Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

SEKIZ Şuhat 195» Pan American ile seyahat ettiğiniz zaman pilotunuz sn az 2 milyon kilometre uçmuş bir kimsedir ampul... ampute benzer! ... FAKAT bunlann Içmde ya'n'2 1 tanesi, ışığın tekâmül tarihi ile mukadderat birlıği yapmış olan General Electric Şirketinın markasını taşır. Ampu! ahrken markasına bilhassa dikkat ediniz. GE markası üzerinde ısrar ediniz. bu kuUamkr Bayanlann zamanfa ampulö GENERAL C ^ ELECTRİC BOL IŞIK VERIR . FAZLA DAYANIR Kâğıd ve Basım Işleri A. Şirketi Yönetim Kurulundan: Şirketimiz OrtaklarıGenel Kurulu aşağıda yazılı işleri görujmek ve karara bağlamak üzere adî surette 26 şubat 955 cumartesi günü saat 11 de Galatada Tünel caddesi 12 No. da jir] ket merkezinde toplanacaktır. Toplantı gününden bir hafta evveline kadar ortaklarımızın | sahib oldukları hisse senedlerini şırket merkezine veya herhangi milli bir bankaya tevdi ederck giriş kartı almoları ve belli gün ve saatte ya kendilerinin veyahud vekillerinin toplantıya gelmelerini rica ve ana sözleşmemiz hükümlerine göre her on hisse ıçin bir rey hakkı bulunduğu ve hisse miktarı ne olursa olsun bir ortağın on reyden fazla hakkı bulunmadığı ilân olunur. G ÜNDEM • 1 Yönetim kurulu ve denetçiler raporlarının okunması. 2 Bilânço ve kâr ve zarar hesablarının îetkikile tasdiki ve yönetim kurulu üyelerile denetçilerin ibrası. 3 Dagıtılacak kâr miktarır.ın ve tediye iamanının kararlaştırılması. 4 Yönetim kııruluna bir üye seçilmesi. 5 1955 senesi için denetçi seçilmesi. 6 Yönetim kurulu üyeleri huzur haklarının ve denetçi üc retinin tayini. 7 Yönetim kurulu üyelerine esas mukavelenin 38 inci maddesinde yazılı iznin verilmesi. 8 Şirket gayrimenkullerinden bir kısmınm veya tamamının lüzumu halinde ipotek edilmesi ve fayda görüldüğü takdirde satılması hakkında yönetim kuruluna yetkı verilmesi. Okyamı» »eferlerinin kurda olmuş bu pilöt gibi 1200"ü müteca^iz PAA pilolu iki milyon kilometreye yakın uçuş yapmışlardır. Bunlardan 100'ü bps milyoı kilometrevi geride bırakmıştır. Fa Americau ajrıca «ize şu ılave hususiyetlerı terain eder: • dıba fazla mrmlekete. dıb< mfieait Matlerd« daba faıla scfcr • harıkulidr yemekler »e »enii • (i«ha fıılı uçıı? trcr>b'«i • lurisl veyı lukı mevkii lerrib h«l.lff Seyahat Acantenize voya Pan Americ*n Havayollarına mUracaat adinlz: ISTANBULı Tikslm. Hllton OtdH « UP'tı. Til S259583016 80422 M ANKARA Ankan P»l« 0WM~ Til: 13881 ^ ^ DÜNYANIN EN TECRÜBELİ J ^ J * HAVAYOLLARI f •ri" İktisad Fakültesi ve Yüksek Ekonomi ve Ticaret veya Ticaret Lisesi mezunu memur alınacak Utanbul Emniyet Sandığı Denetçiliğinden: 1 Yukarıda yazılı okulların pek iyi veva iyi dereceli mezunlarından Sandık teskilâtının bulunluğu veva bulunacağı yurdun her yerınde çalışabilçcek lüzumu kadar memur alınacakür 2 Aylık ücreti 365f> sayılı barem kanunu hükümlerine göre verilir. 3 Isteklılerin askerliğinı vapmış bulunmaları şart olup bunlar arasından teıcıh hakkı denetçiliğe aiddir. Taliblerin dişer şart'arı öğrenmek üzçre tahsil. askerlik ve nufus belgelerile 1955 yılı Şubat ayı sonuna kadar Sandığın Istanbul Cağaloğlu Merkezindeki Denetçılik Burosuna müracaat e\ lemeleri. (1275) İsletmemı?ce bir makine yüksek muhendisi veya makine muhpndisi alınaraktır İsteklilerin Tophanede Denizyollari Işletmesınde Teknik Büroya acele müracaatleri rica olunur. (1528) DENIZCILIK BANKASI T.AO. DENİZYOLLARI İŞLETMESİNDEN: Kahve LEIPZIG 11955 İLKBAHAR SERGİSİ ve ŞUBAT 9.MART Sergi hakkında fazla malumat ve yri* lurtbrt KİH. NAZIM SADIKOĞLU Y Mühendis ve Kıroyajcr AHEN MÛNİH Han Kat 2 Istanbul LEIPZIGFR MESSEAMT P0STFACH329 teknik fuarı Aydın vapuru ıle gelmekte olan kahvelerimizi % 10 kârla 11 lira raddelerinoen satış kaydına başlanmıştır Arzu p<ien bpigpli muştprılpı'in müracaatlori riea olunur. Ş Ü K R Ü K A H V İ C İ O Ğ L U Eminönü Tahmis sokak No. 20 T<=!rraf PFKAFVECI TeİpfnT 210Ç4 •" Toptan Satışı •• 1) Kurumumuz Kırıkkaîe Mühimmat Fabrikası sahasında mevcud takriben 70 (yetmiş) ton saç kırpıntısı, kapalı zarfla fiat alınmak suretile satılacaktır. 2) SATIŞ GÜN VE SAATI: Teklifler. en geç 11 Şubat 1955 Cuma günü saat 17 ye kadar Genel Müdürlüğümüz Satış Müdürlüğüne verilmiş olacaktır. Postada^vaki gecikrr.eler kabul edilmez. 3) Bu gatışa aid şartname Ankarada, Genel Müdürlüğümüz Satış Müdürlüğünde ve Istanbulda Bankalar Caddesi No. 774 te Irtibat Büromuz Müdürlüğünde görülebilir. 4) Kurumumuz bu satışı yapıp yapmamakta serbesttir. (1569^ Saç kırpıntısı satışı Makine ve Kimya Endüstrisi Knrumu Uımım Müdürlüğünden: LINYIT KONURU Ege Madencilik Anonim Şirkefinin Üstün evsaf ve yüksek kalorili Linyit Kömürleri Sayın fabrikatör. apartıman sahibleri ve tuğla Imaiathanplprinin emrindedir. Armatör Vapurculuk Kömürcülük Nakliyat Tlcaret Firma Merkezi: Arzu Han. Rıhtım Cad. No 247 Tophane, Komür Deposu: Tramvay Cad. 85 Kuruçejme Telefon numaraları: Firma Merkezi: Kömür Deposu: iVoeati Pehlivan 4 9 8 15 35968 Tel^taf adresi PEHLİVAN ISTANBUL f N, RÂÂT Vadeli, Vadesiz T. KAS1 Hesapları İkramiye Tutarı 1955 Yılı Tasarruf Geçen yıl olduğu gibi şimdilik Bir Buçuk Milyon Lira 3u plindi gâyrlm^nkuüfr, ılraat âlifleri, çeşidlj @şya ve dolpn para ikramiyeleri vardır. Her çekiiişe, (50 liralık vadesiz veya 250 Mralık en az iiç ay vadeü bir hesab açtırmak suretile iştirak edebilirsiniz, Fazla izahat için 491 şube ve ajansımız emrinizdedir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog