Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

İLİ DENIZCILIK BÂNKÂSI Mevduat ikramiyeleri I oncH umhuri 10 988 KURUCUSU: YUNUS NADf Telgraı re mektub adresl: Cumhunyet tstanbul Posta Kutusu tstanbul No 246 Telefonlar: Umuml Santral No. sı: 24298. tfazı IşJeri 24299. Matbaa 24290 arazi vergisi. 15 mılyon lira bina vergisi ve 7 mılyon lıra da binalardan alınan buhran vergisi, 25 milyon lira ise geri alınan gelir vergisi tâdil'tasarısı dolayısile yaoılan gelir tahminlerinden 187 milyon liranın cıkarıldı ftmı, buna mukabil masraf bütcesinde arazi Arkast Sa 7, Sü. 3 le GENC KIZLAR Sah 1 Mart 1955 Montherlant'ın şaheseri olan bu nefıs roman, Varlık Büyük Cep Kıtaplarının lkinei myiBL olarak bugun çıktı. Herke•i ilgUendiree«k, kenrlinden çok bahmttirecek bm eeeri kaçırmayın. Fiatı 2 Liradır. Meclisbütçegörüşmelerini biiirere k talil e gır di Bütçe 151 milyon küsur lira açıkla bağlandı, Başvekil söylediği nutukta üç milyar lirahk bütçede bunun mühim bir yekun teşkil etmediğini belirtti Ila.Virİ! Biitçe, 34 muhalif oya karşı 455 oyla kabul edildi Ankara 28 (Telefonla) Büvük Millet Meclisi bu sabah saat 11 de toplanmıs ve gelir bütçesile masraf bütçelerind*. komisyonun vaptığı indirme ve arttırmaları müzakere eimiştir. Celse acıhr açılmaz îlk sözü komisvon adına Hâdi Hüsmen almış. 140 tnilvon hra Telefoto CUMHÜRİTET: Ankara ts<anbul ükumet tarafından denk TürkYunanYujjoslav Dıs Işleri Bakanları ve müsavirleri, Ba» vekll Adnan Menderesin de iştirak ettijh dün akşamki toplantıda olarak hazırlanan 1955 Butçe Kanunu tasarısı. gelir ve arazi vergilerindeki nisbet artımlarının geri bırakılması üzerine, 150 küsur milyonlok bir açıkla bugün yürürlüğe giriyor. Başbakan Adnan Menderesin Meclis kürsüsünden de ifade ettiği gibi 3 milyara varan bir bütçe içinde bu açık büyük bir mana taşımaz. Modern devlet idaresinde, belli bir politikanm vasıtası olarak bile bile goze alınmı? açık bütçe. lere rastlamak mümkündür. Meselâ tıpkı bizun fibi bir kalkınma davasına girişen İsrael devleti de uzun muddet açık veren bütçeler japmış. bir nevi borçlanma usulile yatırıra politikasmı yüriitmüşrur. Bizim payımıza asıl önemli nokta, hukumetimizin, elindeki Karaşi Üniversitesi, dün sabah, Bayara, efine ve Millî Savunma Bakanma imkânlan iyi hesablaj arak içinde bulundıığumuz malî yıl boyunca ge. fahrî hukuk doktorluğu unvanlanm tercih etti lirlerimizi tam yerine harcamasında, her bakundan tasarruf zihniyeAnkara 28 (Feyyaz Tokar tele | 28 Cumhur Başkanıtile hareket edebilmesindedir. Demızın Pakistan «eyahati bugun so fonla bildiriyor) Balkan Paktı mokrat Parti iktidannın ilk biitçena ermiştir. Bayar ve refakatmde Hariciye Vekilleri toplantısi bugün lerini hatırlatan Menderes, bu kokıler için muazzam bir uğurlama Başvekâletteki Vekiller Heyetı sanuda hukumet icraatını güvenle onunda saat 18 de başlamıs ve töreni yapümıştır, beklemenin haksız sayıVamıyacağıOğleden^aonra Bayar, eşi ve be 20,15 e kadar devam etmıştir. nı gostermişiir. Gerçekten, temel"**', Dün, Tîbeıjsî Ttçkbrtt» > ' | raberind«ki zevat fiükıftJeV fcmai bir masıaf politikasile denk Bîr | ğından aynlarak limana gelmtfler gelen Yugoslav Hariciye Vekili Kobutçeyi darmadağın etmek tnümca Popoviç ile Yunanistan Hariciye dir. Yol boyunca, halk ve askerî kıın olabileceği gibi. aslında açık Vekili Stefanopulos bu «abah *aat Arkası Sa 7 Su 5 te veren bir bütçeyi de bilgili ve 6110,45 te Riyaseticumhur köşkünde defteri mahsusu imza ettikten sonçtılu bir idare altında basan ile ra 11 de Hariciye Vekili Fuad Köp talbik etmek pekâlâ mümkündür. tnfilâk eden bir otomorülüyü ve 11.30 da da Başvekil Ad Bu husıısta hukumetimizin iyi nan Menderesi makamlannda zi j bilde 2 kadın, bir yanni\e(li gajretlerini beklerken, gelir yaret etmişlerdir. butresi taıtışmaları sırasında şahid gında da bir kadmla 4 Arkası Sa 7. Sü 1 de olduğumuz iki ola\a işaret etmek çocuğu feci şekilde istijorum: Bilindiği gibi, hukumet, gelir ve arazi vergileri nisbetlerine Bu münasebetle Ürdiin 3 gün yandılar zam yapıbnası tekliflerile Meclisin bayram yapacak hıızuruna gelmişti.. Bu tekliflerden Amman 28 (A.P.) Ürdünün gplir \ergisinc dair olanı (makable Bursa 28 (Telefonla) Bugün Hastalar, doktorlarile blrMkte müessesemizin bahçesinde milstakbel Kraliçe Prenses Dina Bursa Gursu yolu uzerınde gıtmeksumul) nnktasından tenkide ıığradı. Abdülhamidin mart ortalanna dogte olan (Bursa 868) plâkalı kaptı Itira7İarı dogru bulan hukumet ise, kaçtı birden infilâk etmiş ve yanaru Kahireden buraya geleceğı bugerekli değisikliği yapmak iizere rak devrılmiştir. Yolcularaan iki gün resmen bıldırılmiştır. kanıın tcklifini derhal geri aldı. Akadın yolcıı kapbkaçtıdan çıkamı19 yajındaki Kral Hüseyin ile Tatbikat sırasmda Türkiyeye razi vergisine gelince. nisbetlerin yarak yanmışlardar. Uç yolcu ağır (esbiti. esitlik şartlarınm sağlan 100 YAŞINDAKİ KIZ Ingilterenin Worthing çehrinde doğup kendisi gibi Ingilterede tahsil etmiş mefnız «atomik hava akınlan» yaıalı vaziyette hastaneye kaldirılması gibi itira/lara hak vermekle uzun bir ömür suren ve hiç evlenmemij olan Elizabeth Byrne olan Prensesin nişanlandıklan bu yapıbcağı bildirildi mifbr. beraber. kalkınan çiftçî kutlesinin 100 üncü doguın gününü kutlamıjtır. Miss Byme, arkadaslannı sabah radyo ile millete bildirilmişNapoli, 28 (A.P.) Atlanük it Arkast Sa. 7. Sü. S da devlet masraflanna katılması bakı ve Belediye Reisi Mr. Alderman Backley'i evine davet etmi^ tir. Hükumetin yaymladığı tebliğe Arkast Sa. 7, Sü 6 da ifakı günev Avrupa bölgesi komumından hukumet. doğru bildiği ve kendilerini ağırlamıştır. Resimde, Miss Byrne, Belediye tanlığının tertiblediği «Blue Trikendi fiknnden hiç bir fedakârlığa Reisi ile dansederken görülmektedir. dent I.» manevrasınm ilk safhası ra7i olmadı E\velki gün bir kaç bugün Amerikan v« İgiliz uçakladefa S07 alan Menderes. bu dıışiinnnm giriştikleri harekâtla başlaçeyi cesaretle ve kuvvetle savun. mıjtır. du. Arkası Sa. 7, Sü & de Demokratik gcliyıw>mizin hajırlı Alanyada «Damlataş» mağarası likte Alanyaya Böndermiştık. On nın astunlı hastalan iyileştirdiği ri beş gunlük bir kürden sonr» şehbir merhalesi olarak biz bu iki vavetleri üzerine, işin hakikatini rimize dönen hastalann ilk kontrol olaw sevineıek huraya kajdedi\oortaya koymak arrusile 5 astımlıyı muayenesi dün saat 9 da Çapa urvr Hatalan irinf ederek olanları Arkast Sa. 7, Sü. 7 de bir doktor ve muharrirlerimizle bir du7eltmek. halk idaresi rejimlerinde ne dererc luzumlu hir hare ket ise. dnğrııluğuna inanılan fikir lerde sonuna kadar ısrar etmek de o derece luzumludur. Demokrasinin en himık düynanlarından biri Sarre'a dair Fransız Alman dem.'snjidir. Ona bovun ijftniyenandfeşmasınm yarattı}ı |pr coğaHısi 7amanHır ki, rejimibuhran genişliy«r mİ7 bnlıın tehlıkeleri arkada bırakŞam. 28 (T H.A) Bugün hale etmek zorunda Valmıjiır. Bonn, 38 (H.aa.) Batı AJmış oiacaktır. Hâdise, Bais partisi mensublanDorj El Zeı şehrinde Türk Irak many« Başbakan Yardımcısı Bluecher bugün istifasını Başbakana p=iktı muhalif ve taraftarları ara nın, Türk Irak paktı aleyhinde vermistir. Bu istıfanın, Sarre'a dair sında vuku bulan çarpışmada 1 bir nümayiş tertıb ettikleri bir KFransu Alman «ndlâşmast ile kişi olmuş ve 9 kişi yaı alanmıştır. rada çıkmıştır. Her iki taraf taılâkalı olduğu gizlenmemektedir. KAHVE TEVZİİ Brezılya^an gePakt taraftarı olan Şaip partisi banca ve bıçaklarla birbirin» hüI Adenauer'ın koalisyon hükumetırtılen kahveler gumrukten çıkamensubları ile muhalif olan Bais cum etmiş bulunmaktadır. SU İSRAFI Resmt ağızlar uman Bu arada, her iki taraftan yflz zaman gikâyet ederler: cEvlerimiz , tine mensub liyasl partilerden (Lip^rtısı mensubları arasındaki bu Ankara 28 (Telefonla) Yaban tahsisat ile gidiş donüş harcırah rılmıştır. Bugun pıyasaj a tevz e| beralDemokrat parü) Sarre »nd cı memleketlerde devlet hesabına lan Vekiller Heyetınce tesbıt edıl dilecektir. Resım, kahvelerın gumkargasahğa ordu birl kleri müdaSa. 7, Sü. 2 de deki tesislerin bozukluğundan günSehıı Hatlan vapurlarının bjr çolasmasııu takbih etmis vt Başba tahsılde bulunan öğrencilere 1955 miştir. rukten çıkarılışını gösterij or. de binlerc» metreküp »u heb« olğu senelerdenberı tek fener dıreği kana karsı eephe almıştı. Aynı za vıU içmde verılecek ayhk ve ek Arkası Sa 7, Sü. 8 de H=berımiz 2 nci maktadır!» ile üman içerismde ve dışında çamanda bu parti, hükumet» dahil Evlerimizdekl ihmal Tt tsrtfa Lıberal Demokrat Bakanlardan lışmaktadır. «okaklarınuzda patlıyan su boruları Sarr» andlaşması leyhınde rey verLırrnn Reı<iligınce ahnan son bir eklenir, «lâkalı daireleıin memurkarar gereeınce şımdı gemılere Arkö>'i Sa 7. Sü. 6 da l«rı, halkın ihbar ve ikazlanna rağ ıkıncı bir fener dıreği ilâve edılmen, patlıyan »u boruları karşısmmektedır. Şehır Hatlan gemılerinin d« urun muddet lâkayd kalırlar. yüzde sekspninin lek direkli oluşu Yukarıdaki resim, bu ihmalin bir zaten zarar etmekte olan ve zaraörneğıdir. nnı telâfı icin zam yoluna çitmiş bulunan İsl.?tmeye büyük bir külfct viıklenıiştir. Cumhur Başkantmız için Karaşide İçtima 18 de açıldı ve 20,15 e kadar sürdü, Köprülü Türk muazzam bir uğurlama töreni yapıldt Balkan Paktı Hariciye Vekilleri Celâl Bayarın Pakistan scyahati dün sona erdi toplantısi dün Ankarada başladı Irak paktmı, Popoviç YugoslavRus münasebetlerini, Stefanopulos Yunan dış siyasetini anlattılar Ürdiin Kralı Bursada 2 yangm faciası Akdenizde yeni NATO manevraları Âstımlı hastalarımız kontroldan geçirildi Beş hastadan üçünde maalesef krizler tekrar başlamıs bulunuyor Suriyede dün ciddı çarpışmalar oldu Türk Irak paktı taraftarları ile aleyhtarları dövüştüler Alman Başbakan yardımcısı dün istifasını verdi Yabancı memleketlerdeki ögrencilerin tahsisatı meraklısı liman reisi! Vekiller Heyeti 1955 yılı işin muleber olmak iizere gidlşdonilş harcırahları ile aylıkları tesbît etti Yeni yolcu uçaklarmdan biri dün Yeşilköye inerken hasara uğradı Dün gece Bogazda seyretmekte olan bir gaz gemısı. Kanlıca ile Anadoluhisarı arasında akıntıya kapılarak sıöl,ga düşmu'tür. Vapur tel?ı7İe tahlisıve ı^temıs derhal kılavuz ve tahlisiye gemileri vak'a mahallıne aıtmıslerdir. Geceyansı geç vakte kadar vapurun durumu etrafmda malumat •Jmak kabıl Bir gemi Boğazda karava oturdu degnekçisi trafiği idare etti Bir dolmuş Pervaucleri eğrile» vt gövdesi siynlan uçak Çfuuı 7 ad sahifenıkd?; Dün •saat 16.30 raddelerinde CağaloEUında eski Halkevı koşesınde trafığın sıkjştığıru goren bir otomobil degnekçisi, cadde ortasına çıkarak trafiği idareye bsşlamıştır Değnekçinin talımatına bütıin vasıtaLır }»ı>uk bir dıkkatle uymuş ve yol derhal açıl'lığı gıbı, trafıkte büj iık bir int 7am mü,şahede edılmiştır. Değnekçinin idare ettiği trafik f nasındi b>lh«ıssa yol kenaıında 'olmuş yapan otomobıll^re müsa 1e etn viiji halk tar^fmdan te> 1AZ1SIZ...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog