Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

Genç bir hikâyecinin biiyiik eseri îlfe YOLDAKİ TASLAR (Cengiz Yörük) Yeditepe Yayınları arasmda çıkan bu kitabda on dört güzel hikâye vardır Fiatı 100 kuruş P. K. 77, tSTANBUL ' 30 ancu fil sayı 10 966 u m h u r i yet KURUCUSUrYLITsnJS NADf Telgraf vs mektub adresi: Cumhuriyet. İstanbul Posta Kutusu İstanbul No. 246 Telefonlar: Umumi Santral No. sı: 24298, Yazı Işleri 24299, Matbaa 24290 PERŞEMBE ADASI Fa& Baysalın dört KyıS^vf'tar^fından büyük hikâyesini bir arada »unan bu güzel eser, Varlık Ya1 lira fiatla yayınlan Pazartesî 7 Şubat 1955 Irak parlâmentosu Ttirkiye ile paki imzasım iasvib etti Hükumetimiz adına konuşan bir şahsiyet: «Imzalanacak anlaşma, Ortadoğu emniyetinin takviyesinde en mühim merhaleyi teşkil edecektir» diyor Uzak Doğuda durum 7 nci Amerikan filosu harekele geçli Taşen adalannın tahHye işine iştirak edccek harb gemileri yola çıktı. Harekâta uçaklar da iştirak edecek Washington. 6 (aa.) Taşen aHalarının tahliyesi karan Başkan Ei=enhower tarafından cumartesi günü saat 18 de ahnmıştır. Bu karar P?sifik filosu başkumandanı Amiral Felix Sump'a tebliğ edilmpk üzcre Amerikan Ge Arkası Sa. 7, Sü. 7 de C.H.P. nin i (lıırumıı açıklanıyor İktidarla Halk Partisi arasmda görülen yakınlıga C. N. Partisinin katıhp katılmıyacağı da bugün anlaşılacak Ankara 6 (Telefonla) C M. P. Genel İdare Kuıulunun toplantılan Ankar siyasî mahfillerinde dikkatle takib edilmektedir. İktidarla C. H. P. arasmda görülen yakmlığa Cumhuriyetci Millet Partisinin de katılıp katılmıyacağı bu toplantılar sonunda belli olacaktur. Parri münasebetlerinde hâkim olması lâzım gelen zihniyet meselesinde, C. M. P. de bugün iki düşüncenin birbirüe tartışma halinde oldugu parti çevrelerinde büinmektedir. Yalnız partilerarası husumetia ortadan kalkması noktasında birle şen bu iki zihniyet arasındaki fark, husumetin ortadan kalkması için Arkası Sa. 7, Sü. 6 da BAŞVEKİLİN ZİYAFET1 Başvekil Adnan Menderes. dün istanbul kuliibünde gazete sahib ve başmııhqrrirlerine bir yemek vermistir. Ziyafette Başvekil Yardımcısı Fatin Rüştü Zorlu. Hariciye Vekili Fuad Köprülü. Nafıa Vekili Kemal Zeytinoğlu. Milli Müdafaa Vekili Ethem Menderes. Devlet Vekili Mükerrem Sarol ve gazete başyazarları hazır bulunmuşlardır. Yemekte. memleket meseleleri üzerinde samimJ görüşmeler cereyan etmiştir. Fpsim. dünkj ziyafetten bir göıünüştür. Arab Birliği konferansı diin gece dağıldı 4 saat süren toptentıdan sonra bir karara vanlamadı ve beklenen tebliğ neşredilmedi; Mısır hükumeti hezimete uğradı Kahire, 6 ( T . R Â . ) Türk Irak paktı karşısmda Arab devletlerinin takib edecekleri hattı hareketin tesbiti için 22 ocaktanberi Kahirede 15 toplantı yapmı? olan Arab deTletleri Hfcşvekilleri son toplantılarını bu gece Dış Uleri Vekâleti binasında yapmışlardir. Dört saat süren bu geceki toplantıda, bu mevzuda hiç bir neticeye varılmamış ve beklenen resmt tebliğin yaymlanmıyacağı bildirilmiştir. Bu suretle Arab Başvekilleri konferansına son verilmiştir. Verilen malumata nazaran, Türk Irak paktı aleyhinde bir karar almak teşebbüsünde bulunan Mısır hükumeti, diğer Arab başvekillerinl bu konuıfa ikna edenmemiş ve beldejtmiyen bir şekilde hezimete uğramışfcr. Arab Birliğinin devamı için, mezkur hükumetler ,aı^sında . yenjdm fardt teroaslara devam edileceği ilâve edilmekte dir. Bağdad 6 (a.a. T.H.A.) Bugün Irak Milli Meclisi akdettiği fevkalâde bir toplantıda Irak ve Arab memlçketleri mür.asebetlerile Türk . Irak paktı mevzuunu müzakere etmiş, altı saat süren bu toplantıda Başvekil Nuri Said Paşanın, Başvekil muavini Ahmeri Muhtar Babanın ve sabık Başvekil Fazıl Cemalinin ve daha bir çok ha tiblerin koruşmalarından sonra Irak hükumetinin dış politikasını tasvib eden ve TürkIrak paktıriın süratle itmamını istiyen bir takriri tayini esami ile ve mevcud 96 meb'usun ittifakile kabul eylemiştir. Evvelâ söz alan Başvekil Nuri Said Paşa, iki saat süren bir konuşma yaparak Arkası Sa 7. Sü 4 te Suriyede istifa etti Parlâmentoda ekseriyeti Vatanî Partisme mensub iki VekiHn çekilmesi istifaya sebeb olarak gösteriliyor Şam t (T.H.A.) Suriye parlamentosunda dün vuku bulan şiddetli tartışmalardan sonra. kabineden Iktisad Vekiii Fahir Kayali, Sa&lık Vekili Mohammed Süleyman Ahmedin istifaları üzerine Başvekil Fares El Khoury. hükumetinin istifasmı bugün Cumhur Başkanına sunmuştur. Cumhur Başkanı, istifanın yanna kadar tehir edilmesini Başvekilden taleb etmiştir. Hükumetin istifa etmesine »ebeb, pwlamentoda ekseriyeti sallaj4^ Arkası Sa. 7, Sü. 1 de Kıbrısfa Türkler diin bir miting yaptılar Lefkoşe 6 (R.) Kıbrısta bulunan Türkler, evkaf mallannın mahallî hükumetin kontrolunda bulunmasını protesto eden bir miting yapmışlardır. Ellerinde bayrak ve levhalar taşıyan binlerce Türk, Kıbns Müftüsü Dâr.â Efendinin bu evkaf mallarmı idare etmek salâhiyetine sahib olduğunu iddia etmişlerdir. Süreyya İlmen dün vefat etti Astımlı bir kadın, Damlataş mağarasından çıkarken Dün Beyazıdda bir çökme daha oldu, 2 kişi öldü İtt|a haündeki işhamna bitişik binamn duvarı yıkıldı, 2 isçi enkaz altında kaldı, 2 kişi de yaralandı Merhum Süreyya Ilmen Teessürle öğrendiğimize göre, bir müddettenberi hasta bulunan Süreyya İlmen dün sabah vefat etmiştir. Son Serasker Rıza Paşanm büyük oğlu olan Süreyya (Paşa) 1874 te Karadağda doğmuş, askerî mekteblerde okumuş ve Abdülhamid devrinde genc yaşında paşahja kadar yükselmiştir. Askeri meselelere dair bir çok mak=le ve kitab yazmış. Erzincan 31 inci fırka kumandanhğma tayin edilmişken askerlikten istifa ederek hususi teşebbüslere girişmiştir. 1927 de İstanbul mebusluğuna se çilmiş. 1930 da Meclisten ayrılmıştı. Geçen yıl Maltepedeki büyük arazisini işçılere hastane yapılmak Arkası Sa. 3. Sü 5 te Astımlı hastalantnızın sihhati düzeliyor İstanbulda hemen her gün kriz geçiren astımlılar, Damlataş mağarasında üç günlük kiirden sonra kendilerini çok îyi hissettiklerini söylüyorlar Alanya 6 (Yaşar Kemal bildiriyor) Hastalarımız dört gündür mağara kürüne devam ediyorlar. Hepsinde geldikleri giine nazaran bir düzelme var. Kendilerinden ma Hajdtık Ankarada HİTRMET İÇİN PABLÇLARINI ÇIKARIYOR: Hind lideri Mahatma Gandi'nin katli yıldönümün de bütün Hindistan iki dakika sükut etmiştir. Yeni Delhi'de bulunan Tibet lamalanndan bir lider hürmet duruşunu yapmak için ayakkabılannı çıkarmıştır. Resim bu anı tesbit etmektedir. ğaraya ilk girdikleri an ne duyduklarmı, dört gündür sıhhatlerinin Eski Başbakanlardan Antione nasıl olduğunu sordum. Verdikleri Pinay kabineyi kurmağı cevablar şu: kabul etti A r k a s ı S a . 7, S ü . l d e Paris S (A.P) Eski Başbakanlardan Antoine Pinay, bugün Çum hur Başkanı Rene Coty ile yaptığı iki saatlik konuşmayı müteakıb yeni hükumeti kurmağı kabul ettiğini bildirmiştir. 1952 de dokuz buçuk ay Başbakanlık yapan ve bu mevkiden uzaklastırıldıktan sonra «Bir daha BaşhakanUğı kabul etmiyeceğim» demiş o)?n Pinay'nın fikrini değ'ştir Arknsx Sa. 7, Sü. 6 da Fransada yeni kabine kuruluyor 31 galib geldi Dam delerek dükkân soyan çocuk hırsız Sirkeci ve civartnda bazı dükkinlann kasalanndan 2260 lira . çalan İsmail dün yakalandı Telefoto: CUMHURİYET, Ankara istanbul Tugoslav kalecisi Bearanm bir kurtarışı Ankara 6 (Telefor.la) Yııgoslavyamn Hajduk futbol takımı ile takviyeli Giineşspor takımı arasındaki iddialı mac bugün misafir fııtbolcuların 31 galibiyetile sona ermiştir. Yugoslav takımı idarecileri, maçtan sonıa kendilerile konuşan gazetecilere, Türkiyede iyi intiba bırakmak için bu iddialı maçı yaptıklarını ve iddiada kazandıkları parayı almıyacaklarını söylemişlerdir. (Maçın tafsilâtı dördüncü sahifemizdedir.) Dün çöken dnvarın enkazı Tarih İlâvemiz Bugün 22 nci Ankarada içkili gazinoda bir hâdise Türkiiye siyaset kanştığı iddiasile bir şarkıeı Emnivet Müdürlüğüne celbedildi Ankara 6 (Telefonla) Şehrimiz deki içkili gazinolardan birir.de enteresan bir hâdise olmuş ve haİK türkülerine siyaset karıştırdığı iddiası üzerine bir okuyucu geceyarısı Emniyete celbedilmiştu:, Hâdisenin mahiyeti şudur; Bir gazinoda halk türküleri okuyuculanndan Vasfiye Erdem kardeşile birlikte sahnede türkü söylerken bazı dileyicilerin ısran üzerine, ötedenberi okuduğu şu pafçayı tekrarlamak mecburiyetinde almıştır: Kız yandan. hele hele yandan Ben korkm.ım jaınlarnmdan Hele hele kımıiitıdiindan ameleyle Cemâl Derici isminde başka bir amele ise yaralarunışlarAmman 6. (AP) Bugün saraydır. Kurtulan ameleler Ahmed Şen gül, Dursua Kılınç ve Şükrü De dan neçredilen bir resmi tebüğde bildüildiğine göre, Ürdün Kralı Hü mirbaştır. seyin, Pakistan umumî valisi GuÇökme hâdisesi söyle cereyan lam Muammed'in davetlisi olarık 5 »tmiştir: marttan itibaren Paki=tsna bir hafta Kapalı çarşı yanmdaki mobilya sürecek resmi bir ziyaretts buluBeyazıdda Okçularba|i caddesin Arkası Sa 7, Sü. 3 te nacaktır. de Bahaddin Becere aid 67 89 numaralı han mşaatında düu sabah \ukua gekn çökme hâdisesi sırasında inşaat ustası dülger Şileli 28 yaşında evli ve üç çocuk babası ] Ibrahim Hakkı Sağlamla, ameleler\ den Kastamonlu 26 yaşında evli, iki çocuk babası Mehmed Demirel toprak al*ında kalarak derhal ölmüşlerdir. Kâmil Açıl isminde bir Bundan 15 gün ewel Gümüssüyunda cereyan eden ve 4 kişinin ölümüne sebeb olan çökme hâdisesinin henüz tahkikatı ikmâl edilm<°den dün sabah Beyazıdda bir çökme vak'ası daha olmuş. iki amele ölmüş, iki amele de yaralannuştır. Urdün Krah Pakistana gidiyor Hmdistanda büyük bir grıztt faciası 55 maden ameksinin öldüğü bildiriliy«r Calcutta 8, (a.a) Calcutta'nın t^kriben 240 kilometre kuzsy bab|;mda Khariada Amlabad kömür ma |deninde vukua gelen bir infilâk •neticesinde 55 amelenin öldüğü haber verilmektedir. Maden, Kharianm 19 kilometre Damodar nehri sahillerin Dün yakalanan İsmail Eminönü polisi dün sabah Sirkeci ve havalisindeki dükkânlara dadanan bir hırsız yakalamıştır. . İsmail Pak isminde ve 14 yaşmdaki bu sabıkasız hırsız, aylardan beri Sirkeci ve havalisindeki dükkânlara geceleri damdan girerek kasalardan 2260 lira çalmıştır. Geceleri dam dtlerek hırsızlık yapaıı Ismaiün soyduğu yerler şunlardır. Ankara Caddesinde Hrant Kavakyana aid 123 numarah diikkAGÖÇMEN'LERE EV DAĞITILD1 Kartalın Soganlık mevkiinde. Bıılgaristan göcmpnlcri icin nın kasasından 320. Hamidiye cadyapılan 155 ev dün törenle sahiblerine tesU m edilmiştir. Buna dair yazırruz 2nci saüifededir Re de*inde 29 numarah ruhafiye düksirrj, dünkü toreni gösteriyor. . Arkasx Sa. 7, Sü. 4 te Arkası Sa 7. Sü. 3 te Bir açıklama Beyoğlu ksymakamlığı meı'. > ve Galata mıntıka mühendisi Ooman Salihoğlundan GümüşsııyU faciası hakkında şu raektubu aldik; Sayın gazetenizin, dört vatandaş: mızm feci şekilde ölümüne sebebiyet veren GiimiişrnıyunYlaki çokme hâdisesi etrafında, bugüne kadar yapmakta oldıığu neşriyet Patlam^ psn.ısında bütün amele amme davaları kaışısındaki hasa •rstaları çalışmakta idi. Kaza sebe siyetiniz hesabına sevindirici rf bi bilinnıemckle bcrüber bunun 2ri makla beraber; ilıtiva ettiği y.nlıj • z'.ı patlaTid.ından ileri geldıgi «a1 . Arkası Sa. 6, Sü. 5 te ıııUnaktadu. LE1LEÛİK
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog