Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

« Şnbat 1955 CUMHURÎYET (Baştarafı I inti sahiiede) yor. satışa çıkanlan Ege, Cumhuriyet Halkçı Cumhuriyetçiler haf f ve (Baştarafı 1 inci sahifede) faydası olmasın» diyor. Hakkı var. ve Karadeniz vapurlarının hangi radyo muhabiri hâdiseleri şu şeçekingen bir sesle F"ransız millî çalışıyorlar. İşçılerin fikrine göre; Ne denir. her tepeden bir gün do usullerle kimlere ve kaça satıldığını kilde anlatmakUdır: o Meclis Başkanı güçlükle ni marşını söylüyorlar. Bunlara pek sormuştur. bu kayalıklann altında biı şeyler gar. zamı tesıse çfhşıyor. Komunıstler az mebus katılıyor ve biraz sonra Mağarada türlü tipler, türlü mes var. Vekilin verdiği izahata göre bu de keza numayışe başhyorlar. «Re salon boşahyor.» Bir işçi: «Beyim, diyor, bir lek sahibleri var. Hattâ bir de Me vapurlar, 292 bin dolara bir ecnebi isicumlıura gidip ıst fam ver» sesKim Başbakan olacak? cidiyeköyünden kundura boyacısı fırmaya satılmıştır Hasan Polatkan jeyler var mutlak .. Biz burada çaBundan sonra MendesFrance, var. Boyacı 14 gun mağara kurleri ayrıca şayst bu satışlarda bir yol leri yükscliyor. Meclis Başkanı kur hsırken, taşlar yuvarlıyorduk Desüsünden ayağa kalkıyor ve < Baş ' Cumhur Bagkanı Coty'ye giderek n i « yuvarladığımız taşlar : \ lara ne devam etırıiş Bir iyılık görme suzluk varsa mesullerinin cezalan vekile soz vereb leceğırri tar.mış | hükumetinn istifasım vermıştir. miş. 15 inci gün olımca, ciğerleri dırılacağını, bunu tetkık için iki indikçe dağ güm güm ötüyordu.» açıhvermiş. Getırdiği para zaten müfettiş gönderildisini anlatmıştır. tım» diyor. Bir çok mebus "hayır, Cumhur Baskanı derhal istişaeleDavul gibi bu öten yarunadada, 15 günlük. Daha çok kalabilmesi havır, muzakereler kapandı» dıye rine başlamış ve muhtelif partilerin Butçe Komisyonu bugun mebus; Damlataş gibi daha büyük bir çok için parası yok Ne yapsın boyacı? b ğırıyorlar, MendesFrance kur meclistek gruplarının reisleri ıle larm teklifleri üzerine bazı cemimağara olduğu muhakkak. Dağın Ama boyacı yolunu buldu. Mecıdisüsürde sakin duruyor. "^••üşmüştür. Içl, sarkıt ve dikitlerle dolu. Damla yeköyündekı evmde kalan sandığı yetlere, karşıhğı bulur.duğu takHalkçı Cumhurıyetçi'er «kürsü Kimin Başbakan olacağını kimdirde verilmek üzere tahsisler yaptajm sihri kesinleşir de mağaraya nı getirtecek. Burada başüyacak mıştır. Buna gdre Kanser Cemiye şahsî ptopagandalar için yapılrrı se kestirememektedir. büyük akm başlarsa, o zaman Dam işe. Hem kür hem kazanc... rmştır. Ealk efkârını ayaklsnJırBunun, Fransanın ka:şıl = ştığı en tine 100 000 lıra, Ankara Yardım ] lataş hastalara yetmiyecektir. Şimciddî buhran olduğuna da işaret Burada birkaç da İzmirli hasta sevenler Derneğine 25 000 lira, Tuık maya çalısıyorsunuz» dıyorlar. diden zaten 80 hasta var. O zaman var. İzmirlilerden biri: « İzmirde, Bu son cümle mecl ste bir ıtıraz ec'ihrıektedir. MendesFrance, meckayahklarda yeni bir kaç Damlataş Çanakkalede yüzlerce hasta (Cum Eğıt™ Dernefine biııa inşası için fırtınası çıkarıyor. 1 fp Alrran silâHanmasmı sağlaya1C0 000 lira, Ankara Orcuevi inşadaha açılabilecektir. MendesFr nce Wr ara sesmi Cik Paris andlaşmalarmı d? tasdik huriyet) in hastalarını bekhyorlar. atrna 200 000 lira, Turk El Sanatlan Kayalık güm güm öttüğüne g8 Bu tecrübeden iyi bir sonuç alı Derneğine 10 O O lira, İstanbul Fn= duyurrr.ağa muvaf'ak olarak !i\or ettirrnistir. U Fransız kabines? a'?yhinde re; Damlataştan bir kaç misli da nırsa boşanacaklar Damlataşa. Mil titüsüne 20 000 ljra, Mevl.îna Tür ki: « Mudahalemden makad. ki n rey verenîer ha büyük mağaralann meydana let (Cumhuriyet) in ekıpini bekli besinin tamirine 300OP.O lira SürrtMendesFrance kab nesi aleyhinfikarılabileceği düşünülebilir. yor. Umid onda.» Eğer iyi sornıç deki Vevsel Karani türbe<ne 20 000 olu'sa olsun, yarınki hukumet n vazıfesini kolayiaştırmaktı. Nızr.m de kullanılan 319 rey sırasıle şu Mağarada türlü işler oluyor. De alınmazsa, vay Damlalaşııı ha'.ine, lira verilmesi kebul edilnv'^tir. narreye gore rrüzakerelenn her patıler tarafındön verilmiştir: olae düşen yılana sanhr, derler. ve Damlataşın büyük sihinne, büİzmir mehusu Behzad Bılginin safh sında hükümetin mudahaleye 83 rey komünistler, 77 rty muteyüsüne.» dedi. Mağaraya gelenler, mağaranın her Esnaf verqisi hakkmdaki su?line ha'kı vardır.» dıl muhf zakârlar, 73 rey Cumhuînsilterede Bristalda Fıl" m hansarlarında yeni dev uçaklar ir.şa edlLTiektedir. Bu uçaklar köçe bucağından bir fayda yaratDamlataş görülmeğe değer. Keske Maliye Vekili bu hususta yeni bir Halkçı Cumhuriyetçiler arasırda, riyet;i Halk hareket . 27 rey De jet sısfcmmde olup 92 yolcu trşıyacaktır. Yukarıdaki resimde, hazırlanmakta olan dev yoku mağa çalışıyorlar. Meselfi bir dok iyi bir sonuç çıksa da herkes bu tasan getirece&ini sövli\erek cevjb k l d bııi görulmektec1 r. tor (bu doktor, çocukluğundanberi güzel Alanyayı, dünya cennetinı bu vermiçtir. Maliye Vekılinm belirt «artık muzakereler bitti, hükumet Gaulle aleyhta ları, 20 rey Radide yok» sesleri işit liyor. kaller, 17 rey De Gauüe'eüler, 4 Estınüı) mağaradaki »arkıtlardan bahane üe görebilse. iğine göre bu tasan kanunlaştı'tMendesFrance yeniden başhyor rey Solcu Radıkaller, 3 rey muhtedamlayan sulan biriktirip içiyor. Bizim hastalanmız küre devaıa tan snnra mçmleVetimizde savısı «hükümetin daima...» Halkçı Cum lif. Sorduğum zaman: cHavasının ediyorlar. 100 000 e varan gezici ecnaf vergi huriyetçiler «hayır, hayır, artık MendesFranre'in dikmesi ve faydası olsun da neden ruyunun Yasar KEMAL dtn muaf olacak6tır. ortada hükumet yok» d.ye sozlerım Kuzey Afrika Buaün masraf, borclar ve yatı kesıyor. Sıra kfpakları vuruluyor. New York 5 (a a ) »Kuzey AfJ nmlar bütçelerini kabul e en ko Halkçı Cumhuriyetçilerden bir me rika Kurtulus Korritesinin» Ame(Baştarafı 1 inci sahifede ı misyon pszartesi günü v^ridat büt bus ayağa kalkarak .'ceLe bıttı» r kadaki temç;!cısı Buhaf bu save Kalabrada ağır hasar olduğu oi çesini müzckere etîecektir. dıyor. MenaesFrance «hayîr, cel bah şu bîyanatta bulunmuştur: renılmıstır (Baştnrafı J inci sahifede) de 10.300 lirayı kendisine verc'ın. se kapanmaiı» diyorsa da. muha•* MendesFrance kabınesinin Meteoroıojı merkezleri rüzgânn da kavga halini almıştır. Bu kav O zamandanberi paramı iade etme(Baştarafı I ıneı sahıjede) (Baştarafı 1 inci sahıfede) Grev sanığı deniz işçilerinin lefet «evet, artık hukumet yok» di düşmesi, ancak Kuzey Afikadaki saatte 105 kilometre suratle estığırı ı ga sırasında Kürd Hüseyin hasmı di. Nihayet bundan bir kaç gün ye sözünü kesiyor Din faaliyetine yeni bir şekil verıl deres, Nafia Vekili Kemal Zeytinmilliyetçi hareket aleyhine müte açıklan^ışiardır. Reçcio şehrinde b' nın başına önce sürahi ile vurarak evvel borcla 2500 liraya bir freze oğlu Bırinci Ordu Mufettışi Korgeduruşması Bunun üze'ne Meclis Ba'j^anı veccih bir tahrik hareketi olarak mektedir. çok evlerın damlan uçmuş, kulu yaralarruş, sersemlettikten sonra da makinesi aldım. Beyazıdda kirs'aneral İsmail Hakk: Tunaboylu, Mıl'î İzmir 5 (T.HA.) Bundn bir Başvekile, «müzkerelerin blttiğmi telâkki edilebilir. Filhakika Fran beler ve küçük evler yıkılmıştır bıçağmı çekip karnma saplamıştır. dığım odaya yerleştirdim. Niyetı^., Büyük salâhiyet verilen adll tıb ; Mudafaa Vekâleti Harb Tarihi Da nıüddet önce ücretlerinin azhğı jöylemeğe mecburum» diyor. sız parlamentosu, b r müzakere ve meclisi, Adll tıb müessesesi kanuire Başkaru Tuğgeneral Lutfı Gu dolayısile grev japan ve bu suç MendesFrance, meclisten, pa uzlaşma pohtikasına güvensizlik Ağaclar devrılmış ve yoîlar kapan ' Rızanın ölmediğını ve kendisine çahşıp para kazanmaktı. Bu sab h nu şümulüne giren işlerde bilirkişi Derhal bileklerine kelepçe geçirivenç, Akşam gazetesi sahıb ve tan dolayı haklarında dava açılan zsrtesi toplanarak bütçe hakkında beyan etmek suretile, Kuzey Afr mıştır. Bazı kasabalar da sular al ' mukavemet ettığmi gören Hüseyin, tarafından verilip, muhteviyatı ititında kalmıştır. | bu defa onu altına almış ve boğa len katıl Hüseyinin üzerinde cir.t'Başmuhurriri Kâzım Şinası Deısari: 570 deniz işçisinin duruşmasına leri surülen şeyleri müzakere et ka meselelerinin siddet ve tenkil bar.le Cumhuriyet Savcılıklan ve I zını sıkarak boğmağa kalkışnrştır yeti işlediği bıçağm kıhiı bulunVatan gazetesi sahıb ve Başmuhar devam edilmiştir. Grup grup yapıl mesini istiyor. Bir mebus «pc'.ci, hareketleri vasıtasile hallıni tercih kaza mercilerine kanaat verici maBasık tavanlı, dar bir odada cere muştur. rıri Anmed Emın Yalman, Mılliyet makta olan duruşmEca çok kalaba peki, haydi artık tamam» diyor, ettığini bilvasıta ifade etm ş olhiyette görulmiyen veya yekdığeriEmniyet müdürlüğüne getiri 1 '^ Dr. Behçet Uz'un tetkikleri y a n ^ ^ b u k a n h boğuşma esnane mübayin bulunan raporlar hak gazetesi sahib ve Başmuharım Ali hk bir dinley ci kutlesi bulunrnuş MendesFrance «müzakereler'n ta maktadır. Mehmed Kürd Hüseyin, Erzincanm Pülürro: Konya 5 (a.a) Sıhhat ve Içtı smda inşaat işçilermden kında ilmî ve fennî mütaleasını bıl Nacı Karacan olduğu halde dün ve sanıklar kendilerine isnad edılen mam olduğunu ben söyleyeceğim» Londrada ve WasMrtfrtonda endişe kazasma bağlı Mustabey köyünden A z a k I ] k u l ü b e y e d o ğ n l k o ş m u ş g a öğleden evvel Sahpazarı liman ve grev suçunu reddetm şlerdir. Mah diyor. Londra 5 (R.) Londra siyasî maî Muavenet Vekili Dr. Behçet ^ direcektir. olduğunu söylemiş ve demiştir V : da i s t i k a m e t e k o , a r a k nhtım inşaatını, Et ve Balık Kuru kemeye gelmiyen 7 Lşçinin dinlenBu sözler fırtmanın patlrmasma çevreleri, Fransanın kurtulustan Uz, bugun saat 18 de otcmobille En az haftada üç defa toplanması «Bundan 7 sene evvel O r ' g ö z d e n k a b o l m U j t U P ı | munun Beşiktaştaki soğukhava de mesi için duruşma tâlik edilnniştır. sebebiyet veriyor. Meclisin stenog ber yirminci Başbakanı olan Men Adanadan şehrı^ze gelmiştır. gereken meclis icab ederse müzaehıred derhal keyfiyetten Fın kSydeki evimi 1500, Cihanirde. i M I posunun çalışmalarını. Haydarpaşa Ulukışlada Konya Valısı Cema! desFrance'ın da kere mevzuu ıle ilgili bir mütehask a r a k o l u n u h a b e r d a r e t m l , . îecekondumu 3500 liraya sattır^ Akciğer kanserinin sigara raflarına hitaben konuşmaya dev?m hasule «elen vahimdüşürülmesi ile Goktan ve cıeer zevat tarafm'"aT eden Başvekiiin sözleri artık işıbuhranı endise sısı her zaman davet edebilecektir. | lıman ve silo ınşaatı ıle gene H^ O zrnıan Gükmrükte çalışıyordurr | darpaşa Et ve Balık Kurumu sotilmez oluyor. ile takib etmektedirler. ile alâkası karşdanan Vekil, Eref lide, fabrıka i y a r d l m h a s t a n e s m e ve cinayet Teiaüde sevkedılincce 600 lira veıI ğukhava deposu inşaatını ve müMendesF. ance Sosyalistlerin alB rleşik Amerikanm da aynı en hastanesini gezmiş ve sağlık mer j ı taraftan diîer. 1700 lira da bir Alman sirBerlin 5 (a.a.) Batı Berlinde Hapisten kaçan hırsız, eşya | teakıben de ikinci Elmah barajını dün yaymlanan tıbbî bir rapora kışlarını bastıran muhaliflerin bağ dise ile Fransdaki siyast gelişme kezi mşaatında da tetkiklerde bu jm a s a s m a b l d ı r m i Ş ı gd l ğ ie rtir. Rıza, ketinden alrruştım. Hemşerim R':a d a v a k a m a h a l l t a e itm ş çalarken tekrar yakalanA j gezmışlerdir. j ölmeden evvel poUse «Hüseyin ile beraber oturuyorduk. «Bana, ; ' j göre, sigara içenlerin akciğer kan rısmal?rı ara?ında kürsüden ini leri takib ettiği kaydedilmekted r. lunmuşiur. Öğleden sonra Zeytinbumunda Vılâyette il3ililerden izahat alan j b e n d e n p a r a i s t e d i Verdim. Bu az, paraları ver. sana bir ev alalr • Manisa 5 (Telefonla) Hırsız Et ve Balık Kurumu tarafından ku serine tutulma ihtimsli içmiyenlerDr. Behçet Uz, yarm Beysehir sağ j d a h a v e r d e d i v e r m e y i n c e de bı sast 3.30 da Rızanın kulübeM"e lık suçundan bir seneye mahkum rulrnakta olan tesislere aıd inşaatı, den beş defa dah fazladır. lık merezm.n açılış merasıminde • ç a k I a v u r d u i j d e m ı ş ve biraz sonra aittnı. Makine aldığımı, dükk T Rapor, Batı Berlin hastanelerinolup, cezasını İzmir caza evinde bi Florya yol kavşsğından itıbaren hazır bulunacak ve Kadmhan, Ilgın j o] m üştür açFcağımı, bu sebebden biraz p?ı" a de iki senedenberi yapılmakta olan tirerek 3 gün önce tahliye edilen yeni Londra asfaltı çalışrnalarını ve Akşehirde de tetkilerine devam Sıhhl imdad arabası ve cinayet vermesini söyledim. Fakat Bı/ . tetkiklere davanmaktadır. Adil Şahin hapisten çıkar çıkmaz ve Küçükçekmece üzerındeki köprü (BaşturaU 1 inci sahıfede) masası Şefl Vedad Sokullu ile me benim bu teklifime hiddet ve ku(Baştarafı 1 inci sahıfede) edecektir tekrar eski mesleğine dönmüştür. inşaatı gezilmiş ve jehre dönüşte İzmirin yeni telefon bir firmaya da yapağı ithali İçin hasınuı çızgilerine kadar dolması murlan vaka,yerine yetisükleri za fürle mukabele ederek: «Ne paı ' i 1000 dolar nafaka Adıl Akhisara girerek bir çifthkten askerî müzenin muvakkaten nakli man Rızanın cesedile karşılaşmı» ıstivorsun!.» dedi Araımzda ka\ı santralı tahsıs verilmistir. Bunun da bir an yüzünden maça yarım saat geç baf Los Angeles S ( a a ) Los Antabanca, Çobanisa köyünde de Kâ duşünülen ve halen tamir edilmekîzmlr 5 (Telefonla) tzmir'in evvel memlekete getirilmesi husu lanıldı. Bu müddet zarfında sahayı geles mahkemelerinden biri Pari? lardır. Polis. beş dakikahk bir sor başladı. Ondan sonrasıru hatırl .te olan Fatih küllıyesine dahil medmıl Atar'tn evinden giyecek eşyaçevreleyen kalabalık biraz olsun terzihanelerinden birinde manken gudan sonra vazife taksimi yapmış mivorum!» sı ahp kaçarken ev halkı ve diğer reseler görülmüş ve alâkadarlardan yeni telefon santralının malıemesl ı su bugünlerd» gerçekleşmek ilve katilin yakalanmaa için hareİddia edıldijine ve söylendiğ; • > zeredir. Bu suretla elde edilecek azaltıldı. gelmiş bulunmaktadır. Montaj işlik yapmakta iken bir İranlı ile köylüler tarafından görülerek ta ızahat almmıstır. göre, maktul Rızanın bankada ' 1 Oyuna Galatasar.ay iyi başladı v« •vlenmiş olan Danielle Ganie adın kete geçmiştir. lerirts önümüzdeki günlçrde ba} yapağı ve topslar gene mezfcur kokip edılmeğe başlanmıstır. Yaknlalirası olup. Cihaı^irde Safra kesesinde taş olup lanacaktır. Bunun için bugün P.T. mlte ^tarafından îMfyae «hıbiertae ilk dakikalarda yaptıklan basket daki bir Parisliye kocası tarafın On dakika geçmeden katil Hü bin değerinde bir de arsası 40'v1 r• ı nacasjını anlayan hırsız tabancasılerle öne geçen SanKırmızıhlar dan ayda 1000 dolar nafaka tahsis seyin Tophanede kı$ia arkasmda. lira T. Umum Müdürlüğü Yapı Şubesl tevzi edilecekttr. nı çekerek köylülere ateş etmiş, ia olmadığını gösteren Bu husus gerçekleşinciye kadar ilk oa dakrkada bu durumu tntıha ölunmasına ve üç yaşındaki kızının boşadığı kansı Gülizann gecekon dfr Bu' yfizden derha! tereke b " Heisi,, Ankarada B \»çakla şehrirnize kat mermi patlamadığı için takîpganayicilerîmltin faaliyetlerini u*r faze etmesini bildiler. İlk devrenln" 3ci annesine tfslim edilmesine ka dusunda gizlendıği yerde yakalan küni harekete" fecerek maktei'ın bir cihaz gelmiştir. T te olan k " lu'?r tarr r '*"'?n y a V mıştır. Cinayeti mtiteakıb Gülizann me^kul ve gayrimenkul mallan 'a mal bir halde devam ettirebilme ikinci yarısında toparlanan S a n rar vermiştir. Londra 5 (aa..) Varşova radlanmıjtır. Adil Şahin çifte hırsızlık evıne giden katil, boşadığı kansma <?1 koymuştur. leri için gene kendilerile mutabık Lâcivertliler rakiplerini yakaladıDanie^e Ganie kocasının kendiCinayet tahVikatmı nüddeiumjve adam öldürmeğe teşebbüs yü yosunun dün gece bildirdığme gökalmarak gümrüklerde mevcud o lar v« geçtiler. Fenerbahçe ilk dev sini evine kabu eltmemesl üzerine vaziyeti anlatmış ve kendisinder re, safra kesesi taşlarını tesbıt eyardım istemiştir. Gülizar, ilk ko nıî muavinlerinden Demir Dai ic'alünden tevkif edilmiştir. lan 4 milyon 393 bin liralık tops ve den yeni bir cıhazın icadj sayesinreyi 2927 ilerid* bitirdi Sanlâci mshkemeye müracat etmis ve ko casmı bir odaya gizlemiş, üzerine re etmektedir. Cesed, Adalet Do\yapağının lthal müsaadesi ve trans de, yanlış teşhis neticesi ameliyat vertliler ikinci devreye durgun baş cası aleyhine dava açmıgtı. İzmir lig maçları iki kilid vurarak karakolun yolu tnru tarafından morga kaldınlrr';fer emri verilmiştir. Ancak bunlar yapılmasının önüne geçılmiştir. * Ist. Borsassının 5,2,1955 fıatlarl nu tutmustur. Karakcla giden ka tır. İzmir 5 (Telefonla) Lig maçpeyderpey muameleleri ikmal edile ladılar. Karşıhkh basketler içinde Cıhaz, ir.san kulağmın işitmiyedın, hiç bir şeyden haberi yokmuş lanna bugun devam edilmiştir. AlKatil Kürd Hüseyin 74 yaşın*rek alâkalılara tevzi olunmak yo ve gayet çekiımeli bir fekild* deceği ültrasonık ses dalgalan esasına 1 «terllıı 7M tt* vam eden oyun bir ara 3636 begibi polislere Hüsevni sormuştur. dır. Kâzım ve Mustafa adlannda iki tay Altın oı duyu 41 yenmiştir, luna girmiştir. 100 Dotar 280 30 280 30 dayanmaktadır. rabere dunıma geldi. Bu devrenin Gülizar karakolda vaziyeti tesbit e oğlu vardır. tkisi de katilden cezaÜlküsporla Kültürspor 00 beraGene yukanda mevzuu bahis o0.80 0.8U tuo rnnııı trangı dip eve dönünceye kadar da katı! evinde yatmaktadır. Boşadığı kanaXj Lılreı İzmirde et buhranı 44.8b 44 »1 ber? kalmıştır. lan büyük parti ithal edilinciye de ikinci yarısında Yılmaz'ın gü64 03 MUc l'M Isviçre Tnngl gizlendıği yerde yakalanmıştır. Ü sı Gülizar da, bundan 17 sene e\kadar ihtiyacı karşılayacak ve her zel sevki idaresile oyuna hâkim oİzmirde 4930 kişiye devam ediyor lOü rinrln n «8 40 f>M 40 zerine tabanca namlularının tevcih vel Çeşmemeydanında çarşaf içıie ay ithal edilip ilgililere tevzi edil lan Fenerbahçe ileri atladı ve araIIKJ BeıçiK» Crangı 3 ttll İM İzmir 5 (Telefonla) Şehrimizedildığini gdren ihtiyar katil elle gizlediği bıçağile kocasırun hastn"i iş bulundu mek üzere tops ve yapağı içm ay yı «çmağa muvaffak olarak maçı »SM t*.** ıwı onnmı deki et buhranı bugün de devam rini yukarı kaldırmış ve polislere: 'ildürmüs, cezasını çekükten »on'a llKı eB(i3!o KLU 38 88 8? 38 a» (T( nca 12 mlyon Türk liralık tahsis 5547 galip bitirdi tzmir 5 (Telefonla) İş ve İşçi «Teslim oluyorum. Cinayeti tahliye edilmistip. U Ifvet Kuı X U M SC lA.Uİt karan verilmiş ve transfer emri £• Bu heyecanh maçta, gerek oyunBulma Kurumu İzmir şubesiain ge etmiştir. Et durumunun hergün bıben işledim. Onu öldürdükten sonra Söylendiğine göre, katil Blr!""i Merkez Baunkasma intikal ettiril cu, gerek hakem ve gerekse idaKSHAM ve IAMVİLA'1 çen ay dahılinde 4930 vatandaşa raz daha sıkışık safhaya girdiğini rahata kavuşabildim. Çünkü ken Dünya Harbl sıralarında İki çocvaoren Belediye Reısliği şehir mecmiş bulunmaktadır. reciler tam bir efendılik ve dürüst aranan evsafa uygun işler bulduğu % 1 P AİZ.1.1 IAHVİI 1 KH disi bana senelcrce çektirdi. Bu sa eunu, yoksulluktan, «uda boğarak Diğer taraftan memleket ihtiyacı lük içinde hareket etmeleri en u kurumdan bildirilmektedir. Müra lisinden bir üyeyi Et ve Balık Kuru 2165 Sıvas Erzurum 1 bah da alacağım parayı itemeğe gi öldürmüştür. fevkindeki ihrac ed:lecek pamuk fak bir hâdisenin dahi çıkmasına caat edenlerin yekunu 6500 dür. mu ile temaslar yapmak üzere An1 20 20 Sıvas Erzurum 27 dince zaüm kesildi. Şurada zaten Cinayetin paraya tamaan islenr 'karaya göndermiş bulunmaktadır. ipüği mukabilinde tops ithali imkâ mâni oldu. 2150 Demıryolu I iki günlük ömrüm kaldı. Hic ol ği rivayetleri de ortada dolaşmakFransa Bulgaristan Önümüzdeki hafta içinde yapılacak nı üzerinde de durulmaktadır. Böy2130 1941 Demıryolu n Maçtan sonra halk sahaya dolamazsa intikamımı elmi} oldum!.» tadır. Müddeiumumilik, bütün v>u 20 90 Demıryolu III lece bu kısım sanayiin ihtiyacları rak büyük tezahüratta bulundu. tanzim saüşlarıle bir ferahlık hisbasketbol maçı demiştir. 21 17 Millî Mudafaa I iddialsr etrafmda tahkikat .yaobakımmdan 70 milyon lira cıvarınsedıleceğı tahmin olunmaktadır. Böylelikle Fenerbahçe liglerin 2150 Mılli Mudafa II Paris. 5 (SHA) Bulgaristan Çocuklann nasıl olsa hayırsız çıktı. jmaktadır. Katil tevkif edilmiştir. da bir tahsis ve transfer karan ve20 90 Milli Mudafaa i n ilk devresini nâmağlup olarak kaFransa basketbol ksrşılaşması 19 İzmir Koleji için Karmdan da aynldm» dedi. Ben ! M. Celisım 21 17 • rilmiş bulunuyor: MıUî Mudafaa IV Idrar yollan ve tenasül patmış oldu. mart günü Paris'te yapılacaktır. 21 40 Zıraat Bankası I Bundan başka da bu ihtiyachazırhklar hastalıkları mütehassısı Fransız takımı Bulgar takımı ile Fenerbahçe: Sacît (3), Altan (27) 102 C0 Zıraat Bankası II îan daha rahatça ve zaman içinde Galatasaray Lisesi karşısı Izmir 5 (Telefonla) Yabancı yapacağı maçtan sonra 20 mart gü Erdoğan (16), Hikmet (7), Yılmaz sıkmtıya mahal vermeden temin eBeyoğlu hanı Tel: 45367 % i P4I&L1 lABVll.l.KH nü Lyon'da İsyiçre ile, 27 m?rtta dille tedrisat yapacak olan Izmir (2) debilmek bakımmdan Vekâletimize da Boîogna'da İtalya basketbol ta Kolejinin açılmasile ilg'H hazırhk1941 Demıryolu IV 102.75 Galatasaray: Yalçın (26), Yükyapılmakta olan ve miktan hattâ lar ilerlemektedir. Kolej için Ame103 50 kımı ile karşılaşacaktır. Kalkınma I S A TILIK yıllık ihtiyac tutarmı bile aşan kre sel (4), Üner (6) Yavuz (8), Tunç (Baştarafı 1 inci gahifedc) (Baştarafı 1 inci sahifede) rıka ve Ingiltereden öğretmen te102 50 Kalkınma II Fransa şampiyonası millî küme dili ithalât talebleri de önürrüzdeki (2) Özer (1) Kalkınma III 103.10 • yolculara yaptıklan muameleler tan vazgeçtiği takdirde onunla Bey min edilerek bunların mukavelelekarşılaşmaları 1 nisrndan 3 nisaBu maçtan evvel yapılan Darüş103 0 0 * hafta karara bağlanmış olacaktır. 1943 Istıkrazı I ri yamlmıştır. Diğer taraftan kolîj hakkında Vekiün ne düşünduğünü rut'ta bir konferanı akdedeceğıU na kadar devam edecektir. 1948 Istıkrazı II 103 00» ilgili meslekî teşekküller ve sa şafaka Kadıköyspor maçını DarüşSaatte ?50 Kg. buhar vebildırmişti. iç n Iüzumlu eşya ve malzeme Mitsormaktadır. 1949 Tah\ıli 105 00 nayicilerımizlerle beraberce aldığı şafaka 5646 kazandı. ren Samavar tipi buhar hatpaşa Eerkek Enstitusunde imal Yarın Kahired» Arap birliği son Eilindiği gibi Bilecik mebusu % j «A1/.L1 IAMı/H.I.EB Su tevziinde münavebe usulii edilmektedir. Bıhndiği gibi Izmir, mız bu karar ve tedb rlerin bir an Kazanı satılıktır. Müracaat Talât Oranla Izmir mebusu Necdet bır defa daha toplanacaktır. Lübkaldırıldı evvel gerçekleşmesini Vokâletimiz 23 00 1938 Tahvill VAKKO FABRİKASI, Istanbul, Ankara. Eskişehir. Konya İncekara Semplon Ekspresile Av nan Başbakanının, bu toplantıda Yeni Elmalı bencınde bırıken su mik23 50* Ikremıyell mudafaa ve Çahşma Vekâleti günü pününe Kurtulus Azak Po No 12 rupadan dönerken hududda bavul da bir neticeye varıîmadığı takdır ve Diyarbakırda açılması uygun gö tarı arttığından dun Anadolu yaka112 75 Ikrarmyelı D Yolu IV takib etmektedir. Bu tedbirlerin sında su tevzı ışınde nobet usıJu kal rülen bu kolejlern marttan itibalarını muayene etmek üzere gelen de buraya dönmesi beklenmekte109 50 Ikranvyelı D. Yolu V (Baştarafı 1 inci sahıfede} yün mensucat sanayiimize kısa bir dırılmıştır. Bugun de aynı şekılde ren tedrisata başlamaları kuvvetle 104 40 gümrük memurlarile münakaşa et dır. Lübnan idarecileri, müstak^I 1951 Tahvıli hareket edalecektır. zamanda tam randımanla çalışmak dise şudur: muhtemeldir. 104 60 1953 Tahvill mişler, neticede muayene Sırkeci bir pclitika takib edeceklerini v* HAZIR ve ISMARLAMA imkânmı sağlıyacağına kani bulun İzzet Önen admdakl bir şahıs 103 50 Zıraat Bankası m garında yapılmış ve Gümrük ka Mısırın blokuna katılmıyacaklarırj En son model Zırat Bankası IV 102 95 maktayız. eski bir husumetten dolayı amcası nununun verdiği hakka istinaden da bildirmişlerdir. MANTO TRENÇKOT 103 25 Zıraat Bankası V Pamuklu sanayiimiz ise her ba Şehmus Öneni öldürmüştür. 6 ay ı mebuslar gümrük vergisine tâbi 10] 40 Zıraat Bankası VI Ve her türlü giyim «El Cumhuriye» nln Kahire 1 kımdan tamamen in!!=af halinde evvel Izzetin kardeşi amcası Seheşyalartnı Ankarada almak istedikihtiyaçlannızı % 4.S F A I Z U C A H V I ı ı P.H konferansı hakkındaki yazısı bulunup hattâ ilk de'# clarak bu musun oğlunu bldürmçsinden ^jla lerinden eşyalar da Ankaraya gön1949 Tahvıh Kahire: 5. a.a. Yan resml «tl 103 85 • yı iki partiye ayrılan aile nıhayet yıl kendi pamuğumuzu yalnız ham • denlmişti. Vekâlet müfettişleri tacumhuriye» gazetesi, Arap başveüanKa tllsAeJen vc Maneit ^trKetıer madde olarak değil, pamuk ipliği Hacı Salıh Orman adında bir ağa' rafından el konulan bu hâdisenin kiüeri konferansmın pazaı günl'ü halinde vani mamul olarak ihrac et nın ortalığı kanştnmasile birbiriT. C. Merkez Bankası I tahkikatı tamamlanmamış bulun238 00 toplantısınm sonuncu olacağı.u 1 mek imkânma da erişmiş bulun ne g rmış ve bu yüzden Izzet Onen 132 00 • Garantı Bankası U. maktadır. kaydetmekte ve Irak hükumeti, n 195 00 maktayız. Bu ıhracatm da ön;imüz elinde tabanca, yanında adamları Oö. „ And. In I Sirkecide tutulan zapta göre ISİ 00 rurkive KredJ Bsnka* l rap birliği üyelerinin muvafaka^i deki yıllarda çok büyük inkişaf olduğu halde Şehmus Onen ve Saşümrüğe tâbi olması lâzım gelen 63 40 Iş Bankası lıh Ormana çarşıda ateş etmişse de söstereceğire kaniiz. olmadan Türkıye ile derhal bir a^Yapı ve Kredi Bankas 1 N 16 00 * esyalsr arasında 8 naylon sütyen, kerî itıifak paktı imzalamaya kaBu da bizlere birtaraftan bir mah Salih masanın altma kaçması ile AKDfl[|R 1 A U UUO (XJ 4 nay'.on gece'ık, naylon küiot, tu1 104 50 Sanayı Kalkınma Ba. sulümüzun bir kat daha kıymetlon amcasını vurrr.uş, bu arada diğer Sirketleri hâlen kullanmakta oldukları 41511 42141 v?let takımı, kadm çantası, 6 met rar verdiğine göre bundan son: a amcası Sinan Onen araya girmek 6100 Aslan Çımento rr.esini, diğer taraftan memlekete 42898 49309 46174 numaralı telefonlarınm ı re yünlü kumaş, 28 metre muhtelif yapılacak toplantıların hiçbir fa>40 7 5 ' Şark ueğırtnenleri bir döviz kaynağı temjj etmesini isterken kendisine isabet eden kur | renklerde 7 parça sun'î ipekli men dası olmayacağını yazmaktadır, Tıcaıet Bankası 67 00 şunlarla o da olmüştür. Bu sırada «ağlıyacaktır.» Gazete, pazar günkü toplantıdşn sucat, 13,5 metre renkli düz tül. 1 rAKlS HtlKSASl AL IN r l A l ' l her iki tarafm yirmiye yakm adam aded çocuk bisikleti, 1 yün kadm sonra müşterek teblig yayuılanma lan da silâh ve yumrukla birbirle(1) küo altın 428 000 F r mantosu ve 1 de astragan kürk yacağını, fakat Mısır'uı Mende'&s İzmirde bir ayda 187 rine girdiklerinden 5 kişi de ağır 374 F r (1) Dolar Nuri el Said paktmın neticesigi rr.anto bulunmaktadır. surette yaralanmıştır. Yaralılardan IPHILKSI flVA>AL)fl ı>< ı v ı / . ı t , h çift evlendi Alâkahlardan aldığmuz maluma tahfif etmek için almayı düşündiiHÜRBAŞ Ahmed Önenin de gözünden aldıgı Sterlln efektif 18501900 ta göre diplomatik pasaport yolcu ğü tedbirleri bildıreceğini kaydeîtzmir 5 (T.H.A.) Beled'ye ta yara neticesinde öldüğü söylenmek 1IÜESSESESINDE Fransız frnagı (1000) ısoo lara gümrük muafiyeti temin et mekte ve, bundan başka, Kahije icfmdan neşredılen bir Istatistığe tedir. Turküh Accant 19502000 olarak değişeceğini ve TAKSİTLE memekte, yalnız diğer yolculara konferansuıa katılan başvekillerin göre, geçen ocak ayı zarfında 187 Dolar efektif 720725 Hâdise muhitte büyük bir heyenisbetle bazı kolaylıklar sağlamak pazartesi günu Mısır'dan 765767 j çift evlenmiş bulunmaktadır. Bu alabilirsiniz. A l: Dolar N W. TRANSTÜRK LTD ŞTI Satış Mağazasmm • 42833 î can uyndırmıştır H °vı Tiüte1 Isvıçre Fr^ngı 177178 tadır. Bahçekapı Vakıf Han So arada 6 çift evlerınekten vazgeçTRANSTURK LTD. ŞTI Tav Atelyesmin : 40322 larını bildirmektedir. akıb firar eden katıl Izzet henuz . ı H l t * ! . , » ı rNoJJ Telefon: 20541 Gerek gümrüklerimizde. gerekse miş ve bır çiftın de müracaatleri yakalanmamıştır. numaralı telefonlarım Gazeıe, makalesine son verirke», başka memleket gümrüklerinde leddedılmiştir. Cumhuriyet Aıa. 58005825 konferansın aç'ldığı 22 ocak tarihin kullanmağa devam edeceklerini ilgililere arzederler. 68506900 diplomatik pasaportu hamil volcuReşad P Dahiliye Mütehassısı < den beri başvekiller arasında ceıeAynı yaşta aynı ismi 69256975 çocuk vapurda yakalandı Ingüıı ! lar umumiyetle aramaya tâbi tutuiyan eden bütün müzakereleri hü55255550 Gulden Hayreddin Akdoğan lsminde 13 yataşıyan hırsıziar yakalanch ş'nda bır çocuk Gemlikten vapurla Is Dr. Med. SUAT EFE maktadır. 828830 Kulçe Gümrük kanunu Meclisten çıkb kümetin tafsilJtile açıklayacağuu' (Almanyadan ihtisaslı) İ.AI İN ÖKSİBİK 'Ki eM OOKUMA ŞEFÎ ve USTALARI ARANIYOR j Wılhelmshaven, (Almanya) 5 tanbula kaçmaya teşebbüj etmişse de. 1 Cumhuriyet ğına göre bilhassa mebuslarm bu vazmaktadır. Cuma günleri fakirlere 2800028500 bılet kontrolu ıırasında yakalanarak 5 (a a.) Polis, üç kişıden müDokuma teknik hesablarını yapabilecek ve ayni zamanda Londra 5. a.a. Kahire radj'CReşad 5000050050 I kanunun ne şekilde tatbık edilemeccanen bakılır. rekkeb bir hırsız çetesinin yakalan kap'ana teslim edilmiştir Dun sabah bilfiil ustabaşı olarak çalışaLak bir dokuma şefıne ve ayKamıd 3780038000 limanımıza gelen geminin kaptanı HayI ceğini bilmeleri lâzım geldığıne ve su. bu sabahkı arabca neşriyatmtjo Ev ve muayenehane: Tak dığını bildirmiştir. rıca dokuma sıra ustalarına ihtiyaç vardır laliblerin muAzız 3150031700 reddini polise teslim etmıştir. 13 yaı kanun nazannda vatandaşlarla meb TürkIrak ittifakının on gün içinsim. Kazancı yokuşu, 5ıat 15 te tesbH edfldı fassal terciımeihalleri ve referansları ile ve istedikleri ücHırsızların üçü de 22 yaşmdadır. Sindaki maceraperest ilk vasıta ile I uslar arasında fark olamıyacağma de imzalanacagmı bildirmiş, fakst Sorrm^ir sokak 252 (•l IsnrMMieı Bnrıad» muamel» retle birlikte P K 32 Antakya adre?ine müracaatleri Aynı tarihte doğmuflar ve Karl is Gemliğe ailejinin yanına gBnderilecekhiçbir tefsirde bulurmam.jtır»" j işaret edılmektedir. ür. m ru taş'msktadırlar. Komisyon, Maliye Alanya, Damlataş glbi bülçesini müzakereye mağaralaf ile dohs! devam etti (Baştarafı 1 inci sahiiede) Fransada vahim bir buhran patlak verdi Adlî Tıb nizamnamesi yürürlüğe girdi ualyatla şiddetH fırtına Başvekiiin dünkii letkikleri 74 yaşmda bir adam hemserisini öldürdü Mensucat sanayiindeki j Fenerbahçe, Galatabuhran izale ediliyor sarayı 5547 yendi r BOK s\ v Dr, Suphi Şenses GümriikSa bavulları açılan meb'uslar Kısırın reddedileo teklifı BUKAR KAZANI Kanlı bir aile kavgası TEAHSTÜRK LTD METAL T.A.Ş. DÎMA LTD.' GÜNAK LTD. 13 Şubal 1955 farihinden ilibaren 91141 "5 Hat,,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog