Bağdad 10 (a.a.) (Anadolu •jansının hususî servisi): Reisicumhurumuz Celâl Bayar,' bugün Bağdaddan hareket ederken, hava meydanında, Irakh gazetecüere şu beyanatta bulunmuftur: t Güzel memleketinizden aynlırken edindiğim intıbalan Irak matbuatma vt onun vasıtasıile necib Irak milletine bildirmrie fırsatımn bana veribnij o! | asîndan çok memnunum. Arkatt Sa. S, Sü. 4 t« Peyklerde yeni bir temizlik MacaristanHan sonra Poionva ile Arna^'udluk Başbakanlannın da azledilmeleri bekleniyor Vıyana 10 (AP.) Verdiği ha. berlere güvenilir bir gazete o'an Arbeiter Zeitung, Macaristan Baı^akanı İmre Nagv'den sonra kcTiünist Polonya ve Arnavurlluk Başbakanlannm da yakında Hukumet Reisliğinden atılacaklarım yazmıştar. Gazete, Polonya BasbaV^nı J"=ef Cyrankıevıch ile Arnavudluk Basbakanı Orgeneral Mehmed Şehunun Nagy ile avnı durumda olduki Vannı belirtmıştır. C. H. P. Lİ KADINLAB C. H. P. kadınlar kolu, Ankarada Bayan İnönumün baskanlığınNagy, bir kaç gun ewel Macar da toplanmıstır. Yukarıdaki resimde, toplantıda hazır bulınym bayanlardan bir grup göriil komünist partısi mpıVez krnttp^jn. mektedir. ^ ^ ce sağcılığa inhirafla suçlandınK mışü. Arkası Sa. 3, Sü. 3 te Sahillerimize giren bir Yunan balıkçı motörünün laarruzu Antalya, 10 (Telefonla) Limanunıza mukayyed bir rüsum tonluk Şaban kaptan idaresindeki Ya Sabır ismli balıkçı motörü, dün gece Kemer limanı sahillerinde balık avlarken karssularımıza giren bir Yunan motörünün hücumuna maruz kalmıştır. Saçtan mamul bulunan Yunan motörü, balık ağlarını denize atarak Ya Sabır motörunü bu ağlar içerisine almak istemiş Arkası Sa 7. Sü. 7 de Thornburg Türkiyeye geliyor Tanmmış iktisadçıya memleketimizde bir vazife verileceği, bu vazifenin iktisadî müşavirlik olacağı söyleniyor Ankara Radyosuna sataşan yasakçılar gayreti boşa çıkt Daldandala programından söz yayınları çıkarılmıyacak, ortaya atılan monoloğa dair Sarol beyanatta bulundu ve Radyoda Adalet Vekâletinin bir tebliği yayınlandı Cumhur Başkanı ve Başbakan, hava meydanınd fotoğrafçılarının karşısında yanyana 0 jrazete Tanınmış iktisadcı Max Thornburg pazar günü jehrimize gelecek tir. Max Thornburg'u getiren uçağın saat 12 de Yeşilköy hava alanına inmesi beklenmektedir. Memleketi mıze müteaddid defa gelen maruf ikt'sadcı muhtemelen pazartesi gü nu Ankaraya hareket edecektır. Max Thornburg'un bu defaki geAnkara 10 (Telefonla) Martm lişi, bazı söylentilere yol açmışür. 16 smda Türkıyeyi resmen zıyaret Tanınmış iktisadcmuı Turkiyede edecek Büyük Britanya Hariciye bir vazife alacağı ve uzun müddet Vekili Eden'in ziyaret programı Arkası Sa. 3, Sü 2 de belli olmuştur. Onümüzdeki çarşamba akjamı saat 20 de uçakla Ankaraya muvasalat edecek olan İngiliz Hariciye Vekili, kansı üe birlikte İngilterenin Ankara Büyük Elçisi Sir James Bawker'in evine gidecek, refakatindeki heyet Ankarapalas otelinde kalacaktır. Anthony Eden 17 mart perşembe Eden'in Ânkarada yapacağı temaslar günü öğleden evvel Riyaseticumhur defteri mahsusunu imzalayacak ve AnıtKabri ziyaretle çelenk koyacaktır. Öğle yemeğini Fuad Köprülünttn davetlisi olarak yedikten sonra müzakerelere başlanacaktır. Akşam saat 20.30 da Ankarapalasta Başvekil Adnan Menderes tarafından bir ziyafet ve bunu takiben bir kabul resmi verilecektir. 18 mart cuma günü öğleden evvel müzakereler yapılncak. İngiliz Hariciye Vekili öğle yemeğini Re isicumhur Celâl Bayarın davetlisi olarak yiyecektir. Öğleden sonra da müzakerelere devam edılecektir. Saat 17.30 da İngiliz sefaretınde tertıblenen basın toplantısında ga Arkası Sa. 7, Sü. 2 de İngitterenin, Türk Irak pahtma iltihakt meselesi de görüşütecek Kendi kendini bıçaklıyan bir kadın Suçu bu işi. sevdiği adanım verdiği bilezikleri geri almaması için yaptı Ankara 10 (Telefonla) Dün gece saat 23 te Maltepede Kubilây sokakta 10 numaralı evden fervadlar işitilmiştir. Semt karakoluna akseden hâdise üzerine polıs tahkıkata girişmiştir. Arkası Sa. 7, Sü 2 de İstanbuldan şehrimize dönen Ankara 10 (Telefonla) Ankara Radyosunun Daldan Dala pro Devlet Vekili Dr Mükerrem Sarol gramında söylenen bir monoloğ ele ile Basın Yavın ve Turizm Umum alınarak çıkarılan hâdsenin tafsı Muduru Dr. Muammer Baykan, lâtını bildirmiş ve bu arada Daldan Daldan Dala meselesini incelemişDala proerammdan sbz yavınlan ler ve neticede monoloğun ve taknın çıkarıldıemı Arkara Radyosu lıdlı konuşmaların devamına karar vermı;lerrlır. Bu hususta kendısile na atfen bildirmiştık. Bueün aldığımız malumata eöre, EnrustUEiımüz Devlet Vekili Dr. söz yavınlan programHan çıkanl MukeiTem Sarol şunları ioylemışmıyacak ve aynı şekilde devam e tır: Arkası Sa. 7. Sü 6 da decektir. Sudanda kabile lıarlıiî Yukarı Nil bölaesinde iki kabile birbirlerine harb ilân ettiler Hartum, 10 (a.8.) Yukan Nil bölgesinde Cinka ve Nuer kabileleri biıbirlerine harb ilân etmıştir. Savaşlar ıki gündenberi devam etrrektedır. Vali. karışıklığm diğer yerlere ya\ ılmasını önlemek için Hartumdan takviye kuvveti istemıştır. Kara ve hava yolu ile hâcise m hallıne takviye kuvvetleri sev'nne b slanmıştır. Bir kitabçıya oynanan oyun Davaların davası Gazetemızın dığer sahıjelerinde bugün göreceğımz bir haber: Beyoğlu Bırinci Sulh Hukuk Mahkemesı dün 76 davaya bakmıştır. 76 dava... Bu mahkemenin 8 saat mütemnd yen çahştığınt farzetsek dava başına 6 küsur dakıka riü.şer. Türk hâkimi âdil olına vasfı yanında daha b ı çok mezıyetlvre sahıbdtr. Fakat bu mezıyetlerm topu birden bu iji başarmağa kâfı gelmez. Bıınun dort mıslı zaman zarfında şehrin İstan~ bul yakasindan Kadıkoy yakasına zor giderken bir davanın yahıız 6 dakıkada gorülmesini istemek görülmemesinı istemekle bırdir. Muc'ızeler derrnun 1323 rene ervel Ila~ret' Muhammedm vejaıde kapandığını dnşunmelı re bu (iaralnrın davasma en kısa zamanda çare bulmahyız. New York, 10 (T.H A.) Öğrendiğımizp göre, İstanbul Genel Kımya Enstitusü doçentlerinden Tfr. Muvaffak Seyhan. uranyum ile alâk?h yeni bir madde kfsfetmi;tir. Bu madde atom enerjisınin sanayie tatbikı ve kanser araştırma enstitusü tarafından uzun zamanlardanberi araştırılmakta idi. Arkası Sa. 7, Sü 5 te Alom mevzuunda bir Türk doçentinin mühim keşfi Avrupa derisi diye satılan ayakkabılar hen yerli imis! Brezilyaya sattılımtz buğdavlardan bir kısmına karşılık olarak alınan 2500 ton deri bit ihtitâf yüzünden giimrükten çıkarılamıyor gelmiş; fakat ıthalâtçılar imzabdık ları protokoldaki yuzde 25 kârı kabul etmemişler. derılerden kâr baddinm kaldınldığını one sureıek. ithal malı derıleri yüzr1e 4045 kâr la tevzı edecelkerüıı bıldıımışlerdır. Arkası Sa 7, Sü. 7 de 1953 İN İLK KRALİÇESİ Şımalî Amerikada kış çiddetle devam ederken Florida evaletmin sahil şe hirlerinde halk denize girmektedır. Burada 1955 in guzel'ık müsabakası bıle yapılmıştır. Resimde, kralıçs seçilen 20 yasındaki Joan Rawlines gorülmektedır. Yanlış tifo asısınian hastalanan erier İstanbul Bcğ=z ve Mustshkem tcei'kıme bsğh bir ta'î'i da 78 erin vsnhş aşıdan haît^lan^iğı yolund?ki hqb°rleı ıızerıne İstErbul Ttm=ıl Burcsu bır teb'is nF^'et•ni^tır BunHa şovle d«>nilm ••k'e''ir: c28 subat 1955 su"iı B'i^z ve Arkn^ı Sa 3, Sıı 6 da Deri sanayiciileri ile ıthalâtçıları arasındakı anlaşmazlık yuzunden; Bıezilyaya sattığımız buğdayuı 3,5 mılyon lıra karşılığı olarak memleketimize gönderilen 2,500 ton deri, gümrüklerde beklemektedır. Derıler, 2025 gün kadar evvel Izmir, Mersin, Istanbul limanlarına BUGÜN Kadyo İlâvesi İç sahifelerde Stalin ve Lenin'ln reslmlerl dlye ihbar edilen restnih Amerikada ne^rolunan kitabdaki aslı bııdur ve jförüldüğu «ibi iki çocuk fotoçrafıdır > Yaztn 7 nci sahıjemızde YENİ ZAMAN ROMANTİKLEBİ...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog