Bugünden 1930'a 5,465,457 adet makaleKatalog


«
»

YOLDAKİ TAŞLAR Genç hıkâyecılerımızm en dıkkati çekenlermden CENGIZ YÖRUKun ılk bmuk eseri YEDITEPE YAYINLARI arasında çıktı YOLDAKİ TAŞLAR/da 14 nefis hıkâje variır Okuyunuz. Fıatı 100 kuruştur. Yeditepe Yayınları P. K 77, ISTANBUL 30 nncD yıl say» 10 968 umhurİYet KURUCUSUYUNUS Telgraf ve mektıb adresr Cumhumet Istanb'jl Posta Kutusu tstanbul No 246 Telefonlar: Unumi Santral No sı 24293 Yazı Işlerı 24299 Matbaa 24290 Faydalı Eseric? Evlüik ve Mahremıyetlerı Annenın Kıtabı Hıciv Edebıyatı Antolojısı [stanbul Rehberi Yeırende Turkler Dur Dtişün Turkler Icin Almanea III Omer Hayvam ve Rubaüerı 600 400 500 5"0 375 350 575 350 Ahmod Halid Yaşaroğlu A Çarşamba 9 Şubat 1955 Kit4)Çilık ve Sagıdçılık Şti. Rusyada Post Kavgası: Malenkov Devrildi Sovyet topraklannda yeni Stalin belirmiş bulunuyor: Komünist Partisi Genel Sekreteri Krutcev Krutçev'in teklifi ile Mareşal Bulganin düıt Başbakanhğa getirildi Malenkov, verdiği istifanamede bütün dünyada oldugu tecrübesiz olduğunu gibi Rusyada da belirtti biiyük ve bu esbabı mucibe hayret uyandırdı • ••• • • Malenkov Sowet Rusjadakı hâdısenın uç kahramanı Krutcev Bulganin Rıısyada ]\eler Oluyor? otaliter memleketlerde görulen hukumet değışiklikleri dunva efkârınu» hemen daima bir surpriz tesiri yapar. Bu dejjişiklıkler de, çok de£a, şefin vefaü, yahud da zorla lşten UTaklaştınlması gıbi, fizvolojik ve\a anridemokratik haller sonunda mevdana gelir. O memleketlerde vazifeli gazete ve ajans muhabirleri sıkı bir kontrol alhndadırlar. Gorduklerini, oğrendıklerini gerbestçe dış dutıvava bildiremezler. Bu itibarla iç politika gelişmelerinın netiresi olarak mevdana gelen değışıktikler, pek nadir politikacılan havrete duşurmese bile, dunva efkânnda bir homba gibi patlar. Gorulen değisikliklerin tam bir >orıım ve izahını yapahilmek için hazan uzıinca bir muddet beklemek gerekir. Çunku o anda ne sovlens*. nihayet tahmin sınırlaadını taşıdığım ve dıinya oiavları uzeıinde kafa voran bir yazar olarak geçindiğim halde. Malenkov'un istifasım \e yerine Mareşal Bulganin'in geldiğıni bildlren haberi. ben de heıkesle beraber havretler icinde oğrendım. Istalın pbi rahat doseğınde vefat etmiven, eski arkadası Berıa cibi sahidsiz Upatsız vatan hainligi sucile kurşuna Hmlmnpn «avın Malenkov araha hanm şartiar altında /e ııçin istifa etmıstir'' Bu istifanın iemokratık mptodlara tıvgıııı hir ^ekıMe vapıldığına inanmak guctıır Sovvet rptımıne hâkım olan ıısul <re knidelprdpn hiç bıri Bah nrıiPİJerine benzemez Beria'nın idamından sonra Istalin'ın halrikî ve vegâne halefı Hılınrn Malenkov her ;(alde \rrınden zorla ındirılırciş. siddolli hir baskı alhnda kaldıgı ıjm jstıfasım basmıs olacaktır. Peki ama nıçin? Onun verine gecenin (İsialin'in bir icadı «avılsa da) hir ordu mensuhıı nlduğunu dıısunuıek hısnu askcrlerce eo7e alınmış hir hıikıimot darbesi savmak mıımkundur Fakat Ntalının ohımıındpn sonra rakıhi Beriava karsı carpışırken Malmkov da hııtıin kııv\erini ordııdan almıs \e antak hıı savpde pızli pnlıs le^kılâtının spfı olan Bfia\ı imha eHehilmı<iti. Hattâ M^Ipnkov . Rpria carpısmasma o zamanlar Batıda ordu polis carpısması e<mı ile '>akılıwıdu Npficpde Malenko\'un zafpıi. her Rm oıdınıınun »nfpri n1<ıak . Malenkov hukumeti Rus knmutanlarma en vıikfpk mp\Uılprrte \azifpler d=ğitmı?. rıımın mılıtpr karakfprini I<;(alin dpvrınftpUı e7bi muh^faza etmis« î="z r^talınin ohımıındpn «onra r . t ^ a P.R.I, hir f Rr k helırmis. ^eni l'uk.'.mPt H.s dunvava kar<ı daha B^al. dha vıımusak bir polıtika guder cnrunmeğe başlaniKtı. Moskova 8 ( A P a a R ) Mal=nko\ hıabah Sovyet Rusva Başbakanlığmdan ıstıfa etmışar Ilk dpfa olarak Rus\ada bir Başbakan bu şeLılde çekılmfktedır Yennı Savunma Bakanı Maıel Bulganm almıştır Bu sab?h Sovvet Yukspk Şuıası toplandığı za man Malenkov'ıın ıstıia mektubu okunmuş ve dele gelerın çoğy havretl«>ranı ^zlevememi'slerdır Malenkov *°cuıbesi7 olduğunu ve ıktı=ıdî ınkısah Ha bu \uzHpn Tksattıgmı ıtıraf etmi'stır Yuksek Şui. 1 el kaldnmak su r etıle bu ıstıfayı ıttıfakla kab ıl Sa fi. Su S dc • • Dnnyadaj akisler T »»••»•••• 4 • • • *. + + *4 ••• • ' ' v T ^r^r ^^^r ^°y ~w ^ ^ ^ r • •f • T Tevkif sebebleri hakkında kanuna eklenecek maddeler Geza Muhakemeleri Usulii Kanununda yapılacak olan ladilât, hukukçu meb'uslar arasında iyi karşılanmadı Ankara 8 (Telefonla) Adlıve V'pkâletı tarafından hazırlanan T P 7a Muhakamelerı Usulu Kanunu ta «an butçe muzakerelerı mııtp^kıp komusvonl^rda goruşulme>ıle bpçlanacaktır. ' Yenı tasarı eski ceza Muhakpmp lerı Usulu Kanunımun 104 uncu maddedekı tevkıf sebeplerıne eklenen ıkı «ebeptır Bunlardan bınncı sebep »Samk larm tevi^f olunmıvarsk *~ a, sa. Ankara. ve Washington'da ne diyorlar? D. P. Grupunda Gümrük Vekiline şiddetli hücumlar Hâdiseye bavullan aranan mebuslar meselesi sebeb oldu, bir aralık Yekil kürsüde gürültöden konuşamadı, müzakereler devam edecek Ankara, 8 (Telefonla) DJ>. Meclıs Grupu bugun Abıdm Po« tuoelunun rnasetnde toplanmıstır. Gurdemd' 1 Bılecık mebusu Talât Oramn dıplomat'k pasaportla se» yahat edenlere karşı gumruklerHe yapılan fena muameleler hakkmda Gumruk ve Inhısarlar Vekılının ne duşunduEune dır olan sozlu EOrusu bulunmakta ıdı Bılındm gıbı Bılecik mebusu Dr Talât Oranla Izmır m c butu N»rdet Incekara trenle Avrupadan donerlerken hududdakı muavene =ırasında bır hâdıse olmuş ve netıcede me=elp Vekllete ah=tm s \e Arkası Sft 3. Stı S t • Ankaıa 8 (Fpvvaz Tokaı tekfnn!a bıldırıvor) Sovvet Rusva BaşSa 6, Su. i fe Böliikbaşının Mezar basmda dair tefsirler Anıldı C. M. P. Grup Başkanığından çekilen Kırşehir mebusu, partiden aynlmıyacağım »öylüyor istifcsına Ortadogu paktına cephc aldı «Cumhuriyftn in hasialarından uçu. Damlaiaf mağarasının önünde Suudı Arabistan Dış İclori Bakanı, Mısır i'e b^raber olduğunu bildırdi Kahı>e 8 (a a ) Suudı Arabistan Dış Işlerı Vek'lı Emır F?\==il bugun basına verdı™ı bır b^vai t*a Mısır Aıab'ararası gu^erhk p»ktından çekıldıgı takd" dp SuuHî Arabıtarun da çekılecegını bıldırmıstır Memleketınin veni bır AraWararası kollektıf guvenbk paktna bovle bır paktin kurulmısını M'sır teklıf eHıgı takdırde gırecegını b'ldıren Emır Faysal Suudi Arabıs Arkası Sa 3, Su 3 te Suudi Arabisfan Abidin Dav'er Ankara 8 (Telefonla) C M P Meclıs Gıupu Başkanı Osman Bolukbaşı dun akşam vazıfesınden Hastalarımızın hepsınde îyıye dogru bir gidiş mü ı=tıfa etmış*ır Osman Bolukbaşınm Ankara 8 (a a ) Itaha Huku«ahede eden doktor, kür saatlerini arttırmaga kaGrup Başkanlıaınnan ıstıfası C M P metmın rla\ptıne ıcabetle Roma y\ Genel Idare Kurulunun teblığı ı'e znaret ettıkten «onra vurda avd°t rar verdı ve ekipimiz dun geceyi magarada geçirdı a\nı gune tesaduf ettığı ıçın bu etmış olan Başvekıl AHnan Mende Arkasi Sa 6. Su 7 de res bugun saat 15 45 ^ uçakla Alanya, 8 (Şhsb Balcıoglu bıl sona erecektır Hastalarımızın h^panbul dan hareket ve saat 17 de dırnor) Bugun Damlataş ma sınde IMVP doğru bır gıdış muşaAnkara\a muvasalat etm ştır. gar?smda vedıncı gunumuzu ge hede eden doktor Nıhad D l^sn. Başvekılle bırhkte Basvekıl var çııdık Hava dpsısıklığı dolavısıle 3 son uç gunumuzde kur saatleıım mpısı de\let vckıh Fatın R'jştu hsstamızın sıhhatınde menfî teza arttırmaga kaı ar \erdı Zorlu dp\let vekılı Dr Mukpır«>m huılpr gorıılmusse dc bueun butun Buna gore hastalarımız bu gece Sarol Mıllî Mudafaa Vekılı Et hastslarımız kendılerını ıyı hıs \ e varın geceyi D^mlatas magardm MenHere« Erziırum Mebuu setmektedırler sında yatıp uvuvrak geçıreceKİer. Rıflc Salım Burcak Hancıve Vpkâ Sn 6 Su. 6 da Cuma gunu Damlataş kuıumuz let Umumî Kâtıbı Buvukelçı MuIstanhul Defterdarbgı yeni teşBasın mensubları arasında harıpm Nurı Bırgı Bas\ekâlet Hukilât projehsrinin hazır'<;ma yenı bır endışe haıast esıp msî kalem Muduru Muzaffer ErMetristepe channda bir cepanelikte nobet beklijen su de Ankarava gelmışlerdır başladı ve bu işte çalışan duruyor erler, taksideki 4 kadını almak ıstedıler. şoforun mümemurlann bstesini Arkası Sa 6. Su 7 de Ceza Muhakemelerı Usvlu manaati urerine onbaşmm emrile bir er arabaja atcş Beledıveden istedi kanununda yaptîncaV tâdılât erti. Muhtercm isminde bir kadın oldıı tasarısı tevkıf sebeblenm şoyBına \s a'azı vergisinin Beledile sirahyormuş v d e n Mal'\<=\e devrı kararlaşüSanıklar serbest btraktîdıkgından Defterdarl'k yenı te«kılât lan takd'rce yenı stıçlar ıjî»proielenpm hazırhgına başlamış, \jecek\en ailaşıhrsa veya suçBp'edrvedcrı bu ışte çalışan vnelanrrn uyandırdığt heyecan murlann b'r lıstesmı ıstemısür. sebebıîe =erbesti kararına halDun Tıcaret Odssınrla hazırlanBuna nazaran emeklılık muddetmı fcm katîaııaTnyacapiTiın sezd makta olan Gelır vergısı tadıl ta<=adoldurmuş olanlar empklıye s^vkeMalenkov'la ordunnn arasını bomesı hahnd' teıkıf kararı ve risını protesto maksadıle bır topiandılecek dığ^r memurlardan muhım 7an aeaha Sovvet dıs polıtıkasmda rılebılecekmş vapılmıştır Bu toplantıda soz b'r kısmı \enı teşkılâta alınacak* r hıı rrııHHettır dıkkati ceken bu zaAteş duîtuğü yert yakar alan t=tcırler tasarıvı şıddetler tenBına ve arazı veıgisırın Mslıve/e hııî değı^ıklık mıdır'' Komutanlar derler . Bu maddelerın basın kıd etmısler ve vergı rammının de\ıı uzerme Beledupnın k=vV>eMTİmkov (prrııhe^ınden memnıın suçlanva tdbrkı çok apır ne 1254 Mİına teşmılının hıc bır hukuk dece^ı gelıre muk^bıl Mali"e V»kalmamısİPr da Istalın devıinin sert ticrlrr doijıracakUr. prcnsıpı ile i7gh edılemnecegını pol>tıka=ın3 donmpğp mi karar verarasındakı tnuz^kereler dun son= k=leh maktuan b'ı para \ «re"e'îtır. B'r ka'enın mvkadderaU '«H surmu;lerdır. 8 'Telefonla Br Istapbul Beledı\e=ı bu ^uıetlp on ır^lerdır' Bu farazi\enın altında suçhılaıdan ba*kalarüe tel^tten ben Japor *ıcaret h=vetı ernıs ve aşagıdakı tebbg ne^edılToplanh sırasında hukumet ile mılvon lıra ka^ bmı te'âfı et'T"ş en ııfak hıı gFrcpk pavı varsa milması oltnifanJorm urvnmi pma etrnek uzere bır hevetın An 'e Turkrve Hancne Vekâletı T ca m'ştır Arkas^ Sa 3 "î ı 4 tt İPtlerara^ı mıınasphellpr hakımıneikârı sezne, bundan ma Arka:ı Sa 3S Su 2 de rı anla;malar daıresı famsücüerı sıtmesı kaıara=mış*ır dan ontımu?dp gene karanlık ııfııkva çıkarma kabıhyetıne 1erlar bplnecek demektır. Fakat gelen fcedılnse eve belkı kartun huhahprlere poıe Malenkov'ıın devrilkıtmlerı yerne çehr ama. amesinde Bolsevik Pmtisi Gene) dulet yeune )ehr mı, çok ?upS»>l..etpri Krıuev'in Inmık rolıı ollıeltdır 1 du?u anlasılıvor Krııoev Ue son Turk hâk\ni v""' ? karar vıllarHa hııtıin gucu ile Ru«vada vetvnez, dıyeıektınız. Iyı ama 7İraî ivtıhvplın aı ttıı ılmi'.ına nnpm bız btı meızuda âdıl hâkım Katil kıırşunu atan ask'r vrıpn Ru> halkına daha fa?U isFaçia kurbanı kadın değü bu kamr kayıd ve şarmarfdflpri vrtıstııılmesine ta bagh hınrvetı kuVavmaaa Dun hsbah eıken saatlerde Taşh /rıle arabaja ateş etmış \e kadınrHpn haııscı bir şahsivet kalkı;acak kıhraman muhartarla ı'e Yassıvıran arasında Met bıHan bırını sırtından vuımuştur rır ar>yoruz. r'stpoenm Karaemın Tabva bolgeHâ'ii'îenın tafsılâtı şudur. B^r memlekırte bv+un kalem YnUsa MalF^Uov o Rpriü'va kar^ı c mde bir cmavet ışlenmıştır 66 ncı Aslen Izmıtlı olup Izrrutt« Klor "ahıblen bıre" birer sıner ve ki'"?";p Ha ıkı trhlikeli partıHden tumene bagh topçu taburtımm fabnkasında çalışan Behçet Vuralia •nnarlaria... Utrdarın ve hatHiHni dp^ırpn komııtınlar simHi r dıırunn hâkim olunra ıkinri par ıkınn bat.nv.ı ın n aıd cephjnelıktc \edı senpdenbeıı evh bulunan lâ crtaretle <ıyhyehm, adaleG •ılivı dp U7akl.ıstıımakta heıh.ıngı nobet bekieven erleıden 4 kışı, Muhtercm Turil ısmınde 2 ya^ın ttn dahı bir canundan sağlııcınde 4 kadın buiunan bir taksıyı da h.ımıle bır kadın, evvelkı gun yacağı buyuk ve kuçuk bubir favda mı ıımm.ıl (,dırlaı ' çevırmışlfı. şoforden kadınlan ın Izmılten gızlı plarak trenle Istan tun kazancl r bu korkunc NADIK N\l)l dıımeını ıstemıslp^ıı Şofoııuı bula gplmış B"\oğlunda Almara kayba değmt, diynrm AflA' Arkası Sa 3, Su 5 te reddı u eıuıe erlerden bırı mavt Aikazı Sa. 3, Su. 6 da ÇOK YAŞAAA! yerleştırıldıkten Rahmeth Abıdın Da\erm binnci humun kabııne olum vıldonumu munasebetıle dun sonra kı«a bir toıen vapılmıştır Rahmeth arkadaşımızm havatı Edırnekapı Şehıdlığmdekı mezarı bovunca kalemıle bu\uk hızmet başında bir topiantı vapılmıştır. Bu toplantıda merhumun eşı ve ettığı donanmamızdan ve teşekkulu aılesı efradı gazetemız mensuHlan sırasında favdalı vazıfeler gordueu M M Vekâletı temsıl hurosu baş Denızcılık Banka^ından hıç kım^ekanı kuımav bınhaçı Kurulhpık VF nın torene ıştırak etmemesı uzuntu \edek teğmen Husameddın Polat ile karşılanmıştır Oğle namazını muteakıh merhıım hazır bulunmuştur Temsıl burosu ve gazetemız tara ustadın ruhuna Şıslı camıınde bıı fından gondenlen çelenkler mer Me\ lıd okunmu=tur Basvekil Ankaraya döndü Damlataş ktirü cuma günü sona eriyor 4 er dtttı bir taksiyi çevirdiler, bir kaâııt mavzerle öldürüldü Ufuktaki kara bulut Bina ve arazi vergisinin Haliyeye devri Tacirler, yeni gelir vergisi tasarısını profesto ediyorlar Tiirk Japon ticaret anlaşması imzalandı Anlaşma hükümlerine göre iki memîeket 6.550.000 dolarhk mal mubadele edecek
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog