Bugünden 1930'a 5,454,465 adet makaleKatalog


«
»

AITt CUMH1TRİTR1 6 Şubat 1955 Tarihe Geçmiş Büyük Aşklar C*rtrco: MAZMAB KUN1 3= AYERLİNG FACİAS MBsimleri Ostrovski'nin piyesi Enıinönü bölümünde Şehir tiyatrolan Eminönü bölümünde 10 şubat perşembe ge cesinden itibaren, Aleksandr N. Ostrovski (18231886) «Kurtlar Kuzular» adlı piyesinin oynanmasına baş lanacaktır. Reji, dekor ve kostüm Max Meinecke'nindir Rejisör yardımcılığını Refik Kemal Arduman, asistanlığı Hâmid Akınlı ve Saltuk Kaplangı yapmaktadırîar Eseri dilimize Asude Zeybekoğlu çevirmiştır. Müzik aranjmanı Mehmed Abutundur. Konusu geçen yüzyıl ortalannda geçen bu piyeste rolleri: Şaziye Moralın hastalığı dolayısile Nezahat Tanyeri; Abdurrahman Palay (S. Moğol). Perihan Tedü, Atıf Avcı, Kadri Ögelman, Ertuğrul Bilda, Saltuk Kaplangı (Ismet Ay), Nedret Arıburnu (Gülistan Güzey), Behzad Butak, Sami Ayanoğlu, Gül Gülgün oynıyacaklardır. Komedide yeni piyes 9 şubat çarşamba gecesinden itibaren Şehir Komedi Tiyatrosunda Carlo Goldoni'nin Nazım Deısan tarafır.dan dilimize çevrilen «YelHarb bileliberi Rusların elinde esir olarak bulunan esk' Alman Mareşali Schoerner, serpaze» adlı piyesi oynanacaktır. Hâdi Hün, V. R. Zobu, Talât Ar best bırakılmıştır. Münich'teki evine dönen, Hitler'in son Harbiye Nazırı, reiimde oğlu ve kıtemel, Yaşar Özsoy, Halide Pişkin, zı ile birlikte görülmektedir. Mehmed Karaca, Rauf Ulukut rol almaktadırlar. Dekor Turgud Atalayındır. Mücah Ofluoğlu Küçük Sahnenin değerli aktörlerinden Mücab Ofluoğlunun has+alanarak uzun bir müddet sahneve çıkamıyacağını teessürle öğrendik. Tedavi ve istirahate çekilen sanatkâra şifa dileriz. Roger Gouze'un konferanslan Memleketimize gel miş bulunan, Pariste «Alliance Française» müdürü Roger Gouze, Ankar» ve Izmiri ziyaretinden sonra şehrimizde 7 ?ubat pazartesi saat 16 da Galatasaray lisesinde «AJain üzerine düşünceler» konulu bir konferans verecektir. R. Gouze, 8 ?ubat salı saat 18,15 te Taksimdeki Fransız kültür merkezinde, «Rabaud'dan Valery'ye ka dar şiir macerası» adlı bir konferans verecektir. G. Cassado'nıın konserleri Büyük Ispanyol viyolonselisti Gaspar Cassado, çehrimizde tek resitalini 7 şubat pazartesi saat 18.30 Madam Jrcques Fath, son defilede manken' Parisli moda yaratıcılan son aylarda büda Saray sinemasında verecektir. tün güçlerini şapka modellorine teksif etmişBu resitalinde meshur viyolonse lere, vüeudlerini sımsıkı saran siyah tulumlerdir. Bu modellerde miisterck sayılabilecek list;: Marcello'nun «La Min. So lar giydirmiş ve teşhir etmek istediği şapka, husus, bütür şapkalarcla kordelâlara kıymet nntını», Fr. Couperin'den «Pssto kolye veya el çantalarına nazarı dikkati çekverilmiş olmp.sındadır. Yukarıdaki resimde, rale ve Les Cherubins». J.S. Bach me usulünü yaratmıştır. Resimde. yeni moda kordelâlardaıı yapılmış bir şapka görülmek«Don min. Siiit No. 6», Schubert'in bir şapka ve saat biçiminde bir çantayı teştedir. «\A m:n. Arpeggione Sonatı» ve hir eden manken görülmektedir. R. Strauss'un «. Op. 6 Fa maj. Sonat» ını çalacaktır. G. Cassado. ayrıca, Cemal *~p <\ Rey idaresinde şehir ork?str3=ının 10 şubat perşembe saat l?.3O da vereceği filârmoni abonman konserine solist olarak katılacak ve J. Haydnin konsertosu ile çağdaş İspanyol bestecisi J. Rodrigo'nun «konserto» sunu çalacaktır. J. Rod rişo 1953 yılında şehrimize gelmiş ve C. R. Rey idaresinde orkestradan kendi eserlerinin çalınışinda hazır bulunmuştur. Haft rürküleri konseri Konservatuar Folklor topluluğu şan kısmında solist Hasan Mutlucan 8 şubat salı gecesi 21,15 te Lüks sinemasında Türkiyede ilk defa bir «folklor resitali» şeklinde, halk türküleri konseri verecektir. Programda memleketimizin çeşidli bölgclerine aid 1 Kahramanhk türküleri ve zeybekler, 2 Divan, hnzlak ve destelemeli uzun havalar. 3 Kırık havalar (ojTjn havalan) yer alacsktır. Konsere tanınmış, orijinal Türk folklor aletleri ve bağlama sanatkâılan katılacaktır. Sadi Yaver Ataman tarahndan program takdim ve izah edilecektir. Milâno'nun civarındaki Lecce şehrinde buMısırda siyonistlerin casus şebekesine dahil Ayrıca Sadi Y. Ataman. bağlama şmıpunun şefi olarak konsere katı lunan en büyük bina. bir bankadır. Bu ban olclukları ve Arab menfaatlerine halel getikanın saat kulesine heykeltraş Francesco Bar recek faaliyette bulunduklîrı iddiasile mu lacaktır. bieri, yeni motifler hazırlamaktadır. Saatin hakeme edilen Yahudilerden ikisi idama mahKonscr\*atuar öğrend 12 noktasıııa heykeltraş alegorik şekiller koy kum edilip Kahirede asılmışlardır. Diğer 6 konseri maktadır. Aşk. kuvvet. adalet vesaire gibi... mahkum arasında buluman tek kadın sanık Diin saat 15 te Şehir Dram Resimde. Bsrbieri, stüdyosıında çalışırken göMarcelle Nino. hapıs cezasına çarptırılmıştır. Tiyatro=unda verilen Konserva rülmektedir. Resimde Nino, hapısaneye gönderilirken götuar öğrenci konserinde. Ayhan rülmektedir. Yünkuş (Klârinet). Şükrü Yüzbaşı (fagot). Beethoven'den «Düo» çalacaklar. Emine Kayatürk, Elçin Karamehmed (piyano): Nükhet Tunçay (şan): Nazım Acar (flüt); Vedad Arsan, Yusuf Güler Aksöz (keman) ve Tuncer Özcan (trompet) kısımlarından ktılmışlardır. Selmi ANDAK 9 Rodoif sık sık seyyahat «iıyordu. Babası FransuvaJozef onu Prage Peşte ye GaLçya'ya gonderiyordu Bu yuzden dt Marı ona nadıren rastlıyordu. Rodolf Vıvdnadan uzaklaştıkça Mari kendinı b*dbaht hıssedıvşrdu Bir gün Velıshdın kuzeni Kontes Ları$> gıderek ıçını döktü. Kontes d« Mari'ye: ''Kızım s»n anlaşılan Rodolfu sevıyorsun ,dedı. Bu sozler ateşe barut atmak nevınden bir hareketti . lelıkle Maı Hemen od; mektub yazd Veliahda gcnderd 11 Rodolî'un kaibi bir mektephnın ki gıbi çarpıyordu. Vıyana'mn *n güsl kadınlanm kollarına alan bu adam bir kızı bekliyordu. Yoksa bu »efer ciddi bir aşka mı tutulmuştu? Mari'nin mektubu Rodolfu hajrete düşurduğü kadar sevındırmısti... 12 Nıhayet bir gün buluştular. Evet bu kız. onun senelerdir bekledığı kadındı Onu kollarınr1» tutmak ne zevk, ne saadetti! Adetâ bir mucize idi. Bırbtrlerit~ neler söylemişler? Amma bunların ne «hemmıy.... ardı* Rodolf için kaderin bir sahifesl »çılmıştı. Mariden aynlacağı zaman: «Yiıie geleceksina değilmj% d*di Mari de cevaben: «Ben ölüneeye kadar sizinim» dedi, 13 Mari hakikaten yıra şeldi. Bir gün ysbancı bif diplomatla konuşan Rodolfu beklerken orada bulunan bır perdîyı açtı ve korkudan dona kaldı: Perdenın arkasındaki hır boşlukta bir kuru kafa ile bır Ubanca vardı. Demek Rodolf bedbahttı.. Bu adamda Hamlet gibı bir şeydi.. O esnada Rodolf :çeri girdi ve kızı hemen kollarına alarak sordu. «Neye ağlıyorsun?, Hıç çok mesudum.. Senın olmanı istiyorom Senden hiç aynlmayacağımı bılsem, belki mesot olurum, amma. Rîsimli Romanımız SOKAĞINDA NAN KUÇÜK BİR BARI 6ti, Yazan: GEORGE SLMENON Gangsterler Yatağı 3/# ARA8A GELIP ft£M£N OKAOA 8/fi KAP/OA 6/ZLEAJO' KAA/S/ZO/ HAKİKA TCA/, tŞL£#' 0€ 610/YOKÛU. ...ARABA YOIÜMA OE VAM £TT/ lOA/YOAf > \AOAMA H°P^ğğA İi ( KAN Ç //?/•• H£R HALOE ÖIMÜŞ OLACAKTt FKdt NİMBLISUN MAITJIA1.ARI: Londrada cür'etkâr bir hırsız be beceriksiz. koypaya yardım et aynı yönetmelik ve tüzüklere göBir Italyan parlamento miyen arkadaş hodg^m ve hain ta re idare edilen ve hattâ tebliğler heyeti memleketimizi nınmaktadır. dergisi ile günü gününe yapılan Halbuki kopyasımn en büyük tebliğ ve tavsiyelere reğmen bir iş ziyaret edecek bir ahlâksızlık telâkki edilmesi ve ve anlayış brrliği sağlanm^mıştır. Ankara 5 (a.a.) Türkiye Bühattâ neticesi yalnız şahsî kalan ve Her öğretmenin kendine göre bir yük Millet Meclisi B şkanı Refik büyük bir namussuzluk telâkki edi ahlâk terbiyesi anlayışı vardır. ve Koraltan tarafından başta İtalyan Mebusan Meclisi Reisi olmak üzelen ruhi hallerden daha fazla, hiç yahut bu konu ile ilgili değildir. Oİmazsa onun kadar sakınılması ve Yalnız şimdilik bir yönden ele re 15 kişilik bir İtalyan parlamenkaçınılması gereken bir hal oldu aldığımız bu konunun daha çeşitlı to heyetinin Büyük Millet Meclisiğunun çocuklaıa telkini düşünnül ve mudil sebebleri vardır. Müfre nin misafiri olarak memlçketimizi melidir.' Okulda kopjacılık zihniye dat, imtihan ve disiplin yönetme z i y a r e t e d a v e t e d i l d i Ü öğrenilmiş'ti bize göre. iktisad, ticaret ve top liklerinin eksiküği ve ystersizliği; t ' 5 ' w lumsal hayatırmzda görülen her sınıflarındaki öğrenci sayısı; mes | A g a H a n i n yerine geçmek çeşit hile ve dalavsrenin kaynağı lek şuuru, gibi hususlar başta gelisteyen İranlı öldü dır mektedir. Eğer istenirse diğer mek Tihran 5 (a.a) Ağa Hanın Halbuki bu gün okullarırruzda tuplarımızda bu yoldaki düşüncele yerine Ismalî tarikatmın başına muayyen ve belli bir ahlâk terbi rimiz açıklanacaktır» geçmek iddiasında bulunan Seyid yesi olduğunu iddia edemeyiz. O Meslekdaşımızın cevabı burada Gazanfer bu sabah bir kalb krizi kadar kı bu yolda tam bir işbhli bitiyor. İşaret ettiği diğer konular sonunda ölmüştür. Bilindiği gibi ği sağlamış bir lise tâlim ve idare akkındaki fikirlerini de yazarsa on bu şahis. katil suçundan Tahran heyetinin mevcut olduğunu sanmıyo ları da memnunlukla sütunlarımı mahiemesi tarafından yargılanmak (Uia. Aynı müfredat programma, za ahrız. taydı. m SÜREYYA ATAMAL Taksim. Sıraselviler 911 m o p . Üroloğ Dr. T e l e f o n : 45744 Londra 5 (aa.) Bir hırsız. Lon drada öğle üzeri, mesleğini gayet sükunetle icra etmştir: Bir binanın duvarına merdivon dayıyan hırsız, kendisine hakan ahaliye aldumadan rahatça merılivenden çıkmış ve birinci katlaki bir daireye giımiştır. Biraz sonra aynı şekilde dışarı çıkarak aşağı inmiştir. Bunun bir hırsız olduğu ancak spey sonra anlssılmıs ve bu kısa ziyaretten 800 lira alarak gitmiştir. Türk Japon ticareti Tokyo 5 (AP.) Kyodo haberler servisinin bildirdiğine göre, salı günü Ankarada Tüıkiye ile Japonya aıasında l)ir ticaret ankışma3i imzalanacaktır. Bu anlaşma gereğince Japonya Türkiyeye pamuklu, demir ve celik mamulleri ve Komünist Çin lddialarına göre «Foochow» da 120 .«ivil milliyetçi Çin ıi'Tkları taı•••fından otomobil lâ.tikleri vererek m'1'<pbilinde pamuk, tuz ve krom ala ı onıbalanarak öldürülmüştür. Yukarıdaki resimde bombalandılı iddia edilea i c c c i ^ * sokakiaruıdan biri gözükmektedlr. cakür. .
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog