Bugünden 1930'a 5,465,457 adet makaleKatalog


«
»

DENİZCİtİK BANKASI Mevduat ikramiyeleri 30 nnco fil sayi 10 967 mhuriyet : YUNUS NADt Teîgral * « mek+ub adresl: CumhuıHvet. tstanbul Posta Kuhı?u îstanbul No 248 • Telefonlar: Umuml Santral No. sı: 24298, Yazı Işleri 24299, Matbaa 24290 ŞAHMERDAN S«id Faiğin en sevilmiş eserlerinden olan bu kitabı Varlık Yafiâkvi tarafmdan yeniden basılarak 1 Jba Jiatla satışa çıkarılmıştır. / Sa'ı 8 Şnbat 1955 Kiralara dair bir türlü karara varılamıyor Dün karma komisyonda üyelerden ckserisi biıta kıymetine göre nisbetitı yüzde 6 ya indirilmesini istedi Hayırlı Bir Baslanğıç Act Bir Yıldönümü Ankara 7 (Telefonla) Kira Jcanunu tasanlanru tetkik etmekte olaa karma komtsyon, bujün Safaeddin Karanalrçihın ~r*~ isliğinde toplanımgtır. m Bilindiği gibi komisyonun bundan evvelki toplantısında, kira Mısırın yeni hücumu Kahire, Suriyeye de şiddetle çatıyor Mısır asker! tdarecileri, El Ezher Üniversitesi Rektörüne, Arsblsnn Arah oimıyanUrk pakt akderm*lerinin İslâm prensiplerine aykırı «Idu^una dair beysnat verdirdiler! Mende resın. Türk münasebatına dair demec Başvekil, tutulan yolun istisnasız bütün Arab devletlerinin hayrına olduğunu belirttî Irakm azimkâr siyasetinden sitayişle bahscdcn Başvekil. Kahîre konferansıtıdaki durumlan dolayısile Suriye ile Lübnana da teşekkür ctti iin Ankarada toplanan Turizm Danışma Kıırulu. memleketimizde şimdiye kadar el dnkunulmamış bir komıyıı diizonlemek gibi çetin bir va/ifa ile karşı kaışıyadır. Btıgiin hıir ve mrdeni diinvada, rurizm. milli eknnomileıin verimini arttırrnada başlıca rol oynıyan endiistri kollarından hiri sayılmaktadır. O\1e bir endüstri ki. ıriimrük memurundan yol mühendisine, polis komisprindpn otel kâtibine ve otomobil taıniricisine kadar resmî ve gayriresmi hrmen biitün cemiyet kadrolaıını içine almaktadır. Turizmin hir millete sağlıyabilecpği maddi imkânlara dair bir misal vermiş olmak için vjyliyelim: 1953 yilmda bu hakımdan Avustnrya 3«O ıtıilyon, Fransa 4«0 milyon, İtalya l.«e 600 milynn dolarlık kazanclar elde ermişlerdir. Abidin Dav'eri bir yıl önce bugiin kaybettik Basın ve erdıı mensublan tarafından bu ^abah iisfadın Edirnekapı Şehidliğindeki mozan riyaret edilecek | Üstad Abidin Daveri aramızdan ebediyen kaybedeli bueün bir yıl oluyor. 1954 senesi 8 şubatında bir kalb kifayetsizliâi neticesi vpfat eden büyük muharrir ve ea7.eteci arkadafinuzı. birinci ölüm yıldönümünde anarken. aynı derin acıyı tâ içimizde du>inaktayız. Üstadın vakitsiz ölümü. hatırlarda oldusu üzere. yalnız senelerce hizmet ettigl Türk basm âieminde decil. Türk ordusund» da teessür ve elpm uy»ndınnış: hava, kara. deniz ordularımız kendilerine en yakın ve neak alâkayı gösteren bu Türk jnuh«rririnin hat.irasını taziz için ların, bina kıymetinin %10 unu gpçmemegi hususunda bir prensip karanna vanlmış, fakat bu karar gerek Meclis çevrelerinde ve gerekse umuml efkârda muhKahir« 7 (R. T.H.A.) Mısır telif tefsir ve tepkilere yol tç askert idareeileri, Arab Birlifcinin Arkam Sa. 7, Sü 5 t« dün dağılan konferansına iştirak Ir«k milll mecfclnln evretkl gfln etmi? olan Arab memleketlerinden ittihaz ettiji büyük ve ehemmiyetçoğuna hilcum etmeyt başlamış li karar münasebetile Başvekll Adlardır. Fakat en şiddetli hücumlar nan Menderea Anadolu »jansın» •şitndi Suriyeye tevcih edilmekte îağıdaki beyanstta btılunmıışrur: « Biitön Arab devletlerile oldir. Suriyenin, aldıgı arimll cephe ile Mısınn »avurduğu tehdidlerin dugu sftbi Irak İle de iyi ve kardeşçe münasebetler tesisine (fayret boşa çıktıgı kaydedilmektedir. El Cumhuriye gazetesinde yazdı sarfetmek dı? poltikamızjn münim esaslanndan birini teşkil etmekte 4ı bir makalede, Mıstrın iki mınnidi. rah adamı Saüh Salem, Arab BajKardeş Irakm, coğrafyası ve hubakanlannın konferans salonundan Ârkast Sa. 7, Sü. 4 tt Arkan Sa. 7, Sü. 1 de Menderes, Irak Basbakanını tebrik etti Irak Meelisinln îttifakla Türk Irak anlaşmasuıı tasdik etmesi üzertne Başvekil. Nuri Said Paşaya bir telgraf gönderdi Başvekil Adnan Menderes düa Irak Başvekili Nuri Said Paşaya. Irak Milli Meclisinin Türk Irsk •psktı hakkında nrurtefikan alri'ğı karar münasebetile şu telgrafı çekmistir: Ekselks Nuri Paşa Elsaid Bîşvekil BAĞDAD Dün Irak Millî MerÜsi Orta=arkm ve bütün Arab âleminin ha'rma > A r k a s ı S a . 7. S ü . l d e Hastalarımızdan Tunus Ördfmir. «arkttları rösieriyor Şn adı ecçen memleketlere ne raman yetişehilpepjnmiz sonısn ayn bir konııdıvr. Bizre me«eleyl bn b?kımdan eie almak dogTtı olma». Tiirkiye Hakımıridan mesele, t«rizim endiisrrisinl yurdıımuıda kurmara karar verirken realist darrsnm»k, imkânlannun ve ek*flc!?rimm iyire tartmak, nonrm <la bizden önee h«$kalan tarafındeaı eHinümiş terriirıelerden faydslanabftgmht Alanyada devamh yağmurlar başladı Hava değişiküği dolayısile hastalarımızda mcnfi tezahurler görüldü kı?men biiiyorur: BJf kaç ınedentİUttachn neşredilmemiş TFH hlrdpn hağrında tarıyan tariht hazinplcrinnı, yurdurmmın tabrl |bir jazismı butfün ikinci gi!*elliü, miisaid Iklirn sartlan, de> isahifemizde buUcaksımzl niz v* kara sporlarına eiverişll yerİprimİ7. şifalı siılarımiz venaire... MerhM Abldlm Hemrn hepsl Tannnın hir lutfu olatı bu imkânlnr, işlenmedipi takdirdp, bııgiin olduğn glbl hiç bir Balkan paktının Yunanb Genel işe yaramadan olduğu gihi duraSekreteri Constantin Himaryoâ, dün rak. bİ7 de elimiz boğrümiizdc on5aat 12.15 te Semplon eksperesil» lardan ancak riiyalanmızda fayBelırra'idan »ehrimize gelmiştir. dalsnacafnzdır. Tanrmm sagladığı M. Himaryos'a, Balkan paktının imkânlan işlemek için bir takırn siyas! lşlerini tedvire memur Getrknik imkânlar yaratmak lâzımnel Sekreterliâin 22 kişilik persoHır. Rıınların haşında da yol ve o Arkas\ Sa. 7, Sü. 1 de tp| jrplir. Falan yerd* fevkalâde lyi radyoaktiv bir kaynak varmıjOrava (ridip orada bannamadtktan Ankara T (Telefonla) Pakis»otıra kaynak neye yarar? tanı riyaret edecek olas ReUİCTimÇok çiikiir ki bn teknik lmkânhur Celâl Bayann hareket giinö lardan hirincisi memlpketimlzde ve gidiş yolu tesbit edilmiş bulunParis T (S.) Bir FrafiMS RieeFrııi? öiçiidp çoziilmeğe haşlanmı;maktadır. Uçakla 15 şubat gtinü Bsuaşuun bfldirdiğins eöre. doktorhr. Vo) davast uerıına bir miiddethareket ederek olan Sayın Baynr lar U7«a r*famak istiyenlere şimdl tir ifrihara Hpjpr gayrptler harn Arktrn S<ı. 7, Sü. 1 dt Ankar» T (Telefonla) Bütçe raporunda beJirtmlş olduŞSunu v« söyl* bir fcırıtyeda bultmjttaktadjryonız. Bnciin kara yollan İle yur komisyonu iki «ydanberl devam e arazl vergisinln bugünkfl mfktan Dünkü konjrred» BamıYayiB Umum Modari lar: dıımnnı haştanhaşa zeçmek. hemen den felir bfltçesinln müzakeresini ile ffelir şeklfnde eösterilmeslne t«konnşmasını yaparken Arktm 9i. J, SH I OM . her tara/a tılaşmak mümkündUr. bugün tamamlamıştır. raftar bulunmadıfını «öylemistlr. Ankara 7 (a.a.) TurİTrn ljlerinl Sosyal ve ekonomik kalkınmamın Bugünkfl görüjpnelprde bllhass» Aynea Osman Bölükbaşı da gellr görüjmek ve ahnacak tedbirler hızlandırmak maksadile ele aldığı arazi ve bina vergisiflzerindemö bütçesinl tenkid etmiştir. hakktnda fikirlerini bildirmek üzemi7 hu konuyn ayrıca rurizm bakı nakaşalar olmuştur. Söz alan mebNeticede arazi vergisinden bötre, devlet dair°lpri. belediveler, ttımvidan da işlempye nncm VPrirsek uslardan Kasım Küfrevl, Şefik Ba çede tahmin edilen 14 milyon lirarizm c«»miyetlpri. tnrizml* İİ2İH kısa 7amanda rok başarı eldf pde ksy, Şeref Mengü. İhsan Hâmid lık eelirin, hiç bir taabhüdfl tarammesipk tespkkİTİİPri. spyahat »renr.ilirİ7. Zafpn mndprn ekonomlde Tierel henöz kanunlaçmamı? olan mun etmemek jartile kabulüne •slan, eazpfpci dTnr>k!?ri v» miibutıin mpsplclpr ioiçe hirbirine bu verginln gelirde mesned teşkil karar verilmiştir. tpha^^ı*! rpvatt^n f^kjcıü A<fen t l l GeceyansındRTî »mır» baslanmıs dııriımdadır. Rıınlan te etmesfni tsnkid etmişlprdir. Bu aTekel zamlan hu.TUi'unda da tenrİ7m danıma kıımlu. 4 ünrü topker fpker ple almak. birbirinden rada, raportör thsan Baç da aynı kidler yapılmı? ve neticede jfellr başlıyan yangın «üratle lantisını bıışün saat ii^O ris, Dıl ve ayırmak eiictiir. U m u n , î kalkınma mevzua temaslâ, bu durumu zaten Arkas\ Sa.. 7, Sü. * da TarihCograNa falcültesindp yapabam|p|primİ7de sıkı bir koordinasgenişledi ve bina rak çalışmalarına Ka!arrnstır. vnn zihniyetine bundan ötiirü şidkurtanlamadı Toplantıyı, BasınYayın ve Tudetle ihtiyac dııyuyonız. rlzm Umum miiHürü Muammer Ilk hakışta basit giiıiinen otel Dün ?ece yan.imdan tonra »aat 1 • Bavkan sçmısi .T. dava^ı da. bıınıın için aslmda çetin doffnı Nıınıoftnaniye^e Tiirb*dar Turizmin «"n dçvrin en mfırıim bir davadır. Hadi ynllan devlpt •ok»Jınd»kı e«ki Tanin m»t jttiîpf)! v» k'iltü1»! mfvz'iîanndşn yapar diyplim. nitpkim işte yapıhiri oldtıgtınn tnvliven Miı?.mîner da ynnffın ç:kmır»'r Yanırın yor. Fakat dpvlpt otel yapamaz \t Baykan hüktimptin bt? mevTua «enijlemiı Itfaiv» felinriye blp(p»np7 Mpmleketimizde otelcili|i verdiSi eh«TinıvpH hplırrmij. yabtnanm m0h!m imsmı yaratacak ve yürütecek olan öıel pılan ve yapılacak Işleri anlatmj|Bin*d» bıı^ınııri B»mn Teknlsvensprmayedir. yani vatandastır. Oy*a tır. Yeni Futbol Federasyonu Reisî, dünkü bann leri RendiV^T!. dlger matbaalar turki vatandaisin busünkü hayat »eviI Milteakıben kon^re dlvanı, koVPSİ. eenel olarak. kazatıcına kıtar;lqm«mı^tırtoplantısmda muhtelif meseleler üzerinde mlsyonlnr »eçilmjs, ruri^ın çalışyasla düşüktiir. Lüks Amerikan aYanem rerine r<"len ttfaiy» M J malnrı VınVk'ndaki r»por fktmarnk rabalarına kııcak dolusu par« döetrafh izahat rerdi nıjnln t > V li »lmıs. yanan bin« « H >r m'İ7aWpr# »dilmietir. ken harıacalarımi7, z*Tfk temİ7Ük, Arkarı Sa. 7. S«. I <f« Kıınıl, calı»maİ!'r'Tia devtm etprrek yaşama zevki. perek bn zerkin ifadesi husnsunda pek hıhaf F<>len»klerin sahibidirler. Otel ise sadecp tııristler jelsin diye yapılmaz. Otelcilik endüsrrki ilk önca yafanda5>ların ihriyacını karşılamak i'in kıırıılur. Tıpkı yol davasıtıda olHnç,, r;hi h» kom.da H ttırlzml a bir HP^IPİİ. bir yan hedef saymsj» ıppchııruzdur. Yıırdıımıızıırt her tarafınria. hasi« dp olsa. son derece ParHier miitpva7! da olsa ıpmiz, iç açıcı, m«havnsının dağılmasını isHyen denî hir insanı rahatra barıudıratebliğ siyasî çevıvlerd* rak otcllpı bıılıınıırsa. Bııriay», |J. iyi karşılandı fese veya Antalvaya sırf tıırİMik Rir şnfbr karısını, kaynanasını Te ı»?ksad]arla kurMoağımız miiessekarısının büyükannesini tabanca T (Telefonla) C.M P. splfrin de hir manası ohır. Yokıaa ile yaraladıktan «Hir* intihara genel idare kurulunun üç günıien PRENSES MARGARET TRİNİTiirkiypdp otrlrilik endü^rrlsl htıberi devam «dea teplantılan bu DAT'TA Karaibler dfnizingiinkii ipHdaî h3linde kaldıkc». şnrin bitmij v» Wr t»bli{ yayın!»n deki adalan ziyamt «tmekt» oraya bııraya knndtırarajnmır eönfrmlr T (T»Wonla) Bn akçam DÖRT DF.FA İKİZ DOĞURAN ANNE Hamburş'ta yasıyan mıytiT. BiihaMa partiier arasindaki lan InEill* PrpnRP.tt Margarpt. termeük pala^ar hoıç kaimaia vehu.iumet havKiınm dağılmaın hu gP7.diği yerlfrde büyük tpzahii •'.,rprpa;ada * kişinin yaralinm» F.dith ve Bernhard Davicl ailesinin ?on çocukUrı da ıkız olma^ya hacıaealann plinde harah olilp netirelene*» bjr aile radsn p* tur. Böylece Hamburglu aıl?, dordüncü defa olmak üzere ikiz susunda açık kir litegin ifadesi « rat ve törpnlprle karşılanrnaktnaga mahkumdıır. reyan «tmistir. Şiddetli geçimsil pvlâda sahib olmaktadır. David ailesinin ilk iki çocvfu hariç lan tebliğ, Ankara ilyast çevrelerln tadır. Yukarıdakl resimde, je Futbol Federasvonu Relsi Hasan Polat İle Genei Sekr*t«ri E»fak de İyi blr intıba uyandırmıjbr. Teb refine tertiblerien mahallî daıi' üğin rol «ynadığı bu hâdisede Muf olmak üzere dört ikizle evlâdlarının sayısı ona yüksclmektedfc NADİR NADJ Ak dünkü basm toplantısında hi aynen aByledir: gösterilerine gelen Prenses Mar Ufa Sevintl adh Belediye T.emizlik Yukarıdaki resimde David ailesi efradı görülaıektedir. (Ikiz jf> Arkası Sa. 3, Sü. 5 te (Yazjâi 4 üncü «ahliemİBdedJr) Arlw\ S*. 7, Sü. S da tuklar bir örnek clbis« giymekledirler.) •^ Arkşn Ş*. T. f f . f &% g«ret gorülmekledir, Komisyonda gelir bütçesi müzakeresi tamamlandı Dünkü toplantıda arax\ ve bina vergisi üzerinde münakaşalar oldu Alanyj 7 jŞ»har« Balcıo61u WWi b*r«b#r hastalgrtmjzın bazılartada riyfff) "jScm.^nfeelen hgv» çeee ' ntenfl teeahfirler göfüldtî. Bu arBda mad oyıı aîamayıp istifapını %nrti<»si 'i k\ırm«yt t"kr»r bozdn v» rf«>v3m!ı yiğmtırltr Hatan Aydtn, Emnıllab Cote vt kabul eden e*ki Basbakanlardan Piray, riun başlndı. Havsnın bu Heği|ikliğils Arka« Sa 7. Sü. 3 te r ı m •tmiştir. Fakat hpniiz h'Ckurriet ortadtt voktur. Yukandaki reslmde, muhaliflerinin çok sert hticumlarrna maruz kaldıktan »x)nra son derece üîgün bir halde MP'CHS binasmdan çıkarken bir Yunanlı, Himaryos; i'Ti'r''e, fazetecinln kendisihe uzattığj •mikrofonu elile iten ve konujmaYunaımtan ve Yuçoşlavva lıer yı r#ddedı»n MendegFrance Eamankinden daha yakın dostturkm dedi Bayarın Pakistan seyahati 4. Turizm Danışma Kurulu dün toplandı Balkan Paktı Genel Sckrelcri dünjeldi Uzıtn yaşamak için ağlamak lâzımmış! Eski Tanin matbaası dün gece yandı Geıtc millî takımımız Asya grupuna ayrıldı C.M.P. nin tebliği dün yayınlandı Izmirde bir aile faciası ,» ,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog