Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

Oemirbank Sirkeci Ajansımız Srarhıiıd* frrkalM* T« tayrotü hMftycUr •trktei, NMMOUUM Cad. No. 40 : 18511 30 onei u m h u r i yet KURUCUSU r YUNUS NADİ İU " " 7 Teîgrai re mekrub adresi: Cumhuriyet. tstanbul Poeta Kutusu tstanbul No 248 Telefonlar: Umuml Santral No. n : 24298. Yazı Ulerl 24299 Matbaa 24290 Genc Kizlar Varhk Büyuk Cep KHabfettntâ ıkinci tayın büyuk Fransız roBia^jfl^i ÇîontherLand'ın bu adı taşıy^a* tin manıdır. Kadın ruhuru didik dîdi n v e yalarunB kadın dügmanbğı edilmertne gebeb olan bı> yeean ve zevkle Fiah 2 Perşembe 10 Mart 1955 BağdadPaktma Fransız Mensucat sanayiine kredi dönüyor itirazı hayret yarattı ile ham madde getirilecek Cumhur Başkanıni merasimle karşılamak için başkentte hazırhklar yapıldı Bağdad, 9 (a a.) (Anadolu Ajansının hususî servisi): Reisicumhurumuz Celâl Bayar bugün öğleden evvel Büyük Elçilğimizi ziyaret etmiş. sayın Reşıae Bayar da Melıke Aliye kız ensAnkara 9 (Telefonla) Bugün"titüsünü gezmiştir. ku Cumhuriyet'te Paris radvosuna Veliahd AbHühlâh ile birlikte öeatfen verılen ve Fransız hukumele yemeğini Bağdada otomobille bir tinin Turk Irak paktmdan memsaat mesaiede .'Temim» âşuetının nun kalmadığıa dair olan havadis şeyhi H?san Suhevlın davetlisı oşehrımizde dıkkatle karşılanmışür. lar?k yiyen Reisicumhurumuz. sov Fransız Sefareti bu mevzuda yode âşiret genclerının tezahiırlerı i'e rumHa buluntnaktan imtına etmij Ankara, 9 (a a.) Iktisad ve Ti bugün taleb edilen ihiıya: nıiktarı Bu komıte, derhal memleketin Arkası Sa. 7. Sn 2 de ve henüz resmî bir malumat gelme caret Vekili Sıtkı Yııcah, yünlü 180 milyon lıraya çıkmı^tır Bu ih alta aylık ihtıyacına tekabül edediğmi bildırmiştir. mensucat ve trıkotaj sanayiinin tiyac ve talebler karşıs^nda Vekâ cek bır miktarın Sümerbankm patAnkara siyasî çevreleri Fransaham madde durumu hakkında, son letımiz. İşletmeler Vekâleti Odalar ron?jı altında ve onun da imxânnın Türk Irak paktına karşı men gunlerde gdzetelerde yapılmakta o Bırlığı ve sanayiciler gfipj r.:ü larmı kullanmak suretile krediîi ofı durum aldığına dair Parıs radlan neşriyat uzerıne Anadolu Ajsn messillerind«n muteşekkıl bır ko larak ıthaline teşebbüs etmiş ve bu vosunun verdıSi haberi hayretle sına şu beyanatta bulunmuştuv mıte kurularak bu ıhtıy cın hak kl hususta yapılan en müsaıd teklifi karşılamışlardır. Zira paktın kapıürkiye, hızlı bir gelişme <c Yünlu sanayumızın 1930 yı mıktcrlarının tesbıti ve ithal e kabul etmiş ve bu teklifi yapan f.rlannın bütün memleketlere. bu ahalindedir. Ortarağ me lına kadar ham maddesı içıiı ode dılecek tops ve yapağının as>l ih manın Amerikadan yapacağı ıth^lât rada tabiatile Fransaya da açık todlarile ziraat yapan nen doviz mıktarı ancak 18 mı'yon tıyac sahıblerıne intikal ettnilmesı için Hfriciye Vekâleti ve FAO nezbulunuşu dolayısile FTansa arzu geri bir memleket olmaktan çıkı lira iken veni te=isler ve inkisaflarla yolıı tutulmuştur. Arkasr Sa. 7. Sü 2 de ettığı zaman bu pakta girmek imyor, dev adıtnlarile ileri seviyelere Ankara 9 (Telefonla) Hukukânına iahib bulunmaktadır. doğru koşuyoruz. İlgili Batı gözcümet Avukatlık kanununun bazı Yabaneı mahfiller Fransanın gös leri durumunuızu yakından takib maddelerinın tadiline dair bir katerdiğı reaksiyonun tahlılini yapaediyorlar. Bazı istatistik cetvellenun tasarısmı B M M. ne «evketrinde şimdiden ycr değiştirmişizdir. miştir. Bu tadıllerle avukatların Arkası Sa 7, Sü 4 te Jeune Europe dergisinin mart saaynı vilâvet huduHlan dahılınde yısında yayınlanan bir liste Türkibirden fazla yazıhane açmaları yeyi. Yugoslavya, Avusturya, İsmenedılmektedir Bundan başka İsrael askerlerinin Gazze bölfesinde tecavüı ettikleri Mıaır panya gibi memlekctlerle birlikte istifa suretile hâkimlıkten ayrılantopraklarında Birleşmls Milletler mütareke hereti orta derecede gelişmiş milletler sılarm ıki sene müddetle son vazife tetkiklerde bnlunnrken rasında gosteriyor. Avusturyaya, gördükleri vilâyet dahilinde avuhattâ İspanyaya kıyasla belki hekatlık yapamamaları derpiş edilmız «orta derecede gelişmiş» lerin mektedır. gene «onunda geliyoruzdur. Fakat Tasan Adliye komisyonun.da göson vıllara kadar isti«înasız bütiin rüşüldükten sonra Meclis umumî dunyanın gozunde «geri kalmıs, Kahire 9 (a a.) Mısır hükuheyetıne sevkedılecektir. ülkeler» den sayıldığımızı hatırlarmeti bugün Arab Birlıği ile L'bsak şimdiki gorünüşümüzü memyanın Kahire Büyuk Elçiliçine bimınlukla karMİamamiz. yanna bürer nota göndererek Libya askert jıık umidlerle bakmamiz gerekKuvvetleri Kumandanlığına bır Irak mektedir. Sayin Adnan Menderesin lmm tayinini ve bir Irak askerî hegeçen giin Büyük Millet Meclisinyetlnin Libvay» gönderilmesini prode söylediği gibi, Türkiye, ekoootesto etmiştir. mi vönünden Avrupa topiuluğuna Amenkanın Akaemz 6 ncı inuMiıid mensub A>aİAn «integree» olmak yoluna girmişgCİCli Vısamıral F Akerks komutasında, bir, £]o diin tir. «kTîg'î ve yeni' btt' Dolmabahçe ve Kabatag önlerinae demirienıişîîSSIîf!' * Bu başdöndürücu gelismoM babuhıanın patlak vermesi ihtimalBu fılo «Randolph» ucak gemisi. «Puroıs». •Sperry.,. ,.hw»n» muhrıblpnle «Everglades» şanrken hiç hata işlenmedi mi ve ikmal gemisinden mütesekkildir Misafir filo. lı manımvzdan 14 martta ayrılacaktır. lerinin belırdiği oârenilmiştir. Suislenmiyor mu? Hatayı göze almariye Dış İşleri Bakanı Halid Azam, Resimde, ucak gemisi. Kızkulesi civannda gorülmektedır. dan hiç bir iş yapıiamıyarağına göbu ıhtılâf dolayısile Bağdada yapre elhette bizim de kıısurlarımız olmayı kararlaştırdığı seyahatten son mııştur ve belki daha da olamktır. dakikada vazgeçmiştir. Bunlan önceden kabullenmekle Diğer taraftan Suriye ordusu, hü Irak hükumetinin davetlısi olarak beraber. hükumetin, karar ve hakumetın de teşviki ile tekrar si30 kışılik bir kültür heyetı, 16 mart reketlerindeki yanılma payını mtimyasete kaııştırılmıştır. Genelkurçarşamba günü memleketımızden kün olabildiği kadar küciik nisbetmay Başkanı Şukeyrı bugün bir Iraka hareket edecektir. lere itıdirmek hususunda elinden beyanname neşretmiş., Türk Irak Maarlf Veklleti tarafından seçılen gelen gayreti esirgememesini bekpaktı aleyhinde cephe almış v« heyet lçlnde, Ankaradan Devlet lemek ne hakkımızdir. Böyle bir Mısır Suriye paktını desteklemijTiyatromı Umum Müdürü Ertuğrul gavret ise, ancak. ekonomik geliştir. Muhrin, Güzel Sanatlar ve Muzememize uvgun olarak rejimimizin Mısır ga7cte1erine gör« Amerikan ler Umum Md. Cevad Memduh Aldemokratik çehresi üzerinde de gemuhtırası tar, Riyaseti Cumhur Orkestrası ve rekli çalı^malara önem vermekle Kahire, 9 (THA.R.) Mısır Devlet Operasından bazı sanatkârmunıkündur. Bu konuyu ihmal şazetelerinin bugün verdikleri bir lar. Şehrimizden: Galatasaray Liedersek, giriştiğimiz medenivet yaAmerika, Cemiyet müessislerinden Teknik habere göre, Birleşik s««i Müdürü Macid Tamer, Kabataş rısının tam ortasında tehlikeli bir Mısır ile Suriyeye gönderd'ği noUniversite Elekrrik Fakultesl şekilde nefesimiz kesilebilir, sosyal talarda, Mısır Suriy» paktınm NKW YORKTA BÜTÜK FU1RTŞ Uatti Müdürü F»lk Dranaa, Türk talebesi Cemil Said Erdem Ankara 9 (Telefonla) Orduda baylar gibi kolaylıklardan istıfade bunyemiz durup dururken hatıra lüzumsuz olduğunu kaydetmiştir. DAVASI G«ne kızlan fuhs* te? İslâm Estrlsri MÜ2esl Müdürü Elif (Yazısını 5. «ahifede bulacaksınız) gelmedik rahatsızlıklara nğrayabilir halen meriyette olan İç Hizmet edeceklerdir. Notalards, bu paktın Ortddoguya vik suçu 11* Margarm krmhnın oglu Naet, Çanbea Kız Lisesi Müdürü Subay, asker! memur, assubayve mutlaka ka7anmamız gereken Talimatnamesi Genelkuımay Başi'tıkrar getiremiypceği de tasrih e Minot Jelke Udnci &ei* y«rgıl»n Nuriy» HeHmoğlu. Kocamustafşpabir vanşı biz bosu boşuna kaybe kanhğında bir komisyon tarafın lar, uraumi mahkemeler huzuruna dılmiş ve Arab Birliei teşküSt'nın maktadır. Mahkcmt Mkmunun dtn «• İTkoJnıl Basögretmenl Arü Ülku debilirİ7. O 7aman bunca emeklere dan yeni baştan ele ahnmı? ve bu çıktıklan zaman da sivil elbise giyHa daha çok kultürel vt içt'mat leyicilerc raahsuı kısmını gaz«t* bulumnaktsdır. günün icablanna uyan yeni bir ta miş olacaklardır. y«7ik olmaz mı? sahalara inhisar ettirilmesıni t i r muhabir v« fotbgrafçılan işgal et H«j*thı yapaesğı temaslara aid Kışla ve müesseselerde yatan susiye etmiştir. Savm Başbakanın pek yerinde limatname hazırlanmıştır. tiğinden duruşmayı fimdiye kadar program hanrltnmaktadır. Askert Şurada görülecek olan baylar elbise değiştirmek maksaktıHandığı «integration» terimi ile halktan kimse takib edememi{tiT. Lühnamn teminaiı ifade edilen gercek sudur: Türkiye, bu talimatnamede eskismdeki bazı dile vazife dışında kışla ve müesBe>Tut. 9 (T.H.A.R.) Lübrian Resimde. tanık Minot Jelk» görulseseler içinde dolaşmamak şartile çimdive kadar hep dısında veya ke maddeler değiştirilmi^tir Bu arada Arkası Sa. 7, Sü 5 te mektedir. sivil elbise ile kışla Te müessesenarında dolaştığı Avrupa yaşayış subay ve erlerin sivil elbise giyelere girip çıkabileceklerdir. Husudıİ7eninin içine girmekte, Avrupa cekleri yerler ve giyiş şekilleri de s{ vazıfeler sebebile vazife esnasınyeni esaslara bağlanmaktadır. milletler topluluçunun canlı bir Bu hus,usta Alanya Buna göre «ubaylar vazife dışm da sivil elbise giymek için âmirin organı haline gelmektedir. Türk mü^aadesi ahnacaktır. Belediyesile muhabereye ekonomi<!İ. Bati ekonomi düzenl da sivil elbise giyebilecekler. ancak Yedek subay ve erlere gelince; Haiea ŞifH Çocuk hastane*iade irinHe. bir makinenin çarklan gibi vanlarında daima hüviyet kartı başlandı tedavide buhınan Höseyin Cahid avvılmaz. onsuz edilemez bir seviye bulunduracaklar ve seyahat sıra izin ve hava degişimi ile kıt» ve Yalçmın, hususî bir affı kabul etsında bu kartlarla üniformah su frkası Sa. 7, Sü. 7 de üshinluğiıne kavuşmaktadır. Antalya 9 (Telefonla) Yunamiyeceği baa gazetelerde yazılnuş nistanda bulunan 300 bine yakın Fakat medenî «integration» nn v* avnkatına karar tashihi husu•»bmlıdan 5000 kadan Antalyaya bir parçası olan Ekonomiyi. aynı sunda da Temylz mahkemesine gelip Alanyaıun Damlataş mağaraintegration'un öteki parcalanndan, mürıcaatte bulunmaması için talisınd» »stım kürü yapmak için t«bilimden, hukuktan ve genel polimat gSnderdiği kaydedilmişti. Arkatt Sa. 7, Sü. 2 de tikadan ayırd etmeğe imkân var Hüseyin Cahid Yalçın Ankaradan mıdır? Ekonomimiz Avrupa ile telefon edip kendisile göruşen kavnaşsın. fakat rejimimiz, tek par fHalkçı)gazetesi muharrirlerine bu ti devrinde olHueıı sribi, insan hakhususta yazılanların tamamen asıllarını askıda bırakan, vatandaşın olduğunu 5Öylemiştir. Ögrenci lokaHnde yapılan toplantı tartışmah »Mu. Prof. temel hıırri\ etlerini güvenliğe bağKurullah Kunter, alkolün yalnıı soföre yasak edilmcsinin lamıyan, bagıinden yanna nasıl mahzurlanna Isaret ederek «Trafik kanunnmıız dünyada eelişececi bilinmiyen bir vuzuhPrenses Margaret sevıriHsi hava suzluk içinde bulunsun. bunu «taeşi bulunmıyacak aşın faükfimleri ihtiva etmektedir» dedi »Ibayı Peter Towsend'le Dun gece saat 23 e doğru şehbiatı eşya» ya uygun laymak doğberaber rimizde şiddetli bir yağmur '134laDemiryollarımızda âzami rusu biraz çüçtür. Tiirkivenin Avmıştır. Tıpkı bir yaz yağmuru gibi sürat 40 kilometre, kara yolr ıupa milletler ailesine girmesi deşimşekler ve ku\ vetli gök çürullarmın büyük kısmx henüz mek. şüphesiz Tıırk vatandasipin tuleri ar=sında devam eden >ağasırlar ötesmden b'rer nümuHaha fazla istihsal etmesi, daba mur, zaman zaman sağanak halıni ne, köylü daha hayvanı ile fazla kazanması, d»ha iyi yaşaması almıştır. aynı dam altmda yatmaktan H«Ttıektir. Fakat herhalde yalnız bu kurtulamadı. îehırhmn ilk tHDun Kadıkovde açılan Memurlar Kooperatifi satıs yerinin Rasadhane. kış ortasıniakı bu demek Hejildir. Batı milletler topPyact su bile tam manatile vaz yağmurunun gay ıtabıi bır hâiçeriden görünüşü lulueuna girmek. «ynı zamanda temin edilmiş değil, medenî d'se olmadığım bildırmiştır. (Yazis% 2 nct sahıjede) kısaca söyliyelim vatandas hak kanunun ilgasmt istiyenler NADİR NADİ var, kadına mal gözü ile baHanedana yakın bir kaynak, Arkasi Sa 3 Su 5 te fctp çarşafa tokanlar yüzlerce Margarpt'in Hava Albayı ve binlerce... tğne tphği buTownsenıl'le sonbalıarda gun dahi kenduniz yapamıyoevlenereğini bildirdi ruz da haricden getirtiyoruz. Ticaret Vekili bu kredili ithalâtla 50 milyon liralık tops ve yapağı temin olunacağmı söyledi Ankara siyasî çevreleri paktın Fransaya açık olmasına rağmen kaydolunatı memnuttiyetsizliğe akıl erdirenezlerken ecnebî mehâffil sebebi aşıkâr olarak tayin ediyorlar Bu yapılıncıya kadar gümrüklerde balunan 4,5 milyon liralık tops ve yapağınm ithâline müsaade edildi, döviz transferi yapıldı Biraz Gayret T Avukatlık kanununun tâdili Aya gitmek cemiyet kuran Juriye Dış Bakantnın, Bağdada seyahafi son dakikada tehir edildi genclerle görüştiik Suriye hükumetinde için ihtilâf başgösterdi Kahire Libyaya da sataşıyor! Orduya aid iç hizmet talimatnamesi değişiyor Iraka bir kiiltür hcyeti gidiyor Subayların nerelerde ve ne zamanlar sivil elbise giyebilecekleri hakkında yeni hükümler konacak 5000 Yunanlı kür için Alanyaya geliyor Nemurlar Kooperatifinin yeni saüş yeri açıldı Huseyfn Gahid Yalçının hnsosî bir af itiomodiği asılsız Traîik emniyeti ve alkol mevzuunda bir toplantı bu canım! Dün geeeki yağmur Prenses Margaret evleniyor Tarih İlâvemiz Bugün 31 inci ! Dün yapılan trafik toplantısı lâveyi veriyoruz Yeşilav Cenrhk =ube<=inın, İstan j Eminönü Ögrenci LokaHnde yapılbul Traf.k Pohs Mndarluğü «Alkol [ rnışt.r. ve Trafik Emniveti» konusunda | Bilim kurulu v» kalabalık bir mu.toieken haz,rlam,ş olduğu tar halk kütlesinin hazır buluıuluğu tifmalı toplanb, dün saat 14.30 da 1 Arkan Sa. 7, Sü 5 te Londra 9 (AP) (a.ı.) tngl. midt universite talebelerinden liz Krahyet ailesine yakın bir kay j bazı gencler Avrupa ve Anaktan bugün, Kraliçe Elizabetin | mertkadaki emsaline bakıp Akız karieşi Prenses Margaret'in son ya gitmek için cemiyet kurbaharda hava kuvvetlerı grup ku. muşlar... İvanmayın, şnka emandanı albay Peter Townsed dıyor çocuklar canım! Eğer ctddî olsalardı mutlaka kış ile evlenmek tasavvurunda olduğu mev^imlerinde şarka. yağmur mı süylemiştir. aylanndn F.dırvcı/e, sisî, haBu sabahki İnşiliz ga7etelerinin mnhım bır kı«mı Prpn=e=in aşkile valarda Knclıluyiınp gıtmel: rrm cemiyet Inırarlardı. Bu temeşgul olmaktadır «Daılv Sketeh» şebbusd salıi sanıp da aptal «News Chronicle» ve «Daılv Hrıald mevknne diişmeyin! en kuvvetli muhabuleıını Biııukse. \ **+ J Arhası Sa. 7, Su. 6 do 1 Buyle iken yannın tek ü Ebeııho\vcr, İrau Şahı, Churchill ve Adenauer soğuk aklılar. Gazeteleı •
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog